رفتن به مطلب

اشتباه قاضي


Gandom.E

ارسال های توصیه شده

اشتباه در لغت از «شبه» در باب افتعال است و در ادبیات عرب «شبهت الشی‏ء بالشی‏ء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است.

اشتباه در اصطلاح حقوقی عبارتست از « عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود»[2]. به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب[3]، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می‎برد».

اشتباه به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود.[5] چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود، اشتباه حکمی است.[6]

اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است.

لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری است.

از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباهقاضی مطرح می‌شود.

 

اشتباه قاضی در قوانین

قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل 171 به موضوع اشتباهقاضی پرداخته است. پس از آن ماده 58قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود و در موارد ضرر معنوی ، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»[9]

ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی نیز در صدد اجرایی‎تر کردن این امر سه روش برای رسیدگی به آرای قابل نقص به سبب اشتباه قاضی بیان داشته است:1

. وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی‌ببرد.

2. وقتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

3. وقتی مشخص شود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.

 

با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا. اشتباه قاضی ناشی از دو امر است:

1. اشتباه ناشی از تقصیر قاضی

 

چنانچه اشتباه ناشی از تقصیر یا عمد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باشد، خود او ضامن خواهد بود. مقصود از تقصیر شغلی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عبارتست از ارتکاب عملی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از آن منع شده و یا ترک کاری است که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و آزادی‎های طرفین دعوی ملزم به رعایت آن بوده، ولی در نتیجه ارتکاب تقصیر، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود. به موجب ماده 953
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده و ماده 951 تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف تعریف کرده است. قضات نیز مانند هر صنف دیگری در ایفای وظایف خویش تابع
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گوناگونی هستند و در صورت تجاوز از آن قوانین، به هنگام رسیدگی به دعاوی و اصدار حکم و ایراد خسارت؛ مقصر شناخته شده و در نتیجه مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد شد. لذا حقوقدانان ایشان را کارمند استخدامی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محسوب و به موجب ماده 11
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئولیت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مصوب 1339 ، در صورتی که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‎احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‎باشند. لازم به ذکر است که ماده 336
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در تفسیر تقصیر ناشی از رانندگان در صورت تصادم، تقصیر را اعم از بی‎احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.

 

2.اشتباه ناشی از سهو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آنگاه که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شرایط تقصیر را نداشته و بدون سوءنیت و سهوا مرتکب اشتباه شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باید خسارات حاصل از این اشتباه را جبران نماید. از آنجا که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قصد ایراد خسارت را نداشته و در صدد انجام وظیفه بوده است، عدم مسئولیت وی امری منطقی است. اما به هر حال در جهت حفظ وجهه دستگاه قضایی و اجرای عدالت، نبایست زیاندیده را به حال خود رها نمود. چرا که قوه قضائیه به عنوان دستگاهی حاکمیتی، مسئولیت نهایی امر قضا را برعهده دارد و ضمان متوجه او خواهد بود. لذا جبران خسارت زیاندیده توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باید به عمل آید.

مصادیق اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

به طور کلی مراد از اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ماده 58 ق.م.ا. ، عبارتست از تصور امر خلاف از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مقررارتی است که رعایت آن‎ها برای دادگاه لازم است و در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود. با استفاده از ماده 58 ق.م.ا. اشتباه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دو مورد مصداق پیدا می‎کند:

‌أ. اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در موضوع دعوی

به عنوان مثال از آنجا که در صحت عقد توافق و تعیین طرفین بر موضوع و نوع معامله شرطی اساسی بوده و فقدان آن موجب بطلان عقد است. چنانچه طرفین در دادگاه اقامه دعوی کرده و هر یک یک نوع عقد را مدعی شوند، و مدارکی ارائه دهند و دادگاه بدون توجه به عدم توافق طرفین بر نوع معامله اقدام به صدور حکم به ضرر یکی از طرفین نماید، مورد از مصادیق اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در موضوع دعوی بوده قابل انطباق بر ماده 58 ق.م.ا. می‎باشد.

 

‌ب. اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در تطبیق حکم بر مورد خاص

در تحلیل دقیق از این نوع اشتباه، باید توجه داشت که این اشتباه ممکن است به دو صورت تحقق یابد:

1.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از وجود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بی اطلاع باشد. به عنوان مثال از یکی از تبصره‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بودجه سالهای قبل بی اطلاع باشد. در این صورت جهل رافع مسئولیت وی نبوده، مسئولیت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
او موجب ضمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌گردد. در حقیقت در این مورد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تقصیر داشته است.

2. ممکن است

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برداشت نادرستی از حکم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر مورد خاص کند و به ضرر کسی تمام شود. در صورت تقصیر شخص
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و در صورت سهو
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئول خواهد بود.

 

خسارت ناشی از اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

خسارت یا ضرر و زیان به معنای اعم عبارت است از « هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود»[13] لازم به ذکر است که عمل زیانبار در صورتی نیازمند جبران خسارت است که اولا ضرر و زیان مسلم باشد، ثانیا مستقیم باشد، ثالثا نیابید جبران شده باشد و رابعا رابطه علیت میان اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و زیان حاصله احراز گردد.[14]

با توجه به ماده 58 ق.م.ا. خسارت ناشی از اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر دو نوع است:

 

1. خسارت مادی: خسارت مادی قابل جبران ناظر به از بین رفتن مال یا کسر ثروت یا منفعت مشروعی است که در نتیجه اشتباه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص حاصل خواهد شد. در این قبیل خسارات،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اقدام به پرداخت خسارت خواهد کرد.

 

2. خسارت معنوی: مانند ازبین رفتن آبرو، یا صدمات روحی که جنبه غیر مالی دارد. در این قبیل خسارات به سبب این غیر قابل ارزیابی مادی بوده و نمی‌توان آنرا به پول تقویم کرد، برخی آن را غیر قابل جبران می‎دانند. هر چند برخی نیز بر پرداخت مالی به زیاندیده اصرار داشته، آن را موجب خشنودی وی دانسته و سبب کاهش تالمات وی می‌دانند. به طور کلی چنانچه در ماده 58 نیز اشاره شده است باید از زیاندیده اعاده حیثیت نمود. اعاده حیثیت به موجب ماده 10

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئولیت مدنی، صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده « هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‎تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن اقدام نماید».[15]

career-opportunities.jpg

مرجع اعلام کننده اشتباه

بندهای الف و ب ماده 235 ق.آ.د.ک. دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:

1)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
صادر کننده رای

2)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

تبصره 1 ماده مذکور تعبیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیگر را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور, رئیس حوزه قضایی یا هر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. البته مقصود از تعبیر «هر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد» قضاتی هستند که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مصداق آن قضات اجرای احکام هستند.

لینک به دیدگاه
اگه جانی باشه چی؟ اشتباهیی حکم به اعدام بده ؟!!

خودشو اعدام میکنن ؟ ماسمالی میکنن موضوعو ؟ یا دیه میگیرن ؟!

 

دو نوع اشتباه داریم

یه مورد اشتباه عمدی و یه مورد اشتباه سهوی..

در اشتباه عمدی که اشد مجازات شامل میشه یعنی چون باعث مرگ یه نفر شده به قصاص محکوم میشه

اما اگه سهوی باشه خلع میشه و به انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی محکوم میشه...:icon_gol:

لینک به دیدگاه
دو نوع اشتباه داریم

یه مورد اشتباه عمدی و یه مورد اشتباه سهوی..

در اشتباه عمدی که اشد مجازات شامل میشه یعنی چون باعث مرگ یه نفر شده به قصاص محکوم میشه

اما اگه سهوی باشه خلع میشه و به انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی محکوم میشه...:icon_gol:

 

 

 

 

خب بله..منظور همون اشتباه سهویه...وگرنه عمدی که همون حالت قاتل معمولی را داره

دو تا موضوع

اول اینکه فقط از قضآوت کنار گذآشته میشه ؟ یعنی دیه یا حبس اعم از دایم و موقت شامل حالش نمیشه ؟

دوم اینکه در متن در قسمت اشتباه ناشی از سهو قاضی که با رنگ نارنجی مشخص شده نوشته اگر اشتباه سهوی باشد، از انجایی که قصد این کار را نداشته و در حال انجام وظیفه بوده مجازانی نداره و دولت باید اشتباه را جبران کند ! یکم تناقض داره با صحبتتون ...

لینک به دیدگاه
خب بله..منظور همون اشتباه سهویه...وگرنه عمدی که همون حالت قاتل معمولی را داره

دو تا موضوع

اول اینکه فقط از قضآوت کنار گذآشته میشه ؟ یعنی دیه یا حبس اعم از دایم و موقت شامل حالش نمیشه ؟

دوم اینکه در متن در قسمت اشتباه ناشی از سهو قاضی که با رنگ نارنجی مشخص شده نوشته اگر اشتباه سهوی باشد، از انجایی که قصد این کار را نداشته و در حال انجام وظیفه بوده مجازانی نداره و دولت باید اشتباه را جبران کند ! یکم تناقض داره با صحبتتون ...

 

بله از قضاوت و کلا کارای دولتی و قضایی کنار گذاشته میشه و نمیتونه هیچ فعالیت دولتی و رسمی داشته باشه...دیه که نه اما از شش ماه تا پنج سال حبس شاملش میشه و بنا به نوع تخلفش حکمای مختلف براش صادر میشه

پاسخ سوال دومتونم این که اون متنی که شما بهش اشاره کردین برای اشتباه سهوی ای هست که باعث مرگ نشده باشه..منم در پاسخ سوالتون که پرسیده بودین اگه باعث مرگ بشه گفتم کنار میذارنش اما اشتباهات کوچیک در مورد حکم به حبس و این چیزارو خسارتش رو دولت میپردازه:icon_gol:

لینک به دیدگاه
بله از قضاوت و کلا کارای دولتی و قضایی کنار گذاشته میشه و نمیتونه هیچ فعالیت دولتی و رسمی داشته باشه...دیه که نه اما از شش ماه تا پنج سال حبس شاملش میشه و بنا به نوع تخلفش حکمای مختلف براش صادر میشه

پاسخ سوال دومتونم این که اون متنی که شما بهش اشاره کردین برای اشتباه سهوی ای هست که باعث مرگ نشده باشه..منم در پاسخ سوالتون که پرسیده بودین اگه باعث مرگ بشه گفتم کنار میذارنش اما اشتباهات کوچیک در مورد حکم به حبس و این چیزارو خسارتش رو دولت میپردازه:icon_gol:

 

 

 

عجب شغلی....چرآ ادم باید کاری داشته باشه که خطاش که جزو لاینفک عملکرد هر انسانه باعث قتل کسی بشه :icon_redface:

 

اگه یه جوون 20 ساله پاش با ضرب به یه میزی که سر راهش بوده بوده بخوره فورا دردش رو حس میکنه چند لحظه صبر میکنه و با ساکت شدن درد به مسیرش ادامه میده. اما اگه یه فرد 80 ساله که اتفاقا پوکی استخوان هم داره در همون موقعیت و یا حتی موقعیت خفیف تر قرار بگیره ، پاش میشکنه، استخوناش خورد میشن و چند ماه تو گچ میرن....در این حالت دوم نمیشه صرفا میزی که اونجا بوده رو مقصر دونست و یا خود فرد رو ...چرا که همین شرایط مشابه رو 90 درصد دیگه مردم منجر به حادثه نمیشه اما میشه یه جورایی پوکی استخوانش رو علت دونست...و پوکی استخوانش میتونه به دلیل فقر کلسیم ناشی از فقر مالی که در سنین جوانی بر زندگیش حاکم بوده باشه ...فقر مالیش هم به دلایل شخصی و خونوادگی تا اجتماعی میتونه مقصر داشته باشه / پوکی استخوانش میتونه به دلیل سیگارهایی باشه که سالیان سال کشیده..اون سیگارها خودش علت ها و ادم ها پشتش بوده از مادی تا معنوی / میتونه به دلیل داروهایی مثل کورتون باشه ک مصرف میکنه. داروهایی که به خاطر درمان بیماریه. بیماری هایی که علل ژنتیکی یا روانشناختی و عصبی یا علل سهل انگاری مراقبت های پزشکی به دلیل فقر مادی حتی و یا علل ناشناخته دارند / میتونهبه دلیل اعتیاد باشه..اعتیادی ک خودش هزاران دلیل داره و ......

در واقع نه یه عامل و نه یک نفر ، تنها مقصر بروز این حادثه نبودند. پس بی انصافیه اگه فقط تیکه اخر این پازل بزرگ مجازات بشه...

 

 

به خصوص مجازاتی مورد نظرم هست که منجر به گرفتن حق حیات میشه ...

به هر حال مرسی...چون از نظر قضآیی مجازات این شرایط رو نمیدونستم که چه طوریه :icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...