رفتن به مطلب

تلقیح مصنوعی در گاو


ارسال های توصیه شده

مروری اجمالی بر اطلاعات درج شده در کاتالوگهای معرفی گاوهای پروف

 

این مقاله سعی دارد تا با توضیح اصطلاحات رایج در کاتالوگهای اسپرم ، پرورش دهندگان گاوهای شیری را قادر به انتخاب گاو نر ممتاز مطابق با نیازهای تولیدی مزرعه خود سازد.اکثر کاتالوگهای گاوهای ممتاز آزمون نتاج شده،شامل خلاصه ای از خصوصیات تولیدی گاوهای نر ممتاز و همچنین اطلاعات مقایسه ای بین گاوهای نر و چگونگی و نحوه انتخاب گاوهای مذکور می باشند و همچنین در این دفاتر اطلاعات جامعی در مورد ژنتیک ، اندازه گیری پارامترهای ژنتیکی و مراحل انتخاب گاوهای نر هر نژاد ثبت شده است.

کاتالوگهای Sire Summerise حاوی چه نوع اطلاعاتی هستند؟

در این کاتالوگها اطلاعات مرتبط با تولید و بر آوردهای اقتصادی صفات تولیدی و اطلاعات ژنتیکی مربوط به تیپ بسته به هر نژاد نوشته شده است. بطور کلی دو نوع ثبت مشخصات در این دفاتر وجود دارد:

1- صفات تولیدی: شیر، چربی، پروتئین

2- صفات مربوط به تیپ: صفات قابل اندازه گیری، رتبه نهایی، معیارهای ترکیبی چندین صفت قابل اندازه گیری

در بخش کشاورزی ایالات متحده، ارزیابی های ژنتیکی برای صفات تولیدی و خصوصیات مرتبط با تیپ با استفاده از استانداردهای موجود برای هر نژاد محاسبه شده است. این اطلاعات در دفاتر انساب و کاتالوگهای اسپرم ثبت شده است. در این دفاتر همچنین اطلاعات دیگری در مورد گاوهای نر ممتازی که اخیرا توسط شرکتهای تلقیح مصنوعی مورد داد وستد قرار گرفته اند ، نشان داده شده است.این اطلاعات قطعا برای طراحی مناسب تلاقی ها در گله های گاوهای شیرده و همچنین برای تجارت و تصمیمات بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرند.آشنائی با تمام اطلاعات بیان شده در این دفاتر و کسب تجربه عملی در تعیین تلاقی ها ، پیشرفت ژنتیکی در مزارع را هدفی دور از انتظار نخواهد دانست.

برای تسلط برمندرجات این دفاتر باید ابتدا با اصطلاحات متداول استفاده شده در آنها مسلط گردید. بعضی از این اصطلاحات عبارتند از:

قابلیت انتقال پیش بینی شده(PTA )،قابلیت انتقال استاندارد(STA)،شاخص ترکیبی صفات قابل اندازه گیری (TPI)وقابلیت اعتماد(REL)

این پارامترها عمدتا ابزاری در دست متخصص اصلاح نژاد هستند که در اتخاذ تصمیمات مناسب اصلاحی ،آنها را کمک می کنند.

قابلیت انتقال پیش بینی شده( PTA):

این پارامتر ،تخمینی از برتری ژنتیکی گاو نر یا ماده برای صفاتی است ،که قادر به انتقال آن به نتاج خود باشند. این معیار برای پوند شیر،پوند چربی،درصد چربی، پوند پروتئین، درصد پروتئین، تعداد سلولهای سوماتیک، طول عمر اقتصادی، شایستگی نهایی، معیار تیپ، قابل محاسبه می باشد. همچنین این معیار می تواند در رتبه بندی گاوهای نر و ماده براساس شایستگی ژنتیکی آنها استفاده گردد.

متخصصان اصلاح نژاد با مقایسه ارزش PTA گاوهای نر،برای یک صفت معین،قادر به طراحی آمیزشهای مناسب در گله خواهند بود. PTAهمچنین برای خصوصیات قابل اندازه گیری تیپ قابل محاسبه است. نکته قابل توجه در مورد این پارامتر اینست که بعد از محاسبه باید استاندارد شود تا مقایسه دو گاو نر با میانگینهای متفاوت تیپ امکان پذیر و نتایج قابل تفسیر باشد.

قابلیت انتقال استاندارد(STA):

نتایج ارزیابی ژنتیکی برای صفات قابل اندازه گیری تیپ ،به صورت قدرت انتقال استاندارد بیان میشود.علت این عمل اینست که هر صفت قابل اندازه گیری و مربوط به تیپ دارای میانگین متفاوتی از PTA نسبت به صفت دیگر است و همچنین دامنه تغییرات در داخل هر صفت متفاوت است. در حالی که STA یک تفسیر ساده از نتایج ارزیابی تمام صفات قابل اندازه گیری مرتبط با تیپ را به ما نشان میدهد.در این حالت تمام صفات مذکور دارای میانگین صفر و دامنه تعییرات 6 می باشند.و میانگین همه صفات از لحاظ STA برابر صفر است و حد نهائی برای هر صفت تقریبا 3 واحد فاصله از میانگین است.

 

 

 

 

 

شکل فوق توزیع ارزش STA برای صفات قابل اندازه گیری مرتبط با تیپ را نشان می دهد.این منحنی را منحنی توزیع نرمال یا منحنی زنگوله ای گویند.بسیاری از صفات مهم بیولوژیکی در گاوهای شیرده دارای چنین منحنی و توزیعی هستند.در میانگین این منحنی جایی که STA برابر صفر می باشد ، بیشترین سطح زیر منحنی وجود دارد و حدود 68% از گاوهای نر در داخل محدوده یک STAدر دو جهت میانگین واقع شده اند.وقتی از معیار STAاستفاده می شود، دیگر نیازی به دانستن میانگین PTA برای صفتی نیست.

STA نشان دهنده یک پارامتر نسبی برای بیان قابلیت انتقال گاونر برای یک صفات قابل اندازه گیری معین می باشد. محل نمایش این پارامتر در داخل جدول مربوط به صفات تیپ می باشد.به عنوان مثال اگر گاوی دارای اتصال پستانی با STA برابر 83/1 S منظور اینست که دختران این گاو نر متمایل به داشتن اتصال پستانی قوی هستندو این گاو نر به طور نسبی دارای قابلیت انتقال بالائی برای صفت اتصال پستان به میزان 83/1 S بالاتر از میانگین است.

قابلیت انتقال استاندارد ،می تواند برای اهداف اصلاح وضعیت ظاهر و تیپ گله های گاوهای شیرده استفاده شود و یک اصلاحگر می تواند علاوه بر توجه به صفات تولیدی ،در طراحی استراتژیهای اصلاحی STA مربوط به صفات قابل اندازه گیری تیپ را نیز مد نظر قرار دهد.

معیارهای ترکیبی صفات قابل اندازه گیری تیپ:

چهار شاخص حاصل از ترکیب اطلاعات منتج از صفات قابل اندازه گیری تیپ در دفاتر انساب ثبت شده است که عبارتند از:

وضعیت استقرار پستان(UD)،وضعیت استقرارپاهاوساقها(FL)،فرم بدن(BD)و ظرفیت شیردهی(D)

شاخص مرکب صفات قابل اندازه گیری شامل ترکیبی از اطلاعات توصیف کننده صفات تیپ می باشد که در آن چندین صفت مرتبط به هم در یک معیار بیان میشوند.درحقیقت نوعی خلاصه سازی اطلاعات، پیرامون جندین صفت مرتبط به هم می باشددر زیر جزییات بیشتر این موضوع بیان شده است:

وضعیت استقرار پستان(UD):

در این شاخص ازترکیب اطلاعات حاصل از عمق پستان ،نحوه استقرار پستانهای جلوئی،تعادل پستانها،اندازه عرض پستان،نحوه اتصال پستان،یک معیارکلی حاصل می گردد.

 

وضعیت استقرارپاهاوساقها(FL):

در این معیار نیز اطلاعات حاصل از ارزیابی ساقهای جلوئی،زاویه پاها،بلندی ساقها،یک پارامتر تعریف میشود.

فرم بدن(BD):

در این شاخص هم حالت،عمق بدن،زاویه کپل،عرض لگن ارزیابی و اطلاعات حاصل در قالب یک شاخص بیان می گردد.

ظرفیت شیردهی(D):

در این حالت هم تیپ شیری و قدرت(عرض و عمق سینه،عرض پوزه،استحکام استخوانها)مدنظر قرار می گیرد

هر یک از این ارزشهای مرکب،میتوانند به عنوان ابزاری در برنامه های اصلاح نژاد مورد استفاده قرار گیرند.بعنوان مثال اگر هدف یک اصلاحگربهبود وضعیت پستانهای یک گاو ماده باشد،باید از گاو نری استفاده کند که دارای UD بالائی باشد.امتیاز مطلوب برای هر شاخص،عددی است که بر طبق ارزش ژنتیکی و اقتصادی جزبه جز صفات تشکیل دهنده این شاخص حاصل می گردد.

شاخص تیپ تولیدی(TPI):

این شاخص نیزترکیبی از PTA برای پروتئین شیر، PTA برای چربی شیر، PTA برایUDوFL می باشدکه بیان کننده قدرت انتقال گاوهای نر از لحاظ حالت متعادل صفات فوق می باشد. در این شاخص PTA برایUDوFL با در نظر گرفتن 65/0 اهمیت برای وضعیت استقرار پستانها(UD)و35/0 اهمیت برای وضعیت استقرار پاها و ساق،محاسبه می گردد.بنابراین برای محاسبه کلی شاخص TPI از 4 بخش استفاده می شودکه دوسوم آن اختصاص به صفات تولیدی (پروتئین شیر، چربی شیر) و یک سوم اختصاص به صفات تیپ (استقرار پستانها ، استقرار پاها و ساق) دارد.بنابراین TPI می تواند تعیین کننده نرهائی با پتانسیل بالای ژنتیکی برای صفات ذکر شده فوق باشد.

قابلیت اعتماد(REL,R):

این شاخص ،قابلیت اعتماد و اطمینان اصلاحگر را از PTAگزارش شده در کاتالوگ بیان می نمایید. این معیارصحت، بر اساس میزان اطلاعات موجود در هنگام ارزیابی ژنتیکی از جمله رکوردهای نتاج،والدین،شجره،قابل محاسبه می باشد.به عنوان مثال اگر یک گاو نر دارایREL برابر 99% باشد،می توانیم پیش بینی نماییم که با 99% اطمینانPTA یا هر شاخص دیگری محاسبه شده است و همچنین می توان نتیجه گیری نمود که تخمین PTA بر اساس تعداد دختران بیشتری نسبت به گاونردیگری که دارایREL برابر 66% محاسبه شده است. قابلیت اعتماد معمولا برایPTA شیر، PTA تیپ،PTA تعداد سلولهای سوماتیک،PTA طول عمر اقتصادی ،در کاتالوگها محاسبه شده است.

آشنائی با بخشهای مختلفSire Summaries :

Sire Summaries معمولا به بخشهای مختلفی تقسیم می شونند تا دسترسی به اطلاعات مختلف را آسان نمایند واصلاحگر را قادر سازند تا با توجه به ملاکهای اصلاحی مد نظرخود به بخش موردنظر برای مشاهده اطلاعات مراجعه نمایند.

انجمن گاو هلشتاین آمریکا ، Sire Summariesرا به پنج قسمت تقسیم میکند:

بخش اول شامل اطلاعات ژنتیکی صفات تولیدی و صفات مربوط به تیپ می باشد.همه گاوهای نر در این بخش دارای یک پروفیل خطی هستند و قابلیت اعتماد مساوی یا حداقل بالاتر از 65% برای صفات تولیدی و خصوصیات تیپ ،گزارش گردیده است. گاوهای این بخش دارای اسپرم در دسترس بوده و دارای رتبه ژنتیکی نسبتا بالائی هستند.مشخصات گاوهای نر باحروف الفبا وهمچنین با نام ثبت شده جدید نمایش داده شده است.

بخش دوم شامل اطلاعات منحصرا ژنتیکی از گاوهای متولد شده در 7 سال پیش می باشدکه با قابلیت اعتماد بالاتر از 50% در آزمون نتاج انتخاب شده اند.

بخش سوم نیز شامل اطلاعات مشابه بخش اول میباشد که در آن TPI 200 گاوممتاز با قابلیت اعتماد 90% نمایش داده شده است منتهی اسپرم این گاوها محدویت دسترسی دارند.

بخش چهارم شامل گاوهای رتبه بندی شده بر اساس چندین معیار اصلاحی می باشد.هر یک از این گاوهای نر موجود در لیست، به اصلاحگر در رسیدن به اهداف اصلاحی موردنظر خود کمک خواهند کرد.در این بخش رتبه بندی گاوها براساس PTA برای صفات تیپ،شاخص مرکب استقرار پستان،زاویه پاها،پروتئین شیر صورت گرفته است.

بخش پنجم شامل گاوهای نر خارجی پروف شده می باشد که اخیرا اسپرم آنها در آمریکا مورد دادوستد قرار گرفته است.

چگونه اطلاعات داخلSire Summaries را بخوانیم:

Sire Summaries وقتی برای متخصص اصلاح نژاد مفید خواهد بود که اطلاعات و اصطلاحات مندرج در آن را خوب بفهمد و بر محل ثبت تمامی موارد مسلط باشد.مواردی که در این دفاتر ثبت شده است،بسیاری از جوابهای را که همیشه مورد سوال متخصص اصلاح نژاد می باشد را ثبت نموده است. در ذیل یک سری اطلاعات جامع در مورد نحوه تفسیر اطلاعات درج شده در این دفاتر آورده شده است.

اطلاعات مربوط به هویت گاو نر:

در این قسمت شناسنامه گاو نر بعلاوه یکسری اطلاعات حاصل از رتبه بندی این گاو از لحاظ TPI ثبت شده است.نام گاو نر،با یکی پسوند(* )همره گردیده است که معرف تست بیماری های متداول با زمینه ژنتیکی می باشد.در قسمت پسوند،وضعیت گاو نر از لحاظ حامل بودن ژنهای مغلوب ،با استفاده از کدهای ویژه بیان شده است.درذیل تفسیر بعضی از این کدها بیان شده است:

 

 

صفات مغلوب نامطلوب

 

 

BD:Bulldog

DF:Dwarfism

IS:Imperfect Skin

PG:Prolonged Gerstration

Hl:Hairless

BL:Bovine Leukocye Adhension Deficincy

 

 

نقایص آنزیمی

 

 

DP:DUMPs

PT:Pink Tooth(Porphyria)

 

 

رنگ بدن

 

RC:Red Heair clore

 

کدهای ذیل نشان می دهد که گاوهای نری که حامل بودن آنها از لحاظ بیماریهای فوق مورد تردید بوده است. مورد تست ژنتیکی قرار گرفته اند و با احتمال 99% عاری بودن آنها از لحاظ این نقایص ثابت شده است:

 

*TM - Mule-Foot

*TD – DUMPS

*TL – BLAD

*TR - Red Hair Color

 

در مثال فوق گاو KED JUROR با 99% اطمینان عاری از نقص ژنتیکی BLAD می بأشد سطر زیر شنا سنامه گاو نر شامل تاریخ تولد،رتبه بندی نهابی این گاو بین سایر گاوها و TPI آن می بأشد. JURORدر رتبه 75 و با TPIبر ابر 1134+ ثبت شده إست.

 

 

اطلاعات شجره:

والدین گاوهای نر و ارزش ژنتیکی آنها درکاتالوگهای اسپرم ثبت شده است.این اطلاعات به جهت اجتناب از همخونی و احتمال پایین آمدن پتانسیل ژنتیکی نتاج این گاو نر در نسل بعد ، آورده شده است.

ردیف اول:

در این ردیف نام پدر گاو نر و TPI آن ثبت شده است.

ردیف دوم:

در این ردیف،شماره ثبت شده گاو نر،رتبه نهایی آن،PTA صفات پروتئین،چربی، تیپ،نحوه اتصال پستان، نوشته شده است.

 

 

 

 

در این مثال پدرJurors با نامTo-MAR BLACKSTAR-ETوبا پسوند TLورتبه نهایی 93 وباPTA،28+ برای پروتئین و19+ برای چربی و 04/2+برای تیپ،33/1+ برای شاخص ترکیبی نحوه اتصال پستان می باشد.

ردیف سوم:

این ردیف حاوی نام مادر گاو نرو ارزش CTPI میباشد. CTPI،شاخص معرف تیپ تولیدی گاو ماده می باشد.بوسیله این شاخص قدرت انتقال صفات پروتئین شیر،چربی شیر،تیپ،STA برای شاخص ترکیبی نحوه اتصال پستان، پیش بینی شده است.

پارامتر CTPI، گاوهای ماده را بز اساس وراثت پذیری صفات مذکور رتبه بندی می کند و سعی دارد نتاج گاوهای ماده بطور متعادل دارای 4 صفت فوق گردند. CTPI اصطلاح مشابه TPIدرگاوهای نر می باشد.

ردیف چهارم:

دراین ردیف شماره ثبت شده گاو ماده،رتبه نهایی،علامت شناسائی وPTAصفات پروتئین وچربی شیروPTA تیپ و نحوه اتصال پستان را میتوان مشاهده نمود. در مثال فوق مادر Jurors،KED MARK نام دارد.که در رتبه بندی نهایی امتیاز عالی 88 را به خود اختصاص داده است. PTAبرای پروتئین شیر،41+و برای چربی شیر 68+ وPTA برای تیپ و نحوه اتصال پستان به ترتیب85/1+و 71/0+می باشد.

 

 

خلاصه تولید:

در این قسمت خلاصه ای از خصوصیات تولیدی گاو نر و ارزش ژنتیکی آنها تخمین زده شده است.و مشخص شده است که گاو نر چه مقدار از برتری موجود را می تواتند به نسل بعد انتقال دهد.همچنین اطلاعات درج شده در رابط با شیر،پروتئین و چربی آن، به متخصص اصلاح نژاد کمک میکند که گاوهای نر مطابق اهداف اصلاحی تعیین شده را انتخاب نمایید.

ردیف اول:

در این ردیف PTAتولیدشیر،چربی شیر،پروتئین شیرو همجنین تاریخ ثبت نام گاو در انجمن گاو شیری امریکا(USDA)،درصد رکوردهای موجود نهایی در ارزیابی این گاو

(RIP) ودرصد دختران این گاو نر در گله های گاو شیری امریکا درج شده است.

ردیف دوم:

در این ردیف PTA درصد چربی شیر،درصد پروئتین شیر آورده شده است.

ردیف سوم:

ارزشهای اقتصادی برای میزان PTA تولید پنیر از این شیر، PTAتولید شیر،تولیدچربی ، تولید پروتئین،سن معادل بلوغ دختران(ME)برای خصوصیات مذکورفوق محاسبه شده است.

ردیف چهارم:

در این ردیف درصد اعتمادPTAMوPTAF،تعداد دختران در گله ،میانگین ME برای شیر و چربی و پروتئین آن درج شده است.

منظور از تعداد دختران،تعداد کل دختران گاو نری است که در ارزیابی ژنتیکی و برنامه آزمون نتاج شرکت کرده است.

منظور از تعداد گله،تعداد گله های مختلفی است که دختران این گاو نر در این گله ها پراکنده شده اند.

 

 

 

به عنوان مثال برای گاو نر Jurors،73 دختر در 52 گله متفاوت وجود دارد.10% این دختران، در اولین شیردهی از گله هایشان حذف شده اندوبا 62% باقی مانده ادامه رکوردگیریها صورت گرفته است.

در این مثال،میانگین برآورد اقتصادیME برابر 972/22پوند برای شیر،813 پوند برای چربی و 715 پوند برای پروتئین شیر میباشد.

خلاصه خصوصیات تیپ:

در این قسمت ارزیابی های ژنتیکی برای خصوصیات تیپ دختران این گاو نر،شاخص ترکیبی خصوصیات قابل اندازه گیری را می توان پیدا نمود.اصلاحگران از این پارامترها برای انتخاب گاو نر به منظور رسیدن به اهداف بهبود ژنتیکی خصوصیات تیپ گله های خود استفاده می کنند.

 

 

 

ردیف اول:

در این ردیف رتبه بندی نهایی PTAبرای تیپ،تاریخ ثبت ،دختران موثر به ازای هر گلهEffective Doughter Per Herd(EFTD/H) درج گردیده است. در مثال فوق JurorsدارایPTA تیپ تولیدی برابر 23/2+ میباشد.

ردیف دوم:

در این ردیف درصد اعتماد برای محاسبات PTAT، تعداد دختران،میانگین گله ها،میانگین سن تعدیل شده برای دختران آورده شده است.

ردیف سوم:

در این ردیف شاخص ترکیبی قابل اندازه گیری برای وضعیت استقرار پستان(UD) وضعیت استقرارپاهاوساقها(FL)،فرم بدن(BD)و ظرفیت شیردهی(D) ثبت شده است.

به عنوان مثال برای گاو نرJurors،این شاخص ترکیبی برای وضعیت استقرارپستان 82/1+،برای پاهاوساقها،51/0+و برای فرم بدن 29/2+و برای ظرفیت شیردهی 68/2+می باشد.

اطلاعات اضافی تر ژنتیکی در کاتالوگها:

 

 

 

ردیف اول:

شایستگی خالص(دلار)برای PTA سلولهای سوماتیک(SCS)وPTA برای تولید(PL) نوشته شده است.

ردیف دوم:

در این ردیف محاسبه شده برای شایستگی خالص(دلار)برای PTA سلولهای سوماتیک(SCS)وPTA برای تولید(PL) نوشته شده است.

اطلاعات مالکیت گاوها:

 

 

 

در این قسمت اطلاعات کاملی ازمشخصات و آدرس دارندگان این اسپرم آورده شده است.

ردیف اول:

در این ردیف ،شرکتهای دارنده اسپرم گاو پروف شده،یا نام سازمانهایی که اسپرم این گاو نر را در اختیاردارند نوشته شده است.

ردیف دوم:

در این ردیف شماره بین المللی گاونر،آدرس پستی دارنندگان این اسپرم و کد اسپرم درج شده است. منظور از کدهای

 

اسپرم نشان دادن وضعیت فعلی اسپرم در یکی از گروهای ذیل میباشد:

اسپرمهای جمع آوری شده(Collected:C)

در این نشان دهنده گاوهای نری است که اسپرم آنه جمع آوری شده و هنوز واگذار نشده است.

اسپرم گاوهای نر شرکت کننده در آزمون نتاج(Progeny Test Sire:P):

در این ردیف گاوهای نری واجد شرایط هستند که اسپرم آنها در 10 گله یا بیشتر به منظور آزمون نتاج توزیع شده است.

اسپرمهای خارجی(Foreign):

در این قسمت گاوهای نری که در برنامه های آزمون نتاج،خارج از آمریکا شرکت کرده اند و در شرایط حاضر در این کشور بررسی نشده اند قرار میگیرد.

اسپرمهای گاوهای نر پروف شده بادسترسی فوری(Active A.I Sire):

در این قسمت گاوهای نری که بطور روتین اسپرم آنها در دسترس می باشد و همچنین 150 واحد از اسپرم آنها در طول 6 ماه قبل فروخته شده است قرار میگیرد.

اسپرمهایی با قابلیت دسترسی محدود(Limitd):

در این قسمت گاوهای نری قرار میگیرند که اسپرم آنه دارای محدویت دسترسی می باشد. ممکن است گاوهای واجد شرایط در این قسمت زنده باشند یا مدتها پیش مرده باشند.

اسپرم هایی با عدم امکان دسترسی(Inactive A.I Sire):

در این قسمت گاوهای نری قرار می گیرند که اسپرم آنها بطور معمول در دسترس نیست.

لیست صفات ثبت شده در کاتالوگها:

در این دفاتر19 صفت مورد بررسی قرار گرفته است.که شامل پروتئین،چربی، رتبه نهایی وشاخص ترکیبی وضعیت استقرار پستان و متعاقب آن 15 صفت اندازهگیری شده برای تیپ آورده شده است.

 

 

 

قابلیت انتقال استاندارد(STA):

برای 19 صفت ذکر شده در قسمت قبل،مقدار STA تک تک درج شده است.همانطوری که قبلا توضیح داده شد STA برای هر صفت در حقیقت PTAمحاسبه شده ایست که بصورت استاندارد در آمده است تقریبا همیشه STA بین 3 الی صفر قرار گرفته است. استاندار کردن عملی است که به متخصص اصلاح نژاد و هر خواننده دیگر اجازه می دهد که مقایسه صفات مربوط به دو گاو نر با میانگینهای متفاوت را انجام دهد بدون اینکه اشتباهی را مرتکب شود.

 

 

 

منتهی الیه های بیولوژیکی:

این بخش شامل دو منتهی الیه بیولوژیکی توصیف شده برای هر یک از 19 صفت مندرج می باشد. وقتی ارزش STA گاو نر برای صفتی 85/0 یا بیشتر باشد. منتهی الیه های این صفت بسرعت عقب نشینی می کنند بطوری که این صفت 20% قابل انتقال است.

 

 

 

منحنی وضعیت STA،صفات(J.Trait Profiles):

در این منحنی ها،STAودامنه اطمینان برای هرصفت مشخص شده است.پهنای منحنی قابلیت اطمینان برای هر صفت را نشان می دهد.اگر قابلیت اطمینان افزایش یابد،عرض منحنی کاهش می یابد.اگر ترای یک صفت منحنی باریکی وجود داشته باشد،گاو نر حاوی آن صفت دارای بالاترین قابلیت اطمینان است.

قابلیت اعتماد صفات اندازه گیری شده گاو نر:

 

 

 

 

 

در این قسمت تاریخ،تعداد دختران،تعداد رکوردهای اندازهگیری شده،تعدادگله،تعداد دختران موثر به ازای هرگله می باشد. درمورد مثال بالا،.Jurols،در سال 1995ثبت شده است،45 دختراین گاو نردر 31 گله پراکنده شده اند. تعداد دختران موثر در گله ترای این گاو 8/1 میباشد.

لینک به دیدگاه

مسائلی در مورد تلقیح مصنوعی

 

چه موقع تلقیح نماییم ؟

 

زمان مناسب تلقیح گاو بسته به این است که اولین ایستا فحلی چه زمان اتفاق افتاده باشد برای دستیابی به بهترین نرخ آبستنی باید گاوها و تلیسه ها را از بین ده تا چهارده ساعت پس از مشاهده اولین ایستا فحلی تلقیح نمود یعنی گاوهائی که اولین ایستا فحلی آنها در صبح اتفاق افتاده باشد باید در اواخر بعداز ظهر تلقیح نمود و گاوهائیکه در عصر فحل شده اند لازم است صبح روز بعد (قبل از ساعت 10 )تلقیح شوند این روش قانون صبح _بعد از ظهر میگویند . زمان مناسب تلقیح باعث میشود تا تعدادی بیشتری اسپرم سالم به تخمکها رسیده ?عمل لقاح بصورت مناسب انجام شود . تلقیح زود هنگام گاو ها باعث میشود بسیاری از اسپرمها قبل از تخمک اندازی نابود شوند ?از سوی دیگر تلقیح دیر هنگام باعث پیر شدن تخمک شده و قبل از رسیدن اسپرمها فعالیت تخمک از بین میرود . در صورتیکه قانون صبح ?بعد از ظهر به خوبی رعایت شود درصدآبستنی افزایش می یابد .

 

در پایان لازم به ذکر است حفظ یک برنامه فحل یابی موفق باعث تولد گوساله های بیشتر و تولید شیر زیادتر در گله میشود و این بدان مفهوم است که سود و بهره وری بیشتری در انتظار گاودار است .

تشخیص فحلی و زمان مناسب تلقیح :

 

انجام یک زایش 12 ماهه به تشخیص فحلی مناسب و زمان دقیق تلقیح بستگی دارد در واقع می توان گفت تشخیص فحلی گله شما یکی از مهم ترین عوامل تولید مثلی گاوداری است توصیه میشود که حتماً شخصی مسئول فحل یابی در گله باشد و در صورت نبودن آن شخص باید فرد دیگری وظیفه فحل یابی را به عهده بگیرد . هر چه زمان برای آموزش فحل یابی به کارگران صرف کنیددر صد موفقیت فحل یابی و نهایتا تولید مثل افزایش می یابد .نخستین گام در یک برنامه تشخیص فحلی موفق شماره زنی و واضح گاوها می باشد تا بتوان گاومورد نظر را از فاصله دور تشخیص داد .

 

چه موقع فحل یابی کنیم ؟

 

بطور کلی متوسط زمان فحلی گاوها حدود 14 ساعت است و 25%از گاوها نیز 8 ساعت فحلی نشان میدهند بنابراین اگر شما گاوها را روزانه یک بار مورد مشاهده قرار دهید حدود 50%گاوهای فحل را تشخیص میدهید در حالیکه روزانه دو بار مشاهده با فاصله زمانی یازده الی سیزده ساعت این عدد را به 80%میرساند از سوی دیگر روزانه چهار مرتبه مشاهده گاوها و هر مرتبه به مدت 20 الی 30 دقیقه باعث میشود که 95%گاوهای فحل را تشخیص داده شوند . عواملی همچون بیماری ?آب و هوا وشرایط بستر بر طول فحلی اثر میگذارند . گاوها در آب و هوای بسیار گرم و شرجی یا بسیار سرد مدت زمان کوتاهتری نشان میدهند . بهترین زمان مشاهده گاوهای فحل صبح زود قبل از شیر دوشی و خوراک دهی ?اوایل بعد از ظهر و اواخر غروب است .

این زمانها مناسب ترین اوقاتی هستند که میتوان فحلی را دید . به طور کلی گاوهایی که ایستاده و اجازه میدهند گاوهای دیگر روی آنها بپرند فحل می باشند ایستا فحلی اولین علامت فحل یابی است و تخمک اندازی 25 الی 30 ساعت پس از اولین پرش گاوها بر روی گاو فحل اتفاق میافتد .دیگر علائم فحلی که قبل از ایستا فحلی به چشم می آید .تلاش گاو فحل برای پریدن بر روی دیگر گاوها ?گذاشتن سر بر قسمت خلفی بدن گاوهای دیگر ?ادرار کردن زیاد ?خارج شدن موکوس از دستگاه تناسلی و قرمز شدن فرج گاو است ?تیز شدن گوشها ?کثیف شدن پهلو و کپل گاو آزرده شدن ابتدای دم گاو و نیز از دیگر علامتها برای تشخیص فحلی است . یک تا سه روز پس از ایستا فحلی گاو خونریزی اندکی ?در ناحیه فرج گاو دیده میشود که نشان دهنده آنست که گاو فحل بوده است و این خونریزی هیچ ارتباطی با تخمک اندازی و آبستنی یا عدم آبستنی گاو ندارد . اصولا گاوهائیکه آبستن نشده باشند هجده روز پس از خونریزی فوق دوباره فحل میشوند .

اهمیت اولین فحلی گاو :

 

فحل یابی صحیح ? کلید موفقیت تولید مثل گله و ایستا فحلی بهترین نشانه برای تشخیص فحلی می باشد . مشاهده اولین فحلی گاوها در حدود روز چهلم پس از زایمان یکی از شاخصهای مهم تولید مثلی گاوداری است که برای برنامه ریزی مرتب باید به آن دست پیدا کرد . البته گاوهایی که دارای چرخه های فحلی نا منظم بوده و یا تلیسه هایی که دچار سوء تغذیه بوده اند ?ممکن است اولین فحلی خود را دیر تر از شرایط طبیعی بروز دهند . ضمناً گاوهایی که جیره غذایی آنها حاوی فلوئور زیادی است دچار تاخیر در بروز اولین فحلی خواهند شد . در صورتی که اولین فحلی نرمال گاوها به تعویق افتد ?دامها دیر تر تلقیح شده و متوسط فاصله زایش گاوداری افزایش می یابد که در مجموع ضرر اقتصادی حاصله باعث کاهش پیشرفت گله خواهد شد .

چند نکته مهم در تلقیح مصنوعی :

 

1-حفظ یک فاصله زایش دوازده ماهه به تشخیص فحلی مناسب و تلقیح در زمان صحیح بستگی دارد .

2-اولین گام در یک برنامه تشخیص فحلی موفق ?مشخص کردن و شماره گذاری درست و کافی تمام دام های گله است بطوریکه شماره های بدن از فاصله دور قابل تشخیص باشند .

3-بهترین زمان برای مشاهده فحلی ?اول صبح قبل ازشیر دوشی و خوراک دهی و نیز اوایل بعد از ظهر و در شب پس از آنکه دام ها دوشیده شده و خوراک خود را خورده اند ?می باشد این ساعات خنک ترین زمان در طول شبانه روز می باشند .

4-در گله هایی که فحل یابی دقیقی در آن ها انجام میشود ?برای دستیابی به بهترین نتایج آبستنی ?گاوها و تلیسه ها را حدود 10 الی 14 ساعت پس از شروع اولین ایستا فحلی تلقیح کنید .این بدان معنی است که گاوهایی که در صبح فحل هستند ?در اواخر بعد از ظهر تلقیح میشوند و بر عکس (قانون صبح بعد از ظهر )

5-وقتی بیش از یک گاو در بهاربند فحل باشد دفعات پرش گاوها روی یکدیگر دو تا چهار برابر مشود .

6-اجرای یک برنامه تشخیص فحلی موفق باعث تولید گوسالهو شیر بیشتری در گله میشود یعنی سود بیشتری در انتظار گاودار است.

لینک به دیدگاه

مروری بر دستگاه تولید مثلی

گاو نر

 

 

 

 

بیضه های گاو نر سلول های

جنسی نریا اسپرم را تولید می کنند که همانند تخمک می باشد و فقط

دارای یک کپی از اطالعات ژنتیکی لازم برای تشکیل یک سلول تخم می باشد . با اینکه

اندام جنسی جنس نر هورمون های را قبل از زایش تولید

می کند ، اما تولید اسپرم فقط از سن بلوغ شروع می شود ( 7 تا 12

ماهگی ) .

 

 

 

 

 

 

 

کیسه بیضه :

 

 

 

 

در واقع اسکروتوم یک

کیسه است که در خارج حفره شکمی واقع شده است که محتوی بیضه ها می باشد .

بویسله آن فاصله بین بدن و بیضه ها تنظیم می شود . کیسه بیضه دمای

بیضه ها را تنظیم می کند . این کار لازم است زیرا تشکیل اسپرم تابع دمای بهتر که 2

تا 4 درجه پایین تر از دمای بدن دام در حالت نرمال می باشد ، قرار دارد.

 

 

 

 

تعداد اندکی از گاوهای نر

فقط یک بیضه در کیسه بیضه دارند . این بیضه که وجود دارد کارایی شایسته ای از خود

بروز می دهد اما بیضه دیگر که در حفره بدن باقی مانده کارایی خوبی

ندارند . این شرایط در اثر یک خطای موروثی صورت پذیرفته و از این

گاوهای نر نباید برای تکثیر از آنها استفاده کرد و از این نقص باید

دوری کرد .

 

 

 

 

 

 

 

بیضه ها :

 

 

 

 

بیضه دو کار اصلی را انجام

می دهند :

 

 

 

-

تولید محیطی مناسب

برای رشد و باروری اسپرم ها

 

 

 

-

تولید هورمون های

جنسی

 

 

 

هر بیضه در قسمت خودش

پوشیده شده است و هر یک از آنها کامل و هر قسمت خود مستقل هستند .

 

 

 

 

بیضه ها

اولیه از یک لوله کوچک ساخته شده اند ( لوله منی ساز ) که اسپرم ها

ی تولید شده در این مکان قرار می گیرند . بیشتر سلول ها اختصاصی شده

در سراسر بافت بیضه ها پراکنده هستند و تستسترون تولید می کنند ، که

هورمون جنسی حیوان نر می باشد .

 

 

 

این هورمون مهم است

:

 

 

 

-

برای تشکیل و رشد

طبیعی اسپرم ها .

 

 

 

-

برای تعیین کردن

سواری کردن در گاو نر ( شور جنسی ، تحریک شهوانی ) .

 

 

 

-

نگهداری طبیعی اندام

های جنسی ثانویه ( پروستات ، سمینال وزیکال و .. )

.

 

 

 

در زمان بلوغ قبل از انزال اسپرم ،

اسپرم ها با ترشحات غنی از مواد غذایی که از اندام جنسی ثانویه ترشح

می شوند مخلوط می شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

آرایش اسپرم ها

:

 

 

 

برای آرایش اسپرم ها در 64

تا 74 روز زمان لازم است و 14 تا 18 روز برای اسپرم لازم است تا به

طور کامل به لوله خورج منی منتقل شود . ( محل جمع آوری و رشد نهایی اسپرم ) .

بنابراین ممکن است 5/2 تا 3 ماه بعد از فرایند شکل گیری که اسپرم معیوب شده است

نشانه بی باری رخ دهد . در کل ، تشکیل اسپرم با وزن و قطر بیضه ها افزایش می یابد .

بنابراین گاو نر بزرگتر و پیر تر ( که معمولاَ بیضه های بزرگتری دارند ) معمولاَ

مقدار اسپرم بیشتری را نسبت به گاوهای نر جوان تر و

لاغرتر تولید می کنند . ترشح معین غده ها در به طور متوسط 80% از کل حجم منی دفع

شده همکاری و کمک می کند .در یک گاو نر جوان مقدار کم

چیزی در حدود 1 تا 2 میلی لیتر منی از کل انزال صورت گرفته وجود

داشته باشد البته با درنظر گرفتن اینکه در گاونر بالغ ممکن است 10 تا 15 میلی لیتر

منی از کل انزال صورت گرفته وجود داشته باشد . در یک گاو نر که برای

بار دوم مورد استفاده قرار می گیرد ، یا برای بار سومی

به طور متوالی ، حجم انزال کاهش نمی یابد ، اما مقدار اسپرم ها کاهش می یابد .

تکرار انزال معمولاَ بر روری باروری گاوهای نر بالغ اثر نمی گذارد اما یگ گاو نر

جوان با دقت بیشتری باید مورد استفاده قرار گیرد .

لینک به دیدگاه

مروری بر دستگاه

تولید مثلی گاو ماده :

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تولید مثلی گاو ماده

پایین تر از رکتوم واقع شده است و تا بخش روده بزرگ ادامه یافته است . بیشتر قسمت

های دستگاه تولید مثلی گاو ماده می تواند به طور غیر مستقیم امتحان شود موقعی که

دست را برای عمل تلقیح مصنوعی وارد واژن می کنیم . (

موقع لمس کردن قسمت های زیر مشخص است ) :

 

 

 

- گردنه رحم که در موقع

تلقیح مصنوعی با دست می توان آن را لمس کرد .

 

 

 

- تنه رحم که می تواند معین

کننده هویت تخمدان می باشد .

 

 

- پیشگاه که به وسیله رشد

رویان در رحم که می تواند نمایان شود.

 

 

رحم ، تخمدان و لوله رحمی

در حفره شکمی بوسیله یک لیگامنت پهن آویزان هستند. موقعیت این لیگامنت به رحم اجازه

می دهد یک جنین را برای رشد آماده کند .

 

 

 

 

 

واژن :

 

 

 

واژن یک مجرا است که پهن

شده است . در حالت نرمال چیزی حدود 30 سانتی متر طول دارد ، که آن

محل عبور منی می باشد و واژن یک گذرگاه است برای عبور آلت تلقیح مصنوعی و عبور

گوساله ای که می خواهد متولد شود .

 

 

 

 

 

گردن رحم

:

 

 

گردن رحم یک بافت ماهیچه ای

قوی است که در حدود 10 سانتی متر طول دارد و در حدود 5/2 تا 5 سانتی متر قطر داردو

بوسیله کانال باریک به مرکز رحم می رسد . ( شکل شماره 1) . این کانال معمولاَ بسته

است ( در موقع آبستنی بسته

است ) مگر در موقع فحلی و زایمان .

 

 

کنترل این دریچه خیلی برای

پیش گیری کردن از ورود هر ماده بیگانه خارجی که به سمت رحم هجوم می آورند تاثیر

گذار است و این اثر رحم را از محیط بیرون مجزا می کند.

 

 

 

 

 

 

رحم :

 

 

 

رحم قسمتی از دستگاه تولید

مثلی حیوان ماده است که در موقعی که حیوان حامله است گسترش پیدا می

کند . در مواقعی غیر از حالت حاملگی اندازه بدنه رحم کم است و طول آن در حدود 5

سانتی متر است و دارار دو تا انحنای هم شکل می باشد که به سمت چپ و راست ادامه

یافته اند . ( شکل شماره 1)

 

 

رحم یک اندام ماهیچه ای است

که که این توانای را دارد که مطابق با رشد گوساله توسعه و گسترش یابد . در

پایان حاملگی رحم گوساله چیزی در حدود 35 تا 40 کیلوگرم وزن دارد ،

که 20 تا 30 کیلوگرم آن مایع نرم و آبکی است و 5 کیلوگرم مربوط به

بافت جفت می باشد ( پس از زایش ) . پس از 40 روز که عمل زایش صورت پذیرفت رحم و

دیگر قسمت های دستگاه تولید مثلی به اندازه ای که قبل از آبستنی بودند بر می گردند.

 

 

 

 

 

 

لوله رحمی

:

 

 

لوله رحمی دارای دو لوله به

هم تابیده است ، که هر یک از آنها به یک طرف از رحم متصل شده اند که در یک گاو

دوتخمدان وجود دارد . این لوله های رحمی چیزی در حدود 20 سانتی متر طول و فقط 6/0

سانتی متر قطر دارند . انتهای هر لوله رحمی به یک ساختاری که به شکل قیف در آمده

باز می شود. این ساختار تخم های که در دوره فحلی از تخمدان خارج شده اند را جمع می

کند . لقاح یا ترکیب شدن تخم و اسپرم در تخمدان صورت

می گیرد . جنین یا رویان برای مدت 3 تا 4 روز در تخمدان باقی می

ماند قبل از اینکه به طرف رحم حرکت کند ، این دوره زمانی برای رحم لازم است تا برای

رشد یک جنین آماده شود.

 

 

 

 

 

تخمدان :

 

 

 

در حالتی غیر از حاملگی گاو

، تخمدان ها تخم مرغی شکل هستند ، در حدود 4 تا 6 سانتی متر قطر دارند . وظیفه های

مهم تخمدان عبارتند از :

 

 

- ارائه دادن تخم یا تخمک

های بالغ هر 21 روز موقعی که گاو یک سیکل فحلی طبیعی دارد .

 

 

 

- هورمون های که آن ترشح می

کند :

 

 

 

رشد سلول های تخم را در درون تخمدان کنترل می کنند .

 

 

 

 

تغییر رفتار گا در طی دوره فحلی

 

 

 

آمادگی دستگاه تولی مثلی برای آبستنی اگر میسر باشد .

 

 

 

یک یا دو ساختمان

نفوذ قاطع بر سطح تخمدان دارند . هر یک از فولیکول ها دارای تخمک های بالغ

یا جسم زرد که از باقیمانده فولیکول پس ازاینکه تخم از آن خارج شده

است رشد کرده اند .

 

 

 

 

 

تخم یا تخمک :

 

 

 

در مقایسه کردن آنها با

دیگر سلول های بدن ، هر سلول تخم فقط دارای یک کپی از اطلاعات ژنتیکی در ارتباط با

کروموزوم ها ست . تخم ها قبل از پیدایش در تخمدان قالب ریزی شده اند. اما سلول تخم

با بلوغ جنسی شروع بالغ شدن می کند و از سن بلوغ ( 12 تا 14 ماهگی )

یک سیکل فحلی را شروع می کنند .

 

 

 

سیکل فحلی

:

 

 

یک سیکل فحلی مدت

زمان آن 21 روز است که بین دوسیکل قرار دارد . ( شکل شماره 2 ) . یک مرحله فحلی یا

مرحله تحریکات جنسی 6 تا 30 ساعت به طول می انجامد و یک دوره ای است که قدرت پذیرش

جنسی وجود دارد ( یک روز از یک سیکل ) .

 

 

 

 

 

فاز فولیکولی

:

 

 

نزدیک به پایان سیکل فحلی

موقعی که تخمک ها به بلوغ رسیده ، آنها بوسیله یک سری سلول های پوششی پوشیده شده ا

ند و بوسیله جسم مغذی احاطه شده اند . تمام این ترکیب فولیکول نامیده شده و آنها

استروژن ترشح می کنند ، یک هورمونی که رفتارهای گاو را در طی دوره فحلی تغییر می

دهند . آن فقط در طی دوره فحلی برای اینکه یک یک گاونر یا گاوهای دیگر برای سوار

شدن گاو بپذیرد ترشح می شود . در طول سیکل فحلی تخم و فولیکول به

مرحله نهایی از رشد می رسند .

 

 

در نتیجه تخمک گذاری ( 12

ساعت پس از پایان دوره فحلی ) ، فولیکول منبسط شده و می ترکد و تخم را در مجرای رحم

آزاد می کند و بقیه سلول های باقیمانده در تخمدان یک ساختار جدیدی را بوجود می

آورند که جسم زرد نامیده می شود . جسم زرد هورمون های ترشح می کند که پروژسترون

نامیده می شود که از رشد فولیکول ها جلوگیری می کند و برای بقای آبستنی لازم است .

 

 

 

 

 

 

مرحله جسم زرد :

 

 

 

نمو جسم زرد پس از 3 روز

کامل می شود ( که این سیکل بین 2 تا 5 روز طول می کشد ) . اگر چه بیشتر فولیکول ها

رشد خود را پس 1 روز از سیکل آغاز می کنند ، پروژسترون ترشح شده به وسیله جسم زرد

فعال از بلوغ آنها جلوگیری می کند و باعث پس روی آنها می شود . در روز 16 تا 18 از

سیکل ، اگر جنین نمایان نشود یک سیگنال هورمونی ( پروستاگلاندین ) فرستاده می شود

که این سیگنال باعث پس روی جسم زرد می شود . این پس رفت باعث منع بروز احساسات در

پایان فاز رشد فولیکول می شود و به فولیکول های برجسته این اجازه را

می دهد تا رشد کنند تا بالغ شوند . این کارها باعث می شود تا یک فحلی جدید بروز کند

و در گاو یک سیکل جدید آغاز شود . در حالت آبستنی ، رحم و جنین هورمون های را می

فرستند که به بلوغ جسم زرد کمک می کند و اینکه آبستی آغاز شده است .

لینک به دیدگاه

اسپرم رو از گاو برتر ب صورت مصنوعی میگیرن ..

ک یک حالت اسپرم گیری از گاو در شکل زیر دیده میشه ...

 

twdgiebalmyuxcy4byzc.jpg

 

این اسپرم های آمادست ک داخل این تیوپ ها نگه داری میشه ..

 

dmcmh3yjt2si3khk2ww.jpg

 

این هم منبع ازتی هست ک اسپرم های رو ب صورت منجمد درش نگخ میدارند

 

6djgq2msomsxz0cllhdr.jpg

 

 

اینا هم وسایلی هست ک برای انجام تلقیح لازمند..

3oaalu81078jxbmrr866.jpg

 

 

1vllxeenaeo1cocvlw.jpg

 

122tda1xv3z8mw03aod.jpg

 

موقعی ک اسپرم ها رو میخوایم استفاده کنیم قبلش باید گرمشون کنیم..

برای این کار باید در یک دمای کنترل شده این کار انجام بشه ک ب یک دماسنج نیازه

zn1b8jfj8gsgcalnghod.jpg

 

 

 

خوب وقتی همه اینا آماده بود آماده ایم برای تلقیح..

 

5omjuy4tmlgqplb3he.jpg

 

 

 

تلقیح ب این صورت انجام میشه ..

 

اول باید سرویکس رو پیدا کنیم

بعد گان تلقیح رو در دهانه سرویکس قرار بدیم و اسپرمارو نزریق کنیم..

 

a5yovtl3ro26bgygls.jpg

 

 

tjzn8rub1m860svz716u.jpg

 

همین طور ک در این تصویر هم دیده میشه

تا زمانی ک میخوایم سرویکس رو پیدا کنیم میتوننیم برای سهولت گان رو ب این صورت با دهان نگه داریم (البته اگ کمک داشته باشید نمیخواد)

 

crqqtra7nzytcrkpm5ih.jpg

 

q83hkshjk149wcpzm0me.jpg

 

این هم تصویری شماتیک از کاری ک انجام میشه

دست رو نشون داده ک از مدخل وارد شده و سرویکس رو گرفته ب عقب کشیده و ب حالت قیف در میاره برای سهولت در تزریق

و گان تلقیح ک از واژن وارد شده و در دهانه سرویکس قرار گرفته

 

jo1ksxzosg5vyvuidur8.jpg

 

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

چه موقع تلقیح نماییم ؟

 

زمان مناسب تلقیح گاو بسته به این است که اولین ایستا فحلی چه زمان اتفاق افتاده باشد برای دستیابی به بهترین نرخ آبستنی باید گاوها و تلیسه ها را از بین ده تا چهارده ساعت پس از مشاهده اولین ایستا فحلی تلقیح نمود یعنی گاوهائی که اولین ایستا فحلی آنها در صبح اتفاق افتاده باشد باید در اواخر بعداز ظهر تلقیح نمود و گاوهائیکه در عصر فحل شده اند لازم است صبح روز بعد (قبل از ساعت 10 )تلقیح شوند این روش قانون صبح _بعد از ظهر میگویند . زمان مناسب تلقیح باعث میشود تا تعدادی بیشتری اسپرم سالم به تخمکها رسیده ٬عمل لقاح بصورت مناسب انجام شود . تلقیح زود هنگام گاو ها باعث میشود بسیاری از اسپرمها قبل از تخمک اندازی نابود شوند ٬از سوی دیگر تلقیح دیر هنگام باعث پیر شدن تخمک شده و قبل از رسیدن اسپرمها فعالیت تخمک از بین میرود . در صورتیکه قانون صبح ٬بعد از ظهر به خوبی رعایت شود درصدآبستنی افزایش می یابد .

در پایان لازم به ذکر است حفظ یک برنامه فحل یابی موفق باعث تولد گوساله های بیشتر و تولید شیر زیادتر در گله میشود و این بدان مفهوم است که سود و بهره وری بیشتری در انتظار گاودار است .

 

تشخیص فحلی و زمان مناسب تلقیح :

 

انجام یک زایش 12 ماهه به تشخیص فحلی مناسب و زمان دقیق تلقیح بستگی دارد در واقع می توان گفت تشخیص فحلی گله شما یکی از مهم ترین عوامل تولید مثلی گاوداری است توصیه میشود که حتماً شخصی مسئول فحل یابی در گله باشد و در صورت نبودن آن شخص باید فرد دیگری وظیفه فحل یابی را به عهده بگیرد . هر چه زمان برای آموزش فحل یابی به کارگران صرف کنیددر صد موفقیت فحل یابی و نهایتا تولید مثل افزایش می یابد .نخستین گام در یک برنامه تشخیص فحلی موفق شماره زنی و واضح گاوها می باشد تا بتوان گاومورد نظر را از فاصله دور تشخیص داد .

چه موقع فحل یابی کنیم ؟

بطور کلی متوسط زمان فحلی گاوها حدود 14 ساعت است و 25%از گاوها نیز 8 ساعت فحلی نشان میدهند بنابراین اگر شما گاوها را روزانه یک بار مورد مشاهده قرار دهید حدود 50%گاوهای فحل را تشخیص میدهید در حالیکه روزانه دو بار مشاهده با فاصله زمانی یازده الی سیزده ساعت این عدد را به 80%میرساند از سوی دیگر روزانه چهار مرتبه مشاهده گاوها و هر مرتبه به مدت 20 الی 30 دقیقه باعث میشود که 95%گاوهای فحل را تشخیص داده شوند . عواملی همچون بیماری ٬آب و هوا وشرایط بستر بر طول فحلی اثر میگذارند . گاوها در آب و هوای بسیار گرم و شرجی یا بسیار سرد مدت زمان کوتاهتری نشان میدهند . بهترین زمان مشاهده گاوهای فحل صبح زود قبل از شیر دوشی و خوراک دهی ٬اوایل بعد از ظهر و اواخر غروب است .

این زمانها مناسب ترین اوقاتی هستند که میتوان فحلی را دید . به طور کلی گاوهایی که ایستاده و اجازه میدهند گاوهای دیگر روی آنها بپرند فحل می باشند ایستا فحلی اولین علامت فحل یابی است و تخمک اندازی 25 الی 30 ساعت پس از اولین پرش گاوها بر روی گاو فحل اتفاق میافتد .دیگر علائم فحلی که قبل از ایستا فحلی به چشم می آید .تلاش گاو فحل برای پریدن بر روی دیگر گاوها ٬گذاشتن سر بر قسمت خلفی بدن گاوهای دیگر ٬ادرار کردن زیاد ٬خارج شدن موکوس از دستگاه تناسلی و قرمز شدن فرج گاو است ٬تیز شدن گوشها ٬کثیف شدن پهلو و کپل گاو آزرده شدن ابتدای دم گاو و نیز از دیگر علامتها برای تشخیص فحلی است . یک تا سه روز پس از ایستا فحلی گاو خونریزی اندکی ٬در ناحیه فرج گاو دیده میشود که نشان دهنده آنست که گاو فحل بوده است و این خونریزی هیچ ارتباطی با تخمک اندازی و آبستنی یا عدم آبستنی گاو ندارد . اصولا گاوهائیکه آبستن نشده باشند هجده روز پس از خونریزی فوق دوباره فحل میشوند .

اهمیت اولین فحلی گاو :

فحل یابی صحیح ٬ کلید موفقیت تولید مثل گله و ایستا فحلی بهترین نشانه برای تشخیص فحلی می باشد . مشاهده اولین فحلی گاوها در حدود روز چهلم پس از زایمان یکی از شاخصهای مهم تولید مثلی گاوداری است که برای برنامه ریزی مرتب باید به آن دست پیدا کرد . البته گاوهایی که دارای چرخه های فحلی نا منظم بوده و یا تلیسه هایی که دچار سوء تغذیه بوده اند ٬ممکن است اولین فحلی خود را دیر تر از شرایط طبیعی بروز دهند . ضمناً گاوهایی که جیره غذایی آنها حاوی فلوئور زیادی است دچار تاخیر در بروز اولین فحلی خواهند شد . در صورتی که اولین فحلی نرمال گاوها به تعویق افتد ٬دامها دیر تر تلقیح شده و متوسط فاصله زایش گاوداری افزایش می یابد که در مجموع ضرر اقتصادی حاصله باعث کاهش پیشرفت گله خواهد شد .

 

چند نکته مهم در تلقیح مصنوعی :

 

1- حفظ یک فاصله زایش دوازده ماهه به تشخیص فحلی مناسب و تلقیح در زمان صحیح بستگی دارد .

2- اولین گام در یک برنامه تشخیص فحلی موفق ٬مشخص کردن و شماره گذاری درست و کافی تمام دام های گله است بطوریکه شماره های بدن از فاصله دور قابل تشخیص باشند .

3- بهترین زمان برای مشاهده فحلی ٬اول صبح قبل ازشیر دوشی و خوراک دهی و نیز اوایل بعد از ظهر و در شب پس از آنکه دام ها دوشیده شده و خوراک خود را خورده اند ٬می باشد این ساعات خنک ترین زمان در طول شبانه روز می باشند .

4- در گله هایی که فحل یابی دقیقی در آن ها انجام میشود ٬برای دستیابی به بهترین نتایج آبستنی ٬گاوها و تلیسه ها را حدود 10 الی 14 ساعت پس از شروع اولین ایستا فحلی تلقیح کنید .این بدان معنی است که گاوهایی که در صبح فحل هستند ٬در اواخر بعد از ظهر تلقیح میشوند و بر عکس (قانون صبح بعد از ظهر )

5- وقتی بیش از یک گاو در بهاربند فحل باشد دفعات پرش گاوها روی یکدیگر دو تا چهار برابر مشود .

6- اجرای یک برنامه تشخیص فحلی موفق باعث تولید گوساله و شیر بیشتری در گله میشود یعنی سود بیشتری در انتظار گاودار است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...