رفتن به مطلب
moein.s

ﭘﺎرك ﻣﻌﻤﺎرﯼ Jinhua در ﭼﻴﻦ + دانلود فایل PDF

پست های پیشنهاد شده

0tfgu4af0c7cn2uufrpr.jpg

 

در ﺳﺎل هاﯼ اﺧﻴﺮ، هم ﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎدﯼکشور ﭼﻴﻦ، ﺷﺎهد ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎران ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم و ﻣﺸﻬﻮرﯼ در اﯾـﻦ کشور هـﺴﺘﻴﻢ که ﻃﺮاﺣـﯽ

ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ هم ﭽﻮن دهﻜـﺪﻩ اﻟﻤﭙﻴـﻚ 2008 ﭼـﻴﻦ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻮزﻩ و اﭘﺮاﯼ ﺷﻬﺮ ﮔﻮاﻧﮓژو، ﮔﺎﻟﺮﯼ هنر ﻣﻠﯽ ﭼﻴﻦ، ﻣﻮزﻩ ﻣﻠﯽ ﭼﻴﻦ و دﻩ هـﺎ ﭘــــــﺮوژﻩ دﯾﮕــــــﺮ را در اﻗــــــﺼﯽﻧﻘــــــﺎط ﺁن ﺑــــــﺮ ﻋﻬــــــﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘــــــﻪاﻧــــــﺪ.

 

ﺷﻬﺮ Jinhua واﻗﻊ در اﺳـﺘﺎن Zhejiang، در ﻗـﺴﻤﺖ ﻣﺮکزی ﺷـﺮق کشور ﭼﻴﻦ، ﯾﻜﯽ از ﺷﻬﺮهاﯼ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ کشور اﺳﺖ که در ﺳﺎل های اﺧﻴـﺮ، در ﺑﺨــﺶ اﻗﺘــﺼﺎد ﺻــﻨﻌﺘﯽ، کشاورزﯼ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮﯼ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﺴﻴﺎرﯼ داﺷــﺘﻪاﺳﺖ.

 

از اﯾﻦرو، ﻣـﺴﺌﻮﻻن ﺷـﻬﺮ، در راﺳـﺘﺎﯼ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨـﺶ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻬﺮ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﯼ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﻜﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ Yiwu و ﯾﻚ ﭘـﺎرك ﻓﺮهنگی در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﯾـﻦرودﺧﺎﻧﻪ ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ که ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺁن در ﻧﻮع ﺧﻮد روﯾـﺪادﯼﻣﻨﺤــــــــــــــــــﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑــــــــــــــــــﻪ ﺷــــــــــــــــــﻤﺎر ﻣــــــــــــــــــﯽرود .

 

ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻻن ﺷـﻬﺮ، Ai Wei Wei، ﻃـﺮاح و ﻣﻌﻤـﺎر ﭼﻴﻨــﯽ را که ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﺮکت FAKE Design را ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪﻩ دارد و هم ﻜــﺎر ﻌﻤﺎران ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮﺋﻴﺴﯽ، هﺮزوگ و دﻣـﻮرن (Meuron de & Herzog) در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژﻩ اﺳﺘﺎدﯾﻮم اﻟﻤﭙﻴﻚ 2008 ﭼﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، ﺑﺮاﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻮق اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ. از ﺁﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺴﺌﻮﻻن، ﺑﺨـﺶهـﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺎرك ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس کوﭼـﻚ ( Mini-scale Public Space) ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﺪ، Ai Wei Wei، ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح ﭘﺎرك، در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ 16 ،2004 ﻣﻌﻤﺎر و ﻃـﺮاح از 7 کشور ﻣﺨﺘﻠـﻒ ـﺷﺎﻣﻞ 5 ﻣﻌﻤﺎر از ﭼﻴﻦ و 11 ﻣﻌﻤـﺎر از کشورهای هلند، ﺳـﻮﯾﺲ، ﺁﻣﺮﯾﻜـﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺁﻟﻤﺎن و ﻣﻜﺰﯾﻚ ـ را ﺑﺮاﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﺮﻓﻪها و ﻓـﻀﺎهاﯼ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﻦﭘﺎرك اﻧﺘﺨﺎب کرد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، اﯾﻦ ﭘﺎرك که ﻧـﺎم ﭘـﺎرك ﻣﻌﻤـﺎرﯼ Jinhua را ﺑـﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﯾﻚ ﻓﻀﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ 17 ﭘﺎوﯾﻮن ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪﻩ کوچک در ﻧﻮارﯼ ﺑـﻪ ﻃـــــﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒـــــﯽ 2200 ﻣﺘـــــﺮ، در ﺷـــــﻤﺎل رودﺧﺎﻧـــــﻪ ﺷـــــﻬﺮ، اﺳـــــﺖ.

 

 

mcmougcbgr34dmwjm5az.jpg

 

vchvb3arl40he2044g85.jpg

 

t3wayvz5krs5xfebqxob.jpg

 

i7twmkyyjzeqn47igqgq.jpg

 

 

منبع

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

architectural park in jinhua.pdf

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...