رفتن به مطلب
Afsaneh.M

خصوصیت خانه در گذشته و حال

پست های پیشنهاد شده

خصوصیت خانه در گذشته و حال دکتر علی اصغر سعیدی

قبل از اینکه به بحث الگوی مسلط اوقات فراغت در غرب بپردازیم لازم است در موردتحولاتی که خانه در غرب با آن روبرو بوده است صحبت کنیم تا روشن شود که صرف اوقاتفراغت در خانه که تحت عنوان خصوصی سازی خانواده مطرح می شود که تاثیری بر خانهداشته است.

خانه در جامعه مدرن: محل خلق استراحت. چرا؟

قبل از سرمایهداری : محل تولید کالا و خدمات و بیشتر فعالیت های اقتصادی

خانه سنتی: تولید ومصرف

خانه مدرن: تفکیک محل تولید و مصرف

تاثیر صنعتی شدن بر خانه : ایجادهویتی جدید ( حداقل برای مردان) و محل مصرف خصوصی و ایجاد کارگر دستمزد بگیر

محلمصرف خصوصی یا بهشت مردان بعد از انجام کار روزانه در بیرون

فضایی کوچک برایمردان در برابر فشار بیرون و کار دستمزدی ( فضای بیان خود و استقلال)

خانه بهمثابه محل ابراز خود SELF خود واقعی

خانه بخشی از اقتصاد غیر رسمی است

خانه : نظریه فورتی

Forty 1986

فورتی Forty 1986 : در صدسال گذشته کالاهای خانگی نقشمحوری در انتقال خانه از محل رفاه اخلاقی و زیبائی به محل رفاه فیزیکی با کارائیداشته اند

در دهه 90 خانه محل ارتباطات و اجتماعی شدن

انتقال خانه از محل کاربه محل اقامت و استراحت یعنی محل ناکار NON-WORK SITE

محتوی محل ناکار یا خانهباید به طروق مختلف طراحی شود

مهم ترین اصل اساسی در طراحی خانه برداشتن تماماشیایی است که با کار رابطه دارند.

نظریه فورتی

با جدا شدن کار دیگر خانه جایکالای کار نبود

مثال: تولیدگران کارخانه ای نخست ماشین دوزندگی را به کارخانهبردند

سپس به این نتیجه رسیدند که می توان ماشین هم ساخت و فروخت

اول خانه هاماشین ها را نخریرند. چرا؟

چون خانه جای ماشین دیگر نبود

بعد: آگهی به دادرسید تا قانع کند می توان ماشین دوزندگی را در خانه گذاشت ( لذا تلقی فعلی: ماشینخیاطی کالائی عمومی است)

فورتی

آکهی چکار کرد؟

Sewing machine is small, light, elegant, artistic and beautiful

It is not a machine but ornament

تبدیل شی سخت و صنعتی به تزیینی

خانه قرن 19 با قرن 20 متفاوتاست

ما از house نمی گوییم بلکه از home می گوییم یعنی منظورمان سرپوش shelter نیست که آن همان house است

جنسیت و خانه ( *** و house ) به ویژگیهای فیزیکیاشاره دارد

جنسیت و خانه ( Gender و home ) به شیوه هایی که *** و house بهقالبهای فرهنگی با معنی تبدیل شده اند اشاره دارد.

فورتی : بزرگترین تحول انتقالخانه از محل رفاه اخلاقی به رفاه فیزیکی .

در نتیجه : خانه محل زیبایی

برخیبرای ساختن شهری زیبا به دنبال شهروندی هستند که خانه و شهر را یکیبداند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

خانه : نظریه

Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton 1981

کدام چیز در خانه مهم است؟

اگر خانه آتش بگیرید یا زلزله بیاید چه چیزرا اول نجات می دهید؟

آلبوم‏، پول نقد، عکس قاب شده ،...

چرا برخی کالاها واشیاء مهم ترند؟

مفاهیم مبلمان، هنرهای تزیینی، و عکس ها به سوالات پاسخ میدهند.

معنی اشیا خانه

مهمترین اشیاء: مبلمان ، عکس و آثار هنری

معنیمبلمان برای گروه های سنی مختلف است

جوانان : راحتی؛ برای زنان مسن تر: خاطرات وبخشی از تاریخ خانواده

تمایز طبقاتی بر حسب نگهداری تابلو ( نه اصیل)

طبقاتبالا تابلوهای بیشتر و گران قیمت تر

طبقات پایین تر اشیایی مانند استریو . ..

اینجا سرمایه فرهنگی مهم است نه سرمایه مادی

عکس ها با خاطرات خانوادهرابطه دارند.

برای افراد جوان به بالا مهم هستند

اهمیت به “خود” و رابطهخانوادگی را نشان می دهند

خانه : ریچارد

Richard 1990

مساله مهم این استکه ما چرا به دنبال مالکیت خانه خود هستیم؟

Lyn Richards : زندگی خانواده وامنیت

امنیت: کنترل و استقلال

کسی شما را بیرون نمی کند

هر کاری می خواهیمی کنی: مهمانی و تغییر فضای فیزیکی

امنیت برای مرد استقلال مالی؛ برای زن ثباتو آرامش

خانه کجاست؟

کولین کمبل Colin Campbell : صنعتی شدن همزمانانقلاب مصرف و تولید را ببار آورد. اگرچه جامعه شناسی اول به تولید توجه کرده تامصرف. لذا:

می توان گفت سرمایه داری صنعتی همزمان کارخانه و خانه ایجادکرده

اگر خانه قرن 19 بر مبنای drawing room است خانه قرن 20 بر اساس آشپزخانهاست

چرا اهمیت drawing room کم شد؟ چرا آشپزخانه مهم شد؟

قرن 19 اهمیت بهرفاه اخلاقی و قرن 20 رفاه فیزیکی و بهداشت

تغییر اهمیت به فیزیک و بهداشت شایداز سر نیاز به انسان سالم برای رفتن به جنگ ها بوده باشد یا تلاش های مدنی بعدیبرای انسان سالم در عصر مدرنیت مانند تلاش برای ممنوعیت سیگار و توجه بهاعتیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تمیزی و کثیفی: خانه و بهداشت

چرا رنگ یخچال یا فریزر شما عمدتاسفید است؟

خانه با مفهوم تمیزی و بهداشت رابطه پیدا کرده

ایده سلامتی، زیباییو تمیزی خود را در طراحی خانه منعکس کرده

ایده بهداشت در خانه مربوط به اول قرنبیستم است

ظهور توالت و حمام مربوط به قرن جدید است

رنگ های داخلی از قهوه ایبه سفید تغییر کرده

اینها به معنی این نیست که افراد تمیز تر شده اند بلکه ایدهتمیزی وارد شده است

خانه های روستائی نمونه خانه های قرن بیستم هستند: فقدانتوالت و حمام و رنگ های باز و سفید

ایده تمیزی

ماری دوگلاس: دلواپسی ازآلودگی وقتی ایجاد می شود که مرزهای جامعه مورد خطرند ( رشد حاشیه نشینی، مهاجرتداخلی و خارجی ، تغییرات اجتماعی و اخلاقی و ...)

اینها با ایده تمیزی و خالصبودن رابطه دارند.

فورتی : رشد قدرت طبقه کارگر و تناقضات و تنازعات طبقات باایده تمیزی و بهداشت رابطه دارد

تمیزی و معماری

ایده تمیزی خانه با طراحی ومعماری رابطه دارد

خانه تمیز تهویه مناسب، هواکش و ... می خواهد

خانه دهه 1990

چه ایدئولوژیهایی در دهه اخیر وارد خانه شده اند؟

رشد خانه سازی در دهه 1990 ایران بر معماری داخلی تاثیر داشته؟

مفهوم جهانی شدن و ارتباطات به خانههای ما وارد شده؟

زیبایی، کارائی، اجتماعی شدن sociability و ارتباطات

ورودوسایل جدید خانگی و اقلام و مارکهای مختلف به همراه نفوذ آگهی خانه های جیدی ساختهاست

زیبایی – خود self – کارکردی شدن – اهمیت نور – لذت بردن بیشتر از حمام – اجتماع پذیری sociability از چیزهای جدید است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مفاهیم جدید در خانه دهه 1990

زیبایی

کارائی

اجتماع پذیری

ارتباطات

نور

اهمیت نور در خانهبا تمایز خانه به عنوان محل استراحت و محل کار

نور طبیعی مورد نظر خانه جیدیاست. چرا نور طبیعی؟

بیرون و طبیعت دیگر مورد ترس نیست

در آگهی ها بر نورطبیعی تاکید می شود

نور با آشپزخانه در ارتباط است

نور پردازی در آشپزخانهحتی بیش از نور طبیعی مهم است

فرد

چقدر خانه محل بیان “ خود” است؟

چهتفاوتی با گذشته دیده می شود؟

رشد اهمیت طراحی نشان رشد بیان “خود” در خانه جیدیاست

اجتماع پذیری Sociability

مرکز اجتماعی خانه اتاق نشیمنliving room

خدمتکار تا حدی اتاق نشمین را مهم کرده بود.

طبقات متوسط جیدی بدونخدمتکار آشپزخانه را مرکز اجتماعی کرد

مجلات خانه Houseware magazine بر نقشآشپزخانه در خانه تاکید می کنند:

جایی که نباید پنهان بماند ؛ مرکز اجتماعی ومحل لذت از غذا؛ پخت و پز نباید از سایر فعالیت های اجتماعی جدا بماند

تغییرفلسفه اهمیت “آشپزخانه به نوع دیگری رشد اهمیت نقش زن در اجتماع است

تغییرکارکردهای خانه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...