رفتن به مطلب

سوال و جواب آزمون نظارت نظام مهندسی خرداد 93


ارسال های توصیه شده

بنام بی تا

 

در این تاپیک سوالات به همراه جواب آزمون نظام مهندسی بخش نظارت قرار داده می شود

 

زمان برگزاری آزمون:22 خرداد 93

 

 

...............................

 

1-کدامیک از خاک های زیر به عنوان خاکریز پشت دیوار بدون تعبیه سیستم زهکشی مناسب است؟

 

1)خاک ماسه ای لای دار

2)خاک شنی رس دار

3)خاک شنی یا ماسه ای با دانه بندی خوب یا بد

4)خاک ماسه ای رس دار

 

مطابق با مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 49

بهترین نوع مصالح برای خاکریزی پشت دیوار gw- gp- sw- sp می باشند

 

-------------------------------

2-در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف حداقل عرض کلاف بندی افقی با بتن مسلح در تراز زیر سقف بر روی دیوار آجری خارجی باربر با عرض 450 میلیمتر چه مقدار است؟

 

1)200 میلیمتر

2)330 میلیمتر

3)350 میلیمتر

4)300 میلیمتر

 

 

مطابق با مبحث 8 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 54

کلاف سقف چنانچه با بتن مسلح ساخته شود باید عرض آن هم عرض دیوار بوده مگر در دیوارهای خارجی که به منظور نماسازی می توان عرض کلاف را حداکثر تا 120 میلیمتر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود ولی در هیچ حال عرض کلاف افقی نباید از 200 میلیمتر کمتر باشد پس:

330=450-120

 

-------------------------------

 

3-در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف بر روی دیوار باربر با عرض450 سانتیمتر کلاف افقی به عرض 450 و ارتفاع 250 میلیمتر ساخته خواهد شد کدام گزینه از نظر تعداد میلگرد آجدار حداقل مورد نیاز را تامین می کند؟

 

1)4q10

2)6q12

3)4q12

4)6q10

 

 

مطابق با مبحث 8 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 55

-میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر 10 میلیمتر باشند

-میلگردهای طولی باید در چهار گوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند. در صورتی که عرض کلاف از 350 میلیمتر تجاوز نماید تعداد میلگرد طولی باید به 6 عدد و یا بیشتر افزایش داده شود.

لینک به دیدگاه

4-د رارتباط با عبور یک لوله بطور قائم از وسط کلاف افقی به عرض 300 میلیمتر بر روی دیوار باربر یک ساختمان محصور شده با کلاف کدام گزینه صحیح است؟

 

1)قطر لوله می تواند 50 میلیمتر بوده و بدون قطع کردن میلگردهای کلاف از وسط آن عبور کند

2)عبور هر گونه لوله از وسط کلاف افقی ممنوع است

3)فقط عبور لوله اب سرد با قطر حداکثر 25 میلیمتر مجاز است

4)فقط عبور لوله چدنی با قطر حداکثر 150 میلیمتر مجاز است

 

مطابق با مبحث 8 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 55

کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد عبور لوله یا دودکش به قطر بیش از یک ششم عرض کلاف از درون کلاف مجاز نمی باشد بدیهی است لوله یا دودکش باید از وسط کلاف عبور نموده و نباید باعث قطع میلگردها گردد پس:

50=300/6

---------------------------------

5-در ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف در صورتیکه کلاف افقی اضافی در میانه دیوار اجرا شود حداکثر ارتفاع طبقه تا چند متر می تواند باشد؟

 

1)3 متر

2)4 متر

3)6 متر

4)5 متر

 

مطابق با مبحث 8 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 47

حداکثر ارتفاع طبقه (از روی کلاف زیرین تا زیر سقف) محدود به 4 متر می باشد و در صورت تجاوز از این حد باید یک کلاف افقی اضافی در داخل دیوارها و در ارتفاع حداکثر4 متر از روی کلاف زیرین تعبیه گردد. به این ترتیب می توان ارتفاع طبقه را حداکثر تا 6 متر افزایش داد.

------------------------------------

 

6-در مورد بتن الیافی کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

 

1)برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی نباید از اسلامپ استفاده کرد

2)در پرداخت سطح بتن الیافی نباید از ماله چوبی استفاده شود

3)استفاده از الیاف پلی پروپیلین در هیچ حالت مجاز نمی باشد

4)پس از افزودن کامل الیاف به مخلوط کن یا تراک میکسر باید چرخش جام به مدت5 دقیقه با سرعت کم ادامه یابد

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 94 و96و95

شرح گزینه 1: برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی نباید از اسلامپ استفاده شود بلکه باید از مخروط اسلامپ معکوس و یا آزمایش وی بی استفاده گردد ص95

شرح گزینه 2:در پرداخت بتن الیافی نباید از ماله چوبی استفاده شود ص96

شرح گزینه 3:برای جلوگیری از قلوه کن شدگی بتن در هنگام آتش سوزی باید ازالیاف پلی پروپیلین به مقدار 0.35درصد حجم بتن استفاده شودص94

شرح گزینه4:افزودن الیاف به مخلوط کن و یا کامیون حمل بتن(تراک میکسر) به دو روش به شرح زیر مجاز است: ابتدا مخلوط بتن آماده شود و سپس الیاف بتدریج به مخلوط افزوده شود در این روش پس از افزودن کامل الیاف باید چرخش جام به مدت 5 دقیقه با سرعت کم ادامه یابدص96

لینک به دیدگاه

7-کدامیک از موارد زیر باعث افزایش پایایی بتن نمی شود؟

 

1)کاهش نسبت آب به سیمان

2)افزایش نفوذ پذیری با استفاده از افزودنی های شیمیایی

3)عمل آوری دقیق با روش های مناسب

4)تامین حداکثر تراکم با وسایل مناسب

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 45

*عوامل موثر بر کاهش نفوذپذیری بتن

-عمل آوری دقیق و کافی با روش های مناسب

-تامین حداکثر تراکم با وسایل و روش های مناسب

-کاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی

-استفاده از افزودنی های شیمیایی مانند روان کننده ها و ...

 

----------------------------------------------

 

8-در مناطق ساحلی خلیج فارس حداقل و حداکثر مقدار سیمان و یا مواد سیمانی بر حسب کیلوگرم در هر متر مکعب بتن چه مقدار است؟

 

1)350 تا 425

2)250 تا 450

3)300 تا 500

4)250 تا 500

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 78

حداقل مقدار سیمان یا مواد سیمانی350 کیلو گرم در متر مکعب بتن و حداکثر آن 425 کیلو گرم در متر مکعب بتن می باشد

 

 

------------------------------

 

9-یک پایه حجیم بتن آرمه بعد از سال ها اجرا دچار ترک خوردگی های عمیق شده است مشاهدات نشان می د هد که آسیب های وارده از داخل جسم بتن شروع شده است کدامیک از گزینه های زیر محتمل ترین علت این امر می تواند باشد؟

 

1)وجود یون کلر در محیط

2)حمله سولفاتی

3)کربناسیون بتن

4)واکنش قلیایی سنگدانه

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 44

واکنش قلیایی سنگدانه ها

در برخی از حالات سنگدانه هایی که از نوع خاص با اکسید های قلیایی سیمان واکنش داده که واکنش ها با انبساط بتن همراه است.در اثر این انبساط و در حضور رطوبت بتن تحت تنش های داخلی قرار گرفته و ترک می خورد این نوع آسیب دیدگی در تمامی جسم بتن ایجاد شده و به عکس آسیب دید ه گی های دیگر که از سطح خارجی شروع می شوند از درون باعث تخریب بتن می شود.

لینک به دیدگاه

10-حداکثر انحراف قابل قبول از امتداد قائم برای سطح دیوارهای بتنی چقدر است؟

 

1)6mmدر هر 3 متر طول و 12mm در کل طول

2)6mmدر هر 3 متر طول و 25mm در کل طول

3)4mmدر هر 3 متر طول و 20mm در کل طول

4mm(4در هر 3 متر طول و 15mm در کل طول

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 جدول صفحه 159

در ردیف 1 جدول صفحه مذکور انحراف از امتداد قائم در لبه و سطح ستون ها-پایه ها-دیوارها- نبش ها و کنج ها

6mm و درهر 3 متر طول

حداکثر25 میلیمتر در کل طول

 

---------------------------------------------

 

11-کدام جمله در مورد درزهای اجرایی در ساختمان بتن آرمه صحیح نیست؟

 

1)دوغاب خشک شده در سطح درز اجرایی بتن باید زدوده شود

2)تعداد درزهای اجرایی باید در کمترین حد لازم برای انجام کار باشد

3)درزهای اجرایی باید در مناطقی پیش بینی شود که بویژه نیروی کششی داخلی کمترین مقدار داشته باشد

4)سطح درز هایی اجرایی باید قبل از بتن ریزی جدید بصورت اشباع با سطح خشک در آید

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 173

-تعداد درزهای اجرایی باید در کمترین حد لازم برای انجام کار انتخاب شود

-در درزهای اجرایی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود

-درزهای اجرایی را باید در مقاطعی پیش بینی کرد که در آنها نیروهای داخلی و به ویژه نیروهای برشی کمترین مقدار را دارند

-باید تمامی سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزی جدید بصورت اشباع با سطح خشک در آورد

 

---------------------------

 

12-در ساختمان های بتن مسلح درز انبساط به چه منظوری در نظر گرفته می شود

 

1)برای کنترل نشست های نامساوی بین دو بخش ساختمان

2)برای کنترل آثار ناشی از صلبیت سقف

3)برای کنترل آثار ناشی از تغییرات دما و جمع شدگی بتن

4)برای منظم کردن پیکر بندی ساختمان های نامنظم در پلان

 

مطابق با مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 174

در صورت عدم امکان پیش بینی درز انبساط لازم است اثر تغییر شکل های حرارتی یا جمع شدگی بتن در تحلیل سازه منظور شود

لینک به دیدگاه

13-قرار است در یک محل گودبرداری تا عمق 14 متر ی از سطح زمین انجام شود پی زمین همسایه در عمق یک متری از سطح زمین بوده وبار 100 کیلو پاسکال را به زمین منتقل می نماید خاک محل دارای زاویه اصطکاک داخلی 40 درجه چسبندگی 50 کیلوپاسکال و وزن حجمی19 کیلو نیوتن بر متر مکعب است تعیین کنید کدامیک از موارد زیر در مورد این گودبرداری صحیح است؟

 

1)مسولیت طراحی گودبرداری بر عهده مهندس طراح ساختمان است

2)طراحی گوبرداری باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح انجام شده و عملیات پایدارسازی گود توسط شرکت پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرا توسط ناظر ذیصلاح انجام شود

3)مسولیت اجرای گود باید بر عهده یک شرکت مهندس ژئوتکنیک ذیصلاح واگذار شود

4)مهندس طراح ساختمان یا یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح می تواند مسولیت طراحی گود را به عهده بگیرد

 

مطابق با مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحات 17 تا 19

در صفحه 17 ابتدا باید به 7-3-3-4-1 توجه شود که نوشته جهت ارزیابی خطر گود قائم لازم است هر سه شرط تعیین شده برای هر دسته در جدول7-3-1 برقرار باشد.در صورتی که هر سه شرط با هم برقرار نباشد خطر گود با توجه به شرطی تعیین می شود که خطر بیشتر را تعیین می کند.

با توجه به داده های مسئله باید طبق فرمول بند مذکور نسبت h/hcمحاسبه شود که در این مسئله عدد2.3 بدست میاد که طبق جدول صفحه 17 خطر گود بسیار زیاد می شود . در صفحه 19 نوشته شده در صورتی که خطر گود بسیار زیاد باشد و یا ساختمان مجاور گود بصوت بسیار حساس باشد مسولیت طراحی گودبرداری باید توسط یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح عملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرای پیمانکار توسط ناظر ذیصلاح انجام گردد

 

--------------------------------

 

14-در سیستم قاب فولادی سبک حداکثر بار مرده و زنده برای سقف ها بترتیب برابر کدام گزینه زیر می باشد؟

 

1)بار مرده 5.0 و بار زنده2.0 کیلو نیوتن بر متر مربع

2)بار مرده 3.5 و بار زنده2.5 کیلو نیوتن بر متر مربع

3)بار مرده 5.0 و بار زنده3.5 کیلو نیوتن بر متر مربع

4)بار مرده 3.5 و بار زنده2.0 کیلو نیوتن بر متر مربع

 

 

مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 33

حداکثر بار زنده و مرده برای سقفها به ترتیب 2.5 کیلو نیوتن بر متر مربع و 3.5 کیلو نیوتن بر مترمربع

 

---------------------------------

 

15-در ساخت یک خرپا با دهانه 24 متر در صورتیکه مقدار تغییر شکل ناشی از بار مرده برابر 80 میلیمتر و تغییر شکل ناشی از بار زنده برابر 60 میلیمتر باشد مقدار پیش خیز لازم بر حسب میلیمتر که باید در ساخت خرپا رعایت گردد چه مقدار می باشد؟

 

1)110

2)60

3)140

4)80

 

مطابق با مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 190

در خرپاهای با دهانه بیش از 12 متر لازم است به اندازه تغییر شکل بار مرده پیش خیز داده شود

با توجه بصورت مسئله مقدار تغییر شکل ناشی از بار مرده برابر 80 میلیمتر می باشد

لینک به دیدگاه

16-کدامیک از مقادیر زیر برای ارتفاع سوراخ دسترسی در جان یک تیر ورق جهت جوش لب به لب بال مجاز نمی باشد؟ضخامت جان10mmو ضخامکت بال15mmفرض شود

 

1)45 میلیمتر

2)20 میلیمتر

3)25 میلیمتر

4)15 میلیمتر

 

مطابق با مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 142

ارتفاع سوراخ دسترسی نباید از 20 میلیمتر و از ضخامت ورقی که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می شود کوچکتر و از 50 میلیمتر بزرگتر در نظر گرفته شود.

 

--------------------------

 

17-در ساختمان های فولادی با مقاطع گرم نورد شده حداکثر مجاز انحراف قائم تراز تیرهای کف از تراز تعیین شده روی تکیه گاه چه مقدار است؟

1)3 میلیمتر

2)20 میلیمتر

3)10 میلیمتر

4)25 میلیمتر

 

مطابق با مبحث 11 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 جدول صفحه 25

ردیف 4 از جدول مذکور انحراف قائم از تراز تیرهای کف از تراز تعیین شده روی تکیه گاه 10 میلیمتر

 

--------------------------

 

18-در کنترل پیش تنیدگی پیچ های اجرا شده کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

 

1)برای کنترل پیش تنیدگی پیچ ها باید از آچار متر مناسب که قبلا در یک آزمایشگاه مورد قبول کالیبره شده استفاده به عمل آورد

2)تصمیم مهندس ناظر در مورد کفایت پیش تنیدگی پیچ ها قطعی خواهد بود

3)مهندس ناظر نمی تواند راسا پیش تنیدگی پیچ ها را کنترل نماید و باید حتما از طریق آزمایشگاه با صلاحیت کار کنترل انجام شود

4)با پیچاندن اضافی مهر ه ها ممکن است کشش پیچ از مقادیر حداقل نیروی پیش تنیدگی مندرج در مبحث دهم بیشتر شوند که این موضوع مشکلی در کنترل پیش تنیدگی پیچ ها ایجاد نخواهد کرد

 

مطابق با مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 266

مهندس ناظر می تواند راساً یا از طریق آزمایشگاه با صلاحیت مستقلا پیش تنیدگی پیچ ها را کنترل نماید در هر صورت تصمیم مهندس ناظر در مورد کفایت پیش تنیدگی پیچ ها قطعی خواهد بود

 

---------------------------------

 

19-در ساختمان های با قاب فولادی سبک برای دیواری که نقش دیوار برشی را ایفا می نماید مشخصات بست های تسمه ای باید کدامیک از گزینه های زیر را تامین نمایند؟

 

 

1)حداقل باید به عرض38 میلیمتر و ضخامت2 میلیمتر باشند

2)حداقل باید به عرض38 میلیمتر و ضخامت0.88 میلیمتر باشند

3)حداقل باید به عرض50 میلیمتر و ضخامت2 میلیمتر باشند

4)حداقل باید به عرض50 میلیمتر و ضخامت0.88 میلیمتر باشند

 

مطابق با مبحث 11 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 جدول صفحه38

چنانچه دیوار باربر نقش دیوار برشی را ایفا نماید عرض بست تسمه ای و ضخامت آن در این حالت به ترتیب نباید از 50 میلیمتر و 0.88میلیمتر کمتر باشد

 

----------------------------------

 

20-حداقل و حداکثر آرماتور طولی شمع های درجا با قطر900mm به ترتیب به کدامیک از گزینه های زیر نزدیکتر است؟

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

------------------------------------------

22-در یک مقطعI شکل ساخته شده از ورق با فولاد ST37 تنش تسلیم مورد انتظار چه مقدار در نظر گرفته می شود؟(تنش تسلیم و نهایی فولادST37 بترتیب 240و370 MPa است)

 

1)1.15Fy

2)1.10Fy

3)1.20Fy

1.25Fy (4

 

 

مطابق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 199

تنش تسلیم مورد انتظار برابر:

Fye=Ry*Fy

برای مقطع ساخته شده از ورق Ry=1.15

Fye=1.15*Fy

 

--------------------------------

 

23-کدامیک از عبارات زیر در خصوص ترکیب پیچ و جوش در یک اتصال اتکائی صحیح می باشد؟

1)کل تنش را باید پیچ به تنهایی تحمل کند

2) کل تنش را باید جوش به تنهایی تحمل کند

3)فقط در صورتیکه از پیچ های پر مقاومت استفاده شود کل تنش را باید پیچ به تنهایی تحمل کند

4)در صورت استفاده از پیچ های پر مقاومت می توان جوش و پیچ را در تحمل تنش ها سهیم فرض کرد

 

مطابق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه144

وقتی که پیچ های معمولی یا پیچ های پر مقاومت در حالت اتصال اتکایی بصورت مشترک با جوش استفاده شود نباید فرض کرد که آنها در تحمل بار با جوش سهیم هستند دراین صورت کل تنش در اتصال را باید جوش به تنهایی تحمل کند

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

----------------------------------

 

25-در یک ورق با ضخامت 20 میلیمتر که لبه آن با اره بریده شده است سوراخ استاندار با قطر 22 میلیمتر ایجاد شده است حداقل فاصله ای که لازم است از مرکز سوراخ تا لبه ورق بر حسب میلیمتر و در راستای نیرو رعایت شود چه مقدار می باشد؟

 

1)44

2)38.5

3)40

4)35

 

مطابق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه160 و 161

با توجه به جدول صفحه 160 ابتدا باید قطر پیچ را از طریق قطر سوراخ استاندارد داده در صورت سوال بدست بیاریم

قطر سوراخ استاندار=22 میلیمتر

قطر پیچ=20 میلیمتر بدست میاد

طبق رابطه صفحه 161 حداقل فاصله سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا بدست می آید

1.75d=1.75*20=35mm

----------------------------------

 

26-در دیوار های بتن مسلح باعایق ماندگار در ساختمان های با شکل پذیری متوسط بتن مصرفی باید:

 

1)حداقل از ردهC25 با اسلامپ بین 75 تا 100 میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن 37 میلیمتر باشد

2)حداقل از ردهC20 با اسلامپ بین 100 تا 150 میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن 20 میلیمتر باشد

3)حداقل از ردهC20 با اسلامپ بین 75 تا 100 میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن 37 میلیمتر باشد

4)حداقل از ردهC25 با اسلامپ بین 100 تا 150 میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن 37 میلیمتر باشد

 

 

مطابق مبحث 11 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه65 اسلامپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار باید بین 100 تا 150 میلیمتر در نظر گرفته شود-اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی در بتن دیوار های بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار نباید بیش از 20 میلیمتر باشد

بتن مورد استفاده باید حداقل از رده C20 باشد

 

لینک به دیدگاه

27-دو ورق با ضخامت های 10 و 20 میلیمتر با تصال پوششی (رویهم) با جوش دو طرفه به هم متصل می شوند حداقل طول همپوشانی لازم بر حسب میلیمتر چقدر می باشد؟

 

1)50

2)100

3)25

4)75

مطابق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه149

در اتصالات پوششی دو قطعه طول همپوشانی نباید از 5 برابر ضخامت قطعه نازکتر کمتر باشد و در هیچ حالتی از 25 میلیمتر کمتر نشود

 

Tmin=5*10=50>25mm

 

------------------------------------------

 

 

28-حداقل ضریب اطمینان طراحی اجزا قالب ها در کارهای بتنی چقدر است؟

 

1)2.5

2)3.5

3)1.5

4)2

مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه73

کلیه اجزای قالبها از قبیل شمع ها پانل ها پایه ها و سایر قطعات مر بوط باید توسط شخص ذیصلاح با ضریب اطمینان حداقل 2.5 نسبت به بارهای وارده طراحی و ساخته شوند

 

----------------------------------------

 

29-برای سقف های موقت که از تخته های چوبی به ضخامت 50 میلیمتر و پهنای 250 میلیمتر استفاده شده و به صورت سکو های کار مورد استفاده قرار می گیرند حداکثر فاصله تکیه گاهی تخته ها چند متر است؟

 

1)2.0متر

2)3.4 متر

3)2.2 متر

4)2.4 متر

 

مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه36

برای سقف های موقت که بصورت سکو های کار مورد استفاده قرار می گیرند فاصله تکیه گاه تخته ها نباید بیش از 2.4 متر باشد

------------------------------------------

 

30- در یک کارگاه ساختمانی مسولیت ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست بر عهده چه شخصی می باشد

1)مهندس ناظر

2)مهندس مشاور

3)کارفرما

4)سازنده

مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه8

 

در هر کارگاه ساختمانی سازنده موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمین و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را به عمل آورد

 

 

----------------------------------------

 

 

31-بازدید و کنترل و تایید داربست در حین استفاده توسط شخص ذیصلاح حداقل هر چند روز یکبار باید بطور مرتب صورت پذیرد؟

 

1)9روز

2)7 روز

3)2 روز

4) 14 روز

 

مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه50

مورد ب از بند 12-7-2-7 داربست باید حداقل هفته ای یک بار در حین استفاده توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل و تایید قرا ر گیرد

 

----------------------------------------

 

32-کدامیک از نسبت های عرض جوش به عمق جوش برای جوش شیاری مقابل بر اساس تجربه مناسب می باشد

 

1)1.2

2)1.5

3)0.75

4)0.9

مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش 90 صفحه151

نسبت عرض به عمق مذاب جوش عددی بین 1 تا 1.4 می باشد

لینک به دیدگاه

33- خاموت های مورد نیاز برای تامین مقاومت پیچشی تیرهای بتن آرمه، کدامیک از ضوابط زیر را باید داشته

باشند؟

 

1) باید بسته باشد ولی میتواند قلاب استاندارد نداشته باشد.

(2 میتواند باز باشد ولی در هر انتها باید دارای قلاب استاندارد باشد.

(3 باید بسته و در هر انتها مهار شده با قلاب استاندارد باشد.

(4 می تواند باز و بدون قلاب استاندارد در هر انتها باشد.

 

مطابق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه 218و 220

آرماتور های پیچشی مورد نیاز برای تامین لنگر پیچشی در یک قطعه شامل خاموت های قائم بسته یا دور پیچ ها و آرماتور طولی که بطور یکنواخت در اطراف مقطع پخش می شود

خاموت های بسته و دورپیچ های پیچشی و ارماتو رهای پیچشی مطابق ضوابط فصل بیست و یکم مهار گردند

 

------------------------------------

 

34-در جوشکاری قطعات فولادی با Fu=520MPa در خصوص بازرسی چشمی جوش کدام گزینه صحیح است؟

 

1)بازرسی چشمی جوش باید حداقل 72 ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

2) بازرسی جوش باید حداقل 48 ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

3) بازرسی چشمی جوش می تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز شود.

4) بازرسی چشمی در جوشکاری این نوع فولاد مجاز نمی باشد.

 

مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی ویرایش 90 صفحه211

بازرسی عینی جوش ها می تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز گردد در فولاد های خیلی پر مقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بازرسی عینی باید 48 ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود

520MPa*10=5200kg/cm2

 

 

------------------------------------------

 

35-در یک تیر فولادی به طول 12 متر میزان انحراف مجاز در وسط دهانه از انحنای پیش خیز عضو در پیش

نصب قطعات عضو، در کارخانه چه میزان است؟

 

1) mm 20+ تا 0-

2) mm 30+ تا 0-

3) mm 40+ تا 0-

4) mm 25+ تا 0-

 

مطابق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه280

برای تیرها و شاهتیرها بدون توجه به سطح مقطع میزان انحراف مجاز از انحنای پیش خیز عضو طبق جدول صفحه 280 برای دهانه کمتر از 20 متر برابر است با mm 20+ تا 0-

 

-----------------------------------------

 

37- - افزایش سرعت جوشکاری سبب چه تغییری در انقباض جوش و اعوجاج آن می شود؟

 

1) تاثیری بر روی انقباض و اعوجاج جوش ندارد.

2) انقباض جوش را کاهش، اما اعوجاج جوش را افزایش می دهد.

3) در صورتیکه موجب کاهش حجم فلز پایه تحت تاثیر حرارت شود، می تواند انقباض جوش و اعوجاج آن را کاهش دهد.

4) انقباض جوش را افزایش، اما اعوجاج جوش را کاهش میدهد.

 

مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی ویرایش 90 صفحه160

افزایش سرعت جوشکاری می تواند حجم فلز پایه تحت تاثیر حرارت را کاهش داده و درنتیجه انقباض و اعوجاج های ناشی از آن را کاهش دهد

لینک به دیدگاه

38- کدامیک از عوامل زیر در تعیین فشار جانبی بتن برای طراحی قالب های یک ستون دخالت ندارد؟

 

1) سرعت بتن ریزی و درجه حرارت بتن

2) اندازه بزرگترین سنگ دانه و تراکم آرماتورهای عرضی ستون

3) درجه حرارت بتن و اسلامپ بتن

4) اسلامپ بتن و سرعت بتن ریزی

 

مطابق راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه ویرایش 82 صفحه22

عوامل موثر در تعیین فشار جانبی بتن برای طراحی قالب ها

-سرعت بتن ریزی

-درجه حرارت بتن

-نوع ارتعاش بتن

-ضربه ناشی از ریزش ازاد بتن بر روی قالب

-اسلامپ بتن

 

--------------------------------------------------------

 

39- رواداری ضخامت تمام شده دیوار یک سیلو به ارتفاع 40 متر و به ضخامت 25 سانتی متر که با قالب لغزنده

اجرا می شود برابر است با:

 

1)- ±25mm

2)10- میلیمتر و 25+ میلیمتر

3) ±20mm

4) 20+ میلیمتر و 10- میلیمتر

 

مطابق راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه ویرایش 82 صفحه138

رواداری های کار تمام شده برای ضخامت دیوار برابر20+ میلیمتر و 10- میلیمتر

 

----------------------------------------------------------

 

40-کدامیک از مصالح زیر برای قالب بندی دیوار بتنی مناسب نیست؟

 

1) آلومینیوم با روکش مناسب

2) نئوپان معمولی

3) ورق های فولادی

4) تخته لایه)( پلی وود)

 

مطابق راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه ویرایش 82 صفحه15

نئوپان از اختلاط خرده چوب با چسب و قالب دادن توسط فشار و گرما حاصل می گردد محصول حاصل چوب ضعیفی می باشد که در مقابل رطوبت بسیار حساس است .و فلذا از آن نمی توان در امر قالب بتن استفاده کرد.

 

---------------------------------------------

 

41- نسبت آب به سیمان و مقدار توصیه شده برای اسلامپ بتن پمپ شونده به ترتیب کدام است؟

 

1) حداکثر نسبت آب به سیمان 0.6 و اسلامپ بتن 40 تا 100 میلی متر

2) حداکثر نسبت آب به سیمان 0.5 و اسلامپ بتن 100 تا 150 میلی متر

3) حداکثر نسبت آب به سیمان 0.7 و اسلامپ بتن 40 تا 100 میلی متر

4) حداکثر نسبت آب به سیمان 0.65 و اسلامپ بتن 40 تا 150 میلی متر

 

مطابق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه85

مشخصات بتن پمپی(پمپ شونده)

حداکثر نسبت آب به سیمان 0.6است

اسلامپ بتن 100-40 میلیمتر

لینک به دیدگاه

42-کدام گزینه برای جوشکاری قطعات فولادی صحیح است؟

 

1) دمای محیط جوشکاری باید کمتر از 30 درجه سلسیوس باشد.

2) دمای محیط جوشکاری باید بزرگتر از 5 درجه سلسیوس باشد.

3) دمای محیط جوشکاری باید بین -5 تا 45 درجه سلسیوس باشد.

4) جوشکاری بطور کلی در دمای محیط جوشکاری زیر صفر درجه سلسیوس ، خصوصا در جریان باد ممنوع است.

 

مطابق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه261

جوشکاری بطور کلی در دمای محیط جوشکاری زیر صفر درجه سلسیوس ، خصوصا در جریان باد ممنوع است.

 

----------------------------------------

 

43-به منظور مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید

حداقل هر ................ سال یکبار انجام شود.

 

1)1

2)2

3)5

4)10

 

مطابق مبحث 22مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه27

دوره تناوب بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر دو سال یک بار انجام شود

 

--------------------------------------

 

44-با توجه به ضوابط مبحث 21مقررات ملی ساختمان، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

 

1) دستگاه های دولتی و مدارس مشمول مقررات مبحث 21 نمی باشند.

2) مراکز خرید و فروش با عملکرد محله ای شهری مشمول مقررات مبحث 21 می باشند.

3) نوع بارهای وارده بر سازه ناشی از انفجار که در مبحث 21 بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار

امواج بازتاب می باشد.

4) مراکز تولید نفت و گاز و مخازن آب مشمول مقررات مبحث 21 نمی باشند

 

مطابق مبحث 21مقررات ملی ساختمان ویرایش 91 صفحه6

نوع بارهای وارده بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار

امواج بازتاب می باشد.

مراکز تولید نفت و گاز و مخازن آب مشمول مقررات مبحث 21 می باشند

مراکز خرید و فروش با عملکرد محله ای شهری مشمول مقررات مبحث 21 نمی باشند.

دستگاه های دولتی و مدارس مشمول مقررات مبحث 21 می باشند

 

------------------------------------------

 

45-در یک ساختمان 13 طبقه با اسکلت فلزی که به علت سلب صلاحیت ناظر حقوقی ادامه کار ناظر غیر ممکن

شده است، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

 

1) ناظر در قبول مسئولیت جدید در پروژه های دیگر محدود شده و با مسئولیت خود کار را ادامه می دهد

2) با مسئولیت مجری کار ادامه پیدا کرده و شهرداری نسبت به معرفی ناظر جدید اقدام می نماید.

3) عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود و شهرداری موظف است ازادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری به عمل آورد.

4) مالک می تواند با سپردن تعهد کتبی عملیات ساختمانی را تا معرفی ناظر جدید توسط مجری ساختمان ادامه دهد.

 

مطابق مبحث 2مقررات ملی ساختمان ویرایش 84 صفحه70

چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قراداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر ادامه کار ناظر حقوقی غیر ممکن شود عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری بعمل آورد.

لینک به دیدگاه

46-کدامیک از موارد زیر در مورد مجریان ساختمان صحیح نمی باشد؟

 

1) شرکای دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای، خارج از حوزه دفتر مهندسی خود نیستند.

2) مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان 10 طبقه از خدمت مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند

3) در صورت تغییر محل دفتر مهندسی اجرای ساختمان، مسئول دفتر موظف است مراتب را به طور همزمان حداکثر

ظرف مدت یکماه به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

4) متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی مجری تاسیسات باشند.

 

مطابق مبحث 2مقررات ملی ساختمان ویرایش 84 صفحه39

دفتر مهندسی اجرای ساختمان باید دارای محل ثابت مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد مسول دفتر موظف است در صورت تغییر محل دفتر مراتب را بطور همزمان حداکثر ظرف مدت 15 روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان –سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد

 

---------------------------------------------

 

47-یکی از اعضاء سازمان که قبلا 4 مرتبه به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال و جمعا به مدت 2 سال

محکوم شده است. مجددا به علت اشتغال در حرفه مهندسی خارج از صلاحیت، مستلزم اعمال محرومیت موقت

به مدت 2 سال بدون سوابق محرومیت می باشد. در این صورت حداقل و حداکثر مجازات انتظامی در انتظار

با توجه به سوابق محرومیت ایشان چیست؟

 

1) حداقل محرومیت موقت از درجه 4 و حداکثر از درجه 5

2) حداقل 2 سال محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دایم و ابطال پروانه اشتغال

3) حداقل 2 سال و حداکثر 4 سال محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال

4) حداقل 4 سال محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دایم و ابطال پروانه اشتغال

 

مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش 90 صفحه96

ماده 90:در صورت تکرار تخلف اشخاصی که به 3 مرتبه محرومیت موقت از استفادهاز پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه 4 یا 5 باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه 6 محکوم خواهند شد.

حداقل4=2+2 سال محرومیت موقت

حداکثر محرومیت دایم و ابطال پروانه اشتغال

 

------------------------------------------------------

 

48-سیمان کیسه ای در مناطق با رطوبت نسبی حدود 70 درصد، حداکثر چند روز پس از تولید بدون نیاز به

آزمایش، می تواند مصرف شود؟

 

1)75

2)45

3)90

4)60

 

مطابق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه15

سیمان های کیسه ای باید در مناطق با رطوبت نسبی بیش از 90 درصد 45 روز پس از تولید

و در سایر مناطق 90 روز پس از تولید مصرف شوند.

لینک به دیدگاه

49-حداکثر میزان مجاز کلوخه های رسی و ذرات سست در سنگدانه های درشت مورد استفاده در بتن، چند درصدوزن کل سنگدانه های درشت می باشد؟

 

1)5

2)3

3)2

4)10

 

مطابق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه119

طبق جدول9-10-13 ردیف 1 حداکثر وزنی ماده زیان اور نسبت به کل نمونه برای کلوخه های رسی و ذرات سست 5 درصد می باشد

 

------------------------------------

 

50- توصیه می شود برای حفظ پایداری مخلوط، اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراکم شونده به چندمیلی متر محدود گردد؟

 

1)25

2)15

3)20

4)10

 

مطابق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه97

بند9-9-4-2-6 استفاده از هر اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خود تراکم مجاز است اما توصیه می شود برای حفظ پایداری مخلوط اندازه حداکثر به 20 میلیمتر محدود شود

 

----------------------------------------------

 

51- در طراحی یک تابلو تبلیغاتی (بیل بورد) برای زلزله در شهر تهران و روی خاک نوع II در صورتیکه زمان تناوب صلی نوسان T=0.3 Sec باشد، ضریب رفتار چه مقدار در نظر گرفته می شود؟

 

1)5

2)3

3)4

4)6

 

مطابق آئین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 50

در بخش 2-14 سازه های غیر ساختمانی طبق جدول ضریب رفتار برای سازه های غیر ساختمانی برای علائم و تابلو ها- تاسیسات خاص تفریحی و بازی و برج های یاد بود R=5

لینک به دیدگاه

52-کدامیک از بتن های زیر می تواند به عنوان بتن سبک سازه ای محسوب شود؟

 

1) جرم مخصوص آن 1100 کیلوگرم برمتر مکعب و مقاومت فشاری مورد نیاز آن 17 مگاپاسکال باشد.

2) جرم مخصوص آن 950 کیلوگرم برمتر مکعب و مقاومت فشاری مورد نیاز آن 18 مگاپاسکال باشد.

3) جرم مخصوص آن 2100 کیلوگرم برمتر مکعب و مقاومت فشاری مورد نیاز آن 20 مگاپاسکال باشد.

4) جرم مخصوص آن 1500 کیلوگرم برمتر مکعب و مقاومت فشاری مورد نیاز آن 20 مگاپاسکال باشد.

 

مطابق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه104

بتن سبک سازه ای دارای وزن مخصوصی بین 14 تا 19 کیلونیوتن بر متر مکعب بوده و حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز برای آن 17 مگاپاسکال است

تبدیل واحد کیلو نیوتن بر متر مکعب به کیلو گرم بر متر مکعب 14000=1000*14

جرم مخصوص بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب 1430=14000/9.81

 

--------------------------------------------------------------------

 

53-وزن یک برج خنک کننده که در محوطه باز یک کارخانه در تبریز، بر روی پایه های بادبندی شده قرار دارد 80KN است. اگر زمین کارخانه از نوع III ، بوده و طبقه بندی سازه برج خنک کننده از نظر ضریب اهمیت،منطبق بر گروه 3 باشد، حداقل نیروی برشی وارده بر سازه این برج، ناشی از زلزله که از روش تحلیل استاتیکی معادل به دست می آید، به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ (سازه برج صلب تلقی می شود)

 

1)28

2)12

3)17

4)14

 

مطابق آئین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 43

مطابق با بخش 2-14-1 داریم:

A=0.5 شهر تبریز

T--->0………B/R=0.5 برای سازه صلب

I=1 گروه 3

V=(AIBW)/R

V=(0.35*1*0.5*80)=14

 

----------------------------------------------

 

54- ضریب شیب برای محاسبه بار برف سقف یک ساختمان مسکونی با زاویه شیب 50 درجه ، در صورت مانع دار

بودن بام و عدم وجود شرایط لغزنده، چه مقدار می باشد؟

 

1)1.0

2)0.5

3)0.75

4)0.25

 

مطابق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه53

از جدول 6-7-3 مقدار ضریب شرایط دمایی Ct یک بدست میاد

طبق بند 6-7-6-1 در صورت عدم وجود شرایط لغزنده و مانع دار بودن بام مقدار الفا صفر برای Ct=1 برابر 30 درجه است

 

 

attachment.php?attachmentid=16858&stc=1&d=1403964694

لینک به دیدگاه

55 -در صورتیکه مالک ساختمان A بخواهد یک طبقه به ساختمان خود اضافه کند:

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD]

attachment.php?attachmentid=16865&stc=1&d=1403976890

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

1) باید تایید کتبی مالک ساختمان B را در رابطه با آگاهی از خطر احتمالی افزایش بار برف بام اخذ نماید.

2) باید خطرات احتمالی افزایش بار برف موجود را به مالک ساختمان B اطلاع دهد.

3) نیازی به اطلاع رسانی به مالک ساختمان موجود B نمی باشد.

4) با پرداخت خسارت به مالک ساختمان B می تواند اضافه طبقه داشته باشد.

 

مطابق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه60

در صورت ساخت و سازه جدید و یا تغییرات در ساختمان موجود امکان اضافه شدن بار برف بامهای مجاور موجود باید بررسی شود اگر سازه جدید و یا قسمت جدید در فاصله ای کمتر از 6 متر از بام موجود ساخته می شود باید توسط سازنده بخش جدید به مالک ساختمان موجود درباره خطرات احتمالی افزایش بار برف موجود آگاهی های لازم داده شود

 

------------------------------------------------

 

56- بار زنده کف برای جایگاه یک بالگرد که وزن آن هنگام برخاستن 12.3 KN می باشد، حداقل چه مقدار در

نظر گرفته می شود؟

 

1)2kn/m2

2)1kn/m2

3)1.23kn/m2

4)4.1kn/m2

مطابق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه41

بار زنده کف جایگاه بالگردهایی با وزن کمتر از 14 کیلونیوتن (در هنگام برخاستن)2 کیلو نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود این بار قابل کاهش نیست

 

 

----------------------------------------------------

 

 

57-محاسبات معتبر فنی نشان می دهد که تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در یکی از طبقات ساختمان پانزدهطبقه، 12mm است. برای اتصال قطعات نما در این طبقه، حداقل درزی که بین قاب و سازه باید رعایت شود،به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

 

1) بستگی به موقعیت قاب نسبت به سازه دارد

2) 12mm

3) 24mm

4) 15mm

مطابق آئین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 41

بند2-12-2 اتصالات قطعات نما نظیر قاب های شیشه ای و قطعات پیش ساخته به سازه و همچنین عرض درز بین این قطعات باید به گونه ای باشند که بتوانند تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح طبقه که مطابق با صورت سوال عدد 12 میلیمتر داده شده و یا 15 میلیمتر هر کدام که بزرگتر است پذیرا باشند

Max(12,15)=15

لینک به دیدگاه

57-کدامیک از آزمایش های زیر می تواند به عنوان روشی برای تعیین یکنواختی عملکرد شمع ها به کار گرفته شود؟

 

1)تنها از روابط تحلیلی می توان به یکنواختی عملکرد شمع ها پی برد.

2) آزمایش بارگذاری استاتیکی

3) آزمایش های درجا

(4 آزمایش دینامیکی

 

مطابق مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه56

آزمایش های دینامیکی را می توان به عنوان روشی برای تعیین یکنواختی عملکرد شمع ها به کار گرفت و از آنها برای تشخیص شمع های ضعیف و مسئله دار و آسیب دیده نیز استفاده نمود.

 

-------------------------------------------------------

58-در صورتیکه در آزمایش های بارگذاری استاتیکی فشاری، شمع تا بار گسیختگی بارگذاری شده باشد، حداقل ضریب اطمینان مربوطه، براساس روش تنش مجاز کدام گزینه است؟

 

1)2.2

2)2.5

3)2.8

4)3

 

 

مطابق مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 صفحه62

طبق بند 7-6-7-1-5 عدد ضریب اطمینان 2.2 مربوط به آزمایش های بارگذاری استاتیکی فشاری به شرطی قابل استفاده است که شمع تا بار گسیختگی بارگذاری شده باشد.

لینک به دیدگاه

59-تیر سرتاسری شکل زیر تحت بار گسترده40 KN/m و بارهای متمرکز وارد بر وسط سه دهانه قرار دارد.لنگرهای خمشی منفی در تکیه گاه های A و B به ترتیب برابر120 KN.m و 160 KN.m محاسبه شده است.لنگر خمشی مثبت وسط تیر AB بر حسب KN.m چقدر می باشد؟

 

1)60

2)40

3)90

4)120

attachment.php?attachmentid=16878&stc=1&d=1404127179

 

 

از روابط تحلیل سازه استفاده می کنیم:

 

 

attachment.php?attachmentid=16883&stc=1&d=1404127695

 

 

--------------------------------------------------------------

 

60-لنگر خمشی در وسط تیر ساده بر حسب kn.mچقدر می باشد؟

 

 

1)240

2)320

3)160

4)480

 

attachment.php?attachmentid=16880&stc=1&d=1404127425

 

 

از روابط تحلیل سازه استفاده می کنیم:

 

attachment.php?attachmentid=16882&stc=1&d=1404127547

لینک به دیدگاه

بودجه بندی سوالات

 

 

[TABLE=class: MsoTableGrid, align: right]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث

[/TD]

[TD=width: 123]

تعداد سوال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

-

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

13

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

11

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 11 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

آئین نامه 2800

[/TD]

[TD=width: 123]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه

[/TD]

[TD=width: 123]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

راهنمای جوش و اتصالات فولادی

[/TD]

[TD=width: 123]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

[/TD]

[TD=width: 123]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 236]

تحلیل سازه

[/TD]

[TD=width: 123]

2

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...