رفتن به مطلب

آموزشهای قبل ازدواج،انواع عشق رابشناسید


ارسال های توصیه شده

عشق ناگهانی:

میدانیم که بسیاری از محققان،اندیشه وفکررابرهیجان عشق مقدم میدانند آمها معتقدندکه احساس عشق به تدریج بین دونفری که به ارتباط با هم می اندیشند،رشدمیکند.(دوک ومی1991)ازسوی دیگر اکثرافرادی که هیجان رابرفکرمقدم میدانندعشق را بیشتر بصورت یک برانگیختگی زیستی یا زیستی –اجتماعی میدانند.دراکثرفیلمهای سینمایی معمولا عشق بصورت یک طغیان ناگهانی به نمایش در می ایداحتمالاعامل موثربرتجربه ی عشق ناگهانی احساس ناتوانی درکنترل هیجانی عشق است.این احساس عدم کنترل وناتوانی درکنترل،احساس عشق ناگهانی را بوجود میآورد.البته احتمالا عشق به هردوصورت تجربه میشود هم به صورت ناگهانی وهم بصورت آرام با گامی به پیش وگامی به پس.نحوه تجربه عشق برفردمقابل تأثیردارداینکه شما چگونه عشق راتجربه میکنیدبرای فردمقابل میتواندتعبیری باشدازآنچه که شماهستید.اگرعشق راناگهانی تجربه کنیدواوعشق راآرام تجربه کندممکن است قضاوت اودرباره شما این باشدکه شما یک آدم معمولی با هیجانهای انفجاری هستیدواگرشماعشق را به آرامی تجربه کنیدواوعشقی آتشین داشته باشداحساس میکندکه شمافردی حسابگروبدون ثبات عاطفی هستید.حسادت وآرزودویارجدایی ناپذیربه خصوص دراوج ناتوانی درکنترل هیجانی عشق هستند.حسادت وآرزوبیانگراحساس ناامنی عاشق است.

عشق مانیایی:

یکی ازانواع عشق عشق مانیایی است .عشق مانیایی عشق دیوانه واراست همراه بااشتغال ذهنی وسواس گونه،حسادت ،احساس مالکیت،ناامنی،علائم جسمانی وهیجانی شدیدانوسانی.بسیاری ازروانشناسان تأکیدمیکنندکه عاشق مانیایی به لحاظ روان دچارمشکل میشود.عشق مانیایی اغلب دراولین عشق دیده میشودسؤالات زیرتاحدی میتواندمارانسبت به عشق مانیایی هوشیارکند.به این سؤالات از1تا5نمره بدهید.1کمترین ارزش و5 بالاترین ارزش رادارد سپس آنهاراباهم جمع کنید هرچه نمره بدست آمده به عدد35نزدیکترباشدعشق مانیایی درشماشدت بیشتری دارد.هرچه نمره به عدد7نزدیکترباشدعشق مانیایی خفیف تراست.

1. زمانیکه بین ماکارهادرست پیش نمیرود دلم آشوب میشودواحساس میکنم حال تهوع دارم.

2. اگرمن واوازهم جداشویم آنقدرافسرده میشوم که به فکرخودکشی می افتم.

3. گاهی ازعشقش آنقدربه هیجان می آیم که خوابم نمیبرد

4. وقتیکه اوبه من توجه نمی کنداحساس میکنم تمام بدنم ناخوش است.

5. ازوقتیکه عاشق اوشدم تمرکزم دچارمشکل شده است.

6. اگرشک کنم که اوباکس دیگراست نمیتوان آرام باشم.

7. اگربرای مدتی به من توجه نکند گاهی باکارهای احمقانه تلاش میکنم که توجهش رابه خودم جلب کنم.

عشق یکسویه:

عشق به کسی که هیچ احساسی نسبت به مانداردیاحتی از عشق ما نسبت به خودخبرهم نداردعشق یکسویه است وعشق یکسویه بیشتریک عشق ناکام است آمیخته بارنج وسعادت،معجونی ازسیه روزی ونعمت که سه چهارم دانشجویان حداقل یکبارآنراتجربه میکنند.شدت ناکامی بستگی به میزان ایده آل سازی ازارتباط داردهرچه جذابیت ارتباط درنظرآنهابیشترباشدطبیعتاناکامی آنها نیزشدیدترخواهدبود.عشق یکسویه دراولین عشق میتواند به یادگیری عشق کمک کند(هارنر1992)،(آلاپاک1984)متذکر میشودکه اولین عشق نوجوان به صورت طبیعی شامل همان عناصرواجزای اتحادمعنوی است که ما درعاشقان ناکام وعاشقان عارف مسلک میابیم این عناصرعبارتنداز1-حضورفراگیرمعشوق2-واژه های مطلق ونهایی برای توصیف معشوق3-بی نظیربودن4-کمال مطلوب بودن5-آرمان گرایی سرشاراز رویا6-اتحادروحانی7-معطوف به آینده بودن

آگاهی از عشق:

عشق معمولا مدتها مخفی میماندمانندیکراز،ماننددانه ای درخاک تا دانه ترک بردارد وآرام آرام سراز خاک درآورد.احساس اینکه امری شگرف رخ داده است اتفاقی افتاده است آغاز یک حس درونی است. اولین دریافت عشق اولین نشانه هاونهایتا اولین آگاهی سخت هیجان انگیزاست همراه با اجباربه انتخاب وپذیرفتن عواقب هرانتخاب.

اظهارعشق:

اولی اظهارعشق مانندشکستن یک سداست چراکه انبوه هیجانات وامیال نهفته درپشت این سدمیتواند عواقب مختلف وناشناخته ای به همراه داشته باشد.اظهارعشق میتواند محبوب رافراری دهدویامیتواندواکنش پذیرای اورابه همراه داشته باشد..اظهارعشق پرده هارافرومیریزد.پرده هایی که ئخودفردراپشت آن پنهان میکرد اظهارعشق ایمنی فردرابه خطرمی اندازد وبه رفتارهای خنثی معنا میدهدوفرد،دیگرنمیتواندخودرا پشت انکارهاورفتارهای خنثی پنهان کند.پس از اظهارعشق سه حالت ممکن است پیش آید درحالت اول اینکه هردونفراحساس کنند که عاطفه آنهانسبت به یکدیگرمتقابل است وبه آنچه که عشق مینامندنزدیک است.پس ازآن فکرآنها مملواز آرزوهای خیال انگیزوعاشقانه خواهدبود.حالت بعدی اینست که فردمقابل احساس همانندی نداشت باشدودوست نداشته باشدکه درعشق شریک شودوکناره گیری کندوصراحتااعلام کندکه او احساس مشابهی نداردوعذربخواهدهرچند که درگیراحساس گناه واحساس رنجش وناراحتی شودوحالت بعدی اینگونه است که فردعلی رغم اینکه احساس عاشقانه ای ندارد برای گریزاز احساس گناه لی به دلیل اینکه جرأت نه گفتن نداردیابه دلایل دیگرناخواسته وبی میل همرتهی میکندتازمانیکه بتواندبگریزدویا اینکه گرفتارشوداگرهردو به هم عشق بورزنددربسیاری از نگرشها،هیجانها وایده آل هسازی های خود،دیگری را هم سهیم میکنند.تجربه ی تازه عاشقان ازتوفق بی قیدوشرط وپذیرفتن بی قیدوشرط میتواندشیوه زندگی آنهارادگرگون کن

همراهی ودوری درزمان عشق:

افرادی که به هم عشق میورزندبه شدت دوست دارندکه وقت خودراباهم بگذرانندوهمراه هم باشنداما افرادی که به سرعت به سمت این فرایند میروند اغلب عشق خودرابه سرعت رنگ پریده میابندودرمورد حیطه خصوصی،استقلال وآزادی عمل خودبایارخودوارد مشاجره میشوند.درتحقیق هندین(1975)مشخص شدکه مردان بیشتراززنان متمایل به احساسی بودن هستنداما عشق مردان بیشترمعطوف به زنانی است که "دورازدسترس"باشندتازنانی که همیشه دردسترس هستند.

تناوب باهم بودن ودوراز هم بودن برای تازه عاشقان امری حیاتی وضروری است مانع موقتی دوری به هردو نفراین اجازه را میدهدکه درباره موقعیت عشق خودفکرکنندوبه تنهایی به آن بپردازندوبعدهمه ی آنچه را که اندیشیده اند واحساس کرده اند درزمان باهم بودن باخود به همراه آورند.انتظارتجربه ایست که به خودی خودزمان باهم بودن راپرشورتروعمیق تر میکند.شعرهای عاشقانه آوازهای عاشقانه همه درزمان دوری وهجران ساخته وپرداخته شده اند.همراهی درکناراشتیاق ناشی از انتظار اغلب افراد عاشق رابه سمت رویاپردازی درباره ی آینده ای باهم ومعطوف به ازدواج سوق میدهد.افشای چنین رویاهایی ممکن است اضطراب آورباشدچراکه درمقایسه با استانداردهای منطقی واستانداردهای جامعه خام ونپخته باشد.

شناخت وهیجان درافراد عاشق:

افرادعاشق بی تردید یکدیگررا با عینک خوشبینی همراه با تحسین وایده آل سازی مینگرند(هندریک1988)بالجاجت درفکریکدیگر حضوردارند(آلاپاک1984)شایدبه این دلیل که مدت طولانی تری باهم باشند وباهم بوذن رادرذهن خوددوباره سازی کنند.برخی براین باورند اندیشیدن به"باهم بودن"وهمراهی درخلال مدت دلباختگی اساس تداوم عشق است(برم1988،پرسون1988)

شدت وعمق هیجانها درخلال ایام عشق به نظرعمیقترمیرسدمخصوصا دراولین عشق(آلاپاک1984)حتی زمانیکه فرددرگیرعشق جدیدی میشودهنگامی که آن را باعشق قبلی خودمقایسه میکند احتمالاهیجان فعلی خودرابه صورت امری بی نظیر وبدون سابقه احساس میکند.

دوحوزه خاص معمولا درخلال عشق پنهان میشود ویا نهفته باقی میماند این دو حوزه عبارتنداز:خشم وقدرت-کنترل.

عصبانیت وخشم برای حالت دلدادگی احساس امنیت واحساس تعلق ما،مزاحمین دردآوری هستند به همین دلیل اکثرافراد سعی می کنندآنها را فراموش کنند واز خود دور کنند وبرآنها پرده گذارند.البته تجربه های کوتاهی ازخشم دوراز انتظارنیست وتأکیدمثبتی برتعدیل ارتباط داردوگویای حسرت وآرزوی بازگشت به تعادل عاشقانه پیشین است.انکار عواطف منفی وبرانگیختگی هیجانی ناشی از این افکار،عشق را جذاب وهیجان انگیز میکند.

هرگاه درارتباط یکی از دونفربخواهددیگری را کنترل کند درگیری ومشاجره آغاز میشود.درارتباط دونفره گاهی پیش می آیدکه یکی ازدونفرواقعاهمه وجوه ارتباط را کنترل میکندوبردیگری اعمال قدرت مینمایداما جالب است بدانیم افرادتازه عاشق اغلب به چنی رویدادی روی خوش نشان میدهند!!میل به پیوند،میل به صرف نظرکردن ازخویش بخاطرآرزوها ورویاهای معشوق بخاطرتأکیدبرویژه بودن این عشق باعث میشودکه تازه عاشقان کنترل خودرا به دست یاربسپارندواعمال قدرت اورا باروی باز پذیرا باشنددرزمان عشق مجالی نیست که افراد به تعادل قدرت وارزیابی آن درعشق خودبپردازنداما هنگامی که دلباختگی رنگ ببازد وعشق اندکی به سردی گرایدوعینک خوشبینی کناررود،آنگاه افرادبه ارزیابی قدرت خوددرارتباط میپردازندونسبت به اعمال قدرت وکنترل دیگری حساس میشوندوواکنش نشان میدهند.

عشق بدون هیچ شکی تجربه اوج است.میتوانیددردوره های از زمان بیایدوبرودوردطول زندگی چندین بارحادث شود.اما عشق آغازیک وضعیت با ثبات نیست ،عشق آغازدگرگونی است دگرگونی وسیع درشخصیت،زندگی وتمام ارتباطات نزدیک ما.

ازعشق تاتردید:

هرفرازی را نشیبی است وعشق هم ازاین قائده مستثنی نیست وهرچه آرمانگرایی عاشقانه درطول مدت عشق بیشترباشدناامیدی ویأس پس ازآن رنج آورتر خواهدبود.گزارشهای فردی نشان میدهد که نا امیدی به راحتی میتواند یک ارتباط تازه شکل گرفته ونوپارابه تباهی وویرانی بکشاند.وقایع متفاوت زیادی میتواندایجادیأس وتردید وناامیدی کندرویدادهای ناچیزمیتواندبه معنی شلختگی،بی توجهی،بی ملاحضگی ونشان ازخدشه ای جدی برخصوصیات پیشین فردتلقی شودخشمی که درزمان عشق پنهان مانده بود اینک مجال میابد تادراولین یأس وناامیدی خودرا باشدت ظاهر کندواگرحتی خودراظاهرنکندوخودرابروزندهداین احساسات فروخورده میتوانددرارزیابی کلی ماازدیگری وارتباط با اوظاهرشود.(کاناری وکوپک،1988)

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...