ثبت نام کنید. A محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. Abaco Wild Horse محتوای مخفی ff0544b09cd4d36d114d3..."> ثبت نام کنید. A محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. Abaco Wild Horse محتوای مخفی ff0544b09cd4d36d114d3..."> رفتن به مطلب
mani24

معرفی سایتها و وبلاگ های آموزشی

پست های پیشنهاد شده

اگر به دنبال اطلاعات و تصاویر در مورد نژادهای اسب هستید سایت زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

A

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Abaco Wild Horse

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Anglo and Part-Bred Arab

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

The Ardennes

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

B

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Bashkir

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

C

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Camargue Horse

Caspian Pony

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Coloured

Horse and Pony Society (UK),

Connemara Pony

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

D

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

E

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Pony

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Pony

 

F

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

G

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Gidrán

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

H

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

I

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

The Irish Draught Horse

Irish Thoroughbred

 

K

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

L

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Lundy Pony

Lusitano

 

M

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

N

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Noriker

 

O

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

P

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Q

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

R

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

S

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

T

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

W

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Z

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اگر میخواهید اطلاعاتی مثل آدرس، تلفن، ایمیل و... در زمینه شرکت های فعال دارویی، واکسن سازی ، تجهیزات دامپزشکی و ... بصورت طبقه بندی شده بر اساس محصول و خدمات و همچنین موقعیت جغرافیایی بدست آورید ما سایت زیر را به شما پیشنهاد میکنیم:

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اگر به دنبال جایی برای معرفی نژادهای دام (گوسفند، بز، گاو، خوک و ...) هستید ما به شما پیشنهاد می کنیم حتما سری به سایت زیر بزنید اطلاعات جالب بدست خاهید آورد:

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اگر به دنبال اطلاعاتی برای پرورش زنبور عسل، بیماری های زنبور عسل، فواید عسل و موارد دیگر در این زمینه هستید سایت زنبور عسل ایران را به شما پیشنهاد می کنیم.

آدرس سایت:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آشنایی با نرم افزار آناتومی سگ

 

پروفسورRay Whalen استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاهColorado نرم افزار بسیار جالب و کاملی برای آموزش آناتومی سگ طراحی و عرضه نموده است. این نرم افزار می‎تواند به دانشجویان آناتومی سگ را آموزش دهد. با استفاده از این نرم‎افزار، دانشجو بدون آنکه باعث کشتن یک حیوان سالم برای آموختن بشود ، می‎تواند بارها و بارها مراحل مختلف تشریح را تکرار کند.

بررسی‎های متعددی که در مطالعات گوناگون روی کیفیت آموزشی نرم افزارها و سایر جایگزین‎هایی که به جای استفاده از حیوان در آموزش بکار می‎روند انجام شده نشان داده که نه تنها کیفیت آموختن دانشجو کاهش نمی‎یابد، بلکه نمرات بالاتری نیز نسبت به دانشجویانی که با روش‎های سنتی و مبتنی بر کشتن و استفاده از حیوان آموزش دیده اند، کسب شده است.

برای آشنایی با این نرم افزار مفید، دکتر والن آن را در آدرس زیر روی وب قرار داده است :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

برای شروع برنامه با کلیک بر گزینه BEGIN PROGRAM ، قسمت سر را انتخاب کنید و در صورت لزوم وارد قسمت‎های دیگر بشوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اطلس رنگی

 

با مراجعه به این وب سایت کلیپ ها و تصاویر بسیار کارآمدی برای بیماری ها و کمبود ها در طیور خواهید یافت:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

وب سایت / ایمیل/ تلفن دانشکده های دامپزشکی اروپا

 

Albania

1. Facculty of Veterinary Medicine, Agricultural University of Tirana

Kamëz, Tirana- Albania

Austria

1. Veterinärmedizinische Universität Wien

Veterinärplatz 1, A-1210 Wien

T+(43)1 250 77-0

F+(43)1 250 77 1090

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Belgium

1. Université de Liège Faculté de Médecine Vétérinaire

Boulevard de Colonster 20, B42, 4000 Liege (Sart-Tilman)

T+(32) 4 366 41 12

F+(32) 4 366 41 16

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. University of Ghent Faculty of Veterinary Medicine

Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke

T+(32) 9 264 75 03

F+(32) 9 264 77 99

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Bosnia/Herzegovina

1. Veterinary Faculty, Sarajevo

Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo

T+(387) 33 655 922

F+(387) 33 610 908

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Bulgaria

1. Trakia University

Faculty of Veterinary Medicine, Student's Campus, Stara Zagora

T+(359) 42 670 624

F+(359) 42 670 624

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

2. University of Forestry, Sofia

Faculty of Veterinary Medicine, 10 Kliment Okhridsky Blvd. building A, 1756 Sofia

T+(359) 291907 / 465

F+(359) 2622830

 

 

 

Croatia

1. University of Zagreb Faculty of Veterinary Medicine

Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

T+(385) 123 90 100

F+(385) 124 41 390

faculty@vef.hr

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Czech Republic

1. Veterinární a Farmaceutická Universita

Faculty of Veterinary Medicine, Palackého 1/3, CZ-612 42 Brno

T+(420) 5 415 62440

F+(420) 5 748 841

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Denmark

1. Royal Veterinary and Agricultural University

Bülowsvej 17, DK-1870 Frederiksberg, Copenhagen

T+(45) 35 28 28 28

F+(45) 35 28 20 79

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Estonia

1. Estonian Agricultural University Faculty of Veterinary Medicine

Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu

T+(372) 7 313 706

F+(372) 7 422 259

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Finland

1. University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine

Faculty of Veterinary Medicine, PO Box 66 (Agnes Sjöberginkatu 2) 00014 University of Helsinki

T+(358) 9 1911

F+(358) 9 191 57161

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

France

7 avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort, cedex 04

T+(33) 1 43 96 71 00

F+(33) 1 43 96 71 25

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. École Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL)

1 avenue Bourgelat, BP 83, 69280 Marcy l’Etoile

T+(33) 4 78 87 25 25

F+(33) 4 78 87 82 62

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. École Nationale Vétérinaire de Nantes (ENVN)

Atlanpole - La Chantrerie, BP 40706, 44307 Nantes, cedex 03

T+(33) 2 40 68 77 77

F+(33) 2 40 68 77 78

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4. École Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)

23 Chemin des Capelles, BP 87614, 31076 Toulouse, cedex 03

T+(33) 5 61 19 38 00

F+(33) 5 61 19 38 18

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Fyrom

1. Faculty of Veterinary Medicin Skopje

Lazar Pop - Trajkov 5-7, 91000 Skopje

T+(389) 91 115 125

F+(389) 91 114 619

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Germany

1. Veterinärmedizinische Fakultät der Freien Universität Berlin

Fachbereich Veterinarmedizin, Oerzenweg 19b, 14163 Berlin

T+(49) 810 824/26

F+(49) 810 82431

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. Fachbereich Veterinärmedizin der Universität Giessen

Faculty of Veterinary Medicine, Frankfurter Strasse 94, 35392 Giessen

T+(49) 641 99 38000

F+(49) 641 99 38009

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Buenteweg 2, D-30559 Hannover

T+(49) 511 953 82 8001

F+(49) 511 953 82 8001

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4. Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig

Faculty of Veterinary Medicine, Zwickauer Strasse 59, 04103 Leipzig

T+(49) 341 97 38 000

F+(49) 341 97 38 099

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5. Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians Universität München

Veterinärstraße 13, 80539 München

T+(49) 89 21 80 25 12

F+(49) 89 34 97 99

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Greece

1. Aristoteles University - Thessaloniki

School of Veterinary Medicine, University Campus, Thessaloniki, Macedonia, GR-54124

T+(30) 2310 999830 / 995219

F+(30) 2310 995218

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. University of Thessaly - Faculty of Veterinary Science

PO Box 199 43100 Karditsa Greece

T+(30) 24410 66000

F+(30) 24410 66041

g-vet@vet.uth.gr

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Hungary

1. University of Veterinary Science in Budapest

PO Box 2, 1400 Budapest, Hungary

T+(36) 1 478 4100

F+(36) 1 478 4101

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Ireland

1. University College Dublin Faculty of Veterinary Medicine

School of Agricultre, Food Sciene & Veterinary Medicine, Belfield, Dublin 4

T+(353) 1 716 6100

F+(353) 1 716 6104

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Italy

1. Facoltà di Medicina Veterinaria

Str. Provinciale per Casamassima km.3, 70010 Valenzano (Bari)

T+(39) 80 8770510

F+(39) 80 8770315

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. Università di Bologna Facoltà di Medicina Veterinaria

Via Tolara di Sopra, 50, 40064 Ozzano Emilia (Bologna)

T+(39) 051 792003 – 792894

F+(39) 051 6511157

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. Università di Camerino - Facoltà di Medicina Veterinaria

Via Circonvallazione, 93-95, 62024 Matelica (MC)

T+(39) 737 403442 - 403400

F+(39) 737 403441

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4. Università di Messina Facoltà di Medicina Veterinaria

Polo Universitario dell'Annunziata - 98168 Messina

T+(39) 090 355759 – 355940

F+(39) 90 3500497

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5. Università di Milano Facoltà di Medicina Veterinaria

via Giovanni Celoria N.10, 20133 Milano

T+(39) 2 2360 256

F+(39) 2 2367 788

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6. Università di Napoli Federico II Facoltà di Medicina Veterinaria

Via Federico Delpino n.1, 80137 Napoli

T+(39) 81 2536022

F+(39) 81 2536058

Email: presidenza.veterinaria@unina.it

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

7. Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli studi di Padova

Agripolis, Via Romea, 35020 Legnaro (Padova)

T+(39) 49 8272536

F+(39) 49 8272545

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

8. Università di Parma Facoltà di Medicina Veterinaria

Via del Taglio 8, 43100 Parma

T+(39) 521 981742

F+(39) 521 981742

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Via San Costanzo, 4, 06126 Perugia

T+(39) 75 585 4407

F+(39) 75 585 4409

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

10. Università di Pisa Facoltà di Medicina Veterinaria

Faculty of Veterinary Medicine, viale delle Piagge, 2 – Pisa

T+(39) 050 2216700 - 050 2216704

F+(39) 050 2216706

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

11. Università di Sassari Facoltà di Medicina Veterinaria

Via Vienna, 2, 07100 Sassari

T+(39) 079 229401/2/3

F+(39) 079 229408

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

12. University of Teramo

Faculty of Veterinary Medicine, Piazza Aldo Moro - 64100 Teramo (TE)

T+(39) 0861 266 928

F+(39) 0861 266 929

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

13. Università di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria

44 Via Leonardo da Vinci, I-10095 Grugliasco ( Torino)

T+(39) 11 6708681

F+(39) 11 6708682

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Latvia

1. Latvia University of Agriculture Veterinârmedicìnas fakultâte

Faculty of Veterinary Medicine, Latvian University of Agriculture, 8 K.Helmana Str, Jelgava, LV-3004

T+(371) 3024662

F+(371) 3027344

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Lithuania

1. Lithuanian Veterinary Academy

Tilzes 18, 3022 Kaunas

T+(3703) 26 03 83/726 54 52

F+(3703) 26 14 17

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Netherlands

1. Universiteit Utrecht Faculty of Veterinary Medicine

PO Box 80.163, 3508 TD Utrecht

T+(31) 30 253 5934

F+(31) 30 253 7727

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Norway

1. Norwegian College of Veterinary Medicine

PO Box 8146 Dep., N-0033 Oslo

T+(47) 22 96 45 00

F+(47) 22 59 73 09

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Poland

1. Akademia Rolnicza w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin

T+(48) 081 445 6565

F+(48) 081 445 6565

 

2. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie - Wydzial Medycyny Weterynaryjnej

Faculty of Veterinary Medicine, ul. M Oczapowskiego 14, 10-957, Olsztyn-Kortowo 11

T+(48) 89 523 3440

F+(48) 89 523 3440

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. SGGW - Warsaw Agricultural University Faculty of Veterinary Medicine

Faculty of Veterinary Medicine, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

T+(48) 22 847 20 12

F+(48) 22 847 20 12

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4. Akademia Rolnicza we Wrocawiu - Wydzia Medycyny Weterynaryjnej

Faculty of Veterinary Medicine, st. CK Norwida 31, 50 375 Wroclaw

T+(48) 71 205 107

F+(48) 71 3281567

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

Portugal

1. Escola Universitária Vasco da Gama - Coimbra

Mosteiro de São Jorge de Milreu, Estrada da Conraria 3040-714 Castelo Viegas - Coimbra

T+(351) 239 444 444

F+(351) 239 437 627

Email: geral@euvg.net

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. Universidade de Évora

Largo dos Colegiais 2, 7000 Évora

T+(351) 266 740 800

F+(351) 266 740 831

Email: uevora@uevora.pt

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Lisboa

Av. do Campo Grande, 376, 1749 - 024 Lisboa

T+(351) 808 200 739

F+(351) 21 757 7006

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Av. Universidade Técnica, 1300-477 Lisboa

T+(351) 21 3652800

F+(351) 21 3652815

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5. Universidade do Porto - Instituto de Cièncias Biomédicas de Abel Salazar

Lg. Prof. Abel Salazar, 2 4099-003 Porto

T+(351) 22 206 22 00

F+(351) 22 206 22 32

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Vila Real

Apartado 1013 Veterinary Medicine, 5001-801, Vila Real

T+(351) 259 350 000

F+(351) 259 350 480

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

Romania

1. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest

105 Splaiul Independentei Street, 5th sector, 050097, Bucharest

T+(40) 21 411 2787

F+(40) 21 411 9802 / 411 9873

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3 Manastur Street, 3400 Cluj-Napoca

T+(40) 64 196384

F+(40) 64 193792

3. University of Agronomy and Veterinary Medicine - Iasi

Aleea Mihail Sadoveanu nr.8, 6600 Iasi

T+(40) 32 142 440

F+(40) 32 140 820

4. Faculty of Veterinary Medicine, Timisoara

Calea Aradului nr.119, 1900 Timisoara

T+(40) 56 141424

F+(40) 56 142821

 

 

Serbia & Montenegro

1. Veterinarski Fakultet - Beograd

Bul. JA 18, 11000 Belgrade

T+(381) 11 685936

F+(381) 11 685936

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. Faculty of Agriculture in Novi Sad

Trg Dositeja Obradovica 8, 21000 Novi Sad Serbia

T+(381) 21 450 355, 450 356

F+(381) 21 459 761

dean@polj.ns.ac.yu

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

3. University of Prishtina Faculty of Agriculture and Veterinary Studies

Bill Clinton Str. nn, 10000 Prishtina, Kosovo

info@agr.uni-pr.edu

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Slovak Republic

1. University of Veterinary Medicine in Košice

Komenskeho 73, 041 81 Kosice

T+(421) 55 63 301 27

F+(421) 55 63 356 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Slovenia

1. University of Ljubljana

Veterinary Faculty Ljubljana, Gerbiceva 60, 1115 Ljubljana

T+(386) 1 4779 100

F+(386) 1 283 22 43

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Spain

Facultat de Veterinaria, Edifici V, 08193 Bellaterra, Barcelona

T+(34) 93 581 11 98

F+(34) 93 581 20 06

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. Universidad de Cordoba Facultad de Veterinaria

Facultad de Veterinaria, Campus Universitario de Rabanales, Ctra madrid Km 396, 14014, Cordoba

T+(34) 57 218 661

F+(34) 57 218 666

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. Facultad de Veterinaria de Cáceres

Facultad de Veterinaria, Ctra. De Trujillo, s/n, 10071 Cáceres, Espaca

T+(34) 927 257100

F+(34) 927 257110

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4. Universidad de León - Facultad de Veterinaria

Campus de Vegazana, sn, 24071-León

T+(34) 987 29 1201

F+(34) 987 29 1194

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5. Universidad de Murcia Facultad de Veterinaria

Facultad de Veterinaria. Campus Universitario de Espinardo. 30071 Murcia

T+(34) 968 363 904

F+(34) 968 364 147

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6. Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria

Veterinary Faculty, Transmontaña, 35416 Arucas, Gran Canaria

T+(34) 928 454 333

F+(34) 928 451 142

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

7. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria

Avenida Puerta de Hierro s/n Madrid 28040

T+(34) 913 943 884

F+(34) 913 943 883

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

8. Universidade de Santiago de Compostela - Licenciado en Veterinaria (LUGO)

Veterinary Faculty, Ramon Carballo Calero, s/n, Campus Universitario, 27002 Lugo

T+(34) 82 28 59 00

F+(34) 82 25 21 95

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

10. Universidad Politecnica de Valencia - Departamento de Ciencia Animal

Camino de Vera s/nº 46022 Valencia

T+(34) 96 387 74 30

F+(34) 96 387 74 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

11. Universidad de Zaragoza Facultad de Veterinaria

Facultad de Veterinaria Miguel Servet, 177 50013 Zaragoza

T+(34) 976 76 26 39

F+(34) 976 76 16 12

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

12. University Alfonso X (MADRID) El Sabio

Facultad de Veterinaria, Campus de Villanueva de la Cañada, Madrid

T+(34) 902 100 868

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences, PO Box 7084, S-75007 Uppsala

T+(46) 18 671000

F+(46) 18 673570

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Switzerland

1. Vetsuisse Fakultät

Vetsuisse-Dekanat

Winterthurerstr. 204

CH-8057 Zürich Switzerland

T+(41) 44 635 81 87

F+(41) 44 635 89 02

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

Turkey

1. Adnan Menderes University

Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes, PK 17 ISIKLI 09016

T+(90) 256 24 70708

F+(90) 256 24 70720

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

2. Ankara University Faculty of Veterinary Medicine

Faculty of Veterinary Medicine, 06110, Diskapi, Ankara

T+(90) 312 316 03 13

F+(90) 312 316 44 72

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. Firat University

Faculty of Veterinary Medicine, Elazig

T+(90) 424 212 8525

F+(90) 424 238 8173

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. Uludag University

Faculty of Veterinary Medicine, 16059 Gorukle-Bursa

T+(90) 224 442 88 18

F+(90) 224 442 80 25

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5. University of Mustafa Kemal

Faculty of Veterinary Medicine, Tayfur Sökemen Campus 31040, Hatay

T+(90) 326 245 57 06

F+(90) 326 245 57 04

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6. University of Istanbul

Faculty of Veterinary Medicine, 34851 Avcilar, Istanbul

T+(90) 212 591 3851

F+(90) 212 591 6991

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

7. University of Kafkas

Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas Universitesi, 36040, Kars

T+(90) 474 242 68 39-242 68 36

F+(90) 474 242 68 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

8. Erciyes University School fo Veterinary Medicine

Kocasinan-Kayseri, Turkey 38090

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

9. University of Selcuk

Faculty of Veterinary Medicine, Campus of Alaeddin Keykubat, 42079 Konya,

T+(90) 332 241 0059

F+(90) 332 241 0063

 

10. University of Yzyncu Yil

Faculty of Veterinary Medicine, Zeve Kampusu, 65080, Van

T+(90) 432 225 1128

F+(90) 432 225 11274

 

11. Kirikkale University

Faculty of Veterinary Medicine, Kampus, 71451, Yahsihan

T+(90) 318 357 33 01-02

F+(90) 318 357 33 04

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

12. Harran University

Faculty of Veterinary Medicine, Yenisehir kampusü 63300 Yenisehir - Sanliurfa

T+(90) 414 315 36 47

F+(90) 414 314 41 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

13. Mehmet Akif Ersoy University (MAKU) Burdur

Bahcelievler Mah.

15100 Burdu, Turkey

T+(90) 248 212 27 00

F+(90) 248 212 27 18

iro@mehmetakif.edu.tr

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

14. Ondokuz Mayis University Samsun

55139 Kurupelit, Samsun, Turkey

T+(90) 362 312 19 19

F+(90) 362 457 60 91

iro@mehmetakif.edu.tr

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

Ukraine

1. National Agricultural University of Ukraine

Faculty of Veterinary Medicine, Potehina 16, 252041, Kyiv

T+(38) 44 266 1357

F+(38) 44 266 1357

2. Bila Tserkva State Agrarian University

T+(38) 44 635 7804

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

United Kingdom

1. University of Bristol

Langford House, Langford, North Somerset BS40 5DU

T+(44) 0117 928 9000

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

2. University of Cambridge Veterinary School

Department of Clinical Veterinary Medicine, Madingley Road, Cambridge CB3 0EJ

T+(44) 1223 337600

F+(44) 1223 337610

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

3. University of Edinburgh Royal (Dick) School of Veterinary Studies

Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Summerhall, Edinburgh EH9 1QH, Scotland T+(44) 131 650 6130

F+(44) 131 650 6585

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

4. University of Glasgow Faculty of Veterinary Medicine

Faculty of Veterinary Medicine, Bearsden Road, Bearsden, Glasgow G61 1QH

T+(44) 141 330 5700

F+(44) 141 942 7215

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

5. University of Liverpool Faculty of Veterinary Science

Faculty of Veterinary Science, Crown Street, Liverpool L69 3BX

T+(44) 51 794 4283

F+(44) 51 794 4279

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

6. Royal Veterinary College

Royal College Street, London NW1 0TU

T+(44) 01707 666333

F+(44) 020 7388 2342

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

7. University of Nottingham

School of Veterinary Medicine and Science, Sutton Bonington Campus, Loughborough, LE12 5RD

T+(44) 115 951 6411

F+(44) 115 951 6412

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...