رفتن به مطلب

نکات طراحی پارکینگ در معماری


ارسال های توصیه شده

۱-پارکینگ

حداقل دهانه یک پارکینگ 2.5 متر

حداقل دهانه دو پارکینگ کنار هم 4.5 متر

حداقل دهانه سه پارکینگ کنار هم 7 متر

طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر

حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر

 

حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر

عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر

عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر

شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر

شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگها 4.57 متر

شیب رمپ پارکینگ 15 درصد

 

واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ

150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ

بیش از 200 متر دو پارکینگ

 

هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.

همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

 

۲-ارتفاع

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر

حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر

ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر

ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۰.۹ متر

۳-ابعاد

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر > 80 سانتی متر

و در گذر بالای 20 متر > 120 سانتی متر مجاز است.

حداقل ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد مجاز است

ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر

حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر

 

۴- شرایط مورد نیاز جهت احداث 5 طبقه مسکونی

پهنه مساحت گذر محدوده

الف a>12 s>300 شمال تا همت

ب a>10 s>250 همت تا انقلاب

ج a>8 s>200 انقلاب تا شوش

د a>6 s>150 شوش تا جنوب

لینک به دیدگاه
 • 5 سال بعد...
 • 1 سال بعد...

مشخصات مورد نیاز پارکینگ در نقشه های ساختمانی در مشهد

 

1 . ابتدا تعداد فضای پارکینگ براساس ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلي توسط گروه معماری سازمان نظام مهندسي و نظر سازمان ترافیك تعیین مي شود .

2 . مبنای محاسبه تعداد فضای پارك تجاری شهری بر اساس تعداد باب تجاری پیش نويس و يا میزان تناسب مساحی هر کدام بزرگتر است میباشد.

3 . تمام ساختمان های گروه " د" و ساختمان های گروه"ج" (نظر کارشناس ترافیك) نیاز به تهیه اثرسنجي ترافیكي دارند.

4 . نمايان سازی اندازه گذاری ها و مكان ستون ها بر روی نقشه های پارکینگ الزامي است. (ستون گذاری پرونده های توسعه بنا مطابق سازه اجرايي مي باشد.)

5 . بررسي پرونده های توسعه بنا، منوط به تطابق سازه اجرايي و بازديد گروه ترافیك سازمان نظام مهندسي (درصورت نیاز) مي باشد.

6 . نمايان سازی ابعاد درب ورودی سواره (5 / 2 تا 3 متر) و مسیر پیاده بر روی پلان پارکینگ الزامي است.(امكان دسترسي سواره از پخي نمي باشد.)

7 . ورود و خروج پارکینگ های همكف بلوك ها در مجتمع سازی ها تنها از يك سمت هر بلوك مورد قبول است.

8 . درصورت وجود تجاری، پارکینگ مورد نیاز بايد با دسترسي رمپ و درب سواره مجزا ازديگر کاربری ها تامین شود.

9 . هر فضای پارکینگ به صورت مستطیل هايي با ابعاد 5 / 2 * 5 وبدون مزاحمت بر روی نقشه مشخص شود.

10 . در صورت چیدمان خطي جای پارك ها ، ابعاد به 2x6 تغییر میكندکه در اينصورت تامین فضای عبور به عرض حداقل 3 متر در راهروی عبوری الزامي است.

11 . تخصیص 2 % جای پارك معلولین در تمام کاربری ها و 5 % فضای پارك مهمان برای کاربری مسكوني گروه "د" الزامي است.

12 . تمامي جای پارك ها بايد زير توده ساختمان قرار گیرد و هرگونه توقف در زير نورگیر 12 متر مربعي مجاز نیست. (مساحت مورد نیاز هر خودرو 25 متر مربع است)

13 . درصورت طراحي پارکینگ 90 درجه، تامین حداقل 5 متر فضای آزاد در پشت امتداد خودرو الزامیست.

14 . در صورت طراحي پارکینگ مايل با زاويه 30 درجه حداقل 3 متر، 45 درجه =

15 . در صورت طراحي پارکینگ قائم با زاويه 90 درجه در دو طرف راهرو عبوری، حداقل 5 / 5 متر فضای راهروی میاني ما بین دو رديف خودرو الزامي است.

16 . درب پارکینگ بايد به داخل ساختمان باز شود يا Roll Up باشد همچنین فاصله درب لولايي تا اولین ماشین 20 / 1 متر باشد .

17 . در ساختمان های گروه "د" در کنار معبر تردد سواره،گذرگاه عابر پیاده به عرض حداقل 6 / 0 متر و حداقل 20 سانتیمتر بالاتر از کف سواره رو در نظر گرفته شود.

18 . رعايت کريدور پیاده حداقل يك متری جانمای پارك ازدرب انباری و تاسیسات و از درب ورودی پلكان اصلي به عرض 2 متر الزامي است.

19 . در تمامي ساختمان ها، قرار دادن حداکثردو درب پارکینگ منوط به تايید کارشناس ترافیك مجاز مي باشد. (حداکثرعرض هر درب سه 3 متر مي باشد.)

 • دسترسي سواره از حاشیه معابر 45 متری و بیشتر و خیابان های شرياني درجه 1 مجاز نیست
 • دسترسي سواره از حاشیه معابر 35 متری و بیشتر که دارای معبر دوم با عرض کمتر نیز مي باشند، مجاز نميباشد.
 • در منطقه 12 دسترسي تنها از معابر با عرض کمتر از 18 متر مجاز مي باشد.(ضابطه منطقه 12)
 • قرارگرفتن در حريم تقاطع های اصلي، حاشیه میادين و تا فاصله 20 متری از میدان يا تقاطع غیر مجاز است.

20 . درصورتیكه ملك در مجاورت بیشتر از يك معبر اصلي قرار داشته باشد، الزام است دسترسي سواره از معبر کم اهمیت تر (فرعي) تامین شود.

21 . درشرايط عرض معبر کمتراز 4 متر امكان تايید دسترسي سواره (تايید پارکینگ) وجود ندارد (باستثناء ملكي که در آخر کوچه قرار گرفته است)

22 . در توقفگاه های غیر مسكوني به ازای هر 200 متر مربع زير بنا نیاز به در نظر گرفتن يك متر مربع فضای پارك دوچرخه با تامین دسترسي مربوطه مي باشد.

23 . در توقفگاه های مسكوني گروه "د" به ازای هر دو واحد مسكوني نیاز به تامین يك متر مربع فضای پارك دوچرخه با تامین دسترسي پیاده ضروری مي باشد.

24 . درصورت نیاز به احداث رمپ نكات زير رعايت شود:

i . شیب رمپ کمتر از 15 درصد (تجاری و اداری) و حداکثر 17 % (مسكوني) مي باشد. (مثال: تفاوت ارتفاع کف زيرزمین تا کف شروع رمپ تقسیم بر 15)

ii . هیچگونه گردش رمپ در فضای باز مجاز نمي باشد. حداکثر طول مجاز رمپ در فضای باز، در منطقه 12 برابر 10 % طول رمپ مي باشد.

iii . حداقل طول سرگیری رمپ همكف با کد ارتفاع صفر در ساختمان های "الف و ب وج" برابر 13 متر و در ساختمان های گروه "د" برابر 16 متر مي باشد.

iv . اگر شروع رمپ از حاشیه ملك و پیاده رو باشد ، در ابتدای رمپ وجود يك فضای ايست هم عرض رمپ و به طول حداقل 3 متر (محور وسط) ضروری است.

v . در صورتیكه ايستگاه رمپ برای عبور خودرو جهت همكف و منفي يك بصورت توامان درنظر گرفته شده باشد حداقل طول ايستگاه به 5 متر رعايت شود.

vi . اگر طول رمپ 18 متر و بیشتر باشد، بايد در اواسط رمپ يك قسمت افقي به طول حداقل 4 متر درنظر گرفته شود. (بدون دسترسي پیاده به قسمت افقي)

vii . حداقل شعاع داخلي گردش رمپ از محور داخلي در رمپ 3 متر رعايت شود.

viii . در خصوص پارکینگها با رمپ بیش از 5 متر ، رفت و آمد خودرو صرفا با سر صورت پذيرد.

ix . ارتفاع آزاد در تمام قسمت های سرپوشیده رمپ (از جمله محل ورود به ساختمان) بین 2 متر (مسكوني کم تراکم) تا 4 / 2 متر (تجاری و اداری) رعايت شود.

x . ضوابط عرض رمپ

 • در توقفگاه غیر مسكوني حداقل عرض رمپ يكطرفه مستقیم 5 / 3 متر و رمپ دوطرفه 5 / 5 متر مي باشد.

 

 • در توقفگاه غیر مسكوني حداقل عرض رمپ يكطرفه در قوس 4 متر و رمپ دوطرفه 6 متر مي باشد.
 • حداقل مطلق عرض مفید رمپ يكطرفه مستقیم مسكوني: کمتر از 5 خودرو 5 / 2 متر - 5 تا 25 خودرو 5 / 3 متر بیشتر از - 25 خودرو 5 / 5 متر
 • در صورت وجود گردش در رمپ، حداقل عرض رمپ يكطرفه 5 / 3 متر و دررمپ های دوطرفه 5 / 6 متر مي باشد.
 • در توقفگاههای با تراکم زياد (بیشتر از 25 خودرو و ساختمانهای بلند مرتبه) احداث رمپ ورود و خروج مجزا به عرض 5 / 3 متر و يا يک رمپ به عرض 7 متر الزامی می باشد.

* در صورت وجود هرگونه کسر فضای پارك مورد نیاز در مرحله اخذ پروانه، نیاز به کاهش تراکم کاربری/ واحد مسكوني تا حد جانمايي پارکینگ قابل تامین مي باشد .

 

منبع: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...