رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

هر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت . اندازه. ساختار و يا ميزان كاميابي در تامين اهداف سازماني خود نياز به مدلي دارد كه بر اساس آن ميزان موفقيت خود را در نيل به آرمانها و راهبرد هاي كسب و كار خويش مورد سنجش و اندازه گيري قرار بدهد

مدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد متوازن هستند اين مدلها به سازمانها كمك مي كنند تا با مقايسه وضع موجود و مطلوب خود . تفاوت ها را شناسايي و سپس بر اساس اين تفاوت ها و بررسي علل وقوع آنها راه حل هاي بهينه سازي وضع موجود را شناسايي كرده و آنها را اجرانماييند

لازم است سازمان ها ماقبل از اقدام به اجراي مدل هاي تعالي سازماني . موجود بودن زير ساخت هاي ضروري براي انجام اين مهم به خصوص زير ساخت هاي فكري. رفتاري و انساني نسبت به اصول ك يفيت را بررسي و از موجود بودن آن نها در سازمان خود اطمينان حاصل نمايند .از اين رو اجراي مدلهاي تعالي سازمانهاي ايراني منوط به اجراي دو مرحله اصلي زير است

•بررسي وجود زير ساختهاي لازم براي تعالي سازماني و تعيين درجه بلوغ سازماني

لینک به دیدگاه

عارضه يابي بر اساس يكي از مدلهاي تعالي سازماني و تعيين ميزان فاصله از آن

 

يكي از معضلات ما در ساز مانهاي ايراني . موضوع سبك رهبري اين سازمانها است بي شك در صورتي كه ما ايرانيان انرژي و وقت لازم را براي ترميم اين قسمت از نقاط ضعف خود صرف كنيم مي توانيم به تعالي كسب و كار خود اميدوار بلشيم

 

اصول پايه كيفيت

 

•تمركز بر مشتري و مشاركت و همكاري با مشتري

øبازديد مرتب كاركنان با مشتري

øدرك و شناخت كامل مشتريان

øلحاظ كردن نياز هاي مشتريان در فعاليت هاي جاري سازمان

øفعاليت بيش از انتظار مشتري

øارضاءمشتري بعنوان اولويت شماره يك

øجمع آوري اطلاعات مرتبط به تغييرات حاصله در نيازهاي مشتري بطور سيستماتيك وهدايت و بهبود سازمان در مسير آن

øجلوگيري از بروز شكايات مشتري و تلاش براي مراجعه به مشتري براي كسب نظرات وي

•مشاركت كليه كاركنان

ø مشاركت داوطلبانه كليه كاركنان

øوجود تيمهاي كه بر اساس ارتباطات باز.اعتماد و علاقه نسبت به يكديگرهمكاري و معاضدت دارند

øمهارتهاي افراد بر اساس آموزش هاي مستمر و دايمي توسعه مي يابد

øتصميم گيري لر اساس حقايق و واقعيات انجام مي شود

øامكان تحليل شرايط موجود براي همه وجود دارد

øسرمايه گذاري سازمان روي دانش

øتقويت كاركنان

øوجود نگرش كارآفريني و توسعه مهارتهاي رهبري در كليه سطوح سازماني

•نگرش فرايند مداري

øرضايت مشتريان داخلي مورد نظر است

øفرايندها مهمتر از نتايج هستند

øاثر بخشي فرايندها اندازه گيري مي شوند

øنتايج مورد نر اندازه گيري شده اند

øفرايند ها در قالب برنامه ها وروشهاي كاري استاندارد مستند شده اند

øفرهنگ تعالي خواهي به تامين كنندگان نيز توسعه داده شده است

øكاهش مستمر تغيير پذيري فرايند مورد نظر است

•سازگاري بين اهداف

øوجود آرمان وماموريت روشن در كليه سطوح سازمان

øتعيين وابلاغ اهداف معيين .قابل اندازه گيري.دست يافتني.واقعي وزمان بندي شده به كليه سطوح سازماني

øمتناسب بودن رفتار مديران با اهداف تعيين شدهچ

øوجود اطلاعات متناسب براي اهداف بهبود كيفيت فرايندها

øتعهد مديريت ارشد به اين اهداف و اتقاء كيفيت

•عمل بر اساس واقعيات

 

øانجام فعاليت ها وكارها بر اساس حقايق و نه بر احساسات

øمسايل ريشه اي بر اساس اندازه گيري ميزان واقعيات مورد تحليل قرار مي گيرد

øاهدافي كه بر اساس حقايق جمع آوري مي شود تحليل مي شوند

øهزينه هاي كيفيت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد÷

•تمركز روي بهبود مستمر

øعملكرد كاركنان و توانايي هاي آنان وساير توانايي هاي سازمان بهبود مي يابند

øبه مسايل به عنوان روشي براي بهبود وفرصت ارتقاء فرايندها نگريسته ميشود

øتاكيد بر پيشگيري از وقوع مسايل تا اصلاح آنها

øبهبودها بر اساس نگرشهاي چند تخصصي .سازمان يافته و واقعي سازماندهي و اجرا مي شوند

øگروههاي چند تخصصي در سازمان تشكيل شده اند

øبهبود جامع مورد نظر است وبه آن به عنوان يك كار زود گذر نكاه نمي شود

لینک به دیدگاه

مدل EFQMدر جايگاه يك ابزار عارضه ياب

 

توضيحات :

 

1- در تيم خود ارزيابي معمولا افرادي خارج از شركت مثلا مشاوران نيز حضور دارند

2- روشهاي معمول براي ارزيابي بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه .كارگاه . پروفرما.ماتريس و شبيه سازي جايزه

3- در جمع بندي نتايج و شناسايي نشانه ها معمولا به روشهاي تصميم گيري به روش عبارتند از روش پرسشنامه .كارگاه . پروفرما.ماتريس و شبيه سازي جايزه

3- در جمع بندي نتايج و شناسايي نشانه ها معمولا به روشهاي تصميم گيري به روش Expert choice عمل مي شود

4- تعيين علل بروز مسئله مهمترين بخش در فرايند عارضه يابي است در واقع با شروع اين مرحله عملا مدل عارضه يابي كنار مي رود

5- اولويت بندي علل بايد بر اساس روش علمي علمي و مهمول و پذيرفته شده باشد

 

6- در تعيين و شناسايي راهكارها بايد ميزان تاثير گذاري آنها روي ساير نشانه ها و علل موجود در نظر گرفته شود

 

7- اولويت بندي راه كارها حداقل بايد بر اساس معيارهايي مثل هزينه. زمان. تاثير گذاري. اثر بخشي و غيره انجام شود

مهمترين ركن مدلEFQM بحث خودارزيابي آن مي باشد در واقع فرايند خود ارزيابي كه روشهاي مختلفي براي آن در سازمان بيان شده است ضمانتي است براي اطمينان از نفذ مدل در سازمان

در اين روش مدل در ابتدا روشهاي ابتدايي و ساده تر را براي خود ارزيابي پيشنهاد مي كند و در واقع سازمان را نسبت به مدل تست مي كند و وقتي از رفع خطر دفع پياده سازي مدل اطمينان حاصل شد . روشهايي كه بيشتر سازمان را با خود درگير مي كند را ارايه مي دهد.

روشهاي خود ارزيابي در مدل EFQM

1- پرسشنامه

2- كارگاهي

3- ماتريسي

4- پروفرما

پيشنهاد مي شود در سازمان هايي كه براي اولين بار قصد خود ارزيابي دترند از روش پرسشنامه و كارگاهي به صورت توامان استفاده كنند. با توجه به اينكه اكثر سازمانهاي داخل ايران داراي چنين شرايطي هستند . روش پرسشنامه تخصصي به همراه روش كارگاهي پيشنهاد شده است

نكته حايز اهميت اين است كه فرايند خود ارزيابي هميشه در سازمان خواهد ماند و بر حسب نياز سازمان هر چند مدت اين ارزيابي تكرار ميگردد

1- حوضه رهبري

معيارها:

üرهبران . ماموريت ها . آرمان ها و ارزشها.ي سازماني را تعيين و خودشان الگوي فرهنگ برتري مي باشند

üرهبران شخصا در ايجاد . توسعه و بكارگيري سيستمهاي مديريت و بهبود مستمر آنها مشاركت مي نمايند

üرهبران با مشتريان و شركاءو نمايندگان جامعه در تماس هستند

üرهبران با ايجاد انگيزه و حمايت از كاركنان از آنها قدردان مي نمايند

üرهبران تحولات سازماني را شناسايي واز آن حمايت مي كنند

2- حوضه كاركنان

معيار ها:

üمنابع انساني برنامه ريزي . مديريت و بهبود مي يابد

üدانش و شايستگي كار كنانان شناسايي.توسعه و پشتيباني مي شود

üكاركنان تشويق به مشاركت شده و توان آنها افزايش مي يابد

üكاركنان و سازمانها داراي گفتمان هستند

üكاركنان ساعي شناسايي و مورد قدر داني و توجه قرار مي گيرند

لینک به دیدگاه

3- حوضه خط مشي و راهبرد

 

معيارها:

 

üخط مشي و راهبرد سازمان بر اساس نياز ها و انتظارات حال وآينده ذينفعان ايجاد شده است

üخط مشي و راهبرد سازمان بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد . تحقيقات. يادگيري و خلاقيت هاي كاري ايجاد شده است

üخط مشي و راهبرد تهيه شده و به روز در مي آيند

üخط مشي و راهبرد سازمان از طريق ساختار فرايند هاي كليدي ايجاد شده بكار گرفته مي شوند

 

4- حوضه شراكت و منابع

 

معيارها:

 

üمشاركت هاي خارجي مديريت مي شوند

üمنابع مالي مديريت مي شوند

üمديريت بر ساختمانه . تجهيزات و مواد

üتكنلوژي مديريت مي شود

üاطلاعات و دانش مديريت مي شوند

 

5- حوضه فرايند ها

 

معيارها:

 

üفرايند ها به صورت سازمان يافته طراحي و مديريت مي شوند

üفرايندها با توجه به نياز هاي بهبود يافته و از نو آوريها بر روي آنها براي تامين رضايت و ايجاد ارزش افزوده مشتريان و ساير ذينفعان استفاده مي شود

üمحصولات و خدمات بر اساس نياز مشتري طراحي و تو سعه داده مي شوند

üمحصولات و خدمات توليد و تحويل شده و خدمات آنها ارايه مي گردد

üارتباط با مشتريان سازمان .مديريت و تقويت مي شود

6- حوضه نتايج كاركنان

 

معيارها:

 

üبرداشت هاي كاركنان . معيارهاو نتايج مستقيم

•عوامل مرتبط با انگيزش

•عوامل مرتبط با رضايتمندي

üمعيارهاي عملكردي

•دستاوردها

•انگيزه و مشاركت

•رضايت مندي

•خدمات ارايه شده به كاركنان سازمان

 

7- حوضه نتايج مشتري

 

معيارها:

 

üبرداشت هاي مشتري

•برداشت هاي كلي

•محصولات و خدمات

•پشتيباني حين و بعد از فروش

•وفاداري

üمعيارهاي عملكردي

•تصورات كلي

•محصولات و خدمات

•پشتيباني حين و بعد از فروش

•وفاداري

 

8- حوضه نتايج جامعه

 

معيارها:

 

üبرداشت هاي اجتماعي. معيارها و نتايج مستقيم

•عملكرد سازمان به عنوان يك شهروند مسئول

•مشاركت با انجمنها و گروههاي محلي

•فعاليتهاي اجرايي جهت كاهش و جلوگيري از صدمات ناشي از عمليات توليدي و كاهش خدمات طي چرخه عمر آن

•انجام فعاليت هاي زيست محيطي و حفظ منابع

 

üمعيارهاي عملكردي:

 

•پوشش خبري

•رفتار مناسب با مسئولين

•تقدير نامه وجوايز دريافتي

 

9- حوضه نتايج عملكرد

 

معيارها:

 

üنتايج و پيامد هاي عملكرد كليدي

•پيامدهاي مالي

•دستاورد هاي غير مالي

üشاخص هاي عملكردهاي غير كليدي

•فرايندها

•منابع خارجي از جمله مشاركت ها

•مالي

•ساختمانها.ماشين آلات و مواد

•تكنولوژي

•اطلاعات و دانش

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

تعالي سازماني

 

تغييرات به وجود آمده در اقتصادجهاني و تلاش هاي انجام شده توسط سازمان جهاني ( wto ) در راستاي جهاني كردن اقتصاد و افزايش رقابت ، كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه را به اين باور رسانده است كه براي حضور و بقا در بازارهاي منطقه اي ، جهاني و حتي داخلي بايد توان و قابليت رقابت پذيري صنايع و سازمان و سازمان هاي خود را افزايش دهند . مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار ، بعنوان ابزارهاي قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم ها در سازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند . با بكار گيري اينگونه مدل ها ، ضمن اينكه يك سازمان ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار مي دهد ، مي تواند عملكرد خود را با ساير سازمان ها و به ويژه بهترين آنها مقايسه نمايد .

امروزه اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدل ها ، جوايزي را در سطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كارها در تعالي ، رشد و ثروت آفريني است . در سه قطب بزرگ اقتصادي سده اخير ( ژاپن – آمريكا – اروپا ) اصلي ترين نمونه اين جوايز عبارتنداز : جايزه دمينگ درژاپن ، جايزه بالدريج در آمريكا ، جايزه اروپايي كيفيت كه توسط بنياد اروپايي مديريت كيفيت ايجاد شده و به مدل efqm معروف است و عموميت و استقبال بيشتري در سطح جهان كسب نموده است ديدگاه سيستماتيك قوي ، توجه دقيق به مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني و نتيجه گرايي مدل efqm براي سازمان هاي ايراني كه معمولاً در اين حوزه ها با مشكلات جدي روبرو هستند ، بسيار آموزنده و اجرايي است . جهاني شدن از مهمترين مباحث مطرح در دنياي امروز است كه گروه صنعتي ايران خودرو ، خواسته و يا ناخواسته در مسير آن قرار دارد . براي ورود به عرصه رقابت جهاني خودرو شرايطي لازم است كه بايد آن را در مجموعه ايران خودرو فراهم نمود . اين امر علاوه بر نيازمندي برعزم و اراده راسخ مستلزم اجراي يكسري برناه هاي منسجم در مقوله كاهش هزينه ، بهبود كيفيت ، توجه به خواست مشتريان ، بازاريابي نوين ، توسعه صادرات و چالاك شدن كليه بخش هاي گروه صنعتي ايران خودرو مي باشد. در روند جهاني شدن ، كسب رضايت مشتريان و كاركنان بعنوان يك مبناي اساسي لحاظ مي شود . امروزه براي رقابت در عرصه جهاني بايد به دانش فردا مجهز شد ، تا بتوان به سمت پيشرفت و تعالي حركت نمود.

لینک به دیدگاه

دلايل انتخاب مدل تعالي سازماني

تحقق رويكردهاي متعالي شركت ايران خودرو در مباحث جهاني شدن از طريق كسب رضايت مشتريان ، بازاريابي نوين ، بهبود كيفيت و ساير مقولات تعريف شده مستلزم تدارك بستري مناسب براي حركت سريع و پرشتاب مجموعه فعاليت ها و فرآيندهاي عملياتي در قالبي هدفمند و سنجش اثر بخشي و ارزيابي نحوه عملكرد فرآيند ها با هدف ترسيم چرخه بهبود مستمر و بهره مندي از نتايج حاصله بصورت يك فعاليت يادگيري مستمر در اصلاح رويكردسازمان ، درك نقاط قوت و ضعف آن بصورت چرخه اي دائمي از طريق انجام ارزيابي هاي مستمر و ارائه اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مي تواند مسير تعالي سازمان ها و حركت آنها به جلو را تسهيل و تسريع نمايد.

مدل تعالي سازماني efqm بعنوان الگويي جامع در سنجش توان عملكردي سازمان ها از طريق طراحي و اجراي نظام ارزيابي عملكرد سازمان ها ، ميزان تحرك هوشمندانه آنها را در طراحي مطلوب مسير حركتي ،اجراي بهينه اهداف ، بررسي نتايج حاصله و سنجش اثر بخشي اقدامات انجام شده ، را موردتحليل قرار داده و سطح كاميابي سازمان ها را در نيل به تعالي مشخص مي سازد. انتخاب اين مدل به منظور استقرار در شركت ايران خودرو و نيل به تحقق هرچه بهتر اهداف عاليه شركت در راستاي جهاني شدن مي باشد . بديهي است تعريف فعاليت هاي خود ارزيابي بصورت مستمر و تعيين نقاط قوت و ضعف و انجام پروژه هاي مطالعاتي براي تقويت نقاط مثبت و مرتفع نمودن نقايص و كاستي ها مي تواند در گذر زمان و با حمايت و تعهد مسئولين سازمان ، دسترسي چشم انداز تعيين شده را محقق ساخت .

لینک به دیدگاه

ارزش ها و مفاهيم بنيادي

مدل تعالي سازماني چارچوبي روشمند براي ارزيابي عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيند ها و نتايج حاصل از اين فرآيند ها است. دستاوردهاي حاصل از ارزيابي در اين مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمينه هاي قابل بهبود آن که براي دستيابي به بهبودها فهرستي از برنامه هاي اولويت بندي شده را نيز پيشنهاد مي کند. بر اساس آموخته هاي مديريت کيفيت جامع (tqm)، توجه به ارزش ها و مفاهيم بنيادين هشت گانه به شرح زير، لازمه موفقيت و ايجاد بهبود مستمر سازمان ها است :

 

  • نتيجه گرايي
  • مشتري مداري
  • رهبري و ثبات در مقاصد
  • مديريت مبتني بر فرآيندها و واقعيت ها
  • توسعه و مشارکت کارکنان
  • يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر
  • توسعه همکاري هاي تجاري
  • مسؤوليت هاي اجتماعي سازمان

ارزش ها و مفاهيم هشت گانه فوق پايه هاي اصلي برنامه ريزي و استقرار سيستم ها را تشکيل مي دهند و براي شناخت وضعيت عملکردي سازمان ها بايد از معيارهايي بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم فوق الذکر داشته باشند، معيارهايي که توسط آنها، ميزان تحقق هشت مفهوم بنيادين و ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به نتايج را بتوان اندازه گيري کرد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...