رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

كار با سلولها

 

ويرايش سلول :

اگر بر روي سلولي كه مطلبي در آن تايپ شده كليك كنيم و بخواهيم قسمتي از آن را ويرايش كنيم كليد متني سلول پاك مي شود و براي رفع اين مشكل به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم :

 

روش اول : بر روي سلول كليك كرده و سپس در نوار فرمول كليك كرده ويرايش را انجام مي دهيم .

روش دوم : بر روي سلول Double كليك كرده و ويرايش را انجام مي دهيم.

 

ويرايش صفحات كاري :

 

انتخاب يك يا چند خانه :

1- توسط صفحه كليد :

- براي انتخاب يك خانه كافي است با مكان نما بر روي آن برويم .

- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور كافي است ئكمه Shift را پايين نگه داشته و با مكان نما بر روي آن حركت كنيم .

- براي انتخاب سطر جاري كافي است كليدهاي shift + spacebar را بفشاريم .

- براي انتخاب ستون جاري كافي است كليدهاي Ctrl + Spacebar را بزنيم .

براي انتخاب كاربرگ جاري كافي است كليدهاي Ctrl + shift + spacebar را بزنيم و يا Ctrl + A را مي زنيم .

 

2- توسط ماوس :

- براي انتخاب يك خانه كافي است با ماوس بر روي آن كليك كنيم .

 

انتخاب يك يا چند خانه :

1- توسط صفحه كليد :

- براي انتخاب يك خانه كافي است يا جهت نما (Arrow Key ) بر روي آن برويم .

- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور كافي است دكمه Shift را پايين نگه داشته و با كليدهاي جهت نما بر روي آن حركت كنيم .

- براي انتخاب سطر جاري كافي است كليدهاي Shift + Spacebar را بفشاريم .

- براي انتخاب يك ستون كافي است كليدهاي Ctrl + Spacebar را بزنيم .

- براي انتخاب كاربرگ جاري كافي است كليدهاي Ctrl + Shift + Spacebar را بزنيم.

 

2- توسط ماوس

- براي انتخاب يك خانه كافي است با ماوس بر روي آن كليك كنيم .

- براي انتخاب تعدادي خانه مجاور كافي است دكمه سمت چپ ماوس را پايين نگه داشته و روي خانه ها Drag كنيم .

 

- براي انتخاب يك سطر كافي است روي شماره سطر كليك كنيم .

- براي انتخاب يك ستون كافي است روي حرف ستون كليك كنيم .

- براي انتخاب يك كاربرگ كافي است بر روي سلول * كليك كنيم .

 

نكته :

براي انتخاب تعدادي خانه غير مجاور با ماوس به تنهايي يا صفحه كليد به تنهايي نمي توان انتخاب را انجام داد و بايد از ماوس و صفحه كليد، هر دو استفاده كنيم . براي اين كار كافي است كليد Ctrl را پايين نگه داشته و روي خانه هاي مورد نظر كليك كنيم .

 

دستور برگشت :

مي توانيم عمل انجام شده را برگردانيم . فرض كنيد در سلول A1 عدد 10 را مي نويسيم و سپس آن را پاك مي كنيم . اگر در اين زمان از دستور Undo استفاده كنيم. عدد 10 بر مي گردد. براي استفاده از Undo به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم .

 

روش اول :

1- انتخاب منوي Edit

2- انتخاب Undo

 

روش دوم :

فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + Z

 

روش سوم :

استفاده از آيكون Undo در نوار ابزار Standard

 

دستور Redo :

با اين دستور مي توانيم عمل Undo را برگردانيم . براي اجراي اين دستور به يكي ار روشهاي زير عمل مي كنيم :

 

روش اول :

1- منوي Edit

2- انتخاب Redo

 

روش دوم :

فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + Y

 

روش سوم :

استفاده ار آيكون Redo در نوار ابزار Standard

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

نسخه برداري و انتقال سلولها

 

نسخه برداري از سلولها :

 

1- موضوعات مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

 

2- به يكي از روشهاي زير Copy را انتخاب مي كنيم

الف – استفاده ار آيكون كپي

ب- انتخاب منوي Edit ، گزينه Copy

ج – راست كليك بر روي موضوع و انتخاب گزينه Copy

د- فشردن همزان كليدهاي Ctrl + C

 

3- كليك بر روي مكاني كه مي خواهيم اطلاعات اضافه شوند.

 

4- با يكي از روشهاي زير Paste را انتخاب مي كنيم :

الف- استفاده از آيكون Paste

ب- انتخاب منوي Edit ، گزينه Paste

ج- راست كليك بر روي موضوع و انتخاب گزينه Paste

د- فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + V

 

انتقال سلولها :

عمل انتقال مشابه عمل كپي است با اين تفاوت كه در انتقال، اطلاعات از مبدا به مقصد منتقل شده و ديگر مبدا اطلاعات وجود ندارند ولي در Copy يك نسخه از اطلاعات مبدا به مقصد منتقل مي شود . بنابراين هم در مبدا و هم در مقصد اطلاعات را داريم.

 

1-انتخاب موضوعات مورد نظر

 

2- به يكي از روشهاي زير Cut را انتخاب مي كنيم :

الف – استفاده از آيكون Cut

ب- انتخاب منوي Edit ‌، گزينه Cut

ج- راست كليك بر روي موضوع مورد نظر و انتخاب گزينه Cut

د- فشردن همزمان كليدهاي Ctrl + X

 

3- كليك بر روي محل انتقال موضوعات

 

4- به يكي از روشهاي گفته شده در حالت قبل گزينه Paste را انتخاب مي كنيم .

 

تذكر : وقتي كه Copy يا Cut را انتخاب مي كنيم، كادر چشمك زن به دور سلولهاي انتخابي ديده مي شود تا زماني كه اين كادر وجود واشته باشد ، Paste امكان پذير است. و زماني كه اين كادر چشمك زن از بين رفت عمل Paste انجام نمي شود . (تفاوت Excel با Word ) زماني اين كادر چشمك زن از بين مي رود كه ما عمل ديگير انجام دهيم .

 

اگر بخواهيم اطلاعاتي Copy يا Cut شده را داشته باشيم و دوباره از آنها استفاده كنيم ، مراحل زير را انجام مي دهيم .

 

1- انتخاب منوي Edit

 

2- انتخاب Office clipboard

 

3- در Task Pan منوي Clipboard ظاهر مي شود و ما مي توانيم در يك لحظه 24 مورد را در Clipboard نگه داريم و از آن استفاده كنيم .

 

4- موردي را كه مي خواهيم Paste كنيم انتخاب مي كنيم (در پنجره Clip Board)

 

5- در محل مورد نظر روي Sheet كليك مي كنيم . 6- Paste مي كنيم .

 

اگر بخواهيم همه موضوعات موجود در Clip board يك باره Paste شود كافي است در برنامه Clipboard روي Paste Cell ، كليك كنيم .

 

تذكر : اگر بر روي يك موضوع دوبار Ctrl+c را پشت سر هم بفشاريم . پنجره Clipboard باز مي شود .

 

ادامه دارد ...

لینک به دیدگاه

حذف سلول

 

پاك كردن سلول و حذف سلول :

در Excel دو مفهوم براي حذف داريم ، يكي حذف محتويات يا به اصطلاح درست تر پاك كردن محتويات سلول و يكي حذف سلول ، در پاك كردن محتويات فقط محتويات سلول پاك شده و خود سلول برجاي ماند ولي در حذف سلول در حقيقت تكه انتخاب شده به طور كامل حذف مي شود. در اين حالت خود سلول و محتويات آن از بين مي روند حال به توضيح اين در مورد مي پردازيم .

 

پاك كردن محتويات خانه ها :

 

روش اول :

1- خانه هاي مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

2- از منوي Edit ، گزينه Clear را انتخاب مي كنيم .

3- زير منويي باز مي شود كه از آن Content را انتخاب مي كنيم .

روش دوم :

1- سلول را انتخاب كرده

2- دكمه del صفحه كليد را مي زنيم .

 

روش سوم :

1- بر روي سلول كليك راست كرده

2- Clear Content را انتخاب مي كنيم .

 

حذف سلول :

1- انتخاب سلول هاي مورد نظر

2- انتخاب Delete به يكي از روشهاي زير :

الف – Edit - delete

ب – R.C - delete

3- بايد دقت داشته باشيم در اين مرحله سلول ها حذف مي شوند و در نتيجه به جاي آنها حفره ايجاد مي شود كه بايد سلولهاي اطراف جايگزين اين فضاي خالي شوند. پس براي پر كردن فضاي خالي در اين مرحله متوني ظاهر شده كه شامل گزينه هاي زير است.

الف – Shift Cell Left :

باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاك شده به جاي آن مي شود .

ب- Shift Cells Up :

خانه زيرين خانه پاك شده را بجاي آن منتقل مي كند .

ج- Entire Row :

سطر زيرين خانه پاك شده را به جاي سطري كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل مي كند.

د- Entire Column :

ستون سمت راست خانه پاك شده را به جاي ستوني كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل مي كند .

 

نكته :

اگر محيط فارسي بجاي ستون سمت راست ، ستون سمت چپ جايگزين مي شود .

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

ويرايش سطر و ستون

 

اضافه كردن سطر :

روش اول :

1- بر روي سطري كه مي خواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود ، كليك مي كنيم .

2- منوي Insert را انتخاب مي كنيم .

3- گزينه Row را انتخاب مي كنيم .

 

روش دوم:

1- بر روي سطري كه مي خواهيم سطر جدي قبل از آن اضافه شود كليك راست مي كنيم .

2- از منوي باز شده Insert را انتخاب مي كنيم .

 

نكته :

سطرهاي زيرين به پايين رانده مي شوند .

 

اضافه كردن ستون :

روش اول:

1- بر روي ستوني كه مي خواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود ، كليك مي كنيم .

2- منوي Insert را انتخاب مي كنيم .

3- گزينه Column را انتخاب مي كنيم .

 

روش دوم :

1- بر روي ستوني كه مي خواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود راست كليك مي كنيم .

2- گزينه Insert را انتخاب مي كنيم .

 

نكته : ستون قبلي به جلو رانده مي شود.

 

اصطلاح : از Insert Row براي اضافه كردن سطر و از Insert Column براي اضافه كردن ستون استفاده مي شود .

 

تغيير ارتفاع سطر:

براي تغيير ارتفاع سطر به دو روش مي توان عمل كرد :

 

روش اول:

كافي است به مرز بين سطر بعدي رفته تا مكان نما به صورت يك فلش دو سر درآيد . سپس مرز سطر را به محل مورد نظر Drag مي كنيم . در حين Drag كادر كوچكي ظاهر مي شود كه اندازه سطر را نشان مي دهد .

 

روش دوم:

در اين روش ارتفاع به اندازه دقيق تنظيم مي شود . براي اين كار مراحل زير را انجام مي دهيم :

1- انتخاب منوي Format

2- انتخاب زير منوي Row

3- انتخاب گزينه Height

4- در كادر باز شده اندازه دلخواه را وارد مي كنيم .

 

نكته : به طور پيش فرض ارتفاع سطر 12.75 مي باشد .

 

تغيير پهناي ستون :

براي تغيير پهناي ستون به يكي از دو روش زير عمل مي كنيم :

 

روش اول :

كافي است به مرز بين ستون مورد نظر و ستون بعدي رفته تا مكان نما به صورت فلش دو سر درآيد سپس مرز ستون را در جهت مورد نظر Drag مي كنيم .

 

روش دوم:

در اين روش پهنا را به صورت دقيق تنظيم مي كنيم . براي اين كار مراحل زير را طي مي كنيم :

1- انتخاب متوي Format

2- انتخاب زير منوي Column

3- انتخاب گزينه Width

4- در كادر باز شده مقدار دلخواه را وارد مي كنيم .

 

نكته :

به طور پيش فرض پهناي ستون 8.43 مي باشد .

 

تغيير پهناي استاندارد ستون :

مي دانيم كه پهناي استاندارد ستونها 8.43 مي باشد اگر بخواهيم اين پهناي استاندارد را كم يا زياد كنيم به ترتيب زير عمل مي كنيم :

 

(فقط به ياد داشته باشيد اين تغيير بر روي ستونهايي اعمال مي شود كه پهناي آنها را تغيير نداده باشيم .)

1- انتخاب منوي Format

2- انتخاب زير منوي Column

3- انتخاب گزينه standard Width

4- در كادر باز شده پهناي باند را وارد مي كنيم .

 

مخفي كردن ستون يا سطر:

مي توانيم يك سطر يا ستون را مخفي كنيم تا محتويات آن و كلا خود سطر مشخص نباشد. براي اين كار مراحل زير را طي مي كنيم :

 

1- انتخاب منوي Format

2- انتخاب زير منوي Row (براي سطر) يا Column (براي ستون)

3- انتخاب گزينه Hide

 

نمايان ساختن سطر يا ستون مخفي شده :

اگر بخواهيم سطر يا ستون مخفي شده را از حالت مخفي خارج كنيم مراحل زير را انجام مي دهيم :

 

1- انتخاب سطر (ستون) قبل و بعد از سطر (ستون) مخفي شده

2- انتخاب منوي Format

3- انتخاب زير منوي Row (براي سطر) يا Column (براي ستون)

4- انتخاب گزينه Unhide

 

تغيير اندازه عرض ستون به اندازه اطلاعات داخل آن :

ممكن است اطلاعاتي كه در سلول تايپ مي كنيم از عرض سلول بيشتر باشد و در هنگام تايپ ظاهرا سلول بعدي را مي كيرد . براي رفع اين مشكل مراحل زير را اانجام مي دهيم .

 

1- كليك بر روي سلولي كه مي خواهيم عرض ستون به اندازه اطلاعات داخل آن شود.

2- Format

3- Column

4- Auto fit selection

 

قالب بندي سلولها :

در Excel اين توانايي را داريم كه قالب بندي يا فرمت يك سلول را تغيير داده و فرمت آن سلول را مثلاً تاريخ يا درصد يا زمان يا متن و يا ... كنيم . همچنين مي توانيم دور سلول كادر بيندازيم يا رنگ زمينه آن را عوض كنيم . براي قالب بندي خانه ها در Excel مراحل زير را طي مي كنيم .

 

روش اول :

1- انتخاب متوي Format

2- انتخاب گزينه Cell

 

روش دوم:

1- انتخاب سلولهاي مورد نظر

2- راست كليك روي سلولهاي انتخابي

3- انتخاب گزينه format cells

 

با اجراي يكي از دو روش بالا پنجره اي باز مي شود كه داراي tab هاي زير است :

الف – Number :

توسط اين tab مي توانيم اطلاعات ورودي را تعيين كنيم . اين Tab شامل گزينه هاي زير مي باشد :

- Sample : هر فرمتي را كه انتخاب كنيم ، بر روي محتواي سلول انتخابي نمايش مي دهد . ( حالت پيش نمايش را دارد)

- Category : در اين قسمت نوع داده را مشخص مي كنيم كه شامل انواع زير مي باشد :

1- Genera: اين گزينه عددها را به صورت رشته اي از رقمهاي متوالي و بدون هرگونه قالب بندي نشان مي دهد. و اگر عددي در سلول جا نشود آن را به صورت نمايي نشان مي دهد .

2- Number : مقادير را بصورت رشته اي از رقمهاي متوالي نشان مي دهد . در اين حالت اگر عدد در سلول نگنجد سلول بزرگترمي شود . همچنين در اين قسمت مي توانيم تنظيمات زير را انجام دهيم :

- Decimal Places : در اين قسمت مي توانيم تعداد ارقام بعد از اعشار را تعيين كنيم . (به طور پيش فرض تا 2 رقم اعشار نمايش مي دهد)

- Negative Number : در اين حالت مي توانيم مشخص كنيم كه عدد منفي به همان صورت نشان داده شود يا به رنگ قرمز يا سياه با علامت منفي نشان داده شود . يا به رنگ قرمز بدون علامت منفي نشان داده شود . (توجه داشته باشيد كه اين گزينه فقط روي اعداد منفي عمل مي كند)

- Use 1000 separator : اگر در كنار اين گزينه تيك بگذاريم اعداد را سه رقم ، سه رقم از سمت راست جدا كرده و علامت (،) مي گذارد.

3- Currency : مقادير را همراه با سمبل پول رايج نشان مي دهد. در اين حالت مي توان تنظيمات زير را انجام داد :

- Symbol : نوع واحد پول را مشخص مي كنيد . در اين قسمت واحد پول كشورهاي مختلف نمايش داده شده و مي توانيم واحد دلخواه خود را انتخاب كنيم .

- Negative Number : اعداد منفي چطور نمايش داده شوند .

Accounting: مقادير صفر به صورت خط تيره (-) نمايش داده مي شوند .

در Currency قالب بندي اعداد منفي را داريم

4- Accounting : مانند حالت Currency است . اين قالب بندي حسابداري مي باشد و تفاوتهايي با حالت Currency دارد كه عبارتند از :

* در حالت Accounting علامت پول رايج در منتها عليه سمت چپ سلول و عدد در سمت راست سلول نمايش داده مي شود . در نتيجه پول هميشه در يك ستون عمودي و در هم قرار مي گيرد كه در مقايسه با Currency ، اعداد خواناتر و ظاهر آنها مرتب تر است . Accounting مقادير صفر به صورت خط تيره (-) نمايش داده مي شوند.

5- Date : تاريخ را با قالب بندي خاص تاريخ نشان مي دهد و ما مي توانيم انواع قالب بندي هاي تاريخ را ديده و انتخاب كنيم . مثلا مدلي را انتخاب كنيم كه فقط روز و ماه را نشان دهد و يا مدلي را انتخاب كنيم كه روز را به عدد و ماه را به حروف نشان دهد .

6- Time : زمان را با قالب بندي هاي خاص زمان نشان مي دهد . انواع قالب زماني در اين قسمت وجود دارند . ما مي توانيم مدلي را انتخاب كنيم كه ساعت را از 1 تا 12 با برچسب صبح و بعداز ظهر نمايش دهد و يا مدلي را انتخاب كنيم كه ساعت را از 1 تا 24 نمايش دهد و يا ...

7- Percentage : عددها را همراه با علامت درصد نشان مي دهد .

نكته : در تمام قالب بندي ها بجز Percentage فرقي نمي كند كه ابتدا اطلاعات را در سلول وارد كنيم يا اول قالب بندي را تنظيم كنيم . ولي در حالت percentage اگر ابتدا عدد را نوشته و سپس فرمت را Percentage كنيم ، عدد را در 100 ضرب مي كند. ولي اگر ابتدا فرمت را Percentage كنيم ، و بعد عدد را بنويسيم ، تغييري در عدد نمي دهد .

8- Fraction : مقادير را به صورت عدد صحيح نشان مي دهد كه بدنبال آن نزديك ترين كسر به مقدار واقعي ظاهر مي شود . براي نوشتن يك عدد مخلوط كافي است ابتدا قسمت صحيح را نوشته سپس يك فاصله بدهيم و بعد كسر رات نوشته و بعد علامت (/) را بگذاريم و بعد مخرج كسر را بنويسيم . اگر عدد را بنويسيم ، پس از enter كردن مقدار سلول مي شود . اگر بخواهيم همان مقدار اوليه باقي بماند ، كافي است در قسمت Fraction مقدار را انتخاب كنيم . در اين حالت نگاه مي كند ببيند مخرج اصلي بايد در چند ضرب شود تا مخرج انتخابي شود سپس صورت را هم در همان عدد ضرب مي كند .

9- Scientific : مقادير را با قالب بندي علمي نشان مي دهد . ( e به ... Enponent و به معناي 10 به توان n مي باشد . )

10- Text : مقادير به همان صورتي كه وارد شده اند نشان مي دهد. اگر فرمولي را به صورت متن قالب بندي كرده باشيم ، Excel آن را به صورت متن نمايش مي دهد و مقادير آن را محاسبه نمي كند . در درسهاي قبلي گفتيم كه براي تبديل سلولهاي عددي به متني مي توانيم از علائم " ، ' و ^ و = استفاده كنيم . همچنين مي توانيم قالب آن سلول را به Textتبديل كنيم .

11- Special : مقادير را با استفاده از قواعد قالب بندي خاص نشان مي دهد كه عبارتند از :

* Zip code : (كدپستي) براي قالب بندي كدپستي است و صفرهاي قبل از عددرا نشان مي دهد

* zip code + 4 : (كدپستي 4+ رقم) : كدپستي يا درقالب معمولي (قالب بالا) است يا در قالب 4+ رقم در اين قالب دو عدد ثابت شده قبل از چهارم اول علامت خط تيره (-) مي گذارد.

* phone number : اعداد را در قالب شماره تلفن ده رقمي نمايش مي دهد . يعني به صورت (nnn) nnn – nnnn نشان مي دهد . قسمت داخل پرانتز كد شهرستان ، سه رقم بعد ، كد محله و چهار رقم آخر تلفن محل مورد نظر است .

* Social security number : (تامين اجتماعي ) اعداد را در قالب كد تامين اجتماعي 10 رقمي نمايش مي دهد . با انتخاب اين قالب بعد از رقم سوم و پنجم خط تيره مي گذارد .

12-Custom : براي ايجاد يك قالب بندي جديد از اين گزينه استفاده مي كنيم كه خارج از بحث ما مي باشد .

 

ب- Alignment :

توسط اين Tab مي توانيم جهت قرار گرفتن اطلاعات در سلول را تعيين كنيم . اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

1- Horizontal : محل قرار گرفتن افقي متن را تعيين مي كند . اين قسمت شامل گزينه هاي زير است :

* general : هم ترازي پيش فرض

* Left : هم ترازي داده ها در سمت چپ (استفاده براي ارقام ) (چپ چين )

* Center : هم ترازي داده ها در مركز

* Right : هم ترازي داده ها در سمت راست (براي متون) (راست چين)

* Fill : تمام سلول را با متني كه در آن نوشته شده است ، پر مي كند .

* Justify : يك تراز مناسب براي سلول در نظر مي كيرد . معمولا براي زماني است كه اطلاعات در سلول نگنجد.

*Center Across Selection : وسط متن را در وسط سلولهاي انتخابي مي گذارد.

2- Vertical : محل قرار گرفتن اطلاعات را بطور عمودي تنظيم مي كند . اين گزينه شامل قسمتهاي زير است :

* Bottom : هم ترازي داده ها در پايين سلول

* Top:هم ترازي داده ها در بالاي سلول

* Center: هم ترازي داده ها در وسط يا مركز سلول

*Justify : داده ها در داخل سلول هم تراز مي شوند . (بدين معني كه داده ها در داخل سلول بصورت مساوي جاسازي مي شوند . مانند متون موجود در روزنامه ها )

3- Orientation : شامل قسمتهاي زير است : * زاويه متن را نسبت به افق بوسيله ماوس مي توان تعيين كرد.

* Degrees : زاوبه متن را نسبت به افق بوسيله تايپ زاويه يا با كليدهاي Increase و Decrease تعيين كرد.

4- Text Control : شامل قسمتهاي زير است :

* Wrap Text : اگر اندازه متن بيشتر از سلول باشد توسط اين گزينه مي توان آن را شكست . در نتيجه ارتفاع سطر افزايش مي يابد .

* Shrink to fit : اگر اندازه متن از سلول بيشتر باشد با انتخاب اين گزينه متن به اندازه اي كوچك مي شود كه داخل سلول بگنجد.

* Merge Cells : اگر اندازه متن از سلول بيشتر باشد مي توان سلولهايي را كه متن اشغال كرده را انتخاب نمود و سپس در كنار اين گزينه تيك زد . اين عمل باعث مي شود كه اين سلول بهم پيوسته و يك سلول شوند .

 

ج- Font :

توسط اين قسمت مي توان نوع خط ، اندازه ، رنگ و ... خطوط را تعيين نمود. اين Tab شامل گزينه هاي زير است :

1- Font : در اين قسمت نوع خط را تعيين مي كنيم .

2- Font Style : در اين قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه نوشته ها كج (Italic ) و يا توپر (Bold) يا كج و تو پر (Bold Italic ) و يا معمولي (Regular ) باشد .

3- Size : در اين قسمت سايز قلم را تعيين مي كنيم .

4-Underline : در اين قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه زير متن خط كشيده شود يا نه و نوع خطر را تعيين مي كنيم .

* None : خط نمي كشد .

* Single : خط تكي زير متن مي كشد .

* Double : دو خطي زير متن مي كشد .

* Single Accounting : تك خط زير كشيده ترين حرف كشيده مي شود . (يعني تمام حروف بالاي خط كشيده مي شوند.)

* Accounting double : دو خطي زير تمام حروف كشيده و زير كشيده ترين حرف كشيده مي شود

5- Color : در اين قسمت رنگ متن را تعيين مي كنيم .

6-Effect : شامل قسمتهاي زير است :

* Strike Through : بر روي متن خط مي كشد .

* Super Script : براي بالا نويسي (توان نويسي) استفاده مي شود . اگر بخواهيم A2 بنويسيم كافي است A2 را نوشته ، سپس 2 را انتخاب منيم و اين گزينه را فعال كنيم .

* Sub Script : براي زيرنويسي (انديس نويسي) استفاده مي شود .

7- Preview : پيش نمايشي از انتخابات را نشان مي دهد.

 

د- Border :

توسط اين Tab مي توانيم حاشيه بندي انجام دهيم . كه شامل قسمتهاي زير است:

1- Style : در اين قسمت نوع خط حاشيه را مشخص مي كنيم .

2- Color : در اين قسمت رنگ حاشيه را مشخص مي كنيم .

3- Presets : در اين قسمت محل خطوط را مشخص مي كنيم .

* None : حاشيه نمي گذارد.

* Outline : دور سلولها حاشيه مي گذارد.

* Inside : داخل سلولهاي انتخابي را حاشيه مي گذارد.

4- Border : در اين قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه كدام قسمت از سلول حاشيه داشته باشد . نيز مي توانيم تعيين كنيم كه فقط سمت چپ سلول خط بيفتد و يا فقط بالا و يا پايين سلئل حاشيه داشته باشد.

نكته : براي انداختن حاشيه ابتدا رنگ و نوع خط را تعيين مي كنيم و سپس بر روي Icon هاي مورد نياز براي افتادن حاشيه Click مي كنيم .

 

هـ : Patterns :

در اين قسمت مي توانيم رنگ زمينه را تعيين كنيم . كه شامل گزينه هاي زير است. :

* Color : در اين قسمت رنگ مورد نظر را انتخاب مي كنيم .

* Pattern : در اين قسمت مي توانيم از الگوها (هاشورها) استفاده كنيم . همچنين رنگ هاشورها را تعيين كنيم .

 

پاك كردن قالب بندي سلولها :

براي پاك كردن قالب بندي سلول كافي است سلول يا سلولهاي مورد نظر را انتخاب كرده سپس از منوي Edit زير منوي Clear ، گزينه Formatting را انتخاب مي كنيم . با انجام اين كار فقط قالب بندي سلل پاك مي شود و اطلاعات داخل سلول پاك نمي شود . ولي اگر A11 را انتخاب كنيم هم قالب بندي پاك مي شود و هم اطلاعات داخل سلول .

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

كار با Sheet ها

 

كار روي Sheet هاي كاري :

 

نامگذاري Sheet ها :

وقتي كار پوشه اي را باز مي كنيم . كاربرگها حاوي نامهاي پيش فرض Sheet 1, Sheet 2 , … هستند . براي نامگذاري Sheet ها مي توان تا حداكثر 21 كاراكتر استفاده كرد . به جز كاراكترهاي / . \ . * . ؟ . [ . ] بقيه كاراكترها مجاز مي باشند .

 

تغيير نام Sheet ها :

روش اول :

1- انتخاب Sheet

2- انتخاب منوي Format

3- انتخاب گزينه Sheet

4- انتخاب گزينه Rename

 

روش دوم :

1- راست كليك بر روي Sheet

2- انتخاب گزينه Rename

 

روش سوم :

دابل كليك بر روي Sheet

 

اضافه كردن Sheet ها :

روش اول :

1- انتخاب Sheet كه مي خواهيم Sheet جديد قبل از آن قرار گيرد.

2- انتخاب منوي Insert

3- انتخاب گزينه Work Sheet

4- OK

 

روش دوم :

1- راست كليك بر روي Sheet هايي كه مي خواهيم Sheet جديد قبل از آن قرار گيرد .

2- انتخاب گزينه Insert

3- انتخاب گزينه Work Sheet

4- Ok

 

حذف Sheet ها :

روش اول :

1- انتخاب Sheet

2- انتخاب منوي Edit

3- انتخاب كزينه Delete Sheet

 

روش دوم :

1- راست كليك بر روي Sheet

2- انتخاب گزينه Delete

 

ادامه دارد ...

لینک به دیدگاه

انتقال Sheet ها در يك پوشه

 

روش اول :

1- انتخاب Sheet

2- انتخاب منوي Edit

3- انتخاب گزينه move or copy sheet

4- در پنجره باز شده در كادر Before sheet نام Sheet هايي را كه مي خواهيم اين Sheet قبل از آن قرار گيرد انتخاب مي كنيم يا اگر مي خواهيم به انتها انتقال دهيم ، Move to end را انتخاب مي كنيم .

5- OK

 

روش دوم :

1- راست كليك بر روي Sheet

2- انتخاب گزينه Move or Copy

3- در پنجره باز شده در كادر Before Sheet نام Sheet يي را كه مي خواهيم اين Sheet قبل از آن قرار گيرد انتخاب مي كنيم .

4- OK

 

كپي كردن Sheet ها در يك پوشه :

مانند انتقال Sheet ها مي باشد فقط كافي است در انتها در كنار Create a copy تيك بزنيم .

 

انتقال یک Sheet از book هائی به book ديگر :

1- راست كليك بر روي Sheet

2- انتخاب گزینه move or copy sheet

3- در كادر To Bookنام فايل مورد نظر را كه مي خواهيم Sheet را به آن انتقال دهيم انتخاب مي كنيم .

4- در قسمت Before Sheet هم نام Sheet هايي راكه مي خواهيم Sheet انتقالی قبل از آن قرار گيرد ، انتخاب مي كنيم .

5- OK

 

كپي كردن Sheet هاي از يك كار پوشه به كار پوشه ديگر :

تمام مراحل ماند انتقال است فقط در كادر Create a copy تيك مي زنيم .

 

تذكر : بايد توجه داشته باشيم كه Book ئي كه مي خواهيم فايل را به آن منتقل يا كپي كنيم حتما باز باشد .

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

پر كردن خودكار چند خانه

 

يكي از مفيدترين ويژگيهاي برنامه Excel ، قابليت پر كردن داده هاي متوالي بصورت خودكار مي باشد . كه به اين عمل Auto fill گويند . داده هاي متوالي مي توانند مجموعه اي از داده ها بصورت 1و2و3و4 ..... يا 10و20و30.... يا از حروف A,B,C,…. تشكيل شده باشند . همچنين مي تواند تاريخ يا روزهاي هفته يا ماههاي سال باشند. حتي مي توان مجموعه اي از داده اي خاص را تعريف كرد .

 

براي اين كار مراحل زير را انجام مي دهيم .

1- چند نمونه اوليه از مقادير متوالي مزبور را در سلولهای متوالی مي نويسيم .

2- اين مقادير را انتخاب مي كنيم .

3- مكان نماي ماوس را به گوشه پايين سمت راست قسمت انتخابي مي آوريم تا به شكل (+) در آيد. به اشاره گر ماوس در اين حالت Fill Handle مي گوييم .

4- حال به طرف پايين يا راست Drag مي كنيم .

5- به اين ترتيب با رها كردن كليد ماوس خانه هاي مورد نظر با مجموعه داده هاي متوالي پر مي شوند .

 

اصطلاح: به اشاره گر ماوس در حالت auto fill, fill hand گفته می شود.

 

ايجاد ليست جديد خودكار :

اگر براي حروف الفبا Auto fill را اجرا كنيم ، پر كردن خودكار انجام نمي شود . چون حروف الفبا جزء ليستهاي آماده نيست پس بايد ايجاد شود . براي ايجاد ليست جديد مراحل زير را انجام مي دهيم :

 

1- انتخاب منوي Tools

2- انتخاب گزينه Options

3- انتخاب Custom list : tab

4- انتخاب New list در كادر Custom list

5- تايپ اطلاعات در قسمت List entries (بعد از وارد كردن هر اطلاعات Enter مي كنيم . )

6- انتخاب دكمه add

7- Ok

 

ايجاد يك ليست خودكار بر اساس ليست موجود در صفحه :

اگر ليستي بر روي صفحه داشته باشيم و بخواهيم بصورت ليست دائمي در آوريم بايد مراحل زير را انجام دهيم :

 

1- انتخاب منوي Tools

2- انتخاب گزينه Option

3- انتخاب Custom list : tab

4- روي دكمه Collapse dialog () كه در انتهاي كادر فهرست Cells Import list form قرار دارد Click مي كنيم . تا پنجره مينيمايز شود.

5- انتخاب ليست در صفحه

6- روي دكمه Collapse Dialog () كه در انتهاي كادر فهرست Cells Import list form قرار دارد Click مي كنيم . تا Resizeشود.

7- انتخاب دكمه Import

8- OK

 

نكته :

اصطلاحا به icon اي که در انتهای برخی از text box ها قرار دارد callaps dialog گفته می شود. مي توانيم بجاي انجام مراحل 4و5و6 در كادر Import ، آدرس سلولهايي كه ليست در آنها قرار دارد را تايپ كنيم .

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

ويرايش ليست خودكار

 

مي توانيم ليستهايي را كه ايجاد كرده ايم ويرايش كنيم . يعني اطلاعاتي را حذف كنيم . ويرايش كنيم يا اضافه كنيم . براي اين كار مراحل زير را انجام مي دهيم :

 

1- انتخاي منوي Tool

2- انتخاب گزينه Option

3- انتخاب Custom list : tab

4- انتخاب ليست مورد نظر در كادر Custom list

5- كليك در محل مورد نظر در كادر Entries List

6- ويرايش متن

7- OK

 

پاك كردن ليست خودكار :

اگر بخواهيم يك ليست خودكار راحذف كنيم تا ديگر پر كردن خودكار بر روي آن عمل نكند مراحل زير را طي مي كنيم :

 

1- انتخاب منوي Tools

2- انتخاب گزينه Option

3- انتخاب Custom list : tab

4- انتخاب ليست مورد نظر در كادر Custom list

5- انتخاب گزينه delete

6- Ok

 

نكته :

لیست های آماده شده توسط email قابل حذف نیستند.

 

غير فعال كردن Auto fill :

Auto fill بطور خودكار فعال است . جهت غير فعال نمودن آن مراحل زير را طي مي كنيم:

 

1- انتخاب منوي Tools

2- انتخاي منوي Options

3- انتخاب Tab: edit

4- كادر انتخاب Allow cell drag and drop را غير فعال مي كنيم .

5- OK

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

با عرض سلام

از دوستان مهندس كامپيوتر كسي اطلاع داره كه آيا جائي ميشه در مورد ساختار بعضي فايل هاي معروف (مثل فرمت csv) اطلاعاتي بدست آورد يا نه؟؟؟

من براي يه كاري نياز دارم روي مموري روي فرمت csv كارائي رو انجام بدم

 

ممنون

لینک به دیدگاه

توابع

 

فعال كردن پنجره ي توابع :

ما مي توانيم اعمال رياضي ، منطقي و ديگر توابع را در Excel داشته باشيم . براي استفاده از توابع Excel به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم :

 

1- بر روي ، Paste function در خط فرمول ، كليك مي كنيم .

 

2- در پنجره ي باز شده در قسمت Select a category نوع تابع را مشخص مي كنيم . كليه ي توابع در 8 دسته طبقه بندي شده اند و در دسته ي All همه توابع قرار دارند ( اگر گروه تابع را ندانيم مي توانيم آنرا در All پيدا كنيم ) و در دسته ي Most Recently used توابعي كه به تازگي از آنها استفاده شده است قرار دارند .

 

8 گروه طبقه بندي شده عبارتند از :

 

- Financial : براي توابع

 

- Date & Time : براي توابع مربوط به تاريخ و زمان

 

- Math & trig : براي توابع مربوط به رياضي

 

- Statistical : براي توابع مربوط به آماري

 

- Lookup & Reference : براي توابع جستجويي و توابعي كه نياز به جداول مرجع دارند .

 

- Database : براي توابع مربوط به پايگاه داده

 

- Text : براي توابع متني

 

- Logical : براي توابع منطقي

 

- Information : براي توابع اطلاعاتي

 

3- در قسمت Select a function تابع را مشخص مي كنيم .

 

4- در پنجره اي كه باز مي شود به دو طريق مي توانيم عمل كنيم :

 

الف ) در كادر Number1 ، محدوده ي آدرس اعداد را وارد مي كنيم . براي وارد كردن محدوده ي آدرس كافي است ابتدا آدرس اولين خانه ي محدوده را وارد كرده ، سپس عملگر آدرس ( : ) را تايپ كنيم و بعد آدرس آخرين سلول محدوده را وارد مي كنيم . همچنين مي توانيم بر روي Collapse Dialog اين كادر كليك كرده و محدوده را با Drag انتخاب كنيم .

 

ب ) در هر كادر يك آدرس وارد كنيم . براي اين كار در كادر اول آدرس اولين سلول را تايپ كرده بر روي كادر دوم كليك كرده ، آدرس دومين سلول را تايپ مي كنيم و الي آخر ... معمولا زماني از اين روش استفاده مي كنيم كه سلولها پراكنده باشند .

 

5- بر روي دكمه ي OK كليك مي كنيم .

 

روش دوم :

 

1- منوي Insert را انتخاب مي كنيم.

 

2- زير منوي Function را انتخاب مي كنيم.

 

3- بقيه مراحل مانند مرحله 2 به بعد روش اول است.

 

روش سوم:

 

1- در خانه تابع را همراه با آرگومانهاي آن تايپ مي كنيم. ( توابع و آرگومانهايش در قسمت بعد توضيح داده شده اند. )

 

2- اگر قبل از آن = گذاشته باشيم كه Enter مي كنيم در غير اين صورت بر روي = در نوار فرمول Click مي كنيم.

 

روش چهارم:

 

1- در يك خانه (خانه اي كه مي خواهيم حاصل نوشته شود) علامت = را تايپ مي كنيم يا علامت = در خط فرمول را مي زنيم.

 

2- در كادر اول نوار فرمول ( Name Box ) توابع ظاهر مي شوند، كافي است بر روي drop down آن Click كنيم تا همه توابع را ببينيم. تابع مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

 

3- بقيه مراحل مانند مرحلة 4 به بعد روش اول است.

 

ادامه دارد ...

لینک به دیدگاه

چند تابع معروف

 

1- تابع مجموع (SUM ) :

براي فعال كردن اين تابع يا آنرا تايپ كرده يا به يكي از روشهاي گفته شده در بالا عمل مي كنيم. در پنجره Function Category گروه Math & Trig را انتخاب مي كنيم و در پنجره Function name ،SUM را انتخاب مي كنيم فرمت كلي اين دستور به شكل زير است: ( از اين دو فرمت زماني که بخواهيم فرمول را تايپ کنيم استفاده ميکنيم. )

 

الف : Sum-number1:number2

 

ب : Sum-number1;number2;…

 

نكته :

معمولا براي زماني كه اطلاعات در سلولهاي مجاور باشند از فرمول اول و اگر اطلاعات در سلولهاي غير مجاور و پراكنده باشند از فرمول دوم استفاده مي كنيم .

 

2- تابع ميانگين Average :

از اين تابع براي محاسبه ي ميانگين استفاده مي شود . اين تابع جزو گروه Statistical است . شكل كلي آن بصورت زير است :

 

الف : Average-number1;number2;…

 

ب : Average -number1:number2

 

 

3- تابع ماكزيمم (Max) :

از اين تابع براي پيدا كردن ماكزيمم چند مقدار استفاده مي كنيم . اين تابع نيز جزء گروه Statistical است و شكل كلي آن به صورت زير است :

 

الف : Max-number1;number2;…

 

ب : Max-number1:number2

 

 

4- تابع مينيموم (Min) :

از اين تابع براي محاسبه ي ميانگين اعداد استفاده مي شود و جزء توابع گروه Statistical مي باشد . شكل آن به صورت زير است :

 

الف : Min-number1;number2;…

 

ب : Min-number1:number2

 

5- تابع شمارنده (Count) :

از اين تابع براي شمارش تعداد خانه هاي پر شامل اعداد استفاده مي شود . اين تابع نيز جزء توابع گروه Statistical مي باشد و فرم كلي آن بصورت زير است :

 

الف : Count-value1;value2;…

 

ب : Count-value1:value2

 

6- تابع Round :

از اين تابع براي گردكردن اعداد استفاده مي شود و جزء توابع گروه Trig & Math مي باشد و شكل كلي آن بصورت زير است :

 

Round -&number;num_degits

 

قسمت Number براي معرفي عدد و قسمت Num_degitis معرف تعداد ارقامي است كه بايد گرد شوند ، Excel هنگام گرد كردن نگاه به اولين رقم حذفي مي كند اگر كوچكتر از 5 بود كه خود عدد را مي نويسد ولي اگر بزرگتر از 5 بود يك رقم به آخرين رقم باقيمانده اضافه مي كند.

 

Auto sum : توسط اين دستور مي توانيم تعدادي خانه را با هم جمع كنيم . در اين حالت كافي است در خانه اي كه مي خواهيم جواب درآن نوشته شود ، كليك كرده و سپس بر روي آيكن Autosum از نوار ابزار Standard كليك كنيم . Excel خانه هاي در محدوده ي خانه ي انتخابي براي جواب را در نظر مي گيرد و مجموع آنها را حساب مي كند و خانه هاي انتخاب را به ما نشان مي دهد . اگر اين خانه ها مورد نظر ما نبودند ، خودمان محدوده را انتخاب مي كنيم .

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

آدرس دهي نسبي

 

درExcel دو مدل آدرس دهي به نامهاي : آدرس دهي مطلق و آدرس دهي نسبي داريم.

 

آدرس دهي نسبي :

فرض كنيد سلولهاي Excel را به صورت زير پر كرده ايم :

 

2.gif

 

در سلول B1 فرمول A1+A2 را مي نويسيم .اگر اين فرمول را copy كرده و در سلول B2 .Paste كنيم و يا با استفاده از Auto fill محتواي سلولهاي B2 تا B4 را پر كنيم .اعداد 5و7و4 به ترتيب براي سلولهاي B2 تا B4 ظاهر ميشوند. حال ميخواهيم بدانيم اين اعداد از كجا بدست آمده اند. وقتي ما در سلول B1 فرمول A1+ A2 را تايپ ميكنيم، در حقيقت سلول سمت چپي و يك سلول پايين آن با هم جمع ميشوند. پس براي سلول B2 ، سلول سمت چپي ( A2 ) و سلول پاييني آن ( A3) با هم جمع ميشوند كه جواب 5 ميشود. براي سلولهاي بعدي هم به همين ترتيب محاسبات انجام ميشود. به اين نوع آدرس دهي ، آدرس دهي نسبي گفته ميشود چون نسبت به مكان هر سلول ، فرمول سلول عوض ميشود و در حقيقت فرمول درون سلول B2 ، A2+A3 ميشود.

 

ادامه دارد ...

لینک به دیدگاه

آدرس دهي مطلق

 

در اين آدرس دهي با كپي كردن فرمول در هر سلولي ، فرمول عوض نمي شود.

 

فرض كنيد ميخواهيم حقوق افراد يك اداره را حساب كنيم. حقوق با استفاده از فرمول زير حساب ميشود ( حقوق پايه * 7% - حقوق پايه = حقوق ) حقوق پايه را در ستون B مينويسيم. براي محاسبه حقوق ميتوانيم در سلول C1 فرمول B1-B1*7%= را بنويسيم و براي تمام افراد Auto fill كنيم. در اين حالت در حقيقت از آدرس دهي نسبي استفاده كرده ايم. ولي فرض كنيد كه درصد ماليات عوض شده و 10% شود. حالا بايد دوباره فرمول جديدي در سلول C1 نوشته و مجدد Auto fill كنيم. براي اينكه نخواهيم در هر بار عوض شدن درصد ماليات فرمول را عوض كنيم ميتوانيم درصد ماليات را در سلول جدا نوشته و از آدرس آن در فرمول استفاده كنيم. پس مثلاً در سلول A1 عدد 7% را مينويسيم و در سلول C1 فرمول B1-B1*A1 را مينويسيم حال Auto fill ميكنيم. ولي ميبينيم كه براي بقيه سلولها جواب همان حقوق پايه مي شود. چرا؟

 

چون با آدرس دهي نسبي ميخواهد عمل كند و چون در سلول C1 فرمول B1-B1*A1 بوده ، براي C2 فرمول B2-B2*A2 ميشود كه مقدار A2 صفر است. پس جواب همان مقدار حقوق پايه ميشود. براي رفع اين مشكل بايد سلول A1 ثابت شود. يعني در تمام فرمولها A1 در ستون حقوق پايه ضرب شود. در اين حالت از آدرس دهي مطلق استفاده ميكنيم. براي ثابت كردن سطر يا ستون در كنار حرف ستون يا عدد سطر علامت $ ميگذاريم. اگر بخواهيم سلول را ثابت كنيم در كنار حرف ستون و عدد سطر هر دو علامت $ ميگذاريم. يعني در سلول C1 مينويسيم : B1-B1*$A$1

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

مرتب كردن ليست ها

 

ما ميتوانيم ليست موجود را بر اساس هر يك از ستونهاي آن به صورت صعودي يا نزولي مرتب كنيم. براي اين كار كافي است به يكي از دو روش زير عمل كنيم :

 

روش اول :

1- يك سلول از ستوني را كه ميخواهيم ليست بر اساس آن مرتب شود انتخاب ميكنيم.

2- براي مرتب سازي صعودي از آيكون Sort Ascending ( 6.gif ) و براي مرتب سازي نزولي از آيكون Sort Descending ( 7.gif ) در نوار ابزار Standard استفاده ميكنيم.

 

نکته:

بايد توجه داشته باشيم كه در اين حالت نبايد يك ستون انتخاب شود بلكه فقط يك سلول از ستوني كه ميخواهيم بر اساس آن ليست مرتب شود را انتخاب ميكنيم.

 

روش دوم :

1- كل جدول يا يك سلول از جدول را انتخاب ميكنيم.

2- منوي Data را انتخاب ميكنيم.

3- گزينه Sort را انتخاب ميكنيم.

4- پنجره اي باز ميشود كه بايد قسمتهاي زير را با توجه به نياز در آن پر كنيم :

 

الف- Sort By : در اين كادر ستوني را كه ميخواهيم ليست بر اساس آن مرتب شود ، انتخاب ميكنيم.

ب- Then By : در اين كادر ستوني را تعيين ميكنيم كه اگر اطلاعات ستوني که در کادر اول مشخص شده براي مرتب سازي مانند هم بود ليست بر اساس اين ستون مرتب شود.

ج- Ascending : با انتخاب اين گزينه ليست به صورت صعودي مرتب ميشود.

د- Descending : با انتخاب اين گزينه ليست به صورت نزولي مرتب ميشود.

هـ- My List Has : در اين قسمت دو گزينه Header Row ، و No Header Row وجود دارد. اگر Header Row انتخاب شده باشد هنگام باز شدن پنجره Sort كل ليست به غير از سطر اول كه سطر عنوان است انتخاب ميشود و در كادر هاي Sort By , Then By عناوين قرار ميگيرند. ولي اگر No Header Row را انتخاب كنيم هنگام باز شدن پنجره Sort كل جدول حتي سطر اول كه سطر عنوان است انتخاب ميشود و در كادر هاي Sort by , Then By بجاي عناوين, نام ستونها قرار ميگيرند. در حقيقت در اين حالت عناوين جزء اطلاعات در نظر گرفته شده و در مرتب سازي شركت داده ميشوند.

 

ادامه دارد ...

لینک به دیدگاه

آماده سازي كاربرگها براي چاپ

 

قبل از چاپ بايد تنظيماتي بر روي فايل مثلاً سايز كاغذ ، حاشيه ها ، سر صفحه و پا صفحه ، طريقه چاپ و ... را تعيين كنيم. براي انجام اين تغييرات از Page Setup استفاده ميكنيم. براي فعال كردن Page Setup كافي است از منوي فايل ، Page setup را انتخاب كنيم. با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود كه شامل Tab هاي زير است :

 

• Tab Page :

اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

1- Orientation : در اين قسمت جهت قرار گرفتن متن در كاغذ را تعيين ميكنيم. Portrait براي چاپ عمودي يا Landscape براي چاپ افقي است.

2- Scaling : توسط اين قسمت ميتوانيم اندازه كاربرگ خروجي را بدون هر گونه تغيير بر روي نمايشگر بزرگ يا كوچك كنيم. اين قسمت شامل گزينه هاي زير است :

الف- Adjust to : ميتوانيم ميزان بزرگي را بر اساس درصدي از بزرگي تعيين كنيم. حداقل اين ميزان 10 و حداكثر ان 400 ميباشد.

ب- Fit to : در اين قسمت ميتوانيم تعيين كنيم كه اطلاعات ما در چند صفحه گنجانده شود.

3- Paper Size : اندازه کاغذ را ميتوان تعيين کرد.

4- Print Quality : قدرت تفکيک پذيري يا كيفيت چاپ را تعيين ميكنيم که واحد آن DPI(Dot Per Inch) است.

5- First Page Number : شماره گذاري را از صفحه مشخص شده شروع ميکند.

 

• Tab Margins :

توسط اينTab ميتوان حاشيه هاي صفحه ، سر صفحه و پا صفحه را تعيين كرد. اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

1- Tab , Bottom , Left, Right : فاصله حاشيه هاي راست , چپ , پايين و بالا را تعيين ميکند.

2- From Edge : محل سر صفحه يا پاصفحه را تعيين ميکند ( بايد کمتر از حاشيه هاي بالا يا پايين باشد)

3- Center On Page : مرکز فعلي را به را به طور افقي يا عمودي نسبت به حاشيه ها تعيين ميکند.

4- Preview : پيش نمايش تنظيمات در اين محدوده نمايش داده ميشود.

 

• Tab Header/ Footer:

توسط اين Tab ميتوانيم سر صفحه و پا صفحه ها را وارد کنيم.

يک سر صفحه در بالاي صفحه و يک پاصفحه در پايين هر صفحه چاپ خواهد شد. عموماً نام شرکتها و عنوان گزارشها به عنوان سر صفحه مورد استفاده قرار ميگيرند. شماره صفحات و ساعت و تاريخ خروجيهايي هستند که عموماً به عنوان پاصفحه مورد استفاده قرار ميگيرند.

اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

1- کادرهاي Header , Footer : در اين کادر يک سري Header ها و Footer هاي آماده و متداول مثل شماره صفحه , نام کاربرگ، نام کاربر، تاريخ و ترکيب اين موارد وجود دارد که ميتوانيم با توجه به نياز يکي از آنها را انتخاب کنيم.

2- دکمه هاي Custom Header , Custom Footer : توسط اين دکمه ها ميتواتنيم Header ها و Footer هاي شخصي ايجاد کنيم. با کليک بر روي اين دکمه ها پنجره اي باز ميشود که بايد محل استقرار پاصفحه يا سر صفحه را بوسيله ماوس انتخاب کرده ( يکي از سه قسمت Left, Center, Right). قسمت سمت چپ، چپ چين خواهد شد، محتواي قسمت مياني نسبت به ميانه قسمت تنظيم خواهد شد. و قسمت راست، راست چين خواهد شد. متن مورد نظر را در يکي از اين سه قسمت تايپ ميکنيم ( براي رفتن به خط جديد کليد Enter را بايد فشار داد).

دکمه هايي که در ميانه صفحه براي قالب بندي صفحه قرار داده شده اند عبارتند از :

52.gif Format Font : با فشردن اين دکمه پنجره Font باز شده و ميتوان فرمت نوشته ها را تغيير داد.

53.gif Insert Page Number : براي درج شماره صفحه

54.gif Insert Number Of Pages : براي درج تعداد صفحات

55.gif Insert Date : براي درج تاريخ جاري

56.gif Insert Time : براي درج زمان جاري

57.gif Insert Book Name :براي درج نام Book

58.gif Insert Sheet Name : براي درج نام کاربرگ

 

 

• Tab Sheet :

اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

1- Print Area : ميتوانيم ناحيه اي از کاربرگ را براي چاپ انتخاب کنيم يا آدرس آن را تايپ کنيم.

2- Print Titles : در اين قسمت ميتوانيم يک سطر يا یک ستون را به عنوان سطر يا ستوني که ميخواهيم در تمامي صفحات به عنوان سطر یا ستون عنوان تکرار شود انتخاب کنيم.

3- Print : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است :

الف- Gridline : به طور پيش فرض خطوط شطرنجي محيط Excel در نسخه چاپي ظاهر نميشود. براي ظاهر شدن اين شبکه کافي است اين گزينه را تيک بزنيم.

ب- Black and White : همه چيز را با رنگ سياه و زمينه سفيد چاپ ميکند. و رنگها بدون سايه خواهند بود.

ج- Draft Quality : با انتخاب اين گزينه قدرت تفکيک پذيري کمتر شده و زمان چاپ کاهش مي يابد.

د- Row And Column Heading : به طور پيش فرض عنوان سطر ها ( 1و2و3و... ) و عنوان ستونها ( A, B, C, …)در نسخه چاپي ظاهر نميشود. ولي اگر اين گزينه را تيک بزنيم اين عناوين در نسخه چاپي , چاپ ميشوند.

هـ- Comments : در اين فسمت ميتوانيم نحوه چاپ توضيحات را تعيين کنيم :

• None : توضيحات چاپ نميشوند.

• At End Of Sheet : در انتهاي هر Sheet توضيحات چاپ ميشوند.

• As Display on Sheet : در محلي که در Sheet قرار دارند چاپ ميشوند.

4- Page Order : ترتيب چاپ صفحه ها را براي کاربرگهاي چند صفحه اي انتخاب ميکیم.

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

بازبيني پيش از چاپ

 

بهتر است صفحات خروجي را بازبيني کرده و آنها را کنترل کنيم. براي مشاهده پيش نمايش چاپ به يکي از روشهاي زير عمل ميکنيم :

 

روش اول :

1- انتخاب منوي File

2- انتخاب Print Preview

 

روش دوم :

استفاده از آيکون Print Preview ( ) در نوار ابزار Standard.

با انتخاب Print Preview پنجره ای باز می شود که شامل گزینه های زیر است :

Next : صفحه بعد را نمايش ميدهد.اين گزينه در صورتي فعال است که يا بيشتر از يک صفحه داشته باشيم يا در صفحه آخر نباشيم.

Previous : صفحه قبل را نمايش ميدهد. اين گزينه در صورتي فعال است که يا بيشتر از يک صفحه داشته باشيم يا در صفحه اول نباشيم.

Zoom : بزرگ نمايي صفحه را در هر قسمت که کليک کنيم داریم و همچنین مجدداً بازگشت به بزرگنمایی قبل با کليک مجدد .

Print : کادر مکالمه Print را نمايش ميدهد.

Set up : کادر مکالمه Page Set up را نمايش ميدهد.

Margins : ويژه نمايش خطوط حاشيه صفحه ، سر صفحه و پا صفحه ميباشد. در اين حالت با Drag کردن خطوط ميتوان حاشيه را تنظيم کرد. اين تنظيم حالت دستي دارد و براي تنظيم دقيق از همان Tab: Margins در Page Setup استفاده ميکنيم.

Page Break Preview : با فشردن اين دکمه فايل به تفکيک صفحات نمايش داده ميشود. در اين حالت مرز هر صفحه و اطلاعاتي که در آن صفحه قرار دارد نمايش داده ميشود.

Close : پنجره Preview را بسته و ما را به کاربرگ بازميگرداند.

 

ادامه دارد ...

 

لینک به دیدگاه

چاپ كاربرگها

 

براي چاپ کاربرگ به يکي از روشهاي زير عمل ميکنيم :

 

روش اول :

1- انتخاب منوي File

2- انتخاب گزينه Print

 

روش دوم :

فشردن کليد هاي Ctrl + P

 

روش سوم :

استفاده از آيکون Print در نوار ابزار Standard

اگر به يکي از دو روش اول و دوم عمل کنيم پنجره اي باز ميشود که شامل گزينه هاي زير است :

1- Print What : در اين قسمت تنظيماتي در مورد خود پرينتر انجام ميدهيم.

2- Page Range : در اين قسمت محدوده صفحاتي که ميخواهيم چاپ کنيم را مشخص ميکنيم. اين قسمت شامل دو گزينه ميباشد :

الف- All : تمامي صفحات را چاپ ميکند.

ب- Pages : با استفاده از اين قسمت ميتوانيم تعدادي صفحه را از بين صفحات چاپ کنيم. براي اين کار شماره صفحه شروع را مقابل From و شماره صفحه پاياني را مقابل To مينويسيم.

3- Print What : توسط اين قسمت ميتوانيم محدوده چاپ را تعيين کنيم. اين قسمت شامل سه گزينه زير ميباشد :

الف- Selection : اگر بخواهيم تعدادي خاص از سلول ها را چاپ کنيم سلولها را انتخاب کرده و سپس اين گزينه را انتخاب ميکنيم.

ب- Active Sheet : Sheet جاري را چاپ ميکند.

ج- Entire Work book : Book جاري را چاپ ميکند.

4- Copies : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است :

الف- Number Of Copies : با تايپ يک عدد مشخص ميکنيم که از هر صفحه چند کپي گرفته شود.

ب- Collate : اگر اين گزينه تيک داشته باشد در هر بار چاپ ابتدا از تمامي صفحات يک نسخه پرينت ميگيرد و بعد دوباره سراغ سري بعد ميرود. يعني يک نسخه ديگر از تمامي صفحات پرينت ميگيرد تا زماني که به تعداد کپي هايي که در پنجره Copies تعيين کرده ايم پرینت گرفته شود. در صورتي که اين گزينه تيک نداشته باشد به تعداد باري که در کادر Copies تعيين کرده ايم از صفحه 1 کپي ميگيرد سپس به همان تعداد از صفحه 2 کپی ميگیرد و الي آخر .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...