رفتن به مطلب

حالت های مختلف بستن مدارات Op-Amp


ارسال های توصیه شده

برای دیدن بهتر عکسها روی آنها کلیک کنید

 


  • تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)    

  • تقویت کننده مستقیم
  • دنبال کننده و لتاژ
  • تقویت کننده ولتاژ به جریان
  • تقویت کننده جریان به ولتاژ
  • مدار نمونه با استفاده از دیود
  • مدار انتگرال گیر
  • مدار مشتق گیر
  • مدار جمع کننده
  • مدار تفریق کننده

   

تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)

 

 

با توجه به اینکه d7caecf4de7d53ddc0a7c4febb5e9627.png زمین شده است. بنابراین d331bb874678ce9c8ab727b8def2803a.png است.در حالت ایده آل 36cf422e2e6f46e47e0c746596c147d9.png است.در نتیجه

 

e4da96e168f7ea4961867411ce6b1708.png می شود.

 

با توجه به بالا بودن مقاومت ورودی آپ امپ در پایه منفی و با توجه به قوانین گره می توان نتیجه گرفت.

eb8c75bf53658f22583764cbc08dc2da.png(منظور از IZ1 جریان امپدانس یا مقاومت Z1 می باشد)

می شود.در واقع در اینجا فرض کردیم IZ1 جریان وارد شونده به گره موجود در پایه منفی آپ امپ است.و IZ2 جریان خارج شونده از این گره است.

با توجه به قانون اهم و جهت جریان و صفر بودن جریان ورودی در آپ امپ رابطه زیر را برای IZ1 و IZ2 داریم.

 

b5b294d9cc7d5c84bf79506e30a0500c.png

 

3c64fdae918b453ef1738f163c60aa02.png

 

bbc6513af5e7314eb99f98948aaa50a7.png

 

با توجه به فرمول فوق و تساوی IZ1 و IZ2 رابطه زیر بدست می آید.

 

96026af557ffc262bb85b98f4fcc546d.png

در این فرمول خروجی ضریب منفی یا برعکس شده ورودی است.

اگر مقاومت فیدبک و مقاومت ورودی یکسان باشند.،مقدار گین برابر منفی یک می شود.در این حالت آپ امپ به صورت یک بافر NOT یا معکوس عمل می کند.

 

r54ffsiuggcb3eo6u2r_thumb.jpg

 

 

منبع : دانشنامه رشد

لینک به دیدگاه

تقویت کننده مستقیم

 

 

در این حالت برعکس حالت قبلی تحریک آپ امپ از پایه مثبت صورت می گیرد.همانطور که در شکل زیر مشخص است.9bbdc8fd8e7c91eb9840f47b45bcacdd.png است.

با توجه به هم پتناسیل بودن پایه های ورودی منفی و مثبت در حالت ایده آل داریم

ebb65d8145b64d4832bfac394b507897.png

با در نظر گرفتن قانون اهم cd8296288a4e69336abb2e096aacc76d.png در مورد جریان IZ2 رابطه زیر را داریم

33ca5601fc46027a481a82ae3bf056b8.png

همانطور که دیدید 634632c65991c41229e63e3795588cdc.png می باشد.در نتیجه فرمول فوق به صورت زیر ساده می شود.

0c662dd64065b596aaf2acb9c893bd46.png

8d27355e6167ff74f1974757b15a966b.png

با توجه به قوانین گره و صفر بودن جریان ورودی آپ امپ در حالت ایده آل و روابط فوق رابطه زیر را داریم

251a395d4dae2fbc938fd9cf8929554c.png

با ساده کردن رابطه فوق داریم

71cfa30bba3d06e75b560913b887f3a3.png در این حالت خروجی مضرب مثبتی از ورودی است.

 

y466plgcuhv6muo1mnc5_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

تقویت کننده ولتاژ به جریان

 

در این حالت جریان ایجاد شده در بار مقاومتی متناسب با ولتاژ ورودی است.به دلیل مقاومت ورودی بسیار بالا در آپ امپ ها می توان از جریان ورودی آپ امپ ها صرفنظر کرد.بنابراین جریان خروجی از رابطه زیر محاسبه می شود.

26675f5661506ff4533ca58a32c3a0b7.png

 

u8an49p9cxqb0rvqwa7_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

تقویت کننده جریان به ولتاژ

 

از این مدار جهت تقویت جریانهای خیلی کوچک در حد میکرو آمپر و تبدیل آن ها به ولتاژ های مناسب و خیل بیشتر از میکرو استفاده می شود.

 

با استفاده از فرمول زیر می توانید.مقدار ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.

260e29e96aeb2e3830627cbe1201fd31.png

opamp6.jpg

 

مدار نمونه با استفاده از دیود

q2ids8xxqs14u5bh3p_thumb.jpg

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.مسیر فیدبک توسط دیود ایجاد می شود.اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد.این شکل موج را با عبارت Vin در کنار شکل می توانید در شکل بالا مشاهده کنید.خروجی این آپ امپ در حالتی که ولتاژ ورودی در سیکل منفی باشد.،نزدیک به صفر است.که با صرفنظر کردن از این مقدار نزدیک به صفر آنرا صفر در نظر می گیرند.

در این حالت ولتاژ های کمتر از ولتاژ هدایت دیود را از سیگنال ورودی در حالت عملی در خروجی نخواهیم داشت.

pyfuuk0jbg8ebedebp4_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

مدار انتگرال گیر

 

 

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.زمانیکه لبه بالارونده پالس را در ورودی منفی این آیسی داشته باشیم.، ولتاژ‌ در پایه منفی بیشتر از ولتاژ در پایه مثبتی است.که زمین شده است.در این حالت آپ امپ به صورت معکوس کننده عمل می کند.

همانطور که می دانید.انتگرال شکل موج مربعی به صورت مثلثی است.شیب این شکل موج در لبه بالا رونده منفی و در لبه پایین رونده مثبت می شود.

می توانید شکل موج مربعی را توسط آیسی 555 ایجاد کنید.و شکل موج مثلثی را در اسیلسکوپ ببینید.

 

در حالت ایده آل همانطور که می دانید.36cf422e2e6f46e47e0c746596c147d9.png

با توجه به قوانین مربوط به گره،جریان های وارد شونده به یک گره با جریان های خارج شونده از گره برابر هستند.این قانون تحت عنوان kcl نامیده می شود.بنابراین رابطه زیر را خواهیم داشت.

6cc49188fd07ce0950d4540be45d70cf.png

همانطور که گفته شد به دلیل مقاومت ورودی بالا در آپ امپ می توانید از جریان(I-)صرفنظر کنید.

بنابراین رابطه بالا به صورت زیر ساده می شود.

466867cc37b8a508de260d95934aea75.png

 

با توجه به قانون اهم جریان گذرنده از مقاومت IR1 به این صورت به دست می آید.d14a4aaebc864eb9d5050c3b5156e458.png با توجه ب اینکه در حالت ایده آل 36cf422e2e6f46e47e0c746596c147d9.png و d7caecf4de7d53ddc0a7c4febb5e9627.png برابر صفر است.e4da96e168f7ea4961867411ce6b1708.png می شود.

 

و رابطه مربوط به جریان در بالا به این صورت ساده می شود.430763ab3187deb8830fba4c8290035c.png

 

رابطه مربوطه به جریان خازن به صورت زیر می باشد.در این رابطه جریان خازن با حاصلضرب ظرفیت خازن بر حسب فاراد در مشتق زمانی ولتاژ‌ خازن بدست می آید.

 

af4a3bbbba81d9cb3918b0bbcad55a86.png

 

بر اساس این رابطه و جهت جریان عبارت مربوط به جریان خازن به صورت زیر به دست می آید.

 

be0f628bc982db5f2d112a679f4f2a3c.png

 

با توجه به صفر بودن 404a496d33900e7a4503d67baf6fff65.png رابطه بالا به صورت روبرو ساده می شود.a2f3f5501a9d56cbb0e615cbd74d5613.png

 

بنابر روابط مربوط به kcl که گفته شد.رابطه زیر را خواهیم داشت.

 

1ebdf97cbd56d42d4552a2a6061ef817.png با ساده کردن این رابطه خواهیم داشت.6c8ffcc6aa0fe64f7f6d0028c0593a7f.png

 

همانطور که می دانید.انتگرال از مشتق برابر خود عبارت می شود.پس برای بدست آوردن خروجی از دو طرف تساوی انتگرال می گیریم.

در این حالت خروجی برابر انتگرال حاصل تقسیم ورودی بر حاصلضرب مقاومت در ظرفیت خازن خواهد شد.

در این حالت اگر شکل موج ورودی به صورت مربعی باشد شکل موج خروجی به صورت مثلثی خواهد بود.

 

34r3jcqa8xy6tlevo2hh.jpg

لینک به دیدگاه

مدار مشتق گیر

 

اگر در محل اتصال خازن با پایه 2 آپ امپ مطابق شکل از قوانین مربوط به kcl استفاده کنید.همانطور که می دانید بر اساس قوانین kcl جریان های وارد شونده به یک گره با جریان های خارج شونده از گره برابرند.در این گره ای که مطرح شد.،3 جریان وجود دارد.،یک جریان را جریان خازن در نظر بگیرید.،که به گره وارد می شود.دو جریان دیگر از گره خارج می شوند.یک جریانی که وارد پایه منفی آپ امپ می شود.و جریانی که وارد مقاومت R2 در خروجی می شود.بنابراین فرمول زیر را خواهیم داشت.

 

05c400ee2ea09d0dfc11ac91256b322f.png

 

به دلیل مقاومت ورودی بالا در آپ امپ و در حالت ایده آل می توانیم از جریان در پایه منفی آپ امپ صرفنظر کنیم بنابراین داریم

در واقع بنابر فرمول زیر همان جریانی که از خازن در ورودی می گذرد وارد خروجی نیز می شود.

 

898d2775f102c9513be7f45dbea83c4c.png

 

فرمولی که می توان در مورد جریان خازن وجود دارد.به صورت زیر است.

در این فرمول c ظرفیت خازن بر حسب فاراد است.t نیز در این عبارات بیانگر این است.که این فرمول بر حسب زمان می باشد.

d/dt نیز همانطور که می دانید علامت مشتق گیری است.بنابراین جریان گذرنده از خازن از حاصلضرب ظرفیت خازن در مشتق زمانی ولتاژ بدست می آید.

 

31cf420736ae9e48bde1a22daaeb21af.png

 

جریان گذرنده از مقاومت فیدبکی R2 نیز از رابطه زیر محاسبه می شود.

 

c82e0fba0c428aa421a12d22ddcf8f88.png

 

در حالت ایده آل e4da96e168f7ea4961867411ce6b1708.png می باشد.بنابراین d44fb4847f7d29c1ac72f42666d1769e.png

 

بنابر روابط فوق راطه زیر را خواهیم داشت.

 

8e9cda7dc6475ddd7d8d085be41e2abb.png

 

با ساده کردن عبارت فوق خواهیم داشت.همانطور که می بینیدخروجی از مشتق ورودی حاصل می شود.

 

ee5ad9e9fd1336611f4017c4b5a5bd0e.png

 

در شکل مثلثی ورودی مربوط به مشتق گیر.،هر جا که شیب خط مثلثی شکل زاویه ای حاده باشد لبه بالا رونده پالس را خواهیم داشت.،و هر جا که این زاویه منفرجه یا باز باشد.لبه پایین رونده پالس را خواهیم داشت.

اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد.مشتق آنرا در نظر بگیرید.وسپس به خاطر علامت منفی که در فرمول بدست آوردید.آنرا معکوس کنید.

 

f6cb635ac28e24853b49b43a94a299af.png

علامت منفی این عبارت با منفی فرمول بالا مثبت می شود.بنابراین در این حالت شکل موج خروجی همسان با شکل موج ورودی و جلوتر از آن ایجاد می شود.علت جلوتر بودن آن ضریب a است.که در مشتق مشاهده می کنید.این شکل موج ها را براحتی می توانید در اسیلسکوپ مشاهده کنید.

 

اگر شکل موج ورودی مربعی باشد.،همانطور که می دانید مشتق تابع پله ای تابع ضربه ای می شود .بنابراین در خروجی هنگامیکه لبه بالارونده پالس وجود داشته باشد.، یک پالس نوک تیز به سمت بالا خواهیم داشت.و هنگامیکه لبه پایین رونده پالس را داشته باشیم.این پالس نوک تیز به سمت پایین خواهد بود.

 

p9vmxmoh63jexb6y1h8d_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

مدار جمع کننده

 

 

با توجه به مقاومت ورودی بالا در آپ امپ جریان هر یک از مقاومت ها در ورودی و جریان خروجی از رابطه زیر بدست می آید.علامت منفی نیز به خاطر این است که تحریک ولتاژ از پایه منفی صورت گرفته است.

 

c77552e6d60ba5e1b89aebea53f8985d.png

 

اگر مقاومت های R1،R2 و R3 با یکدیگر برابر باشند.فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می شود.

 

 

64ef962e92dc0ce5df490a925d6b9212.png

 

p9vmxmoh63jexb6y1h8d_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

مدار تفریق کننده

 

 

اگر آپ امپ را ایده آل فرض کنید.در واقع مقاومت ورودی آنرا بی نهایت و ولتاژ در دو پایه مثبت و منفی آنرا یکسان در نظر بگیرید. روابط زیر را جهت محاسبه ولتاژ‌خروجی خواهیم داشت.

 

36cf422e2e6f46e47e0c746596c147d9.png

 

مقدار ولتاژ در مقاومت R3 به صورت زیر محاسبله می گردد.در اینجا از قانون تقسیم ولتاژ در مقاومت های سری استفاده شده است.اگر به شکل نگاه کنید.این دو مقاومت سری نیستند. اما به دلیل بالا بودن مقاومت وردی آپ امپ و صفر بودن جریان ورودی می توان دو مقاومت را سری در نظر گرفت.

 

76b182df6275f156311e0e2c8632b4a0.png

همانطور که در شکل می بینید.c697e8d92c8a8abf76acd733cd2c7c68.png

 

و همانطور که گفته شد.در حالت ایده آل 36cf422e2e6f46e47e0c746596c147d9.png است.بنابراین همانطور که در شکل می بینید 728f364dcb2ea4e9644128788bc71332.png است.

 

از روابط گفته شده می توان نتیجه گرفت.،که 528800a2aaa63e32955c97a5448df965.png است.

 

با توجه به اینکه جریان های وارد شده یه یک گره با جریان خارج شونده از آن گره برابر است.،بنابراین اگر شما در شکل زیر گره VA را در نظر بگیرید.جریان خارج شونده از آن به سمت ورودی منفی آپ امپ به دلیل مقاومت بالا ورودی آپ امپ نزدیک به صفر خواهد بود.،که در محاسبات صفر در نظر می گیرند.این کاهش جریان و نزدیکی آن به صفر را می توان با رابطه قانون اهم به راحتی فهمید.

3fea2d444bd3a7c4d4b10fae51770639.png بر اساس این قانون هر چه قدر جریان بیشتر شود.مقاومت کمتر خواهد شد.چرا که همانطور که در فرمول می بینید. می توانید مقاومت را در کسر در زیر ولتاژ بیاورید.و جریان را به صورت مجزا در یک طرف تساوی داشته باشید.حال هر چه قدر مقاومت را بیشتر کنید.این کسر کوچکترمی شود.،و جریان کمتر می شود.

با توجه به مسایل گفته شده جریان در مقاومت R1 برابر bcee5e3235e5d28149d04e4f1a04de10.png

 

جریان در مقاومت R3 نیز از رابطه زیر بدست می آید

451e5aef726360f565b9f1b1bc64cfc9.png

 

با توجه به قوانین مربوط به گره اگر هر دو جریان را وارد شونده به گره VA در نظر بگیرید.رابطه زیر را خواهیم داشت.

 

 

b7b934c3189be6dfc158b2acaae3cf34.png

 

با ساده کردن این رابطه و جاگذاری VA با عبارت مربوط به VR3 که مساوی VA بدست آمد.رابطه نهایی زیر را خواهیم داشت.

 

d48c71b80f52c8e073d3a8d1b43d64ff.png

 

اگر دو مقاومت R1 و R3 با یکدیگر مساوی باشند.رابطه زیر را خواهیم داشت.،که بیانگر عمل تفریق است.

 

b8ef1b48d46fce5c2435c837a8b14bd3.png

 

uh6upjmtrwz1ez0q538y_thumb.jpg

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...