رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.

 

نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ... سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود.

اهداف سیستماتیک گیاهی

 

فهرست کردن فلور جهان

ارائه راه به منظور شناسایی و ایجاد ارتباط

بوجود آوردن یک سیستم ارتباطی مستقیم و جهانی

نشان دادن مفاهیم تکاملی تنوع در عالم گیاهی

 

سیستم‌های طبقه بندی امروزی بر خلاف سیستم‌های قدیمی‌تر ، تنها بر پایه مشخصات مورفولوژیک استوار نبوده بلکه سایر اختصاصات بیولوژیک گیاهان را در طبقه بندی بکار می‌گیرد و در این راستا ، توجه به جنبه‌های تکاملی ، وابستگی‌های ژنتیکی و ساختار شیمیایی آنها از تاکید بیشتری برخوردار است.

توجه به اصل عمومی تک نیایی تاکسون‌ها در سیستماتیک گیاهی اهمیت شناخت و کاربرد علم تکامل گیاهان را برای دستیابی به قرابتها و دودمانهای تکاملی در سطوح نظام سلسه نسب روشن می‌سازد. چون در سیستمهای طبقه بندی امروزی که بر پایه صفات متعددی استوارند ریخت شناسی به تنهایی اساس طبقه بندی را تشکیل نمی‌دهد، لذا لزوما تمام صفات مورفولوژیک دارای ارزش یکسانی در طبقه بندی و توصیف تاکسونها نبوده و در هر مورد دارای کاربرد خاص خواهند بود.

مراحل سیستماتیک گیاهی

 

سیاحت و اکتشاف و جمع آوری گیاهان

پرس کردن و خشک کردن گیاهان و تهیه هرباریوم گیاهی

دوره سنتز یا استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی ، شکل و ساختار گیاهان به منظور طبقه بندی آنها

مرحله تجربی که به تفسیر اطلاعات بدست آمده در قالب واژه‌های تکاملی وفیلوژنتیک مربوط می‌شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[h=2]تیره های متداول دو لپه ایها 1[/h]

تیره های متداول دو لپه ایها 1

 

 

 

[TABLE=class: cms_table_wikitable, width: 0]

[TR]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]تصویر نمونه[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]نام تیره[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]نام تیره به لاتین[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]نام فارسی[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]توضیحات[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۸۵

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۱۷۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۸۹

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۲۰۷۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۲۱

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۱۵۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۲

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۳۵

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۳۹۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۰۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۰۳

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۳۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۲۲

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۸۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۰۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۱۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۶۵۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۱۶۴۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۳۲۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۷۷۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[h=2]تیره های متداول دو لپه ایها 2[/h]

[TABLE=class: cms_table_wikitable, width: 0]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۵

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۶۷۹

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۴۲۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۱۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۹۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۲۶۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۵۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۲۵۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۲۲۴

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۵۶۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۲۲۲

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۴۵۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۸۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۱۹۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۶۵

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۳۱۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۲۱۰۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

[h=2]تیره های متداول تک لپه ایها[/h]

 

[TABLE=class: cms_table_wikitable, width: 0]

[TR]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]تصویر نمونه[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]نام تیره[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]نام تیره به لاتین[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]نام فارسی[/TH]

[TH=bgcolor: #9ACD32, align: center]توضیحات[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۷۳۷

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۷۹۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۱۰۶

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۲۹۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۲۲۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۳۵۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۷۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۸۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۹۲

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۱۸۵۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD]دارای ۷۹۵

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ۱۷۵۰۰

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

گیاهان

تیره زرشک (Berbridaceae)بیشتر در مناطق معتدل نیمکره شمالی انتشار دارند و از نظر شکل بسیار متفاوت‌اند. برخی علفی ، عده‌ای درختچه‌ای و پاره‌ای پیچان هستند. برگها متناوب و غالبا گوشوارک دارند. گلها منفرد (در جنس پودوفیلوم) یا مجتمع به صورت خوشه‌های نسبتا متراکم (مانند زرشک هستند. گلپوش شامل دو چرخه سه پر (پودوفیلوم) یا چرخه‌های متعدد (زرشک و اپی‌مدیوم) است.

 

 

 

[TABLE=class: cms_table, width: 0, align: left]

[TR]

[TD]berberidaceae1.JPG[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

گلبرگها شکلهای متفاوت دارند و جز دوپودوفیلوم ، شامل نوشتجای هستند. نافه معمولا شامل دو چرخه پرچمی است. در برخی از جنسها ، نظیر زرشک ، بوسیله منافذ درپوش‌دار و پودوفیلوم توسط خط درز یا شکاف طولی باز می‌شوند. تخمدان یک برچه‌ای و شامل تخمکهای فراوان است. میوه در برخی از جنسها ، مانند زرشک و پودوفیلوم ، سته مانند و در اپی‌مدیوم خشک و دانه‌ها آلبومن‌دارند.

 

کاربرد گیاهان تیره زرشک

 

عده‌ای از گیاهان تیره زرشک حاوی آلکالوئیدی از نوع

بربرینهستند که ماده‌ای زرد رنگ است. ریزوم پودوفیلوم پلتالتوم ، که در آمریکای شمالی می‌روید ، به عنوان مسهل بکار می‌رود. میوه زرشک (بربریس) ، که به صورت سته و ترش مزه است ، مصرف خوراکی دارد. ماهونیا درختچه‌ای است که غالبا به عنوان گیاه زینتی در حاشیه پارکها و خیابانها کاشته می‌شود.

 

 

 

 

[TABLE=class: cms_table, width: 0, align: left]

[TR]

[TD]berberidaceae2.JPG[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

شرح جنسهای تیره زرشک در ایران

 

جنس زرشک (بربریس)

 

این جنس در ایران دارای 4 گونه است که تقریبا در بیشتر نقاط بویژه در نواحی شمالی انتشار دارند. ارتفاع این درختچه 1 تا 2.5 متر ، تیغ دار (دارای تیغ یا خار 2 تا 3 شاخه ای) گلهای آن زرد رنگ ، مجتمع در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
متراکم ، میوه سته سرخ رنگی است که پس از خشک شدن سیاه رنگ می‌شود و محتوی 2 تا 3 دانه است. گونه معروف آن زرشک معمولی (بربریس ولگاریس) است.

 

جنس اپی‌مدیوم

 

این جنس دارای یک گونه به نام

اپی‌مدیوم پنتاتوماست که در کف جنگلهای شمال می‌روید. گیاهی است با گلهای زرد ، دارای 4 کاسبرگ و با 2 برگک و چهار گلبرگ زرد رنگ. برگهای آن معمولا سه بخشی و یا دوبار سه بخشی ، دارای میوه‌ای از نوع کپسول به شکل خورجینک و ریشه‌ای غیر غده‌ای است.

 

جنس بونگاردیا

 

این جنس نیز فقط یک گونه به نام

بونگاردیا یا کریزوگونومدارد که در غالب نقاط می‌روید. ریشه این گیاه به شکل غده‌ای متورم و کروی است. گلها زرد رنگ ، کاسه فقط برگک ، میوه دارای شای متورم به رنگ سرخ- نارنجی است که هنگام رسیدن بطور نامنظم پاره می‌شود. همه برگها پایه‌ای و بن‌رست هستند.

 

 

 

 

[TABLE=class: cms_table, width: 0, align: left]

[TR]

[TD]berberidaceae3.JPG[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

جنس لئونتیس

 

این جنس دارای ساقه برگ‌دار و گلهایی به رنگ زرد ، مجتمع در گل آذینهای متراکم از نوع خوشه‌ای مرکب است و سته گونه دارد. کاسه گل فاقد برگک ، گلبرگها در پایین شامل زواید فلسی ، میوه کپسول ، متورم و شامل 2 تا 4 دانه است.

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD]

bandeau.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD]

Selected Monocotyledonous Plant Orders & Their FamiliesAlismatales

Alismataceae, Butomaceae, Limnocharitaceae

Hydrocharitales

Hydrocharitaceae

Najadales

Aponogetonaceae, Najadaceae, Potamogetonaceae

Commelinales

Commelinaceae

Eriocaulales

Eriocaulaceae

Restionales

Restionaceae

Juncales

Juncaceae

Cyperales

Cyperaceae, Poaceae

Typhales

Sparganiaceae, Typhaceae

Bromeliales

Bromeliaceae

Zingiberales

Cannaceae, Costaceae, Heliconiaceae, Lowiaceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae, Zingiberaceae

Arecales

Arecaceae

Cyclanthales

Cyclanthaceae

Pandanales

Pandanaceae

Arales

Araceae, Lemnaceae

Liliales

Agavaceae, Dioscoreaceae, Haemodoraceae, Hypoxidaceae, Iridaceae, Liliaceae (includes former Amaryllidaceae), Pontederiaceae, Smilacaceae, Taccaceae, Xanthorrhoeaceae

Orchidales

Orchidaceae

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

Part 2

Selected Monocotyledonous Plant Families & Their GeneraAgavaceae - Century Plant Family

Agave (Century Plant), Beaucarnea (Ponytail Palm), Beschorneria, Calibanus, Cordyline (Cabbage Tree), Dasylirion (Sotol), Doryanthes (Spear Lily), Dracaena (Dragon Tree), Furcraea, Hesperaloe (Red Yucca), Manfreda, Nolina (Bear Grass), Phormium (New Zealand Flax), Polianthes (Tuberose), Sansevieria (Mother-in-Law's Tongue), Yucca

Alismataceae - Water Plantain Family

Alisma (Water Plantain), Sagittaria (Swamp Potato)

Amaryllidaceae - Amaryllis Family - Included within Liliaceae.

Agapanthus (Lily of the Nile), Amaryllis (Belladonna Lily), Clivia, Crinum, Eucharis (Amazon Lily), Galanthus (Snowdrop), Habranthus (Copper Rain Lily), Haemanthus (Blood Lily), Hippeastrum (Amaryllis), Hymenocallis (Tropical Spider Lily), Leucojum (Snowflake), Lycoris (Red Spider Lily), Narcissus (Daffodil), Nothoscordum (False Garlic), Sprekelia (Aztec Lily), Sternbergia (Lily of the Field), Tulbaghia (Society Garlic), Zephyranthes (Rain Lily)

Aponogetonaceae - Aponogeton Family

Aponogeton (Cape Pondweed)

Araceae - Arum Family

Acorus (Sweet Flag), Aglaonema (Chinese Evergreen), Alocasia (Elephant's Ear), Amorphophallus (Leopard Palm), Anthurium, Arisaema (Jack in the Pulpit), Arum (Solomon's Lily), Caladium, Calla, Colocasia (Taro), Dieffenbachia (Dumb Cane), Epipremnum (Pothos), Monstera (Split-Leaf Philodendron), Nephthytis, Philodendron, Pistia (Water Lettuce), Pothos, Scindapsus, Spathiphyllum, Syngonium (Arrow Head Vine), Xanthosoma (Malanga, Yautia), Zamioculcas, Zantedeschia (Calla Lily)

Arecaceae (Palmae) - Palm Family

Acoelorrhaphe (Paurotis Palm), Brahea, Butia (Pindo Palm), Chamaedorea (Parlor Palm), Chamaerops (Mediterranean Fan Palm), Chrysalidocarpus (Areca Palm), Cocos (Coconut Palm), Guihaia (Karst Palm), Howea (Kentia Palm), Jubaea (Chilean Wine Palm), Livistona (Fan Palm), Nannorrhops (Afghan Palm), Neodypsis (Triangle Palm), Phoenix (Date Palm), Rhapidophyllum (Needle Palm), Rhapis (Lady Palm), Sabal (Palmetto), Serenoa (Saw Palmetto), Syagrus (Queen Palm), Trachycarpus (Windmill Palm), Washingtonia (Fan Palm)

Bromeliaceae - Bromeliad Family

Aechmea (Urn Plant), Ananas (Pineapple), Billbergia (Vase Plant), Bromelia (Heart of Flame), Cryptanthus (Earth Star), Dyckia, Guzmania, Hechtia, Neoregelia, Puya, Tillandsia (Ball Moss), Vriesia

Butomaceae - Flowering Rush Family

Butomus (Flowering Rush), Limnocharis

Cannaceae - Canna Family

Canna

Commelinaceae - Spiderwort Family

Commelina (Dayflower), Commelinantia, Dichorisandra (Blue Ginger), Rhoeo (Moses in a Boat), Setcreasea (Purple Wandering Jew), Tinantia (Spotted Wandering Jew), Tradescantia (Spiderwort), Zebrina (Wandering Jew)

Costaceae - Spiral Flag Family

Costus (Spiral Flag), Dimerocostus, Monocostus, Tapeinochilus (Torch Ginger)

Cyclanthaceae - Panama Hat Palm Family

Carludovica (Panama Hat Palm), Cyclanthus

Cyperaceae - Sedge Family

Cladium (Saw Grass), Carex (Sedge), Cyperus (Papyrus), Eleocharis (Chinese Water Chestnut), Scirpus (Bulrush)

Dioscoreaceae - Yam Family

Dioscorea (Yam)

Eriocaulaceae - Pipewort Family

Eriocaulon (Pipewort)

Haemodoraceae - Bloodwort Family

Anigozanthos (Kangaroo Paw)

Heliconiaceae - Heliconia Family

Heliconia

Hydrocharitaceae - Frog's-Bit Family

Elodea (Water Weed), Hydrilla, Hydrocharis (Frog's-Bit), Vallisneria (Eel Grass)

Hypoxidaceae - Star Grass Family

Curculigo (Palm Grass), Hypoxis (Star Grass), Rhodohypoxis

Iridaceae - Iris Family

Acidanthera (Peacock Orchid), Alophia, Babiana (Baboon Flower), Belamcanda (Leopard Flower), Crocosmia (Montebretia), Crocus, Dierama (Wandflower), Dietes (African Iris), Freesia, Gladiolus, Iris, Ixia (Corn Lily), Lapeirousia, Moraea (Butterfly Iris), Nemastylis (Celestial), Neomarica (Walking Iris), Sisyrinchium (Blue-Eyed Grass), Sparaxis (Wandflower), Tigridia (Tiger Flower), Tritonia, Watsonia

Juncaceae - Rush Family

Juncus (Rush), Luzula (Wood Rush)

Lemnaceae - Duckweed Family

Lemna (Duckweed)

Liliaceae (see also Amaryllidaceae) - Lily Family

Allium (Onion), Aloe, Anthericum (Spider Plant), Asparagus, Aspidistra (Cast Iron Plant), Bowiea (Climbing Onion), Bulbine, Camassia (Camas), Chionodoxa (Glory of the Snow), Chlorophytum (Spider Plant), Colchicum (Autumn Crocus), Convallaria (Lily of the Valley), Eremurus (Desert Candle), Erythronium (Dog Tooth Violet), Eucomis (Pineapple Lily), Fritillaria, Galtonia (Summer Hyacinth), Gloriosa, Hemerocallis (Daylily), Hosta, Hyacinthus (Hyacinth), Kniphofia (Red Hot Poker), Lachenalia (Cape Cowslip), Lapageria (Chilean Bellflower), Ledebouria, Lilium (Lily), Liriope, Muscari (Grape Hyacinth), Ophiopogon (Monkey Grass), Ornithogalum (Star of Bethlehem), Paris, Polygonatum (Solomon's Seal), Rohdea (Chinese Sacred Lily), Ruscus (Butcher's Broom), Scilla (Squill), Smilacina (Solomon's Seal), Tricyrtis (Toad Lily), Trillium, Tulipa (Tulip), Veltheimia, Veratrum (False Hellebore)

Limnocharitaceae - Limnocharis Family

Limnocharis

Lowiaceae - Orchidantha Family

Orchidantha

Marantaceae - Arrowroot Family

Calathea (Peacock Plant), Maranta (Prayer Plant), Thalia

Musaceae - Banana Family

Ensete (Abyssinian Banana), Musa (Banana), Musella (Golden Mountain Banana)

Najadaceae - Naiad Family

Najas (Water Nymph)

Orchidaceae - Orchid Family

Bletilla (Hardy Orchid), Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis (Moth Orchid), Oncidium (Dancing Lady), Spiranthes (Ladies's Tresses), Vanda, Vanilla, etc.

Pandanaceae - Screw Pine Family

Freycinetia, Pandanus (Screw Pine)

Poaceae (Gramineae) - Grass Family

Andropogon (Bluestem), Arundinaria (Cane), Arundo (Giant Reed), Avena (Oats), Bambusa (Bamboo), Bouteloua (Grama Grass), Buchloe (Buffalo Grass), Chasmanthium (Inland Sea Oats), Chimonobambusa, Cortaderia (Pampas Grass), Cymbopogon (Lemon Grass), Cynodon (Bermuda Grass), Dendrocalamus, Elymus (Wild Rye), Hilaria, Hordeum (Barley), Miscanthus (Maiden Grass),

Muhlenbergia (Muhly Grass), Oryza (Rice), Otatea (Mexican Weeping Bamboo), Panicum (Switch Grass), Paspalum (Bahia Grass), Pennisetum (Fountain Grass), Phalaris (Canary Grass), Phragmites (Reed), Phyllostachys (Bamboo), Poa (Bluegrass), Pseudosasa (Arrow Bamboo), Saccharum (Sugar Cane), Sasa, Schizachyrium (Little Bluestem), Secale (Rye), Semiarundinaria, Setaria (Bristle Grass), Sorghastrum (Indian Grass), Sorghum, Spartina (Marsh Grass),Sporobolus (Dropseed), Stenotaphrum (St. Augustine Grass), Stipa (Feather Grass), Triticum (Wheat), Vetiveria (Vetiver), Zea (Corn), Zizania (Wild Rice), Zoysia

Pontederiaceae - Pickerel Weed Family

Eichhornia (Water Hyacinth), Pontederia (Pickerel Weed)

Potamogetonaceae - Pond Weed Family

Potamogeton (Pond Weed)

Restionaceae - Restio Family

Askidiosperma, Cannomois, Chondropetalum (Cape Thatching Reed), Elegia, Ischyrolepis, Restio (Cape Reed), Rhodocoma, Thamnochortus (Thatching Reed)

Smilacaceae - Greenbrier Family

Smilax (Greenbrier)

Sparganiaceae - Bur Reed Family

Sparganium (Bur Reed)

Strelitziaceae - Strelitzia Family

Phenakospermum, Ravenala (Traveller's Palm), Strelitzia (Bird-of-Paradise)

Taccaceae - Tacca Family

Tacca (Bat Plant)

Typhaceae - Cattail Family

Typha (Cattail)

Xanthorrhoeaceae - Grass Tree Family

Xanthorrhoea (Grass Tree)

Zingiberaceae - Ginger Family

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Types of Algae and How To Control Them

 

Introduction

 

One of the most discussed topics on the web is how to get rid of algae. Algae will take over a tank when there is an imbalance of nutrients in the environment. It has been said before thatalgae control is nutrient controland that fact will become more obvious as you read on.

Many hobbyists see algae as aninvasion. They are "like weeds", choking out the good plants and just generally messing up the tank environment. But nature cannot be blamed for what it does... it is what it is. Algae is a natural part of the water systems on this planet. Don't hate it because it happens to show up in a luxurious environment that you yourself have setup. At the very least, algae is pointing out some sort of imbalance in your aquarium setup that needs to be corrected.

[TABLE=class: cms_table, width: 0, align: right]

[TR]

[TD]

Algae can help clean water and can be used as food for fry.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Before we get to the types, I would like to mention some benefits of algae. That's right, algae can serve a purpose! The main benefit of algae is that it helps clean the water in the tank. Green algae is just like the higher plants, in that it uses organic wastes in the water and produces oxygen. Another benefit of algae is that it can provide an alternative food source for omnivorous and herbivorous fish, especially small fry from egglayers who may sometimes survive on "green water".

Types Of Algae

 

Here is a list of the most common types of algae.

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD=width: 20%, align: center]

Staghorn Algae

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

Description

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

What To Do

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 20%, bgcolor: #91D393]

algae_staghorn2.jpg

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

Staghorn algae looks like thick strands that may branch once or twice until it ends.

The color is a blue-green-grey and the algae itself feels slimy to the touch.

Usually grows in high-light slow moving areas of the tank.

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

Manually remove the threads with hand, or remove the leaf they are attached to.

Lower light levels in tank.

Siamensis will eat this.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD=width: 20%, align: center]

Black Brush (Beard) Algae

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

Description

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

What To Do

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 20%, bgcolor: #91D393]

blackbrush.jpg

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

Depending on extent of growth it could look like small tufts of black hairs, or a black carpet (as in the picture).

The strands don't ever get very long, one centimeter is the usual size.

It usually forms on slow-growing plants such as Anubias, but it can also grow on gravel.

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This is one of the worst algaes to get rid of. Itcannotbe manually removed off a leaf or other surface, the entire leaf must be removed.

Siamensis are one of the only known fish to eat this type of algae. If you have space it is highly recommended to get these fish as they really earn their keep.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD=width: 20%, align: center]

Green Spot Algae

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

Description

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

What To Do

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 20%, bgcolor: #91D393]

greenspot.jpg

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

Green Spot is just that, green spots on the glass or plant leaves.

It usually doesn't grow in epidemic proportions (as in the picture!) and is more of an aesthetic problem than anything else.

Faster growing plants will not succumb to this type of algae, but slow growers like Anubias may.

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This algae can't be scraped off with a fingernail. You must use a razor on glass, or a scrubby pad meant for acrylic tanks if you want to take this off.

Most rasping fish (otocinclus, plecos) cannot eat this algae as it is really fused onto the surface.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD=width: 20%, align: center]

Green Thread/Hair Algae

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

Description

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

What To Do

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 20%, bgcolor: #91D393]

Image waiting

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This algae can grow fairly quickly and within a few days take over a tank.

It is usually in the form of long, wispy threads that can grow up to 20 centimeters.

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This algae can be removed manually, but it may grow back unless conditions are improved.

Reduce light levels, and nutrient levels if necessary.

Some algae eating animals will go after this, Siamensis , Live bearers, and even most shrimp.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD=width: 20%, align: center]

Green Water Algae

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

Description

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

What To Do

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 20%, bgcolor: #91D393]

gwater.jpg

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

A single-celled algae that floats in the water column.

If it grows well enough it will soon turn the tank cloudy with green.

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This algae can't be manually removed except by a diatom filter.

It cannot be eaten by fish except small fry and perhaps water fleas (daphnia).

The best way to get rid of this is nutrient control of the water column.

I have dedicated an entire article to this type of algae

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: cms_table, width: 0]

[TR]

[TD=width: 20%, align: center]

Blue Green Algae

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

Description

[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]

What To Do

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 20%, bgcolor: #91D393]

bluegreen.jpg

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This is actually not an algae, but a type of bacteria.

It grows in thick slimy sheets, under rocks, over gravel, and can eventually cover everything in the tank.

Sometimes small portions grow between the gravel and the sides of the tank.

It has a "musty" odor.

[/TD]

[TD=width: 30%, bgcolor: #91D393]

This stuff can be removed manually, but it may grow back unless conditions are improved.

Excess waste and poor water quality is usually the fault.

There's no fish that will eat this stuff.

I have had good luck manually removing as much as I could from the tank, and dosing with Mardel Lab's Maracyn for 3-4 days.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

How to Control Them

 

Mentioned above are the types of algaes, and short descriptions on what to do about them. I labelled this sectionHow to Control Thembecause there really isn't a way to completely eradicate algae from your tanks. Algae exists everywhere. It can travel as spores through the air, it can come in on anything put in the tank (nets, hoses, fish, snails, live plants, etc.) There are various general ways to try and control all forms of algae, and I will go over them here.

[TABLE=class: cms_table, width: 0, align: left]

[TR]

[TD]

Algae control is

nutrient control.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

The main underlying method to controlling algae is a restriction of one or more things the algae needs to survive. What this boils down to is controlling the nutrients. Although not technically a nutrient, I will throw natural and man-made light into the mix, as this is another factor which can be controlled. As I've said before in other articles, figuring out which nutrients are out of control in your tank requires the use of a test kit. Without the use of a test kit, you will just face frustrating weeks and maybe months of "guessing games" with your tank. It could also be more expensive in the long run if you start buying products to help with one thing in particular, when really you should just be focusing on something entirely different.

It is also rare for an algae problem to go away within days. It may take weeks to completely control a particular kind of algae in your tank. So it is important that you understand which nutrients are the problem, and stick with the methods to help restrict them until the algae is no longer a problem.

Nitrogen

This element is one of the building blocks of life on Earth, and is necessary in order for most things to survive (including fish and plants.) The problem of nitrogen is when it builds in excess of what the ecosystem can handle. Plants (and algae) can use nitrogen in three common forms: Ammonia, Nitrite, and Nitrate. If any of these forms are elevated, then algae can take hold.Restrict nitrogen by feeding less, keeping a lighter fish load, and doing more water changes.

Light

This is probably the most common cause of algae in most tanks. Sometimes it is exposure to sunlight which will cause algae, sotry to restrict sunlight from hitting your fishtank.In planted tanks where more artificial light is used, it is common to have some algae breakouts if the plants are not established or there are not enough plants. If this is the case, thenincrease the number of fast growing plants you have, and include some floating plants to help starve the algae.

Phosphate

This element builds up in a tank from excess fish waste. Overfeeding and heavy fishload increase this element which can contribute to algae. Sometimes well-water can have phosphate from agricultural runoff.There are products to remove phosphate from the water column through the filter, and I have found these to work well.

Fertilizers

If you happen to have a planted tank and use fertilizer meant for aquatic plants, then overdosing can lead to algae problems.Add more plants, or ease off on the fertilizer dosage and try to find a balanc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...