رفتن به مطلب
Iman-Emperatour

کار با فایلها در ویژوال بیسیک 6.0

پست های پیشنهاد شده

بعلت عدم وجود اشاره گر در ويژوال بيسيک عمليات کار با فايلها در آن نسبتاً ساده می باشد . بطور کلی فايلها بر دو نوع هستند :

1 - فايلهای متنی Text File : اين فايلها فقط شامل کاراکترهای اسکی وبرخی کاراکترهای خاص مانند انتهای خط و انتهای فايل هستند .

۲ - فايلهای باينریBinary File : شامل هر نوع کاراکتری می توانند باشند و کاربردهای گسترده ای دارندمانند بانک های اطلاعاتی ، فايلهای اجرائی ، فايلهای گرافيکی و غيره ويژوال بيسيک می تواند با هر دو نوع فايل کار کند .

 

چگونگی باز کردن فايلها

قبل از اينکه بتوان عمليات ورودی/خروجی را روی يک فايل انجام داد ابتدابايستی آنرا باز کرد . باز کردن فايلها در ويژوال بيسيک توسط دستور Open انجام میشود . فرمت کلی اين دستور بصورت زير است :

Open filename [For mode] [Access access][lock] As [#]filenumber [Len=reclen]

[ پارامترهای داخل کروشه اختياری هستند . ]

filename نام فايلی است که می خواهيم آنرا باز کنيم .

mode حالت باز کردن فايل است . اين حالتها عبارتند از :

- Input : فايل بعنوان ورودی بازمی شود .

- Output :فايل بعنوان خروجی باز می شود .

- Binary :فايل ازنوع باينری باز می شود .

- Append :فايل طوری باز می شود که بتوان به انتهایآن چيزی اضافه کرد .

- Random access نوع دسترسی به فايل را مشخص می کند .انواع دسترسيها عبارتند از :

- Read : خواندن فايل

- Write : نوشتن در فايل

- ReadWrite : خواندن و نوشتن فايل

- lock نوع دسترسی ساير برنامه ها بهاين فايل را مشخص می کند . انواع دسترسيها عبارتند از :

- Shared : دسترسیاشتراکی

- Lock Read

- Lock Write

- Lock Read Write

filenumber عددی است که ويژوال بيسيک از آن برای دسترسی به فايل استفاده می کند .اين عدد بايستی برای هر فايل منحصر بفرد و بين ۱ تا ۵۱۱ باشد . برای بدست آوردن اولين شماره آزاد می توان از تابع FreeFile استفاده کرد .

 

reclen :طول بافر فايل است . اين عدد بايستی از ۳۲۷۶۷ کو چکتر باشد .

در صورتی که فايلی که توسط filename مشخص شده وجود نداشته و فايل برای Append ، Binary ، Output و يا Random باز شده باشد در اينصورت يک فايل جديد با اين نام ساخته می شود .

در صورتی که فايل بصورت باينری باز شده باشد پارامتر Len ناديده گرفته می شود .

 

چگونگی بستن فايل

پس از پايان کار با فايل برای بستن آن از دستور Close استفاده می کنيم . فرمت اين دستور بصورت زير است :

Close #filenumber

دستورClose بدون هيچ پارامتری تمام فايلهای باز را می بندد .

کار با دايرکتوری

۱ - گرفتن Dir : توسط دستور Dir می توان نام فايلهای موجوددر يک دايرکتوری را بر اساس پارامترهايي که به آن می دهيم پيدا کنيم . برای مثال :

Myfile=Dir$("c:\text\*.txt)"

دستور فوق نام اولين فايل موجود دردايرکتوری C:\TEXT را که پسوند آنها txt باشد در متغير Myfile قرار می دهد . اگردستور فوق رابدون پارامتر مجدداً اجرا کنيم نام دومين فايل برگرداننده میشد و الی آخر

Dir دارای يک پارامتر اختياری است که نوع فايلهای مورد نظر را نيز می توان با آن مشخص نمود . مثال :

Myfile=Dir$("c:\text\*.txt",vbNormal)

مقادير ممکن اين پارامتر عبارتند از : vbNormal، vbHidden ، vbSystem ، vbDirectory

۲ - تغيير دايرکتوری : برای تغيير دايرکتوری از دستور ChDir استفاده می شود مثال :

ChDir "c:\windows\system32"

۳ - تغيير درايو : برای تغيير درايو از دستور ChDrive استفاده می شود مثال :

ChDrive "E:"

۴- ساخت دايرکتوری : برای ايجاد دايرکتوری جديد از دستور MKDir استفاده می شود مثال :

MKDir "c:\MyFolder"

۵ - حذف دايرکتوری : برای حذف دايرکتوری از دستور RmDir استفاده می شود مثال :

RmDir "C:\MyFoler"

خواندن از فايل :

 

۱ - دستور Input : توسط دستورهای Input و Line Input می توان محتوای فايلهای متنی و باينری را خواند .

دستور Input به دو صورت بکار می رود :

Input #Filenumber,ReadData

ReadData=Input(Charnum,Filenumber)

دستور اول کل يک فايل را خوانده و درمتغير ReadData قرار می دهد . دستور دوم ، تعداد Charnum بايت از فايلی با شماره Filenumber را خوانده و در متغير ReadData قرار می دهد .

اين دو دستور تمام کاراکترهای موجود در فايل را می خوانند . برای اينکه بتوان فايل را خط به خط خواند، از دستور Line Input استفاده کنيد :

Line Input #Filenumber,ReadData

البته از دستور Line Input بيشتر برای خواندن فايلهای متنی استفاده می شود زيراممکنست در فايل باينری هيچ کاراکتر انتهای خط ( CRLF ) وجود نداشته باشد و يکباره کل فايل خوانده شود .

۲ - دستور Get : از اين دستور برای خواندن فايلهای باينری با دسترسی تصادفی ( Random Access ) استفاده میشود :

Get #Filenumber,[Recordnum%],ReadData

اين دستور رکورد شماره Recordnum را ازفايلی با شماره Filenumber می خواند و در متغير ReadDataقرار می دهد . علامت کروشه نشان می دهد که پارامتر Recordnum اختياری است و در صورتيکه ذکر نشود داده ها ازرکورد بعدی فايل ( جائيکه اشاره گر فايل آنجا قرار دارد ) خوانده می شوند .

 

نوشتن در فايل :

۱ - دستور Print : توسط اين دستور می توان اطلاعاتی را در فايل قرار داد :

Print #FileNumber,WriteData

دستور فوق محتويات متغير WriteData را در فايلی با شماره FileNumber می نويسد . بوسيله دستورPrint می توان اطلاعات را بصورت خط به خط در فايل نوشت برای مثال :

Print #1,"Hello Visual Basic"+Vbcrlf

عبارت Vbcrlf نشان دهنده کاراکتر انتهای خط ( CRLF ) در ويژوال بيسيک می باشد .

 

۲ - دستور Put : اين دستور برای نوشتن داده ها در فايلهای باينری با دسترسی تصادفی بکار می رود :

Put #FileNumber,[Recordnum],WriteData

اين دستور محتويات متغير WriteData را دررکورد شماره Recordnum قرار می دهد .

 

تعيين محل رکورد در فايلهای بادسترسی تصادفی :

 

برای منتقل کردن اشاره گر فايل به يک رکورد در يک فايل باينری با دسترسی اتفاقی ، از دستور Seek استفاده می شود . اين دستور محل يک بايترا در فايل می گيرد و اشاره گر فايل را در آنجا قرار می دهد بنابراين دستورات Put وGet می توانند با اين رکورد کار کنند :

Seek #FileNumber,RecordNumber

تشخيص انتهای فايل :

برای اينکه متوجه شويم به انتهای يکفايل رسيده ايم از دستور EOF استفاده می کنيم . اين دستور يکی از مقادير True يا False را بر می گرداند که نشان می دهد به انتهای فايلرسيده ايم يا نه . از اين تابعدر حلقه های Do-While استفاده می شود :

Do While Not (EOF(FileNumer))

.

.

.

Loop

حلقه فوق تا زمانيکه فايل موردنظر به انتها نرسيده باشداجرا خواهد شد .

 

بدست آوردن طول يک فايل :

بوسيله دستور LOF می توان طول محتويات يک فايل را بدست آورد :

FileSize=LOF(FileNumber)

بدست آوردن محل اشاره گر فايل :

توسط دستور Loc می توان محلجاری اشاره گر فايل را بدست آورد . اجرا شدن اين دستور محل اشاره گر را تغيير نمیدهد :

FilePosition=Loc(FileNumber)

ساير عمليات کار با فايل :

۱ - حذف فايل :

برای حذف يک يا چند فايل از دستور Kill استفاده می شود :

Kill "C:\Temp\MyFile.txt"

Kill "C:\Temp\*.txt"

۲ - انتقال فايل:

برای انتقال يک فايل از يک دايرکتوری به دايرکتوری ديگر از دستور Name استفاده میشود . مبدا و مقصد بايستی روی يک درايو باشند . اگر دايرکتوری مبدا و مقصد يکی باشدفايل تغيير نام داده می شود :

Name "C:\Temp\File1.txt" To "C:\Temp2\File2.txt"x

۳- کپی کردن فايل :

برای کپی کردن يک فايل از يکدايرکتوری به دايرکتوری ديگر از دستور FileCopy استفاده می شود :

FileCopy "\File1.txt\ To "C:\Temp\File2.txt"

۴ - بدست آوردن تاريخ و زمان آخرين تغيير فايل و يا زمان ايجاد فايل :

برای اين کار از دستور FileDateTimeاستفاده میشود . ابتدا بايستی يک متغير از نوع Variant تعريف کرده و سپس توسط اين دستور تاريخو زمان موردنظر را استخراج کنيم :

Dim FileInfo As Variant

FileInfo=FileDateTime("C:\Temp\MyFile.txt")

۵ - استخراج طول فايل :

برای بدست آوردن طول يک فايل بر حسب بايت از دستور FileLen استفاده می شود :

FileSize=FileLen("C:\MyFile.txt")

۶ - تغيير صفت يک فايل :

برای تغيير صفت يک فايل از دستور SetAttr استفاده می شود . پارامترهای اين دستور عبارتنداز :

 

0 : فايل معمولی

2 : فايل مخفی

4 : فايل سيستمی

SetAttr FileNumber,FileAttrib

 

مقابله با خطاهای کار با فايل :

درزمان کار با فايلهای احتمال زيادی وجود دارد که خطا بوجود آيد . بنابراين بايستی درزمان کار با فايلها در صورت ممکن از روتينهای مقابله با خطا استفاده کنيم . شايعترين خطاهای کار با فايل عبارتند از :

 

۵۲ : شماره يا نام فايل صحيح نيست

۵۳ : فايل پيدا نشد

۵۴ : حالت فايل صحيح نيست

۵۵ : فايل قبلاً بازشده

۵۸ : فايل از قبل وجود دارد

۵۹ : طول رکورد صحيح نيست

۶۱ : ديسک پراست

۶۲ : عبور از انتهای فايل

۶۳ : شماره رکورد صحيح نيست

۷۰ : دسترسی ممنوع است

۷۱ : ديسک آماده نيست

۷۶ : مسير پيدا نشد

در هنگام مقابله با خطا بهتراست از يک ساختار Select-Case استفاده کنيد :

Select Case Err

Case 71

MsgBox "Drive is Not Ready"

.

.

.

End Select

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...