رفتن به مطلب

آنچه از كدكس غذایی باید بدانیم


ارسال های توصیه شده

كدكس عبارت است از جمع آوری وتطبیق بین المللی استاندارد های مواد غذایی و ارایه آن به شكل واحد.

●تعریف كدكس

كدكس در لغت بمعنای آیین نامه،مقررات،نشانه و آلیمانتاریوس به معنای مواد غذایی می باشد.

كدكس عبارت است از جمع آوری وتطبیق بین المللی استاندارد های مواد غذایی و ارایه آن به شكل واحد.

●تاریخچه تشكیل كمیسون كدكس غذایی

در یازدهمین كنفرانس FAOدر ۱۹۶۱ و شانزدهمین اجلاس جهانی WHOدر ۱۹۶۳تشكیلات جدیدی تحت عنوان كمیسیمو آیین نامه مواد غذایی“Codex Alimentarius Commission”

به منظور اجرای استانداردهای مشترك FAO/WHOدر زمینه مواد غذایی به وجود آمد در حال حاضر ۱۷۲ كشور عضو كدكس می باشند.

●اهداف كمیسیون كدكس غذایی

. حفظ منافع و بهداشت مصرف كنندگان

▪تسهیل روابط تجاری و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه مواد غذایی

▪هماهنگ نمودن كلیه فعالیتهای استاندارد مواد غذایی در بخشهای دولتی و غیر دولتی

▪ تعیین اولویت و ارائه راهنماییهای لارم در زمینه پیش نویسهای استاندارد با كمحك سازمانهای ذینفع

▪نهایی نمودن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات و یا codexدر قالب استانداردهای منطقه ای یا بین المللی و تكمیل و اصلاح استانداردها پس از بررسی های مناسب و لازم

 

●روش تدوین استانداردهای كدكس

۱ـ روش معمولی:دارای ۸ مرحله (step)است كه كشور های عضو در مراحل ۳،۶ و ۸ نظرات خود را اعلام می نمایند.

۲ـ روش سریع: دارای ۵ مرحله است كه كشورهای عضو نظرات خود را در مراحل ۳ و ۵ اعلام می نمایند.

●چهارچوب استانداردهای كدكس مواد غذایی

 

۱ـ نام استاندارد ۲ـ دامنه كاربرد ۳ـ تعریف ۴ـ تركیبات اصلیتشكیل دهنده و عوامل كیفیتی ۵ـ افزودنی ها ۶ـ ‎آلاینده ها ۷ـ ویژگیهای بهداشتی ۸ـ وزن و اندازه ۹ـ برچسب گذاری ۱۰ـ روش آزمون و نمونه گیری

●ساختار تشكیلات كدكس بین المللی

كمیسیون كدكس مواد غذاییC.A.Cشامل(دبیر خانه و كمیته اجرایی)و كمیته اجرایی شامل(كمیته های منطقه ای،كمیته های اجرایی بین دولتی،كمیته محصولات مواد غذایی،كمیته موضوعات عمومی

●كمیته موضوعات عمومی)۹ كمیته فنی( :

۱ـ باقیمانده آفت كشها ۲ـ سیستم بازرسی و صدور گواهینامه برای مواد غذایی وارداتی و صادراتی ۳ـ باقیمانده داروهای دامی ۴ـ تغذیه و رژیمهای ویژه غذایی ۵ـ برچسب گذتری مواد غذایی ۶ـ روشهای آزمون و نمونه برداری ۷ـ اصول كلی ۸ـ افزودنیها و آلاینده های مواد غذایی ۹ـ بهداشت مواد غذایی

 

 

●كمیته محصولات مواد غذایی)۱۱ كمیته فنی(:

۱ـ میوه ها و سبزیهای فراوری شده ۲ـ میوه ها و سبزیجات تازه ۳ـ چربیها و روغنها ۴ـ فراورده های كاكائو و شكلات ۵ـ شكر ۶ـ شیر و فراورده های آن ۷ـ آبهای معدنی طبیعی ۸ـ ماهی و فراورده های شیلاتی ۹ـ بهداشت گوشت ۱۰ـ غلات ،حبوبات وبقولات ۱1ـ پروتینهای گیاهی

●كمیته های اجرایی بین دولتی )۳ كمیته فنی(:

۱ـ غذاهای حاصل از بیوتكنولوژی(ژاپن) ۲ـ خوراك دام)دانمارك) ۳ـ آبمیوه ها و سبزیها(برزیل)

●كمیته های منطقه ای(۶ كمیته فنی)

۱ـ آسیا(كره( ۲ـ آفریقا)مراكش( ۳ـ اروپا)جمهوری اسلواكی( ۴ـ خاور نزدیك(اردن) ۵ـ آمریكای لاتین(آرژانتین) ۶ـ آمریكای شمالی و اقیانوسیه(ساموآ)

●تعداد استانداردها و آئین كارهای تدوین شده توسط كمیسیون كدكس:

▪استانداردهای محصولات غذایی

▪استانداردهای عمومی و راهنماهای بر چسب گذاری

▪راهنماها و آیین كارهای محصولات غذایی

▪حدمجاز آفت كشها

▪آیین كارها و راهنمای كلی بهداشت مواد غذایی

▪تعیین حد افزودنیهای مواد غذایی

▪تعیین حد افزودنیهای مواد غذایی

▪راه های ارزیابی خطر

▪راهنماهاو توصیه های نحوه اجرای بازرسی وصدور گواهینامه

▪استانداردها و راهنماهاو آیین كارهای آلاینده ها

 

●قوانین و مقررات كدكس

▪ قوانین كدكس هر ساله در كتاب روش اجرائی (procedure manual) تدوین و منتشر میگردد.

▪ قانون كدكس دارای ۱۰ اصل ((article می باشد كه درآن نحوه فعالیتها ، چگونگی پذیرش اعضا،عملكرد آنها و تدوین استانداردها ، تشریح گردیده است.

●تاریخچه كدكس غذایی در ایران

 

▪نخستین طرح شورای كدكس در سال ۱۳۶۳ از سوی مدیریت غذایی و كشاورزی تهیه و منتشر گردید.

▪در سال ۱۳۶۶ اولین اساسنامه آن تدوین شد

. ▪در سال ۱۳۶۸ از سوی مدیریت وقت موسسه مكاتباتی با وزارت امور خارجه و وزارت كشاورزی جهت استقرار دبیرخانه و مكانی برای تشكیل جلسات و سایر موارد انجام شد

▪در طول سالهای فوق ۲۷ نشست در ۱۶ گروه مختلف برگزار گردید كه از سوی مدیر اجرایی كدكس بعنوان اولین كمیته ملی كدكس در آسیا مورد تشویق قرار گرفت.

▪سرانجام با توجه به بحث WHOو مسایل ایجاد شده ار سوی اتحادیه اروپا برای كشور ،مجدداَ در سال ۱۳۷۷ اساسنامه جدیدی تدوین شد.

▪در یكصدو یكمین اجلاس شورای عالی استاندارد ،اساسنامه ای تحت عنوان ”دستور العمل شورای هماهنگی كدكس غذایی ایران“ به تصویب رسید.

●ساختار كدكس صنایع غذایی ایران

شورای هماهنگی كدكس صنایع غذایی ایران شامل كمیسیون ملی غذای ایران N.C.C شامل دبیرخانه كمیسیون ملی كدكس ، كمیته های فنی ، امور مالی

 

●اعضا شورا :

▪وزیر محترم جهاد كشاورزی ▪ وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ▪وزیر محترم بازرگانی▪وزیر محترم صنایع و معادن , وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری ▪رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

●سازمانهای مسئول تشكیل كمیته های فنی :

▪وزارت جهاد كشاورزی ۱۰كمیته▪وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ۲ كمیته ▪ وزارت بازرگانی ۱ كمیته ▪انستیتو علوم تغذیه و صنایع مواد غذایی ۱كمیته ▪موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۸كمیته ▪ وزارت صنایع و معادن ۱كمیته

●كمیته های فنی وزارت جهاد كشاورزی:

▪باقیمانده داروهای دامی ▪غلات، حبوبات و بقولات ▪شیر و فراورده های آن ▪ماهی و فراورده های شیلاتی ▪بقیمانده آفت كش ها▪بهداشت گوشت و فراورده های گوشتی ▪میوه ها و سبزیهای تازه و خشك ▪ مواد غذایی حاصل از فراوری زیستی ▪ خوراك دام و طیور

●كمیته های فنی موسسه استاندارد :

▪ آبمیوه و سایر نوشیدنیها ▪ روغنها و چربیها ▪آلاینده های مواد غذایی▪ برچسب گذاری مواد غذایی ▪ بازرسی و صدور گواهینامه ▪ نمونه برداری و روش آزمون ▪ اصول كلی▪كمیته اجرایی

●سایر كمیته های فنی :

▪ شكر،شكلات و فراورده های كاكائو وزارت بازرگانی ▪افزودنیی های مواد غذایی وزارت بهداشت ▪بهداشت مواد غذایی وزارت بهداشت ▪ تغذیه و رژیم های ویژه غذایی انستیتو علوم تغذیه▪ میوه ها و سبزیهای فرآیند شده وزارت صنایع

●چگونگی ارتباط كمیسیون كدكس غذایی در كشورها

 

▪از طریق contact point

▪موسسهٔ استاندارد عامل ارتباطی كمیسیون كدكس غذایی در ایران است. ▪ دبیرخانه شورای هماهنگی كدكس در موسسه و در مدیریت غذایی و كشاورزی مستقر می باشد. ▪رییس موسسه، نائب رییس شورا و رییس كمیسیون ملی كدكس غذایی ایران میباشد.

●اهم اقدامات انجام شده كدكس غذایی ایران

▪تشكیل چهار جلسه برای شورای هماهنگی كدكس و پنج جلسه جهت كمیسیون ملی كدكس ▪ایجاد هماهنگی در اعزام هیئت های نمایندگی به اجلاس های كدكس▪ تهیه و تصویب شش آیین نامه و روش اجرایی كدكس ▪ تشكیل ۲۱ كمیته فنی▪ تشكیل كمیته منطقه ای خاور نزدیك و كمیته اجرایی در سطح ملی▪ارسال نظرات و پیشنهادات كارشناسی كمیته های فنی به كمیسیون كدكس▪واگذاری پیشنویس تعیین حد مجاز آفلاتوكسین در مغزهای درختی (پسته) به ایران▪تدوین پیش نویس استاندارد بین المللی ، دوغ- مشاركت در تدوین پیش نویس رسمی صدور گواهینامه بازرسی فراورده های غذایی – پیشنهاد تكمیل پیش نویس راهنمای تجزیه و تحلیل ارزیابی خطر▪پیشنهاد طرح تخصیص بودجه كدكس جهت انجام بهینه امور در سطح كشور و پیگیری آن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ▪ صدوراحكام برای رئوسا و دبیران و اعضای كمیته فنی ▪ایجاد هماهنگی استفاده از امكانات مالی و فنی صندوق مشتركFAO/WHO –trust fund بمنظور شركت در اجلاسهای كدكس. ▪ تهیه ۵ فصلنامه داخلی كدكس غذایی ایران▪ایجاد وب سایتهای كدكس غذایی ایران جهت تعاملات و اطلاعات كمیته های فنی با آدرس اینترنتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

▪پیشنهاد تدوین استراتژی ملی كدكس با توجه به درخواست كمیته ها و اعلام نظر از سازمانها در این رابطه . ▪تهیه فراخوان كدكس مبنی بر جذب متخصصان و كارشناسان برای عضویت در كمیته های فنی كه بالغ بر ۱۶۵ نفر اعلام آمادگی نموده اند.

منبع:nano.ir

articles.ir

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...