رفتن به مطلب

ساختمان هاي هوشمند


Mahnaazz

ارسال های توصیه شده

پی ال سی ها

 

بیشترین قدرت پردازش و پاسخ دهی را دارند، اما از لحاظ قیمتی دو تا سه برابر قیمت کنترلرهاي شبکه/سیستم را دارند. کنترلرهاي ترمینال یونیت نسبت به سایر کنترلرها در پایین ترین سطح از لحاظ قیمت و قدرت قرار دارند. پی ال سی ها براي مکان هاي خاصی مثل اتاق تمیز یا بیمارستان ها که هزینه ي کنترلرها کمتر مورد اهمیت است، مورد استفاده قرار می گیرند.

در ساختمان هاي اداري، سوپرمارکت ها، فروشگاه ها و ساختمان هاي معمول،

 

کنترلرهاي شبکه/سیستم بجاي پی ال سی ها مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب کنترلرهاي سیستم، حلقه ي بازخورد و مدارهاي دیجیتال دارند ولی زمان پاسخ پی ال سی ها کمتر از یک هزارم ثانیه است. کنترلرهاي شبکه/سیستم ممکن است براي کنترل یک یا چند سیستم مثل هواساز، دیگ، چیلر و ... یا براي نظارت بر مجموعه اي از کنترلرهاي تحت شبکه بکار روند.

 

کنترلرهاي ترمینال یونیت معمولاً براي کنترل روشنایی و یا تجهیزات ساده تر مانند پمپ گرمایشی، فن کویل و ... مورد استفاده قرار می گیرند ...

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

حسگرها

 

حسگرها سنجش پارامترهاي محیطی و ارسال این اطلاعات به سیستم را عهده دار هستند. این اطلاعات می تواند از نوع آنالوگ و یا دیجیتال باشد. مانند اطلاعات مربوط به دماي محیط بیرون یا درون، دماي سیال گرم کننده یا خنک کننده، میزان روشنایی محیط، میزان رطوبت، مقدار گازها در هوا، حضور و یا عدم حضور افراد در محل و سایر اطلاعات لازم جهت راهبري سیستم.

لینک به دیدگاه

عملگرها

 

اجزائی از سیستم هستند که فرامین ارسالی از کنترلرها را دریافت و بر اساس آن واکنش نشان می دهند.

این عملگرها می توانند شیرهاي برقی سیالات، دمپرها، رله هاي قطع و وصل جریان الکتریکی و ... باشند.

پروتکل ها و استانداردهاي صنعتی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان سه بخش ذکر شده در بالا توسط یک مکانیزم ارتباطی به هم مرتبط می شوند که این مکانیزم نیز از دو بخش تشکیل شده است:

 

1. مدیا ارتباطی مانند: سیم، کابل، فیبرنوري، امواج رادیویی

2. پروتکل ارتباطی مانند BACnet...

 

لینک به دیدگاه

پروتکل ها و استانداردهاي بین المللی هوشمندسازي

 

 

ASHREA

 

BACnet

S-Bus

Chartered Institution of Building Services Engineers

Dynet

Energy Star

EnOcean

KNX

DALI

LonTalk

Midac

OPC

Open Therm

Open Web Net

VSCP

ZigBee

DeviceNet

SOAP

XML

Usp

Lan

RS232

لینک به دیدگاه

کنترل هوشمند روشنایی :

 

روشنایی ساختمان بوسیله ي اتوماسیون ساختمانی یا سیستم کنترل روشنایی، با استفاده از سنسور حضور،

فوتو سنسور یا تایمر )زمانبندي(، می تواند روشن، خاموش و یا دیم شود. بعنوان مثال یک فوتو سنسور که

در خارج از ساختمان نصب شده است، با تاریک شدن هوا و با توجه به زمان، روشنایی محوطه ي

ساختمان و فضاي پارکینگ را تنظیم می کند.

لینک به دیدگاه

کنترل هوشمند هواسازها :

 

 

غلب هواسازها هواي تازه و هواي برگشت را با هم میکس می کنند تا تغییرات دمایی و رطوبتی کمی روي هواي تازه انجام دهند. این کار باعث صرفه جویی در هزینه با کمتر مصرف کردن آب گرم یا آب سرد براي گرم یا سرد کردن هوا در هواسازها می شود. مقداري هوا براي سالم نگهداشتن هواي ساختمان لازم است. براي بهینه سازي مصرف انرژي، زمانی که هواساز هواي داخل ساختمان شوندiaq و یا هواي تهویه مورد تقاضاdcvرا تامین می کند، با تغییر میزان هواي تازه بر اساس اندازه گیري هاي انجام شده می توان عمل کرد. سنسورهاي دمایی آنالوگ یا دیجیتال در فضاي مورد نظر و کانال هواي تازه و کانال هواي برگشت و یا گاهاً در هواي بیرون تعبیه می شوند. محرك ها بر روي شیرهاي آب سرد و گرم)روي کویل هاي سرد و گرم( و دمپرهاي هواي تازه و هواي برگشتی قرار می گیرند. فن هواي رفت )و فن هواي برگشت در صورت امکان( بر اساس زمانبندي یا دما و یا فشار فضا و یا ترکیبی از آن ها روشن و خاموش میشوند.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

کنترل هوشمند هواسازهاي حجم ثابت (cav)

کم صرفه ترین نوع هواسازها، هواسازهاي حجم ثابت cavمی باشد. فن هاي این نوع هواسازهاکنترلی در جهت تغییر سرعت ندارند. در عوض، از دمپرهاي باز و بسته شو و شیرهاي روي کویل هاجهت تغییر دماي فضاي ساختمان استفاده می کنند.

 

کنترل هوشمند هواسازهاي حجم متغیر(vav)

با صرفه ترین نوع هواسازها، هواسازهاي حجم متغیرvavمی باشد. این هواسازها هواي فشرده را درباکس هاي vav ذخیره می کنند که معمولاً براي هر فضا یا اتاق یک عدد در نظر گرفته می شود. این هواساز می توانند فشار باکس هاي هوا را با تغییر سرعت فن یا دمنده ازطریق درایوهاي فرکانس متغیر کنترل کنند. میزان هواي مورد نیاز بواسطه ي نوع فضایی که بوسیله ي این هواسازها تغذیه می شوند.مشخص می شود. هر باکس هواي مورد نیاز براي یک فضاي کوچک را تامین می کند. هر باکس یک دمپر دارد که بسته به نیاز گرمایش یا سرمایش فضا باز یا بسته می شود. هر چقدر تعداد بیشتري باکس باز باشد یعنی هواي بیشتري مورد نیاز است و هواساز هواي بیشتري را تامین می کند. بعضی از باکس ها شیرهاي آب گرم یا مبدل حرارتی دارند. شیرهاي آب گرم و سرد بسته به نیاز گرمایش و سرمایش هواي فضایی که ان را تامین می کنند باز یا بسته می شوند. جهت اطمینان از تامین تهویه ي مناسب و بالانس مناسب هوا مینیمم و ماکسیمم هواي مورد نیاز فضا cfm باید روي باکس ها تنظیم شوند.

لینک به دیدگاه

کنترل هوشمند سیستم هاي آب سرد(چیلر):

آب چیلد براي سرد کردن هواي ساختمان استفاده می شود. سیستم آب چیلد شامل چیلر و پمپ ها میباشد. سنسورهاي دمایی آنالوگ دماي آب رفت و برگشت آب چیلد را می سنجد. چیلرها براي سرد کردن آب، به ترتیب خاموش و روشن می شوند. کنترل قسمت هاي مختلف یک چیلر و تحلیل داده هاي جمع آوري شده جهت تامین دماي مناسب هواي فضاي مورد نظر ضروري می باشد....

لینک به دیدگاه

کنترل هوشمند سیستم آب کندانسور :

برج خنک کن و پمپ ها براي تامین آب کندانس سرد براي چیلرها استفاده می شوند. به دلیل اینکه آب کندانس رفت به سمت چیلرها باید ثابت باشد، درایوهاي سرعت متغیر روي فن هاي برج خنک کن براي کنترل دما نصب می شوند. برقراري دماي مناسب برج خنک کن اطمینان لازم از فشار مناسب جهت سرد کردن در چیلر را تامین می کند. سنسورهاي دمایی آنالوگ، دماي آب رفت و برگشت کندانسور را اندازه گیري می کنند...

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

کنترل هوشمند سیستم آب گرم :

سیستم آب گرم، گرماي مورد نیاز هواسازها و یا دستگاه هاي تامین گرماي ساختمان را تامین می کند )از طریق تامین آب گرم مورد نیاز کویل هاي آب گرم.( این سیستم شامل بویلر و پمپ ها می باشد. سنسورهاي دمایی آنالوگ، دماي آب رفت و برگشت را اندازه گیري می کنند. شیرهاي مخلوط کننده جهت کنترل دماي آب گرم سیرکوله استفاده می شوند. کنترل فشار و دماي قسمت هاي مختلف سیستم آب گرم، از طریق سنسورهاي دما و فشار امکان پذیر می باشد.

لینک به دیدگاه

آلارم هاي سیستم اتوماسیون ساختمان :

بسیاري از سیستم هاي اتوماسیون ساختمانی قابلیت آلارم دادن دارند. این آلارم ها را می توان طوري برنامه ریزي کرد که به اطلاع شخصی که نگهداري و مونیتورینگ سیستم را بر عهده دارد برسد. این اطلاع رسانی می تواند از طریق پیجر، موبایل، کامپیوتر و یا صداي آلارم از دستگاه باشد. مانند آلارم هاي مربوط به:

 

سنسورهاي دما (مثلاً سنسورهاي دماي روي بویلرها)

سوئیچ هاي اختلاف فشار ( بعنوان مثال در فیلترهاي هوارسان ها که اگر فیلتر گرفته باشد، آلارم می دهد)

 

آلارم هاي مربوط به وضعیت دستگاه ها (مثلاً اگر یک پمپ لازم باشد که روشن شود، ولی روشن نشود. گزارش وضعیت این پمپ حاکی از یک مشکل مکانیکی می باشد)

 

بعضی از محرك شیرها مبنی بر باز یا بسته بودن شیر مربوطه

 

سنسورهاي coو ، co2که اگر سطح این گازها از حد مشخص بالا باشد، آلارم می دهند.

 

سنسورهاي یخ زدگی که در صورت نشتی آلارم می دهند.

 

سنسورهاي جریان در شرایط جریانی پایین به علت لغزش تسمه پروانه یا گرفتگی صافی در پمپ

 

سیستم هاي امنیتی می توانند با سیستم اتوماسیون ساختمانی به صورت یکپارچه در بیاید.

 

سنسورهاي حضور، در صورت لزوم اعلام آلارم می کنند.

 

سیستم هاي اعلان حریق نیز می تواند به سیستم اتوماسیون ساختمانی متصل شود. به عنوان مثال اگر آلارم دود فعال شود، تمام دمپرهاي هواي تازه به منظور جلوگیري از ورود هواي تازه بسته خواهند شد

لینک به دیدگاه

کنترل دماي ساختمان هوشمند

زمانی که یک فرد در مسافرت به سر می برد با استفاده از تلفن یا موبایل و یا خط اینترنت می تواند سیستم تاسیسات ساختمان را فعال سازد ، دماي دلخواه را تنظیم کند، در ساعت خاصی تاسیسات سرمایش و گرمایش شروع به کار نمایند و درجه حرارت ساختمان را به حد مطلوب برساند . تنطیم کردن دماي منزل و فعال کردن سیستم سرمایشی و گرمایشی براي رسیدن به آن دما تا علاوه بر ایجاد محیطی مطلوب از اتلاف انرژي جلوگیري می نماید

لینک به دیدگاه

کنترل روشنایی ساختمان هوشمند

با توجه به اهمیت هوشمند سازي روشنایی در ساختمانهاي مسکونی و اداري راه حلهاي متنوعی براي کاربردهاي مختلف وجود دارد . کنترل هوشمند سیستم روشنایی نه تنها میزان نور دهی را تحت کنترل می گیرد بلکه در صرفه جویی در مصرف انرژي نیز بسیار مؤثر است. در واقع در این روش هم از نور طبیعی و هم از نور تولیدي منابع نور، میزان نور مطلوب تامین خواهد شد و این فرآیند بطور اتوماتیک انجام می گیرد. بطورکلی این گونه سیستم ها با بهره گیري از سنسورهاي تشخیص حرکت و میزان نور محیط و کلیدهاي تعبیه شده در هر فضاي داخلی می توانند فرآیند مطلوب را پیاده سازي نمایند . بدیهی است که در حالت اتوماتیک منابع نور با توجه به سنسورهاي میزان نور و نقطه مطلوب تعریف شده نوردهی خواهند داشت. بد نیست به این نکته توجه کنیم که علت اصلی اتلاف انرژي در قسمت روشنایی بناها، روشن ماندن بدون دلیل لامپ ها در قسمت هاي مختلف ساختمان می باشد. بنا به اعلام وزارت نیرو استفاده از سیستم هاي روشنایی اتوماتیک تا 50درصد هزینه هاي برق مصرفی را کاهش می دهد.

 

حال سوال اینجاست که سیستم هوشمند چگونه متوجه حضور افراد می شود؟ براي کنترل حضور و عدم حضور افراد در هر فضا، لازم است که مناطق مربوط را توسط رادارهاي مناسب تحت پوشش قرار دهیم. این رادارها همان سنسورهاي حرکتی هستند که بسته به معماري ساختمان در ارتفاع مناسب از دیوارهاي جانبی به نحوي جانمایی می شود که تمام قسمت هاي موردنظر را پوشش دهد

لینک به دیدگاه

کنترل نورطبیعی (به کمک باز و بسته کردن خودکار پرده و کرکره ها) ساختمان هوشمند

کنترل پرده ها براساس شدت روشنایی خورشید یا کنترل پرده ها و شیدرها با توجه به موقعیت خورشید براي استفاده از حد اکثر نور انجام محاسبه پارامترهایی که باعث سایه در محیط بیرونی ساختمان می شود و تنظیم برنامه زمانی با امکان باز و بسته کردن پرده ها به صورت برقی براساس سناریوها و همچنین توسط مانیتور، ریموت و یا شدت نور وارد شده به منزل می باشد.

در صورت مجهز بودن پرده ها به موتور برقی قابل کنترل می توان با تعریف هر یک از پرده ها در نرم افزار آنها را تحت کنترل گرفته و با استفاده از سناریوهاي مختلف که می تواند با سناریوهاي روشنایی تلفیق شود ضمن استفاده حداکثري از نور طبیعی، محیطی جذاب و رویایی را بوجود آورد. بعنوان مثال صبح خود را با کنارفتن اتوماتیک پرده ها و تابش نور زیباي خورشید به داخل اتاق خواب

آغاز نمایید

لینک به دیدگاه

سیستم هاي صوتی و تصویري ساختمان هوشمند

با مجهز کردن ساختمان هوشمند به سیستم هاي صوتی قابلیت هاي زیر فعال خواهد شد:

 

  • رادیو داخلی مستقل با قابلیت ذخیره سازي ایستگاه هاي موجود براي هر بخش از ساختمان هوشمند.

  • پخش موزیک براي هر بخش از ساختمان هوشمند .

  • امکان دریافت سیگنال صوتی از طریق فیش هاي صوتی موجود در واحد مرکزي .
  • امکان ارتباط صوتی و یا صوتی تصویري دوطرفه )سیستم اینترکام( در هر بخش از ساختمان هوشمند.

  • همچنین پخش آلارم ها و اخطار هاي صوتی

لینک به دیدگاه

سیستم هاي اعلام حریق ساختمان هاي هوشمند

از ویژگی هاي دیگر ساختمان هوشمند سیستم اعلام و اطفا حریق است یعنی سیستمی که هم وجود آتش سوزي را اعلام می کند و هم خود درصدد خاموش کردن آن عمل می کند. امروزه از سیستم هاي اعلام حریق به طور گسترده در ساختمان هاي هوشمند و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می شود تا خسارتهاي ناشی از حریق را به حداقل برسانند و همچنین براي اطلاع دادن به ساکنین ساختمان در مواقع بروز حریق از این سیستم ها استفاده می شود تا حدالامکان از تلفات جانی جلوگیری شود. براي تشخیص

حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود و حرارت و شعله استفاده می شود.

aqpq3mb03wgl2fj6c48.png

 

به زبان ساده سیستم اعلام حریق به مجموعه اي از قطعات الکترونیکی اطلاق می شود، که وظیفه آشکارسازي حریق را در مکان هاي مختلف بر عهده دارند.صرف نظر از انواع مختلف سیستم هاي حریق و فناوري هاي متنوعی که در این عرصه به بازار ارائه شده ، اجزاء این سیستم ها عموما مشترك بوده که به برخی از آن ها عبارتند از:

-1دتکتورهاي آشکارساز حریق: که در انواع اپتیکال، حرارتی، یونیزه و ... وجود دارد.

-2شستی هاي اعلام حریق (Manual Point)

-3آزیر اعلام حریق

-4پنل مرکزي حریق

 

 

لینک به دیدگاه

سیستم هاي حفاظتی و امنیتی ساختمان هوشمند

اگر تا به حال در ساختمانی دوربین امنیتی را تجربه کرده باشد، اطلاع دارید، از اینکه براي بررسی تصاویرباید به تلویزیون یا مانیتور کامپیوتري که در یکی از اتاقها قرار دارد ، مراجعه کنید. اما با سیستم هاي اتوماسیون خانگی درحالیکه در منزلتان قدم میزنید و یا در حیاط پیاده روي میکنید بر روي صفحات لمسی بیسیم تصاویر کلیه دوربینهاي امنیتی قابل مشاهده خواهند بود.همچنین با استفاده از سنسورهاي حرکتی، میتوانید سیستم امنیتی منزلتان را تقویت نمایید. یکپارچگی سیستم امنیتی با سایر بخش ها قابلیت هاي بیشتري به آن خواهد بخشید. براي مثال هنگام تشخیص ورود یک فرد ناشناس از طریق سنسور حرکتی، به جز صداي آژیر رایج، کلیه چراغهاي منزل می توانند روشن و خاموش گردند.

لینک به دیدگاه

آبیاري گیاهان و تغذیه حیوانات ساختمان هوشمند

بسیاري از ما علاقه مند به نگهداري گیاهان و یا حیوانات درساختمان می باشیم تا به این ترتیب گوشه هایی از طبیعت را در زندگی خود مشاهده نماییم . یکی از نگرانی ها درسفر آبیاري گیاهان خانگی و یا تغذیه حیوانات موجود در ساختمان می باشد . در ساختمان هوشمند شما می توانید در ساعات دلخواهی به گیاهان و حیوانات خانگی خود آب و غذا داده و آسودگی خاطر خود را از بابت آنها فراهم نمایید. ضمناً در صورتیکه شما داراي زمین کشاورزي، باغ ، مزرعه ویا گلساختمان دور از محل زندگی خود باشید ، این سیستم ها شما را قادر خواهد ساخت تا به راحتی آبیاري محصولات خود را در هر زمان که تمایل دارید انجام دهید و از آسیب دیدن گیاهان بر اثر بی آبی یا کم آبی ممانعت به عمل آورید . بدلیل آبیاري منظمی که سیستم در اختیار شما می گذارد با کمترین آب، بیشترین بهره وري را خواهید داشت.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

دسترسی و کنترل از راه دور ساختمان هوشمند

 

ساختمان هوشمند امکان اطلاع یافتن از وضعیت کنونی و کنترل ساختمان را از راه دور محیا می کند. شما میتوانید با استفاده از ، SMSتلفن گویا Call Centerو یا از طریق اینترنت از این امکان بهره مند

شوید و کلیه موارد بالا را تحت کنترل خود بگیرید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...