رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

عنوان مقاله: مديريت شهري; اهداف و راهبردها

مولف/مترجم: هاشم داداش پور

سال انتشار(ميلادي): 2002

منبع: ماهنامه تدبير-سال سيزدهم-شماره 120

 

 

مقدمه:

شهر به مثابه بخشي از سلسله مراتب سيستم قضايي و تقسيمات سياسي - جغرافيايي هر کشور براساس شاخصه هاي مختلفي مانند نوع حکومت، مديريت، سطح آگاهي، علاقه مندي اجتماعي و مشارکت مردم در نظام تصميم گيري و... شکل مي گيرد. نظام مديريت شهري باهدف اداره مطلوب امور شهر، سعي دارد. روابط ميان عناصر شهري را هماهنگ سازد. به دليل گستردگي و ميان رشته اي بودن سيستم مديريت شهري به مثابه يک سيستم باز، عوامل مختلفي در آن دخالت دارد و بدون شناخت اين سيستم نمي توان عناصر و روابط را در جهت اهداف آن تغيير شکل داد، زيرا هنر برنامه ريزي، شناخت عناصر سيستم و ايجاد روابط بين آن عناصر است، به نحوي که اين مجموعه عناصر در جهت هدف سيستم عمل کنند. بي توجهي به اجزاء همچنين عدم کشف روابط و ميزان تاثير هريک از عناصر در نظام تصميم گيري هرگز به يک نظام تصميم گيري منسجم، موثر و معطوف به اهداف مطلوب منجر نخواهد شد.

 

متن كامل اين مقاله را مي توانيد از طريق زير دريافت كنيد

 

دريافت متن كامل مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله: مديريت واحد شهري ؛ نقطه آغاز

مولف/مترجم: گفتگو با مهندس يزدان پناه

سال انتشار(شمسي): 1386

منبع: ماهنامه گفت و گو-سال پنجم - شماره دوم

 

 

مقدمه:

مهندس يزدان پناه رييس سازمان فناوري و اطلاعات اصفهان است. با توجه به اهميت اين شهر در عرصه هاي فرهنگي ، هنري ، اقتصادي ، صنعتي و ... ، بحث الكترونيكي شدن اصفهان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اين مقاله گفت و گويي با ايسان در مورد شهر الكترونيكي است كه شامل اركان شهر الكترونيكي ، نقش بخش خصوصي ، دلايا به نتيجه نرسيدن پروژه هاي قبلي و مختصري از تاريخچه اين گونه شهرها و ويژگيهاين آن ، نقش مردم و ... است.

متن كامل اين مقاله را مي توانيد از طريق زير دريافت كنيد

 

لينك دريافت مقاله به صورت كامل

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله: مديريت شهري و چالشها

مولف/مترجم: ابوذر اكبري نيا

سال انتشار(شمسي): 1387

منبع: گاهنامه تخصصي شهر و شهرسازي شهر فردا- سال دوم- شماره دوم

 

 

مقدمه:

مدیریت شهری یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. در این راستا مدیریت شهری به بیان ساده باید برای شهر برنامه ریزی نماید. فعالیتهای شهر را سازمان و سامان و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت نماید و حتی برای انجام بهینه امور انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد کند.

در واقع مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهربه منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری، با در نظر داشتن و پیروی از اهداف، سیاست های ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور. یا مدیریت شهری به عنوان یک چارچوب سازمانی توسعه شهر، به سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و عملیاتی اطلاق می شود که بتوانند رشد جمعیت را با دسترسی به زیرساخت های اساسی؛ مانند مسکن و اشتغال مطابقت دهند.

 

مفهوم مدیریت شهری گسترده تر از مفاهیم ترکیبی آن است ، در سطحی می توان مدیریت شهری را در مورد حکومت های محلی به کار برد و در پاره ای شرایط در حد وظایف شهرداری ها به کار برد. با این حال شهرداری ها در ایران بخش بسیار محدود و مشخصی از مدیریت شهری را در اختیار دارد و لازم است بدانید شهرداری یکی از 26 سازمان اداره کننده شهر به شمار می آید. و این به منزله فاصله زیاد اداره شهرها در ایران با حکومت های شهری است.

 

متن كامل اين مقاله را مي توانيد از طريق زير دريافت كنيد

 

لينك دريافت مقاله به صورت كامل

لینک به دیدگاه

عنوان: فروش تراکم

محقق: سمیه برسی

 

تراکم ساختمانی چیست؟

نسبت مساحت زیربنای ساختمان (در مجموع طبقات) به کل مساحت زمین مسکونی که به درصد بیان می شود. (غلامرضا کامیار- حقوق و قوانین شهری)

تراکم ساختمانی مجاز را چه مرجع و چه سند قانونی تعیین می کند؟

سقف تراکم در اکثر کشورها را نه تنها چند نماینده قوه مجریه تعیین نمی کنند، بلکه حتی نمایندگان حکومت های محلی نیز قدرت این کار را ندارند. میزان تراکم و شیوه ایجاد ساختمان های کوتاه و بلند جزو استانداردهای شهرسازی است و براساس این گونه استانداردهاست که طرح های جامع و تفصیلی تهیه می شوند. در ایران به دلیل فقدان استانداردهای مدون از قبل بوده که از طراحان جامع خواسته شده است معیارهای کار خود را نیز خود تعیین کنند. به هر حال قاعده این است که استانداردهای شهرسازی را مجلس ملی یا بالاترین مرجع قانونگذاری ایالتی ...

 

براي دريافت منن كامل مقاله از لينك زير استفاده كنيد.

 

لينك دانلود مقاله فروش تراكم

لینک به دیدگاه

عنوان: اصول و مباني خلاقيت در مديريت شهري

 

چكيده:

حركت مديريت شهري به سوي خلاقيت امري ضروري و زيربنايي است، ولي بدون وجود شاخصهاي راهنما نمي توان حركت اصولي و زيربنايي در اين راستا داشته ياشيم. در اصل شاخص هاي راهنمود شده ، هستند كه يك مديرشهري را مجاز مي كنند تا بتواند راهكارهاي نوين و تازه را در مديريت شهري تجربه كند.

 

اين مقاله رو مي تونيد از طريق زير دانلود كنيد.

 

لينك دانلود مقاله اصول و مباني خلاقيت در مديريت شهري

لینک به دیدگاه

عنوان: شيوه هاي تامين منابع درآمدي شهرداريها

نويسنده: حسين معزي مقدم

 

چكيده:

در دهه هاي اخير مديريت هشري در ايران بطئر فزاينده اي با چالش هاي فراواني روبرو بوده است كه ناشي از عوامل گوناگون اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ،اجرايي ، مالي و حقوقي است. بديهي است كه يكي از مسائلي كه بر ابعاد مشكلات و معضلات حاضر افزوده ، رشد و توسعه سريع و شتابزده و غالباً بي رويه شهرها بواسطه رشد سريع جمعيت شهري و افزايش روزافزون نيروهاي عامل توسعه در غياب سابقه كافي در زمينه مديريت و برنامريزي هماهنگ و منسجم بوده است. ...

 

اين مقاله رو مي تونيد از طريق زير دانلود كنيد.

 

 

لينك دانلود مقاله شيوه هاي تامين منابع درآمدي شهرداريها

لینک به دیدگاه

عنوان : مشکلات اجرای پروژه و راه حل هاي آن

نويسنده / مترجم: مهندس عماد خميس الجمل ، احمد جهان بخش

 

اشاره مترجم

با توجه به عنوان و محتوای مقاله، به نظر مي رسد نگارنده در اين مقاله با ارائه شرح و توضيحاتی پيرامون سيستم B.O.T و ساير سيستم های مرتبط سعی دارد راه حل فائق آمدن بر مشکلات اجرای پروژه ها را استفاده از اين سيستم ها، به ويژه سيستم B.O.T و مشارکتی اجرا نمودن پروژه قلمداد نمايد. استفاده از اين سيستم که در کشورهای منطقه منافعی را نيز در بر داشته است، باعث گرديده اين مقاله از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس سرمايه گذاری مبتنی بر سيستم مذکور مورد توجه و استقبال قرار گيرد.

 

مقدمـــه

امروزه خصوصی سازی از مهمترين مسائلی می باشد که بحث های زيادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. چرا که اين پديده يک پديده جهانی بوده و با دارائي های کشورها و خدمات عمومی که کشورها آن را ارائه کرده و اهميت بسيار زيادی را برای تمامی اقشار جوامع جهانی ايجاد می نمايد، در تعامل است.

اين پديده از دهه هشتاد در جهان غرب آغاز شده، گسترش پيدا کرده و از دهه نود نيز در جهان سوم و کشورهای سوسياليستی به صورت گسترده تری انتشار يافت. بی شک در قرن حاضر شاهد گسترش هرچه بيشتر اين پديده خواهيم بود، به ويژه در جهان عرب که برای حل مشکلات ناتوانی مالی کشورها در تلاش است و به منظور ارائه خدماتی با پاسخگوئی بيشتر و کيفيتی مطلوب تر در جستجوی کاهش هزينه ها و واگذاری امور به بخش خصوصی می باشد.

 

 

لينك دانلود مقاله مشکلات اجرای پروژه و راه حل هاي آن

لینک به دیدگاه

عنوان : تكنيك ارزش برتر ؛ الگويي كاربردي و جديد براي ارزشيابي عملكرد شوراي شهر و سازمانهاي محلي

نويسندگان: دكتر ابوالحسن فقيهي ، دكتر حبيب الله سالارزهي

منبع: فرهنگ

 

چكيده:

سنجش مديريت عملكرد شوراي شهر ، شهرداريها و ساير سازمان هاي محلي با الگوي ارزش برتر ،*تجربه نوين و موفقيت آميزي در سراسر حوزه هاي محلي انگلستان است. اين مكانيسم ارزيابي در آستانه تبليغات انتخابات پارلماني سال 1997 ميلادي و تحت تاثير گرايش هاي حزب كارگر از سوي كارشناسان و صاحبان فن ارزيابي و تدوين گرديد و از آغاز سال 2000 ميلادي همه سازمان هاي محلي نسبت به اجراي عملكرد ارزش برتر ملزم هستند. ...

 

شما مي تونيد از طريق لينك زير متن كامل مقاله رو دريافت كنيد.

 

لينك دريافت مقاله تكنيك ارزش برتر؛ الگويي كاربردي و جديد براي ارزشيابي علكرد شوراي شهر و سازمانهاي محلي

لینک به دیدگاه
  • 7 ماه بعد...

دوستان میتونن یه سری مقاله درمورد مهندسی شهرسازی رو از لینک زیر دریافت کنند

البته به esnipes downloader نیاز خواهندداشت که میتونن از همون لینک دانلود دریافتش کنن

اقا سوادمون همینقدر میکشیددیگه!

 

لینک مقالات شهربرتر

لینک به دیدگاه
  • 6 ماه بعد...

یکی از دوتا پسورد زیر رو امتحان کنید:

http://www.noandishaan.com

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

شاید بعضی مطالب قدیمی باشن و پسورد دومی روشون باشه و یادمون رفته باشه که اصلاح کنیم :w139:

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

مقاله ای از مرحوم دکتر منوچهر مزینی

فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

میزگردی تخصصی با حضور دکتر مظفر صرافی

فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مقاله ای به قلم دکتر اسماعیل صالحی

فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مقاله: مدیر شهر

جان نعلبندیان، ترجمه علی خاکساری رفسنجانی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379ش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مقاله: مدیریت توسعه شهری یا توسعه مدیریت شهری

ادموندو ورنا، ترجمه جلال تبریزی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379ش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مقاله: مدیریت بافت تاریخی شهرهای ایران (چالشها و راهبردها)

حبیب‌اله طاهرخانی و محمدمهدی متوسلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379ش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری کشور

علی عسگری و غلامرضا کاظمیان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379ش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مدیریت شهری و سکونتگاههای خودرو در منطقه کلانشهری تهران

محمد شیخی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، تابستان 1379ش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

کلانشهر و حیات ذهنی

گئورگ زیمل، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 18، پاییز 1385ش.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...