رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 57
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

عنوان : بررسي مدل‌هاي سينتيك رشد يك باكتري متانوتروف، بر روي گاز طبيعي

 

سينتيك، توليد پروتئين‌تك ياخته از گاز طبيعي توسط ريزسازواره‌‌اي از جنس متيلوموناس در فاز گازي با درصد حجمي مساوي از هوا و گاز طبيعي مورد مطالعه تجربي و مدل‌سازي رياضي، قرار گرفته است. براي توصيف سينتيك رشد سلولي از مدل‌هاي مختلف موند ، موسر ، تسير ، آيبا ، اندروس و نواك استفاده شده است. متان و اكسيژن هر دو به عنوان سوبستراهاي محدودكننده رشد، در بازه غلظتي 2 تا 10 ميلي‌گرم در ليتر در نظرگرفته شدند و براي ايجاد فاز سكون و مرگ از ضريب مرگ وابسته به زمان، استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه مدل‌هاي رياضي، مي‌توانند به خوبي ديناميك، توليد توده سلولي را در فازهاي رشد تا مرگ بيان كنند. پارامترهاي سينتيكي هر مدل از تطبيق آن با داده‌هاي تجربي، استخراج شدند. همچنين، نتايج نشان داد كه مدل‌هاي موند و موسر، نسبت به مدل‌هاي ديگر در اين تحقيق، توليد تودة سلولي را با دقت بيشتري توصيف مي‌كنند.

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : مدل سازي دو فازي راكتوربستر سيال گردشي احتراق زغال‏سنگ با ASPEN PLUS

 

در اين مقاله، سوختن زغال سنگ در بالابر يك بستر سيال گردشي، با در نظر گرفتن هيدروديناميك جريان‏هاي حباب و امولسيون در بستر، به طور جداگانه با نرم‏افزار ASPEN PLUS ، شبيه سازي شده است و نتايج حاصل از آن با نتايج تجربي، مقايسه شده است. با توجه به پديده‏هاي فيزيكي و شيميايي درگير در فرآيند، دو زيرمدل سينتيكي و هيدروديناميكي بر اساس تئوري دو فازي، براي بستر، در نظر گرفته شده است. سينتيك واكنش‏هاي مختلف از مقالات متعددي استخراج شده است. در مدل ارايه شده بستر سيال شده به چندين بخش تقسيم شده و با توجه به رژيم جريان در هر بخش، از يك يا مجموعه اي از راكتورهاي ايده‏آل به طور مناسب براي مدل كردن جريان، استفاده شده است. رفتار بستر، به وسيله اندازه‏گيري غلظت اكسيژن در طول بستر، سنجيده مي‏شود. اعتبار مدل ارائه شده به كمك داده‏هاي تجربي، بررسي شده و نتايج حاصل، بيانگر دقت مناسب اين مدل در پيش‏بيني عملكرد راكتور بستر سيال است. نتيجه اين مدل سازي و شبيه سازي مي‏تواند در شبيه سازي فرآيندهايي كه در آن‏ها از بستر سيال استفاده مي‏شود، به كار رود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي وارائه مدل رياضي اثر حضور ماده حل شونده و سورفكتانت بر اندازه قطرات در دستگاه ميكسر-ستلر

 

دراين تحقيق، اثر عوامل مختلف مانند حضور ماده حل شونده و سورفكتانت در مخلوط مايع- مايع در شرايط هيدروديناميكي مختلف بر اندازه قطرات در يك دستگاه ميكسر- ستلر1 مورد بررسي قرار گرفته است. آزمايش ها در غلظت ها و شرايط هيدروديناميكي مختلف انجام شده است. نتايج آزمايش ها نشان مي دهد كه اندازه قطرات، با افزايش غلظت ماده حل شونده2 كم مي شود. مشابه با ماده حل شونده، اندازه قطرات با افزايش غلظت سورفكتانت3 كم مي شود ولي در در غلظت هاي بسيار پايين، اين كاهش بسيار شديد است و در غلظتهاي بالا داراي سرعت كاهشي كمتري است و تقريبا مقدار ثابتي است. براي سه حالت مختلف (بدون حضور ماده حل شونده و سورفكتانت، با حضور ماده حل شونده و بدون سورفكتانت، با حضور سورفكتانت و بدون ماده حل شونده) سه مدل، به دست آمده است كه مدل هاي به دست آمده تطابق بسيار خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارند و مدل هاي به دست آمده با تئوري هينزه-كولموگروف4 سازگارند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي مدل سرد بستر سيال با چرخش داخلي ذرات، به جهت كاربرد در راكتور دو ناحيه اي

 

در اين تحقيق، مدل سرد بستر سيال با چرخش داخلي ذرات، جهت كاربرد در راكتور دو ناحيه اي بررسي شد. آزمايش ها در يك ستون پيركس با قطر داخلي 30 ميلي متر و ارتفاع 25 سانتي متر با لوله هاي مياني به ارتفاع 5 و 7 سانتي متر و قطر داخلي 11 ميلي متر انجام شد. در اين بستر، از ذرات سفيد رنگ سيليكاژل با مشخصات معلوم استفاده شد. هوا به طور مجزا و قابل كنترل به لوله مياني و ناحيه حلقوي وارد شد. همچنين، جهت بررسي تداخل جريان گازها از ردياب اتيلن در هواي ورودي به لوله مياني استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه افزايش سرعت ورودي به لوله مياني و افزايش سرعت ورودي به ناحيه حلقوي، موجب افزايش ميزان چرخش ذرات مي شود؛ هرچند كه تاثير دومي، چشمگيرتر است. كاهش ارتفاع لوله مياني و افزايش ارتفاع بستر و افزايش فاصله لوله مياني از كف بستر، موجب افزايش ميزان چرخش ذرات مي شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي رفتار ديناميكي فرآيندهاي پارامتر گسترده، براساس مفهوم گين برتر و كاربرد آن در كنترل اين فرآيندها

 

در اين مقاله، ابتدا در مورد رفتار ديناميكي فرآيندهاي پارامتر گسترده در حوزه فركانسي بحث مي شود و در ادامه چهار نوع رفتار ديناميكي اين سيستمها در حوزه فركانسي مورد مطالعه قرار مي گيرد. سپس براساس مفهوم بهره برتر كه برگرفته از رفتار اين فرآيندها در حوزه فركانسي مي باشد، روشي نوين براي كنترل فرآيندهاي پارامتر گسترده ارائه خواهد شد. در اين روش با استفاده از مفهوم بهره برتر، مكان صفرهاي ناشي از پارامتر تاخير زمان موجود در تابع حلقه باز سيستم كنترل را تغيير داده و بدين ترتيب پاسخ سيستم كنترل بهبود مي يابد و رفتار تابع حلقه باز سيستم كنترل، مينيمم فاز مي شود. اين كار با افزودن يك تابع تبديل درجه يك، با اعمال قيد بهره برتر به تابع حلقه باز سيستم كنترل انجام مي شود و بدين صورت، صفرهاي سمت راست تابع حلقه باز را كه ناشي از پارامتر تاخير زمان تابع فرآيند است، از تابع حلقه باز حذف مي كنيم. بنابراين رفتار تابع حلقه باز سيستم كنترل، مينيمم فاز خواهد شد و اثرات نامطلوب غير مينيمم فاز بودن تابع حلقه باز بر روي عملكرد حلقه كنترل، حذف خواهد شد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : تعيين ضريب رسانش وظرفيت گرمايي حجمي سيالات غير نيوتني با استفاده از سيستم استوانه هاي هم محور

 

در اين مطالعة تجربي، خواص رسانش گرمايي و ظرفيت گرمايي حجمي، مورد مطالعه قرار گرفته است وبا توجه به اين كه در بسياري از موارد نه تنها مطمئن ترين روش، بلكه تنها راه ممكن براي پي بردن به رفتارو خواص يك سيال، بر پايه آزمايش و نتايج كارهاي آزمايشگاهي استوار مي باشد، اقدام به طراحي وساخت سيستم استوانه‌هاي هم محور براي اندازه گيري خواص مذكور شده است. نتايج به دست آمده درمورد چند سيال استاندارد، نشانگر كارايي و دقت اين دستگاه است. با توجه به اين كه تعداد زيادي از سيالاتي كه در فرآيند هاي صنعتي و پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند داراي رفتار ويسكوالاستيك هستند " دو سيال غير نيوتني" جهت آزمايش و تعيين مشخصات انتخاب شده و مورد آزمايش قرار گرفته اند. تغييرات رسانش گرمايي و ظرفيت گرمايي حجمي با دما و غلظت، تعيين شده و معادلات تجربي در اين زمينه ارائه گرديده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : سنتز نانو لوله هاي كربني به روش تخليه قوس الكتريكي در محيط مايع

 

در اين تحقيق، از روش تخليه قوس الكتريكي ساده شده، براي توليد نانولوله هاي كربني چند جداره استفاده شده است. اين روش، به علت عدم نياز به تجهيزات خلاء، سيستم مبدل حرارتي و گازهاي فعال يا بي اثر، نسبت به روش تخليه قوس الكتريكي در فاز گازي، به مراتب ساده تر و ارزان قيمت تر است. با استفاده از اين روش، نانولوله هاي كربني با ايجاد تخليه قوس الكتريكي بين دو الكترود گرافيتي كه در داخل يك محلول آبي قرار دارند، توليد مي شوند. در اين مقاله، اثرات ناشي از كاربرد كاتاليست هاي مختلف بر روي كيفيت رشد نانولوله ها با استفاده از محلول NaCl به عنوان محيط انجام واكنش، بررسي شده است. همچنين، غلظت هاي مختلفي از كاتاليست تركيبي Ni-Mo در سنتز اين ساختارها به كار برده شده است. نتايج محصولات بدست آمده در اين آزمايشات، با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM)، طيف سنجي رامان و ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM) مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار گرفته اند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : جذب زيستي فلز‌هاي كادميم و نيكل توسط جلبكCystoseira indica به صورت خام و فراوري شده

 

در اين تحقيق، توانايي جلبك‌ قهوه‌اي درياي عمان به نامCystoseira indica ، براي جذب تك جزئي فلز كادميم(II) و نيكل(II) از محلول‌هاي آبي در شرايط ناپيوسته، مورد بررسي قرار گرفت. ظرفيت جذب اين جلبك،‌ به شدت متأثر از pH محلول بود؛ به طوري‌كه با افزايش pH محلول، جذب فلز افزايش يافت. علاوه برpH، اثر فرآوري شيميايي با فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، كلريد كلسيم، اسيد هيدروكلريك و پلي اتيلن ايمين بر روي جذب يون‌هايCd(II) وNi(II) از محلول آبي بررسي شد و مشخص گرديد كه جلبك Cystoseira indica كه با فرمالدهيد، فرآوري شده بود، در pH بهينه 5/5 و 0/6 بيش‌ترين ميزان جذب را دارد كه مقدار آن به ترتيب mg/g 42/19 و 06/10 است. معادله‌ سرعت شبه درجه دوم براي كادميم و نيكل، به ترتيب با ثابت سرعت g mg-1 min-13-10×79/3 و 3-10×32/4، سينتيك جذب را به خوبي توصيف كرد. براي تشريح تعادل جذب، از مدل‌هاي ايزوترم دو پارامتري، به صورت خطي استفاده شد. نتايج نشان مي دهند كه ايزوترم لانگموير براي هر دو فلز، بهتر از ساير مدل‌ها توانست داده‌هاي آزمايشي را برازش كند. مقدار R2مربوط به معادله‌ لانگموير براي جذب هر دو فلز كادميم و نيكل، 98/0 به دست آمد. بيش‌ترين مقدار جذب از اين معادله براي كادميم و نيكل به ترتيب برابر mg/g32/26 و 48/20 و ضريب b برابر L/mg 002/0 و 017/0 محاسبه شد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : مقايسه آناليز احتمال Markov-Chain و مدل تانك‌هاي همزده سري در مدل سازي رياضي عملكرد خشك‌كن‌هاي داراي جريان‌هاي برخوردي

 

علي‌رغم اين كه بيش از نيم قرن از تبيين و بسط تئوري و كاربرد راكتورهاي داراي جريان‌هاي برخوردي مي‌گذرد، با اين وجود، تلاش‌هاي بسيار محدودي در زمينه مدلسازي عملكرد خشك‌كن‌هاي داراي جريان‌هاي برخوردي، صورت پذيرفته است. در اين مطالعه فرايند خشك‌كردن ذرات مرطوب با استفاده از خشك‌كن‌هاي سيكلوني داراي جريان‌هاي برخوردي بر اساس مدل احتمال Markov-Chain و مدل تانك‌هاي همزده سري، مورد مدل سازي رياضي و شبيه‌سازي قرار گرفته است. پارامترهاي مورد نياز در بسط هر مدل، با استفاده از توزيع زمان ماند تجربي ذرات درون يك نمونه خشك‌كن داراي جريان‌هاي برخوردي مماسي، تعيين و معادلات حاكم، به روش عددي حل گرديده است. مقايسه نتايج به دست آمده با داده‌هاي تجربي گزارش شده، نشان مي‌دهد مدل تانك‌هاي همزده سري، به طور موفقيت‌آميزي عملكرد خشك‌كن‌هاي برخوردي را پيش‌بيني مي‌كند. اين در حالي است كه نتايج مدل Markov-Chain انحراف بيشتري از مقادير تجربي نشان داده است. بررسي تاثير برخي پارامترهاي عملياتي نشان مي‌دهد راندمان عمليات خشك‌كردن در خشك‌كن‌هاي برخوردي با كاهش نسبت جامد به گاز، كاهش رطوبت ذرات ورودي و افزايش دماي گاز، افزايش مي‌يابد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي تأثير استفاده از مواد پيش تصفيه كننده بر جذب زيستي كادميوم بر روي بايوساليد

 

سابقه و هدف : فلزات سنگين يكي از اجزاء خطرناك موجود در خروجيهاي صنعتي مي باشند . هدف از

اين تحقيق جذب زيستي كادم يوم بر روي لجن فعال دفعي پيش تصفيه شده به عنوان بايوساليد و

تعيين سينتيكها و ايزوترم هاي جذب مي باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

خنثی سازی ایمن، اقتصادی و سازگار با محیط زیست مواد پر انرژی مستعمل و ضایعاتی به روش هیدرولیز قلیایی در کودهای آلی در مقیاس صنعتی

امین حسینی کمشوری، محمد محمودی صابر

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سنتز و مطالعة ريخت‌شناختي كاتاليزگرهاي کروي (زيگلر- ناتا)

زهره هادي، مجيد منجي، مهرداد مداح علي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي کاهش کلسترول شير با استفاده از لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس ATCC1643 در دو حالت آزاد و تثبيت شده در آلژينات سديم

سارا سراج زاده، ايران عالم زاده

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ساخت پلي‌پيرول و پلي‌آنيلين و کامپوزيت‌هاي آنها جهت جداسازي كادميم از آب

سيده اشرف مظفري، حسين عيسي‌‌زاده

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزيابي آثار زيست محيطي با استفاده از روش چرخه حيات فرايندها (مطالعه موردي: صنعت پتروشيمي)

اسماعيل فاتحي فر، مظفر عبدالهي فر

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مدل‌سازي واکنش شکست کاتاليزي سيال بستر و بررسي پارامترهاي فرايندي در توليد بنزين

محمدرضا جعفري نصر، ايمان اقبال حامد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...