رفتن به مطلب
  • 0

کمک خیلی فوریییییییییییییییییییییی یییییییی


mohandese shahrsaz

سوال

سلام به همه خوبین؟:))))

من واسه 21 مهر باید برای درس شناخت فضای شهری یه کار کوچولو انجام بدم یکم انجام دادم ولی کامل نشده:(((

باید برای هرکدوم از نظامهای زیر مشخص کنم که چه چیزی توش بررسی میشه..میشه کمکم کنین؟girl_blush2.gif

1_نظام حرکتی_دسترسی 2_فضایی_کالبدی 3_عملکردی_زیست محیطی 4_مدیریتی_اجتماعی_اقتصادی

مثلاتوی عملکردی:کاربری...سطح کاربری و....

لینک به دیدگاه

6 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

  • 0
سلام به همه خوبین؟:))))

من واسه 21 مهر باید برای درس شناخت فضای شهری یه کار کوچولو انجام بدم یکم انجام دادم ولی کامل نشده:(((

باید برای هرکدوم از نظامهای زیر مشخص کنم که چه چیزی توش بررسی میشه..میشه کمکم کنین؟girl_blush2.gif

1_نظام حرکتی_دسترسی 2_فضایی_کالبدی 3_عملکردی_زیست محیطی 4_مدیریتی_اجتماعی_اقتصادی

مثلاتوی عملکردی:کاربری...سطح کاربری و....

سلام

ببین دخترم حداقل اینا رو باید بررسی کنی:

نظام حرکتی و دسترسی

ورودی ها

درجه بندی معابر

عرض معابر

کیفیت معابر

و....

نظام فضایی - کالبدی

سازمان فضایی

کیفیت ابنیه

قدمت ابنیه

محصوریت ها

جنس مصالح

ابنیه تاریخی

گره ها

مسیرها

نشانه ها

لبه ها

حوزه ها

و ...

عملکردی - زیست محیطی

کاربری ها

فعالیت ها

اعم از سازگاری کاربری و فعالیت

مطلوبیت کاربری و فعالیت

شعاع خدمات رسانی کاربریها

رفتارهای جمعی

پوشش گیاهی

آلودگی ها (صوتی، هوا، زباله و ...)

و...

مدیریتی - اقتصادی - اجتماعی

سازمان دولت محلی

نحوه و سازماندهی خدمات شهری

گروه اجتماعی ساکن

متوسط میزان درآمد ساکنین

اطلاعات اقتصادی خانوار

میزان جرم و جنایت در محله

فضاهای غیرقابل دفاع

و ...

 

این و ... که گذاشتم یعنی متناسب با عنوانت می تونی اینارو گسترش بدی.

موفق باشی.

لینک به دیدگاه
  • 0

چارچوب طراحی شهری کوروش گلکار کامل توضیح داده توی هر نظام چه مواردی رو باید بررسی کنی.

دارم دنبال فایل pdf ش می گردم .پیداش کردم برات می ذارم.

البته اگر به دردت به خوره!:ws38:

لینک به دیدگاه
  • 0

اینا ب ذهنم رسید

گاش میگفتی برا چ فضایی میخای دسته بندی کنی

1-
حرکتی – دسترسی :1- راه های اصلی ، فرعی ، جمع و پخش کننده و ... 2- نظام پیاده و سواره 3- کاربری های خاض و نحوه دسترسی بهشون 4- گره های ترافیکی ، فعالیتی و ...5- ورودی ها

2-
فضایی – کالبدی :1- لبه ها و جداره ها از نظر کالبدی 2- عناصر شاخص و خاص موجود در فضا 3- سبک معماری کلی فضا و اون عناصر شاخص 4- همنشینی توده و فضا 5- دید و منظر6- لبه های فعالیتی

3-
عملکردی - زیست محیطی :1- کاربری ها 2- کیفیت فضایی (استفاده هایی ک از فضا میشه)3- کاربرد فضا توسط مردم در مواقع مختلف روز و سال 4- بوم و محیط فضا

4-
مدیریتی – اجتماعی – اقتصادی : 1- ارگان ذی ربط با فضا (مخصوصا در نمونه های داخلی)2- روابط محیطی موجود درفضا 3- نحوه اداره فضا 4- خرده فروشی ها و دست فروشی های موجود در فضا

لینک به دیدگاه
  • 0

این مال چارچوب طراحی شهری گلکاره.

بلد نبودم چه جوری فایلشو بذارم برای همین یک قسمتی شو برات میذارم که به دردت می خوره.:JC_thinking:

سنجش وضعیت، بعد ماهوی :

-2-2-1 مؤلفه عملکردی

-2-2-1 الف- نظام کاربری زمین

الف- 1- خدمات شهری (نظام کانونی مراکز کار، خرید، فراغت و عبادت)

الف- 2- مسکن

-2-2-1 ب- نظام حرکت و دسترسی

ب- 1- شبکه حرکت و دسترسی سواره (نظام حمل و نقل عمومی، کریدورهای دسترسی،پایانه ها و پارکینگ ها)

ب- 2- شبکه حرکت و دسترسی پیاده و دوچرخه (نفوذپذیری)

-2-2-1 ج- نظام تاسیسات و تجهیزات شهری

ج- 1- شبکه آب

ج- 2- شبکه برق

ج- 3- شبکه گاز

ج- 4- شبکه مخابرات

ج- 5- شبکه دفع آبهای سطحی

ج- 6- شبکه فاضلاب

-2-2-1 د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی

د- 1- بازشناسی وضعیت موجود فضاهای همگانی به مثابه نظامی از قرارگاههای رفتاری فعالیت ها و رویدادها) و بررسی سازگاری فعالی تها، زمان و محیط کالبدی

د- 2- ادراک و تجربه مردم از کیفیت و هویت فضاهای همگانی (نقش انگیزی منظر ذهنی ومعانی انضمامی)

د- 3- ایمنی و امنیت محیط (سوانح و تصادفات/ جرایم و بزهکاری …)

د- 4- آسایش اقلیمی فضاهای همگانی

-2-2-2 مؤلفه زیباشناختی

-2-2-2 الف: نظام فرم کالبدی

الف- 1- بررسی نظام بلوک بندی

الف- 2- بررسی نظام دانه بندی قطعات (تفکیک قطعات)

الف- 3- بررسی نظام توده گذاری و ارتفاعات ساختما نها

1- لفاف ساختمانی - الف- 3

2- ارتفاع و مقیاس - الف- 3

3- سطح اشغال توده - الف- 3

4- تراکم - الف- 3

الف- 4- بررسی کیفیت ابنیه

الف- 5- بررسی قدمت ابنیه

الف- 6- بررسی مصالح و تکنولوژی ساخت

الف- 7- بررسی فرم کالبدی از نظر ملاحظات اقلیمی (آفتابگیری، نورروز، انرژی کارایی)

-2-2-2 ب- نظام استخوان بندی فضاهای همگانی (استخوانبدی فضایی)

ب- 1- مطالعه استخوان بندی فضایی (بررسی هندسی)

1- بازشناسی فضاهای باز همگانی - ب- 1

1- ویژگی های کالبدی فضاها (محصوریت فضایی، مقاطع عرضی و طولی) - ب- 2

1- بازشناسی نظام فضاهای باز همگانی - ب- 3

ب- 2- مطالعه استخوان بندی فضایی (بررسی نقشه شناختی / منظر ذهنی)

ب- 3- آسایش اقلیمی در فضاهای همگانی (آفتاب گیری، سایه اندازی، جریان باد مناسب و …)

ب- 4- محوطه آرایی فضاهای همگانی (کیفیت محوطه سازی، مبلمان شهری و هنرهای همگانی)

-2-2-2 ج- نظام منظر شهری

ج- 1- بازشناسی منظر شهری

(Serial Visions) 1- دیدهای متوالی پیاده - ج- 1

(View From The Road) 2- تحلیل دید از جاده - ج- 1

3- مطالعه منظر عینی (بررسی عناصر پنجگانه لینچی) مشاهدات مستقیم ناظر تعلیم یافته - ج- 1

ج- 2- بازشناسی دیدهای محلی و راهبردی (کانون ها و کریدورهای دید)

ج- 3- بازشناسی خطوط آسمان پراهمیت

ج- 4- بازشناسی نمای جداره های فضاهای اصلی

-2-2-3مؤلفه زیست محیطی

-2-2-3 الف- نظام قرارگاه طبیعی

الف- 1- بازشناسی فرم محیط طبیعی

1- فرم توپوگرافی - الف- 1

2- فرم پوشش گیاهی - الف- 1

3- فرم آب - الف- 1

الف- 2- بازشناسی فرایندهای محیط طبیعی

1- فرایندهای زیست بوم شناختی (زیست بوم ها، اراضی کشاورزی - الف- 2

و منابع طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری)

2- زلزله - الف- 2

3- لغزش زمین و رانش - الف- 2

4- سیل - الف- 2

5- ایمنی محیط در مقابل فرایندها و سوانح طبیعی - الف- 2

الف- 3- بازشناسی خصوصیات اقلیمی محیط

1- دما - الف- 3

2- رطوبت - الف- 3

3- تابش - الف- 3

4- جریان باد - الف- 3

الف- 4- بازشناسی آلودگی محیطی

1- آلودگی های صوتی و منابع آن - الف- 4

2- آلودگی های هوا و منابع آن - الف- 4

3- آلودگی های خاک، آب و …__

 

دیگه دسته بندیش با خودت:icon_redface:

لینک به دیدگاه
  • 0
این مال چارچوب طراحی شهری گلکاره.

 

سنجش وضعیت، بعد ماهوی :

-2-2-1 مؤلفه عملکردی

-2-2-1 الف- نظام کاربری زمین

الف- 1- خدمات شهری (نظام کانونی مراکز کار، خرید، فراغت و عبادت)

الف- 2- مسکن

-2-2-1 ب- نظام حرکت و دسترسی

ب- 1- شبکه حرکت و دسترسی سواره (نظام حمل و نقل عمومی، کریدورهای دسترسی،پایانه ها و پارکینگ ها)

ب- 2- شبکه حرکت و دسترسی پیاده و دوچرخه (نفوذپذیری)

-2-2-1 ج- نظام تاسیسات و تجهیزات شهری

ج- 1- شبکه آب

ج- 2- شبکه برق

ج- 3- شبکه گاز

ج- 4- شبکه مخابرات

ج- 5- شبکه دفع آبهای سطحی

ج- 6- شبکه فاضلاب

-2-2-1 د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی

د- 1- بازشناسی وضعیت موجود فضاهای همگانی به مثابه نظامی از قرارگاههای رفتاری فعالیت ها و رویدادها) و بررسی سازگاری فعالی تها، زمان و محیط کالبدی

د- 2- ادراک و تجربه مردم از کیفیت و هویت فضاهای همگانی (نقش انگیزی منظر ذهنی ومعانی انضمامی)

د- 3- ایمنی و امنیت محیط (سوانح و تصادفات/ جرایم و بزهکاری …)

د- 4- آسایش اقلیمی فضاهای همگانی

-2-2-2 مؤلفه زیباشناختی

-2-2-2 الف: نظام فرم کالبدی

الف- 1- بررسی نظام بلوک بندی

الف- 2- بررسی نظام دانه بندی قطعات (تفکیک قطعات)

الف- 3- بررسی نظام توده گذاری و ارتفاعات ساختما نها

1- لفاف ساختمانی - الف- 3

2- ارتفاع و مقیاس - الف- 3

3- سطح اشغال توده - الف- 3

4- تراکم - الف- 3

الف- 4- بررسی کیفیت ابنیه

الف- 5- بررسی قدمت ابنیه

الف- 6- بررسی مصالح و تکنولوژی ساخت

الف- 7- بررسی فرم کالبدی از نظر ملاحظات اقلیمی (آفتابگیری، نورروز، انرژی کارایی)

-2-2-2 ب- نظام استخوان بندی فضاهای همگانی (استخوانبدی فضایی)

ب- 1- مطالعه استخوان بندی فضایی (بررسی هندسی)

1- بازشناسی فضاهای باز همگانی - ب- 1

1- ویژگی های کالبدی فضاها (محصوریت فضایی، مقاطع عرضی و طولی) - ب- 2

1- بازشناسی نظام فضاهای باز همگانی - ب- 3

ب- 2- مطالعه استخوان بندی فضایی (بررسی نقشه شناختی / منظر ذهنی)

ب- 3- آسایش اقلیمی در فضاهای همگانی (آفتاب گیری، سایه اندازی، جریان باد مناسب و …)

ب- 4- محوطه آرایی فضاهای همگانی (کیفیت محوطه سازی، مبلمان شهری و هنرهای همگانی)

-2-2-2 ج- نظام منظر شهری

ج- 1- بازشناسی منظر شهری

(Serial Visions) 1- دیدهای متوالی پیاده - ج- 1

(View From The Road) 2- تحلیل دید از جاده - ج- 1

3- مطالعه منظر عینی (بررسی عناصر پنجگانه لینچی) مشاهدات مستقیم ناظر تعلیم یافته - ج- 1

ج- 2- بازشناسی دیدهای محلی و راهبردی (کانون ها و کریدورهای دید)

ج- 3- بازشناسی خطوط آسمان پراهمیت

ج- 4- بازشناسی نمای جداره های فضاهای اصلی

-2-2-3مؤلفه زیست محیطی

-2-2-3 الف- نظام قرارگاه طبیعی

الف- 1- بازشناسی فرم محیط طبیعی

1- فرم توپوگرافی - الف- 1

2- فرم پوشش گیاهی - الف- 1

3- فرم آب - الف- 1

الف- 2- بازشناسی فرایندهای محیط طبیعی

1- فرایندهای زیست بوم شناختی (زیست بوم ها، اراضی کشاورزی - الف- 2

و منابع طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری)

2- زلزله - الف- 2

3- لغزش زمین و رانش - الف- 2

4- سیل - الف- 2

5- ایمنی محیط در مقابل فرایندها و سوانح طبیعی - الف- 2

الف- 3- بازشناسی خصوصیات اقلیمی محیط

1- دما - الف- 3

2- رطوبت - الف- 3

3- تابش - الف- 3

4- جریان باد - الف- 3

الف- 4- بازشناسی آلودگی محیطی

1- آلودگی های صوتی و منابع آن - الف- 4

2- آلودگی های هوا و منابع آن - الف- 4

3- آلودگی های خاک، آب و …__

 

 

 

 

ببخشید ممکنه توضیح بدین که دانه بندی ، جهت گیری قطعات ، توده گذاری ، تراکم و سطح اشغال ، دید های راهبردی و محلی رو چجوری باید مشخص کنم ( مثلا در جی ای اس) ؟

لینک به دیدگاه
  • 0
ببخشید ممکنه توضیح بدین که دانه بندی ، جهت گیری قطعات ، توده گذاری ، تراکم و سطح اشغال ، دید های راهبردی و محلی رو چجوری باید مشخص کنم ( مثلا در جی ای اس) ؟

دیدهای راهبردی رو نمی دونم ، اما بقیشون مشخصن که :ws38:

 

تو GIS اگه اطلاعات تک تک قطعات رو وارد کنید، خود بخود این نقشه ها ایجاد میشن !

مثلا واسه دانه بندی، از اطلاعات مساحت قطعات استفاده می کنید ! واسه توده گذاری اط اطلاعات عرصه و اعیان قطعات، واسه جهت گیریشون هم می تونید از قبل یه فیلد تو GIS به اسم جهت قطعه وارد کنید و بزنید هر کدوم شمالی جنوبی یا شرقی غربی اند .

تراکم و سطح اشغال هم بر اساس همون اطلاعات مساحت عرصه و اعیان ها مشخص میشه .

 

وقتی این اطلاعات رو داشته باشین دیگه درست کردن نقشه هاش کاری نداره ، چند تا کلیک میخواد فقط :w16:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
پاسخ به این سوال ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...