رفتن به مطلب

نگهداري و تعميرات در سازمانهاي ممتاز


spow

ارسال های توصیه شده

سازمانهاي توليدي بيشماري در گوشه و كنار جهان در حال فعاليت مي‌باشند اما از اين تعداد بيشمار، معدود سازمانهايي مي‌باشند كه با اقتدار فعاليت خود را ادامه مي‌دهند و گوي سبقت را از ديگران ربوده‌اند. همگان بر قدرت اين سازمانها واقف بوده و از آنها بعنوان سازمانهاي ممتاز ياد مي‌كنند. مشخصه اين سازمانهاي ممتاز چيست؟ يك سازمان ممتاز در تمام زمينه‌ها اعم از سيستم‌هاي توليدي، اطلاعاتي، خريد و فروش، بازاريابي، مهندسي و كيفيت در سطح ممتاز فعاليت مي‌كند.

يكي از شاخصه‌هاي اصلي يك سازمان توليد ممتاز، دارا بودن تشكيلات نگهداري و تعميراتي ممتاز مي‌باشد. در اين مقاله خصوصيات يك سيستم نت در يك سازمان ممتاز مورد بررسي قرارگرفته و اين خصوصيات طبق ليست زير ارائه شده‌اند. اين ليست همچنين مي‌تواند بعنوان چك ليستي جهت مميزي‌هاي داخلي سيستم و درك ميزان تفاوت از يك سيستم نت ممتاز مورد استفاده قرارگيرد.

 

1- در نظر گرفتن هزينه چرخه عمر (lcc) در انتخاب، طراحي و خريد تجهيزات

تصميم‌گيري براي خريد تجهيزات بايد براساس دو عامل قيمت خريد بعلاوه هزينه تحميلي از سوي تجهيز در مدت عمر اقتصادي آن صورت گيرد و نه تنها بر پايه قيمت خريد تجهيز. اين بدان معنا است كه متخصصان نت در سازمان بايد توانايي انجام آناليزهاي قابليت اطمينان‌ و قابليت تعميرپذيري در مورد سيستم‌هاي فني و اجزاي آنها را داشته‌باشند و در مورد سيستم‌هاي فني و اجزاي آنها را داشته‌باشند و در فرآيند خريد تجهيزات مشاركت داشته‌باشند. همچنين در هنگام خريد بايد به عواملي چون وجود ليست كامل اجزا، راهنماي نحوه استفاده و نقشه‌هاي دقيق بر طبق استانداردهاي مكتوب مورد استفاده در سازمان و غيره توجه داشت.

 

2- تمركز بر اهداف كلي سازمان

در يك سازمان سطح جهاني و ممتاز بايد تمام عوامل عملياتي، مهندسي و نگهداري و تعميراتي همه در جهت اهداف سازمان حركت نمايند. در يك سازمان ممتاز كه مهمترين هدف آن توانايي اطمينان ساخت و هزينه‌هاي ساخت و هزينه‌هاي ساخت مي‌باشد، اين اهداف بايد در ساير دپارتمانها و از جمله نت نيز در الويت بالاتري نسبت به اهدافي چون كاهش هزينه‌هاي نگهداري و كاهش زمان بيكاري ناشي از عمليات نت قرار داشته باشند. نتيجه اين رويكرد افزايش مستمر اثربخشي كلي تجهيزات (oee) و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي كلي ساخت مي‌باشد.

 

3- تعيين يك خط مشي و سياست قابليت اطمينان و نت

يك سازمان ممتاز داراي سياستي مشخص شامل برنامه‌هاي سه تا پنج ساله جهت پيشرفت در زمينه قابليت اطمينان و عملكرد نت مي‌باشد. اين سياست با تمام مشخصات آن از جمله پارامترهاي ضروري قابليت اطمينان و نت، مشخصه‌هاي كاركردي و كليدي آنها، دلايل اهميت آنها، نحوه تشخيص كاركنان از حركت بسوي اهداف و غيره بايد در كل سازمان ابلاغ و درك شود. در نتيجه الويت‌بندي كارها براساس احساسات نخواهد بود و براساس صلاح و در جهت سياست سازمان صورت مي‌گيرد.

 

4- مهارت بالاي كاركنان نت و اعمال وظيفه صرفاً مديريتي توسط سرپرستان

در صورتيكه كاركنان نت از مهارت بالايي برخوردار باشند، نيازي نيست كه سرپرستان و مديران فني وقت زيادي را صرف آموزش آنها نمايند و قادر خواهند بود وقت خود را به برنامه‌ريزي و زمانبندي كارها. تعيين نيازهاي آموزشي و انجام آناليز دلايل خرابي‌ها اختصاص دهند. در نتيجه سازمان از يك سازمان منفعل و واكنشي تبديل به يك سازمان مبتني بر تفكر و حل مساله خواهد شد و 10 تا 30 درصد زمان عمليات نت صرف حل مشكل و انجام اقدامات اصلاحي خواهدشد.

 

5- تعيين حيطه كاري كاركنان نت با توجه به نوع مهارت آنها

در يك سازمان ممتاز محدوده كاري كاركنان نت با توجه به نوع مهارت آنها مشخص مي‌شود و نه با توجه به خطوط توليدي مختلف. در اينصورت يك تكنسين مكانيك بايد توانايي انجام كليه كارهاي مكانيكي را داشته باشد و يك تكنسين الكترونيك نيز به همين ترتيب. نتيجه اعمال اين رويكرد ايجاد رضايت در كاركنان نت و انعطاف‌پذيري در كارها مي‌باشد. با اين وجود در شرايطي نيز با توجه به نوع كار بايد تخصص گرايي را مدنظر قرارداد.

 

6- سطح بالاي برنامه‌ريزي و زمانبندي

در هر سطح عملكردي سازمان نت برنامه ريزي و زمان‌بندي بعنوان مهمترين عامل كاهش هزينه‌هاي نت مي‌باشد.

جهت انجام مناسب برنامه‌ريزي و زمان‌بندي عوامل زير را در نظر بگيريد:

• برنامه ريزي بايد قبل از زمان‌بندي صورت گيرد.

• هركاري بايد با برنامه‌ريزي و زمان‌بندي صورت گيرد.

• بعد از انجام زمان‌بندي تخصيص كاركنان براي انجام كارها صورت مي‌گيرد.

• در هنگام اجراي يك كار برنامه‌ريزي و زمان‌بندي شده، نبايد افراد را جهت انجام كار ديگري به خدمت گرفت.

• هيچ كاري قبل از مشخص و مكتوب شدن علت انجام آن نبايد به اتمام برسد.

• بعد از اتمام كار علت اصلي مشكل را شناسايي كنيد.

 

7- الويت بندي صحيح كارها و استفاده موثر از زمان

بمنظور اولويت‌بندي صحيح كارها، بايد توانايي در نظر گرفتن عواقب ناشي از عدم اجراي بموقع هريك از عمليات نت را داشته باشيد. اين عواقب ممكن است ضايعات زيست محيطي، صدمات جاني، هزينه‌هاي بالاي كاهش توليد و يا صدمات به تجهيزات باشد. در يك كارخانه با خطوط توليد متفاوت تعيين مهمترين خط توليد از لحاظ رساندن محصول به مشتري و تعيين ارزش افزوده هر محصول مي‌توانند به اولويت بندي صحيح كارهاي نت كمك نمايند. اوليت بندي صحيح و مناسب موجب اجراي كامل و بموقع وظايف برنامه‌ريزي و زمان‌بندي شده خواهد شد.

 

8- درك صحيح مضمون نت پيشگيرانه (pm)/ مراقبتهاي ضروري و بررسي وضعيت فني (eccm)

جهت ايجاد درك صحيحي از برنامه‌هاي pm/eccm در سازمان، بايد اين برنامه‌ها بر پايه نتايج عدم جلوگيري از ايجاد شكست و خرابي بنا شوند. همچنين برنامه‌هاي pm/eccm در صورتي قابل قبول هستند كه هزينه‌هاي ناشي از ايجاد خرابي به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي مربوط به اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه باشد. همچنين بايد روشهاي دقيق و صحيح جهت بازرسي‌هاي اساسي و بررسي‌هاي وضعيت فني تجهيزات شناسايي و استفاده شوند. بهتر است برنامه‌هاي pm/eccm در وضعيت روشن بودن تجهيزات صورت‌گيرند و تواتر اجراي اين برنامه ها بر پايه زمانهاي خرابي و توزيع‌هاي ايجاد شكست صورت گيرد. همچنين اين برنامه‌ها بايد بطور كامل عملي و قابل اجرا باشند.

 

9- اجراي100% برنامه‌هاي pm/eccm

در صورتيكه شما قادر به ايجاد يك بستر مناسب براي برنامه‌هاي pm/eccm شده‌باشيد، هيچ دليلي را نبايد براي عدم اجراي 100% برنامه‌هاي pm/eccm احتمال ايجاد خرابي‌هاي اتفاقي و ناگهاني بسيار ناچيز خواهد بود و اثربخشي كلي تجهيزات بالا خواهدرفت.

 

10- آماده بودن بموقع مواد و قطعات يدكي در محلي انجام عمليات نت در 85% مواقع

در صورتيكه برنامه‌ريزي و زمانبندي بدرستي صورت گيرد، انبار قطعات يدكي قادر خواهد بود تا قطعات يدكي را بطور مناسب و اثربخش و در زمان مناسب به محل انجام عمليات نت ارسال نمايد. در اينصورت از بخش قابل توجهي از زمان عمليات نت و انرژي نيروي انساني كه صرف انجام فرآيند ارسال در خواست قطعه و دريافت قطعه از انبار مي‌شود، كاسته خواهد شد.

 

11- سطح خدمت در حدود 97% براي قطعات يدكي

سطح خدمت پايين براي قطعات يدكي نه تنها ممكن است موجب افزايش زمان عمليات نت وهزينه‌هاي كاهش توليد شود بلكه از لحاظ رواني اين عقيده را در بين كاركنان نت و توليد بوجود مي‌آورد كه انبار قطعات يدكي قادر به فراهم آوردن قطعات مناسب در زمان مناسب نمي‌باشد. بدين ترتيب است كه در بسياري از كارخانجات شاهد بوجود آمدن انبار قطعات يدكي مجازي و مخفي در واحدهاي مختلف جهت به راه انداختن فرآيند توليد مي‌باشيم. البته در تعيين سطح خدمت مواردي چون هزينه‌هاي نگهداري و ميزان حياتي بودن قطعه را بايد مورد توجه قرارداد. اما در مورد قطعات حياتي سطح خدمت 97% ضروري مي‌باشد.

 

12- صحت كامل اطلاعات آرشيو فني

در مورد آرشيو فني در يك سازمان ممتاز بايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه حداقل در 95 درصد موارد، اطلاعات استخراجي از آن صحيح و بدون نقص باشد. همچنين آرشيو فني همواره بايد مورد بازنگري قرارگيرد تا اطلاعات آن بروز باشد.

 

13- سازماندهي و انجام مناسب عمليات بنيادي و اساسي نت

مهمترين تفاوت بين يك سازمان نت ممتاز و ديگر سازمانهاي نت در اينست كه سازمان نت ممتاز، موارد ساده و مفيدي را كه ديگر سازمانها تنها در مورد آنها صحبت مي‌كنند، اجرا مي‌نمايد. در صورتيكه مي‌خواهيد يك سازمان نت ممتاز داشته باشيد بايد بطور پيوسته روي عمليات اساسي و بنيادي نت كار كنيد و روش انجام آنها مورد بازنگري و اصلاح قرار دهيد. بعضي از اين عمليات عبارتند از:

• تميزكاري دقيق تجهيز: تميزكاري خود نوعي بازرسي است.

• روغنكاري

• آچاركشي

• تنظيمات جزئي و ايجاد بالانس

• *****اسيون سيالات هيدروليكي، سيستمهاي روغنكاري

• درزگيري و آب‌بندي قسمتهاي مختلف تجهيز

 

14- سطح بالاي استانداردهاي ايمني

يك رابطه بسيار قوي بين عمليات خوب و مناسب نت و بالا رفتن سطح ايمني در يك سازمان وجود دارد. بررسي‌هاي كامل ابزار و وسايل مورد استفاده كاركنان نت از نظر مسائل ايمني، قبل از انجام عمليات نت و تعيين شرايط ايمني لازم جهت انجام هر نوع عمليات نت در قالب دستورالعملهاي نت و تهيه چك ليست‌هاي ايمني مي‌توانند به كاهش سطح ريسك عمليات نت كمك نمايند.

 

15- نياز سنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نت

در صورت انجام يك نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نت، در مورد هريك از كاركنان موارد آموزشي خاصي شناسايي مي‌شود و كاركنان تنها در كلاسهاي آموزشي خاص خودشان شركت خواهندكرد. در اينصورت از برگزاري كلاسهاي عمومي براي كليه كاركنان كه زمان‌بر و هزينه‌بر مي‌باشند و نمي‌توانند نيازهاي آموزشي را بطور كامل برطرف نمايند و اثربخشي آموزش بايد از شاخصهاي سطح مهارت استفاده نمود و در نظر گرفتن شاخص تعداد ساعات آموزشي نمي‌تواند مناسب باشد.

 

16- آناليز علل اصلي و اساسي شكست و خرابي

در يك سازمان نت جهاني، گروههايي جهت شناسايي و رديابي علل خرابي‌ها وجود دارد. در سازمانهاي كوچك وظايف اين گروهها، در بين برنامه‌هاي معمول نت توسط كاركنان نت صورت مي‌گيرد. اما در سازمانهاي بزرگ بجهت دخيل بودن عوامل تجهيزاتي، عملياتي، نيروهاي انساني و ساير فاكتورها در مشكلات پيش آمده، گروههاي قابليت اطمينان تشكيل مي‌شوند كه با استفاده از متدولوژي‌هاي fmea اقدام به شناسايي و رديابي خرابي‌ها و علل آنها مي‌نمايند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...