رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

  • 3 هفته بعد...
  • 2 ماه بعد...

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

منبع : باشگاه مهندسان ایران

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

معرفي نرم افزار :Aspen Plus

 

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند، روشي كم هزينه و موثر براي شناخت دقيق فرآيند و بهبود عملكرد آن و تحليل رفتار ديناميك سيستم قبل از بروز مشكلات مي باشد. امروزه استفاده از نرم افزارها براي انجام مدل سازي ويا شبيه سازي فرآيند هاي شيميايي، يكي از مهمترين بخش هاي مهندسي شيمي را تشكيل مي دهد.

 

نرم افزار Aspen Plus از بسته نرم افزاري Aspen Engineering Suit و مخفف Advanced System for Process Engineering مي باشد. اين نرم افزار تكنيكهاي مختلفي كه مهندسان شيمي در طول ساليان براي حل فلوشيت فرآيندهاي شيميايي بكار برده اند، در بسته مربوط به خود گنجانده است.

 

معادلات ترموديناميکي نسبتاً دقيق و بانك اطلاعاتي وسيع مواد اين نرم افزار را جزء قويترين نرم افزارهاي شبيه سازي فرآيندهاي پاياي شيميايي قرار داده است.

 

 

 

· ورژن نرم افزار تدريس:

 

Aspen Plus V.7.2. (2010)

 

· مباحث دوره:

 

۱) آشنايي كلي با محيط نرم افزار

 

۲) مشخص كردن مواد:

 

بانكهاي اطلاعاتي نرم افزار و نحوه انتخاب مواد از آنها

 

نحوه انتخاب پيشرفته مواد

 

نحوه اضافه كردن موادي كه در بانك اطلاعاتي Aspen Plus وجود ندارند

 

نحوه تعريف كردن مواد فوق بحراني(Henry’s Law)

 

۳) معادلات ترموديناميكي نرم افزار Aspen Plus

 

معادلات موجود در نرم افزار

 

انتخاب معادله ترموديناميكي مناسب

 

آشنايي با معادلات ضريب فعاليت

 

نحوه معرفي معادله ترموديناميكي به نرم افزار

 

انجام محاسبات فاز آب خالص (Free Water)

 

تغيير دادن معادلات ترموديناميكي

 

تغيير دادن معادلات غير ترموديناميكي نرم افزار

 

وارد كردن پارامترهاي خواص توسط كاربر

 

وارد كردن پارامترهاي به دست آمده از نتايج آزمايشگاهي

 

وارد كردن داده ها به صورت رابطه چند جمله اي تابع دما

 

تجزيه و تحليل خواص محاسبه شده توسط معادله ترموديناميكي(Property Analyzing)

 

رسم منحني هاي T-xy

 

رسم منحني هاي انرژي گيبس مخلوط

 

رسم منحني هاي Residue

 

تخمين خواص

 

رگراسيون داده هاي خواص

 

۴) مشخص كردن جريانها

 

مشخص كردن جريانهاي مواد

 

رسم نمودارهاي خاص جريان

 

مشخص كردن جريانهاي انرژي ورودي به فلوشيت

 

مشخص كردن جريانهاي كار

 

مشخص كردن جريانهاي شبه محصول

 

۵) تجهيزات فرآيندي

 

مبدل هاي حرارتي

 

روشهاي مختلف شبيه سازي مبدلهاي حرارتي (Shortcut , Detailed)

 

برج هاي تقطير

 

آشنايي با Design Spec

 

جداكننده ها

 

رآكتورها

 

تجهيزات تغيير دهنده فشار

 

مخلوط كننده ها و تقسيم كننده ها

 

انجام آناليز حساسيت به منظور درك بهتر متغيرهاي فرآيندي

 

۶) شبيه سازي در محيط هاي الكتروليت

 

ترموديناميك محلول هاي الكتروليت

 

اجزاء حقيقي و ظاهري و انتخاب مواد بر مبناي آنها

 

۷) شبيه سازي در محيط هاي نفتي

 

تعريف برش هاي نفتي

 

تعريف تركيبات سبك نفت خام

 

Blending نفت خام

 

تعيين روشهاي تحليل Assay

 

Pseudo Component

 

۸) انجام پروژه

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...