رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

Hussaini Hanging Bridge, Pakistan

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpFAHRUdA0uDG9ZZlQ6BjoCewsTVmEGPg41UTtXblVjUylUF1x9V25RN1hpCWwDe1RQAzIAPQY5CSYAd1ZgWGdaIAA3VDcNbQx2WTxUbQZqAngLMVZwBjc,.jpg

 

Aiguille du Midi Bridge, France

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpMAGhUYA0oDGdZY1Q4BjYCews_VnUGfQ4fUTtXZFVtUylUF1x9V25RN1hpCWwDe1RGAyEANwY-CTYAZlYsWD9aPQAxVH8NaQw_WTdUegY5AiYLPA,,.jpg

William Preston Lane, Jr. Memorial Bridge (Bay Bridge), Maryland

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpaAGhUaw0xDGdZblQ5Bn4CBgspVmUGIw4mUT1XblUpU0hUNFxhV2JRflhECXsDeFQtAx4AMwY9CToAcVZoWGhaYQAsVEUNLwxnWWtUMwY2AnsLGVZhBikOf1EQV3JVbVNgVDJcalcqUR5Ybwl7Ay9UbAMyADgGNAl4ADVWMVg5WnUANVQyDW0MIFllVCQGNA,,.jpg

Sidu River Bridge, China

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpeAGhUYw0oDCNZXVQ9BiUCMwspVi0GEg4gUTtXZFVjU2FUeFxMV29ROlhgCWgDe1Q2A2MAZgYoCWEANlYxWCdaZwBxVGA,.jpg

Royal Gorge Bridge, Colorado

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpfAG5Ufg08DGJZIlQTBjwCJAs8VmUGfQ4QUSBXaVVgU2NUMFwiV0RRPFhiCWYDJFRhAzcAOQZ9CWMAM1YxWHFaPgA4VDUNcwxkWX9UMw,,.jpg

Puente de Ojuela, Mexico

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpdAHRUYg0zDHpZalR5BjcCMwt2Vk8GOg4nUTdXbFVlUylUGFxqV39ROlhtCWYDe1Q2A2MAZgYoCWEANlYxWCdaZwBxVGA,.jpg

U Pain Bridge, Myanmar

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpYACxUVw08DGdZYVR5BhECJAsyVmQGNw43UX9XTVV9U2VUO1xiV2ZRIVgjCT8DZlQwAysAZQZpCWwALVZrWHlaag,,.jpg

Iya Valley Vine Bridges, Japan

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpEAHhUZg1wDFhZblQ4Bj8CMwsiVi0GBg47UTxXZVUpU0ZUJ1xmV2NRNFhrCXoDe1RKAzIAJgYxCTsALlY3WDlaPQB5VDMNaAw-WSFUPgYjAjE,.jpg

Cikurutug Bridge, Indonesia

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpOAGhUbA0oDHxZelQgBiYCMQt2VkIGIg47UTZXZ1VhUylUHFxhV2NRPFhgCWwDJVRpAzIAewZmCWUAM1Z5WD1aOAAxVCkNNwx-WWg,.jpg

Carrick-a-Rede Rope Bridge, Northern Ireland

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpOAGBUdQ0vDGdZbFQ_Bn4CNwt2VlIGNQ42UTdXLVVWU2tUJVxqVypREVh8CWADMlRnAzYAewYeCToAcVZ1WGFaaABzVGkNcAxHWX1UMQY_AjcLNVZkBn0OZFFiVzBVfFMwVGBcP1cpUTlYfglu.jpg

Capilano Suspension Bridge, Canada

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpOAGBUdw00DGJZblQ6BjwCewsIVnUGIw4iUTdXblV3U21UOlxhVypREVh8CWADMlRnAzYAewYTCTQAbVZgWG1abAAsVDENbQw-WXdUYAZmAmYLdVZqBiAONQ,,.jpg

Trift Suspension Bridge, Switzerland

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpZAHNUbg07DHpZIlQHBiYCJQsrVmUGPg4hUTtXb1VqUylUF1x9V25RN1hpCWwDe1RTAyQAPwYkCS8AZlZzWGVabABvVGMNcAw4WT9UZAYrAmILa1YwBn4OOFEiV2c,.jpg

Canopy Walk, Ghana

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpOAGBUaQ0yDH5ZdlR5BgQCNws3VmsGfQ4VUTpXYVVqU2VUeFw5VzdRY1h2CT0DY1QwA30APAYgCTI,.jpg

Mackinac Bridge, Michigan

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpAAGBUZA02DGdZYVQ1BjACewsZVnIGOQ42UTVXZVUpU0lUPFxsV29ROlhpCWgDOFQtA2UAZgZgCS0AN1Y0WDlaIwBrVHcNOg,,.jpg

 

Millau Viaduct, France

 

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpAAGhUaw0xDG9ZelR5BgUCPws6VmQGJQ4xUSZXLVVCU3ZUNFxhV2RRNlgjCT8DZlQwAysAZQZpCW0ALVZrWHlaag,,.jpg

خب نظر شما چيه .... ؟

:ws52:

 

لینک به دیدگاه
Hussaini Hanging Bridge, Pakistan

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpFAHRUdA0uDG9ZZlQ6BjoCewsTVmEGPg41UTtXblVjUylUF1x9V25RN1hpCWwDe1RQAzIAPQY5CSYAd1ZgWGdaIAA3VDcNbQx2WTxUbQZqAngLMVZwBjc,.jpg

 

 

 

 

U Pain Bridge, Myanmar

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpYACxUVw08DGdZYVR5BhECJAsyVmQGNw43UX9XTVV9U2VUO1xiV2ZRIVgjCT8DZlQwAysAZQZpCWwALVZrWHlaag,,.jpg

 

Iya Valley Vine Bridges, Japan

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpEAHhUZg1wDFhZblQ4Bj8CMwsiVi0GBg47UTxXZVUpU0ZUJ1xmV2NRNFhrCXoDe1RKAzIAJgYxCTsALlY3WDlaPQB5VDMNaAw-WSFUPgYjAjE,.jpg

 

Cikurutug Bridge, Indonesia

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpOAGhUbA0oDHxZelQgBiYCMQt2VkIGIg47UTZXZ1VhUylUHFxhV2NRPFhgCWwDJVRpAzIAewZmCWUAM1Z5WD1aOAAxVCkNNwx-WWg,.jpg

 

 

 

Trift Suspension Bridge, Switzerland

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpZAHNUbg07DHpZIlQHBiYCJQsrVmUGPg4hUTtXb1VqUylUF1x9V25RN1hpCWwDe1RTAyQAPwYkCS8AZlZzWGVabABvVGMNcAw4WT9UZAYrAmILa1YwBn4OOFEiV2c,.jpg

 

Canopy Walk, Ghana

V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYeglhAzNUdwM8ADgGNAknAGxWdFh6WiMAYlRoDTAMIVl4VCQGfgI1CzRWbgYkDjdRPFd0VStTcVQlXGNXaFEyWGoJegN5VDIDYwBnBmEJegAzVjBYJlpOAGBUaQ0yDH5ZdlR5BgQCNws3VmsGfQ4VUTpXYVVqU2VUeFw5VzdRY1h2CT0DY1QwA30APAYgCTI,.jpg

خب نظر شما چيه .... ؟

:ws52:

 

اينا ديگه آخرشن:banel_smiley_52:

لینک به دیدگاه

واقعا دستشون درد نکنه...........:ws52:اینها رو آخه چه جوری میسازند؟؟؟؟؟؟؟؟:jawdrop:

من که فکر نکنم جرأت کنم حتی از روشون رد بشم:banel_smiley_52:

لینک به دیدگاه
نه.اتفاقی نمیوفته که.خطرش کمتر از پرواز با هواپیماهای داخلیه:ws28:

 

 

اینو خوب اومدی ولی برای رفتن پیش این پلها باید حتما باهواپیما بری اول اونهم از نوع داخلیش:ws3:

لینک به دیدگاه
اینو خوب اومدی ولی برای رفتن پیش این پلها باید حتما باهواپیما بری اول اونهم از نوع داخلیش:ws3:

نخیر.با کشتی میرم دبی.بعدش هم با first class میرم:a030:

لینک به دیدگاه
نه.اتفاقی نمیوفته که.خطرش کمتر از پرواز با هواپیماهای داخلیه:ws28:

اینو خوب اومدی:ws28:

اینو خوب اومدی ولی برای رفتن پیش این پلها باید حتما باهواپیما بری اول اونهم از نوع داخلیش:ws3:

:ws3:

نخیر.با کشتی میرم دبی.بعدش هم با first class میرم:a030:

فکر همه جاشو کرده:ws3:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...