رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

درود.

منابع اموزشی ویدویی، یکی از منابع تشویق کننده افراد علاقه مند به هر فعالیتی هست .

تو این تاپیک ویدوهایی که برای اموزش ایتلس مفید هست رو معرفی کنید.:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

یه فصل از اموزش های سایت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فوق العاده کاربردی، برای ازمون هست . حتما استفاده کنید .

Series 1 Episodes

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we look at word families and do some spelling.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we look at ways of discussing a topic and the difference between fact and opinion.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we look at the language of description. We will talk about businesses and different ways to discuss economic information.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to be making comparisons and looking at prepositions of time.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at ways of brainstorming, taking notes and developing ideas.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll be looking at the language of cause and effect. Plus the names of countries and nationalities.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll be talking about the types of language needed to describe processes.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll look at how to use the relative pronouns, that, which and who and practice linking words when speaking English.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll be talking about acronyms, abbreviations and names.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at ways of connecting ideas.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at ways to talk about something that's happened in the past.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at how to describe cycles and also the use and purpose of phrasal verbs.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at articles, indefinite articles 'a' and 'an' and the definite article 'the'.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at conditional sentences. They're sentences that use 'if'.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at adjectives - how you order them and how you use them to compare and describe things.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll discuss how to talk about things in the future.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to look at some of the features of formal, written English.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll be looking at language you can use to describe processes, including transition signals.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll be listening to numbers and practise saying and spelling them.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we will talk about places, locations and directions.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we'll learn about the continuous tense and practice some sentence stress.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we will listen to a finance report and learn about numerical data.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we're going to talk about ways to describe appearance, character and behaviour.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we are going to look at intonation - the meaning behind the tone of your voice. Plus we review the use of the comma.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we will talk about simple present tense, definitions and technical vocabulary, all the things you need to know and use to write a report.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

In this episode we are going to look at classification - how things are sorted into classes or groups. Plus we will practice the pronunciation of final s sounds.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Series 2 Episodesمحتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode, we talk about pronouns, homonyms and practise using suffixes.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we look at different ways to use the word say, plus common collocations.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will learn about words that describe spatial relationships or where things are in relation to one another.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will find out all about paragraphs. Plus the words we use to describe weather.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will look at linking words in spoken English. Plus the many uses of the word there.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will practise structuring a description of how something works and work on vocabulary for describing colours.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we are going to practise using the words some and any. We will also build up our vocabulary about space and astronomy.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will take a look at tenses. Particularly present perfect and simple past tenses.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will look at the use of contractions in spoken English. A contraction is a shortened form of a word.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will look at the how to use reflexive and demonstrative pronouns in written and spoken English.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will talk about the language of speculation and how to identify the future tense.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will talk about expressing attitude and using the words so and such.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll look at the use of word form groups such as noun, verb and preposition phrases.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will discuss tenses and different ways of making comparisons.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will talk about the IELTS Speaking and Reading tests.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will discover how English users indicate negative meanings.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Practise your reading comprehension skills using this episode of Study English.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will practise using hyphens and also talk about showing contrast.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will look at the various functions of sentences in English.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll dicuss infinitive verbs and some common conversation markers.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


The focus of this episode is the IELTS Listening Test. We'll discuss strategies for improving listening comprehension.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will look at using context to guess the meaning of unfamiliar words.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will practise pronunciation and hear how pronunciation can change when linking consonants.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we are going to talk about adverbs and words in English that have been borrowed from other languages.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we will give you some tips and strategies for answering Task 1 IELTS Academic questions.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll give you some tips about letter writing, one of the tasks in the IELTS General Training Writing test.


به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Series 3 Episodesمحتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we look at some of the features that will be assessed in the writing and speaking modules.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll look at the writing task in the essay section of both the academic and general IELTS tests.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll look at writing an essay and how to organise your ideas in a paragraph.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


This episode looks at sentence types and how to use them to demonstrate grammatical range and accuracy.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


This episode looks at strategies for meeting the vocabulary criteria used to assess IELTS candidates.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll look at question tasks and topics in the essay section of the IELTS testمحتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll look at the IELTS Speaking Test and watch how some candidates answer the questions.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Fluency is one of the skills assessed in the IELTS Speaking Test. This episode defines fluency and how to achieve it.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Today we'll look at some of the language devices you can use when discussing a topic.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Today we'll look at how to make best use of your vocabulary and say what you mean in the IELTS Speaking Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Today we'll review the language used when you compare and contrast - something you'll need for the IELTS Speaking Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Intonation is a feature of pronunciation, one of the criteria assessed in the IELTS Speaking Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll practise some of the skills required for the Reading Section of the IELTS Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


We take a look at the Reading Section of the General Training Test and words related to looking for work.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


What are signpost words and why do you need to listen to them?محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Knowing how to correctly express numbers will give you an edge in the IELTS Listening Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Festivals and Celebrations are good topics to practise for the IELTS Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


It's useful to know the language for labelling and describing an object.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Learn how to listen for the answers to complete a flow chart and/or describe a process.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Expanding on an idea and giving examples are important language functions you need to demonstrate.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


The family is a common topic in IELTS, especially in Part 1 of the Speaking Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


Being able to discuss holidays and what people do in their leisure time is useful for IELTS.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


The topic of food often comes up in the IELTS Speaking Test.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


A useful skill in all aspects of English is knowing how prefixes and suffixes form new words.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we'll look at some aspects of grammar and spelling that often cause problems.محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


In this episode we advise you to study the language used when giving advice.


به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فیلمها از امتحانهای Speaking در سراسر جهان جمع آوری شده

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

==============================================================================================

 

IELTS Video: Write essays and letters

130 pages | Publisher: ESL | English | ISBN-10: N/A | PDF | FLV | 200 MB

These lessons are provided with hopes that they will help you improve your English skills and your ESL testing results. Good luck!

This English teacher's video explain the main aspects on preparing to writing module in IELTS.

- IELTS Argument Essay Writing

- IELTS discussion essay writing

- IELTS exam letter writing

- IELTS essay question analysis - What style of essay to write

- IELTS Fixing problems in your essay

- IELTS How to start sentences in your essay

- IELTS How to write a discussion essay outline

- IELTS How to link an essay's paragraphs together

- IELTS Written essay from start to finish

- IELTS How to write an argument essay outline

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اینا همون موارد پست های 2-3-4 هست به صورت یک جا.

 

Study English IELTS Preparation Series 1-3 [2010]

Australia Network | 2005-2008-2010 | MP4 | 2.43 GB

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Download ( Series 1 )

 

HOTFILE

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

rapidshare

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Download ( Series 2 )

 

HOTFILE

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

rapidshare

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Download ( Series 3 )

 

 

HOTFILE

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

rapidshare

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...