رفتن به مطلب
Saze SHekasteh

آنچه از كدكس غذایی باید بدانیم

پست های پیشنهاد شده

كدكس عبارت است از جمع آوری وتطبیق بین المللی استاندارد های مواد غذایی و ارایه آن به شكل واحد.

●تعریف كدكس

كدكس در لغت بمعنای آیین نامه،مقررات،نشانه و آلیمانتاریوس به معنای مواد غذایی می باشد.

كدكس عبارت است از جمع آوری وتطبیق بین المللی استاندارد های مواد غذایی و ارایه آن به شكل واحد.

●تاریخچه تشكیل كمیسون كدكس غذایی

در یازدهمین كنفرانس FAOدر ۱۹۶۱ و شانزدهمین اجلاس جهانی WHOدر ۱۹۶۳تشكیلات جدیدی تحت عنوان كمیسیمو آیین نامه مواد غذایی“Codex Alimentarius Commission”

به منظور اجرای استانداردهای مشترك FAO/WHOدر زمینه مواد غذایی به وجود آمد در حال حاضر ۱۷۲ كشور عضو كدكس می باشند.

●اهداف كمیسیون كدكس غذایی

. حفظ منافع و بهداشت مصرف كنندگان

▪تسهیل روابط تجاری و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه مواد غذایی

▪هماهنگ نمودن كلیه فعالیتهای استاندارد مواد غذایی در بخشهای دولتی و غیر دولتی

▪ تعیین اولویت و ارائه راهنماییهای لارم در زمینه پیش نویسهای استاندارد با كمحك سازمانهای ذینفع

▪نهایی نمودن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات و یا codexدر قالب استانداردهای منطقه ای یا بین المللی و تكمیل و اصلاح استانداردها پس از بررسی های مناسب و لازم

 

●روش تدوین استانداردهای كدكس

۱ـ روش معمولی:دارای ۸ مرحله (step)است كه كشور های عضو در مراحل ۳،۶ و ۸ نظرات خود را اعلام می نمایند.

۲ـ روش سریع: دارای ۵ مرحله است كه كشورهای عضو نظرات خود را در مراحل ۳ و ۵ اعلام می نمایند.

●چهارچوب استانداردهای كدكس مواد غذایی

 

۱ـ نام استاندارد ۲ـ دامنه كاربرد ۳ـ تعریف ۴ـ تركیبات اصلیتشكیل دهنده و عوامل كیفیتی ۵ـ افزودنی ها ۶ـ ‎آلاینده ها ۷ـ ویژگیهای بهداشتی ۸ـ وزن و اندازه ۹ـ برچسب گذاری ۱۰ـ روش آزمون و نمونه گیری

●ساختار تشكیلات كدكس بین المللی

كمیسیون كدكس مواد غذاییC.A.Cشامل(دبیر خانه و كمیته اجرایی)و كمیته اجرایی شامل(كمیته های منطقه ای،كمیته های اجرایی بین دولتی،كمیته محصولات مواد غذایی،كمیته موضوعات عمومی

●كمیته موضوعات عمومی)۹ كمیته فنی( :

۱ـ باقیمانده آفت كشها ۲ـ سیستم بازرسی و صدور گواهینامه برای مواد غذایی وارداتی و صادراتی ۳ـ باقیمانده داروهای دامی ۴ـ تغذیه و رژیمهای ویژه غذایی ۵ـ برچسب گذتری مواد غذایی ۶ـ روشهای آزمون و نمونه برداری ۷ـ اصول كلی ۸ـ افزودنیها و آلاینده های مواد غذایی ۹ـ بهداشت مواد غذایی

 

 

●كمیته محصولات مواد غذایی)۱۱ كمیته فنی(:

۱ـ میوه ها و سبزیهای فراوری شده ۲ـ میوه ها و سبزیجات تازه ۳ـ چربیها و روغنها ۴ـ فراورده های كاكائو و شكلات ۵ـ شكر ۶ـ شیر و فراورده های آن ۷ـ آبهای معدنی طبیعی ۸ـ ماهی و فراورده های شیلاتی ۹ـ بهداشت گوشت ۱۰ـ غلات ،حبوبات وبقولات ۱1ـ پروتینهای گیاهی

●كمیته های اجرایی بین دولتی )۳ كمیته فنی(:

۱ـ غذاهای حاصل از بیوتكنولوژی(ژاپن) ۲ـ خوراك دام)دانمارك) ۳ـ آبمیوه ها و سبزیها(برزیل)

●كمیته های منطقه ای(۶ كمیته فنی)

۱ـ آسیا(كره( ۲ـ آفریقا)مراكش( ۳ـ اروپا)جمهوری اسلواكی( ۴ـ خاور نزدیك(اردن) ۵ـ آمریكای لاتین(آرژانتین) ۶ـ آمریكای شمالی و اقیانوسیه(ساموآ)

●تعداد استانداردها و آئین كارهای تدوین شده توسط كمیسیون كدكس:

▪استانداردهای محصولات غذایی

▪استانداردهای عمومی و راهنماهای بر چسب گذاری

▪راهنماها و آیین كارهای محصولات غذایی

▪حدمجاز آفت كشها

▪آیین كارها و راهنمای كلی بهداشت مواد غذایی

▪تعیین حد افزودنیهای مواد غذایی

▪تعیین حد افزودنیهای مواد غذایی

▪راه های ارزیابی خطر

▪راهنماهاو توصیه های نحوه اجرای بازرسی وصدور گواهینامه

▪استانداردها و راهنماهاو آیین كارهای آلاینده ها

 

●قوانین و مقررات كدكس

▪ قوانین كدكس هر ساله در كتاب روش اجرائی (procedure manual) تدوین و منتشر میگردد.

▪ قانون كدكس دارای ۱۰ اصل ((article می باشد كه درآن نحوه فعالیتها ، چگونگی پذیرش اعضا،عملكرد آنها و تدوین استانداردها ، تشریح گردیده است.

●تاریخچه كدكس غذایی در ایران

 

▪نخستین طرح شورای كدكس در سال ۱۳۶۳ از سوی مدیریت غذایی و كشاورزی تهیه و منتشر گردید.

▪در سال ۱۳۶۶ اولین اساسنامه آن تدوین شد

. ▪در سال ۱۳۶۸ از سوی مدیریت وقت موسسه مكاتباتی با وزارت امور خارجه و وزارت كشاورزی جهت استقرار دبیرخانه و مكانی برای تشكیل جلسات و سایر موارد انجام شد

▪در طول سالهای فوق ۲۷ نشست در ۱۶ گروه مختلف برگزار گردید كه از سوی مدیر اجرایی كدكس بعنوان اولین كمیته ملی كدكس در آسیا مورد تشویق قرار گرفت.

▪سرانجام با توجه به بحث WHOو مسایل ایجاد شده ار سوی اتحادیه اروپا برای كشور ،مجدداَ در سال ۱۳۷۷ اساسنامه جدیدی تدوین شد.

▪در یكصدو یكمین اجلاس شورای عالی استاندارد ،اساسنامه ای تحت عنوان ”دستور العمل شورای هماهنگی كدكس غذایی ایران“ به تصویب رسید.

●ساختار كدكس صنایع غذایی ایران

شورای هماهنگی كدكس صنایع غذایی ایران شامل كمیسیون ملی غذای ایران N.C.C شامل دبیرخانه كمیسیون ملی كدكس ، كمیته های فنی ، امور مالی

 

●اعضا شورا :

▪وزیر محترم جهاد كشاورزی ▪ وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ▪وزیر محترم بازرگانی▪وزیر محترم صنایع و معادن , وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری ▪رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

●سازمانهای مسئول تشكیل كمیته های فنی :

▪وزارت جهاد كشاورزی ۱۰كمیته▪وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ۲ كمیته ▪ وزارت بازرگانی ۱ كمیته ▪انستیتو علوم تغذیه و صنایع مواد غذایی ۱كمیته ▪موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۸كمیته ▪ وزارت صنایع و معادن ۱كمیته

●كمیته های فنی وزارت جهاد كشاورزی:

▪باقیمانده داروهای دامی ▪غلات، حبوبات و بقولات ▪شیر و فراورده های آن ▪ماهی و فراورده های شیلاتی ▪بقیمانده آفت كش ها▪بهداشت گوشت و فراورده های گوشتی ▪میوه ها و سبزیهای تازه و خشك ▪ مواد غذایی حاصل از فراوری زیستی ▪ خوراك دام و طیور

●كمیته های فنی موسسه استاندارد :

▪ آبمیوه و سایر نوشیدنیها ▪ روغنها و چربیها ▪آلاینده های مواد غذایی▪ برچسب گذاری مواد غذایی ▪ بازرسی و صدور گواهینامه ▪ نمونه برداری و روش آزمون ▪ اصول كلی▪كمیته اجرایی

●سایر كمیته های فنی :

▪ شكر،شكلات و فراورده های كاكائو وزارت بازرگانی ▪افزودنیی های مواد غذایی وزارت بهداشت ▪بهداشت مواد غذایی وزارت بهداشت ▪ تغذیه و رژیم های ویژه غذایی انستیتو علوم تغذیه▪ میوه ها و سبزیهای فرآیند شده وزارت صنایع

●چگونگی ارتباط كمیسیون كدكس غذایی در كشورها

 

▪از طریق contact point

▪موسسهٔ استاندارد عامل ارتباطی كمیسیون كدكس غذایی در ایران است. ▪ دبیرخانه شورای هماهنگی كدكس در موسسه و در مدیریت غذایی و كشاورزی مستقر می باشد. ▪رییس موسسه، نائب رییس شورا و رییس كمیسیون ملی كدكس غذایی ایران میباشد.

●اهم اقدامات انجام شده كدكس غذایی ایران

▪تشكیل چهار جلسه برای شورای هماهنگی كدكس و پنج جلسه جهت كمیسیون ملی كدكس ▪ایجاد هماهنگی در اعزام هیئت های نمایندگی به اجلاس های كدكس▪ تهیه و تصویب شش آیین نامه و روش اجرایی كدكس ▪ تشكیل ۲۱ كمیته فنی▪ تشكیل كمیته منطقه ای خاور نزدیك و كمیته اجرایی در سطح ملی▪ارسال نظرات و پیشنهادات كارشناسی كمیته های فنی به كمیسیون كدكس▪واگذاری پیشنویس تعیین حد مجاز آفلاتوكسین در مغزهای درختی (پسته) به ایران▪تدوین پیش نویس استاندارد بین المللی ، دوغ- مشاركت در تدوین پیش نویس رسمی صدور گواهینامه بازرسی فراورده های غذایی – پیشنهاد تكمیل پیش نویس راهنمای تجزیه و تحلیل ارزیابی خطر▪پیشنهاد طرح تخصیص بودجه كدكس جهت انجام بهینه امور در سطح كشور و پیگیری آن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ▪ صدوراحكام برای رئوسا و دبیران و اعضای كمیته فنی ▪ایجاد هماهنگی استفاده از امكانات مالی و فنی صندوق مشتركFAO/WHO –trust fund بمنظور شركت در اجلاسهای كدكس. ▪ تهیه ۵ فصلنامه داخلی كدكس غذایی ایران▪ایجاد وب سایتهای كدكس غذایی ایران جهت تعاملات و اطلاعات كمیته های فنی با آدرس اینترنتی

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

▪پیشنهاد تدوین استراتژی ملی كدكس با توجه به درخواست كمیته ها و اعلام نظر از سازمانها در این رابطه . ▪تهیه فراخوان كدكس مبنی بر جذب متخصصان و كارشناسان برای عضویت در كمیته های فنی كه بالغ بر ۱۶۵ نفر اعلام آمادگی نموده اند.

منبع:nano.ir

articles.ir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...