رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

چکیده : سیستم های برقی موتور محرک های اولیه هستند از همه کشورهای صنعتی.

The application of a motor management program is necessary for bottom-line profits in all industrial facilities and commercial buildings.

استفاده از برنامه مدیریت موتور لازم است برای پایین خط سود در تمام تجهیزات صنعتی و ساختمان های تجاری.

A key consideration for the development of these motor management programs is ensuring that it is the most cost effective program possible.

توجه کلیدی برای توسعه این برنامه های مدیریت موتور تضمین آن است که موثر ترین برنامه هزینه امکان پذیر است.

The use of combined Reliability-Centered Maintenance (RCM) based and a follow-up Backfit RCM based program, for continuous improvement, is an outstanding process for achieving this goal.

استفاده از ترکیب قابلیت اطمینان محور تعمیر و نگهداری (RCM) و بر اساس پیگیری Backfit بر اساس برنامه RCM ، برای بهبود مستمر است ، برجسته روند برای دستیابی به این هدف.

The purpose of this paper is to discuss the application and implementation of an electrical RCM/backfit RCM based program designed to guide the user in the development and continuous improvement of a motor management and motor diagnostics program and not to discuss the details of the processes.

هدف از این مقاله به بحث در مورد نرم افزار و اجرای RCM برق / RCM بر اساس برنامه طراحی شده برای backfit راهنمای کاربر را در توسعه و بهبود مستمر از مدیریت موتور و موتور برنامه تشخیص است و نه به بحث در مورد جزئیات از فرایندهای.

An example of a 50 horsepower pump and motor system, as one of many critical systems, will be used.

به عنوان مثال از 50 اسب بخار موتور پمپ و سیستم ، به عنوان یکی از حیاتی بسیاری از سیستم ، استفاده خواهد شد.

Basic findings, decisions, selection of equipment, root cause failure analysis and review using Backfit RCM will be followed with the assumption that the pump system met the appropriate criteria.

یافته های اساسی ، تصمیم گیری ، انتخاب تجهیزات ، ریشه باعث تجزیه و تحلیل شکست و بررسی با استفاده از RCM Backfit خواهد شد معیار به دنبال با فرض این که پمپ سیستم ملاقات مناسب.

Finally, a discussion of simple payback for the application of the program will be presented.

در نهایت ، بحث در مورد بازپرداخته ساده برای استفاده از برنامه ارائه خواهد شد.

Introduction

معرفی

The United States generated over 3,848 Billion kWh of electricity in 2003 of which approximately 2,270 Billion kWh (59%) were consumed by electric motor systems.

ایالات متحده تولید بیش از 2003 میلیارد 3،848 kWh برق در آن در حدود 2،270 kWh میلیارد دلار (59 ٪) سیستم های موتور الکتریکی توسط مصرف شد.

Over 70% of the electric energy bill of an average manufacturing facility, and over 90% of an average process facility, is consumed by electric motor systems.

بیش از 70 ٪ از انرژی الکتریکی از لایحه تسهیلات ساخت به طور متوسط ، و بیش از 90 ٪ از تاسیسات فرآیند به طور متوسط است ، سیستم های موتور الکتریکی مصرف شده توسط.

It is not unknown for an electric motor system fault to shut down a facility, or portion of a facility, for hours, days or longer.

این است دیگر نمی ناشناخته برای سیستم موتور الکتریکی گسل را تعطیل تاسیسات ، یا بخشی از تسهیلات ، برای ساعت ، روز یا.

However, the reliability of the motor system, as well as general motor maintenance and repair, is one of the least understood parts of any maintenance and reliability program.

با این حال ، قابلیت اطمینان از سیستم موتور ، و همچنین به طور کلی تعمیر و نگهداری موتور و تعمیر ، برنامه است یکی از درک دست کم بخش هایی از هر تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان.

In order to start and operate an electric motor program, you must have an overview of the motor systems in your facility, the failure modes of those systems, the equipment that can monitor this condition and how to verify the effectiveness of the program.

به منظور شروع و راه اندازی برنامه های موتور الکتریکی ، شما باید برنامه را یک مرور کلی موتور از سیستم های خود را در مرکز ، عدم حالت از این سیستم ها ، تجهیزات است که این بیماری می تواند نظارت و نحوه بررسی اثربخشی.

The best method of performing these tasks effectively is to use an RCM based approach followed with a Backfit RCM based approach for reviewing the effectiveness of the program.

بهترین روش انجام این وظایف به طور موثر استفاده از رویکرد مبتنی بر RCM به دنبال با Backfit بر اساس روش RCM برای بررسی اثر بخشی برنامه است.

The RCM based process involves the identification of the expected functions of the equipment to be used, the identification of the components of the system, the potential faults for each component and the identification of methods to allow the faults to occur, identify the faults or design the faults out of the system.

بر اساس فرایند RCM شامل شناسایی از توابع انتظار می رود از تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد ، شناسایی اجزای سیستم ، گسل بالقوه برای هر جزء و شناسایی مواد و روش ها اجازه می دهد تا گسل رخ می دهد ، شناسایی گسلها و یا طراحی گسل از سیستم.

The Backfit RCM process involves the review of failures in the system and history, then the effectiveness of the maintenance processes that had been implemented.

Backfit فرایند RCM شامل بررسی از شکست در نظام و سابقه ، پس از آن اثر فرآیندهای نگهداری و تعمیرات که اجرا شده بود.

An electric motor system is complex in that it consists of the distribution system, the controls, the motor, the coupling, the driven equipment and the load.

سیستم موتور الکتریکی پیچیده است که در آن بار شامل توزیع از سیستم ، کنترل ، موتور ، کوپلینگ ، هدایت و تجهیزات.

For the purposes of this paper, we shall consider a 50 horsepower pump supplying cooling water to a critical process, as we run through an example of how the process may be applied.

برای اهداف این مقاله ، ما باید در نظر 50 اسب بخار پمپ تامین آب خنک کننده به روند انتقادی ، همانطور که ما اجرا از طریق اعمال یک مثال از چگونگی روند ممکن است.

The RCM Process

فرآیند RCM

In the first part of the RCM process, critical equipment is selected that will have an effect on process or safety.

در بخش اول از فرایند RCM ، تجهیزات بحرانی انتخاب شده است که ایمنی را بر روند و یا.

This is completed by including production, maintenance, operators and an RCM specialist in the associated meetings.

این جلسات که توسط از جمله تولید ، تعمیر و نگهداری ، اپراتورها و RCM متخصص در ارتباط.

In the case of our example, it is determined by the committee that the 50 horsepower cooling pump is critical to the process and should be included in the process.

در مورد مثال ما ، آن است که فرایند تعیین شده توسط کمیته که 50 اسب بخار پمپ خنک کننده بسیار مهم است به روند و باید گنجانده شود در.

The next step is then to identify potential faults in the pump system by performing an FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).

گام بعدی این است که پس از آن برای شناسایی گسل بالقوه در سیستم پمپ با انجام FMEA (نحوه شکست و تجزیه و تحلیل اثرات).

The FMEA involves breaking the system down into components then reviewing the potential faults for each of the components.

FMEA شامل شکستن سیستم پایین را به اجزای آن بررسی گسل بالقوه برای هر یک از اجزا هستند.

The chance of each fault is estimated then the impact of each fault is evaluated against the purpose (mission) of the equipment.

شانس هر یک از گسل تخمین زده می شود و سپس تاثیر هر یک از گسل است تجهیزات ارزیابی علیه هدف (رسالت) از.

Following these steps, methods for testing, design or allowing the faults to occur are determined.

پس از این مراحل ، مواد و روش ها برای آزمایش ، طراحی و یا اجازه می دهد گسل به رخ می دهند مصمم هستیم.

Following is an example of a simple FMEA breakdown of components and failure modes:

در ادامه نمونه ای از یک FMEA تجزیه ساده از اجزا و حالات شکست :

1.

1.

Power Distribution System

قدرت سیستم های توزیع

1.1.

1.1.

Power Quality

کیفیت برق

1.1.1.

1.1.1.

Voltage and Current Harmonics: System heating, degradation of electronic components and controls.

ولتاژ و جریان هارمونی : سیستم گرمایش ، تخریب و از قطعات الکترونیک و کنترل.

Limits are 3% Current and 5% Voltage THD.

محدوده کنونی هستند 3 ٪ و 5 ٪ THD ولتاژ.

In our example, this is a strong possibility due to computers, electronic controls and variable frequency drives.

در مثال ما ، این درایو است احتمال قوی به دلیل کامپیوترهای الکترونیکی ، کنترل فرکانس متغیر و.

It is decided that this could have some impact on overall operations, but little effect on the pump system.

این تصمیم گرفت که این عملیات می تواند برخی از اثرات کلی بر است ، اما تاثیر کمی بر روی سیستم پمپ.

It is determined that this condition should be monitored.

این مصمم است که این وضعیت باید مانیتور شود.

1.1.2.

1.1.2.

Over/Under Voltage Conditions: Can cause winding failure in the motor.

بیش از / در شرایط ولتاژ : می تواند باعث شکست در سیم پیچ موتور.

It is decided that this is a rare occurrence, but serious.

این تصمیم گرفت که این یک اتفاق نادر است ، اما جدی است.

It is determined that this condition should be monitored as the equipment used to evaluate voltage and current harmonics will also accomplish this task.

این مصمم است که این وضعیت باید وظیفه نظارت به عنوان تجهیزات استفاده می شود به ولتاژ و جریان ارزیابی هارمونیکها نیز انجام این کار.

1.1.3.

1.1.3.

Voltage Unbalance: Can cause winding failure in the motor.

عدم تعادل ولتاژ : می تواند باعث شکست در سیم پیچ موتور.

It is determined that this is a possibility and that the impact is severe.

این مصمم است که این امکان و این که ضربه شدید است.

It is determined that an electronic overload can be installed in the motor control that can alarm this condition.

مصمم است که این اضافه بار الکترونیکی می تواند شرایط موتور نصب شده است که می تواند در کنترل این آلارم.

1.1.4.

1.1.4.

Power Factor: Can cause winding overload, cable faults and can exaggerate other electrical faults including voltage sag on motor starting.

ضریب قدرت : آیا می توانم و سیم پیچ باعث بیش از حد کابل ، گسل می تواند شروع دیگری مبالغه گسل ولتاژ برق از جمله خم شدن بر روی موتور.

It is determined that power factor correction has been applied and that no monitoring is required.

این مصمم است که قدرت اصلاح عامل استفاده شده است و هیچ نظارت مورد نیاز است.

1.1.5.

1.1.5.

Sags/Swells and Transients: It is determined that these are rare and have limited effect on the pump system.

Sags / متورم و گذرا : به مصمم است که این بسیار نادر است و تاثیر محدود بر روی سیستم پمپ.

1.1.6.

1.1.6.

Overload: It is determined that the system is sized correctly and no action is required.

اضافه بار : آن مصمم است که سیستم به اندازه صحیح و بدون عمل مورد نیاز است.

1.2.

1.2.

Transformer Faults (The transformer is a critical part of the system)

گسلهای ترانسفورماتور (ترانسفورماتور است بخش مهمی از سیستم)

1.2.1.

1.2.1.

Insulation to Ground: Will cause the electrical system to fail.

عایق به زمین : آیا علت شکست برق سیستم را به.

This is considered extremely serious but rare.

این در نظر گرفته است بسیار جدی اما نادر است.

Monitoring is recommended.

مانیتورینگ توصیه می شود.

1.2.2.

1.2.2.

Winding Shorts: Same as insulation to ground.

سیم پیچ شلوارک : همانند عایق به زمین.

Monitoring is recommended.

مانیتورینگ توصیه می شود.

1.2.3.

1.2.3.

Loose Connections: Will cause both a potential electrical problem and can be a fire hazard.

اتصالات سست : آیا و علت هر دو پتانسیل الکتریکی یک مشکل می تواند یک خطر آتش سوزی.

It is determined that monitoring is required.

مصمم است که این نظارت لازم است.

1.2.4.

1.2.4.

Electrical Vibration: May be the root cause for the other faults.

لرزش برق : ممکن است علت ریشه ای برای گسل دیگر.

In addition, is a potential noise hazard.

به علاوه ، خطر بالقوه است سر و صدا.

It is determined that monitoring is recommended.

این مصمم است که نظارت توصیه می شود.

1.3.

1.3.

Cables (Critical part of the system)

کابل (بخش مهمی از سیستم)

1.3.1.

1.3.1.

Thermal Breakdown: Will cause other cable faults due to insulation failure.

شکست حرارتی : آیا شکست کابل دیگر علت خطاهای ناشی از عایق به.

It is considered both extremely serious and a potential safety hazard, but rare.

است در نظر گرفته هر دو بسیار جدی و خطر بالقوه ایمنی ، اما نادر است.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

1.3.2.

1.3.2.

Contamination: May cause thermal breakdown, shorts or grounds.

آلودگی : ممکن است باعث شکست حرارتی ، شلوارک یا در مجاورت.

Considered common but this type of failure is determined to be rare.

مشترک در نظر گرفته شده اما این نوع شکست است مشخص می شود نادر است.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

1.3.3.

1.3.3.

Shorts and Grounds: Will cause failure of the system and is determined to be rare.

شورت و سلامت : آیا علت شکست و از سیستم تعیین می شود نادر است.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

1.3.4.

1.3.4.

Open Connection/Broken Conductors: Will cause failure of the system and is determined to be rare.

اتصال باز / هادی شکسته : آیا علت شکست و از سیستم تعیین می شود نادر است.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

2.

2.

Controls and Motor Control Center

کنترل موتور و مرکز کنترل

2.1.

2.1.

Loose Connections: Will cause failure of the system if left uncorrected.

اتصالات سست : آیا اصلاح نشده علت شکست سیستم در صورت باقی مانده است.

Monitoring is required.

نظارت مورد نیاز است.

2.2.

2.2.

Bad Contacts: Same as loose connections and considered common.

بد تماس با ما : همان اتصالات سست در نظر گرفته و رایج است.

Monitoring is required.

نظارت مورد نیاز است.

2.3.

2.3.

Bad Contactor Coil: Will cause system failure but extremely rare.

بد کنتاکتور کویل : آیا علت شکست نظام اما بسیار نادر است.

Monitoring not considered.

نظارت در نظر گرفته نشده.

2.4.

2.4.

Control Circuit Fuse: Will cause system failure but extremely rare.

فیوز کنترل مدار : آیا علت شکست نظام اما بسیار نادر است.

Monitoring not considered.

نظارت در نظر گرفته نشده.

2.5.

2.5.

Failure of Power Factor Correction Capacitors: Little to no impact on the electrical system.

شکست اصلاح ضریب قدرت خازن : کوچولو به هیچ تاثیری بر سیستم الکتریکی.

Monitoring not considered.

نظارت در نظر گرفته نشده.

3.

3.

Electric Motor

موتور الکتریکی

3.1.

3.1.

Mechanical Faults

گسلهای مکانیک

3.1.1.

3.1.1.

Bearings: Normally a long term fault that can be monitored.

بلبرینگ : به طور معمول مدت گسل طولانی است که می تواند مانیتور شده است.

Considered occasional, but related to normal maintenance practices.

گاه به گاه در نظر گرفته شده است ، اما در رابطه با شیوه نگهداری طبیعی است.

A review of greasing practices recommended and monitoring recommended.

بررسی شیوه های greasing توصیه می شود و نظارت توصیه می شود.

3.1.2.

3.1.2.

Bad Mechanical Fits: Same as bearings, usually related.

بد مکانیک متناسب : همان یاطاقان ¬ های ، معمولا مربوط.

Monitoring considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شود.

3.1.3.

3.1.3.

Vibration/Unbalance: Will reduce long term reliability.

ارتعاشات / عدم تعادل : آیا قابلیت اطمینان در دراز مدت کاهش دهد.

Monitoring considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شود.

3.2.

3.2.

Electrical Faults

گسلهای برق

3.2.1.

3.2.1.

Winding Shorts: Normally a long term fault that can be monitored in this size motor.

سیم پیچ شلوارک : به طور معمول در دراز مدت گسله است که می تواند موتور کنترل اندازه این در.

Considered rare.

در نظر گرفته شده نادر است.

Monitoring recommended.

مانیتورینگ توصیه می شود.

3.2.2.

3.2.2.

Insulation to Ground Faults: Same as winding shorts, but less frequent.

عایق به گسلهای زمین : همان شورت سیم پیچ ، اما کمتر مکرر.

Monitoring recommended.

مانیتورینگ توصیه می شود.

3.2.3.

3.2.3.

Contamination: Common and will lead to winding shorts, insulation to ground faults and mechanical faults.

آلودگی : مشترک خواهد شد و منجر به شورت سیم پیچ ، عایق به گسل و گسل زمین مکانیکی.

Considered serious in this application so monitoring is required.

در نظر گرفته جدی در این نرم افزار تا نظارت لازم است.

3.2.4.

3.2.4.

Rotor Faults: Nearly non-existent in this size and type of application.

گسلهای روتور : تقریبا غیر موجود در این اندازه و نوع نرم افزار.

Monitoring not considered, but may occur as part of other monitoring practices.

مانیتورینگ محسوب نمی شود ، اما ممکن است رخ دهد به عنوان بخشی از شیوه های نظارت بر دیگر.

3.2.5.

3.2.5.

Air Gap Faults: Normally the result of mechanical issues such as soft foot, a poor base or faulty assembly.

هوا گسلهای گپ : به طور معمول ناشی از مسائل مکانیکی ، مانند پا نرم و پایه ضعیف یا مونتاژ معیوب.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

4.

4.

Coupling

جفت

4.1.

4.1.

Misalignment: May cause premature failure of system components.

Misalignment : ممکن است باعث نارسایی زودرس از اجزای سیستم.

Considered extremely rare in cases where the alignment is checked on installation.

در نظر گرفته شده بسیار نادر است در مواردی که هم ترازی است نصب چک کنید.

Monitoring is not considered.

نظارت در نظر گرفته شده است.

4.2.

4.2.

Insert Wear: Can cause failure of equipment to perform.

درج بپوشید : آیا می توانم انجام شود تجهیزات به شکست.

Considered rare.

در نظر گرفته شده نادر است.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

5.

5.

Pump

تلمبه

5.1.

5.1.

Seals: Will not cause the system to fail, but can cause safety issues due to water leakage.

مهر : شکست خواهد خورد و نه علت سیستم ، اما می تواند باعث نشت مسائل ایمنی به علت آب.

Monitoring is considered.

مانیتورینگ نظر گرفته شده است.

5.2.

5.2.

Impellor Wear: Will cause the system to eventually not meet operational requirements.

Impellor بپوشید : علت نیازهای عملیاتی سیستم را به ملاقات نمی نهایت.

Considered rare.

در نظر گرفته شده نادر است.

Monitoring is recommended.

مانیتورینگ توصیه می شود.

5.3.

5.3.

Bearings: Normally a long term fault that can be monitored.

بلبرینگ : به طور معمول مدت گسل طولانی است که می تواند مانیتور شده است.

Considered occasional, but related to normal maintenance practices.

گاه به گاه در نظر گرفته شده است ، اما در رابطه با شیوه نگهداری طبیعی است.

A review of greasing practices recommended and monitoring recommended.

بررسی شیوه های greasing توصیه می شود و نظارت توصیه می شود.

The following conclusions can be determined from the review:

نتایج زیر را می توان بررسی مشخص از :

1.

1.

Future designs of this type of critical process should be considered for a redundancy.

طرح های آینده این نوع از فرایند بحرانی باید افزونگی در نظر گرفته شده برای.

2.

2.

Power quality monitoring should be included as part of the Condition Based Monitoring (CBM) program.

قدرت نظارت بر کیفیت باید برنامه گنجانده شده به عنوان بخشی از نظارت بر اساس وضعیت (CBM).

As this will have some bearing on the operation of the critical equipment, it should be performed semi-annually.

از آنجا که این تجهیزات خواهد شد که برخی از تحمل در رابطه با عملکرد بحرانی ، باید آن را انجام نیمه سال می باشد.

3.

3.

Transformer monitoring should also be included as part of the CBM program.

مانیتورینگ ترانسفورماتور نیز باید CBM برنامه گنجانده شود به عنوان بخشی از.

It should be performed annually.

لازم به انجام در سال است.

4.

4.

Cabling should be visually inspected and inspected as an incidental part of the transformer and motor CBM program.

کابل کشی باید دید بازرسی و بازرسی به عنوان اتفاقی از ترانسفورماتور و موتور برنامه CBM.

5.

5.

In the MCC, contacts should be visually inspected and CBM performed quarterly.

در این مؤسسه ، مخاطبین باید بازرسی بصری و CBM انجام سه ماهه.

An electronic overload should be installed.

اضافه بار الکترونیکی باید نصب شده باشد.

6.

6.

The motor should have quarterly electrical and mechanical CBM performed.

موتور باید CBM اند سه ماهه الکتریکی و مکانیکی انجام می شود.

A greasing program should be reviewed and implemented.

برنامه greasing باید مورد بررسی و اجرا شود.

7.

7.

Monitoring of the coupling should be incidental to the motor and pump CBM.

مانیتورینگ از جفت باید اتفاقی به موتور و پمپ CBM.

A visual inspection should be performed on the insert quarterly as part of the CBM.

بازرسی بصری باید CBM انجام درج در فصلنامه به عنوان بخشی از.

8.

8.

Visual monitoring of the pump seal should be performed when inspecting the coupling insert.

نظارت تصویری از مهر و موم پمپ باید انجام شود که بازرسی قرار دادن جفت.

The impellor and bearings should be inspected as part of the CBM program quarterly.

impellor و یاطاقان ¬ های بازرسی باید سه ماه به عنوان بخشی از برنامه CBM.

Once this stage is complete, a review of CBM equipment to accomplish the task should be performed.

پس از این مرحله کامل شده است ، یک بررسی از تجهیزات CBM برای به انجام رساندن وظیفه باید انجام شود.

Of course, this is normally performed following a review of all equipment.

البته ، این است که به طور معمول تجهیزات و پس از بررسی از همه.

Selection of CBM Equipment

انتخاب تجهیزات CBM

The selection of appropriate condition based monitoring equipment is critical to the success of the program.

انتخاب مناسب تجهیزات نظارت بر اساس شرایط حیاتی است به موفقیت برنامه است.

This requires a review of the technologies and the capabilities of each.

این نیاز به بررسی از فناوری ها و توانایی های هر یک.

Following are a number of the technologies and their applications:

در زیر تعدادی از فن آوری و کاربرد آنها :

De-Energized Testing:

د انرژی تست :

ü

ü

DC High Potential Testing – By applying a voltage of twice the motor rated voltage plus 1,000 volts for AC and an additional 1.7 times that value for DC high potential (usually with a multiplier to reduce the stress on the insulation system), the insulation system between the motor windings and ground (ground-wall insulation) is evaluated.

دی سی بالقوه تست -- با اعمال ولتاژ از دو برابر ولتاژ نامی موتور به علاوه 1،000 ولت برای برق مستقیم و 1.7 برابر مقدار اضافی برای بالا بالقوه دی سی (معمولا با چند برابر به منظور کاهش تنش بر روی سیستم عایق) ، سیستم عایق بین سیم پیچ موتور و زمین (زمین دیوار عایق) است بررسی قرار گرفت.

The test is widely considered potentially destructive.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

آزمون به طور گسترده ای در نظر گرفته به طور بالقوه مخرب است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ü

ü

Surge comparison testing: Using pulses of voltage at values calculated the same as high potential testing, the impedance of each phase of a motor are compared graphically.

موج مقایسه تست : با استفاده از پالس ولتاژ در ارزش محاسبه همان بالقوه آزمایش بالا ، امپدانس هر فاز از یک موتور گرافیکی نسبت می دهند.

The purpose of the test is to detect shorted turns within the first few turns of each phase.

هدف از این تست برای تشخیص نوبت shorted در چند نوبت اول هر مرحله.

The test is normally performed in manufacturing and rewinding applications as it is best performed without a rotor in the stator.

آزمون استاتور است به طور معمول انجام شده در ساخت و rewinding برنامه های کاربردی آن را به عنوان بهترین اجرا بدون روتور در.

This test is widely considered potentially destructive, and is primarily used as a go/no-go test with no true ability to trend.

این آزمون به طور گسترده ای در نظر گرفته به طور بالقوه مخرب است و در درجه اول به عنوان روند مورد استفاده قرار برو / رفتن بدون آزمون واقعی با هیچ توانایی.

ü

ü

Insulation tester: This test places a DC voltage between the windings and ground.

تستر عایق : این تست ولتاژ دی سی اماکن بین سیم پیچ و زمین.

Low current leakage is measured and converted to a measurement of meg, gig or tera-Ohms.

جریان نشتی کم اندازه گیری و تبدیل به یک اندازه گیری از مگ ، فرفره یا ترا - اهم.

ü

ü

Polarization Index testing: Using an insulation tester, the 10 minute to 1 minute values are viewed and a ratio produced.

قطبش تست صفحه اول : با استفاده از تستر عایق ، دقیقه 10 - 1 ارزش دقیقه ها بازدید و نسبت تولید می شود.

According to the IEEE 43-2000, insulation values over 5,000 MegOhms need not be evaluated using PI.

بر اساس IEEE 43-2000 ، ارزش عایق بیش از 5،000 MegOhms لازم نیست ارزیابی با استفاده از پی.

The test is used to detect severe winding contamination or overheated insulation systems.

آزمون مورد استفاده برای شناسایی سیم پیچ شدید آلودگی بیش از حد گرم یا سیستم های عایق.

ü

ü

Ohm, Milli-Ohm testing: Using an Ohm or Milli-Ohm meter, values are measured and compared between windings of an electric motor.

اهم ، میلی اهم تست : با استفاده از اهم یا میلی اهم متر ، ارزش ها در اندازه گیری و مقایسه بین سیم پیچ از یک موتور الکتریکی می باشد.

These measurements are normally taken to detect loose connections, broken connections and very late stage winding faults.

این اندازه گیری ها به طور معمول انجام شده به شناسایی اتصالات سست ، اتصالات شکسته و خیلی دیر مرحله سیم پیچ گسل.

ü

ü

Motor Circuit Analysis (MCA) testing: Instruments using values of resistance, impedance, inductance, phase angle, current/frequency response, and insulation testing can be used to troubleshoot, commission and evaluate control, connection, cable, stator, rotor, air gap and insulation to ground health.

مدار موتور تجزیه و تحلیل (MCA) تست : با استفاده از مقادیر اسناد مقاومت ، امپدانس ، اندوکتانس ، زاویه فاز ، جاری / واکنش بسامدی ، عایق کاری و آزمایش می توان برای عیب یابی ، کمیسیون کنترل و ارزیابی ، اتصال ، کابل ، استاتور ، روتور ، شکاف هوایی عایق و سلامت به زمین.

Using a low voltage output, readings are read through a series of bridges and evaluated.

با استفاده از ولتاژ خروجی پایین ، خوانش پلی خواندن از طریق یک سری از و بررسی قرار گرفت.

Non-destructive and trendable readings often months in advance of electrical failure.

غیر مخرب و trendable خوانش اغلب ماه پیش از شکست الکتریکی.

Energized Testing:

تست انرژی :

ü

ü

Vibration Analysis: Mechanical vibration is measured through a transducer providing overall vibration values and FFT analysis.

تجزیه و تحلیل ارتعاشات : ارتعاش مکانیکی است تجزیه و تحلیل اندازه گیری از طریق یک مبدل ارتعاش کلی ارائه نمودن مقادیر و FFT.

These values provide indicators of mechanical faults and degree of faults, can be trended and will provide information on some electrical and rotor problems that vary based upon the loading of the motor.

این ارزش ها ارائه شاخص های عیب ها و کاستی مکانیکی و درجه ای از گسلها ، می تواند trended خواهد شد و ارائه اطلاعات در مورد موتور های الکتریکی روتور و برخی از مشکلات که متفاوت بر اساس بار از.

Minimum load requirements for electric motors to detect faults in the rotor. Requires a working knowledge of the system being tested. Can detect bearing wear well in advance of a fault.

بار مورد نیاز برای موتور الکتریکی برای تشخیص گسل در روتور. نیاز به دانش و مشغول به کار بودن سیستم تست شده است. می توانید تشخیص بلبرینگ سایش خوبی در پیش از گسل.

ü

ü

Infrared analysis provides information on the temperature difference between objects.

مادون قرمز تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به اختلاف درجه حرارت بین اشیاء.

Faults are detected and trended based upon degree of fault.

گسلها trended تشخیص داده و بر اساس درجه تقصیر.

Excellent for detecting loose connections and other electrical faults with some ability to detect mechanical faults.

عالی برای شناسایی اتصالات سست و دیگر گسل برق با برخی از توانایی تشخیص گسل مکانیکی.

Readings will vary with load.

خوانش خواهد بار متفاوت است با.

Requires a working knowledge of the system being tested.

نیاز به دانش و مشغول به کار بودن سیستم تست شده است.

ü

ü

Ultrasonic instruments measure low and high frequency noise.

التراسونیک اندازه گیری ابزار کم و زیاد سر و صدا فرکانس.

Will detect a variety of electrical and mechanical issues towards the late stages of fault.

را شناسایی انواع مکانیکی و الکتریکی نسبت به مسائل مربوط به مراحل آخر تقصیر.

Readings will vary with load.

خوانش خواهد بار متفاوت است با.

Requires a working knowledge of the system being tested.

نیاز به دانش و مشغول به کار بودن سیستم تست شده است.

ü

ü

Voltage and current measurements will provide limited information on the condition of the motor system.

اندازه گیری ولتاژ و جریان ، سیستم محدود ارائه اطلاعات در مورد شرایط موتور از.

Readings will vary with load.

خوانش خواهد بار متفاوت است با.

ü

ü

Motor Current Signature Analysis (MCSA) uses the electric motor as a transducer to detect electrical and mechanical faults through a significant portion of the motor system.

موتور کنونی امضا تجزیه و تحلیل (MCSA) با استفاده از موتور الکتریکی به عنوان یک مبدل برای شناسایی و مکانیکی گسل های الکتریکی را از طریق بخش قابل توجهی از سیستم موتور.

Usually used as a go/no go test, MCSA does have some trending capabilities, but will normally only detect winding faults and mechanical problems in their late stages.

معمولا به عنوان تست استفاده می شود به / نه برو ، MCSA دارای برخی از قابلیت های نمودار ، اما به طور معمول تنها تشخیص گسل سیم پیچ و مشکلات مکانیکی در مراحل پایانی خود را.

Sensitive to load variations and readings will vary based upon the load.

حساس به بار تغییرات و خوانش متفاوت خواهد بود بار بر اساس.

Requires nameplate information and many systems require the number of rotor bars, stator slots and manual input of operating speed.

پلاک اسم نیاز به اطلاعات و سیستم های بسیاری از نیاز به تعدادی از میله روتور ، شیارهای استاتور و ورودی دستی از سرعت عمل.

ü

ü

Electrical Signature Analysis (ESA) also uses the electric motor as a transducer to detect electrical and mechanical faults.

برق امضا تجزیه و تحلیل (اسا) همچنین با استفاده از موتور الکتریکی به عنوان یک مبدل برای شناسایی و مکانیکی گسل برق.

However, with the ability to perform FFT analysis on both current and voltage, ESA allows the operator to look both upstream and downstream of the point of test.

با این حال ، با قابلیت انجام تحلیل FFT در هر دو جریان و ولتاژ ، اسا اجازه می دهد تا اپراتور که به دنبال هر دو بالادست و پایین دست نقطه از آزمون.

Considered very trendable, ESA can detect winding and mechanical faults, through a larger part of the system, much earlier than MCSA.

در نظر گرفته شده بسیار trendable ، اسا می توانند شناسایی سیم پیچ و گسل مکانیکی ، از طریق بخش بزرگتر از سیستم ، خیلی زودتر از MCSA.

The full capability of each technology looks at only a portion of the electric motor system.

قابلیت پر از هر تکنولوژی به نظر می رسد تنها در بخشی از سیستم موتور الکتریکی می باشد.

Therefore, the best approach is a combination of technologies.

بنابراین ، بهترین رویکرد فن آوری است ترکیبی از.

In addition, each technology, when properly applied, supports at least one other technology.

به علاوه ، هر فن آوری ، هنگامی که به درستی اعمال شده ، با پشتیبانی از حداقل یک فن آوری های دیگر.

The ability to compare test results provides a far more accurate program.

توانایی به مقایسه نتایج تست یک برنامه دقیق تر دور می کنند.

Other considerations include: Training requirements; Frequency of testing; Portability; and, Application and purchase costs.

ملاحظات دیگر عبارتند از : الزامات آموزش ؛ فرکانس از تست ؛ حمل و ، کاربرد و هزینه خرید.

In the case of our example, the motor runs a claimed 24 hours per day, seven days per week.

در مورد مثال ما ، اجرا می شود موتور 24 ادعا ساعت در روز ، هفت روز در هر هفته است.

However, during the RCM analysis, it is determined that it can be out of service for up to 60 minutes at a time without a serious impact on operations.

با این حال ، در تجزیه و تحلیل RCM ، آن است که تشخیص داده شود که می توان آن را از خدمات تا 60 دقیقه در هر زمان و بدون تاثیر جدی بر عملیات.

As such, it is determined that a look at the full potential of a combined energized and de-energized testing approach could be considered.

به همین دلیل ، مصمم است که نگاهی به پتانسیل کامل از ترکیب انرژی و د ، روش تست انرژی می تواند در نظر گرفته شود.

A series of tables is developed (See Attachment 1) in order to perform comparisons of equipment.

مجموعه ای از جداول توسعه داده شده است (نگاه کنید به پیوست 1) به منظور انجام مقایسه از تجهیزات.

One key issue is determined: Vendor costs varied widely on most 'high tech' test technologies and the costs were not related to the ability or accuracies of the equipment.

یک مسئله مهم مصمم است : فروشنده هزینه های فن آوری های مختلف به طور گسترده فناوری بر روی اکثر 'بالا تست و هزینه نمی شدند تجهیزات مربوط به توانایی و یا از دقت.

Therefore, several of the RCM group are tasked with evaluating the vendors of each technology selected.

بنابراین ، چند تا از گروه RCM انتخاب می شوند وظیفه با ارزیابی فروشندگان از هر فن آوری است.

In this case, the selected technologies are:

در این مورد ، انتخاب تکنولوژی عبارتند از :

ü

ü

Vibration Analysis: To detect mechanical conditions as early as possible.

تجزیه و تحلیل ارتعاش : برای تشخیص شرایط مکانیکی هر چه زودتر.

Requires training and experience but is an established technology.

نیاز به آموزش و تجربه است ، اما فن آوری تاسیس.

It is determined that a quarterly check will be performed on the pump.

مصمم است که این بررسی سه ماهه انجام خواهد شد پمپ در.

ü

ü

Infrared Analysis: To detect loose connections, some power issues, electrical issues and mechanical faults.

مادون قرمز تجزیه و تحلیل : برای شناسایی اتصالات سست ، برخی از مسائل قدرت ، مسائل مربوط به برق و گسل مکانیکی.

As with vibration analysis, it requires training and experience, but is an established technology.

همانطور که با تجزیه و تحلیل ارتعاش ، آن نیاز به آموزش و تجربه است ، اما فناوری تاسیس شده است.

It is determined that a semi-annual check will be performed.

این مصمم است که سالانه بررسی نیمه انجام خواهد شد.

ü

ü

Electrical Signature Analysis: To check the condition of all electrical components, including power quality analysis, and to support the detection of potential mechanical failures.

تجزیه و تحلیل برق امضا : برای چک کردن وضعیت تمام اجزای الکتریکی ، تجزیه و تحلیل قدرت از جمله کیفیت ، و به پشتیبانی از تشخیص مکانیکی شکست بالقوه است.

Requires some training and experience and is an established technology.

نیاز به برخی از آموزش و تجربه است و فناوری تاسیس شده است.

It is determined that a quarterly check will be performed.

مصمم است که این بررسی سه ماهه انجام خواهد شد.

ü

ü

Motor Circuit Analysis: To check the condition of all insulation systems including capacitors, cabling, transformer and the early detection of winding shorts and rotor conditions.

مدار موتور تجزیه و تحلیل : برای چک کردن وضعیت سیستم های عایق همه از جمله خازن ، کابل کشی ، ترانسفورماتور و تشخیص زود هنگام از یک سیم پیچ شورت ها و شرایط روتور.

Requires little training and experience and is an established technology.

نیاز به کمی آموزش و تجربه و تکنولوژی برقرار.

It is determined that a quarterly check will be performed.

مصمم است که این بررسی سه ماهه انجام خواهد شد.

The technologies and technicians are implemented with the plan to perform a Backfit RCM analysis 18 months later to determine its effect.

فن آوری و تکنسین ها با اثر اجرا طرح را به انجام تجزیه و تحلیل Backfit RCM 18 ماه تعیین آن به بعد.

Root Cause Failure Analysis

ریشه چون تجزیه و تحلیل شکست

During the 18 month period, the system has two critical issues.

در طول 18 ماه دوره ، این سیستم به دو موضوع حیاتی است.

The first is a large current unbalance which is detected with ESA and Infrared.

اولین مادون قرمز بزرگ فعلی عدم تعادل است و تشخیص داده که با اسا.

The second is a detection of early failure of the bearings an average of every six months.

دوم ماه است تشخیص زودهنگام از شکست یاتاقان به طور متوسط از هر شش.

In both cases, it is determined that a Root Cause Failure Analysis (RCFA) is required.

در هر دو مورد ، آن است که تشخیص داده شود که ریشه ایجاد نارسایی تجزیه و تحلیل (RCFA) مورد نیاز است.

During a routine infrared test, which is staggered with the other tests, an unusual overheating is detected on one phase.

مادون قرمز در طول تست معمول است ، که مبهوت با تست های دیگر ، غیر معمول است overheating فاز شناسایی بر روی یک.

ESA and MCA are both ordered for additional fault analysis due to the potential safety hazard of a loose connection.

اسا و MCA هر دو اتصال به دستور گسل های اضافی برای تجزیه و تحلیل با توجه به ایمنی بالقوه خطر سست.

ESA detects a sizeable current unbalance while the MCA determines that there are no loose connections and the winding is in good condition.

اسا تشخیص فعلی عدم تعادل قابل ملاحظه در حالی که MCA تعیین کننده دارند که ارتباطات وجود دارد سست ندارد و پیچ در پیچ در شرایط خوب است.

An unusual power factor test result from ESA and high 5 th and 7 th harmonics are detected.

غیر معمول ضریب قدرت نتیجه آزمون از اسا و هفتم بالا 5 و 7 هارمونیک هفتم هستند شناسایی شده است.

MCA is used to test the power factor correction capacitors and one is found open with a blown fuse.

MCA استفاده می شود به تست خازن های اصلاح ضریب قدرت و یک فیوز است که در بر داشت باز با دمیده.

The fuse is replaced and the current unbalance is corrected.

فیوز است جابجا شده و عدم تعادل فعلی اصلاح شود.

The fault is investigated by the electrical group and it is determined that the fault was caused by electrical resonance from the high harmonics in the electrical system.

گسل است گروه مورد نظر با برق و مصمم است که گسل باعث شد سیستم الکتریکی توسط رزونانس از بالا هارمونیک در برق.

The power analysis capabilities of the ESA device are used to determine the location of the high harmonic content and filtering applied.

قدرت تجزیه و تحلیل قابلیت های دستگاه اسا استفاده می شود برای تعیین موقعیت از همساز محتوای بالا و ***** استفاده شود.

ESA is performed on the pump circuit again, and the harmonic content is found to have decreased significantly.

اسا است انجام مدار پمپ در دوباره ، و محتوای همساز یافت که کاهش داد.

On the baseline vibration analysis of the bearings on both the pump and motor, an early indication of bearing wear is detected.

در تجزیه و تحلیل ارتعاش پایه یاتاقان در هر دو پمپ و موتور ، نشانه زودرس از پوشیدن تحمل است شناسایی شده است.

On the following analysis both vibration and ESA detect later stage faults in the motor and progressing bearing failure in the pump.

در زیر هر دو تجزیه و تحلیل ارتعاش و اسا شناسایی بعد مرحله پمپ نقص در موتور و تحمل شکست در پیشرفت.

The motor bearings are replaced.

یاتاقان موتور جایگزین کردن.

Within 6 months, the pump bearings are replaced and the motor bearings show signs of wear.

در عرض 6 ماه ، یاطاقان ¬ های پمپ جایگزین شوند و یاطاقان ¬ های موتور نشان می دهد نشانه هایی از پوشیدن دارم.

A mechanical group is put together to perform RCFA.

گروه مکانیکی است را با هم به انجام RCFA.

The investigation almost immediately identifies that the problem has to do with improper mixing of grease base types and bearing failures are found to be on the rise plant-wide.

تحقیقات تقریبا بلافاصله مشخص است که مشکل است به انجام گسترده ای نامناسب با مخلوط کردن روغن پایه انواع بلبرینگ و شکست یافت می شود در افزایش گیاهی.

Interviews identify that the greasing program had been investigated and implemented.

مصاحبه شناسایی که برنامه greasing بررسی شده بود و اجرا شود.

However, the purchasing department was not included in the evaluation and the dangers of mixing different grease types was not communicated.

با این حال ، بخش خرید در ارزیابی نمی شد و شامل خطرات مخلوط کردن انواع گریس های مختلف ارتباط برقرار نمی شد.

A short course on greasing is set up through a local bearing vendor for both maintenance and purchasing.

یک دوره ی کوتاه در greasing است خرید راه اندازی از طریق یک فروشنده محلی تحمل برای هر دو تعمیر و نگهداری و.

Details of both RCFA's are recorded for later review in the Backfit RCM process.

اطلاعات از هر دو را RCFA می روند ثبت شده بعد برای بررسی در RCM Backfit.

Backfit RCM Analysis

Backfit آنالیز RCM

After 18 months, the decision is to review the tasks using Backfit RCM.

پس از 18 ماه ، این تصمیم به بررسی وظایف Backfit با استفاده از RCM.

Through this process, age degradation of the equipment, applicability of the task and effectiveness of the task are reviewed.

از طریق این فرایند ، تخریب سن تجهیزات ، انطباق کار و اثربخشی کار بررسی هستند.

Over the last 18 months, the RCFA and history of the pump is reviewed as part of the Backfit process.

در طول 18 ماه گذشته ، RCFA و سابقه پمپ روند بررسی به عنوان بخشی از Backfit.

In the case of the pump, several components failed, but were caught prior to system unplanned downtime and further damage, using the processes selected.

در مورد پمپ ، قطعات مختلف شکست خورد ، اما از صدمات بیشتر گرفتار شدند به سیستم قبل از خرابی و ناخواسته ، با استفاده از فرآیندهای انتخاب شده است.

The original assumptions made in the RCM analysis are reviewed.

مفروضات اصلی ساخته شده در تجزیه و تحلیل RCM هستند مورد بررسی.

Through the process, it is determined that at least several of the failure modes occurred.

از طریق این روند ، آن است که تشخیص داده شود که حداقل چند تا از حالت شکست رخ داده است.

All four selected technologies were used in detecting, analyzing and confirming the corrections implemented.

تمامی این چهار فن آوری انتخاب شده اجرا شد اصلاحات مورد استفاده در تشخیص ، تجزیه و تحلیل و تایید.

The applied condition based monitoring techniques are found to be effective and the decision is made to continue the existing monitoring practices.

اعمال نظارت بر وضعیت تکنیک های مبتنی بر یافت می شود موثر و تصمیم گیری ساخته شده است به ادامه شیوه های نظارت موجود است.

In another 12 months, the program will be reviewed again.

در یکی دیگر از 12 ماه ، این برنامه بررسی می شود دوباره.

Worksheets and records are completed and placed on file.

برگه سوابق و تکمیل شده و قرار داده شده در فایل.

Program Simple Payback

ساده بازپرداخته برنامه

For the simple payback analysis, we will assume that there are 100 critical systems in the plant of which each has a related downtime cost of $10,000 per hour.

برای تجزیه و تحلیل بازپرداخته ساده ، ما فرض کنیم که ساعت وجود دارد بسیار مهم هستند 100 سیستم در بوته که هر کدام از این خرابی مربوط به هزینه 10.000 $ در.

The next assumption, based upon historical records, is an average of 8 hours downtime per failure, or $80,000 per failure.

فرض بعدی ، بر اساس سوابق تاریخی ، نارسایی است به طور متوسط از 8 ساعت از کار افتادگی در هر شکست ، یا در هر 80.000 $.

The next assumption is that the combined cost per hour of the personnel involved in the RCM committee is $1,000 per hour.

فرض بعدی این است که در ترکیب هزینه در هر ساعت از پرسنل درگیر در این کمیته است RCM 1.000 $ در هر ساعت می باشد.

Table 1: Simple Payback Analysis, Expenses

جدول 1 : تجزیه و تحلیل بازپرداخته ساده ، هزینه

Program/Equipment

برنامه / تجهیزات

Notes

یادداشت ها

Costs per System

هزینه ها در سیستم

RCM Analysis

RCM تجزیه و تحلیل

Average 8 hours per system

متوسط 8 ساعت در سیستم

$8,000

8.000 $

CBM Data Analysis

CBM تجزیه و تحلیل داده ها

4 hrs per system per year, $50 per hour

4 ساعت در هر سیستم در هر سال ، 50 دلار در هر ساعت

$200

$ 200

Equipment

تجهیزات

Infrared, ESA, MCA, Vibration and training

مادون قرمز ، اسا ، MCA ، ارتعاش و آموزش

$1,000

1.000 $

Backfit Process

Backfit فرآیند

Average 4 hours per system

متوسط 4 ساعت در سیستم

$4,000

4.000 $

Total

تعداد

$13,200

$ 13.200

 

The three potential failures in the pump system account for $240,000 in cost avoidance.

سه شکست بالقوه در سیستم حساب کاربری برای پمپ 240.000 $ در اجتناب از هزینه.

The result is found in Equation 1:

1 نتیجه در بر داشت در معادله :

Equation 1: Simple Payback

معادله 1 : بازپرداخته ساده

Conclusion

نتیجه

In this example of one of 100 critical systems, an overall pump system is evaluated using a classic RCM process.

در این مثال از یکی از 100 سیستم های بحرانی ، سیستم پمپ کلی این است ارزیابی با استفاده از فرایند RCM کلاسیک.

Condition Based Monitoring equipment and personnel are selected and the process implemented.

بر اساس وضعیت تجهیزات مانیتورینگ و پرسنل انتخاب شده باشند و روند اجرا شده است.

Root cause failure analysis is implemented to review several CBM detected failures.

تجزیه و تحلیل علت شکست ریشه پیاده سازی شده است به بررسی چند CBM شناسایی شکست.

The next step is a Backfit RCM process review to determine the effectiveness of the existing program.

گام بعدی برنامه Backfit فرایند RCM بررسی برای تعیین اثربخشی موجود.

Utilizing conservative numbers, a simple payback of 19.25 days is realized.

با استفاده از شماره های محافظه کار ، بازپرداخته ساده از 19.25 روز است تحقق یابد.

About the Author

درباره نویسنده

Dr. Penrose joined T-Solutions, Inc. in January of 2005, following over twenty years in the electrical equipment repair, field service and research and development fields.

دکتر پنروز 2،005 پیوست تی راه حل ، شرکت در ژانویه ، پس از بیش از بیست سال در تعمیر تجهیزات الکتریکی ، خدمات و زمینه تحقیق و زمینه های توسعه است.

Starting as an electric motor repair journeyman in the US Navy, Dr. Penrose lead and developed motor system maintenance and management programs within industry for service companies, the US Department of Energy, utilities, states, military, and many others.

شروع به عنوان کارگر ماهر تعمیر موتور الکتریکی در نیروی دریایی ایالات متحده ، دکتر سرب پنروز و توسعه موتور تعمیر و نگهداری سیستم و برنامه های مدیریت در صنعت برای شرکت های خدمات ، وزارت انرژی ایالات متحده ، خدمات شهری ، ایالات ، نظامی ، و بسیاری دیگر.

Most recently he led the development of Motor Diagnostic technologies within industry as the General Manager of the leading manufacturer of Motor Circuit Analysis and Electrical Signature Analysis instruments and training.

اخیرا او به رهبری توسعه موتور فن آوری های تشخیصی در صنعت به عنوان مدیر کل تولید کننده پیشرو در مدار موتور برق ابزار تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل امضا و آموزش است.

Dr. Penrose taught engineering at the University of Illinois at Chicago as an Adjunct Professor of Mechanical and Industrial Engineering as well as serving as a Senior Research Engineer at the UIC Energy Resources Center performing energy, reliability, waste stream and production industrial surveys.

دکتر پنروز به خوبی آموخته مهندسی در دانشگاه ایلینویز در شیکاگو به عنوان مکمل استاد مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع به عنوان به عنوان خدمت به عنوان مهندس ارشد تحقیقات در UIC منابع انرژی انجام مرکز انرژی ، قابلیت اطمینان ، جریان زباله و صنعتی نظرسنجی ها تولید می باشد.

Dr Penrose has repaired, troubleshot, designed, installed or researched a great many technologies that have been, or will be, introduced into industry.

دکتر پنروز است تعمیر ، troubleshot ، طراحی ، نصب و یا تحقیق بسیاری از فن آوری های بزرگ که شده اند ، و یا خواهد شد ، معرفی شده به صنعت.

He has coordinated US DOE and Utility projects including the industry-funded modifications to the US Department of Energy's MotorMaster Plus software in 2000 and the development of the Pacific Gas and Electric Motor System Performance Analysis Tool (PAT) project.

او به وزارت انرژی ایالات متحده هماهنگ و سودمند از جمله پروژه های MotorMaster پلاس نرم افزار صنعت تامین می شود به تغییرات در وزارت انرژی در سال 2000 و توسعه گاز و الکتریک پاسیفیک موتور تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم های ابزار (پت) پروژه می باشد.

Dr. Penrose is the Vice-Chair of the Connecticut Section IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a Past-Chair of the Chicago Section IEEE, Past Chair of the Chicago Section Chapters of the Dielectric and Electrical Insulation Society and Power Electronics Society of IEEE, is a member of the Vibration Institute, Electrical Manufacturing and Coil Winding Association, the International Maintenance Institute, NETA and MENSA.

پنروز دکتر IEEE است معاون رئیس بخش کانتیکات IEEE (موسسه برق و الکترونیک مهندسان) ، گذشته از شیکاگو بخش صندلی ، صندلی گذشته از فصول بخش شیکاگو از برق عایق جامعه و دی الکتریک ، قدرت و جامعه الکترونیک از IEEE ، MENSA است عضو ارتعاشات موسسه ، برق و ساخت سیم پیچ سیم پیچ انجمن بین المللی نگهداری و تعمیرات موسسه NETA و.

He has numerous articles, books and professional papers published in a number of industrial topics and is a US Department of Energy MotorMaster Certified Professional, as well as a trained vibration analyst, infrared analyst and motor circuit analyst.

او مقالات متعدد ، کتب و مقالات حرفه ای منتشر شده در تعدادی از موضوعات صنعتی است و وزارت انرژی ایالات متحده MotorMaster خبره و حرفه ای ، و همچنین به عنوان یک تحلیلگر ارتعاشات آموزش دیده ، مادون قرمز تحلیلگر و موتور تحلیلگر مدار است.

Table 2: Motor System Diagnostic Technology Comparison

جدول 2 : مقایسه موتور سیستم فناوری تشخیصی

PQ

PQ

Cntrl

Cntrl

Conn

را هدایت کردن

Cable

کابل

Stator

تاخیر کن

Rotor

چرخان

Air Gap

شکاف هوایی

Brgs

Brgs

Ins

قابل فهم

Vibe

گفتمان قرآن

Align

چین

Load

بار

VFD

تجارت

Off-Line Testing

آف لاین تست

High Potential Testing

تست پتانسیل بالا

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

Surge Test

موج تست

-

--

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

Insulation Tester

تستر عایق

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

Ohm Meter

اهم متر

-

--

-

--

L

ل

-

--

L

ل

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

PI Testing

پی تست

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

MCA Test

MCA تست

-

--

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

On-Line Testing

در خط تست

Vibration Analysis

تجزیه و تحلیل ارتعاشات

-

--

-

--

-

--

-

--

L

ل

L

ل

L

ل

X

اکس

-

--

X

اکس

X

اکس

X

اکس

-

--

Infrared

مادون قرمز

X

اکس

X

اکس

X

اکس

L

ل

L

ل

-

--

-

--

L

ل

-

--

-

--

L

ل

L

ل

-

--

Ultrasonics

Ultrasonics

-

--

L

ل

-

--

-

--

L

ل

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

L

ل

-

--

Volt/Amp

ولت / آمپر

L

ل

L

ل

L

ل

-

--

L

ل

L

ل

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

MCSA

MCSA

L

ل

L

ل

L

ل

-

--

L

ل

X

اکس

X

اکس

L

ل

-

--

L

ل

L

ل

L

ل

L

ل

ESA

اسا

X

اکس

X

اکس

X

اکس

-

--

X

اکس

X

اکس

X

اکس

L

ل

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

 

Table 3: Management Considerations

جدول 3 : ملاحظات مدیریت

Test Method

روش آزمون

Estimated Pricing

قیمت گذاری برآورد

Non-Destructive

غیر مخرب

Requires Experience

تجربه نیاز

Dedicated Personnel

اختصاصی پرسنل

Included Software

شامل نرم افزار

Other Applications

برنامههای دیگر

Off-Line Test

آف لاین تست

High Potential

بالقوه

$10,000 +

$ 10،000 +

Potentially Destructive

به طور بالقوه مخرب

High

بالا

Recommend

پیشنهاد

No

بدون

No

بدون

Surge Test

موج تست

$25,000 +

$ 25،000 +

Potentially Destructive

به طور بالقوه مخرب

High

بالا

Recommend

پیشنهاد

Some

برخی از

No

بدون

Insulation Tester

تستر عایق

$1,000 +

$ 1،000 +

(NDT) Non-Destructive

(آزمونهای غیر مخرب) غیر مخرب

Some

برخی از

No

بدون

No

بدون

Yes

بله

Ohm Meter

اهم متر

$500 +

$ 500 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

Some

برخی از

No

بدون

No

بدون

Yes

بله

PI Tester

پی تستر

$2,500 +

$ 2،500 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

Medium

متوسط

No

بدون

Some

برخی از

No

بدون

MCA

MCA

$1,000/ $9,000 +

$ 1،000 / $ 9،000 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

Some

برخی از

No

بدون

Yes

بله

Yes

بله

On-Line Test

در خط تست

Vibration

ارتعاش

$10,000 +

$ 10،000 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

High

بالا

Recommend

پیشنهاد

Yes

بله

Yes

بله

Infrared

مادون قرمز

$10,000 +

$ 10،000 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

High

بالا

Recommend

پیشنهاد

Yes

بله

Yes

بله

Ultrasonics

Ultrasonics

$10,000 +

$ 10،000 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

High

بالا

Recommend

پیشنهاد

Some

برخی از

Yes

بله

Volt/Amp

ولت / آمپر

$500 +

$ 500 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

Some

برخی از

No

بدون

No

بدون

Yes

بله

MCSA/ESA

MCSA / اسا

$16,000 +

$ 16،000 +

(NDT)

(آزمونهای غیر مخرب)

High

بالا

Recommend

پیشنهاد

Yes

بله

Yes

بله

 

Table 4: Common Approaches

جدول 4 : نگرش های مشترک

PQ

PQ

Cntrl

Cntrl

Conn

را هدایت کردن

Cable

کابل

Stator

تاخیر کن

Rotor

چرخان

Air Gap

شکاف هوایی

Brgs

Brgs

Ins

قابل فهم

Vibe

گفتمان قرآن

Align

چین

Load

بار

VFD

تجارت

Insulation Resistance and PI

مقاومت و عایق پی

-

--

-

--

-

--

L

ل

-

--

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

Infrared and Vibration

مادون قرمز و ارتعاشات

L

ل

X

اکس

X

اکس

L

ل

L

ل

L

ل

L

ل

X

اکس

-

--

X

اکس

X

اکس

X

اکس

-

--

Surge and Hi-Pot

موج سلام و دیگ

-

--

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

X

اکس

-

--

-

--

-

--

-

--

MCA and ESA

MCA و اسا

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

MCA and Infrared / Vibe

MCA و مادون قرمز / پرنیان

L

ل

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

X

اکس

L

ل

 

PQ – Power Quality; Cntrl – Control issues/contacts; Conn – Loose/damaged connections; Cable – Shorts and grounds; Stator – Shorted windings; Rotor – Broken/damaged bars; Air Gap – Rotor eccentricity; Brgs- bearing faults; Ins – Insulation to ground faults; Vibe – Unbalance and other vibration faults; Align – Misaligned direct shaft and insert or belts; Load – Load related faults such as impellor or bearing wear in a pump; VFD – Variable Frequency Drive faults.

PQ -- قدرت کیفیت ؛ Cntrl -- کنترل مسائل / تماس با ما ؛ را هدایت کردن -- سست / اتصالات آسیب دیده ؛ کابل -- شورت ها و زمینه های ؛ استاتور -- سیم پیچ Shorted ؛ روتور -- شکسته / میله های آسیب دیده ؛ هوایی شکاف -- گریز از مرکز روتور ؛ Brgs تحمل گسل ؛ قابل فهم -- عایق به گسل زمین ؛ اصلی -- عدم تعادل و لرزش گسل دیگر ؛ چین -- Misaligned شفت مستقیم و درج و یا کمربند ؛ بار -- بار مرتبط با گسل مانند impellor یا سایش یاتاقان در پمپ ؛ تجارت -- متغیر فرکانس گسل درایو.

Table 5: Additional Considerations

جدول 5 : ملاحظات اضافی

Test Method

روش آزمون

Where Can You Test

از کجا می توانم شما تست

High Potential Testing

تست پتانسیل بالا

At Motor – Requires disconnect

در موتور -- نیاز به قطع

Surge Test

موج تست

At Motor – Requires disconnect

در موتور -- نیاز به قطع

Insulation Tester

تستر عایق

From MCC

از MCC

Ohm Meter

اهم متر

At Motor – Requires disconnect

در موتور -- نیاز به قطع

PI Testing

پی تست

At Motor – Disconnect Recommended

در موتور -- جدا توصیه می شود

MCA Test

MCA تست

From MCC

از MCC

Vibration Analysis

تجزیه و تحلیل ارتعاشات

At each location tested

در هر محل آزمایش

Infrared

مادون قرمز

At each location tested

در هر محل آزمایش

Ultrasonics

Ultrasonics

At each location tested

در هر محل آزمایش

Volt/Amp

ولت / آمپر

From MCC

از MCC

MCSA/ESA

MCSA / اسا

From MCC

از MCC

 

More motor testing resources are located at

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

منابع تست های بیشتر موتور ها در واقع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

در مواجهه با افزایش بهای انرژی ، نگرانی های مالی شرکت های بزرگ و رقابت جهانی ، بیشتر و بیشتر شرکت های آمریکایی و آب و برق هستند با تمرکز بر قابلیت اطمینان و نگهداری فرصت بهبود در مراکز صنعتی : موتورهای الکتریکی می باشد.

A sound reliability-centered motor maintenance program can help manufacturers achieve significant energy and cost savings.

قابلیت اطمینان صدا محور برنامه تعمیر و نگهداری موتور می تواند کمک به تولید کنندگان دستیابی به انرژی قابل توجه و صرفه جویی در هزینه.

This article outlines steps to help you implement a program at your company.

این مقاله به تشریح مراحل برای کمک به برنامه پیاده سازی در شرکت خود شما.

webexclusive_Motor_clip_image001.jpg

Establish a motor maintenance management plan to save energy and costs.

ایجاد یک موتور تعمیر و نگهداری برنامه مدیریت برای ذخیره انرژی و هزینه.

Why Consider Motor System Management?

چرا فکر میکنید موتور سیستم مدیریت؟

Since the 1990s, a variety of motor management program ideas have been presented to industry.

از آنجا که 1990s ، انواع موتور ایده های برنامه های مدیریت شده به صنعت ارائه شده است.

Many of these programs are actually “energy-efficient electric motor retrofit-or-repair-versus-replace” ideas, and they represent only a small portion of all the opportunities for managing electric motor systems.

بسیاری از این برنامه ها در واقع "با انرژی کارآمد موتور الکتریکی مقاوم سازی یا تعمیر ، در مقابل ، جایگزین" ایده ها ، و آنها تنها نماینده بخش کوچکی از تمام فرصت ها برای مدیریت سیستم های موتور الکتریکی می باشد.

Preventive and condition-based maintenance, and other motor system management techniques, are often left out of such programs, creating a narrow view of the overall system.

پیشگیری و شرایط مبتنی بر تعمیر و نگهداری ، موتور و دیگر تکنیک های مدیریت سیستم ، اغلب از این برنامه ها شامل چپ ، ایجاد نمایش های باریک کلی سیستم.

A complete motor maintenance curriculum considers all aspects of the motor system, including energy, environment, life-cycle costs, and a robust reliability and maintenance (R&M) program.

موتور کامل برنامه تعمیر و نگهداری در نظر تمام جنبه های سیستم موتور ، از جمله انرژی ، محیط زیست ، چرخه زندگی هزینه ، قابلیت اطمینان و قوی و نگهداری (س و م) برنامه است.

A survey of motor decision-makers found that more than 70 percent emphasize reliability as the first consideration of their motor programs (see Figure 1).

بررسی موتور تصمیم گیران متوجه شد که بیش از 70 درصد به عنوان تأکید بر قابلیت اطمینان در نظر اول از برنامه های موتور خود (نگاه کنید به شکل 1).

Even in the current environment, which stresses energy efficiency, the first priority for a plant in a reactive failure condition is getting equipment back online and in production.

حتی در محیط فعلی است ، که تنش های صرفه جویی در انرژی ، اولویت اول برای یک گیاه در شرایط عدم واکنش است گرفتن تجهیزات دوباره آنلاین و در تولید می باشد.

More than 60 percent of companies are operating their R&M practices in a reactive mode, so energy policies related to manufacturing and support equipment have become secondary.

بیش از 60 درصد از شرکت ها عامل تحقیق خود و به شیوه های م در یک حالت واکنشی ، بنابراین سیاست انرژی مربوط به تولید و پشتیبانی تجهیزات تبدیل شده اند ثانویه.

However, with a proactive R&M program in place, companies can improve energy efficiency and extend the life of the equipment, boosting the bottom line.

با این حال ، با فعال تحقیق و م برنامه در جای خود ، شرکت ها می توانند صرفه جویی در انرژی را گسترش و بهبود زندگی از تجهیزات ، تقویت خط پایین.

webexclusive_Motor_clip_image002.jpg

Figure 1.

شکل 1.

Survey of Motor Decision Considerations

بررسی ملاحظات تصمیم گیری موتور

Source: H. Penrose, Electrical Motor Diagnostics and Motor Health Study (2003).

منبع : پنروز H. ، موتور تشخیصی برق و موتور بهداشت مطالعه (2003).

The impact of a full reliability-centered maintenance and management (RCMM) program for motor systems is multifold.

تاثیر کامل قابلیت اطمینان محور نگهداری و مدیریت (RCMM) برنامه ای برای سیستم های موتور است چند برابر.

In the United States alone, approximately $1.2 trillion is invested annually in maintenance programs; up to $750 billion of that amount is the direct result of poor R&M practices.

در ایالات متحده به تنهایی ، تقریبا $ 1200000000000 ساله در برنامه های تعمیر و نگهداری سرمایه گذاری ؛ تا $ 750،000،000،000 از این مبلغ است نتیجه مستقیم از فقرا تحقیق و شیوه های م.

An additional $2.5 trillion in potential business opportunities is lost per year as a direct result of poor R&M practices, or 20 percent of the annual US gross domestic product.

دلار دیگر 2500000000000 در فرصت های کسب و کار بالقوه در هر سال به عنوان یک نتیجه مستقیم از فقرا تحقیق و شیوه های م ، یا 20 درصد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا از دست داد.

A majority of these are industrial motor systems.

اکثریت از این موتور سیستم های صنعتی می باشد.

Moreover, motor system maintenance and management provide significant opportunities for improving energy efficiency and productivity.

علاوه بر این ، موتور تعمیر و نگهداری سیستم مدیریت و ایجاد فرصت های قابل توجهی را برای ارتقاء بهره وری انرژی و بهره وری.

The US Department of Energy's United States Industrial Electric Motor System Market Opportunity Assessment (

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) states, “In 1994, electric motor-driven systems used in industrial processes consumed 679 billion kilowatt-hours (kWh) – 23 percent of all electricity sold in the United States.

وزارت انرژی ایالات متحده ایالات متحده صنعتی الکتریک موتور نظام بازار فرصت ارزیابی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) ایالت ، "در سال 1994 ، برق موتور محور سیستم های مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی مصرف 679،000،000،000 کیلووات ساعت (kWh) -- 23 درصد از کل برق فروخته شده در ایالات متحده است.

Implementation of all well-established motor system energy efficiency measures and practices that meet reasonable investment criteria will yield annual energy savings of 75 to 122 billion kWh, with a value of $3.6 to $5.8 billion” and an equivalent reduction of 74 megatons of greenhouse gas emissions.

اجرای همه به خوبی تثبیت موتور سیستم اندازه گیری بهره وری انرژی و روش ها است که معیارهای سرمایه گذاری معقول خواهد شد صرفه جویی انرژی سالیانه 75 - 122،000،000،000 kWh عملکرد ، با ارزش 3.6 $ تا $ 5800000000 "و کاهش معادل 74 megatons از انتشار گاز های گلخانه ای .

Furthermore, the E-Source DrivePower Atlas at

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
reports that, “The efficiencies of mechanical equipment, in general, can be increased typically 10 percent to 15 percent by proper maintenance.”

علاوه بر این ، آدرس منبع DrivePower اطلس در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گزارش می دهد که ، "بازده از وسایل مکانیکی ، به طور کلی ، می توان نگهداری 10 درصد افزایش یافته است به طور معمول با درصد مناسب 15 تا."

A Reliability-Centered Motor Management Program

قابلیت اطمینان محور موتور برنامه مدیریت

To begin developing a reliability-centered motor management (RCMM) program, first identify the equipment that will be included in the program.

برای شروع در حال توسعه قابل اعتماد بودن محور موتور مدیریت (RCMM) برنامه ، برای اولین بار تجهیزات خواهد شد که در برنامه گنجانده شده را تشخیص دهد.

Figure 2 shows an overview of the program, which begins with a facility asset census .

شکل 2 نشان می دهد که یک مرور کلی از این برنامه ، آغاز می شود که با دارایی سرشماری مرکز.

Set up a pilot area for developing the program, and expand the program incrementally to ensure its success.

راه اندازی پایلوت منطقه برای توسعه برنامه ، و گسترش فزاینده برنامه موفقیت خود را تضمین می کند.

webexclusive_Motor_clip_image003.jpg

Figure 2.

شکل 2.

The Reliability-Centered Motor Management Map

قابلیت اطمینان محور موتور نقشه مدیریت

Source: H. Penrose, Electrical Motor Diagnostics: 2nd Edition (2008).

منبع : پنروز H. ، موتور تشخیصی برق : 2nd نسخه (2008).

Once a facility asset census is completed, establish a critical equipment list based on the following criteria:

هنگامی که یک مرکز سرشماری دارایی به اتمام است ، ایجاد فهرست وسایل و تجهیزات حیاتی بر اساس معیار های زیر :

Impact of Equipment Include

تاثیر تجهیزات شامل

Personal safety Any equipment that affects personal safety if it fails

تجهیزات ایمنی شخصی هر که را تحت تاثیر قرار ایمنی شخصی اگر با مشکل مواجه شد

Regulatory Equipment that involves regulatory issues such as the environment

تجهیزات نظارتی که شامل مسائل نظارتی مانند محیط زیست

Production Equipment that affects production; the greater the impact, the higher the ranking

تولید تجهیزات است که تولید را تحت تاثیر قرار ؛ بیشتر ضربه ، بالاتر رتبه بندی

Cost Equipment that surpasses a repair or replacement value cost

هزینه تجهیزات که منجر به برتری تعمیر و یا جایگزین هزینه ارزش

threshold; average industrial value for consideration is $25,000

آستانه ؛ به طور متوسط ارزش صنعتی برای در نظر گرفتن 25.000 $ است

Other Working environment, marketing/sales considerations, equipment

دیگر محیط کار ، بازاریابی / فروش ملاحظات ، تجهیزات

deemed important by the organization.

مهم تلقی شده توسط سازمان.

Perform an equipment condition assessment in parallel with a preventive maintenance optimization and development of condition-based maintenance practices.

انجام ارزیابی شرایط تجهیزات به صورت موازی با بهینه سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و توسعه بر اساس شیوه های نگهداری شرط.

In an equipment condition assessment, critical equipment is evaluated through tests and inspections such as those used in Reliability-Centered Maintenance (RCM).

در ارزیابی وضعیت تجهیزات ، تجهیزات حیاتی است از طریق آزمایش و بازرسی از قبیل مورد استفاده در قابلیت اطمینان محور تعمیر و نگهداری (RCM) ارزیابی قرار گرفت.

Keep results on record, and repair or replace equipment that is in poor condition; significant energy improvements can be considered at this time.

نگه داشتن نتایج ثبت شده ، و تعمیر و یا جایگزین کردن تجهیزات است که در وضعیت بدی ؛ پیشرفت های قابل توجهی انرژی را می توان در این زمان در نظر گرفته.

The preventive maintenance optimization process can be as simple as reviewing existing processes to eliminate redundancies or as complex as advanced commercial preventive maintenance optimization processes.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه فرآیند بهینه سازی می تواند به عنوان ساده به عنوان بررسی فرآیندهای موجود برای از بین بردن redundancies و یا به عنوان مجموعه به عنوان پیشرفته تعمیر و نگهداری فرآیندهای تجاری بهینه سازی پیشگیرانه.

In almost every case, from one-third to two-thirds of existing planned maintenance procedures can be eliminated or combined.

تقریبا در هر صورت ، از یک سوم به دو سوم از روشهای موجود تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده می تواند حذف شود و یا ترکیب شده است.

Compare the remaining preventive maintenance tasks to the results of a condition-based maintenance review, which determines when to perform corrective maintenance to maximize equipment and component life.

مقایسه باقی مانده وظایف نگهداری پیشگیرانه به نتایج حاصل از بررسی وضعیت نگهداری مبتنی بر ، که تعیین زمانی که برای انجام تعمیرات اصلاحی به حداکثر رساندن تجهیزات و زندگی بخش.

This involves processes such as RCM or a maintenance effectiveness review .

این شامل فرایندها مثل RCM یا نگهداری بررسی اثربخشی.

A maintenance effectiveness review evaluates the testing that is currently being performed and compares that to the failure rate and modes of the equipment.

تعمیر و نگهداری بررسی اثربخشی ارزیابی تست که در حال حاضر در حال انجام و مقایسه آن به میزان شکست و حالت های از تجهیزات.

If failure rate and modes exist and are as high as (or higher than) they were before the application of condition-based maintenance, consider improving the program.

اگر میزان شکست و حالت های وجود دارند و به عنوان بالا به عنوان (یا بالاتر) را قبل از استفاده از شرایط نگهداری - گرفته شده است ، در نظر گرفتن بهبود برنامه است.

The process also provides an opportunity to decrease maintenance and identify new inspections, tests, or processes.

روند نیز فراهم می کند فرصت را کاهش تعمیر و نگهداری و بازرسی های جدید را شناسایی ، آزمون ، و یا پردازش.

Conduct a maintenance effectiveness review periodically; the equipment included in this review is usually selected by an experienced RCM analyst.

رفتار نگهداری بررسی اثربخشی دوره ؛ تجهیزات موجود در این بررسی معمولا توسط تحلیلگر RCM با تجربه انتخاب شده است.

Select root-cause analysis procedures and train personnel in their application.

انتخاب ریشه علت روش تجزیه و تحلیل و پرسنل قطار در کاربرد آنها.

Internal or external facilitation can aid teams in using more rigorous processes.

داخلی یا خارجی می توانند تیم های تسهیل در استفاده از فرایند دقیق تر کمک کند.

In addition, consider applying other process-based best practices, such as the following:

علاوه بر این ، در نظر گرفتن استفاده از دیگر فرآیند مبتنی بر بهترین شیوه ، از قبیل موارد زیر است :

 • Motor Repair vs. Replace Decision-Making

  تعمیر موتور در مقابل به جای تصمیم گیری برای


 • Motor Repair Specifications

  مشخصات موتور تعمیر


 • Lubrication

  روغنکاری


 • Storage

  ذخیره سازی


 • System Energy Improvements: These include right-sizing and using variable-frequency drives (VFDs).

  بهبود سیستم انرژی : این خدمات عبارتند از راست sizing و با استفاده از متغیر با فرکانس درایو (VFDs).

  In addition, use ITP software tools such as

  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ,
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ,
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (PSAT), and
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (FSAT) to optimize motor-driven systems.

  علاوه بر این ، استفاده ITP ابزار نرم افزاری مانند

  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (PSAT) ، و
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (FSAT) برای بهینه سازی سیستم های مبتنی بر موتور.


All of the findings and feedback support each of the other parts of the overall RCMM program map.

همه از یافته ها و حمایت بازخورد هر یک از بخش های دیگر برنامه RCMM نقشه کلی.

Key Performance Indicators

شاخص های عملکرد کلیدی

When applying an RCMM program, consider the appropriate best practices and a method of measuring the application of the program.

هنگام درخواست برنامه RCMM ، در نظر مناسب بهترین شیوه و روش اندازه گیری استفاده از این برنامه است.

Maintenance managers should develop a series of key performance indicators that relate to the program's components.

تعمیر و نگهداری مدیران باید مجموعه ای از شاخص های عملکرد کلیدی است که مربوط به اجزاء برنامه توسعه.

The details of each component within the key performance indicators depend on the company and its goals.

جزییات مربوط به هر جزء در شاخص های عملکرد کلیدی در شرکت و اهداف آن بستگی دارد.

Be sure to consider the following key performance indicators.

مطمئن باشید که نظر به شرح زیر است شاخص های عملکرد کلیدی است.

Electrical Maintenance: A solid electrical maintenance program must be in place for a program to succeed.

تعمیر و نگهداری برق : الکتریکی جامد برنامه تعمیر و نگهداری باید در محل برای برنامه ای برای موفقیتشون نیست.

At a minimum, consider the following components:

در حداقل را در نظر بگیرید اجزاء زیر می باشد :

 • Documentation and drawings of critical equipment

  اسناد و نقشه های از تجهیزات بحرانی


 • General electrical maintenance practices

  عمومی شیوه های نگهداری برق


 • Arc flash and personal protective equipment program

  فلش قوس و تجهیزات حفاظتی شخصی برنامه


 • A review of load and power quality of critical equipment

  بررسی بار قدرت و کیفیت از تجهیزات بحرانی


 • An active electrical root-cause analysis program

  فعال برق ریشه علت برنامه تجزیه و تحلیل


 • Electrical safe work practices and corporate safety program

  برق شیوه های کار ایمن و برنامه ایمنی شرکت


 • An emergency repair plan for critical equipment.

  طرح اضطراری برای تعمیر تجهیزات حیاتی است.


Motor and Driven Equipment Selection Program: Outline a process for the selection and specification of components for the motor system, including right-sizing, selection of controls and VFDs, and optimal selection of driven equipment for the complete motor system.

موتور ، هدایت و تجهیزات انتخاب نام برنامه : نمای کلی فرایند را برای انتخاب و تعیین اجزای سیستم برای موتور ، از جمله حق - sizing ، انتخاب از گروه شاهد و VFDs ، و انتخاب بهینه از تجهیزات برای هدایت سیستم موتور کامل است.

Commissioning: Inspect and test new and repaired equipment before application or storage.

راه اندازی : بازرسی و تست تجهیزات جدید و تعمیر نرم افزار و یا قبل از ذخیره سازی.

This ensures the reliability of the component and that changes have not been made that may reduce the component's energy efficiency.

این امر تضمین قابلیت اطمینان از جزء و تغییر نشده اند ساخته شده است که ممکن است صرفه جویی در انرژی جزء را کاهش می دهد.

Operations and maintenance: This includes repair vs. replace decision-making, maintenance training, failure analysis, testing technologies, lubrication, and inspections.

عملیات و نگهداری : این امر شامل تعمیر در مقابل جایگزین تصمیم گیری ، آموزش تعمیر و نگهداری ، تجزیه و تحلیل شکست ، آزمایش فن آوری ها ، روغن کاری ، بازرسی و.

Electric motor system repair: Repair processes, procedures, and specifications, including the qualifications of the repair shop for specific equipment types and sizes.

برق سیستم موتور تعمیر : فرآیندهای ترمیم ، روش ، و مشخصات ، از جمله مدارک تحصیلی از تعمیرگاه برای انواع تجهیزات خاص و اندازه ها هستند.

The primary purpose is to ensure reliability or energy efficiency.

هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود یا قابل اعتماد بودن بهره وری انرژی.

Plant inventory and records: Motor system components in operation and maintained as spares; includes storage procedures and processes.

موجودی گیاهی و رکوردها : اجزای سیستم موتور در عملیات و نگهداری به عنوان قطعات یدکی ، شامل روش ذخیره سازی و فرآیندهای.

Utility management: This is the energy efficiency component of motor management programs.

مدیریت سودمند : این برنامه است بهره وری انرژی بخش مدیریت موتور از.

It should include selecting motor systems for evaluation for immediate energy improvement opportunities within the company's financial constraints.

این سیستم باید شامل انتخاب موتور برای ارزیابی فرصت های انرژی برای بهبود فوری در محدودیت های مالی شرکت می باشد.

For assistance, use the technical resources for

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
, and
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
systems on DOE's
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
Web site.

برای کمک ، استفاده از منابع فنی برای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سیستم در وزارت نیرو در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وب سایت.

Reliability-Centered Motor Management Team

قابلیت اطمینان محور موتور تیم مدیریت

Select a team to develop the RCMM program and to be involved in the RCM and maintenance effectiveness review processes.

انتخاب یک تیم را به توسعه برنامه RCMM و در RCM و نگهداری اثر فرایندهای بررسی نقش دارند.

Include both in-house and external stakeholders in the motor management program, such as these:

شامل هر دو در خانه و سهامداران خارجی در برنامه مدیریت موتور ، مانند این :

 • R&M managers

  تحقیق و مدیران م


 • R&M technicians

  تحقیق و م تکنسین


 • Utility or energy managers

  سودمند یا مدیران انرژی


 • Purchasing

  خرید


 • Operations managers

  مدیران عملیات


 • Information technology specialists

  متخصصان فناوری اطلاعات


 • Associated vendors

  فروشندگان همراه


 • Others, as necessary.

  محصولات دیگر ، در صورت لزوم.


It is important for this team to meet regularly, such as once a month, after the program begins.

مهم این است که این تیم برای دیدار به طور منظم ، از جمله یک بار در ماه ، پس از برنامه آغاز می شود.

As the program matures, team meetings could be held quarterly.

به عنوان برنامه بالغ ، جلسات تیم می تواند سه ماه برگزار خواهد شد.

Case Study: Automotive Transmission Manufacturer

مطالعه موردی : تولید کننده انتقال خودرو

A good example of this kind of program is taking place in Indiana.

یک مثال خوب از این نوع از برنامه های انجام گرفته در ایندیانا.

An Indianapolis-based transmission manufacturer has been implementing a motor management program since 2001, focusing on condition-based inspection, testing, vendor storage, motor repair practices, and root-cause analysis.

ایندیاناپولیس بر اساس تولید کننده انتقال شده است اجرای برنامه مدیریت موتور از سال 2001 ، با تمرکز بر وضعیت بازرسی مستقر در ، تست ، انبار فروشنده ، تعمیر موتور شیوه ، ریشه و علت تجزیه و تحلیل.

The RCMM team consists of internal personnel and skilled tradespersons as well as a contracted electric motor repair facility.

تیم RCMM متشکل از پرسنل داخلی و tradespersons ماهر و همچنین قرارداد تسهیلات تعمیر موتور الکتریکی.

At the monthly team meetings, the repair facility reports volume and repair cost reductions and makes recommendations for improving the reliability of motors that have been repaired.

در جلسات ماهانه تیم ، تعمیر تاسیسات حجم گزارش تعمیر و کاهش هزینه می کند و توصیه هایی برای بهبود قابلیت اطمینان از موتور است که تعمیر شده اند.

The internal tradespersons conduct root-cause analyses and “repetitive failure analyses” that include investigations of instances in which equipment fails more than once in a given period.

tradespersons داخلی انجام ریشه باعث تجزیه و تحلیل و "تجزیه و تحلیل شکست تکراری" است که شامل تحقیقات از موارد است که در آن تجهیزات نتواند بیش از یک بار در یک دوره داده می شود.

When initial testing and inspection began, the program's repair and replacement costs increased as equipment with poor levels of reliability were identified and corrected.

هنگامی که آزمایش های اولیه و شروع به بازرسی ، تعمیر این برنامه و هزینه های جایگزینی به عنوان تجهیزات با سطوح فقیر از قابلیت اطمینان و شناخته شدند اصلاح افزایش یافته است.

Once the dust settled, staff determined that there were 720 average repair-or-replace decisions per year affecting electric motors.

پس از حل و فصل گرد و غبار ، کارمندان تعیین شد که به طور متوسط 720 تعمیر و یا از جایگزین تصمیم گیری در سال مؤثر بر موتور الکتریکی وجود دارد.

Focusing on just three of the seven key performance indicators, they reduced the number of repair-or-replace decisions to slightly more than 120 per year, the majority being minor repairs.

تمرکز بر روی فقط سه تن از هفت شاخص های عملکرد کلیدی ، آنها کاهش تعداد از تعمیر و یا از جایگزین تصمیم گیری به اندکی بیش از 120 در سال ، اکثریت بودن تعمیرات جزئی.

The impact on overall equipment availability has been measurable, and the cost per unit manufactured has dropped significantly.

ضربه به در دسترس بودن تجهیزات به طور کلی اندازه گیری شده است ، و قیمت تمام شده هر واحد تولید شده تا به شکل چشمگیری کاهش یافت.

Warranty Recovery Opportunities

بازیابی فرصت های گارانتی

Most companies forget to investigate warranty recovery opportunities in failed equipment.

اکثر شرکت ها به منظور فراموش گارانتی فرصت های بهبود در تجهیزات شکست خورده است.

The average motor repair vendor warranty is one year; however, many repair shops increase their competitiveness by offering warranties as high as five years.

متوسط موتور تعمیر گارانتی فروشنده یک سال است ، اما بسیاری از تعمیرگاه های افزایش رقابت خود را با ضمانت ارائه به عنوان بالا که پنج سال است.

New, premium efficient, electric motors have warranties ranging from five to seven years.

جدید ، حق بیمه کارآمد ، موتورهای الکتریکی را ضمانت گرفته تا 5-7 سال است.

One reason that both new and repair facilities are willing to offer these warranties for motors is that many companies do not track warranty opportunities.

یکی از دلایلی که هر دو امکانات جدید و تعمیر مایل به ارائه این ضمانت نامه برای موتورها این است که بسیاری از شرکت ها ضمانت نمی فرصت پیگیری نیست.

In a large number of facilities, the missed opportunities add up not to thousands of dollars but to hundreds of thousands or even millions of dollars in unclaimed warranties.

در تعداد زیادی از امکانات ، فرصت های از دست رفته اضافه کردن به هزار دلار اما به صدها هزار یا حتی میلیون ها دلار در ضمانت unclaimed.

It is a good idea to track warranty dates in computerized maintenance and management system programs or using third-party software to gain quick access to records; this ensures that your company is taking full advantage of warranty opportunities.

این ایده خوبی برای پیگیری خرما گارانتی تعمیر و نگهداری رایانه و مدیریت برنامه های سیستم و یا با استفاده از نرم افزار شخص ثالث به دست آوردن دسترسی سریع به پرونده است ، این تضمین می کند که شرکت شما است بهره گیری کامل از فرصت های گارانتی.

Final Considerations

ملاحظات نهایی

A growing number of utilities and industrial companies are focusing on the number one R&M improvement opportunity: electric motors.

تعداد فزاینده ای از آب و برق و شرکت های صنعتی با تمرکز بر شماره یک تحقیق و فرصت بهبود م : موتورهای الکتریکی می باشد.

These companies find that improving electric motor systems through partnerships, equipment storage, best motor management practices, repair standards, and robust maintenance programs have reduced overall energy use and increased competitiveness and profitability.

این شرکت ها که بهبود یافتن سیستم های موتور الکتریکی از طریق مشارکت ، تجهیزات ذخیره سازی ، بهترین موتور شیوه های مدیریت ، استاندارد های تعمیر ، نگهداری و برنامه های قوی را کاهش مصرف انرژی کلی و رقابت افزایش یافته و سودآوری است.

In this time of rising energy costs, corporate fiscal issues, and the need to improve competitiveness and capacity, establishing a motor system maintenance management program can be one of the most substantial improvements a company can make.

در این زمان افزایش بهای انرژی ، مسائل مالی شرکت ها ، و نیاز به بهبود رقابت و ظرفیت ، تشکیل یک موتور تعمیر و نگهداری سیستم مدیریت برنامه می تواند یکی از پیشرفت های قابل توجهی بیشتر شرکت می کنند.

The best time to start is now.

بهترین زمان برای شروع هم اکنون است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...