رفتن به مطلب

مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران


ارسال های توصیه شده

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران را در این تاپیک می توانید دانلود کنید:

 

ارزيابي انواع كنترل شيبراهه در كاهش رخداد گلوگاه مسير بزرگراهي (مطالعه موردي بزرگراه شهيد چمران)

 

با توجه به افزايش روز افزون استفاده از ابزار شبيه سازي در مهندسي حمل و نقل و در پي آن ارزيابي سيستمهاي كنترلي جريان ترافيك ، استفاده از اين ابزار در ارزيابي عملكرد كنترل شيبراهه ها نيز رو به افزايش است.كنترل شيبراهه مي تواند در ساعاتي كه ترافيك مسير اصلي مقداري نزديك به حد ظرفيت دارد از طريق كاهش تداخلات و تغيير خطهاي حاصل از جريان ورودي و همچنين كاهش حجم تردد نهايي از مسير ، سطح خدمت دهي مسير اصلي را افزايش دهد. با توجه به اين موضوع كه يكي از مهمترين مشكلات ناشي از ورود جريان از شيبراهه به مسير اصلي بروز تداخلات و نهايتا گلوگاه در مسير اصلي است با اتخاذ تدابير صحيح در كنترل شيبراهه مي توان رخداد گلوگاه در مسير را كاهش چشمگيري داد.

در اين تحقيق با استفاده از ابزار شبيه سازي AIMSUN تخصيص پارامترهاي مربوط به منطقه مورد بررسي ، بروز گلوگاه در پنج نوع از روشهاي متداول كنترل شيبراهه مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه بر اساس نتايج حاصل ، تعبيه گلوگاه در محل رمپ مي تواند تاثير بسيار چشمگيرتري نسبت به ساير تدابير بر روي كاهش گلوگاه در مسير اصلي داشته باشد.

 

کلیدواژه ها: شبیه سازی، کنترل شیبراه، آلینا، گلوگاه

 

نویسندگان: علی منصور خاکی، رکسانا میلادی، ساسان امیرافشاری، علیرضا نوری

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 97
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

هزینه خارجی تراکم در راه هاي کشور (مطالعه موردي: آزادراه تهران-قم، آزادراه تهران-کرج و جاده اصلی کرج-چالوس)

 

با گسترش بیشتر شهر نشینی و افزایش تقاضا براي حمل و نقل، میزان تراکم هم بسیار بیشتر از قبل شده است. تراکم به دلیل رقابت بین استفاده کنندگان از ظرفیت محدود سیستم حمل و نقل بوجود می آید. تراکم به عنوان یک اثر خارجی شناخته می شود، چرا که تصمیمات کاربران حمل و نقل گاهی سبب به وجود آمدن تراکم براي سایر کاربران می شود. از مرور ادبیات موضوع و مطالعات تطبیقی می توان دریافت که با توجه به استفاده از روشهاي مختلف و اهداف مختلف در برآورد هزینه تراکم، محدوده برآوردها گسترده می باشد. در مطالعه اي که توسط INFRAS/IWW انجام شده است، میزان هزینه تاخیر ناشی از تراکم در اروپاي غربی حدود 128 میلیارد یورو یا 1.9 درصد GDP کشورهاي ذیربط برآورد شده است. در این مقاله براي برآورد هزینه تراکم از رویکرد حاصل ضرب ساعات تلف شده در ارزش زمان و از تابع زمان صفر براي برآورد هزینه تراکم در سه مورد آزاد راه تهران- قم ، آزاد راه تهران- کرج و جاده اصلی کرج - چالوس استفاده شده است. همچنین با استفاده از داده هاي پروژه معتبر Unite براي کشور آلمان و از روش انتقال منافع با توجه به شاخص تعدیل(نسبت برابري قدرت خرید) ارزش زمان سفر در ایران محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین هزینه تراکم سالیانه براي تهران- قم و کمترین هزیه تراکم سالیانه براي جاده اصلی کرج- چالوس محاسبه شده است. مجموع هزینه سالیانه محاسبه شده براي سه راه منتخب 219.7 میلیارد ریال می باشد.

 

کلید واژه ها: هزینه خارجی- تراکم- ارزشزمان- تهران قم

نویسنده: فاطمه زاهد

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

LANE CHANGING DECISION AND EXECUTION ON ARTERIAL ROADS

 

 

This study investigates the lane changing behaviour of passenger cars and heavy vehicle drivers on arterial roads. Lane changing has an important influence on traffic flow through its impact on the surrounding drivers. The impact of heavy vehicle lane changes can be even more serious compare to those of passenger vehicles due to the different characteristics of the vehicle and the consequent driver behaviour. Many models of the behaviour of heavy vehicles are limited to freeways. This is an unfortunate because the heavy vehicle impacts are more considerable on arterial roads since the level of interaction between vehicles is increased at intersections. It is exacerbated because the number of heavy vehicles and their proportion in traffic steam are increasing in many countries, in particularly Australia. This paper applies a detailed vehicle trajectory data to explore the interactions between vehicles leading to the drivers’ behaviour analysis. The findings of this research highlight the differences between heavy vehicle and passenger car drivers’ behaviour in terms of decision making and execution of lane changing manoeuvres. A comparison between these findings and the outcomes of a former research reveals that the behavior of drivers on arterial road differs from that of freeways.

 

 

 

Keywords: Lane changing; Driver behaviour; Traffic analysis; Traffic congestion

Authors: Kayvan Aghabayk, Majid Sarvi, William Young

 

Download Article

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

Vehicle characteristics and emission A Logit analysis of emission test results inMashhad, Iran

One of the methods that have been used in order to mitigate the air pollution problem is the IM program in order to identify the high polluting vehicle and make them to adjust their engine in accordance to the emission standards. In Iran due to the air pollution problems the government operates a rudimentary IM program based on the idle engine test utilizing an exhaust gas analyzer which should be done annually. The test results which contains the vehicle characteristics such as weight, model year and vehicle type are gathered on the test center. While IM programs usually regarded as a useful tool for soothing the air pollution, one of the criticisms about the program is that it is required for the entire fleet and it reduces the cost effectiveness of the program. This paper seeks for a basis for selective sampling that is more likely to fail the emission test.

This research studies the relationship between the vehicular characteristics and emission. Nearly 49000 data gathered from the IM center in Mashhad. Each data set contains information about the CO and HC emission and vehicle age, weight, type and ownership. This data used in order to estimate Logit models of test failures and regression models of emissions.

The results indicates that vehicle age, type and ownership play a significant role both in probability of emission test failure and amount of predicted vehicular emission.

 

Key words: emission modeling, Logit models, vehicular characteristics

Authors: Hamid Elahi, Manouchehr Vaziri

Download Article

لینک به دیدگاه

تشخیص و ردیابی و طبقه بندي وسایل نقلیه با تکنیک هاي پردازش تصویر براي سیستم حمل و نقل هوشمند

 

پیشرفت هایی که در سیستم هاي پردازشویدئویی صورت گرفته، امکان توسعه کنترل و مدیریت شهري و حمایت از امنیت عمومی جاده را فراهم کرده است. در این بین، سیستم هاي بینایی کامپیوتر براي ساخت تجهیزات، براي کنترل ترافیک اتوماتیک مورد توجه واقع شده است. در این مقاله ما از تکنیک هاي پردازش تصویر براي کنترل ترافیک هوشمند با استفاده از یک دوربین ثابت بهره برده ایم. سیستم طراحی شده قادر به تشخیص و ردیابی و طبقه بندي وسایل نقلیه و بدست آوردن پارامترهاي ترافیک می باشد. در ابتدا با استفاده از روش تفریق پس زمینه و عملیات مورفولوژي وسایل نقلیه عبوري را تشخیص می دهیم. این تصاویر از وسایل نقلیه را در درون حباب پردازش می بریم و مرکز هر حباب را به عنوان نقطه ردیابی براي هر خودرو در نظر می گیریم. بعد بوسیله ي مختصات هندسی فاصله خودرو تا دوربین، سرعت متوسط و تعداد خودروهاي عبوري نیز بدست آورده می شود. در مرحله آخر وسایل نقلیه عبوري نزدیک به دوربین انتخاب شده و با استخراج ویژگی ها، طبقه بندي نیز صورت می گیرد.

 

کلید واژه:پردازش ویدئویی، کنترل ترافیک اتوماتیک، طبقه بندي وسایل نقلیه، خودروهاي عبوري

 

نویسندگان: مرتضی رحمنی، سعید فضلی، شهرام محمدي

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازي فرودگاه ها در ژاپن

 

هدف از سامانه مدیریت روسازي در فرودگاه ها ،به عنوان زیرساختی سرمایه ساز ، تخصیص بهینه اعتبارمالی ، نیروي انسانی و منابع می باشد تا عملکرد روسازي فرودگاه در تمام عمر طراحی و بهره برداري در سطح رضایت بخشی باقی بماند .بدین منظور و با معرفی اخیر هواپیما هاي عظیم الجثه و افزایش تعداد و در نتیجه تکرار بار ترافیکی سنگین درمحوطه پروازي ( باندهاي پرواز ، خزش و مجموعه توقفگاه ها) ، نیاز به برنامه ریزي و یکسان سازي بازرسی ها و همچنین ثبت سابقه بازرسی ها بیش از پیش لازم بنظر می رسد. بدین منظور به معرفی سامانه مدیریت روسازي که اخیرا به منظورتامین نیازهاي بازرسی و ثبت منسجم خرابی ها و تصمیم سازي هاي بودجه اي هدفمند در فرودگاه هاي ژاپن پیاده سازي شده اند پرداخته می شود. باداشتن یک سامانه مدیریت علاوه بر کاهشهزینه هاي چرخه عمر ، توزیع هزینه ها نیز منطقی می گردد.

 

کلید واژه : سامانه مدیریت روسازي ، خرابی روسازي ، ترمیم ، نگهداري ،باندپرواز ، باند خزش، توقفگاه (پیشگاه)

 

نویسندگان: اسدالله نوروزي، آزاده قنبرپور

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اولویت بندي سیاست هاي عمده حمل و نقل پایدار بر اساس اثر بخشی در هر یک از ابعاد سه گانه توسعه پایدار و بر اساس ترکیب سه بعد

 

این مقاله با خلاصه سازي سیاست هاي حمل ونقل پایدار و قرار دادن آن ها در 25 سیاست کلی، پس از انجام نظرسنجی از کارشناسان مرتبط با زمینه هاي سه گانه توسعه پایدار براي کمی سازي مقادیر، به کمک نرم افزار Expert Choice بررسی می نماید که میزان اولویت هر یکاز سیاست هاي مطرح شده در هر یک از سه زمینه پایداري یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع، بر اساس شدت اثر بخشی نسبت به هم چقدر است. علاوه بر این سه اولویت بندي، مقاله، اولویت بندي اي کلی با در نظر گرفتن میزان اثربخشی هم زمان در هر سه بخش ارایه می دهد و لیستی به ترتیب اثربخش ترین سیاست تا کم اثرترین سیاست حمل و نقل پایدار به دست میدهد. چنین اولویت بندي دوخدمت عمده ارایه میدهد: 1- به کمک چنین ابزاري تصمیم گیرند(گان) می توانند بودجه را براي تحقق سیاست هاي حمل و نقل پایدار، بسته به ناحیه مورد نظر، طوري تخصیص دهند که با هزینه کمتر، اهداف بیشتري از حمل و نقل پایدار را تامین نمایند و -2 با داشتن وزن نسبی اهمیت سیاست ها نسبت به هم، میتوان ابزاري کمی براي سنجش میزان پایداري در پروژه هاي حمل و نقلی ارایه داد.

 

کلید واژه: پایداري، اولویت بندي، اقتصاد، اجتماع، محیط زیست

 

نویسندگان: محمد سروش تفضلی، سید محمد سید حسینی، مهدي نبی زاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

شناسایی و ارزیابی چالش هاي حمل و نقل پایدار جاده اي سازگار با زیست بوم در ایران

 

در ایران، حمل و نقل جاده اي، بیشترین سهم را در جابه جایی بار و مسافر برعهده دارد. در این میان اینکه چه استراتژيها، اقدامات و تدابیر اجرائی لازم در جهت رسیدن به حمل و نقل پایدار جادهاي سازگار با زیست بوم بایستی اتخاذ گردد سؤالی اساسی می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی– پیمایشی در قالب دیدگاه برنامه ریزي استراتژیکو فرایند روشدلفی و با بهره گیري از تحلیل (SWOT) تحلیل چند هدفی (AHP) به شناسایی مولفه هاي تاثیر گذار در این روند می پردازد. در این بین با تحلیل عوامل داخلی و خارجی، نظرات کارشناسان و بر مبناي تعاریفی که از اهداف کلان بخشصورت گرفت. در نهایت دو محورکلی درون بخشی (سطوح عالی امنیت انرژي، حفاظت و بهره وري در بخش حمل و نقل) و برون بخشی(خدمات و زیر ساخت حمل و نقل سازگار با محیط زیست) و همچنین مهمترین استراتژي هاي موثر در هرکدام از این بخش ها شناسایی شدند سپسبا شناسایی اقدامات اجرائی در هر راهبرد؛ الویت بندي اقدامات در هرکدام از استراتژي- ها مشخص شد. بر پایه این داده ها، اقدامات لازم در راستاي حمل و نقل سازگار با زیست بوم تلفیق و ارزشگذاري گردید. نتایج بدست آمده حاکی از ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت کل عوامل در هر یکاز عناصر ذکر شده می باشد که با یکدیگر مقایسه شده و شباهتها و تفاوتها استخراج گردید. درنهایت با تلفیق مجموع این عناصر و با تفکیک شاخصهاي کلان و خرد در سطوح درون و برون بخشی، استراتژي پیاده سازي حمل و نقل پایدار به لحاظ سازگاري با زیست بوم تعیین گردید.

 

کلید واژگان: حمل و نقل جاده اي، توسعه پایدار، زیست بوم، شناسایی و ارزیابی.

 

نویسندگان: مجتبی ولی بیگی، مهدي عبداللهی، علی اکبر تقی پور

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

سیستم فازي کشف و تعیین خودکار ویژگی هاي حادثه

 

سیستم کشف خودکار حوادث نقش بسزایی در توسعه و بکارگیري سیستم هاي هوشمند مدیریت ترافیک ایفا می کند. بکارگیري این سیستم در شبکه ترافیکی باعث کاهش ازدحامات غیرمترقبه می شود. با توجه به غیرقطعی بودن اکثر مفاهیم مطرح در مسائل مرتبط با ترافیک، در این مقاله سیستمی مبتنی بر منطق فازي براي کشف و تعیین ویژگی هاي حادثه ارائه شده است. مزیت این سیستم برسایر سیستم هاي کشف حادثه این است که علاوه بر تشخیص وقوع حادثه، قابلیت تعیین ویژگی هاي آن از جمله زمان خاتمه حادثه و همچنین تعیین خطوط درگیر در حادثه را دارا می باشد. علاوه بر این، این سیستم داراي عملکرد بسیار خوبی در ساعات اوج ترافیک است که نقطه ضعف بسیاري از سیستم هاي دیگر به شمار می رود. دو متغیر سرعت و چگالی به عنوان ورودي هاي این سیستم در نظر گرفته شدهاند که اطلاعات آنها از طریق شناساگرهاي نصب شده در ناحیه کشف حادثه قابل دسترس است. کارایی این سیستم توسط داده های شبیه سازي شده توسط نرم افزار شبیه ساز Aimsun در ساعات اوج ترافیک در بخشی از بزرگراه همت در شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد بسیار خوب این سیستم در تشخیص حادثه و تعیین ویژگی هاي آن است.

 

کلید واژه: کشف خودکار حوادث، تشخیص ویژگی هاي حادثه، منطق فازي، شبیه سازي ترافیک

 

نویسندگان: زینب صامعی، رایحه معین فر، سید مهدي تشکري هاشمی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ارزیابی اثرات سلامتی برنامه هاي حمل و نقل

 

استفاده از وسایل مختلف حمل و نقل در قرن 21 یکی از شاخصهاي یکشهر سالم به شمار می رود .نزدیک بودن خطوط ارتباط ي مختلف به یکدیگر علاوه بر این که رفت و آمد را برا ي افراد جامعه تسهیل می کند، از بروز ترافیک هم جلوگیري کرده و هزینه هاي رفت و آمدي را نیز کاهشمی دهد. حمل و نقل شامل طیفی از عوامل اجتماعی، محیطی و اقتصادي خارج از بخش بهداشت و درمان است که اثرات آن بر سلامت شناخته شده است. بنابراین در تدوین برنامه ها و سیاست حمل و نقل، لحاظ کردن تعیین کننده هاي سلامت ضروري است. از آن جا که سیاست ها، قوانین و برنامه هاي هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد می توانند اثرات خود را در نهایت بر سلامت مردم و بهره مندي عادلانه آنان از فرصت هاي سلامت اعمال می نماید، لازم است که در سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي اجتماعی به سلامت توجه خاصی مبذول داشت. به این منظور نیاز به ابزار و روش هایی است تا به وسیله آن بتوان اثرات سیاست ها و پروژه ها و برنامه هاي کلان را بر سلامت جمعیت ها بررسی نمود. در حال حاضر در دنیا روش ها و ابزارهاي مختلفی در این زمینه به کار گرفته می شود که تحت عنوان ارزیابی اثرات سلامتی نامیده می شود که کاربرد اصلی آن تخمین نتایج و شفاف کردن عواقب متعدد یک سیاست بر سلامت است.

 

کلید واژه: حمل و نقل، ارزیابی تأثیرات سلامتی، برنامه

 

نویسندگان: پریسا شجاعی، آمنه ستاره فروزان

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

پیش بینی زمان سفر در شبکه جادهاي کشور با استفاده از شبکه عصبی

 

هدف این مقاله ارائه مدل پیشبینی زمان سفر در شبکه جاده اي کشور مبتنی بر شبکه عصبی می باشد. اطلاعات استفاده شده در این تحقیق شامل خروجی ترافیک شمارها و اطلاعات جمع آوري شده به روش ماشین شناور می باشد. مدل ارائه شده در این تحقیق از دو جهت در مقایسه با سایر تحقیقات انجام شده داراي وجه تمایز می باشد. اول اینکه برخلاف تحقیقات گذشته که به صورت موردي در یک قطعه از آزادراه و یا بزرگراه انجام شده اند، تمام شبکه جاده اي کشور را در نظر می گیرد. دوم با استفاده از روش ماشین شناور به غیر از حجم ترافیک، تاثیر عوامل دیگر موثر در زمان سفر نیز در نظر گرفته شده است. نتایج این مدلسازي نشان داد که به ترتیب نوع راه، نوع منطقه، حجم جریان ترافیک، شرایط آب و هوایی و در نهایت شب و روز بیشترین تاثیر را بر زمان سفر دارند و تا نسبت هاي حجم به ظرفیت کمتر از 6/0 چشمگیري در زمان سفر مشاهده نمی شود و با افزایش نسبت حجم به ظرفیت میزان افزایش زمان سفر بیشتر خواهد بود. همچنین بیشترین درصد افزایش زمان سفر به ازاي تغییرات در هر یک از عوامل موثر در زمان سفر، در آزادراه هموار و کمترین آن در راه اصلی در منطقه کوهستانی مشاهده می شود.

 

کلیدواژه: پیش بینی زمان سفر، ماشین شناور، شبکه عصبی، رگرسیون

 

نویسندگان: مسعود طبیبی، فریدون مقدس نژاد، محمد محسنی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

استفاده از تکنولوژي هاي نوین جهت کاهش تصادفات ناشی از خروج از خط در اثرحواس پرتی رانندگان

 

امروزه تصادفات اثرات ناگوار بسیار چشمگیري بر جوامع انسانی دارد. این امر از عوامل متعددي نشأت می گیرد. حدود 90 تا 95 درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی است. یکی از مهمترین این عوامل، حواس پرتی به هنگام رانندگی، هنگام خروج از خط یا تغییر خط عبوري است که در مطالعات به عنوان یکعامل کیفی در نظر گرفته می شود. در این مقاله عوامل مؤثر در حواس پرتی بررسی شده است که شامل تأثیر استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی، تغییر رفتارهاي ناشی از آن به هنگام تغییر خط عبوري، به کارگیري تکنولوژی هاي نوین در خودروها جهت کاهش این عوامل در روند رانندگی به خصوص خروج ناگهانی از خط می باشد. بررسی نتایج حاصل از آن بر روند جریان ترافیک و عوامل مؤثر بر این روند مانند سرعت، تأخیر و... نیازمند تبدیل آن به فاکتورهاي کمی است. استفاده از این تکنولوژي ها، سبب کاهش حوادث ناشی از حواسپرتی می شود.

 

کلید واژه ها: حواس پرتی، خروج از خط، تغییرخط عبوري، تصادفات، تکنولوی هاي جدید

 

نویسندگان: علی عبدي، سید میر سجاد مختاري موسوي، مازیار داریوشی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

توسعه حمل و نقل همگانی محور

 

الگوي توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی یکی از الگوهاي توسعه شهري است که بر محوریت حمل و نقل عمومی استوار است . امروزه این رویکرد در بسیاري از شهرها، در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در جریان گسترش شهر نشینی و توسعه شهري، بخش حمل و نقل به طور همزمان داراي دو نقش مهم و کلیدي تاثیر گذاري و تاثیر پذیري بر روند توسعه بوده است. شکل گیري فرم شهرهاي جدید به طور عمده تحت تاثیر طرق حمل و نقل جاده اي و ریلی بوده و در سوي دیگر بافت و قالب شهرها با بکارگیري سامانه هاي حمل و نقل شهري و میزان توفیق آنها در انجام وظایف خود گره خورده است. هدف این مقاله بررسی مفهوم، ویژگی و مزایاي توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی است که شیوه هاي حمل ونقلی نظیر پیاده روي و دوچرخه سواري ایمن را پیشنهاد می دهد در حالیکه سایر راهکارهاي کوتاه مدت و بلند مدت براي نجات شهرهایی مانند تهران راه به جایی نبرده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبناي مطالعات کتابخانه اي و بررسی منابع روز دنیا می باشد نتیجه این شد که زمان آن فرا رسیده است که شهر تهران با توجه به مشکلات پیش رو و عدم جوابگویی راه حل هاي کوتاه و بلند مدت بهتر است که توسعه حمل و نقل همگانی محور را بعنوان راه حل پایدار و مناسب شهري برگزیند.

 

کلید واژه: حمل و نقل همگانی،شیوه هاي حمل و نقلی،اختلاط کاربري ها.

 

نویسندگان: علی خاکساري، شهرزاد طهماسبی تهرانی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

بررسی و مقایسه میزان سرفاصله زمانی تخلیه بر حسبشماره باند براي سه زمان اوج صبح، ظهر و عصر در تقاطع هاي چراغدار (مطالعه موردي: شهر رشت)

 

سرفاصله زمانی تخلیه اشباع، پارامتر اساسی مورد نیاز در طراحی بهینه تقاطع هاي چراغ دار می باشد. از آنجا که نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف، به شدت تحت تاثیر نوع رفتار کاربران میباشد، بنابراین لازم است در کشور ما نیز مطالعات مجزایی جهت تعیین پارامترهاي اولیه ترافیکی تقاطع، صورت پذیرد. در مطالعه حاضر، در سه تقاطع چراغ دار شهر رشت، داده هاي میدانی مرتبط با سرفاصله زمانی براي سه زمان اوج صبح، ظهر و عصر برداشت شد. سپس مقادیر بیشینه، کمینه و میانگین سرفاصله زمانی تخلیه محاسبه گردید. تاثیرات متغیرهاي زمان اوج برداشت داده ها و شماره باند بر روي مقادیر میانگین سرفاصله زمانی تخلیه به کمک مدل توصیفی تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. از جمله نتایج به دست آمده میتوان به وجود تفاوت معنادار بین مقادیر میانگین سرفاصله زمانی تخلیه در سه بازه زمانی اوج صبح، ظهر و عصر و نیز اهمیت تاثیر شماره باند بر میزان سرفاصله زمانی تخلیه اشاره کرد.

 

کلید واژه: سرفاصله زمانی تخلیه، تقاطع چراغدار، مدل تحلیل واریانس.

 

نویسندگان: ایرج برگ گل، فرهاد قاصري، محراب پورنصیر

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

Urban Structure and Transport – Melbourne case study

Studies about relationship between urban form and travel are generally at household level. Australian Bureau of Statistics (ABS) and Victorian Integrated Survey of Travel and Activity (VISTA) data at statistical local area (SLA) level for Melbourne, Australia were used to estimate greenhouse gas emissions from personal transport. An integrated model which consists of three sub-models (car ownership, vehicle km travel, mode share) has been proposed in this paper. The model suggests that population density, distance from central business district (CBD) and dwelling types are influencing factors for urban structure measurement and can be used for estimating energy consumption and greenhouse gas emissions. It was found that the model developed is not complex enough for considering the relationship between urban form and personal travel.

 

Key Words: Urban structure, Land use, Transport

 

Author: Marzieh Reisi

 

Download Article

لینک به دیدگاه

پیشگیري از خطر برخورد خودروها در محوطه کارگاهی با استفاده از تکنولوژي VII

 

امروزه به علت ازدیاد عملیات تعمیر و نگهداري راه ها، تلفات و خسارات مالی ناشی از به وقوع پیوستن تصادفات در محل کارگاه هاي راهسازي1 که به علت انحراف مسیر و کاهش سرعت خودروها می باشد، متخصصین را بر آن داشته است تا نسبت به ایجاد آگاهی به رانندگان، قبل از رسیدن به محل کارگاه، اقدامات جدي و موثري را انجام دهند.در این مقاله جدیدترین تکنولوژي هشدار به رانندگان به نام VII (یکپارچه سازي زیرساختهای خودرو) و نحوه اجراي آن را بررسی کرده و آن را با دیگر سیستم هاي کنترلی سنتی مقایسه می کنیم.

 

کلید واژه : محوطه کارگاهی ، یکپارچه سازي زیرساخت هاي خودرو ، سیستم هاي هشدار دهنده ، تنگناي مسیر

 

نویسندگان: امین کاظمی، فرهاد دهقان نیري، حسن ذوقی

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

اثرات استفاده از استراتژي CEA براي اولویت بندي طرح هاي ایمن سازي جاده اي (مطالعه موردي: محور گرگان آزاد شهر)

 

تخصیص منابع و امکانات محدود به نحوي که به طور موثر و مطلوبی نیازهاي ایمنی جامعه را تامین کند مستلزم ایجاد یک چهارچوب منطقی و سیستماتیک جهت تصمیم گیري اصولی است. بطورکلی استراتژي هاي انتخاب برنامه هاي ایمنی می تواند ازبین روش هاي تعیین اولویت پروژه هاي حمل ونقل انتخاب گردند ولی از این بین استراتژي مهم که با توجه به تحقیقات به عمل آمده بر روي متولیان اجراي طرح هاي ایمن سازي اعم از وزارت راه و شهرسازي، راهنمایی رانندگی نیروي انتظامی ، سازمان حمل ونقل و وزارت بهداشت ودرمان بیشتر از سایر استراتژي ها مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از: استراتژي استفاده از نتایج تجربی گذشته و استفاده از طرح هاي ایمن سازي که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرد. به این صورت که سیاست گذاران همین روند فعلی اجراي برنامه هاي ایمنی را به منظور ارتقاء سطح ایمنی ادامه می دهند. در این تحقیق سعی شده است که با استراتژي موثرترین- هزینه ثابت نماییم که اولویت بندي پروژه هاي ایمن سازي بر این اساس موثرتر و بازگشت اقتصادي بیشتري بهمراه خواهد داشت. بهمین منظور کلیه طرح هاي ایمن سازي اجراگردیده طی سال هاي گذشته در محور گرگان– آزاد شهر مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته نشان داده شده است که استفاده از استراتژي تجربیات طرح هاي گذشته در ایمنسازي این محور نمیتواند به اندازه استفاده از CEA موثر باشد.

 

واژگان کلیدي: موثرترین، هزینه، تصادفات، ایمن سازي

 

نویسندگان: فرامرز قدیریان، محمد رحیم هلاکو

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

ایمنی در حمل و نقل زمینی کالاهاي

خطرناك

 

از جمله دغدغه هاي مهم در حمل و نقل ریلی و جاده اي، حمل ایمن کالاهاي خطرناك می باشد؛ چرا که کمترین بی توجهی به آن عواقب بسیار خطرناك زیست محیطی و انسانی به دنبال دارد. در این میان حمل مواد پرتوزا نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. به همین منظور بکارگیري کامل قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در هنگام بسته بندي، بارگیري و حمل این مواد و همچنین کنترل و نظارت مستمر در مسیر راه هاي ریلی و جاده اي ضروري می باشد تا اطمینان حاصل گردد که ایمنی راه ها، محیط اطراف راه ها و محتوي بسته ها، ایمنی انسان ها و حفظ سلامت آنها و همچنین حفظ محیط زیست حاصل می گردد. در این مقاله پس از بررسی وضعیت فعلی حمل و نقل کالاهاي خطرناك در ایران، به بررسی روش ها و راهکارهایی می پردازیم که عمل به آنها باعث افزایش ایمنی در حمل و نقل این نوع کالاها می شود.

 

کلید واژه: حمل و نقل ریلی و جاده اي، ایمنی، کالاهاي خطرناك، محیط زیست، مقررات داخلی و بین المللی

 

نویسندگان: حسن ذوقی، محمدرضا خلیل زاده

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

تأثیر تغییر خط بر جریان ترافیک و ایمنی

مسیر

 

هدف این تحقیق، مدلسازي از رفتار راننده در حین تغییر خط بر اساس داده هاي واقعی جریان ترافیک می باشد که به تحلیل ایمنی مسیر می انجامد. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نظر، از پروژه اي تحت عنوان NGSIM که در آن از داده هاي مربوط به بزرگراه I-80 واقع در کالیفرنیا موجود می باشد، استفاده گردید. محدوده مطالعاتی در بزرگراه مورد نظر، بین ورودي و خروجی دو رمپ قرار گرفته و منطقه اي می باشد که در آن پدیده حرکات ضربدری (Weaving) به وفور اتفاق می افتد. با توجه به این که داده ها به صورت ماتریس گسترده اي می باشد، لذا از نرم افزار MATLAB براي اعمال عملیات جبري و کدنویسی استفاده گردید.پساز بررسی وچگونگی پراکندگی داده ها نوع تحلیل رگرسیونی انتخاب گردید ونهایتاً در نرم افزار SPSS بعد از کنترل ضرایب همبستگی و سطوح معناداري به ارائه مدل پرداخته شد. مدل نهایی با مجذور ضریب همبستگی چندگانه (R2) برابر 774/0 ارائه گردید که براي اعتبار سنجی مدل از میانگین مربعات خطا (MSE) استفاده شد.

 

کلید واژه: تغییر خط، متغیر وابسته، متغیر مستقل، مدل تحلیل رگرسیونی

 

نویسندگان: شروین بخشی، علی منصور خاکی، محمود صفارزاده، نگار جباري

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

مکانیابی بهینه ایستگاه هاي پمپ بنزین در شبکه هاي درون شهري

 

بخش حمل و نقل، در اکثر کشورها، مهمترین بخش مصرف کننده انرژي می باشد. علاوه بر آن، خودروهاي بنزین سوز نیز، هر روز از امکانات و محبوبیت بیشتري برخوردار میشوند. ایستگاه هاي سوخت گیري، به عنوان یکی از ارکان اصلی یک شبکه حمل و نقلی، وظیفه تامین سوخت مورد مورد نیاز این خودروها در شبکه مذکور را بر عهده دارند. مکان نامناسب این ایستگاه ها، اتلاف هزینه و زمان بسیار و همچنین نارضایتی کاربران را به دنبال دارد. در سوي مقابل، مکان بهینه این تاسیسات، نه تنها بر کیفیت تردد در شبکه، بلکه در موفقیت اقتصادي آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این راستا، بررسی و تعیین پارامترهاي تاثیرگذار ، وزندهی آنها در قیاس با یکدیگر با استفاده از نرم افزار Expert Choice، در نهایت آنالیز آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پروسه اي است که حاصل آن، نیل به اهداف این تحقیق می باشد. نظرسنجی از افراد متخصص، همچنین ساکنین محلی، در راستاي تعیین برخی پارامترهاي مورد نیاز در محدوده مورد مطالعه انجام گردیده است. آماده سازي داده ها با استفاده از منطق فازي، بررسی وضعیت محدوده مورد مطالعه در برنامه ArcGIS و و به عنوان نتیجه، استخراج تعداد، نوع و محل قرارگیري ایستگاه هاي مورد نیاز، طی بیست سال آتی، از دست آوردهاي این تحقیق محسوب می گردد.

 

کلمات کلیدي: مکانیابی، ایستگاه هاي پمپ بنزین، شبکه درون شهري، فازي، GIS

 

نویسندگان: منصور حاجی حسینلو، شهاب کبیري

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...