رفتن به مطلب

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp و anp


ارسال های توصیه شده

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .
این مقاله به صورت فایل PowerPoint در مورد این روش توضیح داده است که می تونید از لینک زیر دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...

 

فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP


 در ارزيابي هر موضوعي ما نياز به معيار اندازه گيري با شاخص داريم، انتخاب شاخص مناسب به ما امكان مي دهد كه مقايسه درستي بين جايگزيني ها ياآلترناتيوها به عمل آوريم. اما وقتي كه چند يا چندين شاخص براي ارزيابي در نظر گرفته مي شود، كار ارزيابي پيچيده مي شود و پيچيدگي كار زماني با لا مي گيرد كه معيار هاي چند يا چندين گانه باهم در فضا و از جنس هاي مختلف باشند. در اين هنگام كار ارزيابي و مقايسه از حالت ساده تحليلي كه ذهن قادر به انجام آن است خار ج مي شود و به يك ابزار تحليل عملي قوي نياز خواهد بود. يكي از ابزارهاي توانمند براي چنين وضعيت هايي ( فر آيند تحليل سلسله مراتبي) است .اين روش براي سطح بندي و درجه بندي استفاده مي شود گاهاً براي تحليل هاي اجتماعي و اقتصادي نيز ممكن است به كار رود. در اين روش قبل از هر كاري بايد داده هاي هر مكان را استاندار کنیم .

بعد از اين مرحله ها ترتيبي از جمعيت شاخص هارا تشكيل مي دهيم ، براي تشكيل اين ماتريس ابتدا با يد به شاخص ها وزن داده شود بعد از اين مرحله امتياز هر شاخص با هم جمع مي شود و سپس نسبت به حاصل جمع تمام شاخص ها محاسبه مي شود.

بدين ترتيب وزن هريك از شاخص ها بدست مي آيد بعد از ضرب وزن هر شاخص در تعداد همان شاخص امتياز شاخص هاي هر مكان باهم جمع مي شود و مكان ها بر اساس امتيازات بدست آمده سطح بندي مي شوند( فرهودي).

روال كارمدل A.H.P با مشخص كردن عناصر و تصميم گيري و اولويت دادن به آنها آغاز مي شود اين عناصر شامل شيوه هاي مختلف انجام كار و اولويت دادن به سنجه ها يا ويژگي ها مي باشد

مر حله اول: ساختن درخت سلسله مراتبي

مرحله دوم : تعيين ضريب اهميت معيار ها و زير معيار ها وزن دادن به جايگزين ها

مر حله سوم: تركيب ضريب اهميت گزينه ها تركيب وزن ها

مر حله چهارم: آزمايش سازگاري

در مرحله اول، در فرايندAHP ايجاد يك ساختار سلسله مراتبي از موضوع مورد بررسي مي باشد كه در آن اهداف ، معيار ها و زير معيار ها گزينه ها و ارتباط بين آن ها نشان داده مي شود

ترسيم و تشريح درخت سلسله مراتبي
درخت سلسله مراتبي داراي سه سطح اصلي هدف، معيارها و گزينه‌ها است كه سطح معيار آن قابل تقسيم به زير معيارهاي متعدد مي‌باشد.

هدف: به پرسش اصلي تحقيق يا مشكلي كه قصد داريم آن‌ را حل نماييم هدف گفته مي‌شود. هدف بالاترين سطح درخت سلسله مراتبي است و تنها يك پارامتر دارد كه انتخاب آن وظيفه بالاترين سطح تصميم‌گيري پروژه مي‌باشد.

معيارها: به ملاك‌هاي متضمن هدف و سازنده آن معيار گفته مي‌شود. معيارها در واقع سنگ محك هدف يا وسيله اندازه‌گيري آن مي‌باشد. هر اندازه معيارها بيشتر اجزاء هدف را پوشش دهند و بيشتر بيان كننده هدف باشند، احتمال گرفتن نتيجه دقيق‌تر افزايش خواهد يافت.

معيارها دومين سطح درخت سلسله مراتبي پس از هدف مي‌باشند. در اين سطح مي‌توانيم بنا به ضرورت به تعداد مورد نياز معيار در سطح افقي ترسيم و تنظيم نماييم. معيارهاي قابل تقسيم به زير معيارها و زير معيارها قابل تقسيم به زير معيارهاي بعدي مي‌باشند. اين وضعيت مي‌تواند بسته به ضرورت تا n زير معيار در سطح عمودي و افقي افزايش پيدا نمايد.

كشف، شناسايي و دسته‌بندي معيارها، زير معيارها و جايگزين‌ها
در اين بخش بايد دست كم يك نفر را كه داراي سوابق علمي و پژوهشي در زمينه هدف و مسلط به روش تحقيق باشد براي شناسايي، كشف و دسته‌بندي معيارها، زيرمعيارها و جايگزين‌ها به كار گرفته شود.

اين فرد بايد با استفاده از دانش خويش، انجام مطالعات تكميلي، تحقيقات ميداني و مصاحبه اقدامات لازم را در اين زمينه به انجام رساند و در نهايت مجموعه معيارها و جايگزين‌ها مرتبط با هدف راگردآوري و به صورت دقيق و قابل توجيه دسته‌بندي و در نهايت تعريف نمايد.

جايگزين‌ها: جايگزين‌ها در واقع منظور و مقصد هدف در درخت سلسله مراتبي مي‌باشند و پاسخ هدف از ميان جايگزين‌هاي ترسيم شده به دست مي‌آيد. جايگزين‌‌ها آخرين سطح درخت سلسله مراتبي مي‌باشند و بستگي به چگونگي استفاده از روش "AHP" دارد. در مواردي كه از اين تكنيك به منظور انتخاب يا اولويت‌بندي استفاده مي‌شود، عموماً تعيين جايگزين‌ها محقق صورت مي‌گيرد زيرا اوست كه تعيين مي‌كند از ميان كدام جايگزين‌ها بايد انتخاب صورت گيرد يا چه جايگزين‌هايي بايد اولويت‌بندي شود

مرحله دوم، سنجه ها در يك ماتريس قرار گرفته و سپس تعيين اهميت (وزن) معيار ها و زير معيار ها مي باشد. دو به دو آنها رابا هم مقايسه مي كنيم، سپس بااستفاده از روش مرفال كردن تمام سنجه ها هم وزن مي شوند.

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

من با این نرم افزارهاش کار نکردم. ولی نسخه های آزمایشی دوتا از نرم افزارهای تحلیل سلسله مراتبی AHP رو میتونید از لینک های زیر دانلود کنید:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


لینک به دیدگاه
 • 4 ماه بعد...
آموزش نرم افزار EC
برای سهولت یادگیری ، مراحل مختلف اجرای نرم افزار طی یک مثال عملی ارائه شده است.
مثال-(انتخاب محل برای بستنی فروشی)
یک فروشنده بستنی در نظر دارد مغازه جدیدی جهت فروش محصولات خود دایر کند . معیارهایی(Criteria ) که از نظر او مهم هستند عبارتنداز هزینه اجاره محل ، میزان تردد افراد ، در معرض دید بودن وتعداد فروشگاه های رقیب در آن حوالی.
با توجه به مطالعه انجام شده ، سه گزینه (Alternative )برای او وجود دارند که عبارتند از:
1-غرفه ای در فروشگاهی بزرگ(THE MALL )
2-محلی در خیابان اصلی در مرکز شهر.( MAIN ST )
3-مرکز خرید ی از حومه شهر ( SUB .CTR )
جهت سهولت یادگیری ، مراحل مختلف اجرای نرم افزار برای مثال فوق در طی دروس زیر بیان می شود.
درس اول : ساخت سلسه مراتبی
درس دوم: مقایسه زوجی
درس سوم:ترکیب وزنها
درس چهارم:تحلیل حساسیت
درس 1-ساخت سلسه مراتبی
این درس شما را با نحوه ساخت مدل آشنا می کند. هر تصمیم گیری در EC با یک مدل در قالب یک سلسله مراتبی آغاز می شودن نمودار1
نمودار1-ساختار یک مدل EC
ساخت مدل از سطح صفر یا هدف شروع شده وبه سمت سطوح پایین تر یعنی معیارها ،زیر معیار ها وگزینه ها توسعه می یابد.حال نحوه ساخت سلسه مراتبی را در EC طی قدم های زیر بیان می نماییم
قدم 1-وارد کردن نام مدل وتعریف آن
1
از منوي File كلمه New را انتخاب كنيد تا پنجره New Model ظاهر شود.
2
در قسمت File Name نامي با هشت حرف يا كمتر وارد نمائيد.
3
ساخت مستقيم مدل Direct را انتخاب كنيد.
4
در قسمت Enter Goal Definition، شرح عنوان هدف مساله تصميم گيري را وارد نمائيد.

شکل های 1 و شکل 2 مراحل انجام کار را نشان می دهند


شکل 1
شکل 2

قدم2-وارد کردن معیار ها
1
از منوي Edit، كلمهChild Insert را انتخاب كنيد تا يك سطح به سلسله مراتبي اضافه شود.
2
شرح معيار را بنويسيد.
3
بقيه معيارها را انتخاب نماييد و شرح هر كدام نوشته شود.
4
كليد Esc را براي اتمام ورود گره ها انتخاب نماييد.
شکل 3
شکل 4

شکل 5
شکل 6
لینک به دیدگاه
شکل 7
قدم3-وارد کرد گزینه ها
1
يكي از معيارها را انتخاب نمائيد.(مثلاً VISIBLE )
2
از منوي Edit ، كلمه InserChildt را انتخاب كنيد. با انجام اين كار سطح سوم سلسله مراتبي ايجاد مي شود.
3
نام و شرح گزينه را بنويسيد(SUB CTR).
4
تمام گزينه ها را وارد نمائيد.(THE MALL,MAIN ST )
5
روي گره Goal كليك كنيد تا كل مدل را مشاهده نمائيد.
6
از منوي File گزينه Save را انتخاب تا مدل ذخيره گردد.


شکل 8
شکل 9


شکل 10
نمودار سلسه مراتبی مساله به صورت زیر خواهد بود
نمودار سلسه مراتبی
درس2-مقایسه زوجی
پس از ايجاد سلسله مراتبي، عناصر را به صورت زوجي با يكديگر مقايسه نمائيد.
مقايسه زوجي فرآيندي براي مقايسه اهميت، ارجحيت يا درست نمايي دو عنصر نسبت به عنصر سطح بالاتر مي باشد.
اهميت ( Importance ):هنگام مقايسه دو معيار (هدف) استفاده مي شود.
ارجحيت ( Preference? براي مقايسه گزينه ها بكار مي رود.
درستنمايي (Likelihood ):براي مقايسه احتمال خروجيها استفاده شده و در مورد گزينه ها و معيارها كاربرد دارد.
حالتهاي مقايسه شامل حالات كلامي، گرافيكي و عددي مي باشد.
در حالت كلامي(Verbal) با استفاده از واژگان انگليسي گره ها را مقايسه مي نمايد. 
درحالت گرافيكي(Graphical )، مقايسه به صورت گرافيكي مقايسه انجام مي شود.
در حالت عددي(Numerical) مقايسه با استفاده از اعداد در قالب ماتريس انجام مي شود.
نکته مهم :نوع وحالت مقایسه زوجی که شما انتخاب می کنید تنها نشان دهنده نوع ونگرش شما به مساله است ودر محاسبات اثر نخواهد داشت.

قدم 1- اقدامات اولیه
1
ابتدا يك گره معيار را انتخاب نمائيد.
2
از منوي Assessment گزينه Pairwise را انتخاب كنيد.
3
نوع مقايسه ارجحيت(Importance,preference,likelihood و يكي از حالات مقايسه(Verbal,Numerical,Graphical ) را انتخاب نمائيد.

برای اینکه با هر سه روش كلامي، گرافيكي و عددي آشنا شویم هریک از گزینه را به یکی از روش ها مقایسه خواهیم کرد
قدم 2- مقایسه کلامی
1
برروی گره VISIBLE کلیک کنید
2
از منوي Assessment گزينه Pairwise را انتخاب كنيد.
3
نوع مقايسه (preference) و حالت مقايسه(Verball ) را انتخاب نمائيد.

شکل 11
شکل12


شکل13
شکل14
شکل15

قدم 3-مقایسه گرافیکی
1
برروی گرهCOMPETITION کلیک کنید
2
از منوي Assessment گزينه Pairwise را انتخاب كنيد.
3
نوع مقايسه (preference) و حالت مقايسه(Graphicall ) را انتخاب نمائيد.


شکل 16


شکل17
شکل18
شکل19
قدم4-مقایسه عددی
1
برروی گره CUST FIT کلیک کنید
2
از منوي Assessment گزينه Pairwise را انتخاب كنيد.
3
نوع مقايسه (preference) و حالت مقايسه(Numerical) را انتخاب نمائيد.شکل20
شکل21
قدم5-بهبود ناسازگاری

ناسازگاری چیست؟ اگر شما A را دو برابر B ترجیح دهید ،وB را سه برابر C انگاشته باشید قاعدتاً شما باید A را شش برابر C ترجیح دهید. هر عددی غیر از 6 نشان دهنده نوعی ناسازگاری است.
ر حالت کلی اگر نرخ ناسازگاری کمتر از1/0 باشد ناسازگاری نسبتاض قابل قبول است ، در غیر این صورت بازنگری در قضاوت ضروری به نظر می رسد.
منوی ناسازگاری
منوی ناسازگاری( Inconsistency ) تنها در صفحه مقایسه های ماتریس عددی در دسترس است . در این منو شما می توانید 9 قضاوت ناسازگار نخست را انتخاب کرده ومشاهده نمایید.
شکل22
بهترین ا نطباق
1
از منوی Inconsistency، 1most را انتخاب کنید که ناسازگارترین قضاوت را مشخص می کند .
2
Best Fit را انتخاب کنید.
3
افزایش برتری THE MALL نسبت به SUB CTR را با توجه به عدد پیشنهادی (یعنی 6) به عدد مورد نظر خود تغییر داده (یعنی 4) وکاهش نرخ ناسازگاری را مشاهده کنید(02/0)

شکل23
شکل24

شکل25
قدم 6- وارد کردن داده ها
1
برروی گرهOST C کلیک کنید
2
از منوي Assessment گزينه Pairwise را انتخاب كنيد.
3
اعداد مربوط به هزینه ها را وارد می کنیم
4
گزینه OK را انتخاب می کنیم
5
گزینه Invert را انتخاب می کنیم
6
گزینه save را انتخاب می کنیم

شکل26
شکل27
شکل28
شکل29
شکل30
قدم7-مقایسه معیار ها
1
برروی گره هدف(GOAL ) کلیک کنید
2
از منوي Assessment گزينه Pairwise را انتخاب كنيد.
3
نوع مقايسه (preference) و حالت مقايسه(Numerical) را انتخاب نمائيد.


شکل31
شکل 32
درس سوم:تلفیق

1
بر روي گره هدف دو بار كليك كنيد.
2
از منوي اصلي Synthesis را انتخاب نمائيد و سپس From Goal كليك نمائيد.
3
بدين ترتيب پاسخ هاي نهايي مسئله مشاهده مي گردد


شکل33
شکل34
پاسخ نهایی مساله را مشاهده می کنید.THE MALL با ترجیح نهایی3/40 درصد بهترین وSUB CTR با6/36 درصد دومین وMAIN ST با 1/23 درصد سومین ارجحیت را خواهد داشت
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

من چرا تازه الان فهمیدم منظور دوستمونو :ws3:
بفرما اینم یه فایل PDF هستش درباره این مدل و راهنمای استفاده از نرم افزار AHP-Master

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


اینم یه فایل ورد:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

راستش در مورد روش ANP اطلاعاتی ندارم و فقط میتونم مقاله زیر رو بهتون معرفی کنم که البته الان گیرش آوردم و هنوز نخوندم و نمیدونم چیه. بعد اینکه گفتین علاقه من شدم برم بخونم :a030:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


فقط طبق سرچ کوچیکی که تو گوگل کردم تا جایی که فهمیدم تحلیل شبکه ای هست و شکل توسعه یافته AHP.
تو روش AHP مدلسازی به صورت ساخت سلسله مراتب بود ولی تو این روش این نقص برطرف شده و انعطاف پذیریه بیشتری داره و مدلسازی میشه به صورت یه شبکه باشه و حتماً لازم نیست سلسله مراتبی باشه.

نمونه کاربردی استفاده از این روش هم فقط تونستم نمونه زیر رو گیر بیارم فعلاً. البته اونم ربطی به شهرسازی نداره.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


کتاب زیر هم میتونید استفاده کنید که فقط 2500 تومنه.
کتاب فرآیندهای تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP)

درباره کتاب فرآیند تحلیل شبکه ای، روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیریِ دقیق، با استفاده از اطلاعات تجربی و قضاوت هایِ شخصیِ هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و برای فراهم آوردن یک ساختار برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هریک از آنها نسبت به گزینه ها ، فرآیند تصمیم گیری را آسان می نماید. این مدل تصمیم گیری، از ماتریس مقابسه های زوجی برای دست یابی به مقیاس های نسبی استفاده نموده و از هر سه روش کیفی، کمی و مقایسه ای به صورت همزمان برای جمع آوری داده ها و تحلیل نتایج بهره می گیرد.
در این کتاب مولف از طریق مهندسی معکوس و با استفاده از رهیافت تفهمی و روش تبیین تفسیری و در رویکردی راهبردی-رابطه ای، این تئوری را برای تحلیل پدیده های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به کار برده است.
در این کتاب، روش موثری برای تدوین پایان نامه و مقالات پژوهشی و اجرای طرح های مطالعاتی، آموزش داده شده و مطالعه ی آن به مهندسین صنایع، آینده پژوهان، مدیران استراتژیک و تمام دانشجویان رشته های علوم انسانی و اجتماعی توصیه می شود.

من که خودم علاقه مند شدم برم دربارش بیشتر اطلاعات کسب کنم :w16:

لینک به دیدگاه
 • 4 ماه بعد...

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) هر دو بوسیله توماس ال. ساعتی (Thomas L. Saaty) دانشمند و ریاضیدان آمریکایی بسط و توسعه یافته است. ANP یا فرایند تحلیل شبکه‌ای روش ارزیابی چند معیاره برای تصمیم گیری و تحلیل است. این تکنیک قدرتمند و انعطاف‌پذیر، تصمیم‌گیران را در انتخاب بهترین گزینه یاری می‌کند. این روش برای رفع نارسایی‌های روش AHP ارائه گردید. ANP نخستین بار در فصل هشتم کتاب Multicriteria decision making: the Analytic Hierarchy Process نوشته توماس ال. ساعتی دانشمند و ریاضیدان آمریکایی در 1980م مطرح گردید. در بسیاری از موارد به سبب اثرات متقابل و وابستگی عناصر سطح بالا بر عناصر سطح پایین، مسائل تصمیم‌گیری به طور سلسله مراتبی سازمان نمی‌یابند. سلسله مراتب خطی با ساختار بالا-پایین است، اما شبکه در تمام جهات توسعه می‌یابد و ارتباط میان خوشه‌ها و حلقه‌ها را با یکدیگر فراهم می‌سازد. به همین دلیل ANP را در واقع شکل اصلاح و تکمیل شده AHP می‌دانند. امروزه انجمنی بین‌المللی به نام ISAHP (International Symposium on the Analytic Hierarchy Process) هر دو سال یکبار گرد هم می‌آیند.

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...
 • 1 ماه بعد...

در مورد نرم افزار super decisions اگه فایل راهنمایی دارید میتوانید آنرا ارسال کنید

من دارم با این نرم افزار کار میکنم اما یک قسمت هایی را دچار اشکال میشوم مثلا ماتریس حد همه اش صفر میشه و یا اینکه نرم افزار قادر نیست اطلاعات را سنتز کنه و خطا می دهد

علتش چی می تونه باشه

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...
 • 3 ماه بعد...

فایل PDF زیر درباره روش AHP هستش که حالت پاورپوینتی داره و توسط محمد اعظمی تهیه شده که این فایل رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید:

دانلود روش AHP

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

توماس ساعتي در سال 1996روشي را براي تصميم گيري چند معياره ارائه كرده است كه اين روش فرآيند تحليل شبکه ای ناميده شد.

طی سالهای متمادی، روش ANP یک روش فراگیر و چند منظوره تصمیم گیری می باشد که به صورت گسترده ای در حل مسائل پیچیده تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فایل پاورپوینتی که پیوست کردم، درباره فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) یا همون Analytic Network Process هستش که امیدوارم بدرد بخوره.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

بهترین و کاربردی ترین مقاله ای که روش ANP رو تو یه نمونه استفاده کرده، مقاله دکتر زبردست هستش که خیلی مفیده.

روش‏ هاي ارزيابي چند معياره كاربرد وسيعي در همه علوم از جمله در شهرسازي پيدا كرده ‏اند. از بين اين روش‏ ها،‏ فرايند تحليل سلسله‏ مراتبي (AHP) يكي از روش‏ هايي است كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از محدوديت ‏هاي جدي AHP اين است كه وابستگي‏ هاي متقابل بين عناصر تصميم،‏ يعني معيارها،‏ زيرمعيارها و گزينه‏ ها را درنظر نمي‏ گيرد و ارتباط بين عناصر تصميم را سلسله‏ مراتبي و يك طرفه فرض مي‏ كند. روش فرايند تحليل شبكه‏ ای (ANP) ارتباطات پيچيده بين و ميان عناصر تصميم را از طريق جايگزيني ساختار سلسله‏ مراتبي با ساختار شبكه‏ اي درنظر مي‏ گيرد. به همين دليل در سال‏ هاي اخير استفاده از ANP به جاي AHP در اغلب زمينه‏ ها افزايش پيدا كرده است. در اين مقاله فرايند تحليل شبكه‏ اي ANP و كاربرد آن در شهرسازي با بكارگيري آن در تعيين سايت مطلوب براي احداث شهرك ‏هاي صنعتي در يك منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي‏ دهد كه فرايند تحليل شبكه‏ اي،‏ ضمن حفظ كليه قابليت‏ هاي AHP از جمله سادگي،‏ انعطاف‏ پذيري،‏ به‏ كارگيري معيارهاي كمي و كيفي به‏ طور همزمان،‏ قابليت بررسي سازگاري در قضاوت‏ ها،‏ و امكان رتبه‏ بندي نهايي گزينه‏ ها،‏ مي‏ تواند بر محدوديت‏ هاي جدي آن،‏ از جمله درنظر نگرفتن وابستگي‏ هاي متقابل بين عناصر تصميم و فرض اينكه ارتباط بين عناصر تصميم،‏ سلسله‏ مراتبي و يك طرفه است،‏ فايق آمده و چارچوب مناسبي را براي تحليل مسايل شهري فراهم آورد.

مقاله 146 - کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
نویسنده : اسفندیار زبردست
منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389
دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

اینم یه فایل پاورپوینت دیگه درباره روش ANP یا همون Analytic Network Process هستش که توسط خانم شبنم تیموری تهیه شده.

دانلود پاورپوینت

لینک به دیدگاه

بهترین و کاربردی ترین مقاله ای که روش ANP رو تو یه نمونه استفاده کرده، مقاله دکتر زبردست هستش که خیلی مفیده.روش‏ هاي ارزيابي چند معياره كاربرد وسيعي در همه علوم از جمله در شهرسازي پيدا كرده ‏اند. از بين اين روش‏ ها،‏ فرايند تحليل سلسله‏ مراتبي (AHP) يكي از روش‏ هايي است كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از محدوديت ‏هاي جدي AHP اين است كه وابستگي‏ هاي متقابل بين عناصر تصميم،‏ يعني معيارها،‏ زيرمعيارها و گزينه‏ ها را درنظر نمي‏ گيرد و ارتباط بين عناصر تصميم را سلسله‏ مراتبي و يك طرفه فرض مي‏ كند. روش فرايند تحليل شبكه‏ ای (ANP) ارتباطات پيچيده بين و ميان عناصر تصميم را از طريق جايگزيني ساختار سلسله‏ مراتبي با ساختار شبكه‏ اي درنظر مي‏ گيرد. به همين دليل در سال‏ هاي اخير استفاده از ANP به جاي AHP در اغلب زمينه‏ ها افزايش پيدا كرده است. در اين مقاله فرايند تحليل شبكه‏ اي ANP و كاربرد آن در شهرسازي با بكارگيري آن در تعيين سايت مطلوب براي احداث شهرك ‏هاي صنعتي در يك منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي‏ دهد كه فرايند تحليل شبكه‏ اي،‏ ضمن حفظ كليه قابليت‏ هاي AHP از جمله سادگي،‏ انعطاف‏ پذيري،‏ به‏ كارگيري معيارهاي كمي و كيفي به‏ طور همزمان،‏ قابليت بررسي سازگاري در قضاوت‏ ها،‏ و امكان رتبه‏ بندي نهايي گزينه‏ ها،‏ مي‏ تواند بر محدوديت‏ هاي جدي آن،‏ از جمله درنظر نگرفتن وابستگي‏ هاي متقابل بين عناصر تصميم و فرض اينكه ارتباط بين عناصر تصميم،‏ سلسله‏ مراتبي و يك طرفه است،‏ فايق آمده و چارچوب مناسبي را براي تحليل مسايل شهري فراهم آورد.

مقاله 146 - کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
نویسنده : اسفندیار زبردست
منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 41 – تاریخ انتشار : بهار 1389
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.دانلود نمیشه..:icon_redface:
لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...