رفتن به مطلب

مقالات سومین کنفرانس الکترومغناطيس ایران (1393)


ارسال های توصیه شده

به مرور تو این تاپیک قصد دارم لینک دانلود مقالات سومین کنفرانس الکترومغناطیس ایران رو براتون میذارم. امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیرد:a030:

 

فهرست عناوین مقالات

 

بررسی جذب امواج مايکروويو در نانوکامپوزيت های فريت کبالت - روی

مدل سازی و تحليل حساسيت موتور هيسترزيس سنکرون مينياتوری دوربالا

افزايش جهتدهی آنتن فبری پروت با رولايه ای از سلول واحد S شکل

تعيين آثار تنش حرارتی در بره ليزری Nd:YAG تحت دمش عرضی دوسويه با استفاده از روش اجزاء محدود

خودکانونی شدن باريکه ليزر غيرعادی در پلاسمای مغناطيده سرد

توليد هارمونيک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش ليزر با پلاسما

بررسی نرم افزاری و آزمايشگاهی پديده ی اتلاف رزونانسی در لامپ های مايکروويو CCTWT و به دست آوردن خواص دی الکتريک جاذب های مايکروويو از روش ياد شده و مقايسه با نتايج ساير روش ها

مقايسه ی عددی دو روش پيرس و کاواک مجزا در برآورد بهره ی ميان- باند لامپ تقويت کننده ی مايکروويو موج رونده با حفره های کوپل شده

طراحی آنتن patchمربعی برای باند فرکانسيGHz 3/4و افزايش پهنای باند آن برای استفاده در ارتفاع سنج

بررسی اثر امواج الکترومغناطيس خارجی بر خطوط ريز نواری متعامد دو لايه

افزايش پهنای باند آنتن پچ مربعی با استفاده از تئوری مدهای مشخصه

مطالعه اثر ميدان الکترومغناطيس بر ميزان توليد فنول گياه آلوئه ورا

طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فيلترينگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX

آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جديد برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF

ارائه روشی مبتنی بر کای دو برای تضعيف سيگنال های تداخلی در رادارهای غيرفعال

بهبود پهنای باند و بهره تقويت‌کننده توزيع‌شده با استفاده از سلول بهره نوين

طراحی و بررسی حساسيت کوپلر پهن باند استريپ لاينی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غير يکنواخت

مدل سازی انتشار از طريق لايه يونسفر در سيستم های ماوراء افق

طراحی سيگنال جهت کاربرد در رادارهای ماوراء افق موج آسمانی

بررسی جذب امواج مايکروويو در نانوکامپوزيت های فريت کبالت - روی

انتشار پرتوهای کارتزين در محيط کر مراتب بالا به روش ماتريس ABCD

شبيه سازی سيگنال بزرگ لامپ موج رونده با حفره های کوپل شده

بهينه‌سازی بازده هورن مخروطی به عنوان تغذيه رفلکتور، با استفاده از لايه‌های EBG

تعيين ضريب عايقی محيط های چند لايه در حالت يک بعدی با استفاده از ميدان انعکاسی

محاسبه قوانين پايستگی معادلات ماکسول با استفاده از روش شبه خودالحاقی

اثر پوشش متاماده‌ی ناپديدکننده بر توزيع فضايی تابش خودبخودی گسيل شده از اتم دوترازی

خواص اپتيکی پوشش لايه نازک نيتريد آلومينيوم رسوب گذاری شده به روش تبخير المنت حرارتی در حضور گاز فعال (Activated Reactive Evaporation

اپتيک توهم در شنل نامرئی ساز خارجی دوگانه

شبيه‌سازی و اندازه‌گيری آنتن پلاسمای دوقطبی تاشده

معرفی يک الگوريتم جبری دقيق برای موقعيت يابی اهداف متحرک در رادارهای TDOA / FDOA

شبيه سازی تاثير امواج آنتن BTS تلفن همراه روی بدن انسان

استفاده از مدولاسيون LFM بين پالسی و تئوری باقيمانده چينيِ مقاوم جهت رفع ابهام همزمان برد و داپلر در رادارهای MPRF

بررسی اثر ميدان معناطيسی يکنواخت بر روی شتابدهنده‌های ليزر پلاسمايی با شکل تپ سکانت هذلولوی

آنتن‌های مونوپالس آرايه‌ای شکاف شعاعی(RLSA)

مدل‌سازی انتشار امواج راديويی در سيستم مالتی لتريشن

طراحی و ساخت آينه های زاويه دار در طول موج های 532 و 1064 نانومتر ليزر Nd:YAG

بررسی مقاطع الکترودی ليزرهای گازی عرضی ضربانی فشار جوی

مشخصه يابی اُپتيکی مواد فرومغناطيس پرمالوی با روش بيضی سنجی

بهبود بهره تقويت‌کننده توزيع‌شده با طراحی جديدی از سلول‌های بهره Cascade شده در فنّاوری CMOS 0.13 um

فيلتر نوری بلور فوتونی جدا کننده قطبش با لايه های موجدار مستطيلی

طراحی جاذب امواج در محدوده تراهرتز با استفاده از گرافن ساختار يافته

محاسبه سريع پراکندگی الکترومغناطيسی از سطوح بسيار بزرگ به کمک تغيير در مش بندی روش ممان

تأثير تغييرات جريان بر پارامترهای لينک مخابرات اپتيکی فضای آزاد(FSO)

چشمه نوين تابش امواج الکترومغناطيسی حاصل از عبور الکترونهای نسبيتی از يک بلور

فشرده سازی تصوير پلاريمتری سار بر اساس طبقه بندی اچ/ای/آلفا

بررسی اثر وزن دهی و عدم کاليبراسيون بر روی خطای زاويه سنجی مونوپالس

تشکيل تصوير در رادار دهانه مصنوعی بر پايه حسگری فشرده

بررسی تأثيرات پارامترهای هندسی يک مايکروپيلار استوانه ای با سطح مقطع بيضوی بر روی فاکتور پرسل

تحليل و شبيه سازی اثر تداخل الکترومغناطيسی از نوع فريب بر روی عملکرد يک رادار روزنه ی مصنوعی (SAR) با توجه به مسير ارسال سيگنال جمينگ

بهينه سازی ضريب خاموشی نانوذرات بيضی‌گون هسته-پوسته(دی‌الکتريک-فلز) قابل کاربرد در سلول‌های خورشيدی با بازده بالا

کنترل بهينه بسامد قطع هماهنگ های مرتبه بالا و توليد پالس آتوثانيه با استفاده از ميدان ليزری دورنگی چيرپ شده

بررسی ساختار باند فوتونی بلورهای فوتونی ابررسانای دوبعدی با شبکه مربعی

مدلسازی دو بعدی و سه بعدی تابش الکترومغناطيسی ذرات باردار با استفاده از روش FDTD+ClC

طراحی فيلتر ميانگذر ‌ Narrow-Band باند قطع عريض به همراه تحليل جريان مد زوج و فرد ساختار

استخراج تصوير اهداف هوايی در حال حرکت در ISAR با مدل پراکندگی نقطه‌ای

ارايه روشی جديد برای تجزيه داده های حالت فشرده به منظور تفسير بهتر داده های بدست آمده از سنجنده RADARSAT2 در باندC

ارايه دو معيار جديد به منظور مقايسه عملکرد روش های طبقه بندی داده حالت پلاريمتری فشرده رادار روزنه مجازی

بيوفيزيک مولکولی بررسی اثر ميدان مغناطيسی ثابت بر پليمريزاسيون نانولوله های توبولينی: راهکاری در جهت کنترل عملکرد سلولها

ارايه روشی جديد به منظورتشخيص گسيل گر معين با استفاده از اصلاح فاز در ويژگی های زمان- فرکانس

آنتن کوچک سازی شده همه جهته برای ايستگاه مرکزی در باند mics

طراحی و ساخت نوع جديدی از عدسی پراشی با عمق کانون قابل کنترل

بررسی اثر Stark بر کاهش بهره نوری ليزرهای آبشاری کوانتومی

تصحيح ابيراهی کروی مرتبه سوم در تلسکوپ دو آينه ای با استفاده از روش تحليلی

تصحيح غير يکنواختی با استفاده از فيلتر کالمن در سامانه های تصويربردار حرارتی

بررسی مدل مداری ليزر تابشگر از سطح کاواک عمودی و تغييرات زمان واهلش

طراحی و بهينه سازی آنتن رفلکتور پهن‌باند با تغذيه کلاهی‌شکل در کاربرد مخابرات ماهواره‌ای

بررسی خواص ميکروويو نانوذرات فريت نيکل/نانولوله های چندديواره کربنی

طراحی و شبيه سازی آنتن مايکرواستريپ چند بانده با ساختاری جديد و ساده با قابليت پوشش 8 باند استاندارد مخابرات بی سيم

اندازه گيری شدت اشباع نانوذره فريت (Fe3O4) در محيط پليمری با استفاده از روش جاروب-z

اندازه گيری و مقايسه ضريب شکست غير خطی نانوذره فريت (Fe3O4) در محيط پليمری با استفاده از روش جاروب-z

طراحی و تحليل يک کوپلر Branch-line فشرده با استفاده همزمان از دو ساختار استاب‌های موازی و خط مايکرواستريپ ناقص، با قابليت حذف هارمونيک

مشخصه يابی و تعيين پارامترهای اپتيکی غيرخطی نانوکامپوزيت پلی يورتان سلول بسته- سيليکا به روش Z اسکن

طراحی شبکه تغذيه مسطح برای آنتن‌های حلزونی شکل و بررسی اثر صفحه رفلکتور روی عملکرد آنتن

روش رديابی مغناطيسی مؤثر با استفاده از هسته‌ی حسگر تک محوره با الگوی دو قطبی مغناطيسی.

مشخصه يابی مغناطيسی و تعيين محور ناهمسانگردی نوار کبالت پايه به روش تشديد فرومغناطيسی با استفاده از مدوله سازی ميدان

انتشار، انعکاس و جذب امواج الکترومغناطيسی ازتيغه پلاسمايی مغناطيده ناهمگنِ اتلافی

تشديد فرومغناطيسی لايه نازک Ni80Fe20

بررسی خواص الکتريکی نانوساختار TiO2 بر روی نانو ساختار سيليکان متخلخل

الگوريتم محاسبه پرتو تشعشعی آنتن آرايه انعکاسی مسطح

مدلسازی پاسخ حوزه زمان الکترومغناطيسی يک صفحه مقاوم افقی

طراحی و تحليل فيبر چند هسته ای با شيار کمکی برای کاربرد انتقال داده با سرعت زياد

بررسی توزيع توان و تزويج در فيبر چندهسته‌ای برای کاربرد در مسافت‌ زياد

شبيه سازی پارامترغيرخطی و افت حبس شدگی تارهای بلور فوتونی نازک شده

مطالعه موجبربلورفوتونی دوبعدی با نقص خطيِ مغناطيسی اپتيکی باسطح مقطع بيضوی درشبکه مربعی

اثر دمش ناهمدس بر سوئيچ زنی فراسرعت و فروسرعت نور در نانوساختار چاه کوانتومی سه ترازی آبشاری

افزايش جذب در سلول خورشيدی با استفاده از نانو ساختار فلزی

کاهش اثر تزويج متقابل در آنتن‌های آرايه‌ای مايکرواستريپ با استفاده از عناصر پارازيتيک

اندازه‌گيری ضرايب نفوذپذيری الکتريکی و مغناطيسی کاتاليست سه فلزه به روش حفره تشديد

تست غيرمخرب خطوط ريلی با استفاده از امواج الکترومغناطيس

بررسی پايداری ساليتون‌های گاف سطحی دوقطبی در مرز ساختارهای نوری متناوب

تصحيح خطای فاز ناشی از خطاهای مکانيکی در آنتن های آرايه فازی اکتيو با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

طراحی فيلتر نوری با طول موج 1550 نانومتر بر مبنای بلور فوتونی دو بعدی

طراحی سيرکولاتور هم‌صفحه خود باياس با استفاده از لايه‌ی ضخيم فريت استرانسيوم

انتشار ساليتون های ناهمدوس در محيط های غيرخطی غيرموضعی قوی

رشد و مشخصه‌يابی فيلم نازک مگنت مولکوليFeCl4)2(Py.H)3 Cl) و بررسی خواص اپتيکی آن

طراحی ، شبيه سازی و ساخت آنتن آرايه دو قطبی متناوب لگاريتمی متقاطع

مطالعه تجربی ويژگی های ترمواپتيکی محلول مالاچيت گرين در آب با استفاده از طيف سنجی عدسی گرمايی دو پرتويی مبتنی بر امواج الکترومغناطيسی ليزر

کنترل انتشار عمودی نور در بلور فوتونی يک‌بعدی با نقص آلائيده به اتمهای دو و سه ترازی

بررسی نقش و تاثير نانولوله‌های کربنی در جذب ميکروموج‌ها

طراحی فيلترهای رنگی برپايه تغيير زاويه تابش در بلورهای مگنتوفوتونی با نقص

بررسی پراش سيگنال در يک محيط فروشگاهی در باند فرکانسی 60 گيگاهرتز

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 47
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بررسی جذب امواج مايکروويو در نانوکامپوزيت های فريت کبالت - روی

نویسندگان: دکتر احمد پوربافرانی* ، دکتر اسماعيل کيانی

 

چکيده مقاله:

در اين تحقيق نانوکامپوزيت های فريت کبالت-روی در محيط پارافين را مورد بررسی قرار داديم. اين گروه از کامپوزيت ها شامل نانوذرات فريت کبالت-روی با اندازه ی ذرات در حدود nm 30 است که با استفاده از روش سل- ژل تهيه شده و سپس با پارافين با درصدهاي وزني مختلف کامپوزيت شده اند. آناليز پراش پرتو X نشان می دهد که فاز خالصی از فاز مغناطيسی فريت کبالت-روی شکل گرفته است. اندازه گيری قسمت های حقيقی و موهومی گذردهی الکتريکی و تراوايی مغناطيسی در باند فرکانسی 18-1 GHz چگونگي اتلاف بازتابی اين کامپوزيت ها بر حسب فرکانس را نشان می دهد. بر اساس اين داده ها، کامپوزيت فريت کبالت-روی در محيط پارافين با درصد وزنی 20، پهنای جذبی به اندازه ی GHz 5/4 را در اين محدوده ی فرکانسی از خود نشان می دهد.

:download2:

لینک به دیدگاه

مدل سازی و تحليل حساسيت موتور هيسترزيس سنکرون مينياتوری دوربالا

نویسندگان: آقای ميلاد نعمتی*، آقای مهدی حيات داودی ، آقای محمد هادی ميدانی

 

چکيده مقاله:

موتورهای هيسترزيس سنکرون در کاربردهايی که به نمودار گشتاور- سرعت هموار از راه اندازی تا سنکرونيزاسيون نياز است. در اين مقاله با انجام آزمون­های عملی- نظير استخراج اختلاف فاز بين ميدان مغناطيسی استاتور و روتور از روی منحنی هيسترزيس)- پارامترهای مدار معادل الکتريکی موتور هيسترزيس سنکرون با مشخصات 3W,20V,500 Hz,10000 rpm استخراج و تحليل حساسيت نيز روی آن انجام شده است. برای تاييد مدل پيشنهادی بر پايه مدار معادل حالت دائمی، تحليل حساسيت روی پارامترهايی نظير ضريب توان، بازده، جريان استاتور با استفاده از مدار معادل انجام شده و با نتايج آزمون­های عملی مقايسه شده است. نتايج نشان می دهد که پارامتری نظيرHc ، همه ی مشخصات موتور را بهبود می بخشد ولی افزايش تلف حرارتی مطرح می شود در حالی که پارامترهای ديگری نظير کاهش Nph، برخی مشخصات موتور مانند ضريب توان را بهبود داده، برخی را تغيير نمی دهد و برخی را تضعيف می کند. به علاوه نشان داده خواهد شد که برای حصول حداکثر گشتاور، حجم بهينه ای برای رينگ هيسترزيس وجود دارد. توجه شود که تحليل های انجام شده روی پارامترهای مکانيکی نظير ضخامت رينگ هيسترزيس، طول فاصله هوايی و طول محوری استاتور، روی پارامترهای الکتريکی نظير مقاومت استاتور، ولتاژ استاتور و تعداد دورهای سيم پيچ و همچنين روی پارامترهای مغناطيسی نظير چگالی شار باقيمانده و نيروی اجباری مغناطيسی انجام شده است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

افزايش جهتدهی آنتن فبری پروت با رولايه ای از سلول واحد S شکل

نویسندگان: سميه فروغی، پژمان رضايی* ، زهرا موسوی راضی

 

چکيده مقاله:

در سال های اخير با توجه به اندازه کوچک، نصب آسان و هزينه ساخت پايين آنتن های ميکرواستريپ مورد توجه بسياری قرار گرفته اند. در اين مقاله با استفاده از ساختار فبری پروت افزايش جهتدهی آنتن در باند فرکانسی 2.4 گيگاهرتز برای ساختار بلوتوث صورت گرفته است. براساس شبيه سازی های انجام شده افزايش جهتدهی آنتن در حدود 3dB است. از نرم افزار Ansoft HFSS برای شبيه سازی و بررسی نتايج آنتن استفاده شده است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

خودکانونی شدن باريکه ليزر غيرعادی در پلاسمای مغناطيده سرد

نویسندگان: عليرضا پاک نژاد

 

چکيده مقاله:

در اين تحقيق ، تحولات اندازه لکه ليزر در برهمکنش غيرخطی و نسبيتی باريکه ليزر با پلاسمای مغناطيده بررسی شده است. اثرات غيرخطی ناشی از حرکات نسبيتی الکترون ها و حضور ميدان مغناطيسی خارجی باعث تغيير رفتار پلاسما در اثر انتشار ليزر می شود. همچنين مولفه طولی ميدان الکتريکی ليزر نحوه انتشار ليزر در پلاسما را تغيير می دهد و باعث می شود ليزر به صورت يک موج الکترومغناطيسی غيرعادی رفتار کند . با استفاده از روش بسط وابسته به منبع، معادله موج غيرخطی بدست آمده و نشان داده می شود که با افزايش شدت ميدان مغناطيسی عرضی در پلاسما، مولفه طولی موج غيرعادی تقويت شده و باعث می شود ميزان خودکانونی شدن ليزر در پلاسما افزايش يابد.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

توليد هارمونيک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش ليزر با پلاسما

نویسندگان: عليرضا پاک نژاد

 

چکيده مقاله:

در اين تحقيق، مکانيزم توليد هارمونيک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش ليزر با پلاسما بررسی شده وآهنگ رشد هارمونيک دوم ناپايداری رامان به طور صريح بدست آمده و نشان داده می شود که با افزايش چگالی پلاسما مقدار آهنگ رشد ابتدا افزايش يافته و پس از رسيدن به يک مقدار بيشينه کاهش می يابد. همچنين نتايج بيانگر اين واقعيت هستند که آهنگ رشد نسبت به تغييرات زاويه پراکندگی به صورت متناوب تغيير می کند بطوريکه در برخی زاويه های مشخص آهنگ رشد صفر شده و اين پراکندگی حاصل نمی شود.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

بررسی نرم افزاری و آزمايشگاهی پديده ی اتلاف رزونانسی در لامپ های مايکروويو CCTWT و به دست آوردن خواص دی الکتريک جاذب های مايکروويو از روش ياد شده و مقايسه با نتايج ساير روش ها

نویسندگان: آقای هومن بهمن سلطانی*، آقای محمد امين منتصری، آقای مجتبی علی نژاد، آقای محسن گندمکار ، آقای الهام عدلو

 

چکيده مقاله:

پديده ی اتلاف رزونانسی در لامپ موج رونده با حفره های کوپل شدهبه طور نرم افزاری و آزمايشگاهی مورد برررسی قرار گرفته است. از دو روش اتلاف رزونانسی و روش پارامترهای پاشندگی برای محاسبه ی ضريب دی الکتريک و تانژانت اتلاف دگمه های اتلاف بهره برده ايم. مقايسه ی نتايج حاصل از اين دو روش و ريشه ی تفاوت های موجود در دو روش در گزارش آورده شده است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

مقايسه ی عددی دو روش پيرس و کاواک مجزا در برآورد بهره ی ميان- باند لامپ تقويت کننده ی مايکروويو موج رونده با حفره های کوپل شده

نویسندگان: آقای هومن بهمن سلطانی ، دکتر حبيب اله عبيری

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=class: row2t1, colspan: 2]چکيده مقاله:

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: abstractmed, colspan: 2]- در اين گزارش، دو نوع روش شبيه سازی لامپ های موج رونده ی موج آهسته با حفره های کوپل شده در وسط باند و در رژيم سيگنال کوچک از نظر عددی با يکديگر مقايسه شده اند. در مدل اول، ماهيت گسسته ی کاواک های مجزا حفظ می شود. در مدل دوم، نوعی از متوسط گيری بر روی کاواک های گسسته لحاظ می شود و در نتيجه بر هم کنش تنها يک هارمونيک فضايی موج RF با باريکه ی الکترونی در نظر گرفته می شود. نشان داده شده است که در شرايط نزديک به هم سرعت بودن (سنکرون شدن) موج و باريکه و با جريان کم باريکه ، نتايج دو مدل به يکديگر نزديک است. در شرايط نسبی ديگر، دو مدل می توانند نتايجی با اختلاف قابل توجه را به دست آورند. شرايط عملکردی مشخص شده است که در آن شرايط بهره ی سيگنال کوچک به عنوان معيار شدت برهمکنش موج-باريکه و تقويت سيگنال قابل استفاده نيست.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]

:download2:

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

طراحی آنتن patchمربعی برای باند فرکانسيGHz 3/4و افزايش پهنای باند آن برای استفاده در ارتفاع سنج

نویسندگان: آقای عباس محمديان، آقای علی اصغر ابن علی ، دکتر بيژن عباسی آرند

 

چکيده مقاله:

در اين مقاله ابتدا يک آنتن patch مربعی برای عملکرد مطلوب در باند فرکانسيGHz3/4 به منظور استفاده در ارتفاع سنجطراحی شده است. آنتن های patchمتداول دارای پهنای باند محدودی هستند، بطوريکه پهنای باند آن ها به سختی از حدود5/1% تجاوز می کند. برای حل اين چالش در اين مقاله به ارائه روشی ساده برای افزايش پهنای باند فرکانسی و گين آنتن patch پرداخته شده است. به همين منظور آنتن های ارائه شده ابتدا در نرم افزار HFSS طراحی و شبيه سازی شده و سپس برای اطمينان از صحت طراحی آنتن ها ساخته شده و پارامترهای حاصل از شبيه سازی و اندازه گيری با هم مقايسه شده اند.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

بررسی اثر امواج الکترومغناطيس خارجی بر خطوط ريز نواری متعامد دو لايه

نویسندگان: دکتر مرتضی کازرونی ، آقای محسن غلامرضائی

 

چکيده مقاله:

در اين مقاله اثرات تشعشع يک موج الکترومغناطيس خارجی بر چهار ساختار خط انتقالی دو لايه ريز نواری که به صورت متعامد تزويج شده اند، بررسی شده است. نتايج شبيه سازی پاسخ فرکانسی ولتاژ و توان، توزيع ولتاژ بر حسب طول خطوط و توان بر حسب زاويه تابش برای يک موج صفحه ای يکنواخت TMZ نرمال در بازه(GHz 3-0) نشان می دهد در بعضی فرکانس ها و زوايای تابش توان منتقل شده به پورت ها تقريباً صفر است. بنابراين با انتخاب اين فرکانس ها به عنوان فرکانس کار و يا تنظيم طول خطوط به گونه ای که فرکانس صفر ولتاژ(توان) با فرکانس کار منطبق گردد و نيز با تنظيم زاويه مدار (در صورت شناخته بودن منبع تشعشع)، می توان از اثر موج خارجی بر مدار تا حد زيادی کاست. در ساختار چهارم(DLDMS) تعداد نقاط صفر توان به شش يعنی دو برابر ساختار‌های دوم(DL) و سوم(SLDMS) افزايش يافته است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

افزايش پهنای باند آنتن پچ مربعی با استفاده از تئوری مدهای مشخصه

نویسندگان: سيد مجتبی موسوی زواردهی ، دکتر بيژن عباسی آرند

 

چکيده مقاله:

در اين مقاله، از تئوری مدهای مشخصه برای افزايش پهنای باند آنتن پچ مربعی استفاده شده است. نشان داده می‌شود که تئوری مدهای مشخصه با ديد فيزيکی که در اختيار طراح آنتن قرار می‌دهد، مراحل طراحی آنتن را ساده می‌کند. يک آنتن پچ مربعی با تئوری مدهای مشخصه تحليل می‌شود و دو مد اول آنتن پچ که مدهای اصلی آن نيز می‌باشد در نظر گرفته می‌شود. اين مدها نسبت به هم متعامد هستند. همانطور که مشخص است آنتن پچ مربعی دارای پهنای باند کمی است.برای افزايش پهنای باند آنتن با استفاده از روش مدهای مشخصه بايد در مدهای مشخصه‌ی آنتن پچ تغيير ايجاد کرد. برای اين کار شکل آنتن را با اضافه کردن شاخک به آنتن عوض می‌کنيم. اين کار باعث می‌شود مد آنتن از دو مد اصلی به يک مد تبديل شده و باعث افزايش پهنای باند آنتن شود.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

مطالعه اثر ميدان الکترومغناطيس بر ميزان توليد فنول گياه آلوئه ورا

نویسندگان: دکتر روزبه عباس زاده*، دکتر مجيد معصوميان، دکتر شهريار صرامی، دکتر علی زنوزی، آقا احمد نوروزيان ، خانم فاطمه ميرصفی

 

چکيده مقاله:

اعمال ميدان الکترومغناطيس به گياه روش نوينی در افزايش کمی و کيفی توليد محصولات کشاورزی می باشد. در اين پژوهش با طراحی سامانه ای متشکل از سيم پيچ هلم هلتز و ترانسفورماتور کاهنده، ميدان الکترومغناطيس 64/0 ميلی تسلا در مدت زمان های 5/0، 7 و 24 ساعت در روز و در گستره های 1، 2 و 3 هفته به نمونه های گياه آلوئه ورا اعمال شد. نمونه های شاهد نيز بدون استفاده از ميدان الکترومغناطيس رشد يافتند. در پايان آزمايش ها، ميزان فنول نمونه ها به عنوان ماده موثره اين گياه دارويی اندازه گيری شد. نتايج بدست آمده نشان داد قرار دادن نمونه ها در معرض ميدان مغناطيسی به مدت 30 دقيقه بهترين نتيجه را ارائه داده است. به نظر می رسد ميدان الکترومغناطيس به عنوان يک تنش مصنوعی موجب واکنش گياه که همان متابوليسم ثانويه و توليد مواد موثره است می شود. بنابراين تحقيقات بيشتر در مورد اين رويکرد جديد به ويژه در افزايش توليد مواد موثره گياهان دارويی پيشنهاد می شود.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فيلترينگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX

نویسندگان: احمد قادری*، پژمان رضايی ، محمدمهدی فخاريان

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=class: row2t1, colspan: 2]چکيده مقاله:

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: abstractmed, colspan: 2] در اين مقاله ساختار يک آنتن ميکرواستريپ فراپهن­ باند با ساختار زمين ناقص و تکنيک ايجاد شکاف درون آنتن پچ به منظور حذف باندهای فرکانسی متداخل با محدودۀ فراپهن ­باند مورد بررسی قرار گرفته است. آنتن مذکور دارای پهنای‌باند وسيع (8/2 گيگاهرتز تا 4/12 گيگاهرتز) می‌باشد که برای رسيدن به اين پهنای باند از ساختار زمين ناقص و ايجاد يک شکاف به شکل خط تغذيۀ آنتن درون صفحۀ زمين استفاده شده است. يکی از مهم­ ترين مزيت­ های اين آنتن ابعاد فوق باريک آن ( 0/8×14×18 ميلی متر مکعب) می ­باشد. توسط ايجاد شکاف ­هايی به اشکال ‍C و پلکان درون پچ باندهای WLAN و WiMAX فيلتر شده­ اند. طراحی اين آنتن توسط نرم ­افزار عددی HFSS انجام شده است. [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

:download2:

لینک به دیدگاه

آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جديد برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF

نویسندگان: مهندس سيد محمدرضا موسوی* ، دکتر بيژن عباسی آرند

 

چکيده مقاله:

در اين مقاله يک آنتن جديد برای کاربرد در باندهای فرکانسيV/UHF و مناسب جهت نصب بر روی پلتفرم‌های هوايی معرفی شده است. اين آنتن بر اساس ساختار IHA طراحی‌شده که مطابق نتايج شبيه‌سازی و اندازه‌گيری، در باند فرکانسی وسيعی از فرکانس180 MHz تا 2000 MHz با معيار VSWR کمتر از 3:1 به خوبی کار می‌کند. ارتفاع آنتن به 15 cm و ابعاد دهانه آن به 35 cm و وزن نمونه ساخته شده به کمتر از 1 Kg محدود شده است. در اين ساختار از يک حلقه بارگذاری فلزی و چهار عدد پين اتصال کوتاه به منظور افزايش پهنای باند امپدانسی آنتن استفاده شده است. پترن تشعشعی شبيه مونوپل و همه جهتی در صفحۀ افق و پهنای باند امپدانسی وسيع 11.1:1 از مهم‌ترين ويژگی-های اين آنتن به حساب می‌آيد. ارتفاع اين آنتن به (0.089 lambda)محدود می‌شود که در آن متناسب با کمترين فرکانس عملياتی آنتن است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

ارائه روشی مبتنی بر کای دو برای تضعيف سيگنال های تداخلی در رادارهای غيرفعال

نویسندگان: خانم زينب شماعی، آقای محسن ميوه چی ، آقای محمدفرزان صباحی

 

چکيده مقاله:

رادار غيرفعال فاقد فرستنده­­ی اختصاصی است و از فرستنده­های موجود در محيط جهت اجرای عمليات راداری بهره مي­برد. از مهم­ترين چالش­های موجود در اين رادارها، سيگنال­های تداخلی مستقيم و مزاحم است که به آنتن­های هدف و مرجع وارد مي­شود. در اين مقاله تلاش شده است، روشی مبتنی بر فرضيه­ی آماری کاي­دو برای تضعيف اين سيگنال­ها ارائه شود. در روش پيشنهادی ابتدا به سيگنال هدف وزن­های وفقی مبتنی بر کاي­دو اختصاص مي­يابد و سپس تفاوت آن با سيگنال آنتن مرجع محاسبه شده، که اين روند منجر به تضعيف سيگنال­های تداخلی مستقيم و مزاحم مي­گردد. روش پيشنهادی علاوه بر پيچيدگی محاسباتی پايين و توانايی مطلوب در تضعيف سيگنال­های مزاحم، نسبت به اندازه­ی بردار سيگنال ورودی نيز حساسيت پايينی دارد. برای ارزيابی، روش پيشنهادی با الگوريتم حداقل مجموع مربعات که يک روش مبنا در اين حوزه است، از منظر تضعيف سيگنال­های تداخلی مقايسه مي­گردد. نتايج ارزيابی نشان دهنده­ی عملکرد موفق­تر روش پيشنهادی نسبت به روش حداقل مجموع مربعات است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

بهبود پهنای باند و بهره تقويت‌کننده توزيع‌شده با استفاده از سلول بهره نوين

نویسندگان: مهندس رخساره ايزدی سعدی*، دکتر احمد حکيمی ، مهندس عليه جعفری قاسم آباد

 

چکيده مقاله:

در اين مقاله، تقويت‌کننده توزيع‌شده‌ای با يک توپولوژی جديد ارائه‌شده است. اين ساختار برای کاربردهای با بهره بالا و نويز پايين در يک پهنای باند کاربردی و مناسب طراحی‌شده است. با به‌کارگيری ساختار دارلينگتون کسکود و روش اوج دهنده القايی به‌عنوان سلول بهره پيشنهادی تقويت کننده توزيع شده در فرکانس‌های بالا به يک بهره کاملاً مسطح دست‌يافته‌است. تقويت‌کننده توزيع‌شده پيشنهادی در فنّاوری 0.13 µm شبيه‌سازی‌شده است. ساختار شبيه سازی شده، بهره‌ای برابر با 0.4 15±"> gte vml 1]> ± 14.8 dB در پهنای باند 16 گيگاهرتز دارد. تلفات بازگشتی از ورودی و خروجی هر دو کمتر از 10- dB می‌باشند. همچنين اين معماری به عدد نويزی حدود 6.1-2.7 dB رسيده است.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

طراحی و بررسی حساسيت کوپلر پهن باند استريپ لاينی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غير يکنواخت

نویسندگان: آقای سيد امين خاتمی، آقای جواد سليمان ميگونی* ، آقای احسان فعال پور دامغانی

 

چکيده مقاله:

هيبريد ها و کوپلرها در صنايع مايکروويو از عناصر بسيار پر کاربرد می باشند.اين عناصر به شکل های متنوعی ساخته می شوند و متناسب با خصوصيات و پارامترهايشان در صنايع مخصوص به خود به کار می روند. يکی از ساختار های مناسب که برای طراحی کوپلر ها و هيبريد ها به کار می رود ساختار استريپ لاين می باشد که مزيت آن کاهش بيشتر تلفات تابشی و تداخل در خطوط ميکرو استريپ و نويز پذيری می باشد و به همين دليل ما در اين مقاله از ساختار استريپ لاينی برای طراحی کوپلر ها و هيبريد ها بهره برديم .در اين مقاله قصد داريم تا به طراحی و بررسی حساسيت کوپلر پهن باند استريپ لاينی در باند 2 تا 6 گيگا هرتز برمبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غير يکنواخت بپردازيم.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

مدل سازی انتشار از طريق لايه يونسفر در سيستم های ماوراء افق

نویسندگان: مريم مصطفی نظری* ، رضا محسنی

 

چکيده مقاله:

انتشار امواج الکترومغناطيس و بازتاب آن بين زمين و يونسفر به صورت انتشار موج آسمانی در سيستم هايی از قبيل رادارهای ماوراء افق که در باند HF محدوده فرکانسی MHz30-3 فعاليت می کنند منجر به مشاهده اهداف در فواصل طولانی در حدود هزاران کيلومتر می شود. شناخت ساختار يونسفر و پارامترهای متغير فضا-زمان آن از ملزومات طراحی اين دسته از سيستم ها است. در اين مقاله به منظور شناخت نحوه انتشار امواج HF و مدل سازی مسير انتشار امواج الکترومغناطيس ساختاری از لايه های يونسفر ارائه می دهيم. همچنين مدلی برای انتشار امواج آسمانی در دو حالت فرکانس ثابت-زاويه متغير و زاويه ثابت-فرکانس متغير ارائه می دهيم.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

طراحی سيگنال جهت کاربرد در رادارهای ماوراء افق موج آسمانی

نویسندگان: مريم مصطفی نظری* ، رضا محسنی

 

چکيده مقاله:

رادارهای ماوراء افق موج آسمانی با عملکرد در باند فرکانسی MHz 30-3 بواسطه انتشار از طريق يونسفر بر خلاف رادارهای معمولی نيازی به مشاهده اهداف در مسير خط ديد مستقيم ندارند. از اينرو به منظور حفاظت و دفاع از حريم ملی به صورت مراقبت های هشدار اوليه در محدوده های وسيع تا حداکثر 4000 کيلومتر مورد استفاده قرار می گيرند. طراحی اين دسته از رادارهای مراقبتی به دليل تحولات فضا-زمان يونسفر و سطح بالای تداخلات خارجی با چالش های بسياری مواجه است. در اين مقاله، بر اساس شرايط متغير يونسفر و تحليل پارامترهای آن به کمک الگوريتم های رديابی مسير، مدلی از انتشار موج ارائه می دهيم. همچنين به کمک سيستم مديريت فرکانسی، با اندازه گيری پارامترهای يونسفر و سطح نويز خارجی به منظور شناخت اوليه ای در جهت ارائه طرح تخصيص فرکانسی بر اساس برد زمينی تحت نظارت رادار مجموعه زوج فرکانس و زاويه ارتفاع تضمين کننده پوشش دهی کامل ارائه می شود.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

بررسی جذب امواج مايکروويو در نانوکامپوزيت های فريت کبالت - روی

نویسندگان: دکتر احمد پوربافرانی* ، دکتر اسماعيل کيانی

 

چکيده مقاله:

در اين تحقيق نانوکامپوزيت های فريت کبالت-روی در محيط پارافين را مورد بررسی قرار داديم. اين گروه از کامپوزيت ها شامل نانوذرات فريت کبالت-روی با اندازه ی ذرات در حدود nm 30 است که با استفاده از روش سل- ژل تهيه شده و سپس با پارافين با درصدهای وزنی مختلف کامپوزيت شده اند. آناليز پراش پرتو X نشان می دهد که فاز خالصی از فاز مغناطيسی فريت کبالت-روی شکل گرفته است. اندازه گيری قسمت های حقيقی و موهومی گذردهی الکتريکی و تراوايی مغناطيسی در باند فرکانسی 18-1 GHz چگونگی اتلاف بازتابی اين کامپوزيت ها بر حسب فرکانس را نشان می دهد. بر اساس اين داده ها، کامپوزيت فريت کبالت-روی در محيط پارافين با درصد وزنی 20، پهنای جذبی به اندازه ی GHz 5/4 را در اين محدوده ی فرکانسی از خود نشان می دهد.

 

:download2:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...