رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

جلبک

 

 

تعریف جلبک= ریسه داران کلروفیل داری که غذای خود را از فتوسنتز به دست می آورند

 

 

ویژگی های عمومی جلبکها

 

 

1- جلبکها موجوداتی کلروفیل دار هستند و غذای خود را از فتوسنتز بدست می آورند.

2- پیکر جلبکها از ریسه تشکیل شده است. ریسه یا تال به ساختارهای ساده ای گفته می شود که بر خلاف گیاهان عالی به صورت ریشه، ساقه و برگ تمایز نیافته اند.

3- پیرامون اندامهای زایشی جلبکها یاخته های نازا وجود ندارد. در واقع ساختارهای تولید مثلی آنها به طور کامل به هاگ یا یاخته جنسی تبدیل می شوند. این ویژگی با چند استثنا در تمام جلبکها دیده می شود. بر عکس، در تمام گیاهان دیگر به جز جلبکها، اندامهای زایشی و تولید مثلی از یک یا چند لایه یاخته نازا و محافظ احاطه شده است و در واقع یاخته های محافظ فضایی را بوجود می آورند که در داخل آنها یاخته های زایشی بوجود می آیند.

4- در اغلب جلبکها یاخته تخم که از ترکیب یاخته های جنسی نر و ماده بوجود می آید، پس از تشکیل، مستقیما تقسیم شده و به جلبک جدیدی تبدیل می گردد. در صورتی که در گیاهان پیشرفته تر، یاخته تخم ابتدا مراحل نمو جنینی را طی می کند و پس از آن گیاه جدید بوجود می آید

پراکندگی و زیستگاه جلبکها

 

 

1- جلبکهای هوایی: جلبکهایی که در خارج از آب یا خاک زندگی کرده و غالبا روی تنه درختان و صخره ها به سر می برند

 

2- جلبکهای خاکزی: اغلب روی خاکهای نمناک زندگی می کنند

 

 

3- جلبکهای آبزی:

 

 

الف- جلبکهای آب شور

 

ب- جلبکهای آب شیرین

 

 

4-جلبکهایی با زیستگاه های غیر معمول:

 

 

الف- جلبکهای برف و یخ

 

 

ب- جلبکهای گرمادوست

 

 

پ- جلبکهای نمک دوست

 

 

ت- جلبکهای همزیست:

 

 

اندوفیتیک = همزیست با گیاه و اندوزوئیک = همزیست با جانوران

 

 

ث- جلبکهای انگل

لینک به دیدگاه

اشکال مختلف ریسه در جلبکها

 

 

1.تک یاخته ای

 

 

غیر متحرک

 

 

متحرک

 

 

 

2.کلنی

 

 

غیر متحرک

 

 

منظم

 

 

نامنظم

 

 

متحرک

 

3.رشته ای

 

 

بدون انشعاب

 

 

منشعب

 

 

4.سیفونی

 

5.پارانشیمی

لینک به دیدگاه

ساختار یاخته های جلبک ها

 

 

در بین جلبکها تنها جلبک های سبز آبی دارای ساختار پروکاریوتی هستند. ساختار یاخته این جلبک ها شباهت زیادی به ساختار یاخته باکتری ها دارند. در چنین ساختاری هسته و دیگر اجزا یا دیگر اندامک های یاخته مثل کلروپلاست، فاقد غشا هستند. بقیه جلبک ها دارای ساختار یوکاریوتی هستند. هسته شامل کروموزوم و هستک بوده و توسط غشای هسته احاطه می شود

 

 

دیواره یاخته

 

 

به طور کلی دیواره یاخته ای جلبک ها از دو لایه تشکیل شده است:

لایه بیرونی یا لایه ژلاتینی از مواد لزج و ژله ای ساخته شده که جنس آن از ترکیبات پکتینی می باشد.

لایه درونی یا لایه ریز رشته ای که نقش اسکلت را برای دیواره دارد، اغلب از سلولز ساخته شده است

لینک به دیدگاه

کلروپلاست و کروماتوفور

 

 

ساختار کلروپلاست در جلبک های یوکاریوت، مشابه کلروپلاست گیاهان عالی است ولی با این وجود تفاو

 

1- تیپ جلبک های قرمز

 

 

2- تیپ جلبک های قهوه ای

 

 

3- تیپ جلبک های سبز

کروماتوفور یا بسته های حاوی رنگیزه به آن دسته از پلاست ها گفته می شود که ساختار ساده تری دارند و تلاکوئید ها به صورت بسته های مجزا در نیامده اند یا دستجات آن از تعداد کمی صفحات تیلاکوئیدی تشکیل شده است

 

پیرنوئید

 

 

در کلروپلاست جلبک ها سبز و نیز برخی دیگر از جلبک ها، یک یا چند جسم پروتئینی به نام پیرنوئید وجود دارد. پیرونوئید حاوی آنزیم های لازم برای سنتز نشاسته است

لکه چشمی

در کلروپلاست یاخته های متحرک جلبک ها، جسم نارنجی رنگی

به نام لکه چشمی یا ا ستیگما وجود دارد.

لکه چشمی به نور حساس است و با دریافت نور تحریک می شود

و جلبک را وادار به عکس العمل و حرکت به سمت نور می نماید

لینک به دیدگاه

رنگیزه های فتوسنتزی

 

 

در جلبکها سه نوع رنگیزه فتوسنتزی اصلی و کمکی وجود دارد.

 

 

1- کلروفیل ها

 

 

2- کارتنوئیدها

 

 

3- بیلی پروتئین ها

 

 

تاژک ها

 

 

فقط جلبک های سبز آبی و جلبک های قرمز فاقد یاخته های متحرک هستند و بقیه جلبک ها دارای یاخته های متحرکند.

از لحاظ شکل ظاهری دو نوع تاژک وجود دارد:

 

 

1- شلاقی

 

 

2- تنسل(پری)

لینک به دیدگاه

تولید مثل در جلبک ها

 

 

روش های تولید مثل در جلبکها به سه شکل زیر می باشد:

 

 

1- رویشی

 

 

2- غیر جنسی

 

 

3- جنسی

 

 

تولید مثل رویشی

 

 

در این نوع تولید مثل، بخشی از پیکر جلبک جدا می شود و پس از رشد و نمو به جلبک جدیدی تبدیل می گردد:

 

 

1- قطعه قطعه شدن

 

 

2- تقسیم دو تایی یاخته

 

 

3- ایجاد یاخته های مقاوم

 

 

تولید مثل غیر جنسی

 

 

در این نوع تولید مثل، جلبک یاخته های زایشی ویژه ای به نام هاگ ( اسپور) را بوجود می آورد. هاگ ها درون ساختاری به نام هاگدان( اسپورانژیوم) تولید می شوند.

 

 

هاگ ها بر دو نوع هستند:

 

 

متحرک (زئوسپور)

 

 

غیر متحرک( آپلانواسپور)

لینک به دیدگاه

تولید مثل جنسی

 

 

در این نوع تولید مثل، دو نوع یاخته جنسی مخالف به نام های گامت نر و ماده تولید می شود. اگر هر دو نوع گامت روی یک ریسه بوجود آیند جلبک را هموتالیک در غیر این صورت هتروتالیک می نامند. انواع ترکیب گامت ها عبارتند از:

 

 

1- ایزوگامی

 

 

2- انیزوگامی

 

 

3- اووگامی

 

 

چرخه زندگی جلبک ها

 

 

چهار نوع چرخه زندگی جلبک ها عبارتند از:

 

 

1- هاپلونتیک

 

 

2- دیپلونتیک

 

 

3- ایزومورفیک

 

 

4- هترومورفیک

لینک به دیدگاه

ارتباط اکولوژیک جلبک ها و اهمیت اقتصادی و کاربردی آنها

 

 

استفاده مفید از جلبکها

 

 

1- به عنوان منبع اولیه مواد آلی و انرژی

 

 

2- به عنوان غذای انسان

 

 

3- به عنوان علوفه و مکمل غذایی برای دام و طیور

 

 

4- استفاده در کشاورزی

 

 

5- استفاده در صنعت

 

 

6- در درمان بیماری ها

 

 

7- استفاده در پژوهش های زیستی

 

 

8- استفاده برای تصفیه آب

 

 

جنبه های مضر جلبکها

 

 

1- جلبک های بیماری زا

 

 

2- جلبک های انگل

 

 

3- جلبک های مضر آبزی

 

 

معیار رده بندی جلبک ها

 

 

1- رنگیزه های فتوسنتزی

 

 

2- شکل ظاهری و اندازه جلبک

 

 

3- شکل و تعداد کلروپلاست ها

 

 

4- نوع مواد ذخیره ای یاخته

 

 

5- تعداد، نوع و محل قرار گرفتن تاژک ها

 

6- ترکیبات شیمیایی دیواره یاخته ای

 

 

7- وجود یا عدم وجود هسته و اندام های غشادار

 

 

8- نوع چرخه زندگی و تولید مثل

 

 

9- ویژگی های اکولوژیکی و نوع زیستگاه

لینک به دیدگاه

رده بندی جلبک ها

 

 

- شاخه سیانوفیتا

 

 

2- شاخه اوگلنوفیتا

 

 

3- شاخه پیروفیتا

 

 

4- شاخه کریسوفیتا

 

 

5- شاخه کلروفیتا

 

 

6- شاخه کاروفیتا

 

 

7- شاخه فئوفیتا

 

 

8- شاخه رودوفیتا

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

رده بندی جلبک ها

1- شاخه سیانوفیتا

2- شاخه اوگلنوفیتا

3- شاخه پیروفیتا

4- شاخه کریسوفیتا

5- شاخه کلروفیتا

6- شاخه کاروفیتا

7- شاخه فئوفیتا

8- شاخه رودوفیتا

شاخه سیانوفیتا

ویژگی های عمومی:

1- این جلبک ها پروکاریوت هستند و یاخته های آنها فاقد هسته و اندامک های غشادار می باشد.

2- جلبک های سبز- آبی فاقد یاخته های متحرک هستند.

3- این جلبک ها تولید مثل جنسی ندارند و تنها به روش غیر جنسی تکثیر می یابند.

رده بندی:

1- راسته کروکوکال(گلئوکپسا، مریسموپدیا)

2- راسته اسیلاتوریال (اسیلاتوریا)

3- راسته نوستوکال (نوستوک، آنابنا)

4- راسته استیگونماتال (هاپالوسیفون، تولیپوتریکس)

راسته کروکوکال

صفات عمومی جلبک های این راسته به شرح زیر است:

الف) این راسته شامل گونههای تک یاختهای یا کلنی است.

ب) فاقد یاختههای تمایز یافته مثل هتروسیست و اکینت هستند.

پ) روش تکثیر در آنها به صورت تقسیم دوتایی است.

راسته اسیلاتوریال

الف) این راسته شامل جلبک های رشتهای غیرمنشعب است که بهصورت لغزشی (لغزیدن) حرکت میکنند.

ب) یاختههای هتروسیست و اکینت ندارند.

پ) تکثیر آنها از طریق قطعهقطعه شدن رشته و یا تولید هورموگونیوم صورت میگیرد.

راسته نوستوکال

الف) این راسته شامل جلبک های رشتهای بدون انشعاب است.

ب) دارای یاختههای هتروسیست و اکینت هستند.

پ) تکثیر آنها از طریق اکینت و هتروسیست صورت میگیرد.

راسته استیگونماتال

الف) این راسته شامل جلبک های رشتهای منشعب است.

ب) هتروسیست و اکینت دارند.

پ) تکثیر آنها از طریق هورموگونیوم و به ندرت از طریق اکینت یا هتروسیست است.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

رده بندی جلبک ها - شاخه سیانوفیتا 2- شاخه اوگلنوفیتا 3- شاخه پیروفیتا 4- شاخه کریسوفیتا 5- شاخه کلروفیتا 6- شاخه کاروفیتا 7- شاخه فئوفیتا 8- شاخه رودوفیتا شاخه اوگلنوفیتا ویژگی های عمومی: 1- ریسه در این شاخه تک یاخته ای است. 2- اغلب جلبک های این شاخه متحرک و تاژک دارند، ولی انواع غیر متحرک و بدون تاژک نیز در آنها وجود دارد . 3- اغلب آنها کلروفیل دار و سبز هستند و نوع کلروفیل آنها a و b میباشد. به همین دلیل در گذشته آنها را جزو جلبک های سبز طبقه بندی می نمودند. علاوه بر کلروفیل a وb دارای رنگیزه های اختصاصی هستند. 4- مواد ذخیره ای در اوگلنا نوعی پلی ساکارید به نام پارامیلون است. 5- تولید مثل در اوگلنوفیتا غیر جنسی است و از طریق تقسیم میتوزی انجام می شود. 6- این جلبک ها فاقد دیواره یاخته ای هستند رده بندی : اوگلنوفیتا حدوداً 40 جنس و 800 گونه را شامل می شود. همه این جنس ها در یک رده به نام اوگلنوفیسه قرار میگیرند. معروفترین جنس آن اوگلنا می باشد ساختار یاختهای در اوگلنا: یاخته در اوگلناها از نوع یوکاریوتی است. اوگلنا دیواره یاختهای ندارد. درعوض زیر غشاء سیتوپلاسمی آن لایهای از جنس پروتئین وجود دارد. این لایه به همراه غشاء سیتوپلاسمی، ساختاری را در اطراف اوگلنا تشکیل میدهد که به آن پوستک (پلیکل) میگویند. پوستک قابل ارتجاع میباشد. درون سیتوپلاسم تعداد زیادی کلروپلاست وجود دارد که هریک دارای یک پیرنوئید هستند. تولیدمثل در اوگلنا به روش تقسیم یاختهای صورت میگیرد. مواد ذخیرهای اوگلنا پارامیلون است. پارامیلون دو تفاوت عمده با نشاسته دارد. 1) با یُد در پتاسیم (یُد یدوره) رنگپذیری ندارد. 2) برخلاف نشاسته که درون کلروپلاستها تشکیل میشود. پارامیلون بیرون از کلروپلاست و درون سیتوپلاسم قرار دارد

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

رده بندی جلبک ها

 

- شاخه سیانوفیتا

 

2- شاخه اوگلنوفیتا

 

3- شاخه پیروفیتا

 

4- شاخه کریسوفیتا

 

5- شاخه کلروفیتا

 

6- شاخه کاروفیتا

 

7- شاخه فئوفیتا

 

8- شاخه رودوفیتا

 

 

شاخه پیروفیتا

 

ویژگی های عمومی :

 

1- رنگیزه های فتوسنتزی آنها شامل کلروفیل a و c، همراه با چندین نوع گزانتوفیل است.

 

2- اغلب گونه های متحرک و تاژک دار این شاخه دارای دیواره یاخته ای دو تکه ای هستند که بوسیله کمربند میانی از هم جدا شده اند. این دو تکه، مساوی نیستند و هر یک از آنها نیز از قطعات سپر مانند تشکیل شده است.

 

3- دو تاژک شلاقی از منفذی در درون کمربند میانی خارج می شوند. یکی از آنها در درون شیار باقی می ماند. تاژک دیگر از ناحیه کمربندی خارج می شود و حرکات آن باعث حرکت یاخته به طرف جلو می گردد.

 

4- اکثراً فتوسنتز می کنند و تعدادی هتروتروف اند.

 

5- مواد ذخیره ای آنها نشاسته است که درون سیتوپلاست تجمع می یابند و جنس دیواره آنها نیز از سلولز است.

 

6- هسته آنها بزرگ و از نوع خاصی می باشد که به آن مزوکاریوتیک می گویند

رده بندی:

 

شاخه پیروفیتا شامل یک رده به نام دینوفیسه و راسته های زیر می باشد:

 

1- راسته ژیمنودینیال (ژیمنودینیوم)

 

2- راسته پریدینیال ( پریدینیوم و سراتیوم)

 

ساختار یاخته ای دینوفلاژلاتاها

 

برخی از دینوفلاژلاتاها فاقد دیواره یاختهای هستند، ولی تعدادی از آنها دارای دیواره یاختهای میباشند. دیواره از دو تکه بالایی و پایینی تشکیل شده است که در قسمت وسط بهوسیلة کمربند میانی از هم جدا شدهاند. دو تاژک شلاقی از منفذی در درون کمربند میانی خارج میشود. یکی از تاژک ها درون کمربند میانی باقی میماند و تاژک دیگر از آن خارج میشود. حرکات تاژک درون شیار باعث چرخش یاخته به دور خود و حرکات تاژک دیگر باعث حرکت یاخته به طرف جلو میگرد.

 

تولیدمثل

 

رایج‌ترین روش تولیدمثل دینوفلاژلاتها تقسیم یاخته‌ای است. نمونه‌های تک‌یاخته‌ای غیرمتحرک از طریق تولید زئوسپور یا آپلانوسپور نیز تولیدمثل می‌نمایند. در برخی نیز تولیدمثل جنسی وجود دارد. رابطه دینوفلاژلاتها با سایر موجودات: تجمع آنها در آب گاهی مشکلاتی برای انسان و دام ایجاد مینماید. یکی از گونههای جنس گونیولاکس، سم بسیار قوی ایجاد میکند که روی اعصاب اثر میگذارد. برخی از دینوفلاژلاتها خاصیت تولید نور از طریق پدیدة بیولومینسانس دارند. پدیدة بیولومینسانس فرایندی است که در آن موجودات زنده نورافکنی مینمایند. این فرایند در دینوفلاژلاتها همراه با ذرات سیتوپلاسمی به نام سنتیلون میباشد.مادهای که مسئول بیولومینسانس است لوسیفرین نام دارد که بهوسیلة آنزیم لوسیفراز اکسیده میشود و باعث تولید نور میگردد.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

رده بندی جلبک ها

 

 

- شاخه سیانوفیتا

 

 

2- شاخه اوگلنوفیتا

 

 

3- شاخه پیروفیتا

 

 

4- شاخه کریسوفیتا

 

 

5- شاخه کلروفیتا

 

 

6- شاخه کاروفیتا

 

 

7- شاخه فئوفیتا

 

 

8- شاخه رودوفیتا

 

 

شاخه کریسوفیتا

 

 

ویژگی های عمومی :

 

 

1- دارای کلروفیلa و c هستند و به علاوه مقادیر فراوانی از رنگیزه های کمکی کاروتن و گزانتوفیل و فوکوگزانتین در آنها وجود دارد.

 

 

2- در دیواره یاخته ای اغلب آنها سیلیس وجود دارد.

 

 

3- دیواره یاخته ای در اکثر آنها از دو تکه تشکیل شده است که یکی روی دیگری قرار دارد.

 

 

4- مواد ذخیره ای درون یاخته ای بیشتر از مواد چربی و کربوهیدرات ها تشکیل شده است. در هیچ یک از آنها نشاسته وجود ندارد.

 

 

5- در چرخه زندگی آنها یاخته هایی با دو تاژک نا مسا وی وجود دارد.

 

6- در این شاخه انواع ریسه های تک یاخته ای، کلنی، رشته ای و سیفونی دیده می شود

 

 

رده بندی :

 

 

شاخه کریسوفیتا شامل رده های زیر است:

 

 

1- گزانتوفیسه یاجلبک های سبز- زرد

 

 

2- کریسوفیسه یا جلبک های قهوه ای – طلایی

 

 

3- باسیلاریوفیسه یا دیاتومه ها

 

 

رده گزانتوفیسه:

 

 

1- راسته ووشریال (ووشریا)

 

2- راسته تریبونماتال (تریبونما)

 

 

رده کریسوفیسه:

 

1- راسته آکرومونادال (آکروموناس، دینوبریون)

 

 

رده باسیلاریوفیسه :

 

 

1- راسته سنترال (سیکلوتلا واستفانودیسکوس)

 

 

2- راسته پینال :(تبلاریا، ناویکولا، پینولاریا، جیروسیگما، گومفونا، سیندرا)

 

 

ردة گزانتوفیسه

 

 

یاخته‌های متحرک در این رده دارای دو تاژک نامساوی هستند. هر دو تاژک به ناحیه سر یاخته متصل هستند و یکی از آنها شلاقی و دیگری تنسل می‌باشد.

به‌دلیل فراوانی گزانتوفیل در کلروپلاست آنها، اغلب به رنگ سبز ـ زرد دیده می‌شوند.

 

 

در کلروپلاست آنها به جای نشاسته مواد روغنی و ماده‌ای به نام لوکوسین که از قندهاست ذخیره می‌شود.

 

ردة گزانتوفیسه از دو راسته ووشریال و تریبونمال تشکیل شده است.

 

 

ووشریا

 

 

ووشریا از نمونه جلبک های سیفونی منشعب است.

 

 

هیچگونه دیواره عرضی در طول ریسه مشاهده نمی‌شود و ریسه حالت سینوسیتیک دارد.

 

 

تنها هنگام بلوغ و تشکیل گامتانژها،‌ دیواره عرضی تشکیل شده و این اندام ها را از لوله‌های رویشی جدا می‌سازد.

 

 

تولیدمثل: در ووشریا دو نوع تولیدمثل دیده می‌شود:

 

 

تولیدمثل غیرجنسی

 

 

تولیدمثل جنسی: تولیدمثل جنسی به روش اووگامی صورت می‌گیرد.

 

 

تریبونما

 

 

تریبونما یک جلبک رشته‌ای غیرمنشعب است.

 

 

یاخته‌های این جلبک لوله‌ای‌شکل است.

 

 

از ویژگی های تشخیصی تریبونما = دیواره‌های بین دو یاخته مجاور مانند H افقی نسبت به یکدیگر قرار دارند.

 

تولیدمثل و چرخة زندگی تریبونما بسیار شبیه ووشریاست

 

 

راسته آکرومونال

 

 

دینوبریون:

 

 

یاخته‌های رشته کوزه‌ای‌شکل و یا زنگوله‌مانند هستند.

 

دیواره یاخته‌ای‌شکل کوزه داشته و به این دیواره لوریکا می‌گویند

 

 

ردة باسیلاریوفیسه

 

 

ویژگی های عمومی

 

 

 

1) جلبک های این شاخه به دیاتومه‌ها معروفند. دیاتومه‌ها در تمام زیستگاه های آب شیرین، شور، روی خاک و برگ های مرطوب یافت می‌شوند.

 

 

2) تال دیاتومه‌ها تک‌یاخته‌ای، رشته‌ای و یا به‌صورت کلنی است. نمونه‌های تک‌یاخته‌ای فراوانترند.

 

 

3) یاخته‌های رویشی دیپلوئید هستند.

 

 

4) رنگیزه‌های فتوسنتزی آنها شامل کلروفیل های a و c، همراه با گزانتوفیل هایی از قبیل فوکوگزانتین و دیاتوگزانتین است.

 

 

5) دیواره یاخته‌ای آنها از دو کفه بزرگ و کوچک تشکیل شده که بر روی هم قرار می‌گیرند.

 

 

6) در مراحلی از چرخة زندگی آنها یاخته‌هایی متحرک با یک تاژک دیده می‌شود.

 

 

7) در دیواره یاخته‌ای آنها سیلیس به اشکال مختلف و با آرایش های متنوع و زیبا وجود دارد و همین مشخصه در طبقه‌بندی آنها بکار می‌رود.

 

 

ساختار یاخته‌ای دیاتومه‌ها

 

 

دیواره یاخته‌ای از دو کفه درپوش ‌مانند که روی هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است. کفه بزرگتر را اپی‌تکا و کفه کوچکتر را هیپوتکا می‌نامند.

روی سطح کفه‌ها به‌خصوص روی سطح اپی‌تکا، تزئینات متنوع فراوان و زیبایی به چشم می‌خورد.

یک شیار طولی خط ‌مانند سطح کفه بالایی را در بسیاری از نمونه‌ها طی می‌کند. این خط طولی رافه نامیده می‌شود.

در وسط رافه یک گره مرکزی و در دو طرف آن گره‌های قطبی‌ وجود دارد.

 

 

تولیدمثل

 

 

در دیاتومه‌ها دو نوع تولیدمثل وجود دارد. غیرجنسی و جنسی

 

 

تولیدمثل غیرجنسی

 

 

دیاتومه‌ها در شرایط عادی از طریق تقسیم یاخته‌ای تکثیر می‌یابند. هریک از یاخته‌های جدید یک کفة زیرین تازه می‌سازد و از کفة قبلی یاخته به‌عنوان کفة زبرین خود استفاده می‌نماید. بنابراین، دو دیاتومه جدید به‌وجود می‌آید که یکی به اندازة دیاتومه‌ اولیه مادری و دیگری کوچکتر از آن است.

تولیدمثل جنسی

 

 

تولیدمثل جنسی در دیاتومه‌ها متنوع است و از الگوی ثابتی که برای همة آنها قابل تعمیم باشد پیروی نمی‌کند.

دیاتومه جدید ازنظر اندازه، برابر با دیاتومه‌های اجدادی است و می‌تواند مجدداً از طریق تولیدمثل غیرجنسی تکثیر یابد

ردة باسیلاریوفیسه شامل دو راسته است:

 

 

سنترال

 

 

پینال

 

 

1.راستة سنترال: این راسته شامل دیاتومه‌هایی است که تقارن محوری یا شعاعی دارند و غیرمتحرک می‌باشند. در این دیاتومه‌ها رافه وجود ندارد.

 

 

2. راسته پینال: این راسته شامل دیاتومه‌هایی است که تقارن دوطرفی دارند و متحرک می‌باشند. حرکت آنها به‌صورت لغزشی است. در این دیاتومه‌ها رافه وجود دارد

لینک به دیدگاه

شاخه کلروفیتا

ویژگی های عمومی :

1- جلبک های سبز انتشار وسیعی دارند و در زیستگاه های مختلفی یافت می شوند.

2-رنگیزه های فتوسنتزی آنها شامل کلروفیل هایa و b، گزانتوفیل و کاروتن های آلفا و بتا می باشد. رنگ این جلبک ها سبز علفی یا سبز تیره است.

3- ماده ذخیره آنها نشاسته است و دارای پیرونوئید هستند.

4- در بین یاخته های رویشی و زایشی آنها، یاخته های متحرک تاژک دار وجود دارد. تعداد تاژک ها بین دو تا چهار عدد می باشد. درکلروپلاست یاخته های متحرک لکه چشمی وجود دارد.

5- دیوار یاخته ای آنها از جنس سلولز است.

انواع ریسه در جلبک های سبز

ساختار و شکل ریسه در جلبک های سبز بسیار متنوع است

و در آن تمام انواع ریسه‌ها به جز ریسه سیفونی مشاهده می‌شود.

تولیدمثل

تولیدمثل جلبک های سبز به سه روش رویشی، غیرجنسی و جنسی صورت می‌گیرد.

تولیدمثل جنسی

این نوع تولیدمثل در شرایط نامساعد محیط صورت می‌گیرد.

کلامیدوموناس را منشأ جلبکهای سبز دانسته‌اند.

1- رده کلروفیسه

ولوکال

کلروکوکال

اولوتریکال

2- رده اولوفیسه

زیگنمال

کالرپال

داسی کلادال

اولوال

نمونه هایی از راسته ولوکال

ولوکس

ریسه ولوکس از نوع کلنی متحرک است.

یاخته‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) یاخته‌های لایه بیرونی کلنی ولوکس: این یاخته‌ها همگی شبیه کلامیدوموناس هستند و درواقع یاخته‌های رویشی می باشند.

ب) گونیدی: یاخته‌های بزرگتری در درون کلنی تشکیل می‌شود که به آنها گونیدی می‌گویند. یاخته‌های گونیدی در تولیدمثل نقش دارند.

جلبک های سبز دیگری نیز در راسته ولوکال وجود دارد که یاخته‌های آنها شبیه کلامیدوموناس است. به همین جهت،‌ کلامیدوموناس را منشأ جلبک های سبز دانسته‌اند. به‌عنوان مثال پاندورینا و گونیوم.

نمونه‌هایی از راستة کلروکوکال

کلرلا

کلرلا جلبک سبز تک‌یاخته‌ای کوچکی از راستة کلروکوکال است.

کلرلا فقط از طریق غیرجنسی تکثیر می‌یابد.

هیدرودیکتیون

هیدرودیکتیون به‌صورت کلنی های تورمانند است و به ‌خاطر شکل ظاهری به تور آبی معروف می‌باشند.

سنه‌دسموس

سنه‌دسموس جلبک سبز کلنی غیرمتحرک است.

یاخته‌های کلنی معمولاً 4تایی است.

یاخته‌های انتهایی دارای زائده‌های خارمانند می‌باشند.

نمونه‌هایی از راسته اولوتریکال

اولوتریکس

جلبک سبز رشته‌ای و بدون انشعاب است که در آن سه نوع یاخته وجود دارد:

الف) یاخته‌های اصلی ریسه: این یاخته‌ها چهارگوش بوده و در یک ردیف به‌دنبال هم قرار گرفته‌اند.

ب) یاختة رأسی: یاختة رأسی معمولاً گنبدی‌ شکل است و به‌جز شکل ظاهری، تفاوتی با سایر یاخته‌ها ندارد.

پ) یاخته پایه: این یاخته بی‌رنگ بوده و کلروپلاست ندارد. یاخته پایه باعث اتصال جلبک به محیط اطراف آن می‌شود.

اودوگونیوم

اودوگونیوم نمونه‌ای از جلبک های سبز رشته‌ای غیرمنشعب است.

در هر یاخته یک کلروپلاست بزرگ مشبک و تورمانند وجود دارد.

دیواره یاخته‌ای از سه لایه تشکیل یافته است.

لایة بیرونی کیتین، لایة میانی از پکتین و داخلی‌ترین لایه از سلولز ساخته شده است.

کلادوفورا

کلادوفورا نمونه‌ای از جلبک های سبز رشته‌ای منشعب است.

نمونه‌ ای از راسته اولوال

اولوا

ریسه اولوا از نوع پارانشیمی است و چون از لحاظ ظاهر به برگ کاهو شباهت دارد به نام کاهوی دریایی مشهور است.

پیکر کاهوی دریایی از لحاظ ظاهر از سه بخش تشکیل شده است.

بخش نگهدارنده

پایه

پهنک.

نمونه‌ای از راستة داسی‌کلادال

استابولاریا

استابولاریا نمونه‌ای از جلبک های سبز است که به‌خاطر ظاهر زیبا و جذاب و ویژگی های ژنتیکی همواره مورد توجه بوده است.

در آن سه بخش متمایز تشخیص داده می‌شود.

بخش ریزوئیدی ،پایه‌های لوله‌ای و چتری.

نمونه‌ای از راستة کالرپال

کالرپا

کالرپا از جلبک های سبز دریازی است در حدود 73 گونه از این جنس وجود دارد. ریسة این جلبک از یک یاخته با مقدار زیادی هسته تشکیل شده است.

نمونه‌ هایی از راستة زیگنمال (کانجوگال)

اسپیروژیر

1. ساختار ریسه ساده است و از یاخته‌های استوانه‌ای‌شکل و دراز که به‌دنبال هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است.

2. کلروپلاست آن مارپیچی‌شکل است و در آن چند پیرنوئید دیده می‌شود.

3. ریسه جلبک بسیار لغزنده و لزج است که به ‌علت ترشح مواد لزجی است که به ‌وسیلة دیواره‌های یاخته‌ای در اطراف ریسه ترشح می‌شود.

4. هیچ نوع یاخته متحرکی از قبیل زئوسپور یا گامت تولید نمی‌کند.

5. رشد معمولی ریسه از طریق تقسیم میتوزی یاخته‌ها صورت می‌گیرد.

6. تولیدمثل جنسی آن به روش خاصی به نام الحاق (کانجوگاسیون) صورت می‌گیرد.

زیگنما

کلروپلاست ستاره‌ای‌شکل می‌باشد.

در هر یاخته دو کلروپلاست ستاره‌ای‌شکل دیده می‌شود چرخه تولیدمثلی زیگنما مشابه اسپیروژیر می‌باشد.

لینک به دیدگاه

شاخه کاروفیتا ویژگی های عمومی: 1- ریسه جلبک پیچیده و ماکروسکوپی است. 2- پیکر جلبک از گره و میان گره تشکیل شده و از محل گره ها انشعابات فرعی بصورت فراهم خارج می شود و ظاهر گیاه را به دم اسب شبیه می سازد. 3- تولید مثل جنسی پیشرفته است و از نوع اووگامی است. 4- گامتانژها پیچیده اند و اطراف آنها را لایه ای از یاخته های نازا پوشانده است و از این نظر به خزه ها شباهت دارند. 5- تقسیمات یاخته تخم بصورت غیر مستقیم است. 6- رنگیزه های اصلی آنها شامل کلروفیل a و b و مواد ذخیره آنها نشاسته است و از این نظر به جلبک های سبز شبیه هستند رده بندی: این شاخه شامل یک رده به نام کاروفیسه است که دو جنس معروف آن کارا و نیتلا می باشد. کارا شکل ظاهری کارا به یک گیاه دماسب کوچک شبیه است. رشد شاخهها و انشعابات فرعی از طریق تقسیمات یک یاخته انتهایی صورت میگیرد. این یاخته به منزلة یاختة مریستمی است و مشابه آن در هیچیک از جلبک های دیگر وجود ندارد. تولیدمثل: در کارا تولید مثل غیرجنسی دیده نشده است و تنها از طریق جنسی تولیدمثل مینماید. ترکیب گامت ها از نوع اووگامی است. اندام های تولیدکننده گامت شامل آنتریدیوم و اووگونیوم است. در کارا، اصطلاحاً آنتریدیوم را گلبول و اووگونیوم را نوکول مینامند. چرخة زندگی کارا از نوع هاپلونتیک است، زیرا پیکر کارا هاپلوئید (n کروموزومی) است و تنها مرحله دیپلوئیدی آن، یاخته تخم (زیگوت) میباشد. کاروفیت ها از چند جهت گروه متمایزی در بین جلبک ها به‌شمار می‌روند سه ویژگی عمده در آنها وجود دارد که جلبک های دیگر فاقد آن می‌باشند. 1.ساختار ظاهری کاروفیتا به ساختارهایی که شبیه گره، میان‌گره و انشعابات فرعی گیاهان مثل دم‌اسب، تمایز یافته است. وجود یک یاخته رأسی که رشد گیاه را میسر می‌سازد نیز از موارد استثنایی در جلبک هاست. 2. وجود لایه‌ای از یاخته‌های نازا در اطراف اندام های جنسی کاروفیت ها، از موارد استثنایی در بین جلبک ها می‌باشد. 3. مراحل نمو زیگوت و تبدیل آن به گیاه جدید، یکی دیگر از ویژگی های کاروفیت ها می‌باشد. درواقع به یک نوع نمو جنینی بسیار ابتدایی شبیه است.

لینک به دیدگاه

شاخه فئوفیتا

ویژگی های عمومی:

1- رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل های a،c ، بتا- کاروتن، فوکوگزانتین می باشد. این رنگیزه به دلیل فراوان بودن نسبت به کلروفیل باعث ایجاد رنگ قهوه ای می شود.

2- مواد ذخیره ای آنها لامینارین و یک نوع الکل به نام مانیتول است.

3- دیواره یاخته ای دارای سلولز و اسید آلژنیک می باشد.

4- زئوسپور در آنها گلابی شکل بوده و دارای دو تاژک می باشند. تاژک ها اغلب از پهلوی زئوسپور خارج شده اند.

5- جلبک های قهوه ای همگی پر یاخته ای هستند.

رده بندی:

این شاخه دارای یک رده به نام فئوفیسه و راسته های زیر می باشد:

1- راسته اکتوکارپال ( اکتوکارپوس)

2- راسته لامیناریال ( لامیناریا، ماکروسیستیس و پستلزیا)

3- راسته فوکال (فوکوس و سارگاسوم)

4- راسته دیکتیوتال

ساختار یاخته‌ای

دیواره یاخته‌ای جلبک های قهوه‌ای، از یک لایه داخلی سلولزی و یک لایه خارجی ژلاتینی تشکیل شده است. جنس لایة ژلاتینی از اسیدآلژینیک و آلژینات ها می‌باشد که به‌دلیل خاصیت امولسیون‌کنندگی و نیز خاصیت تثبیت‌کنندگی که دارند از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردارند.

کلروپلاست های جلبک های قهوه‌ای ساختار خاصی دارند که با سایر جلبک ها متفاوت است.

مواد ذخیره‌ای داخل یاخته‌ها مانیتول و لامینارین می‌باشد و در آنها نشاسته تولید نمی‌شود.

لامینارین از کربوهیدرات ها می‌باشد و ساختاری شبیه به نشاسته دارد. مانیتول از ترکیبات الکلی است.

یاخته‌های متحرک (زئوسپور) در جلبک های قهوه‌ای، معمولاً دارای دو تاژک نامساوی در قسمت جانبی هستند. تاژک بلندتر از نوع تنسل است و به سمت جلو قرار دارد. تاژک کوچکتر از نوع شلاقی است و به سمت عقب یاخته قرار می‌گیرد.

ساختار ریسه در جلبک های قهوه‌ای

در بین جلبک های قهوه‌ای ریسة تک‌یاخته‌ای، کلنی و رشته‌ای ساده یافت نمی‌شود. ریسه در اغلب این جلبک ها، مرکب از پارانشیم کاذب یا پارانشیم حقیقی است. در تعداد زیادی از این جلبک ها، تال از سه قسمت تشکیل شده است.

الف) بخش نگهدارنده

ب) بخش پایه

ج) بخش پهنک

این بخش به اشکال مختلف یافت می‌گردد و در بسیاری از انواع آن، کیسه‌های مملو از هوا وجود دارد که باعث غوطه‌ور ماندن جلبک در آب می‌شود.

مقطع عرضی ریسه سه بخش مجزا را نشان می‌دهد که به ترتیب از بیرون به داخل، عبارتند از: مریستودرم، پوست (کورتکس) و بخش میانی یا مدولا.

تولیدمثل

سه نوع تولیدمثل رویشی، غیرجنسی و جنسی در جلبک های قهوه‌ای وجود دارد.

تولیدمثل جنسی در جلبک های قهوه‌ای به روش ایزوگامی و اووگامی صورت می‌گیرد. همچنین سه نوع چرخه زندگی ایزومورفیک، هترومورفیک و دیپلونتیک در بین این جلبک ها رایج می‌باشد

فئوفیتا

اکتوکارپال

لامیناریال

فوکال

نمونه‌ای از راستة اکتوکارپال

اکتوکارپوس

ریسه این جلبک منشعب است.

چرخة زندگی این جلبک شبیه چرخة زندگی اولوا و کلادوفورا از جلبک های سبز بوده و از نوع ایزومورفیک یا تناوب نسل های مشابه می‌باشد.

تولیدمثل غیرجنسی:

در اسپورانژیوم چندخانه‌ای، در اثر تقسیمات میتوزی، تعدادی زئوسپور دیپلوئید به‌وجود می‌آیند. این زئوسپورها پس از تغییراتی، رشد کرده و جلبک اسپوروفیت جدیدی را به‌وجود می‌آورند.

تولیدمثل جنسی:

تناوب نسل آنها از نوع ایزومورفیک یا تناوب نسل های مشابه می‌باشد. آمیزش آنها از نوع ایزوگامی است. نوعی از گامت ها ماده‌ای هورمونی به نام اکتوکارپین ترشح می‌کنند که باعث جذب گامت های مخالف می‌شود. گامت ترشح‌کننده اکتوکارپین به منزلة گامت ماده و گامت غیرترشح‌ کننده این ماده به منزلة گامت نر می‌باشد.

نمونه‌هایی از راستة لامیناریال

لامیناریا

یکی از نمونه‌های مهم جلبکی فلور دریاهاست که به‌عنوان کلپ های دریایی شناخته می‌شوند. در لامیناریا دو نوع ریسه وجود دارد. ریسة اسپوروفیت و ریسة گامتوفیت.

ساختار ریسه اسپوروفیت. ریسه اسپوروفیت که پیکر اصلی جلبک محسوب می‌شود، از یک بخش نگاهدارنده، یک بخش پایه و یک پهنک بزرگ و طویل تشکیل شده است.

ساختار ریسه از لحاظ تشریحی نیز تکامل یافته است و در مقطع عرضی در آن سه لایة روپوست (مریستمودرم)، پوست (کورتکس) و بخش مرکزی (مدولا) تشخیص داده می‌شود.

ساختار ریسة گامتوفیت: ریسة گامتوفیت‌ در لامیناریا بسیار کوچک، میکروسکوپی و دوپایه است. یعنی گامتوفیت ماده و گامتوفیت نر جدا هستند. روی گامتوفیت ماده، اووگونیوم و روی گامتوفیت نر، آنتریدیوم به‌وجود می‌آید. ترکیب گامتها از نوع اووگامی می‌باشد.

پستل‌زیا

پستل‌زیا که به آن نخل دریایی می‌گویند، یکی از کلپ ها است که شکل ظاهری آن به درخت خرما شبیه می‌باشد.

ماکروسیس‌تیس

ماکروسیس‌تیس یکی دیگر از کلپ های بزرگ از راستة لامیناریال است. از ویژگی های این کلپ وجود کیسه‌های هوایی به نام پنوماتوسیست می‌باشد.

نمونه‌هایی از راستة فوکال

فوکوس

فوکوس نمونه‌ای از جلبک های قهوه‌ای است که ساختار پیچیده‌ای دارد. ریسه فوکوس پارانشیمی و قهوه‌ای‌رنگ است و مانند سایر کلپ ها از سه بخش نگاهدارنده، پایه و پهنک تشکیل شده است. بخش پهنک در قسمت میانی ضخیم و برجسته شده که اصطلاحاً به آن رگبرگ میانی گفته می‌شود. دو طرف رگبرگ میانی، کیسه‌های هوایی متعددی وجود دارد. انشعابات ریسه در فوکوس، دوتایی است. یکی از ویژگی های فوکوس اینست که در نوک انشعابات پهنک آن ساختارهای متورمی به‌وجود می‌آید که به‌ آنها رسپتاکل می‌گویند در سطح رسپتاکل، منافذ ریزی پراکنده شده است که هریک به حفره کوچک کوزه‌ مانندی به نام کونسپتاکل هدایت می‌شوند.در داخل کونسپتاکل ها، اووگونیوم و آنتریدیوم به‌وجود می‌آیند.

در برخی گونه‌ها در یک کونسپتاکل هر دو اندام نر و ماده در کنار هم به‌ وجود می‌آیند، درحالی که در تعدادی دیگر از گونه‌ها، هریک از اندام های نر و ماده در کونسپتاکل ویژه خود ساخته می‌شوند. ترکیب گامت ها در فوکوس، از نوع اووگامی است و چرخة زندگی آن از نوع دیپلونتیک می‌باشد.

سارگاسوم

این جلبک، برخلاف فوکوس معمولاً در آب های گرم زندگی می‌کند.

پهنک های نسبتاً کشیده‌ای در اطراف محور اصلی قرار گرفته‌اند و در حاشیه، اندام های برگ‌مانند، ساختارهایی نظیر گل‌آذین ایجاد نموده‌اند.

این ساختارها، یا به کیسه‌های هوایی پایک دار ختم می‌گردند، یا سنبله‌هایی را به‌وجود می‌آورند که روی آنها رسپتاکل ها قرار می‌گیرند.

لینک به دیدگاه

شاخه رودوفیتا

ویژگی های عمومی:

1- جلبک های قرمز فاقد هر گونه یاخته متحرک و تاژک دار هستند.

2- رنگیزه های فتوسنتزی آنها کلروفیلa و d و فیکوبیلین ها همراه با برخی کا رتنوئید های دیگر می باشد.

3- مواد ذخیره ای آنها نشاسته ای به نام فلوریدین است.

4- کلروپلاست آنها دارای تیلاکوئید هایی است که بصورت منفرد هستند و هرگز بصورت دسته ای و انباشته بر هم دیده نمی شوند.

5- دیواره یاخته ای از سلولز و برخی کربوهیدرات های دیگر تشکیل شده است. دیواره برخی از آنها حاوی مواد کربوهیدراتی با خاصیت ژله ای است که از آنها برای تهیه آگار استفاده می شود.

6- تولید مثل جنسی اغلب آنها به روش بسیار اختصاصی است که در آن

یاخته های جنسی نر، اسپرماتیا و یاخته های جنسی ماده، کارپوگونیوم نامیده می شوند. در برخی تولید جنسی دیده نشده است

ساختار یاخته‌ای

در کلروپلاست جلبک های قرمز، تیلاکوئیدها به‌صورت منفرد دیده می‌شوند که به‌صورت دستجات آرایش نیافته‌اند. نشاسته فلوریدین که ماده ذخیره‌ یاخته‌هاست به جای کلروپلاست، درون سیتوپلاسم تشکیل می‌شود. رنگیزه‌های اصلی جلبک های قرمز، شامل کلروفیل a و d، فیکواریترین و فیکوسیانین می‌باشد. رنگ فیکواریترین قرمز و رنگ فیکوسیانین، آبی می‌باشد.

دیوارة یاخته‌ای در اغلب رودوفیتا، از لایه نازک سلولزی تشکیل شده است که روی آن را لایة ضخیمی از مواد ژلاتینی و موسیلاژی که حالت لعابی دارند پوشانده است.

در برخی از جلبک های قرمز به‌ویژه جنسهای ژلیدیوم و گراسیلاریا،‌ از این مواد ژلاتینی برای استخراج آگار استفاده می‌شود. در انواعی از جلبک های قرمز (خانوادة کورالیناسه)، دیواره یاخته‌ها می‌تواند مقادیر زیادی کربنات کلسیم را در خود نگهداری نماید.

تولیدمثل

در جلبک های قرمز انواع تولیدمثل رویشی، غیرجنسی و جنسی وجود دارد.

تولیدمثل رویشی

شایعترین نوع تکثیر در انواع تک‌یاخته‌ای جلبکهای قرمز، تقسیم دوتایی یاخته است.

تولیدمثل غیرجنسی

جلبک های قرمز پریاخته‌ای، انواع مختلفی از هاگ های غیرجنسی را تولید می‌کنند.

یکی از این هاگ ها مونواسپور نام دارد. این هاگ که اندازة بزرگی دارد و به رنگ های مختلف مشاهده می‌گردد. در برخی گونه‌ها، در داخل یک یاخته، چندین هاگ به‌وجود می‌آید. در این حالت به هریک از هاگ ها، کارپواسپور می‌گویند.

تولیدمثل جنسی

تولیدمثل جنسی در جلبکهای قرمز به روشی اختصاصی صورت می‌گیرد.

اندام نر، اسپرماتانژیوم نام دارد که در آن یاخته‌های منفرد و متحرک به نام اسپرماتیوم تولید می‌گردد.اندام ماده کارپوگونیوم نامیده می‌شود. بخش انتهایی آن که تریکوژین نام دارد، به‌عنوان گیرنده اسپرماتیوم عمل می‌کند. اسپرماتیوم با بخش انتهایی کارپوگونیوم (تریکوژین) تماس پیدا می‌کند و پس از ورود به داخل آن، با یاخته تخمزا ترکیب می‌شود. سپس مراحل پلاسموگامی و کاریوگامی طی می‌شود و یاخته تخم (زیگوت) به‌وجود می‌آید

رده بندی:

این شاخه دارای یک رده به نام ردوفیسه و راسته های زیر است:

1- راسته پورفیریدیال ( پورفیریدیوم)

2- راسته بانگیال (پورفیرا)

3- راسته نمالیونال ( باتراکوسپرموم)

4- راسته سرامیال ( پلی سیفون)

ردوفیتا

پورفیریدیال

بانگیال

نمالیونال

سرامیال

نمونه‌ای از راستة پورفیریدال

پورفیریدیوم

پورفیریدیوم نمونه‌ای از جلبک های قرمز تک‌یاخته‌ای غیرمتحرک است که به رنگ ارغوانی دیده می‌شود.

یاخته‌های پورفیریدیوم کروی‌شکل، تک‌هسته‌ای و بدون دیواره هستند.تولیدمثل آنها از طریق تقسیم یاخته‌ای صورت می‌گیرد.

نمونه‌ای از راستة بانگیال

پورفیرا

پورفیرا نمونه‌ای از جلبک های قرمز با ریسه پارانشیمی است.

این جلبک، از لحاظ شکل ظاهری، شبیه اولوا (کاهوی دریایی) است، ولی رنگ آن ارغوانی یا قهوه‌ای یا قرمز است.

پورفیرا در فاصلة جذر و مدی آبهای سرد دریاها یافت می‌شود و از نوع بنتوس (کف‌زی) می‌باشد.

پورفیرا از جلبک های قرمز خوراکی است.

تولیدمثل آن به طریق غیرجنسی و جنسی صورت می‌گیرد

نمونه‌ای از راستة نمالیونال

باتراکوسپرموم

باتراکوسپرموم نمونه‌ای از جلبک های قرمز رشته‌ای منشعب است که استثنائاً در آب های شیرین زندگی می‌کند.

این جلبک قرمز معمولاً در کف آب های روان و روشن، در زیر آبشارها به‌صورت چسبیده به سنگها، مشاهده می‌شود.شاخه‌های اصلی و انشعابات فرعی فراوان این جلبک، در ماده لعابی و لزجی احاطه شده است. رنگ جلبک برحسب مقدار فیکوسیانین و فیکواریترین موجود در آن ممکن است سبز متمایل به آبی، یا قرمز پررنگ باشد

نمونه‌ای از راستة سرامیال

پلی‌سیفون

جلبک پلی‌سیفون پَرمانند و بسیار زیبا است و به رنگ قرمز یا ارغوانی مایل به قرمز دیده می‌شود. هریک از محورهای جلبک از گروه هایی از یاخته‌های منظم لوله‌ای‌ تشکیل شده است، پلی‌سیفون جلبکی دریازی است و غالباً در آب های گرم یافت می‌شود

لینک به دیدگاه

شاخه سیکادوفیتا

صفات مشخصه شاخه سیکادوفیتا

سیکادوفیتا شاخه ای از گیاهان دانه دار هستند که غالباً دارای ریشه، ساقه چوبی و برگ های توسعه یافته شانه ای و ایجاد مخروط های نر و ماده بر روی پایه های مختلف می کنند. برخی از سیکادها دارای رشته های فرعی سطحی سبز رنگی هستند که اصطلاحا کورالوئید نامیده می شود.سیکادها از نظر باز شدن برگ های خود برش چرخشی و ایجاد اسپرم دو تاژه ای به نهانزادان و از نظر داشتن دو لپه به گیاهان گلدار شباهت دارند.غالب سیکادها به واسطه هم زیست بودن با سیانو باکترهای تثبیت کننده ازت قادر به رشد در خاک های عاری از نیترات می باشد.شاخه سیکادوفیت ها از یک رده به نام سیکادوپسیدا و یک راسته به نام سیکادالس و یک خانواده به نام سیکاداسه تشکیل یافته است. دو رده دیگر از شاخه سیکادوفیتا متشکل از گونه های منقرض شده اند.سیکادهای زنده شامل ده جنس و حدود صد گونه اند که در مناطق استوایی و نیمه استوایی خشک انتشار دارند.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بازدانگان

بازدانگان گیاهان چوبی و دانه دارند که به چهار شاخه تقسیم می شوند.

الف) سیکادوفیتا

ب) ژنکگوفیتا

ج) کونیفروفیتا

د) گنتوفیتا

شاخه ژنگکوفیتا

صفات مشخصه شاخه ژنگکوفیتا

این شاخه امروزه فقط با یک گونه زنده شناخته شده و منوتیپیک است. ژنکگو بی لوبا درختی با تنه قائم و انشعابات کناری بلند( شاخه) و کوتاه (شاخک) و برگ های باد بزنی است. این درخت دو پایه است. مخروط های نر و ماده آن دارای ساختمانی متفاوت با سیکادها است، جدار دانه آبدار و گوشتی است، تخمک برهنه است. این درخت به عنوان درخت زینتی کشت می گردد

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بازدانگان

بازدانگان گیاهان چوبی و دانه دارند که به چهار شاخه تقسیم می شوند.

الف) سیکادوفیتا

ب) ژنکگوفیتا

ج) کونیفروفیتا

د) گنتوفیتا

شاخه کونیفروفیتا

صفات مشخصه شاخه کونیفروفیتا

برگ های اکثر مخروطیان سوزنی‌شکل و تمامی آنها دارای برگ های ساده‌اند.گونه‌ها غالباً همیشه سبز بوده و در زمستان نیز فتوسنتز می‌کنند.اغلب مخروطیان تک‌پایه‌اند و مخروط های نر و ماده جدا از هم ولی در روی یک پایه ظاهر می‌شوند. گرده‌افشانی معمولاً توسط باد صورت می‌گیرد .اسپرم مخروطیان فاقد تاژک است.جنین‌زایی مخروطیان آندوسکوپیک می‌باشد.دربرخی از بازدانگان رشد قسمتی از قاعده تخمک ایجاد کاسه‌ای رنگین به نام آریل می‌نمایند.شاخه مخروطیان به یک رده به نام کونیفروپسیدا و دو راسته کونیفرالس با شش خانواده و تاکسالس با یک خانواده تقسیم می گردد.

خانواده کاج

خانواده سرو

خانواده کاج

این خانواده از درختان تک پایه با برگ های سوزنی و فلسی، با آرایش حلزونی، دارای رزین و کانال های رزینی و مخروط های نر علفی و مخروط های ماده چوبی تشکیل داده است. هر پولک مخروط نر حاوی دو کیسه گرده و هر پولک مخروط ماده در بر گیرنده دو تخمک است. این خانواده به راسته کونیفرالس تعلق دارد، دارای ده جنس و حدود دویست و پنجاه گونه است و بطور عمده در نیمکره شمالی انتشار دارند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...