ثبت نام کنید. A New Approach to Fault-Tolerant Routing in Mesh Interconnection Networks, Based on Deterministic Routing A. H. Borhani, M. Ghaziasgar, ..."> ثبت نام کنید. A New Approach to Fault-Tolerant Routing in Mesh Interconnection Networks, Based on Deterministic Routing A. H. Borhani, M. Ghaziasgar, ..."> رفتن به مطلب

مقالات سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش


پست های پیشنهاد شده

A Neural Network-Based Training Scheme for Probabilistic Support Vector Machine

Sadooghi Yazdi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

A New Approach to Fault-Tolerant Routing in Mesh Interconnection Networks, Based on Deterministic Routing

A. H. Borhani, M. Ghaziasgar, A. Movaghar, R. G. Cole

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

A New Hybrid Model for Associative Reinforcement Learning

M. R. Maibodi, H. Montazeri

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering

Baghbani Mojtaba, Monsefi Reza

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Automatic Landmark Detection in Cephalometry Using a Modified Active Shape Model with Sub Image Matching

Rahele Kafieh, Alireza Mehri,Saeed Sadri

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Blogs: A Genre of Virtual Platforms for Collaborative Discourse in Education

Alireza Moghaddam

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Class-Dependent PCA Optimization Using Genetic Programming for Robust MFCC Extraction

Houman Abbasian,Babak Nasersharif, Ahmad

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Defect Detection in Patterned Fabrics Using Modified Local Binary Patterns

F. Tajeripour,A. Sheikhi,E. Kabir

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach

Hamed Vahdat-Nejad, Reza Monsefi, Hossein Deldari

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Dynamic Resource Allocation through Reinforcement Learning Approach in Multi-cell OFDMA Networks

Sajjad Moradi, Hesam Montazeri, and Siavash Khorsandi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Grid Scheduling with buddy-based resource discovery

Mahmoud Naghibzadeh, Javad Hamidzadeh, Saied Abrishami, Abdolreza Savadi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Lossy/Lossless Farsi/Arabic Printed Binary Text Image Compression Based on Enhanced Pattern Matching

Hadi Grailu, Mojtaba Lotfizad, Hadi Sadoghi-Yazdi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Recombinative CLA-EC

B. Jafarpour,M. R. Meybodi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

LABER‬: ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎه از اﻧﺮژي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ‬

‫ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻴﺒﺪي و ﻣﻬﺪي اﺛﻨﻲﻋﺸﺮي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

آموزش الكترونيكي؛مفاهيم، يافته‌ها و كاربستها

محمد آتشک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه الگوریتم های مسیریابی جدید جهت کاهش تعدادگام مسیر، بن بست وگرسنگی، در شبکه های روی تراشه(NoC ) باهمبندیMesh و Torus

جبرئیل جمالی, مطیع قادر, خادم زاده, حسین نژاد قوی فکر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه روش جديد زمانبندی قواعد در پايگاه داده پويا برمبنای بهبود فرايند تخمين احتمال اجرای قواعد

رسولزادگان, عبداله زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه مدلی برای تفکیک وظایف در سیستم های کنترل دسترسی بر مبنای نقش

داورپناه جزی, سرایی, سعیدی مبارکه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه مدلي بر مبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب راهبرد استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان

برزگر, صنيعي منفرد, فراهاني زنجيراني

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه مدلي مذاكرات الكترونيكي بر اساس سيستم هاي هوشمند هيبريد مبتنی بر عامل

فتحیان, دماوندی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

ارائه يك الگوريتم سريع جهت بازسازي بلادرنگ تصاوير ويدئويي رمز شده با الگوريتم ALR

اكبري زاده, رضايي راد, فتحي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه يك روش هوشمند جهت زمان بندي ايستاي كارها در سيستم هاي توزيع شده نا همگن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

فخار, کنگاوری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائة يک الگوريتم بهينه جهت خوشه‌سازي داده‌ها بر اساس توابع پتانسيل

بیات, آنالویی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارتقاء سواد اطلاعاتی پیش بایست بهره گیری از ICT

سبحانی نژاد, حسین زاده, محمدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارزیابی تحلیلی کارآیی مکانیزم های کنترل جریان تحمل پذیر خطا در شبکه های میان ارتباطی

صفایی, خونساری, شنطیا, خسروی پور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارزيابي كيفيت سيستم كاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردي : پورتال ابساكو

بهکمال, کاهانی, اکبری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

استفاده از ارتباط بين پيكسلها در تخمين زمينه در تصاوير ويديويي

صدوقی یزدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

استفاده از شبکه عصبی احتمالی بر پایه شعاعی در شناسایی گفتار

یوسفیان, آنالویی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

استفاده از ***** Volterra اصلاح شده مبتنی بر الگوريتم تطبيقی LMMN و آشکارسازی VAD برای حذف اکوی غیرخطی

یوسفی رضایی, طینتی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

استنباط خواص آماری جریان‌ها از روی بسته‌های نمونه‌برداری شده از شبکه با استفاده از شبکه‌های عصبی

شادور, صبائی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

افزایش کارايی الگوريتمهای کلاسترینگ مبتنی بر روش يادگيری تقويتی

طبیبیان, آنالویی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

الگوریتم بازگشتی سریع جهت آستانه سازی تصویر بر اساس آنتروپی Kapur

کیانی, صفابخش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

الگوریتم صف بندی Fuzzy Balanced RED

مهاجرزاده, یغمایی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

انتخاب ويژگی با استفاده از الگوريتم جستجوی گرانشی

راشدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

HPF-G یک محیط برنامه نویسی سطح بالا در محیط گرید

ابریشمی, دلداری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

NRP5.63 روشی جدید برای بهبود عملکرد استاندارد P.563 در تخمين کيفيت گفتار تحت شرایط شبکه

ابارقی, همايون پور, دهقان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بازشناسي متن چاپي فارسي بر مبناي جداسازي هوشمند

خسروي, كبير

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی امکان رواج کارت‌های اعتباری به عنوان شیوه پرداخت الکترونیک در ایران

تاج احمدی, شجری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی تأثيرات نوع نرم‌افزار بر پیکربندی فرايند توسعه آن

براتی مهر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی توانایی General Fuzzy Automata در ارزشگذاری هوشمندانه عملکرد کانالهاي انتقال داده درکنترل ترافیک محلی شبکه

ترابی جهرمی, کریم آقایی, گلبهار حقیقی, دوست فاطمه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

بررسی مشکلات پیاده سازی ERPبا استفاده از یک چارچوب مفهومی

زنگنه نژاد, سلطانی دلگشا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسي نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش هاي تجارت الکترونيک

نوری, فتحیان, ناهید تیتکانلو

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بکارگیری آنتولوژی در فرآیند بهبود کیفیت داده

باطنی, نعمت بخش, براآنی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهبود بازشناسي گفتار توسط شبکه‌هاي عصبي دربرگيرندة الگوهای زمانی

شکفته, الماس گنج

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهبود ساختارهای درختی برای یافتن خوشه های چگال از مستندات وب

رحیمی, ابوالحسنی, حقیر چهرقانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

بهبود کارایی تصميم‌گيری اضطراری بر پایه الهام از مدل متناظر ادراکی انسان

نوروزی, شیری احمدآبادی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهبود مدل مخلوط گوسي با استفاده از خوشه‌بنديِ C-ميانگينة فازيِ وزن‌دارِ مقاوم

حاج احمدي, همايون پور, احدي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهبود مدلسازي ديرش زماني واج با استفاده از ماشين پشتيبان بردار براي استفاده درتبديل متن به گفتار فارسي

همايون پور, بحريني

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهینه سازی زمان و هزینه در گریدهای محاسباتی اقتصادی

مهدوی فر، میبدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهینه سازی مارهای پروکراست توسط الگوریتم طماع

کماندار, سیدین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

بهينه‌سازی IKEv2 برای استفاده در ارتباطات امن درون سازماني

کرباسيون, برنجکوب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پنهان سازي قوانين وابستگي تعميم يافته در پايگاه داده هاي RDF

منصفی, گداز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پنهان شکنی روش Echo hiding در سیگنال های صوتی

نیکخواه, دلفروزی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پيدا كردن آشكار ساز لبه بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيك

خدابخشي رفسنجاني

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پيش بيني ترافيك با استفاده از مدل فازي-دمستر-شفر و تجزيه موجك

قادري, ميناگر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پيمانه بندی مجدد نرم افزار بر اساس مدل اکتور برای افزايش کارايي

پارسا, بوشهريان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تامين كيفيت سرويس در شبكه‌هاي موردي متحرك با استفاده از پروتكل مسيريابي OLSR

هزاره مقدم, صبائی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تحلیل و ارزیابی سیستمهای انتقال گراف

رافع, ترکمان رحمانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ترکیب آتاماتای مهاجرت اشیا و الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی گراف وظایف در معماری چند پردازنده ای

پارسا, ايزدخواه, حسين زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوریتم تپه نوردی در ماشین ساختار موازی برای بهینه سازی پرس و جوهای بزرگ در گراف پرسش

پارسا, ايزدخواه, حسين زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

تشخیص نفوذ در دسترسی‌‌های رمز شده با پروتکل SSH به سرویس‌دهنده‌های عمومی شبکه

آقایی, ادیب نیا, حجتی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تشخيص پسته خندان، کم‌خندان، ناخندان با استفاده از بينايي ماشين

کثیری بیدهندی, صفابخش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تطبيق پذیری محتوای الکترونیکی آموزش بر اساس پارامترهای رفتاری یادگیرنده بر پایه مدل طراحی آموزشی کمپ

کاردان, احمدی آبکناری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تعیین شاعر به‌کمک روش‌های یادگیری ماشین

شاهمیری, مطش بروجردی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تعيين بهترين شرايط تاخير در کسب کانال انتقال در شبکه های تعيين بهترين شرايط تاخير در کسب کانال انتقال در شبکه های WiMAX Mesh با زمانبند توزيع شده

غفاریان, فتحی, سریانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

توسعه آموزش همگانی در رسانه دیجیتال شهروندی

واحدیان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جايابی پلاک خودرو در يک فريم از فيلم ويديوئي با استفاده از تحليل طيفی اصلاح شده

عامري, روحاني

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جدول راهنما : روشی سه مرحله ای برای پردازش تفکیکی برگ پرس‌وجوهای XML

گرکانی, نوروزی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

چارچوبي براي استفاده بهينه از بازخوردهاي ضمني در يادگيري الکترونيکي تطبيق پذير

کاردان, منکرسی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

چند روش تركيبي براي بازيابي بسته هاي گم شده و كاربرد آن در بازشناسي توزيع شده گفتار

عبدالعظيمي, محمدي, ناصرشريف, اكبري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

حفاظت از حریم خصوصی کاربران در کاربردهای پایگاه داده های متحرک با استفاده از امضای کور

عاشوری تلوکی, براآنی, موحدی نیا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

خوشه‌بندی حساس به حرکت با همگرایی سریع در شبکه‌های موردی سیار

روائی, صبائی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

دسته‌بندي وب سايت‌هاي عميق با استفاده از نشانه‌هاي رابط جستجو

شريفي پناه, موقر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

روش طبقه بندی ترکیبی کدهای خروجی تصحیح کننده خطا (ECOC) با معیار کمترین فاصله وزندار بر پایه الگوریتم ژنتیک

حاتمی, ابراهیم پور, قادری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

روشی جديد برای خوشه بندی مستندات متنی براساس آنتولوژی

عسگریان, حبیبی, معاون, معین زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

روشي براي تضمين تأخير بسته هاي موجود در صف RED با استفاده از اتوماتاهاي يادگير

جهانشاهی، میبدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

روشي مقاوم و سريع در تطبيق استريوی تصاوير رنگي به كمك زنجيره هاي پيوسته

صادقی, منجمی, معلم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

رویکردی مبتنی بر شبکه های پتری و حساب رخداد برای تحلیل ایمنی رفتار نرم افزار

بابامیر, جلیلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سامانه تشخيص نفوذ براي مقابله با حملهDoS از طريق تقاضاي زياد مسيريابي

صالح اصفهانی, ابوعلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سنجش میزان آمادگی الکترونیکی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر دسترسی به اطلاعات

نوری, کاهانی, افخمی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سيستم چندکارگزاره برای تشخيص محل پلاک خودرو

ابراهيمی, منصفی, اکبرزاده, ایلدرآبادی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شاخصهای کیفی و توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشي

اسکندری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شخصی سازی صفحات وب مبتني براتوماتاي يادگير توزيع‌شده با تعداد اقدامهاي متغير و الگوريتم PageRank

فرصتی, میبدی, مهدوی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شخصی سازی کاتالوگ با استفاده از يک الگوريتم پيشنهاد دهنده

خسروی فارسانی, نعمت بخش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شناسایی فریب نامه های صیادی براساس روشهای یادگیری و اکتشافی

صابری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شهروند الكترونيكي محور توسعه خدمات الكترونيكي

مرتضوي, كتابچي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

طراحی ***** برشی بهينه هوشمند به منظور کاهش اثر نويز تناوبی

معلم, بهنام پور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

طراحی و پیاده سازی مدل فازی پروتکل مسیریابی OSPF

کاری, یغمائی مقدم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

طراحی یک سیستم کارآمد تشخیص هویت براساس آنالیز تصاویر عنبیه چشم با استفاده از تبدیل موجک سیملت2

عاشوری, دوستاری, ساجدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

کاربرد تبدیل IFT در سیستم شناسایی پلاک خودرو

ابوالقاسمی, احمدی فرد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

کاهش گوشه های ضعيف و کاذب با تحليل آنتروپی محلی در گوشه‌ ياب فضای مقياس بندي انحناء

معلم, معاضدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

کلاسه بندی نرم با استفاده از خوشه بندی و تئوری ترکیب باورها

قاسمی, قادری, رنجبر نوعی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

لبه يابي تصاوير رنگي به روش برداري در فضاي رنگ YUV

اباذری طرقبه, پوررضا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مدل سازي صوري و درستي يابي احتمالي يک سيستم هشدار نفوذ در شبکه هاي حسگر بي سيم

خلیلی, عبدالهی ازگمی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مدل‌سازي فاکتور شخصيتي و سبک يادگيري دانش‌آموز در يک نمونه سيستم آموزشي هوشمند

طهماسبی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

مدلسازي منحني گام گفتار فارسي با استفاده از مدل فوجي ساکي برای سیستم های تبدیل متن به گفتار

بحريني, همايون پور، ايران نژاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مدلی برای بررسی ويژگی کيفی نگهداشت پذيری در سبکهای معماری يکريختی

هاشمیان, شمس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مدلي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي چند لايه تحت وب

حاجي زاده مقدم, ميريان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مديريت ريسك در بانكداري الكترونيك و چالش هاي آن در ايران

يوسفي, اسماعيلي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مسیریابی در شبکه‌های موردی با استفاده از زیرساخت شبکه سلولی

رحیمی زاده, دهقان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

معماري مبتني بر معماري باز سرويس‌هاي گريد براي داده‌كاوي موازي و توزيع‌شده بر روي گريد

غفاري نژاد, اكبري

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نگاشت نيمه‌خودكار پايگاه‌داده رابطه‌اي به هستان‌شناسي

جلالي, باقری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نهان نگاری الگوهای تکرار شونده با استفاده از تبدیل موجک

سهیلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نهان‌نگاری داده در جدول سودوکو

شیرعلی شهرضا, شیرعلی شهرضا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

وارسي ويژگي هاي زماني پروتکل هاي امنيتي با رويکرد منطق زماني PS-LTL

سجادی, جلیلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

یک روش crawling متمرکزجدید مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک و مسیریابیAntNet

شاهینی شمس آبادی, زمانی فر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

یک شیوه تشخیص ناهنجاری ترکیبی مبتنی بر الگوریتمهای میانگین- واریانس و چندمتغیری براساس ترافیک ARP در شبکه‌های سازمانی

یاسمی, پورمظفری, خرسندی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

یک طبقه بندی کننده فازی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر

حمیدی، میبدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

يافتن زاوية چرخش سند مبتني بر زواياي خطوط متن با استفاده از عملگر مورفولوژي

خسروی, کبیر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

يك روش تركيبي براي حل مساله فروشنده دوره گرد

زارعي, ميبدي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

يك روش تركيبي براي حل مساله مرتب سازي ترتيبي

زارعي, ميبدي

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

يك روش خوشه بندي پايدار بر مبناي وزن براي شبكه هاي موبايل Ad Hoc همراه با ذخيره توان

عصاره

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...