رفتن به مطلب

« سرفصل درس مجموعه جانورشناسي »


ارسال های توصیه شده

سلام سلام:icon_pf (44):

در این تاپیک تمای سرفصل های مجموعه جانور شناسی قرار داده شده است

که بسیار برای کنکور کارشناسی ارشد مفید و حائز اهمیت است.:girl_yes2:

لینک به دیدگاه

پودمان 1 : پرتوزوآ

پيمانه 1-1: ماستيگوفورا (تاژکداران)

پيمانه 1-2: سارکودينا (آميبي ها)

پيمانه 1-3: هاگداران (اسپوروزوآ)

پيمانه 1-4: مژه داران

پيمانه 1-5: سوكتوريا

 

 

لینک به دیدگاه

پودمان 2: متازوآ

پيمانه 2-1: تشکيلات متازوآ

پيمانه 2-2: اسفنج ها

ريزپيمانه 2-2-1: اسفنج هاي آهكي calcarea

ريزپيمانه 2-2-2: اسفنج هاي شاخي demospongia

ريزپيمانه 2-2-3: اسفنج هاي سيليسي hexactinellida

پيمانه 2-3: مرجانيان

ريزپيمانه 2-3-1: رده هيدروزوآ

ريزپيمانه 2-3-2: رده آنتوزوآ

ريزپيمانه 2-3-3: رده سيفوزوآ

ريزپيمانه 2-3-4: رده پلاکوزوآ

پيمانه 2-4: شانه داران

ريزپيمانه 2-4-1:Tentaculata

ريزپيمانه 2-4-2: Nuda

پيمانه 2-5: شاخه خارپوستان

ريزپيمانه 2-8-1: رده آستروئيده

ريزپيمانه 2-8-2: رده افيوروئيده

ريزپيمانه 2-8-3: رده اکينوئيده

ريزپيمانه 2-8-4: رده هولوتوريوئيده

ريزپيمانه 2-8-5: رده کرينوئيده

پيمانه 2-6: كرمهاي پهن

ريزپيمانه 2-6-1: توركيان

ريزپيمانه 2-6-2: نواريان يا كرمهاي كدو

ريزپيمانه 2-6-3: بادكش داران Monogenea

پيمانه 2-7: روبانيان

پيمانه 2-8: ميانزيان Mesozoa

پيمانه 2-9: كرمهاي لوله اي (نماتودا)

پيمانه 9-10: كرمسانان

ريزپيمانه 2-10-1: رده گردان تنان (رتيفر)

ريزپيمانه 2-10-2: رده موي شكمان

ريزپيمانه 2-10-3: رده خارتنان

ريزپيمانه 2-10-4: رده لوله شكلان

پيمانه 2-11: خارسران acanthocephala

پيمانه 2-12: شاخه خزه شكلان bryozoa

پيمانه 2-13: شاخه بازوپايان brachiopoda

ريزپيمانه 9-13-1: بي بندوران inarticulata

ريزپيمانه 9-13-2: بندوران articulata

پيمانه 2-14: شاخه گلدهانان phoronida

پيمانه 2-15: شاخه پيكانيان chaetognata

پيمانه 2-16: شاخه بادام شكلان siponculoidea

پيمانه 2-17: شاخه استوانه ايها priapuloidea

پيمانه 2-18: شاخه ماردمان echiuroidea

پيمانه 2-19: كرمهاي حلقوي annelida

ريزپيمانه 2-19-1: رده پرتاران polychaeta

ريزپيمانه 2-19-2: رده كم تاران oligochaeta

ريزپيمانه 2-19-3: رده زالوها hirudinea

پيمانه 2-20: نرمتنان

ريزپيمانه 2-20-1: رده سولنوگاستر

ريزپيمانه 2-20-2: رده پلاكوفورا

ريزپيمانه 2-20-3: رده سكافوپورا

ريزپيمانه 2-20-4: رده گاستروپودا

ريزپيمانه 2-20-5: دوكفه ايها

ريزپيمانه 2-20-6: سفالوپودا

پيمانه 9-21: بندپايان

ريزپيمانه 2-21-1: تريلوبيت ها

ريزپيمانه 2-21-2: ناخن داران onychophora

ريزپيمانه 2-21-3: قلاب داران chelicerata

ريزپيمانه 2-21-4: سخت پوستان crustacea

ريزپيمانه 2-21-5: يوني راميا

لینک به دیدگاه

پودمان3: پرتو کورداتا

پودمان 3-1: بدون جمجمه ها

پيمانه 3-1-1: سفالوکورداتا

پيمانه 3-1-2: يوروکورداتا

پيمانه 3-1-3 : همي کورداتا

پيمانه 3-1-4: فيلوژني کورداتا

پودمان 3-2: جمجمه داران

ريزپيمانه 3-2-1: سيكلوستوماتا

لینک به دیدگاه

پودمان 4: ماهي ها و مهره داران ماهي مانند

پيمانه 4-1: استخوان بندي

پيمانه 4-2: دستگاه ماهيچه اي

پيمانه 4-3: دستگاه گردش خون

پيمانه 4-4: دستگاه گوارش

پيمانه 4-5: دستگاه تنفس

پيمانه 4-6: دستگاه ادراري تناسلي

پيمانه4-7: دستگاه عصبي

پيمانه 4-8: اندامهاي حسي

پيمانه4-9: غدد درون ريز

پيمانه4-10: فلسها

پيمانه 4-11: رنگ

پيمانه 4-12: اندامهاي حرکتي و حرکت

پيمانه4-13: ماهيهاي سمي گزنده و ماهيهاي مسموم کننده

پيمانه 4-14: نورتابي زيستي

پيمانه4-15: اندامهاي برق زا

پيمانه 4-16: رده بندي ماهيها و مهره داران ماهي مانند

لینک به دیدگاه

پودمان 5: دوزيستان

پيمانه 5-1: استخوان بندي

پيمانه 5-2: دستگاه ماهيچه اي

پيمانه 5-3: دستگاه گردش خون

پيمانه 5-4: دستگاه گوارش

پيمانه 5-5: دستگاه تنفس

پيمانه 5-6: دستگاه ادراري تناسلي

پيمانه 5-7: دستگاه عصبي

پيمانه 5-8: اندامهاي حسي

پيمانه 5-9: غدد درون ريز

پيمانه 5-10: پوست و غدد

پيمانه 5-11: رنگ آميزي

پيمانه 5-12: پوست اندازي

پيمانه 5-13:اندامهاي حرکتي

پيمانه 5-14: رده بندي دو زيستان

لینک به دیدگاه

پودمان 6: خزندگان

پيمانه 6-1: استخوان بندي

پيمانه 6-2: دستگاه ماهيچه اي

پيمانه 6-3: دستگاه گردش خون

پيمانه 6-4: دستگاه گوارش

پيمانه 6-5: دستگاه تنفس

پيمانه 6-6: دستگاه ادراري تناسلي

پيمانه 6-7: دستگاه عصبي

پيمانه 6-8: اندامهاي حسي

پيمانه 6-9: غدد درون ريز

پيمانه 6-10: غدد پوستي

پيمانه 6-11: فلسهاي بشره اي

پيمانه 6-12: فلسهاي جلدي

پيمانه 6-13: دندانها

پيمانه 6-14: اندامهاي حرکتي و حرکت

پيمانه 6-15: اندامهاي گيرنده پرتوهاي حرارتي

پيمانه 6-16: رده بندي خزندگان

لینک به دیدگاه

پودمان 7: پرندگان

پيمانه 7-1: استخوان بندي

پيمانه 7-2: دستگاه ماهيچه اي

پيمانه 7-3: دستگاه گردش خون

پيمانه 7-4: دستگاه گوارش

پيمانه 7-5: دستگاه تنفس

پيمانه 7-6: دستگاه ادراري تناسلي

پيمانه 7-7: دستگاه عصبي

پيمانه 7-8: اندامهاي حسي

پيمانه 7-9: غدد درون ريز

پيمانه 7-10: ساختار پر

پيمانه 7-11: رنگ آميزي

پيمانه 7-12: طرز قرار گرفتن پر

پيمانه 7-13: پرريزي

پيمانه 7-14: وظايف پرها

پيمانه 7-15: منقار

پيمانه 7-16: پاها و چنگالها

پيمانه 7-17: اندام هاي حركتي

پيمانه 7-16: رده بندي پرندگان

لینک به دیدگاه

پودمان8: پستانداران

پيمانه 8-1: استخوان بندي

پيمانه 8-2: دستگاه ماهيچه اي

پيمانه 8-3: دستگاه گردش خون

پيمانه 8-4: دستگاه گوارش

پيمانه 8-5: دستگاه تنفس

پيمانه 8-6: دستگاه ادراري تناسلي

پيمانه 8-7: دستگاه عصبي

پيمانه 8-8: اندامهاي حسي

پيمانه 8-9: غدد درون ريز

پيمانه 8-10:غدد پستاني

پيمانه 8-11: غدد پوستي

پيمانه 8-12: مو

پيمانه 8-13: دندان

پيمانه 8-14: شاخهاي منشعب و شاخهاي تو خالي

پيمانه 8-15: اندامهاي حرکتي

پيمانه 8-16: رده بندي پستانداران

لینک به دیدگاه

پودمان9: جنين شناسي و مراحل جنيني

پيمانه 9-1: تشکيل غدد جنسي و گامتوژنژ

پيمانه 9-2: لقاح

پيمانه 9-3: سلسله مراحل رشد و نمو جنيني

پيمانه 9-4: شکافتگي ( بلاستولاسيون ،گاسترولاسيون)

پيمانه 9-5: سير تکامل جنيني در توتيا

ريزپيمانه 9-5-1: تسهيم يا شکافتگي

ريزپيمانه 9-5-2: گاسترولاسيون

ريزپيمانه 9-5-3: مرحله لاروي

پيمانه 9-6: سير تکامل جنيني در آمفيوکسوس

ريزپيمانه 9-6-1: تسهيم

ريزپيمانه 9-6-2:گاسترولاسيون

ريزپيمانه 9-6-3: نورولاسيون

پيمانه 9-7: سير مراحل رشد و نمو جنيني در دو زيستان

ريزپيمانه 9-7-1: تخمک گذاري و لقاح در دو زيستان

ريزپيمانه 9-7-2: شکافتگي و بلاستولاسيون

ريزپيمانه 9-7-3: گاسترولاسيون

ريزپيمانه 9-7-4: نورولاسيون

ريزپيمانه 9-7-5: اندام زايي

ريزپيمانه 9-7-6: مشتقات لايه هاي جنيني

پيمانه 9-8: سير مراحل رشد و نمو جنيني در پرندگان

ريزپيمانه 9-8-1: سير و تکامل جنيني در مرغ

ريزپيمانه 9-8-2: شکافتگي و بلاستولاسيون

ريزپيمانه 9-8-3: حرکات گاسترولاسيون

ريزپيمانه 9-8-4: نورولاسيون

ريزپيمانه 9-8-5: اندام زايي

ريزپيمانه 9-8-6: تکامل لايه هاي جنيني

پيمانه 9-9: سير مراحل رشد و نمو جنيني در پستانداران

ريزپيمانه 9-9-1: شکافتگي سلول تخم

ريزپيمانه 9-9-2: لانه گزيني جنين در رحم

ريزپيمانه 9-9-3: تکامل لايه هاي جنيني و اندام زايي

پيمانه 9-10: جنين شناسي تجربه

پيمانه 9-11: تراتولوژي و هيولاشناسي ( ناهنجاري شناسي )

ريزپيمانه 9-11-1: نقش عوامل محيطي

ريزپيمانه 9-11-2: نقش ژنها در رشد و نمو

ريزپيمانه 9-11-3: تراتوژن ها

پيمانه 9-12: توليد مثل به روش بکرزائي

لینک به دیدگاه

پودمان 10: بافتهاي پوششي

 

پيمانه 10-1: بافت پوششي سنگفرشي

 

پيمانه 10-2: بافت پوششي استوانه اي

 

پيمانه 10-3: بافت پوششي مکعبي

پيمانه 10-4: بافت پوششي مطبق کاذب

پيمانه 10-5: بافت پوششي متغير

پيمانه 10-6: بافت پوششي رنگي

پيمانه 10-7: بافت پوششي عصبي

 

لینک به دیدگاه

پودمان 11: بافتهاي پوششي غددي يا غدد مترشحه خارجي

پيمانه11-1: غدد از نظر تشريحي

ريزپيمانه 11-1-1: غدد لوله اي

ريزپيمانه 11-1-2: غدد حبابي

ريزپيمانه 11-1-3: غدد کيسه اي

پيمانه 11-2: غدد از نظر طريقه تراوش

ريزپيمانه 11-2-1: هلوکرين

ريزپيمانه 11-2-2: آپوکرين

ريزپيمانه 11-2-3: مروکرين

پيمانه 11-3: سلولهاي ترشح کننده پيامبر شيميايي

لینک به دیدگاه

پودمان 12: بافت همبند

پيمانه 12-1: سلولهاي بافت همبند

پيمانه 12-2: رشته هاي بافت همبند

پيمانه 12-3: ماده بنيادي

پيمانه 12-4: انواع بافت همبند

ريزپيمانه 12-4-1: مزانشيم

ريزپيمانه 12-4-2: بافت موکوسي

ريزپيمانه 12-4-3: بافت رتيکولر

ريزپيمانه 12-4-4: بافت چربي سفيد يا زرد

ريزپيمانه 12-4-5: بافت چربي قهوه اي

ريزپيمانه 12-4-6: بافت همبند سست معمولي

ريزپيمانه 12-4-7: بافت همبند متراکم

ريزپيمانه 12-4-8: بافت ارتجاعي

لینک به دیدگاه

پودمان 14: غضروف و استخوان

پيمانه 14-1: غضروف شفاف

پيمانه 14-2: غضروف ارتجاعي

پيمانه 14-3: غضروف فيبرو

پيمانه 14-4: ماده بنيادي و رشته ها

پيمانه 14-5: سلولهاي استخواني

پيمانه 14-6: استئوژنز

لینک به دیدگاه

پودمان 18: دستگاه گردش خون

پيمانه 18-1: رگهاي خوني

ريزپيمانه 18-1-1: شريان

ريزپيمانه 18-1-2: وريد

ريزپيمانه 18-1-3: مويرگ

ريزپيمانه 18-1-4: سينوزوئيدها

ريزپيمانه 18-1-5: پيش موئينه ها و پشت موئينه ها

پيمانه 18-2: قلب

پيمانه 18-3: رگهاي لنفي

لینک به دیدگاه

پودمان 19: دستگاه دفاعي يا دستگاه ماکروفاژي

پيمانه 19-1: منوسيت هاي خون

پيمانه 19-2: هسيتوسيت يا ماکروفاژ

پيمانه 19-3: سلول دندريتيتک

پيمانه 19-4: سلولهاي ميکروگلي

پيمانه 19-5: سلولهاي متمايز نشده دور عروقي

پيمانه 19-6: ماکروفاژ ثابت

پيمانه 19-7: سلولهاي اندوتليال سينوزوئيدهاي کبد

پيمانه 19-8: فاگوسيت هاي جدار خانه هاي ششي

پيمانه 19-9: استئوکلاست

پيمانه 19-10: سلولهاي آندوتليال سينوزوئيد هاي بعضي اعضا

لینک به دیدگاه

پودمان 20: اعضاء لنفاوي

پيمانه 20-1: عقده هاي لنفاوي

پيمانه 20-2: بافتهاي لنفوئيد

پيمانه 20-3: طحال

پيمانه 20-4: تيموس

 

پودمان 21: دستگاه ايمني

پيمانه 21-1:سلولهاي دستگاه ايمني

پيمانه 21-2: آنتي بادي يا ايمونوگلوبين

پيمانه 21-3: سيتوکين ها

پودمان 22: دستگاه محافظ بدن ( پوست و ضمائم آن(

پيمانه 22-1: پوست

پيمانه 22-2: مو

پيمانه 22-3: غدد چربي

پيمانه 22-4: غدد عرق

پيمانه 22-5: ناخن

لینک به دیدگاه

پودمان 23: پستان

پيمانه 23-1: حبابها

پيمانه 23-2: مجاري

پيمانه 23-3: روش تراوش غدد پستاني

پيمانه 23-4: پستان فرعي

پودمان 24: غدد بزاقي

پيمانه 24-1:غده بناگوشي

پيمانه 24-2: غده تحت فکي

پيمانه 24-3: غده زير زباني

پودمان 25: دستگاه گوارش

پيمانه 25-1: دهان

پيمانه 25-2: دندانها

پيمانه 25-3: زبان

پيمانه 25-4: حلق

پيمانه 25-5: لوله گوارش

ريزپيمانه 25-5-1:مري

ريزپيمانه 25-5-2: معده

ريزپيمانه 25-5-3: روده ها

پيمانه25-6: لوزالمعده

پيمانه 25-7: کبد

پيمانه 25-8: کيسه صفرا

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...