رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سروصدا (نوفه)

يكي از مهمترين و با ارزشترين مواهبي كه در نزد انسان وجود دارد قابليت شنوايي است و واضح

است كه ادامه زندگي بدو ن اين قابليت بسيار مشگل مي باشد . سروصدا از عواملي است كه

مي تواند روي اين قابليت اثر مطبوع و يا نامطبوع داشته باشد . در واقع اثر مطبوع را مي توان به

صوت يا صداي خواسته و اثر نامطبوع را به سروصدا يا نوفه و يا صداي ناخواسته تعبير كرد.

بطور كلي صوت در اثر اختلاف فشار در يك مح يط كشسان ايجاد مي شود يعني براي توليد آن

حتما" وجود ملكول هاي هوا الزامي است . علاوه بر اين ، بر ا ث ر اغتشاشات حالات مختلف ماده و

ارتعاشات مكانيكي نيز مي توان توليد صوت نمود.

صوت هنگامي توليد مي شود كه هواي نزديك به منبع صدا متراكم شده و به شكل موج درآيد و

اين موج عامل انتقال صدا به مناطق دورتر مي گردد . با اين توضيح مختصر مي توان به اين نتيجه

رسيد كه صوت از امواج مكانيكي- طولي تشكيل شده است يعني براي انتشار به محيط مادي نياز

دارد و جهت انتشار و انتقال آن يكي است.

كميت هاي صدا:

- فركانس: تعداد ارتعاشاتي را كه يك موج صوتي در ثانيه ايجاد مي كند تواتر يا فركانس

گويند و واحد آن سيكل بر ثانيه يا هرتز است. دامنه فركانس صوت بسيار وسيع مي باشد و

فركانس مربوط به شنوايي انسان در محدوده بين ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است. البته با افزايش

سن، سنگيني گوش و كاهش قدرت شنوايي محدوده فركانس شنوايي انسان محدودتر

مي گردد . در ارتباط با فركانس مكالمه انسان مي توان حد بين ۱۰۰ الي ۶۰۰ هرتز را در

نظر گر فت ولي چون مكالمات غالبا" با تواتر هاي زياد انجام مي گيرد بنابراين محدوده

وسيعتري را براي فركانس مكالمات در نظر مي گيرند و آن بين ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز

مي باشد.

- سرعت انتشار صوت : اين سرعت به محيطي كه در آن منتشر مي شود بستگي دارد . به

بياني ديگر هر چه ملك ول هاي ماده به هم نزديكتر باشند ، سرعت صوت در آن محيط

بيشتر است . بنابراين سرعت صوت در جامدات بيشتر از مايعات و در مايعات بيشتر از گازها

است.

- طول موج : مسافت طي شده در يك دوره از يك نوسان كامل را طول موج گويند كه عكس

فركانس است . در واقع مي توان گفت كه حاصل ضر ب طول موج در فركانس برابر است با

مسافتي كه صوت در يك ثانيه طي مي كند و اين همان سرعت صوت است.

نحوه انتشار صوت:

انتشار صوت در هوا مشابه انتشار صوت در آب است و در تمام جهات منتشر مي شودكه با

فاصله گرفتن از منبع صوتي دامنه صوت نصف مي شود . به طور دقيقتر در صور تي كه منبع

توليد صوت نقطه ايي باشد با افزايش تصاعدي فاصله به اندازه ۶ واحد از دامنه صوت كاسته

مي شود و اگر منبع خطي باشد اين كاهش دامنه به اندازه ۳ واحد خواهد بود ( در ميدان آزاد)

دسي بل :

واحد تراز صوتي دسي بل است . بايد توجه داشت كه پاسخ گوش انسان به صدا به شكل

لگاريتمي است يعني اگر به شدت صوت ۱۰ دسي بل افزوده شود به نظر مي رسد تقريبا "

گوش ها شدت صوت را دو برابر احساس مي كنند و همينطور اگر از شدت صوتي به ميزان ۱۰

دسي بل كاسته شود به نظر مي رسد كه شدت صوت نصف شده است . به بياني ديگر خارج

قسمت لگاريتم يك كم يت اندازه گيري شده به كميت مبناء انتخاب شده را دسي بل گويند و

۱ برابر شده است و اين حداقل تغيير شدت صوت است كه / نشانگر اين است كه شدت صوت ۲۶

گوش قادر به درك آن مي باشد.

انواع صوت :

( pure tone) ۱- اصوات ساده كه تك فركانسي هستند و شكل سينوسي دارند

( complex tone ) ۲- اصوات پيچيده (مختلط) كه از فركانس هاي مختلف تشكيل شده اند

اصوات ساده به ندرت در طبيعت وجود دارند و بيشتر در كارهاي تحقيقاتي استفاده مي شوند

مانند اوديومتري ولي اصوات پيچيده به اشكال منظم ( گفتار و موسيقي) و نامنظم ( سرو صدا )

تقسيم مي شوند.

از ديدگاهي ديگر مي توان صوت را به دو گروه يكنواخت و كوبه اي تقسيم كرد.

صداي يكنواخت به دو گروه تقسيم مي شود:

كه تمركز انرژي صوتي در يك باند : steady wide bond الف- صداي يكنواخت با باند پهن فركانسي گسترده است مانند صنايع نساجي، نوشابه سازي، دندانپزشكي و ... ( به فرك انس

بستگي ندارد)

كه تمركز انرژي صوتي در يك : steady narrow bond ب- صداي يكنواخت با باند باريك

باند باريك صوتي است مانند اره هاي دوار ،موتورهاي برق و ...

باند:

باند نشان دهنده يك طيف مي باشد كه تشكيل شده از يكسري فركانس ها ي معين . هر باند

شامل يك حد ابت دايي ( فركانس پاييني )، يك حد انتهاي ( فركانس بالايي ) و يك فركانس

مركزي مي باشد.

octave bond باند هاي هشتگانه

اكتاو باند روش تقسيم كردن مشترك رديف فركانس ها مي باشد و مي توان صدا ها را در

داخل اين ۸ باند فركانسي شنيد . در اكتاو باند فركانس بالاتر دو برابر فر كانس پايين تر است و

در فركانس يك دوم اكتاو باند، فركانس بالاتر مجذور فركانس پايين است و در يك سوم

اكتاو باند فركانس بالاتر ريشه سوم دو برابر فركانس پايين است.

تقسيم بندي صدا بر اساس بعد زماني و نسبت آن با فشار:

صدايي است كه در يك زمان كوتاه ايجاد مي شود و سپس : impulsive ۱- صداي كوبه ايي

ميرا مي گردد.

۲- صداي يكنواخت : صدايي است كه نوسانات تراز فشار آن از منفي و مثبت پنج دسي بل

بيشتر نباشد

۳- صداي متغير : صدايي است كه نوسانات تراز فشار آن بين منفي و مثبت ۱۰ تا منفي و

مثبت ۱۵ و يا حتي بيشتر باشد

۴- صداي منقطع : صدايي ا ست كه در آن تراز فشار صوت در لحظاتي از زمان قطع مي شود و

براي اندازه گيري آن از دوزيمتر استفاده مي شود.

در صورتي كه زمان، تراز فشار و فركانس اصوات يكنواخت، منقطع و متغير برابر باشد در

اينصورت صداي يكنواخت خطرناكتر است . در مورد صداي كوبه ايي تراز فشار، تعداد ضربانات و

زمان استمرار از اهميت ويژه اي بر خوردار است. در اين نوع صدا فركانس اهميتي ندارد.

پارامتر هاي فيزيكي صوت :

۱- سرعت صوت

۲- امپدانس صوتي : عاملي است كه مقاومت محيط مادي را در مقابل انتشار موج صوتي

مشخص مي كند.

۳- توان صوتي: مقدار انرژي صوتي است كه در واحد زمان توسط يك منبع توليد مي شود.

۴- فشار صوت : تغييرات فشار در سيال برابر فشار صوت است . فشار صوت در هر نقطه برابر

۰ ميكرو بار / است با نيروي وارد بر سطح . حداقل تغييرات فشار براي گوش برابر ۰۰۰۲

است.

۵- شدت صوت : مقدار انرژي صوتي كه در واحد زمان از واحد سطح بسته ايي معادل واحد

عبور مي كند شدت صوت مي باشد.

هر چه دامنه ارتعاشات بزرگتر باشد شدت صوت بيشتر است و همينطور شدت هر صوت معين

اولا" متناسب است با مجذور دامنه ارتعاشات و همينطور نسبت معكوس با مجذور فاصله شنونده

از منبع صوتي دارد.

pain threshold limit: حداكثر آستانه شنوايي

مقدار شدت صوتي است كه در آن شدت شنوايي به همراه درد در ناحيه پرده گوش شنيده

مي شود ( ۱۴۰ دسي بل)

حداقل آستانه شنوايي :

اگر شدت صوت به حدي برسد كه انسان فقط آن را احساس كند، حداقل آستانه شنوايي است

( صفر دسي بل )

فاصله بين حداقل آستانه شنوايي و حد اكثر آستانه دردناكي ، ميدان تكلمي وجود دارد كه

حدودا" بين ۳۰ تا ۸۰ دسي بل است.

اثرات اختلاف فاز روي تراز صدا :

اگر دو صوت به جز در فاز در بقيه موارد با يكديگر برابر باشند تغييري در تراز كلي آنها بوجود

خواهد آمد (در صورت تركيب با هم ) به اين ترتيب كه اگر اختلاف فاز صفر باشد ، تراز كلي به

ميزان ۶ دسي بل افزايش خواهد يافت . در صورتي كه اختلاف فاز به ۹۰ برسد ، تراز كلي به

ميزان ۳ دسي بل افزايش خواهد يافت . در صورتي كه اختلاف فاز ۱۲۰ باشد تراز كلي برابر با

تراز هريك از اصوات خواهد بود و در صورتي كه اين اختلاف ۱۸۰ باشد تراز كلي صفر خواهد

شد.

بلندي و تراز بلندي اصوات ( سون و فون ):

در بحث صدا و ارزشيابي صوت معمولا " روي خصوصيات فيزيكي صوت بحث مي شود . ممكن

است صدايي با شدت هاي متفاوت و فركانس هاي مختلف بررسي شود ولي هنگام بررسي

متوجه شويم كه اثرات آن روي شنونده يكسان است . بنابراين بايد به پارامتر هاي فيزيولوژيكي

نيز توجه شود.

بلندي صوت يك كميت فيزيولوژيكي است و بيان كننده اثر و احساس شنوايي در شنونده

مي باشد . بلندي صدا در فشار ثابت با فركانس تغيير مي كند . واحد تراز بلندي صوت فون است

و عبارتست از تراز بلندي صدايي برابر با بلندي يك صوت ساده در فركانس ۱۰۰۰ هرتز

واحد بلندي صوت ، سون است و عبارتست از بلندي صوتي معادل با فركانس ۱۰۰۰ هرتز كه

تراز فشار صوت آن ۴۰ دسي بل باشد.

منابع صوتي :

اين منابع شامل منبع نقطه ايي، سطحي و خطي هستند.

۱- منبع نقطه ايي : به منابعي گفته مي شود كه ابعا د منبع صوت ي در مقابل طول موج صوت

كمتر است.

۲- منبع خطي: هنگامي كه چند منبع نقطه ايي در كنار هم قرار گيرند و موج حاصل از آنها به

شكل استوانه باشد منبع خطي ايجاد مي شود . در منابع خطي تراز شدت با فاصله نسبت

عكس دارد در حالي كه در منابع نقطه ايي تراز شدت با عكس مجذور فاصله نسبت

مستقيم دارد.

۳- منبع سطحي : اگر يكسري منابع خطي در كنار هم قرار گيرند تشكيل منبع سطحي را

مي دهند . تراز فشار صوت در منابع سطحي تا فاصله ايي كه نسبت به منبع هنوز حالت

سطحي دارد تغيير نمي كند . در واقع در فاصله ايي كه منبع سطحي است تراز فشار در هر

نقطه از اين ميدان تغيير نمي كند.

ميادين صدا :

free field ۱- ميدان آزاد

reverbrant field ۲- ميدان محدود

ميدان آزاد محيطي است كه در آن صوت بدون اينكه بازتاب كند منتشر مي شود . بدين ترتيب

دو حالت وجود دارد يا فضا به قدري وسيع است كه موج پخش شده به مانعي برخورد نم ي كند

بنابراين بازتاب هم نمي شود و يا به قدري در محيط جاذب وجود دارد كه هر صداي منتشر

شده را جذب مي كند.

در ميدان محدود موانعي در جهت انتشار صوت وجود دارد . پارامتر ه اي سطح يا ابعاد ديواره

هاي سالن ، ضريب جذب ديوار ها و تمام وسايل موجود در ديوار ها و ثابت ات اق از جمله

فاكتور هاي مهم در ميدان محدود هستند . در تمام محاسبات در اين مورد از ضريب جذب

متوسط استفاده مي شود و ضريب جذب عبارتست از انرژي كه جذب محيط مي شود به انرژي

توليد شده

ضريب جذب متوسط عبارتست از ميانگين حسابي ضريب جذب هاي يك ماده در تمام

فركانس ها

منابع جهت دار :

منابعي هستند كه صدا را در يك جهت بيشتر از جهات دي گر منتشر مي كنند مثل

بلندگو ها در منابع جهت دار توجه به انديس جهت بسيار حائز اهميت است.

گاهي در محدوده ايي دور از دستگاه توليد سرو صدا محلي وجود دارد كه با كم و زياد شدن

فاصله تراز فشار تغيير نمي كند. اين ميدان را بازتاب گويند.كه عموما" در كنار ديوارها مي باشد.

آناتومي و فيزيولوژي سيستم شنوايي انسان :

گوش عضو حس شنوايي است . ساختمان گوش طوري است كه امواج صدا را به گيرنده هاي

تخصص يافته ايي مي رساند. گوش داراي سه بخش جداگانه مي باشد:

۱- گوش خارجي : شامل لاله گوش و مجراي شنوايي است . لاله گوش، جهت صدا را مشخص

مي كند و مجراي گوش، امواج را به سوي گوش مياني هدايت مي كند . در انتهاي مجراي

گوش ، پرده صماخ (تمپان) قرار دارد. اين پرده با مساحت ۵۰ تا ۶۰ ميليمتر مربع در هنگام

برخورد با امواج صدا به لرزه در مي آيد . در مجراي گوش ماده ايي چسبنده، قهوه ايي رنگ

و تلخ مزه ترشح مي شود كه مانع ورود حشرات و گرد و غبار به درون مجرا مي گردد.

۲- گوش مياني : شامل يك حفره استخواني است كه در آن سه قطعه استخوان كوچك به

نام هاي چكشي، سنداني و ركابي قرار دارد . اين استخوان ها رابط بين پرده صماخ و پرده

ديگري بنام پرده بيضي هستند . پرده بيضي بين گوش مياني و داخلي واقع است . اين

استخوان ها نه تنها ارتعاشات صوتي را به گوش دروني منتقل مي كنند بلكه شدت آنها را

نيز تنظيم مي نمايند . از گوش مياني لوله ايي به سوي حلق كشيده شده است كه آن را

شيپور استاش مي نامند . از راه اين لوله، هوا به داخل گوش مياني راه مي يابد . اگر اين كار

انجام نگيرد پرده صماخ نمي تواند به درستي مرتعش شود.

۳- گوش داخلي : شامل بخش دهليزي ، مجاري نيم دايره و بخش حلزوني است . درون همه

بخش هاي گوش داخلي را ماي عي پر مي كند (آندولنف). گوش داخلي در جايگاهي كه در

استخوان گيجگاهي قرار دارد جاي گرفته است . بين گوش داخلي و استخوان گيجگاهي نيز

مايعي وجود دارد . بخش دهليزي از دو كيسه به نام اوتريكول و ساكول تشكيل شده است .

مجاري نيم دايره در هر دو گوش سه عدد و عمود بر هم ه ستند. در درون كيسه ها و

مجاري ياد شده سلول هاي مژكداري وجود دارند . مژك هاي اين سلول ها در مايع ژلاتيني

نسبتا" محكمي قرار دارند كه در حفظ تعادل بدن موثر است. در بخش حلزوني گيرنده هاي

شنوايي جاي د ارند كه در واقع سلول هاي مژكدار ي به نام اندام كرتي هستند . وقتي امواج

صوتي به پرده بيضي ميرسد . و آنرا به ارتعاش در مي آورد، ارتعاش اين پرده در جاي خود

مايع درون حلزون را مرتعش مي كند . سرانجام ارتعاش اين مايع باعث تحريك سلول هاي

مژكدار مي شود . پيام عصبي از راه عصب شنوايي به مركز شنوايي در مخ فرستاده

مي شود و در آنجا احساس و سپس ادراك مي گردد. نكته مهم اندام هاي كرتي هستند كه

در كري حرفه ايي مستهلك مي شوند.

عوارض و بيماريهاي ناشي از سروصدا:

۱- تندي ضربان قلب

۲- انواع كري ها

۳- افزايش فشار خون

۴- تنگي عروق

۵- تراوش غير طبيعي هورمونها

۶- انقباض عضلات

۷- اختلالات حسي و عصبي

۸- بي خوابي و خستگي

۹- كاهش راندمان كار و غيبت هاي بلند مدت

۱۰ - ايجاد حوادث و اثرات اقتصادي

واكنش هاي سيستم شنوايي نسبت به سروصدا:

تحريك دستگاه شنوايي توسط سروصدا، تغييرات خاصي را در گوش انسان به شرح زير ايجاد

مي كند:

۱- تطبيق: دستگاه شنوايي انسان پس از تماس با سروصداي آزار دهنده و مضر در ابتدا خود را

با وضعيت جديد وفق مي دهد و تلاش مي كند خود را از آسيب مصون بدارد.

كه شامل خستگي شنوايي و كري موقت است . پس ( TTS) : ۲- تغيير موقت آستانه شنوايي

از مرحله تطابق در صورتي كه دستگاه شنوايي همچنان در معرض سروصداي فوق الذكر

قرار داشته باشند تغيير موقت آستانه شنوايي پديد مي آيد . در واقع خستگي شنوايي

مربوط به تغييرات مكانيكي، الكتريكي و شيميايي سلول هاي شنوايي و اطراف آن مي باشد

و در كري موقت قسمت هايي از حلزون بويژه بخش هاي مربوط به فركانس هاي ۴۰۰۰

تا ۶۰۰۰ هرتز دچار تورم مي گردند . تغيير موقت آس تانه شنوايي با استراحت كافي قابل

برگشت است.

در اين مرحله سلول هاي موجود در گوش دروني كه ( PTS) ۳- تغييرات دائم آستانه شنوايي

در داخل آندولنف معلق هستند ( اندام كرتي ) آسيب ديده و تغيير غير قابل برگشت

شنوايي را موجب مي شوند.

انواع كري هاي شغلي بر اساس ميزان افت شنوايي:

۱- كري خفيف كه تا حد ۳۰ دسي بل در شنوايي افت حاصل مي شود.

۲- كري متوسط كه بين ۳۰ تا ۶۰ دسي بل در شنوايي افت حاصل مي شود.

۳- كري شديد كه بين ۶۰ تا ۹۰ دسي بل در شنوايي افت حاصل مي شود.

عوامل موثر در ايجاد كري شغلي:

۱- شدت صدا

۲- فركانس صدا

۳- تداوم صدا

۴- نوع صدا

۵- سن فرد

۶- ضايعات قبلي گوش

۷- حساسيت فرد

۸- مصرف برخي داروها مانند آنتي بيوتيك ها

۹- مسموميت هاي داخلي

۱۰ - برخي از مواد شيميايي مانند الكل ها

سير پزشكي كري شغلي:

۱- مرحله خستگي شنوايي : در اين مرحله براي فرد يك ابهام و سنگيني در گوش ها بوجود

مي آيد و احساس مي كند كه داخل گوش خو د پنبه وجود دارد. در اين مرحله در فركانس

۴۰۰۰ افت شنوايي ايجاد شده است و برگشت پذير مي باشد.

۲- مرحله تثبيت خستگي شنوايي: در اين مرحله امكان برگشت از بين مي رود

۳- مرحله كري نيمه پنهاني : در اين مرحله فرد محاوره را درك نمي كند كه از اين قسمت به

بعد يكي از راههاي تشخيص كري شغلي هويدا مي گردد.

۴- مرحله كري واضح: كه در آن تمام فركانس هاي مكالمه دچار افت مي شوند.

كنترل سرو صدا:

در روشهاي كنترل سروصدا بايد ۴ مرحله زير را پياده كرد:

۱- شناسايي منابع خطر : منظور از منابع سروصدا، مكاني است كه سروصدا دقيقا " از آن

سرچشمه مي گيرد . پس از اينكه تعيين گرديد كه كداميك از عمليات ماشين بيشترين

سروصدا را موجب شده است مي توانيد آن بخش خاص را از سيستم عملياتي خارج كرده و

در صورت امكان بقيه دستگاهها را بكار اندازيد . اين مسئله تعيين مي كند كه آيا برطرف

كردن منبع خاص سروصدا، آنقدر تراز صوت را كاهش داده كه دستگاه مزبور بتواند بر

اساس تراز پايين تر از حد مجاز كار كند يا خير.

۲- فركانس اصوات و شناسايي آنها: براي اينكه بتوانيد موثرترين روش كاهش هزينه را در مورد

كنترل صدا بكار بريد ، مي توانيد فركانس هايي را كه در آنها بيشترين سروصدا ايجاد شده

است را ت وسط آناليزور دقيقا " مشخص نماييد . اگر آناليزور در اختيار نداشتيد به شكل زير

عمل نماييد.

نيز اندازه گيري C اندازه گرفته و در همان شرايط در شبكه A ميزان سروصدا را در شبكه

باشد بايد روش كنترل به فركانس هاي پايين A بيشتر از ارقام شبكه C كنيد. اگر ارقام شبكه

بيشتر بود بايد روشهاي كنترلي را در فركانس هاي بالا انجام داد. A محدود گردد. و اگر شبكه

۳- بررسي امكان كنترل صدا در منبع توليد يا مسير انتقال : در اين رابطه دو نظريه كلي وجود

دارد: الف- هر نوع ماده ايي را كه در دسترس مي باشد بكار بريد كه البته اين روش نياز به

چندين مرحله آزمايش و چند درصد خطا دارد . ب- از كاتالوگ ها و اطلاعات تكنيكي

استفاده نماييد.

۴- بررسي مجدد به منظور اطمينان از حصول به نتايج رضايت بخش

اقدامات زير در زمينه كنترل صدا پيشنهاد ميگردد:

۱- جلوگيري از برخورد بين بخش هاي مختلف به يكديگر يا كاهش برخورد قسمت ه اي

همجوار

۲- كاهش ملايم سرعت بين حركات رفت و برگشتي قطعات

۳- تعويض قطعات فلزي با قطعات لاستيكي

۴- محصور كردن قسمت هاي پر سرو صداي دستگاه

نكات زير لازم است مورد توجه طراحان كنترل صدا قرار گيرد:

۱- انتخاب وسايل و توان مناسب انتقال نيرو و تنظيم آنها

۲- ايزولاسيون صداي ناشي از ارتعاشات

۳- ايجاد افت انتقال مناسب و تعيين درز و شكاف هاي كافي براي سيستم

۴- ايجاد سيستم خنك كننده فلنج دار كه سرو صداي ناشي از عبور هوا در آنها بسيار كم

باشد

بدون اعمال روشهاي پيچيده مي توان سروصداي لوازم موجود را مانند لوازم جديد به طرز

موثري كنترل نمود. اين روشها شامل موارد زير است:

۱- نصب صدا خفه كن هايي براي شيرهاي خروجي سيستم هاي پنوماتيك

۲- تغيير نوع پمپ ها در سيستم هيدروليك

۳- انتخاب فن هاي كم سرو صدا در سيتم تهويه

۴- نصب صدا خفه كن براي موتور هاي الكتريكي

۵- نصب صدا خفه كن براي هواكش كمپرسور هاي بادي

حمل و نقل دستي:

ايجاد محيط هاي مناسب از برخورد و تصادم در طي حمل و نقل مكانيكي و دستي مي تواند

جلوگيري كند. به عنوان مثال در اين راستا عوامل زير موثر مي باشند:

۱- كاهش ارتفاع سقوط اجسام

۲- افزايش سختي ظروف

۳- استفاده از پلاستيك هاي انعطاف پذير جعت خنثي كردن ضربات شديد

احاطه سازي سيستم ها

در صورتي كه امكان جلوگيري از سروصدا وجو د نداشته باشد مي توان از احاطه سازي

دستگاهها استفاده كرد. در اين راستا توجه به نكات زير ضروري است:

۱- استفاده از فلزات متراكم بطوريكه صفحات فلزي يا تخته هاي پلاستري در قسمت بيروني

دستگاهها قرار گيرند

۲- استفاده از مواد جاذب صوت در قسمت داخلي، در اين حالت وجود يك هود ساده مي تواند

تراز سروصدا را تا ۲۰ دسي بل كاهش دهد

۳- نصب صدا خفه كن هايي روي دريچه هاي خروج سيستم خنك كننده هوا همراه با

پوشاندن موتور هاي الكتريكي و...

۴- به منظور تعميرات و نگهداري دستگاه، نصب دريچه هايي ك ه به سادگي قابل باز شدن بوده

و در دسترس باشند.

اتاقك هاي مجزا جهت ايزولاسيون صوت:

اتوماسيون دستگاهها و پروسه ها و سيستم كنترل از راه دور توسط اتاقك هاي مجزا كننده

جهت كنترل سروصدا مي تواند بسيار مفيد باشد . در اين مورد توجه به نكات ذيل حائز اهميت

است:

۱- درز بندي مطلوب اطراف در ها و پنجره ها

۲- ساختمان اتاقك هاي كنترل بايد از موادي باشد كه افت انتقال مناسبي ايجاد نمايند

۳- تعبيه دريچه هايي براي تهويه و منافذي جهت عبور كابل ها و لوله ها و درز بندي مناسب

آنها بسيار مهم است. اتاق هاي كنترل بايد داراي تهويه مناسب باشند و در صورت بالا بودن

دماي محيط تهويه مطبوع نيز لازم است . در غير اينصورت باز كردن دريچه هاي اتاقك

براي تهويه عملا" باعث از بين رفتن ايزولاسيون صوتي اتاقك هاي مجزا مي شود.

نكات قابل توجه هنگام ساخت و راه اندازي ساختمان هاي كارگاه:

۱- ستون هاي اصلي ، كف كارگاه و دس تگاهها بايد به نحوي انتخاب شوند كه تمام منابع توليد

سروصدا توسط ايزولاسيون ارتعاش مهار گردند.

۲- منابع مهم توليد سروصدا را مي توان با ايجاد محيط ايزوله شده در برابر صوت با استفاد ه از

مصالح ساختماني محاصره نمود. بايد توجه خاصي به دريچه ها، روزنه ها و پنجره ها صورت

پذيرد.

۳- مناطق پرسروصدا را كه كارگران بايد مدت طولاني در آن محل كار كنند به منظور جذب

سروصداي حاصل بايد با پوشش هاي مناسب محافظت كرد.

۴- دفاتر كاري بايد از محل ماشين هاي پر ارتعاش جدا شوند.

۵- براي دفاتر اداري و انبارها كه فعاليت هاي زيادي در آنها انجام مي شو د سطوح بايد داراي

جاذب صوتي بوده و در صورت نياز و امكان سطوح و كف سالن با منسوجات نرم پوشيده

شده باشند.

علائم و پيش آگهي ها:

در صورت مشاهده علائم زير احتمال بروز يك نوع كري وجود دا رد و اجتناب از كار در محيط

هاي آلوده به سروصدا ضروري است:

۱- وزوز گوش و حالت سوت كشيدن

۲- سنگين شدن گوش ها

۳- بي خوابي يا كم خوابي مكرر

۴- احساس صداي كارگاه در گوش هنگام استراحت

۵- سرگيجه و ضعف عمومي

۶- نشنيدن صداي مكالمات تلفني

توجه به اين نكته ضروري است ، افرادي كه دچار ناراحتي هاي زير هستند تا قبل از درمان

هرگز نبايد در محيط پر سروصدا كار كنند:

۱- افراد مسن

۲- افرادي كه ضايعات يا ناراحتي هاي شنوايي داشته يا دارند

۳- بيماران قلبي و عروقي

۴- بيماران تنفسي و ناراحتي خوني

۵- مبتلايان به عوارض معدي – رودي

۶- مبتلايان به عوارض عصبي

۷- مبتلايان به مسموميت هاي داخلي ( قند، اوره، چربي و...)

لینک ارسال
  • 1 month later...

کنترل نویز در صنایع بزرگ

29n.jpg

سيستم هاي كنترل آلودگي صوتي در صنايع مادر و زير بنايي اعم از صنايع نيروگاهي، پالايشگاه ، پتروشيمي، نفت و ... از بخشهايي است كه همواره الزاماتي براي آن در استانداردهاي مختلف ايمني، بهداشت و طراحي لحاظ شده است.

شركت ماشين اجزاء با سابقه اي كه در ساخت سيستم هاي محفظه فراگير (Enclosure) توربين هاي گازي159 مگاوات نيروگاهي و همچنين توربوكمپرسورهاي 25 مگاوات و در پي آن ساخت بخش هاي ديگر تجهيزات جانبي نيروگاهي اعم از پيش ***** (Prefilter) اگزوز (Exhaust)، اكنون قادر به مشاوره، ساخت و مهندس يستم هاي كنترل نويز در سه جزيره ورودي هواي توربين (Air intake)،محفظه هاي فراگير (Enclosure) و خرجي هواي توربين (Exhaust) ميباشد.

26n.jpg

- سیستم ورودی هوا

30n.jpg

تامين هواي ورودي توربين يكي از مهمترين بخشهاي يك واحد نيروگاهي بوده كه علاوه بر تصفيه و تنظيم دما و هدايت هواي محيط بيرون به سمت توربين، وظيفه كاهش صداي توليد شده توسط توربين را نيزه به عهده دارد. در مجموعه سيستم ورودي هوا، بخشهاي مختلفي از جمله واحد تصفيه هوا، *****ها، سايلنسرها، اتصالات انبساطي، دمپرها، سيستم هاي يخ زدايي، تميز كننده *****ها و داكت هاي رابط وجود دارند.

به دليل حساسيتي كه اين بخش از نظر ارتباط مستقيم با توربين دارا مي باشد، استانداردهاي مختلفي بر كيفيت ساخت اين مجموعه اعمال ميگردد.

 

- سیستم محفظه فراگیر

15n.jpg

محفظه فراگير در يك واحد نيروگاهي از طرفي وظيفه محافظت بخشهاي ديگر از خطر آتش سوزي احتمالي و از طرف ديگر وظيفه كاهش صداي توليد شده توسط توربين، ژنراتور محفظه احتراق و يا اسكيد هاي گاز را دارد.

اين محفظه از مجموعه پانلهاي عايق صوت، حرارت كه بر روي سازه هاي فولادي نصي ميگردد تشكيل شده كه به طور كامل در اطراف توربين قرار گرفته و تشكيل يك اتاقك را ميدهند. در اين مجموعه سيستمهاي اطفاء حريق و تهويه هواي داخلي Enclosure، كه به منظور ثابت نگه داشتن هواي اطراف توربين استفاده شده است. شايان ذكر است كه پانلهاي بكار رفته در محفظه فراگير از مواد مقاوم به حرارت و غير قابل اشتعال بوده كه قابليت مقاومت در برابر آتش سوزي تا بيش از يك ساعت را دارا ميباشد.

اين نوع محفظه ها در دو نوع In Door و Out Door ميباشد كه بسته به نوع كاربرد، استانداردهاي خاص بر هر كدام حاكم ميباشد.

- سیستم هوای خروجی

exz.jpg

انتقال گازهاي داغ توليد شده توسط توربين به محيط بيرون در اين بخش صورت ميگيرد. همچنين به منظور كاهش سطح صداي توليد شده در اثر سرعت گاز خروجي از سايلنسرهايي در مسير خروج گاز استفاده ميشود، مواد بكار رفته در سيستم خروجي هوا اعم از فولادها و عايق هاي صوتي -حرارتي با توجه به تماس مستقيم با گازهاي داغ همگي مقاوم به حرارت ميباشند.

لازم به ذكر است در واحدهاي سيكل تركيبي با باز شدن مسير گاز داغ به بويلر از اين گاز به عنوان انرژي به منظور راه اندازي واحد بخار استفاده ميگردد.

 

لینک ارسال

آلودگی صوتی خطر نامریی

انگار دیگر شنیدن تمام این صداهای ناهنجار برایمان عادی شده است و تمام این آلودگی های صوتی ، دیگر بخشی از زندگی روزمره مان است که هرگز خیابان های شهر را ترک نمی کنند. بارها از صدای بوق خودرو یا سر و صدای بیش از اندازه یک موتورسیکلت که با سرعت از کنارمان رد می شود، از جا پریده ایم.انگار دیگر شنیدن تمام این صداهای ناهنجار برایمان عادی شده است و تمام این آلودگی های صوتی ، دیگر بخشی از زندگی روزمره مان است که هرگز خیابان های شهر را ترک نمی کنند.بررسی نتایج مطالعات در یکی از فرودگاه های آلمان نشان می دهد سلامت کودکان ساکن در مناطق مجاور این فرودگاه ، بیش از دیگر کودکان در معرض تهدید است.افزایش ضربان قلب ، اختلال در سیستم عصبی و رفتاری ازجمله عوارض مهم آلودگی صوتی است که در ساکنان این مناطق بروز کرده است.بررسی ها نشان می دهد؛ خودروها به دلیل تعداد و پراکندگی در سطح شهر، یکی از مهمترین عوامل آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ بویژه تهران هستند و در حالی که مسوولان از اجباری شدن رعایت استانداردهای آلودگی صوتی از سوی خودروسازان از سال آینده خبر می دهند، به نظر می رسد که چقدر دیر به فکر اجرای چنین استانداردهایی افتاده ایم و اگرچه این مساله باید سال ها پیش رخ می داد، اما بی شک رعایت این استانداردها از سوی بخش های مربوط به منظور حفظ سلامت شهروندان هنوز هم دیر نیست.شرکت کنترل کیفیت هوا در گزارشی اعلام کرد؛ اغلب شهروندان تهرانی از آلودگی صوتی رنج می برند.بررسی ها نشان می دهد بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می کنند که سر و صدا در آن مناطق ، بیش از استانداردهای تعیین شده است ، به طور مثال در جنوب تهران علاوه بر سر و صدای ناشی از ترافیک ، سر و صدای ناشی از فرودگاه و راه آهن نیز این منطقه را از نظر صوتی ، بسیار آلوده کرده است.این در حالی است که گسترش روزافزون بزرگراه ها در سطح شهر، میزان این آلودگی را به مراتب افزایش می دهد، یکی از پیامدهای ناخواسته توسعه اقتصادی در جهان امروز، آلودگی محیط زیست است.فعالیت های صنعتی و خدماتی در سطوح گوناگون با تحمیل انواع آلودگی ها بر هوا، آب و خاک همراه است که یکی از مهم ترین آنها، آلودگی صوتی است.آلودگی صوتی یا به بیان ساده تر، سر و صدا تنها به معنی آزردگی خاطر نیست.اگرچه در بسیاری موارد، به دلیل ویژگی آلودگی صوتی که بتدریج برای گوش انسان عادی می شود، آثار زیانبار آن جلوه ظاهری کمتری دارد، اما این آثار پنهان ، تا سال ها بر روح و جسم انسان تاثیرگذار است.سازمان بهداشت جهانی (WHO) آلودگی صوتی را تهدیدی جدی برای سلامت انسان دانسته است که به دلیل تنوع منابع (ترافیک ، صنعت ، محل کار و همجواری) یکی از گسترده ترین خطرات برای سلامت انسان به شمار می رود. در اروپا، ۴۰درصد جمعیت در معرض ترازهایی از صوت قرار دارند که بالقوه برای سلامت خطرناک است.دست کم ۱۷۰میلیون اروپایی در محل زندگی شان بشدت از آلودگی صوتی آزار می بینند. از سوی دیگر، هر ساله منابع مالی بسیاری از سوی جامعه صرف جلوگیری یا محدود کردن آلودگی صوتی می شود که اجرای قوانین و استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تعیین جرایم از آن جمله اند. متاسفانه منابع مالی اجتماع محدود است و از این رو، تلفیق ملاحظات مربوط به آلودگی صوتی با تصمیم گیری های اقتصادی ، به اندیشه بیشتر نیاز دارد. برای اقتصاددانان این موضوع دو مشکل اساسی ایجاد می کند، اول این که چگونه و از چه روشی می توان آزردگی ناشی از آلودگی صوتی را ارزشگذاری کرد؟ محدودیت های این روش ها از دیدگاه های نظری ، علمی و اخلاقی چیست؟ آیا این روش ها برای دانشمندان ، بهره برداران و تصمیم گیران سیاسی قابل قبول است؟ آیا ارزش پولی حاصل از مطالعه را می توان به عنوان ورودی دیگر فعالیت های سیاستگذاری به کاربرد و دوم این که کدام تصمیمات اقتصادی با استفاده از ارزش پولی آلودگی صوتی تحت تاثیر قرار می گیرند

. آلودگی صوتی چیست؟‏آلودگی صوتی صدای ناخواسته یا صدایی با مدت زمان ، شدت یا کیفیت دیگری است که سبب آسیب جسمی یا روانی به انسان می شود. واحد اندازه گیری صوت دسی بل (dB) است که یک مقیاس لگاریتمی است. هر ۱۰دسی بل افزایش نشانگر ۲برابر شدن تراز صوت است. واحد دسی بل در شبکه وزنی dBA بر فرکانس هایی که گوش انسان به آنها حساس است و بخوبی با ادراک انسان از بلندی صوت ارتباط دارد، تاکید می کند. ترازهای معمولی صوت از ۳۰ تا ۹۰ دسی بل است

. اجرای طرح جامع کاهش آلودگی صوتیمدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این ارتباط گفت : سازمان حفاظت محیط زیست طرح تملک آلودگی صوتی را به تصویب رسانده است که بنابراین با داشتن ردیف بودجه ای می توان مانند طرح جامع کاهش آلودگی هوا طرح جامع کاهش آلودگی صوتی را در ۷محور اجرا کنیم.دکتر محمدرضا منظم افزود: در این طرح ، محورهای مختلفی در زمینه استانداردها، پایش مطالعات و تحقیقات و سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده که طرح توجیه فنی آن در دست تهیه است.وی با اشاره به این که تنها تصویب چنین قوانینی کافی نیست ، گفت : باید تلاش شود طرح هایی که به تصویب می رسد، به بهترین شکل اجرا شوند و با تداوم آن ، افق روشنی از دستاوردها را پیش رو داشته باشیم.

هزینه های زیست محیطی آلودگی صوتیارزشگذاری هزینه های ناشی از آلودگی صوتی و دستیابی به اعداد و ارقام پولی ناشی از آنها به گونه ای که بتواند تا حد ممکن همه انواع هزینه ها را دربر گیرد، به دلایل گوناگون حائزاهمیت است.این کارشناس ارشد بررسی آلودگی صدا و ارتعاش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که هنوز در کشور چنین بررسی هایی انجام نشده است ، می گوید: در نظر داریم بزودی این طرح را با همکاری چندین مرکز علمی مانند دانشگاه ها در کشور آغاز کنیم.وی افزود: به نظر می رسد این مساله برای نمونه در ابتدا در تهران وبعضی از جاده های بین شهری آغاز شود و بعد بر اساس برنامه زمان بندی تداوم یابد.او با اشاره به این که نتایج این مطالعات در تصمیم گیری مسوولان برای اجرای طرح های عمرانی ، بسیار ضروری است ، ادامه داد: اولین مساله در توجیه لزوم انجام چنین پژوهش هایی ارزیابی میزان آلودگی تحمیل شده بر جامعه است.تبدیل آثار آلودگی صوتی به اعداد و ارقام پولی در جهان امروز که پایه بسیاری مناسبات آن بر علوم اقتصادی بنا شده و فرهنگ غالب در ارزیابی و ارزشگذاری ، فرهنگ اقتصادی است ، میزان این آثار را ملموس تر می کند. وی گفت : از سوی دیگر، تصمیم گیری برای پروژه ها و طرح های توسعه در آینده می تواند بر پایه این ارزش پولی مورد قضاوت دقیق تر قرار گیرد. یکی دیگر از کاربردهای چنین مطالعاتی استفاده در طراحی شبکه راه هاست که در آن ، علاوه بر معیارهایی چون زمان طی مسیر و کوتاه بودن آن هزینه زیست محیطی مسیر و آلودگی صوتی نیز می تواند مدنظر قرار گیرد. بوبه رژ افزود: هزینه های ناشی از آلودگی صوتی شامل هزینه های مستقیم مانند ساخت موانع صوتی ، عایق بندی ، اثر منفی بر قیمت خانه ها و هزینه های غیرمستقیم همچون هزینه های بهداشتی ، بیمه افراد، بهره وری ، استفاده کمتر از زمان های تفریح و فراغت و ناآرامی است

. روش های ارزشگذاری و محاسبهبه منظور برآورد و محاسبه این هزینه ها روش های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد که ورودی اصلی همه انواع محاسبات به منظور کمی کردن آلودگی صوتی و تعیین ارزش پولی آن پاسخ به این سه سوال است که چقدر آلودگی صوتی تولید می شود، چه میزان فراتر از آستانه قابل قبول است و هزینه یک واحد آلودگی صوتی چقدر است.

آثار آلودگی صدا بر انسانمهدیه بوبه رژ، کارشناس ارشد بررسی آلودگی صدا و ارتعاش سازمان حفاظت محیط زیست می گوید، آلودگی صوتی آثار جسمی و روانی بسیاری بر انسان دارد.شناخته شده ترین اثر جسمی آلودگی صوتی صدمه به دستگاه شنوایی است که گاه به دلیل تدریجی بودن پنهان می ماند.وی افزود: افت موقت و دائم شنوایی ، وزوز گوش ، پارگی پرده صماخ یا صدمه به بافت های متصل کننده قطعات استخوانی بخشی از این آثار است.وی ادامه داد: علاوه بر ویژگی های صوت ازجمله مدت زمان ، فرکانس و شدت آن ، عوامل فردی نظیر سن ، جنس ، ضایعات سیستم انتقال گوش میانی و واکنش عضلات گوش میانی ، رنگ چشم و رنگ پوست نیز در شدت بروز این گونه آسیب ها تعیین کننده است.اثر بر اندام بینایی ، سیستم تعادلی ، سیستم عصبی ، آثار فیزیولوژیک عمومی ازجمله اثرات جسمی آلودگی صوتی و اثر ذهنی و ناراحتی های اجتماعی مثال هایی از آثار روانی آلودگی صوتی است.ضمن آن که تداخل با مکالمه ، کاهش بازده کار و افزایش خطر بروز حوادث نیز در زمره آثار جانبی آلودگی صوتی به شمار می رود.در روش ارزیابی مشروط که شاید مستقیم ترین راه تعیین هزینه یک ناهنجاری است ، مطرح کردن سوال های فرضی است : به عنوان مثال چقدر فرد حاضر است برای کاهش این ناهنجاری تا حد معین بپردازد یا چقدر فرد حاضر است برای جلوگیری از رویارویی با افزایش حد معینی از آن عامل بپردازد. این روش از آنجا که بر اساس پاسخ های فرضی به سوال های فرضی است ، باید با استفاده از یکی از روش های آشکار بازسنجی شود. ضمن آن که دیدگاه افراد در مورد حقوق خود و ارزیابی آنها از مشکلات نیز سبب کاهش دقت این روش می شود.

هزینه های محاسبه شدهمطالعات گوناگونی در کشورهای مختلف در مورد هزینه های آلودگی صوتی صورت گرفته است که برخی از آنها به نتایج بسیار جالبی دست یافته اند. نکته قابل توجه این است که با وجود روش های گوناگون محاسبه باز هم همه عوامل و تاثیرات آلودگی صوتی با استفاده از این روش ها قابل محاسبه نیست.برای مثال با هیچ معیار و مقیاسی نمی توان درد و رنج و ناراحتی روانی ناشی از مواجهه با آلودگی صوتی را پیمانه کرد. با این حال ، دقت در ارقام حاصل خالی از لطف نیست.برای مثال محاسبه ای که سال ۱۹۹۲ در نروژ انجام شده است ، هزینه آلودگی صوتی را سرانه ۸۸ تا ۵۴۱ دلار در سال برآورد کرده است و هزینه های اجتماعی آلودگی صوتی در اتحادیه اروپایی (زمانی که ۱۵ عضو داشت) ۴۲ میلیارد یورو بود که با توجه به افزایش تعداد اعضا به ۲۷ عضو در حال بررسی مجدد است.

هزینه های آلودگی صوتی در بخش حمل و نقلمهم ترین منبع آلودگی صوتی به لحاظ گستردگی و نفوذ در درونی ترین لایه های زندگی ، سیستم های حمل و نقل جاده ای ، ریلی و راه آهن است که شاید به دلیل این اهمیت و یا امکان بیشتر کمی کردن آثار آنها، عمده بررسی های انجام شده در این زمینه بوده است.به طور کلی در سیستم حمل و نقل جاده ای چه درون محدوده های شهری و چه خارج از آن عوامل بسیاری بر میزان صدای ناشی از ترافیک و هزینه های آن موثر است که نوع خودرو، سرعت ترافیک ، توقف ها و شیب ها، شرایط و نوع پوشش سطحی و موانع و فاصله از آن جمله اند. منابع تولید صوت در خودروها نیز متغیر بوده و شامل شتاب موتور، تماس بین جاده و تایر، ترمز، بوق و دزدگیر است.از این رو، میزان و آثار صوت بر حسب نوع و شرایط خودرو، موقعیت و زمان متفاوت است.در سرعت های پایین صدا بیشتر ناشی از موتور و نیروی پیش برنده و در سرعت های بالا صوت غالب صدای تماس تایر با جاده و وضعیت آیرودینامیک خودرو است.بدیهی است که خودروهای سواری آرام تر از اتوبوس و موتورسیکلت هستند. ضمن آن که هزینه های آلودگی صوتی در شهر بیشتر است ، چرا که تعداد انسان ها بیشتر است ولی وجود یک خودرو در مناطق روستایی ، اثر بیشتری نسبت به خودروی بیشتر در شهر دارد. آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل بر حیات وحش نیز اثر دارد که بر هزینه های زیست محیطی آن می افزاید. بر اساس پژوهش انجام شده در سال ۱۹۹۶ که در آن ، هزینه های اجتماعی سالانه استفاده از خودروها در امریکا بر اساس داده های سال ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ محاسبه شده است ، هزینه آلودگی صوتی از ۱۰۰میلیون تا ۴۰ میلیارد دلار متغیر است.در کانادا، هزینه سالانه آلودگی صوتی راه ها بیش از ۲۲۳میلیون دلار و در ونکوور ۰.۵ سنت در هر کیلومتر برآورد شده است. این رقم در دانمارک ۸۰ - ۴۵۰ میلیون یورو در سال است.همچنین بخشی از هزینه های آلودگی صوتی هزینه های مستقیم است. از جمله هزینه های مستقیم اثر بر ارزش املاک است. مطالعات انجام شده نشان داده است به ازاء هر واحد تغییر در میانگین تراز صدا در ۲۴ ساعت در محدوده ۵۰ - ۶۰ دسی بل حدود ۰.۵ درصد و حدود بالای ۶۵ دسی بل تا ۰.۸ درصد ارزش ملک کاهش می یابد. طبق برآوردهای دیگر، سالانه در ازائ هر واحد افزایش تراز صوت ۲۱دلار از ارزش هر واحد مسکونی کاسته می شود. هزینه مستقیم دیگر ساخت موانع صوتی در امتداد راه هاست که در امریکا هزینه ساخت هر مایل (۱.۶ کیلومتر) دیواره ۱.۵ میلیون دلار برآورد شده است. (۲ و ۶) در بخش حمل و نقل هوایی نیز برآوردهایی انجام شده که بر این اساس ، هزینه ناشی از آلودگی صوتی به ازائ برخاستن و فرود آمدن هر هواپیما در اروپا بر حسب نوع آن حدود ۱۵۰ تا ۲۸۰۵ یورو محاسبه شده است.اگرچه تاکنون این گونه مطالعات در کشور ما صورت نگرفته و سوابقی جهت مقایسه با دیگر کشورها در این زمینه وجود ندارد؛ با این حال ، ارقام و موارد یاد شده می تواند چشم اندازی کلی از وضع کنونی آلودگی صوتی به تصویر بکشد. همچنین باید گفت ؛ از دیدگاه سیاسی و سیاستگذارانه می تواند با آلودگی صوتی ناشی از منابع گوناگون با توجه به تنوع و گستردگی منابع و ارقام مربوط به هزینه های ناشی از آن به دوگونه رفتار کرد؛ یا باید با وضع قوانین کاهش انتشار آلودگی صوتی از محصولات و خدمات بویژه خودروها و اجزای آنها و حمل و نقل ریلی و هوایی رفتاری قهرآمیز داشت و روز به روز با بی توجهی به صورت مساله از آن فاصله گرفت که به نظر می رسد نه تنها در ایران که در هیچ یک از کشورهای جهان در کاهش آلودگی صوتی موثر نبوده است و یا باید با تشویق به سبک های آرامتر چه در بخش حمل و نقل و صنایع و تجهیزات مربوط به آن و چه در دیگر منابع آلودگی صوتی و لحاظ تراز صوتی منتشر شده از این منابع در طراحی ، برنامه ریزی و تولید محصولات و فرآیندها فاصله ها را کمتر کرده و به سوی محیطی آرامتر پیش رفت

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...