رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم و صنایع غذائی ایران به منظور گسترش و اعتلای تحقیقات علمی در زمینه علوم و صنایع غذائی و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین محققین، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاهها و مو سسات تحقیقاتی و همچنین برای توسعه مرزهای دانش از سال 1383 منتشر شده است. این مجله مقالات اصیل تحقیقی در زمینه علوم و صنایع غذائی و موضوعات مرتبط در این زمینه که برای اولین بار ارائه می شوند را با داوری علمی و فنی پذیرفته و منتشر می نماید. هیات تحریریه مجله علوم و صنایع غذائی ایران از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می نماید تا با ارسال مقاله های ارزنده خود این مجله را درراه رسیدن به اهداف مذکور یاری کنند.

cover_fa.jpg

 

در این تاپیک شماره های پیشین این نشریه منتشر یافته قرار میگیرد

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]ريز كپسول سازي خامه با استفاده از تكنيك خشك كن پاششي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: جعفري‌ زاده هدي*,وهاب زاده فرزانه,بنكدارپور بابك[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 6[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ريزكپسول سازي، خشك كن پاششي، خامه، پودر آب پنير، شيرين بيان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]جداسازي يرسينيا انتروكوليتيكا و ليستريامنوسايتوژنز از شيرهاي خام و پاستوريزه عرضه شده در سطح فروشگاههاي استان چهارمحال بختياري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:شريف زاده علي*,اخوان مسعود,زراسوندي علي,آل آقا سعيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 15 تا 19[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه:[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]مطالعه تاثير ضد ميكروبي روغنهاي فرار برخي گياهان بر باكتري E. coli در پنير سفيد ايراني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كريم گيتي*,بنياديان مجتبي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 28[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: روغنهاي فرار گياهان، نگهدارنده طبيعي، پنير سفيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]آثار تثبيت گرمايي بر كيفيت و ميزان استحصال روغن زيتون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حامدي ميرمنوچهر*,آزادمرددميرچي صديف,صفافر حامد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 29 تا 35[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ليپاز، ليپوكسيژناز، پلي‌فنولاز، روغن زيتون، كلروفيل، كيفيت روغن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]مقايسه تاثير اسيد لاكتيك بر زمان ماندگاري گوشت تازه و سرد گوسفند، بسته‌ بندي شده به صورت معمولي و در خلا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ركني نوردهر*,نوري نگين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 37 تا 44[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اسيد لاكتيك، بسته بندی گوشت، زمان ماندگاری[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]بررسي اثر زانتان و كاراجينان بر خصوصيات كف ايزوله پروتئين سويا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: جهانيان ليدا,حميدي اصفهاني زهره*,مرتضوي علي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 45 تا 54[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ايزوله پروتئين سويا، زانتان، كاراجينان، پايداري كف، ظرفيت توليد كف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]بررسي تاثير برخي هيدروكلوييدها بر خصوصيات رئولوژيكي خمير و كيفيت نان لواش

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عرب عامري مجيد,عزيزي محمدحسين*,برزگربفرويي محسن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 55 تا 64[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خصوصيات رئولوژيكي، نان لواش، هيدروكلوييد، خمير، بياتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :

[/TD]

[TD]بررسي تغييرات رنگ سيب زميني در حين سرخ كردن در حمام روغن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مقصودي ويدا*,يغمايي سهيلا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 7 تا 13[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: سيب‌زميني سوخاري، آب پز كردن، روشنايي، بهينه‌ سازي، تغيير رنگ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]مقدار پروتئين و ارزش تكنولوژيكي ارقام شاخص گندم در ايران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:احمدي گاوليقي حسن,سحري محمدعلي*,عزيزي محمدحسين,رشمه كريم كاووس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 7[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: مقدار و كیفیت پروتئين، خواص رئولوژيكي، ارزش تكنولوژيكي، گندم، ايران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]امكان توليد چيپس سيب زميني با روش خشك كردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:پارساپور محمدمهدي,لامع حسن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 15 تا 22[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: چيپس سيب زميني، سرخ كردن، خشك كردن، آنزيم بري، ارزيابي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (3)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]مطالعه تغييرات ميزان هيستامين و آمينهاي فرار ماهي سارم منجمد در مقايسه با شمارش كلي ميكروبي و ارائه مدل پيشگو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حيدري مهرنوش*,آخوندزاده بستي افشين,رضايي مسعود[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 23 تا 31[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كنترل كيفيت، شمارش كلي باكتريهاي سرما دوست، ازت فرار، تري متيل آمين، هيستامين، ماهي سارم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]امكان توليد سلولاز با استفاده از قارچ نوروسپورا اينترمديا به روش تخمير حالت جامد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:صارمي نژاد سولماز,حميدي اصفهاني زهره*,عزيزي محمدحسين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 33 تا 40[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آنزيم، سلولاز، نوروسپورا اينترمديا، تخمير حالت جامد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]بررسي اثرات خشك كردن انجمادي بر ويژگيهاي كيفي زعفران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عاطفي محسن,تسليمي اقدس*,حساس محمدرضا,مظلومي محمدتقي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 41 تا 49[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: زعفران، خشك كردن انجمادي، كروسين، پيكروسين، سافرانال[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و درجه حرارت بر روي قابليت نگهداري يك رقم انبه محلي ميناب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: محمدپور ايران*[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 51 تا 64[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: انبه، بسته بندي، نگهداري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]تصفيه بيولوژيكي پساب حاوي مواد قندي با استفاده از ميكروارگانيسمها

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مقصودي ويدا*,قبادي نژاد زهرا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 65 تا 70[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پساب نوشابه سازي، كربن آلي كل، مخمر، آلودگي پساب، لجن فعال، كاهش TOC[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD]

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1

[/TD]

[TD] [/TD]

[TD=width: 98%] بهبود شرایط تخمیر نان لواش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 1-10[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

2

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] جز به جز سازی چربی پیه گاو برای مصارف مناسب غذایی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 11-20[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

3

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] کاربرد روغن بذر چای در تولید مارگارین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 21-30[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

4

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] بررسی اثر آهنگ تغذیه مواد و فشار دهانه تخلیه سفید کن بر مقدار شکست برنج سفید به‌ دست‌ آمده از سفید کن مالشی ‌دمشی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 31-44[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

5

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] تعیین عدد فالینگ مطلوب برای آرد نانهای بربری و لواش و بررسی اثر آن بر روی کیفیت نانهای تولیدی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 45-56[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

6

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] به کارگیری روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی (HPLC) در تعیین مقادیر سافرانال به‌عنوان فاکتور کیفیت عطر زعفران ایرانی و مقایسه آن با روش اسپکتروفتومتری[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 57-66[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

7

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] تولید، قابلیت پذیرش و جنبه‌ های تغذیه ‌ای غذاهای ویژه سالمندان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 67-76[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

8

[/TD]

[TD=width: 5] [/TD]

[TD=width: 98%] بررسی تاثیر تری سدیم فسفات بر ویژگیهای ارگانولپتیکی لاشه ‌های مرغ خام و سرخ شده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] صفحه 77-84[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]بهينه سازي توليد ايزوله پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دو فازي كونالا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: قدس ولي عليرضا*,وثوقي منوچهر,حدادخداپرست محمدحسين,شهيدي فخري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 13[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كلزا/كانولا، استخراج دو فازي، استخراج قليايي، ترسيب ايزوالكتريك، پروتئين رسوبي، گلوكوزينولات، اسيد فيتيك[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]شبيه سازي رطوبت در طي خشك شدن دانه پسته (رقم اوحدي) با درجه حرارت بالا بوسيله روش اجزا محدود

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: رفيعي شاهين*,كاشاني نژاد مهدي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 15 تا 26[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: دانه پسته، شبيه سازي خشك كردن، روش اجزا محدود، ضريب پخش رطوبت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (2) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]تاثير روشهاي مختلف فرآوري بر روي پايداري حالت ابري آب هويج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مختاري زهرا,حميدي اصفهاني زهره*,عزيزي محمدحسين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 27 تا 34[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آب هويج، پايداري حالت ابري، اسيدي كردن، آنزيم بري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي خواص فيزیكوشيميايي عسل توليدي شهر گرمسار در سال 1382

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: جاهدخانيكي غلامرضا*,كامكار ابوالفضل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 35 تا 41[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: عسل، خواص فيزيكوشيميايي، شهر گرمسار (ايران)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]كمپيلوباكتر ژژوني به عنوان يك عامل بالقوه بيماري زا در كبد طيور كشتار شده و فروشگاه هاي عرضه كننده گوشت طيور در شهركرد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:شاكريان امير*,ركني نوردهر,شريف زاده علي,آل آقا سعيد,طالبيان رضا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 43 تا 50[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كمپيلوباكتر ژژوني، كبد طيور، كشتارگاه، فروشگاه ها، شهركرد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]مطالعه تاثير دكستروز، والين، گليسين، تيامين و دماهاي مختلف بر سرعت رشد لاكتوباسيلوس كازئي در شير

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ميرزايي حميد*,كريم گيتي,سودي مصطفي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 51 تا 60[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پروبيوتيك، لاكتوباسيلوس كازئي، ميزان رشد، شير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]بررسي كينتيك رشد و توليد كاروتنوئيد با بكارگيري سولفات آمونيوم توسط Sporobolomyces ruberrimus H110 در يك راكتور Batch

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:رضوي سيدهادي*,مارك ايوان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 61 تا 69[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كاروتنوئيد، بتا كاروتن، تورولارودين، كينتيك، سولفات آمونيوم، Sporobolomyces ruberrimus اچ 110[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]مطالعه آلودگي آفلاتوكسيني پنيرهاي سفيد كارخانه اي عرضه شده به بازار تهران با استفاده از روش كروماتوگرافي لايه نازك

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:كامكار ابوالفضل*[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 71 تا 79[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آفلاتوكسين، پنير سفيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]اثر شرايط مختلف تخمير بر ميزان اسيد فيتيك خمير نان بربري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ارشدي نژاد شهرام,عزيزي محمدحسين*,حميدي اصفهاني زهره[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 12[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اسيد فيتيك، تخمير، خمير نان بربري، مخمر نانوايي، خمير ترش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (2) استنادها: (0)

اصل مقاله (938 K)[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]طراحي و ساخت دستگاه بارگذاري ضربه اي براي مطالعه رفتار مكانيكي محصولات كشاورزي و آزمايش آن با گندم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: افكاري سياح اميرحسين,مينايي سعيد*[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 13 تا 28[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: گندم، بارگذاري ضربه اي، خواص مكانيكي، ضريب بازگشت، انرژي كرنشي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)

اصل مقاله (1262 K)[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بررسي فلور ميكروبي واريته هاي مهم خرماي خوزستان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حجتي محمد*,عزيزي محمدحسين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 29 تا 38[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خرما، فلور ميكروبي،‌ درجه رسيدگي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)

اصل مقاله (710 K)[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]تغييرات كيفي چربي ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii Kutim) طي زمان نگهداري در يخ

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسيني سيدولي,رضايي مسعود*,سحري محمدعلي,حسيني هدايت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 39 تا 50[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum)، تغييرات چربي، زمان ماندگاري، ارزيابي حسي، يخ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)

اصل مقاله (917 K)

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

|

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]بررسي سابقه دمايي محصول پسته پوست گيري نشده قبل از فرآوري و اثرات آن بر لكه دار شدن پوست شاخي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: صادقي احمد*,توكلي هشجين تيمور,خوش تقاضا محمدهادي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 51 تا 62[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پسته پوست گيري نشده، فرآوري، نگهداري، لكه داري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)

اصل مقاله (913 K)[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]تعيين منحني هاي همدماي جذب رطوبت كشمش بيدانه قرمز و برازش مدلهاي مختلف براي آن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: غلامي پرشكوهي محمد,مينايي سعيد*[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 63 تا 74[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كشمش، جذب،‌ هم دما، رطوبت، انرژي پيوندي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] اصل مقاله (929 K)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]تاثير كربن فعال بر كاهش مقدار پاتولين در آب سيب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: فتحي آچاچلويي بهرام*,احمدي زنوز عادل,اسدي يعقوب,حصاري جواد,اصغري زكريا رسول[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 75 تا 84[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پاتولين، كربن فعال،‌ كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا (HPLC)، آب سيب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)

اصل مقاله (747 K)[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]مطالعه فاكتوريال مرحله رشد تاخيري (Lag Phase) استافيلوكوكوس آرئوس در سوپهاي تجارتي بسته بندي شده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: فضل آرا علي*,رضويلر ودود[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 85 تا 95[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: استافيلوكوكوس آرئوس، مرحله رشد تاخيري، فاكتورهاي رشد،‌ مدل سازي، سوپ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)

اصل مقاله (913 K)

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]تاثير روغن هاي فرار گياهي بر روي جمعيت قارچي پنير سفيد صنعتي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: بنياديان مجتبي*,كريم گيتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 8[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: فعاليت ضد قارچي، روغنهاي فرار گياهي، پنير سفيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]تعيين عمر مفيد دو نمونه روغن فرموله شده سرخ كردني در مقياس پايلوت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:خوش طينت خديجه*,كاووسي پرويز,زندي پروين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 32[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: روغن سرخ كردني، فرمولاسيون، عمر مفيد، روغن نباتي، چيپس سيب زميني[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بررسي تجربي عملكرد دستگاه جدا كننده ثقلي در ميزان جدا سازي گندم سن زده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: راسخ منصور*,توكلي هشجين تيمور,فيروزآبادي بهار,كيانمهر محمدحسين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 33 تا 47[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: گندم، سن زده، جدا سازي ثقلي، جدا كننده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]شبيه سازي مدل سينتيك خشك كردن دانه گندم (رقم تجن)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: رفيعي شاهين*,مقصودلو يحيي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 49 تا 58[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: دانه گندم، شبيه سازي خشك كردن، روش اجزا محدود، مدل سینتیك[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]خشك كردن آب انار با روش پاششي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عزيزطائمه حسين*,كاظمي ويسري اخترالملوك,رضوي جليل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 59 تا 65[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آب انار، خشک كن پاششي، پودر آبميوه، خشک کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]مقايسه كيتوزان توليدي از پوسته ميگو به عنوان قوام دهنده در سس مايونز با كيتوزان تجاري و CMC

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كرباسي احمد,برزگر حسن*,مصباحي غلامرضا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 67 تا 79[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كيتوزان، كيتين، تثبيت كننده، قوام دهنده، سس مايونز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]اثر فشار ايزو استاتيك بالا بر فعاليت هاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر Saccharomyces cerevisiae

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مرتضوي سيدعلي*,مسكوكي عبدالمجيد,قندي امير,كوچكي آرش,بارويي جواد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 81 تا 94[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: فشار ايزو استاتيك، فعاليت آنزيمي، ريخت شناسي سلول[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]تعيين زمان مناسب انبار ماني برخي ارقام گندم به منظور افزايش كيفيت نانوايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: بني اسدي علي,عزيزي محمدحسين*,سحري محمدعلي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 19[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: گندم، زمان نگهداري، كيفيت نانوايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=bgcolor: #bbbbbb, colspan: 4][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD] تصفيه شربت خام نيشكر با بنتونيت: 1- تعيين مقدار بهينه بنتونيت و pH

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:آقافرماني بيوك*,حدادخداپرست محمدحسين,حصاري جواد,رضايي عزت اله[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 10[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: شربت خام نيشكر، دفکاسيون سرد، بنتونيت، اسيد سيتريک‌ و pH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (4)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]بررسي اثر جلبك هاي دريايي بر ميزان كلسترول تخم مرغ

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسن نيا محمدرضا,قرنجيك بايرام محمد,دادقاني علي اصغر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 11 تا 19 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: جلبک ،علف دريايي، سارگاسم، نيزيميدين، كلسترول[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بررسي ميزان آلودگي ميكروبي بستني هاي سنتي توليدي در شهرستان شهركرد [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:شاكريان امير*,كريم گيتي,تاج بخش الهه,شفيعي منصور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 27[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آلودگي ميكروبي، بستني سنتي، استافيلوكوكوس ارئوس، اشريشيا كلي، باسيلوس سرئوس، ليستريا مونوسايتوژنز، شهركرد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي تاثير غلظت، دما، پ هاش و سرعت چرخشي روي رفتار جريان محلول صمغ كتيراي ايراني [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عباسي سليمان*,رحيمي سميه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 29 تا 42[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: صمغ كتيرا، رئولوژي، گرانروي ظاهري، رفتار جريان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (6)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]بررسي تاثير باقيمانده پادزيست ها روي انعقاد لاكتيكي شير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كوشكي محمدرضا*,حريري مهر مهدي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 43 تا 51[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: انعقاد لاكتيكي، انعقاد آنزيمي، شير خام، باكتري هاي اسيد لاكتيک، باقيمانده پادزيست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]مطالعه اثر زمان و دما بر جذب مواد طعمي در سيستم هاي مدلي نوشابه توسط لاك قوطي بسته بندي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ميرسعيدقاضي حسين,امام جمعه زهرا*,ابراهيم زاده موسوي سيدمحمدعلي,رضايي كرامت اله[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 53 تا 59[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: جذب، بسته بندي، طعم، نوشابه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]اثر عصاره برگ سبز چاي در جلوگيري از اكسيداسيون روغن آفتابگردان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ميراحمدي فردين,فاطمي حسن*,سحري محمدعلي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 61 تا 70[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: عصاره چاي سبز، آنتي اكسيدان، اكسيداسيون روغن، اثر مخلوط آنتي اكسيدان ها[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نشاسته ارقام غالب سيب زميني منطقه گلستان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: يقباني مسعود*,محمدزاده جلال[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 71 تا 79[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ­­خصوصيات فيزيكوشيميايي، سيب زميني، گندم، نشاسته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]بررسي توليد پنير سفيد كم كلسترول با استفاده از روغن آفتابگردان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: تقوايي زهره,تسليمي اقدس*,مظلومي محمدتقي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 12 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پنير كم كلسترول، نوع اسيدهاي چرب، روغن آفتابگردان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]خواص فيزيكوشيميايي روغن دانه بزرك و اكسيداسيون آن در شرايط انجماد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسن زاده آسيه,سحري محمدعلي*,برزگربفرويي محسن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 13 تا 20 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: روغن دانه بزرك، خواص فيزيكوشيميايي، نگهداري در انجماد، اسيدهاي چرب امگا-3، عدد پراكسيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بررسي اثرات جايگزيني نسبي نمكي NaCl با نمك KCl بر روي خصوصيات فيزيكوشيميايي، حسي و رئولوژيكي پنير سفيد ايراني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: شهاب لواساني عليرضا,ابراهيم زاده موسوي سيدمحمدعلي*,احساني محمدرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 32 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پنير سفيد ايراني، خصوصيات فيزيكوشيميايي، خواص حسي، خواص بافتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي خواص فيزيكو شيميايي غذايي كمكي تهيه شده از گندم و عدس معمولي و جوانه زده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عسگري عيسي,رحماني خديجه*,تسليمي اقدس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 33 تا 40 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: غذاي كمكي، جوانه زدن، گندم، عدس، ويسكوزيته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]ارزيابي روش تعيين مساحت محصولات كشاورزي و غذايي از روي تصاوير ديجيتالي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: منصوري يعقوب,مينايي سعيد*,توكلي هشجين تيمور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 41 تا 57 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: مساحت سطح، پردازش تصوير، محصولات كشاورزي و غذايي، تصاوير ديجيتالي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]اثر ميزان چربي شير بر رشد و فعاليت متابوليكي باكتريهاي آغازگر و كيفيت ماست غليظ شده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مهديان الهام*,مظاهري تهراني مصطفي,كاراژيان رضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 59 تا 66 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست، ماست غليظ شده، ميزان چربي، فعاليت متابوليكي، باكتريهاي آغازگر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]تعيين ميزان باقيمانده آفت كشهاي كلره در برخي از صيفي جات به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: هاديان زهرا*,عزيزي محمدحسين,فردوسي روح اله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 67 تا 74 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: باقيمانده سموم كلره،‌ صيفي جات، كروماتوگرافي گازي، طيف سنجي جرمي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]بررسي تاثير پودر آب پنير بر كيفيت نان همبرگر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: هراتيان پريوش*,سيدين اردبيلي سيدمهدي,قاضي زاده ميترا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 75 تا 82 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پودر آب پنير، همبرگر، ويژگيهاي حسي، بياتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]اثر مكمل هاي پروتئين آب پنير تغليظ شده و كازئين هيدروليز شده بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست پروبيوتيك

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: شاكري منيرالسادات*,بيرقي طوسي شهرام,مرتضوي سيدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 10 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست پروبيوتيك، پروتئين آب پنير تغليظ شده (WPC)، كازئين هيدروليز شده (CH)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]مقايسه ويژگيهاي ميكروبي و شيميايي بستني هاي سنتي عرضه شده در شهر شيراز با استاندارد ملي ايران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: شكرفروش سيدشهرام*,جعفرپور بهشاد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 11 تا 16 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: بستني سنتي، استاندارد، شيراز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بررسي ويژگيهاي فيزيكي- شيميايي هسته ده رقم انار يزد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: صمدلويي حميدرضا,عزيزي محمدحسين*,برزگربفرويي محسن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 19 تا 25 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: انار،‌ عناصر معدني، پروتئين، روغن هسته انار[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]تعيين و مقايسه برخي از مواد مغذي هفت رقم اسفناج ايراني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عرفاني فهيمه,حسن دخت محمدرضا*,برزگربفرويي محسن,جباري علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 27 تا 34 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اسفناج (.Spinacea oleracea L)، خواص شيميايي، عناصر معدني، اگزاليك اسيد، اسيدهاي چرب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]مطالعه وضعيت ميكروبي خط كشتار گاو و تعيين نقاط كنترل بحراني به منظور پياده سازي سيستم HACCP

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كفيلي تيوا,امام جمعه زهرا*,كازروني تيمسار منوچهر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 35 تا 48 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كشتارگاه گاو، HACCP، سالمونلا، اشرشياكلي، نقاط كنترل بحراني[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]تعيين حداقل غلظت بازدارنده برخي از اسانسها و اسيد سيتريك در غيرفعال كردن ميكروارگانيسم هاي مواد مولد فسار آب پرتقال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مقصودي ويدا*,قبادي نژاد زهرا,سلطان زاده مرجان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 49 تا 56 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: حداقل غلظت بازدارنده، ليمونن، لينالول، اسانس پوست پرتقال، اسيد سيتريك[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]بررسي اثر دماي شلتوك و سرعت جريان هوا بر ميزان ترك خوردگي دانه در طي خشك شدن به روش تابش مادون قرمز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مهاجران سيدحسين,خوش تقاضا محمدهادي*,معظمي گودرزي علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 57 تا 65 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خشك كردن، تابش مادون قرمز، جريان هواي گرم، زمان خشك كردن، ترك خوردگي، شلتوك، شدت تابش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (3) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]اثر رطوبت، درجه رسيدگي و رقم بر خواص كيفي برگه كيوي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ميرزايي مقدم حسين,توكلي هشجين تيمور,مينايي سعيد,ذكي ديزجي حسن*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 67 تا 76 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: برگه كيوي، خواص كيفي، ارزيابي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (5) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]ارتباط بين هدايت الكتريكي با pH، اسيديته و شمارش كلي ميكروبها در شير خام

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كريم گيتي*,تبري مهسا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 8 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: شير، pH، اسيديته، شمارش كلي ميكروبي، هدايت الكتريكي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]ارزيابي بياتي نان تافتون حاوي سديم استئاروئيل لاكتيلات با روش هاي مختلف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كريمي مهسان,عزيزي محمدحسين*,حسيني سيدمحمد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 19 تا 28 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نان تافتون، سديم استئاروئيل استئاروئيل لاكتيلات، بياتي نان، بافت، ارزيابي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]تاثير فرايند اولترافيلتراسيون بر شاخصهاي تصفيه و رنگبري شربت رقيق چغندر قند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: شهيدي نوقابي مصطفي,رضوي سيدمحمدعلي*,بهزاد خليل,حكيم زاده وحيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 29 تا 36 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اولترافيلتراسيون، شربت رقيق چغندر، رنگ، كدورت، سختي، درجه خلوص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]مقايسه اثر مواد پر كننده بر كيفيت كنسرو ماهي كيلكاي معمولي (Clupeonella cultriventris) به روش فلورسانس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ناصري محمود,رضايي مسعود*,سبزواري اميد,حسيني هدايت,موسي پور مجيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 37 تا 48 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كنسرو، ارزيابي كيفيت، پر كننده، فلورسانس، كيليكاي معمولي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]مقايسه تركيب اسيدهاي چرب، اگزاليك اسيد و عناصر معدني بذر و برگ ارقام خرفه ايراني (.Portulaca oleracea L) با نمونه خارجي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: اسدي حسينعلي,حسن دخت محمدرضا*,دشتي فرشاد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 49 تا 56 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خرفه، لينولنيك اسيد، عناصر معدني، اگزاليك اسيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]غني سازي ماكاروني با تيامين، ريبوفلاوين، نياسين و آهن و تاثير فرايند توليد و پخت ماكاروني بر اين ريز مغذيها

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: قاضي زاده ميترا*,مظلومي محمدتقي,طالبان فروغ اعظم,گلستان بنفشه,بهنام مرادي محمود,عبدالهي مرتضي,فلاحت پيشه حميدرضا,چوبدار نيلوفر,كميلي فنود رزيتا,فتح اردوبادي فرحناز,اختري ليلي,شفيقي سيدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 57 تا 66 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: غني سازي، ماكاروني، تيامين، ريبوفلاوين، نياسين، آهن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]شفاف سازي پايدار آب انار و تعيين شرايط و مقادير بهينه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: رضوي جليل,كاظمي ويسري اخترالملوك

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 67 تا 76 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آب انار،‌كدورت، شفاف سازي، پايدار سازي، كدورت ثانويه، پلي وينيل پلي پروليدون[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]مقايسه اثرات فرآيندهاي خشك كردن خورشيدي و خلا با روش سنتي بر ويژگيهاي زعفران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: تسليمي اقدس*,مظلومي محمدتقي,جمشيدي اسماعيل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 18 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: زعفران، روش خشك كردن، ويژگيهاي كيفي، سافرانال، كروسين، پيكروكروسين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]تعيين خواص مكانيكي دانه برنج و بررسي اثر سرعت بارگذاري فشاري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كرماني علي ماشااله,توكلي هشجين تيمور*,مينايي سعيد,خوش تقاضا محمدهادي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 9 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خواص مكانيكي، دانه برنج، مقاومت نهايي، تنش گسيختگي، بارگذاري فشاري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]كپسوله كردن اسيد سيتريك خوراكي توسط امواج مايكروويو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: رحيمي طبالونداني سميه,عباسي سليمان*,عزيزي محمدحسين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 11 تا 22 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كپسول سازي، اسيدسيتريك، امواج ماكروويو، هيدروكلوئيد ها[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]كلاژن و انديس هاي وابسته شاخص هاي كمي با ارزش در كنترل كيفيت فرآورده هاي گوشت قرمز حرارت ديده (سوسيس و كالباس) ايران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسيني هدايت*,ركني نوردهر,كامكار ابوالفضل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 23 تا 31 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: هيدروكسي پرولين، كلاژن، پروتئين عاري از كلاژن، بافت پيوندي، فراورده گوشتي حرارت ديده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (2) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]توليد نان بربري غني شده با منابع مختلف كلسيم و ارزيابي آن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: فاضلي فاطمه,آذر مهين,عزيزي محمدحسين*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 33 تا 40 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: غني سازي، كربنات كلسيم، سولفات كلسيم، نان بربري، فارينوگراف، اكستنسوگراف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]شيوع سالمونلا در گوشت جوجه خرده فروشي شهر تهران در سال 1384

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ظهوريان گيتي*,خواجه اميري مسعود

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 41 تا 46 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: گوشت جوجه، سالمونلا، شيوع[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]تاثير اسانس و عصاره كاكوتي كوهي بر فعاليت باكتري هاي آغازگر ماست

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مهربان سنگ آتش معصومه*,گاراژيان عليرضا,حدادخداپرست محمدحسين,حبيبي نجفي محمدباقر,بيرقي طوسي شهرام

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 47 تا 55 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كاكوتي كوهي، اسانس، عصاره، باكتريهاي آغازگر ماست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (3) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]ارزيابي بار ميكروبي شيرخام توليدي چندين دامداري نيمه صنعتي در استان همدان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عزت پناه حميد*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 57 تا 64 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: بار ميكروبي، شيرخام، دامداري، استاندارد پليت كانت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]اثر مكمل هاي كنسانتره پروتئيني آب پنير و كازئين هيدروليز شده روي برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: بيرقي طوسي شهرام,شاكري منيرالسادات*,مرتضوي سيدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 65 تا 75 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست، كنسانتره پروتييني آب پنير (WPC)، كازيين هيدروليز شده (CH)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]مطالعه ميزان و منابع آلودگي پنيرهاي سفيد آب نمكي شهرستان يزد به برخي از فلزات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: صادقي زاده جلال,عزيزي محمدحسين*,دادفرنيا شايسته,حسيني سيدمحمد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 7 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: فلزات، پنير، جذب اتمي، يزد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]تاثير برخي از مواد نگاهدارنده شيميايي و طبيعي در غلظت هاي كمتر از غلظت مهاركننده بر رشد ليستريا منوسيتوژنز جدا شده از شير

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: نصر آمنه*,كسري كرمانشاهي روحا,نحوي ايرج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 17 تا 25 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ليستريا منوسيتوژنز، نيزين، مواد نگاهدارنده، كمترين غلظت مهاركننده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]اثر مواد عمل آورنده و زمان تخمير بر كاهش اسيد فيتيك نان حجيم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حق پرست هيفا,سحري محمدعلي*,عزيزي محمدحسين,پيرايش فر بهروز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 27 تا 34 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اسيد فيتيك، زمان تخمير، مواد عمل آورنده، گندم، نان حجيم، ايران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (2) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي افت روغن در مرحله خنثي سازي روغن نباتي و لزوم كنترل آن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: صراف زاده محمدحسين*,شمايي سميرا,لوني الهه,ميرسعيد قاضي نرگس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 35 تا 44 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: روغن نباتي، تصفيه قليايي، خنثي سازي، افت اجباري و اختياري روغن، اسيديته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]استخراج روغن از سه رقم زيتون با استفاده از فرآيند آنزيمي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: نجفيان ليلا*,حدادخداپرست محمدحسين,قدس ولي عليرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 45 تا 53 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: روغن زيتون،کمک فرآيند آنزيمي،راندمان استخراج،کيفيت روغن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :

[/TD]

[TD]بررسي امكان توليد اسيدهاي آمينه از ضايعات خرما با به كارگيري دو سوش جهش يافته كرينه باكتريوم گلوتاميكوم CECT690 و CECT77

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: دعوتي نفيسه,حميدي اصفهاني زهره*,شجاع الساداتي سيدعباس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 55 تا 64 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اسيدگلوتاميک، ضايعات خرما، کرينه باکتريوم گلوتاميکوم، اسيدهاي آمينه، ترئونين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]بررسي استخراج و ويژگي هاي لسيتين واريته هاي سويا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عشرت آبادي پروين*,فاطمي سيدحسن,قوامي مهرداد,صراف زاده محمدحسين,سالاروند زهره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 65 تا 71 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: سويا، لسيتين، فسفاتيديل كولين، فسفاتيديل اتانول آمين، فسفاتيديل اينوزيتول، فسفاتيديك اسيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]معتبرسازي روش جهت اندازه گيري آفلاتوكسين M1 در پنير سفيد ايراني با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و تخليص با ستون هاي ايمونوافينيتي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: خاكسار رامين*,كريم گيتي,كامكار ابوالفضل,شجاعي فريبرز,فردوسي روح اله,بكايي سعيد,تهموزي ديده بان سعيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 73 تا 79 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آفلاتوكسين M1، پنير، معتبرسازي روش آزمون، کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]اثر مهاجرت n-اكتان بر كيفيت امولسيونهاي نوشيدني در بسته بندي هاي HDPE

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: محمدي كتايون*,ابراهيم زاده موسوي سيدمحمدعلي,طايفه ماندانا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 16 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: n-اکتان، امولسيونهاي نوشيدني، HDPE، مهاجرت خاص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]بررسي تاثير تيمارهاي كلريد كلسيم، آب گرم و پوشش پلي اتيلن بر روي عمر انبارماني و كيفيت ميوه انار (رقم ملس ساوه)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:رنجبر حميد,حسن پوراصيل معظم*,عسگري سرچشمه محمدعلي,سميع زاده لاهيجي حبيب اله,بني اسدي علي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 10[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: انار،کلريد کلسيم، پوشش پلي اتيلن، تيمار آب گرم، انبارماني[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]مطالعه باقيمانده انرو فلوكساسين در بافت هاي مرغ گوشتي بوسيله HPLC

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ركني نوردهر,كامكار ابوالفضل*,صالح زاده فرحمند,مدني رسول

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 11 تا 17[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آنتي بيوتيك، انروفلوكساسين، جگر، عضله،كليه، طيور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بهينه سازي توليد دوغ سنتي به روش صنعتي با استفاده از حداكثر ميزان آب پنير

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كوشكي محمدرضا*[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 19 تا 29[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نوشيدني تخميري شيري، استارتر، آب پنير، شير بدون چربي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي تغييرات دي استيل و ويژگيهاي حسي ماست هاي غني شده با كنسانتره پروتئيني آب پنير در جايگزيني شير خشك

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:كاكويي حسن*,احساني محمدرضا,مظلومي محمدتقي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 31 تا 38[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست، دي استيل، کنسانتره پروتئيني آب پنير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]ارزيابي پتانسيل ضد ميكروبي عسل هاي تجاري توليد شده در شهرستان اروميه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: تاجيك حسين*,شكوهي ثابت جلالي فرنود,والهي سپيده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 39 تا 45[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: عسل تجاري، ضد ميکروبي، عفونت، اروميه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]كارآيي راكتور هواي بالا رونده در توليد پروتئين تك ياخته از آب پنير

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: شفقي اصل سيدكريم*,توفيقي داريان جعفر,شجاع الساداتي سيدعباس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 47 تا 56[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پروتئين تك ياخته، راكتور، راكتور هواي بالارونده، آب پنير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي دانه نخود

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ذكي ديزجي حسن*,مينايي سعيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 57 تا 66[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: دانه نخود (.Cicer arietinum L)، لپه شدن، خواص فيزيكي و مكانيكي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]بررسي رابطه بين تركيب اسيدهاي چرب با پايداري روغن در مخلوط روغن هاي آفتابگردان و كانولا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده:محمدي تيمور*,عزيزي محمدحسين,تسليمي اقدس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 67 تا 76[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پايداري، روغن آفتابگردان، روغن كانولا، اسيدهاي چرب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]مطالعه ميزان هيستامين كنسرو تون ماهيان توليد شده در ايران در سال 1385 به روش اليزا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسيني هدايت,كشاورز سيدعلي,پيرعلي همداني مرتضي,خاكسار رامين*,عباسي مهديه,فكري معصومه,صفاييان شيلا,باقرزاده زهرا,تهموزي ديده بان سعيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 77 تا 84[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: هيستامين، كنسرو ماهي، تون ماهيان، اليزا، ايران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]تاثير شيرين كننده هاي طبيعي و سنتزي بر روي رفتارهاي رئولوژيكي محلولهاي صمغ لوكاست بين گام LBG

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: سماواتي وحيد,رضوي سيدهادي*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 7 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: هيدروکلوئيد، شيرين کننده، رئولوژي، صمغ لوکاست بين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]بررسي ميزان ژلاتينه شدن نشاسته در نان بربري توسط تكنيك پراش اشعه ايكس (XRD)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عرفانيان آرزو*,سيدين اردبيلي سيدمهدي,عزيزي محمدحسين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 15 تا 20 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نان، نشاسته، ژلاتينه شدن، XRD و قند کل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]مقايسه برخي خواص فيزيكي و مكانيكي گندم سن زده و سالم رقم سرداري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: راسخ منصور*,فيروزآبادي بهار,مينايي سعيد,افكاري سياح اميرحسين,اصغري علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 30 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: گندم، سن گندم، خواص مكانيكي، آزمون فشاري، رقم سرداري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (2) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي اثر سطوح مختلف سديم استئاروئيل لاكتيلات بر خواص رئولوژي خمير و كيفيت نان تافتون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كريمي مهسان,عزيزي محمدحسين*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 31 تا 39 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نان تافتون، سديم استئاروئيل لاکتيلات، سفتي، خواص رئولوﮋي، بياتي نان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]مطالعه منحني كاهش نيتريت در كالباس هاي حاوي 90 و 60، 40 درصد گوشت در طول مدت نگهداري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ميرزايي حميد*,حسيني هدايت,ركني نوردهر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 41 تا 47 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نيتريت، فرآورده هاي گوشتي، درصد گوشت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]تعيين منحني هاي هم دماي دفع رطوبت كشمش بيدانه سفيد و برازش مدل هاي مختلف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: غلامي پرشكوهي محمد*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 49 تا 58 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كشمش، دفع، هم دما، رطوبت، انرژي پيوندي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]اثر ماده جامد كل شير بر رشد باكتري هاي آغازگر و كيفيت ماست

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مهديان الهام*,مظاهري تهراني مصطفي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 59 تا 67 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست، باكتري هاي آغازگر، ماده جامد كل، تخمير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]بررسي نقش سرد كن هاي آبي در چگونگي وضعيت آلودگي ليستريا مونو سيتوجنز لاشه هاي مرغ در كشتار گاههاي صنعتي استان آذربايجان غربي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: آخوندزاده بستي افشين*,ميثاقي علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 69 تا 74 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: لاشه هاي مرغ، سرد كن آبي، ليستريا مونوسيتوجنز، كشتارگاه طيور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]مطالعه اثر ضدميكروبي عصاره كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides) بر باكتري هاي مولد فساد و بيماري زاي مواد غذايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مهربان سنگ آتش معصومه*,كاراژيان رضا,بيرقي طوسي شهرام

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 14 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: عصاره كاكوتي كوهي، ضدميكروبي، باكتري هاي مولد فساد و بيماري زاي مواد غذايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (4) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=align: right][TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]تاثير نشاسته ذرت مومي رتروگريد شده بر روي خواص رئولوژيكي خمير و كيفيت نان باگت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: احمديان فاطمه,عزيزي محمدحسين,سيدين اردبيلي سيدمهدي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 8 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: بياتي، سفتي، ويژگيهاي رئولوژيکي، نان باگت، نشاسته ذرت مومي رتروگريد شده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]بررسي اثر اندازه، رقم و زمان انبارداري بر روي خواص كيفي ميوه كيوي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ميرزايي مقدم حسين*,توكلي هشجين تيمور,مينايي سعيد,فقيه نصيري مازيار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 19 تا 26 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ميوه كيوي، خواص مكانيكي، دستگاه آزمون مواد، پس از برداشت، انبارداري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]خصوصيات فيزيكي و شيميايي روغن دانه ماريتيغال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: گلي سيداميرحسين*,كديور مهدي,بهرامي بهمن,سبزعليان محمدرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 27 تا 32 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماريتيغال، روغن دانه، خصوصيات فيزيكي و شيميايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]اثر غني سازي با آهن، اسيدفوليك، روي و كلسيم بر ويژگي هاي رئولوژيكي و شيميايي آرد ستاره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: برنجي اردستاني سميرا,عزيزي محمدحسين*,سحري محمدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 33 تا 43 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آهن، اسيد فوليک، روي، کلسيم، آرد، غني سازي و نان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (3)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]بهينه سازي روش مستقيم توليد ماست غليظ شده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مهديان الهام*,مظاهري تهراني مصطفي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 45 تا 52 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست، ماست غليظ شده، كشت آغازگر، خصوصيات حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]پيش بيني كيفيت ميكروبي شير خام بر اساس مدل هاي رياضي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ياورمنش مسعود*,مرتضوي علي,حبيبي نجفي محمدباقر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 53 تا 63 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: مدل سازي، پيش بيني، شمارش كلي، شيرخام[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]مطالعه همبرگرهاي خام عرضه شده در شهر تهران از نظر كيست هاي ساركوسيست

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسيني هدايت,خاكسار رامين,شمشادي بهار*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 65 تا 71 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: همبرگر خام ، ساکوسيست ، گسترش Dab[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (3) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]به كارگيري تكنولوژي پينچ براي بهينه سازي مصرف انرژي در كارخانه قند چهارمحال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حجت الاسلامي محمد*,شكراني رضا,فاطمي حسن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 73 تا 80 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آناليز پينچ، تكنولوژي پينچ، بهينه سازي انرژي، مصرف بخار، كارخانه قند[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :

[/TD]

[TD]ارزيابي ويژگي هاي حسي كالباس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: محمدي مهرداد,عقابي فيروز*,سيداحمديان فريبا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 18 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ارزيابي حسي، ويژگي هاي حسي، كالباس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]ارزيابي تاثير اسيد سيتريك ريزكپسوله شده با مايكروويو روي برخي ويژگي هاي حسي آدامس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: رحيمي سميه,عباسي سليمان*,عزيزي محمدحسين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 12 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: مايكروويو، ريزكپسول سازي، اسيد سيتريك، آدامس، ويژگي هاي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]بررسي كيفيت روغنهاي سرخ كردني بر حسب شاخص رنگي، ضريب شكست و ويسكوزيته طي فرايند سرخ كردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: فره وش رضا*,موسوي سيدمحمدرضا,شريف علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 13 تا 19 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: عدد کربنيل، شاخص رنگي، ضريب شکست، ويسکوزيته، روغن سرخ کردني[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بررسي امكان استفاده از مخلوط آرد چاودار و گندم در توليد نان بربري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: نجف نجفي مسعود*,حدادخداپرست محمدحسين,رجب زاده ناصر,مرتضوي سيدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 28 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: گندم، چاودار، نان، خمير ترش، نان مخصوص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي و آناليز عناصر فلزي سنگين در آبهاي آشاميدني مناطق مختلف تهران در سطح ppb و روشهاي حذف آنها

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ناهيد پروين,مصلحي مصلح آبادي پريوش*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 29 تا 35 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آب آشاميدني، فلزات سنگين، اسمز معكوس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]تاثير بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته (MAP) و انبار سرد بر صفات كمي و كيفي دو رقم كاهو (.Lactuca sativa L)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: فخاريان نسيم,حسن پوراصيل معظم*,عسگري محمدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 37 تا 50 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته، پوشش پلي پروپيلن و کاهو[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (2) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]تعيين ميزان آلودگي آفلاتوكسين M1 در شيرهاي توليدي مزارع پرورش گاو شيري استان چهار محال و بختياري به روش الايزا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: رحيمي ابراهيم*,كريم گيتي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 51 تا 59 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: : آفلاتوكسين M1 ، شير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (5) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]مقايسه تركيب اسيدهاي چرب و عناصر معدني هفده توده موسير ايراني (.Allium hirtifolium Boiss)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ابراهيمي راهله*,زماني ذبيح اله,كاشي عبدالكريم,جباري علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 61 تا 68 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: موسير، اسيدهاي چرب، لينولنيک اسيد، لينولئيک اسيد، عناصر معدني[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]بررسي ويژگي هاي روغن و اسيدهاي چرب هسته سه واريته خرماي خوزستان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حجتي محمد*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 69 تا 74 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خرما، هسته، روغن، اسيد چرب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]توليد اسيد ايكوزا پنتائنوئيك بوسيله باكتري شيوانلا پوترفاسيينس در محيط كشت هاي انتخابي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: نيكوپور هوشنگ*,گريفيتس مانسل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 75 تا 81 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: اسيد ايكوزا پنتائنوئيك، شيوانلا پوترفاسيينس، باكتري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)

[/TD]

[TD]

 

دانلود

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]بررسي تاثيرات كربناته كردن و آب پرتقال بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب هويج پاستوريزه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] abstract.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حاتمي زينب,حميدي اصفهاني زهره*,عباسي سليمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 8 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آب هويج - پرتقال، کربناته کردن، فيزيکو شيميايي، زمان نگهداري، مقدار شکر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD][TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2] دانلود

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]تعيين زمان بهينه رسيدن پنير سفيد ايراني با استفاده از روش سطح پاسخ

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: سالاري رزيتا*,مرتضوي سيدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 17 تا 26 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پنير سفيد، پروتئوليز، ليپوليز، خواص ارگانولپتيک، رسيدن پنير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]توليد دي استيل در فرآيند تخمير غير مداوم با استفاده از كشت هاي آغازگر لاكتيكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: الوندي هما,آذر مهين,شجاع الساداتي سيدعباس*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 27 تا 39 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: دي استيل، لاکتوکوکوس لاکتيس، لوکونوستوک مزانتروئيدس، تخمير غير مداوم، بهينه سازي توليد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]بررسي خواص ضد ميكروبي، فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي خوراكي توليد شده از كيتوزان محتوي اسانس هاي آويشن و ميخك

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حسيني سيدمحمدهاشم,رضوي سيدهادي*,ابراهيم زاده موسوي سيدمحمدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 41 تا 50 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: فيلم خوراکي، کيتوزان، آويشن، ميخک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]اثر دوره انبار ماني و افزودني طبيعي قره قاط بر كيفيت چاي ايراني (Camellia sinensis)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: صداقت حور شهرام*,شكرگزار سيداحمدتقي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 51 تا 58 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: چاي، دوره انبار، قره قاط، افزودني طبيعي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]اثرات دماي نگهداري به حالت انجماد بر ميزان تجمع و پراكنش برخي فلزات سنگين در ماهي كفال پشت سبز (Liza dussumieri)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: ناصري محمود,رضايي مسعود*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 59 تا 68 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: فلزات سنگين، دماي انجماد، تجمع و پراکنش، کفال پشت سبز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]بررسي ميزان آسيب سيب زميني تحت بارگذاري ديناميكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: افشاري حامد*,مينايي سعيد,الماسي مرتضي,عبدالمالكي پرويز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 69 تا 80 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: سيب زميني، ضربه، اندازه غده، حجم آسيب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :

[/TD]

[TD]بررسي اثرات جايگزيني نسبي نمك NaCl با نمك KCl بر شمارش كلي ميكروارگانيسم ها، كپك، مخمر، كلي فرم، اسيديته و خصوصيات تركيبي در پنير سفيد UF

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: شهاب لواساني عليرضا,ابراهيم زاده موسوي سيدمحمدعلي*,احساني محمدرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 81 تا 89 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پنير سفيد UF، شمارش کلي ميکروارگانيسم ها، ارزش درجه اسيدي، خاصيت ترکيبي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]مقايسه كيفيت بافت دو واريته سيب و ارزيابي دقت در اندازه گيري دو دستگاه ماگنس تايلور و فشار سنج ميوه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مسكوكي عبدالمجيد*,مرتضوي سيدعلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 16 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پنترومتر، ماگنس تايلور، کيفيت بافت، سيب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]استفاده از پودر خرما در فرمولاسيون تافي شكلاتي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: احمدنيا احمد,سحري محمدعلي*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 8 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پودر خرما، فرمولاسيون، تافي، ارزيابي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]بررسي فرمولاسيون، توليد و ارزيابي حسي كره پسته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حقاني حقيقي حميد*,آذر مهين,مظلومي محمدتقي,كميلي فنود رزيتا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 19 تا 26 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: کره پسته، فرمولاسيون، ارزيابي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]بازدارندگي رشد ليستريا منوسيتوژنز با باكتري هاي اسيد لاكتيك در قطعات سترون گوشت ماهي سفيد دودي (Rurtillus frisii kutum)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: قنبري مهدي,رضايي مسعود*,سلطاني مهدي,شاه حسيني غلامرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 27 تا 36 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماهي سفيد دودي، ليستريا منوسيتوژنز، نگهدارنده زيستي، لاكتوباسيلوس كازئي، لاكتوباسيلوس پلانتارم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]تاثير بارهاي مكانيكي بر آسيب هاي وارد بر سيب پس از مرحله انبارداري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: افكاري سياح اميرحسين*,اسماعيليان مهدي,مينايي سعيد,پيرايش عادل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 37 تا 44 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: آسيب مکانيکي، سيب، ضربه، انبارداري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]بررسي آلودگي ميكروبي خرماي رقم استعمران طي انبار داري در سال 1384

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: عدالتيان محمدرضا*,فضل آرا علي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 45 تا 52 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: خرما، بار ميكروبي، كپك و مخمر، انبارداري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (1) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]بررسي ميزان تركيبات فنولي و توكوفرولي در تعدادي از روغنهاي زيتون تجاري ايراني با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: فهيم دانش مريم*,قوامي مهرداد,حمصي سيداميرهومن,آبرومند پرويز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 53 تا 59 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: روغن زيتون، توکوفرول، پلي فنل، كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]مقايسه ويژگي هاي فيزيكوشيميايي مالت حاصل از تريتيكاله و جو (صحرا)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: كشيري محبوبه,مقصودلو يحيي*,كاشاني نژاد مهدي,حسيني سيدحسين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 61 تا 68

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: استخراج عصاره آب گرم، تريتيکاله، جو، مالت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]فعاليت آنتي اكسيداني تركيبات فنوليك تفاله انگور (يادداشت پژوهشي)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: روزبهان يوسف*,علي پور داريوش,برزگربفرويي محسن,عزيزي محمدحسين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 69 تا 74 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: تفاله انگور، ترکيبات فنوليک، آنتي اکسيدان، عدد پراکسيد، شاخص تيوباربيتوريک اسيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (2)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]اثر غني سازي با آرد سوياي بدون چربي بر ويژگيهاي حسي و رئولوژي نان تافتون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مشايخ مرتضي*,محمودي محمدرضا,انتظاري محمدحسن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 9 تا 17

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نان تافتون، غني سازي، آرد سوياي بدون چربي، ويژگيهاي حسي، ويژگيهاي رئولوژي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 4][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 0]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 1 :[/TD]

[TD]توليد آزمايشگاهي ماست سويا با طعم توت فرنگي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مشايخ مرتضي*,تسليمي اقدس,اردشير حامد,ظهوريان گيتي,ابدي عليرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 1 تا 9 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ماست سويا، غني سازي، ويسكوزيته، سينرسيس، ارزيابي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 2 :[/TD]

[TD]اثر مشروط كردن حرارتي بر خصوصيات مارگارين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: تركاشوند يداله*

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 11 تا 20

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: تبلور تري گليسريدها، مارگارين نرم و قالبي، بافت، قوام، قابليت گسترش، مشروط کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 3 :[/TD]

[TD]ويژگي هاي فيزيكي 7 رقم كلزا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: حزباوي عيسي*,مينايي سعيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 21 تا 28 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: ويژگي هاي هندسي، ويژگي هاي ثقلي، دانه هاي کلزا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 4 :[/TD]

[TD]تاثير نوع و مقدار مخمر بر خصوصيات رئولوژيك خمير و كيفيت ارگانولپتيك نانهاي ايراني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: يارمند محمدسعيد*,رشمه كريم كاووس,عزيزي محمدحسين

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 29 تا 35 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: نان هاي مسطح، مخمر فشرده، مخمر خشك فعال، ويژگيهاي رئولوژيك، ويژگي هاي حسي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 5 :[/TD]

[TD]ارزيابي برخي ويژگي هاي شيميايي و ميكروبي كره هاي حيواني بسته بندي شده توسط كارخانجات لبني كشور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: صارمي نژاد سولماز,عزيزي محمدحسين*,حسيني سيدكاظم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 37 تا 46 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: كره حيواني پاستوريزه، ويژگي هاي شيميايي، ويژگي هاي ميكروبي، آناليز اسيدهاي چرب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 6 :[/TD]

[TD]اثر پارامترهاي خشك كردن بر شاخص هاي كيفي پسته دامغان (.Pistacia vera L) و تعيين ضرايب نفوذ موثر در شرايط بهينه اين فرآيند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: توكلي پور حميد*,كلباسي اشتري احمد,بصيري عليرضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 47 تا 56 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پسته، خشک کردن، ضريب نفوذ موثر، پارامترهاي کيفي، وانرژي فعالسازي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 7 :[/TD]

[TD]اثرات دما و رطوبت نسبي محيط انبار بر روي شاخص هاي كيفي پسته در طول دوره انبار ماني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: توكلي پور حميد*,بصيري عليرضا,كلباسي اشتري احمد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 57 تا 66 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: پسته، انبار ماني، فاكتورهاي كيفي، ثابت هاي سينتيكي، انرژي فعالسازي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (1)

[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 8 :[/TD]

[TD]پتانسيل آنتي باكتريايي و آنتي اكسيداني عصاره رزماري (Rosmarinus officinalis) در افزايش عمرماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: اعتمادي حليمه,رضايي مسعود*,عابديان كناري عبدالمحمد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 67 تا 77 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: قزل آلاي رنگين كمان، عصاره رزماري، بسته بندي در خلا، عمر ماندگاري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right] [TABLE=class: Grid-Simple-Search]

[TR]

[TD] 9 :[/TD]

[TD]اندازه گيري ميزان تانن هاي محلول و ارزيابي بازارپسندي ميوه خرمالو، رقم كرج پس از تيمارهاي رفع گسي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] PDFIcon.png[/TD]

[TD] [TABLE]

[TR]

[TD]نویسنده: مستوفي يونس*,زماني ذبيح اله,فتاحي مقدم محمدرضا,خادمي اورنگ

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] صفحه: از 79 تا 89 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كليد واژه: تانن هاي محلول، تيمارهاي رفع گسي، روش فولين دنيز، روش رسوب پروتئين، آزمون پانل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مراجع: (0) استنادها: (0)[/TD]

[TD] بارگیری متن کامل: PDF.GIF[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...