رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

آموزش ساخت سرزمین آتش اژدها در فتوشاپ

 

 

مرحله اول

ابتدا فایل زیر را دانلودکنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سپس آن را درفتوشاپ لود کنید

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید.

 

 

01.jpg

 

 

مرحله دوم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

 

 

02.jpg

 

 

مرحله سوم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

سپس لایه mask را سیاه کنید و ابزار Brush Tool را انتخاب کنید و اندازه آن را به 300px تغییر بدین سپس قسمت پایین سمت چپ را سیاه کنید

 

 

03.jpg

 

 

مرحله چهارم

فایل زیر را دانلود کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سپس ابزار Pen Tool را انتخاب کنید و قسمت کوهستان را جدا کنید

سپس ابزار Move Tool را انتخاب کنید و تصویر کوهستان را در تصویر اصلی قراردهید

سپس بر روی لایه کوهستان راست کلیک کرده و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید

سپس به قسمت Edit > Free Transform رفته و اندازه آن را تغییر دهید و آن را در جای مناسبی از تصویر قرار دهید

سپس اسم این لایه را به island تغییر بدین...

 

 

04.jpg

 

 

مرحله پنجم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته وتنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer to Create Clipping Mask را علامت دار کنید

 

 

05.jpg

 

 

مرحله ششم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته وتنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer to Create Clipping Mask را علامت دار کنید

 

 

06.jpg

 

 

مرحله هفتم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer to Create Clipping Mask را علامت دار کنید

 

سپس مد این لایه را به Overlay و Opacity را به 50% تغییر بدین

 

 

07.jpg

 

 

مرحله هشتم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer to Create Clipping Mask را علامت دار کنید

 

سپس مد این لایه را به Soft Light و Opacity را به 60% تغییر بدین

 

 

08.jpg

 

 

مرحله نهم

ابزار Lasso Tool را انتخاب کنید و feather 10 pixels را انتخاب کنید سپس مثل تصویر زیر عمل کنید

 

سپس به قسمت Now go to Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

 

 

09.jpg

 

 

مرحله دهم

از آخرین لایه ای که ایجاد کردید تا لایه island را انتخاب کنید سپس کلید های Ctrl +G را بزنید

 

 

10.jpg

 

 

مرحله یازدهم

لایه جدیدی در این گروه (Group) بسازید و ابزار Brush Tool را انتخاب کنید

سپس کلید Ctrl را نگه داشته و بر روی لایه island کلیک کنید و رنگ براش را به #140403 تغییر بدین وبا براس بر روی قسمت سمت چپ بکشید

 

 

11.jpg

 

 

مرحله دوازدهم

بر روی Group کلیک کنید و به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته

رنگ براش راسیاه کنید ومثل تصویر زیر عمل کنید

 

 

12.jpg

 

 

مرحله سیزدهم

برروی لایه island کلیک کنید و به قسمت Filter > Noise > Reduce Noise رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

 

 

13.jpg

 

 

 

مرحله چهاردهم

تصویر زیر را دانلود کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

سپس تصویر قلعه و ساختمان ها را جدا کنید و در تصویر اصلی قرار دهید

بر روی لایه راست کلیک کنید و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید

سپس به قسمت Edit > Free Transform رفته و مثل تصویر زیر آن را در جای مناسب خود قرار دهید

 

نام این لایه را به castle تغییر بدین

 

 

 

14.jpg

 

 

مرحله پانزدهم

لایه Castle را انتخاب کنید و به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته

سپس ابزار Brush Tool را انتخاب کنید و قسمت های زیرین را پاک کنید

 

 

15.jpg

 

 

مرحله شانزدهم

لایه Castle را انتخاب کنید و به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

 

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

 

 

16.jpg

 

 

مرحله هفدهم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

 

سپس مد این لایه را به Overlay و Opacity را به 50% تغییر بدین

 

 

17.jpg

 

 

مرحله هجدهم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

 

سپس مد این لایه را به Soft Light و Opacity را به 30% تغییر بدین

 

 

18.jpg

 

 

مرحله نوزدهم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته وتنظیمات را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

سپس رنگ ماسک را سیاه کنید

 

ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ آن راسفید کنید و مثل تصویر زیر قسمت ها را انتخاب کنید و آنها را سفید کنید

 

 

19.jpg

 

 

مرحله بیستم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته وتنظیمات را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

سپس رنگ ماسک را سیاه کنید

 

ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ آن راسفید کنید و مثل تصویر زیر قسمت ها را انتخاب کنید و آنها را سفید کنید

 

 

20.jpg

 

 

مرحله بیست و یک

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته وتنظیمات را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

 

ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ آن راسیاه کنید قسمت های زیرین ساختمان ها را رنگ کنید

 

 

21.jpg

 

 

مرحله بیست و دوم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

 

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

سپس Fill ماسک را سیاه کنید سپس ابزار براش را انتخاب کنید و با رنگ سفید در سمت راست را نقاشی کنید

 

 

22.jpg

 

 

مرحله بیست و سوم

لایه Castel و هفت لایه مربوط به آنها را انتخاب کنید و آنها را در یک گروه قرار دهید

 

 

23.jpg

 

 

مرحله بیست و چهارم

لایه جدیدی بسازید و ابزار براش را انتخاب کنید و ورنگ آن را سیاه کنید و ساختمان ها را تاریک کنید

سپس Opacity این لایه را به 70% تغییر بدین

 

 

24.jpg

 

 

مرحله بیست و پنجم

لایه جدیدی بسازید و کلید Ctrl را نگه دارید و بر روی لایه Castel کلیک کنید و ابزار براش را انتخاب کنید و با رنگ سیاه قسمت چپ قلعه را تاریک کنید

سپس Opacity این لایه را به60% و مد این لایه را به Soft Light تغییر بدین

 

 

25.jpg

 

 

مرحله بیست و ششم

تصویر زیر را دانلود کنید وابزار Pen Tool را انتخاب کنید واژدهای قهوه ای رنگ را انتخاب کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

و آن را در سند اصلی قرار دهید سپس بر روی آن راست کلیک کنید و گزینه select Convert to Smart Object را انتخاب کنید و Edit > Free Transform رفته و آن را کوچک کنید و در جای مناسبی که در تصویر میبینید قرار دهید

این لایه را در زیر گروه Castel قرار دهید

26.jpg

مرحله بیست و هفتم

به قسمت Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و مقدار آن را به 2 Pixels تغییر دهید سپس گزینه Smart Filters mask را انتخاب کنید و آن را سیاه کنید وابزار براش را انتخاب کنید و با رنگ آن را سفید کنید

سپس قسمت چپ تصویر را رنگ آمیزی کنید

27.jpg

مرحله بیست و هشتم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

28.jpg

مرحله بیست و نهم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

رنگ ماسک را سیاه کنیدو ابزار براش را انتخاب کنید ورنگ آن را سفید کنید و مثل تصویر زیر قسمت هارا انتخاب کنید و با براش رنگ آمیزی کنید

سپس لایه dragon 1 (اژدها) و لایه های مربوط به این لایه را انتخاب کنید و در یک گروه قرار دهید

29.jpg

مرحله سی

به قسمت Layer > New > Group رفته و گروهی با نام lava بسازید و مد این گروه را به Color Dodge تغییر بدین

سپس لایه جدیدی در این گروه بسازید و بر روی آن دوبار کلیک کنید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید مد این لایه را به Overlay تغییر بدین

سپس لایه جدیدی بسازید و ابزار براش را انتخاب کنید و با رنگ سفید و قطر 2-3 px و شروع به ساخت گدازه کنید

30.jpg

مرحله سی و یکم

هنگامی که کار شما با ساختن گدازه ها تمام شد تصویر شما باید مثل تصویر زیر باشد

31.jpg

مرحله سی ودوم

دوباره لایه island را در این سند قرار دهید و بر روی آن راست کلیک کنید وگزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید سپس آن را در گروهی به نام breaking apart effect قرار دهید و مد این گروه را به Pass Through تغییر بدین

32.jpg

مرحله سی و سوم

ابزار Lasso Tool را انتخاب کنید و feather را به 0 Px تغییر بدین و جزیره(island) را انتخاب کنید و آن را کپی کنید و کلیدهای ctrl +V را بزنید آن را برروی خود جزیره قرار دهید

کمی صخره رو جابه جا کنید ودوباره این کار را انجام دهید قسمت سمت چپ جزیره را انتخاب کنید و این کارها را انجام دهید

این کار را 50 بار تکرار کنید و تمام لایه ها را در گروهی به نام breaking apart effect قرار دهید

سپس تصویر اصلی جزیره که در این گروه (breaking apart effect) قرار دارد را مخفی یا پاک کنید

33.jpg

مرحله سی و چهارم

تصویر زیر را دانلود کنید و تصویر اژدها را انتخاب کنید وآن را در سند اصلی قرار دهید سپس به قسمت Edit > Free Transform رفته و آن را کوچک کنید و در جای خود همانگونه که در تصویر میبینید قرار دهید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

نام این لایه را به dragon 2 تغییر بدین

34.jpg

مرحله سی و پنجم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

35.jpg

مرحله سی و ششم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

رنگ ماسک را سیاه کنیدو ابزار براش را انتخاب کنید ورنگ آن را سفید کنید ودور سر را با براش رنگ آمیزی کنید

36.jpg

مرحله سی و هفتم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

رنگ ماسک را سیاه کنیدو ابزار براش را انتخاب کنید ورنگ آن را سفید کنید ودورپاها را با براش رنگ آمیزی کنید

37.jpg

مرحله سی و هشتم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

سپ لایه اژدها دوم و لایه های مربوط به آن را انتخاب کنید و آن ها رادر یک گروه قرار دهید ونام این گروه را به dragon 2 تغییر بدین

38.jpg

مرحله سی و نهم

تصویر زیر را دانلود کنید و آن را در سند اصلی قرار دهید و به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته

سپس ابزار گرادیانت را انتخاب کنید وبا استفاده از رنگ های سیاه و سفید بر روی ماسک بکشید

مد این لایه را به Color Burn و Opacity را به 30% تغییر بدین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

39.jpg

مرحله چهلم

دوباره تصویر آسمان را در این سند بیارید و به قسمت Edit > Free Transform رفته و آن را در پایین قرار دهید

مد این لایه را به Overlay تغییر بدین

سپس به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته و ابزار پاک کن را انتخاب کنید وبا براش نرم و رنگ سیاه قسمت های زیادی را پاک کنید

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

40.jpg

مرحله چهل و یکم

تمامی لایه های مربوط به آسمان را در یک گروه و با نام sky قرار دهید

41.jpg

مرحله چهل و دوم

لایه جدیدی بسازید و بر رون آن راست کلیک کنید و گزینه select Convert to Smart Object را انتخاب کنید و به قسمت Filter > Render > Lens Flare رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Curves رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

42.jpg

مرحله چهل وسوم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال نکنید

رنگ ماسک را سیاه کنید و براشی نرم و بارنگ سفید انتخاب کنید و خورشید را پر نورتر کنید

43.jpg

مرحله چهل و چهارم

مرحله چهل و چهارم

تصویر زیر را دانلودکنید و آن را در سند اصلی قرار دهید سپس به قسمت Layer > Layer Mask > Hide All رفته

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ابزار براش را انتخاب کنید وبراش نرمی انتخاب کنید یا براش زیر را دانلود کنید ودور ابرها را نقاشی کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مد این لایه را به Screen تغییر بدین

44.jpg

مرحله چهل وپنجم

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

سپس به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Color Balance رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

45.jpg

مرحله چهل و ششم

تمامی لایه های مربوط به ابرها را در یک گروه قرار دهید و نام آن را clouds بگذارید

46.jpg

مرحله چهل و هفتم

اژدهای دیگری را انتخاب کرده و در سند اصلی به کار ببرید

سپس کلیدهای Ctrl +T را بزنید و تصویر را کوچک کنید و در جای خود همانگونه که در تصویر میبینید قرار دهید

سپس به قسمت Layer > Layer Mask > Reveal All رفته

ابزار براش را انتخاب کنید و رنگ آن را سیاه کنید و لبه های بال اژدها را براق کنید

سپس مد این لایه را به Linear Light تغییر بدین و

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

نام این لایه را dragon 3 بنامید

47.jpg

مرحله چهل و هشتم

اژدهای دیگر که در تصویر باقی مونده را انتخاب کنید و در سند اصلی قرار دهید و بر روی آن راست کلیک کنید وگزینه select Convert to Smart Object را انتخاب کنید و به قسمت Edit > Free Transform رفته وآن را کوچک کنید ودر جایی که در تصویر میبینید قرار دهید

به قسمت Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و تنظیمات مربوطه را انجام دهید

به قسمت Filter > Blur > Motion Blur رفته و تنظیمات مربوطه را انجام دهید

سپس مد این لایه را به Linear Light تغییر بدین و

به قسمت Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید

گزینه Use Previous Layer To Create Clipping Mask option را فعال کنید

نام این لایه را dragon 4 بنامید

48.jpg

مرحله چهل و نهم

تصویر زیر را دانلود کنید وابزار Pen Tool را انتخاب کنید وشعله آتش را انتخاب کنید وآن را در سند اصلی قرار دهید و به قسمت Edit > Free Transform رفته و آن را کوچک کرده و در جای خود قرار دهید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

49.jpg

مرحله پنجاه

لایه جدیدی بسازید وبا رنگ سفید وبا براش دور شعله بکشید سپس بر روی این لایه دوبار کلیک کنیدو تنظیمات زیر را انجام دهید

آن را در گروهی به نامFire قرار دهید

50.jpg

تصویر شما آماده است

final.jpg

امیدوارم که از این آموزش خسته نشده باشید

راستش رو بخواین من که خسته شدم شما رو نمی دونم:whistling:

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...