رفتن به مطلب

كارگاه‌پرورش كرم خاكي - ورمی کمپوست


ارسال های توصیه شده

كارگاه‌پرورش كرم خاكي - ورمی کمپوست

 

 

 

با همكاري:

 

جهاددانشگاهي

اداره كل شيلات استانتهران

اداره تغذيه و غذاي زنده شيلات ايران

اداره آموزش و ترويج شيلاتايران

تهيه كنندگان و مدرسين: سيف‌اله فرمحمدي و مسعود بوجار

 

 

1ـروش‌هاي جمع‌آوري از طبيعت

جهت نمونه‌برداري و جمع‌آوري كرم‌هاي خاكي روش‌هايمتعددي وجود دارد اما نكته مهم زمان و مكان نمونه‌برداري مي‌باشد زيرا كرم‌هاي خاكيهميشه و همه جا پراكندگي يكسان ندارند. بهترين زمان جهت نمونه‌برداري هنگامي است كهبر اثر بارندگي زياد، كرم‌ها جهت تنفس به سطح خاك مي‌آيند مانند فصل‌هاي معتدل ومرطوب سال.

همچنين مكان‌هاي نمونه‌برداري بسته به اينكه هدف از نمونه‌برداري چهباشد تفاوت دارد. بطور كلي مي‌توان گفت، براي پيدا كردن كرم‌هاي خاكي كه رنگ بدنآنها قرمز و از لحاظ جثه كوچك هستند، جنگل‌ها و مرغزارها جاي مناسبي است و برايكرم‌هاي خاكي كرم و خاكستري رنگ، خاك‌هايي كه مواد معدني آنها زياد است مكان مناسبياست و ....

نكته مهم ديگري كه قبل از انجام نمونه‌برداري بايستي مورد توجه قرارگيرد. هدف از انجام نمونه‌برداري مي‌باشد، زيرا پس از به دست آوردن كرم‌هاي خاكيجهت مراحل بعدي آزمايشات، كارهاي مختلفي بر روي آن صورت مي‌گيرد، معمولاً 4 دليلعمده براي نمونه‌برداري وجود دارد كه عبارتند از:

الف ـ تشخيص و شناسايي كرم‌هايخاكي يك منطقه

ب ـ تعيين جمعيت كرم‌هاي خاكي و بررسي ميزان پراكندگي آنها درواحد سطح

ج ـ بدست آوردن تعداد زيادي كرم خاكي جهت كشت و پرورش

د ـ جمع‌آوريكرم‌هاي خاكي تكثير شده در بسترهاي مصنوعي جهت عرضه (توليد انبوه يا نيمهصنعتي

از جمله روش‌هاي جمع‌آوري كرم‌هاي خاكي مي‌توان به روش دستي، مكانيكي،الكتريكي و شيميايي اشاره نمود كه در ادامه هر يك از اين روش‌ها را شرح خواهيمداد.

 

1ـ1ـ روش دستي

در اين روش فقط احتياج به يك بيل مي‌باشد كه توسط آنخاك‌هاي منطقه مورد نظر را زيرورو كرده و كرم‌هاي خاكي در ميان خاكها را با دست جدامي‌نمائيم. از اين روش براي اهداف الف و ج كه در بالا يادشده استفادهمي‌شود.

2ـ1ـ روش الكتريكي

بدين ترتيب مي‌باشد كه دو الكترود بطول 75سانتي‌متر و عرض 8 تا 10 ميلي‌متر را در خاك محل مورد نظر فرو مي‌كنيم و آنرا بهجريان برق وصل مي‌نمائيم هدايت الكتريكي خاك به رطوبت آن بستگي دارد. اما معمولاًنفوذ جريان برق به اعماق خاك سبب بالا آمدن كرمها از نقب‌هاي زير زميني خودشانمي‌شود. گر چه اگر سطح خاك خشك باشد كرمها بر عكس به سطح زيرين و يا پائين حركتخواهند كرد با اين روش كرم‌هايي كه در حدود 20 سانتي‌متري تا يك متري الكترود هستندتحريك مي‌شوند اين روش براي نمونه‌برداري از كرم‌هاي خاكي كه در مناطق عميق خاكزيست مي‌كنند استفاده مي‌شود.

 

3ـ1ـ روش شيميايي

از مواد شيميايي مختلف كهبه صورت محلول در آمده‌اند جهت بالا آمدن كرم‌هاي خاكي از خاك استفاده مي‌شود. بهعنوان مثال محلول كلريد جيوه، فرمالين، آب‌نمك، پرمنگنات پتاسيم و ...

اگر 15ميلي‌ليتر محلول كلريد جيوه را در ليتر آب حل نمائيم و آنرا بسطح خاك بريزيم كرم‌هاسريعاً به سطح خاك خواهند آمد و يا اگر 5/1 گرم پرمنگنات پتاسيم را در 8/6 ليتر آبحل نمائيم مي‌توانيم براي يك مترمربع آنر مصرف نمائيم. 25 ميلي‌ليتر فرمالين 40درصد را در 56/4 ليتر آب حل نموده و سپس مي‌توان در 36/0 مترمربع به كار گرفت كهرايج‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين روش مي‌باشد ولي اگر كرمها را جهت پرورش و نگهداريبخواهيم بايستي بلافاصله آنها را بوسيله آب شستشو دهيم و اثر فرمالين را از بدنشانپاك نمائيم. اما مناسب‌ترين و بي‌ضررترين روش جهت بالا آمدن كرم‌هاي خاكي استفادهاز آب نمك غليظ (در حد اشباع) مي‌باشد. در اين روش كرم‌هاي خاكي بدست آمده آسيبينديده و مي‌توان در كليه اهداف نمونه‌برداري از آنها استفاده نمود.

 

آزمايش: جمع‌آوري به وسيله مواد شيميايي

1ـ يك ظرف 4 ليتري را از آب پركنيد، سپس به آنآنقدر نمك اضافه كنيد تا حالت اشباع به خود بگيرد، آب نمك تهيه شده را بر روي زمينيبه مساحت يك مترمربع m2 1×1 بريزيد. سپس صبر كنيد تا كرم‌هاي خاكي شروع به بيرونآمدن نمايند. كرمها را جمع‌آوري و تعداد آنها را در يك برگه جدا يادداشتنمائيد.

2ـ يك ظرف 4 ليتري از آب پركنيد سپس يك قاشق غذاخوري به آن پرمنگات سديمبيفزايد و آنرا خوب هم بزنيد. محلول مگنات سديم را بر روي زميني به مساحت يك مترمربع m2 1×1 بريزيد، سپس صبر كنيد تا كرم‌هاي خاكي شروع به بيرون آمدن كنند، كرم‌هارا جمع‌آوري و تعداد آنها را يادداشت نمائيد.

تعداد كرم‌هاي جمع‌آوري شده را بايكديگر مقايسه كنيد. كدام روش كرمها را بهتر جدا مي‌كند؟

 

2ـ1ـ روش‌هايمكانيكي

در اين روش با استفاده از فاكتورهاي فيزيكي مانند نور و گرما كرم‌هايخاكي را از خاك محيط كشت جدا مي‌سازنند. بدين ترتيب كه در كارخانه‌هاي كشت و تكثيرجهت جمع‌آوري كرم‌هاي خاكي، بستر آنها را در محل‌هاي خاصي ريخته كه چند رشته المنتدر بالاي آن به همراه يك دستگاه نوري قوي قرار داشته و از قسمت زيرين آن آب سرد درجريان مي‌باشد، بدين ترتيب كرم‌هاي خاكي كه از نور و گرما گريزان هستند به قسمتپائين رفته و عملاً خاك رويي فاقد كرم خاكي مي‌شود به همين صورت هر چند دقيقهمقداري از خاك رو را بر برداشته تا زمانيكه فقط كرم‌هاي خاكي در ظرف باقي بمانند. سپس آنها را شسته و آماده مصرف مي‌نمايند.

 

آزمايش: جمع‌آوري به وسيلهنور

يك جعبه حاوي كرم‌هاي خاكي تهيه نمايد، جعبه را در معرض نور شديد قرار دهيد (مي‌توانيد از چراغ مطالعه و يا نور خورشيد استفاده كنيد)، حال به اندازه 5سانتي‌متر از خاك روي جعبه را برداريد، اينكار را آنقدر تكرار كنيد تا هنگاميكه فقطكرم‌هاي خاكي در جعبه باقي بمانند.

2ـ شناسايي كرم‌هاي خاكي

كارشناساييكرم‌هاي خاكي از همان زمان جمع‌آوري شروع مي‌شود لذا، تاريخ و محل جمع‌آوري بايدثبت گردد. كرم‌هاي خاكي در هنگام نامساعد شدن شرايط زيستي تحرك زيادي پيدا مي‌كنندو اين امر در هنگام كار كردن با آنها مشكلاتي را به وجود مي‌آورد لذا براي بهتر كارنمودن با نمونه‌هاي تهيه شده بايستي ابتدا نمونه‌ها را فيكس و يا در حالت آزاد ثابتگردند. بدين معني كه بدن كرم‌ها تغيير حالت نداده و انعطاف‌پذيري لازم را داشتهباشند.

يكي از نكات مهم در رده‌بندي كرم‌هاي خاكي بررسي مرفولوژي آنها مي‌باشدبدين لحاظ در ادامه اين قسمت اندام‌هاي بيروني و ظاهري كرم خاكي كه در رده‌بنديآنها نقش بسزايي دارند نيز طي آزمايشي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 

1ـ2ـآزمايش فيكس كردن و آماده‌سازي براي شناسايي كرم‌هاي خاكي

ابتدا نام محلنمونه‌برداري را در جدول ذكر مي‌كنيم، تعداد 5 عدد كرم خاكي از محيط زندگي (خاكبستر) جدا كرده و آنرا تميز نموده بطوريكه ذراتي از محيط به همراه نداشته باشند. بعداً آنرا وزن نموده و درجدول فوق‌الذكر ثبت مي‌نمائيم. سه پتريديش تهيه كرده و درآنها محلول‌هاي متفاوتي جهت ادامه آزمايش تهيه مي‌نمائيم. در يك پتريديش محلولي ازفرم آلدئيد و الكل به نسبت 1 فرم آلدئيد و 2 الكل تهيه مي‌كنيم و در پتريديش دوممحلول فرم آلدئيد رقيق 10-5% مي‌ريزيم. كرم خاكي را در محلول اول وارد كرده، در اينمرحله نمونه مي‌ميرد و از خود يك ماده شيميايي ترشح مي‌كند كه مي‌تواند 3 رنگ زرد،سفيد و بي‌رنگ داشته باشد. رنگ مشاهده شده را در جدول ثبت مي‌كنيم، نمونه را واردمحلول دوم نموده و بعد از 1 دقيق تا 30 ثانيه آنرا بيرون آورده و رو به سطح شكمي برروي تخته چوبي قرار مي‌دهيم و بدن آنرا راست و مستقيم مي‌كنيم، براي اينكار يكانتهاي آنرا با پنس گرفته و بوسيله قلم مويي كه در محلول پتريديش سوم (محلول آب وفرم آلدئيد به نسبت10 به 1) خيس شده رو به انتهاي آزاد نمونه مي‌ماليم، اين عمل دوفايده دارد، يكي اينكـه مانع از جذب ناگهاني آب به بدن نمونه مي‌شود و ديگراينكه بهمستقيم حالت گرفتن‌كرم كمك مي‌كند.

بعد از اينكه نمونه حالت گرفت طول آنرا با خطكش اندازه‌ گرفته و در جدول يادداشت مي‌نمائيم، سپس آنرا وارد لوله آزمايش كرده وبر روي آن فرمالين 5% مي‌ريزيم و دهانه آنرا توسط چوب پنبه بسته و بروي آن يك برچسبزده و شماره نمونه را مطابق با جدول يادداشت مي‌كنيم، لوله آزمايش حاوي نمونه رابمدت دو روز به همان حالت نگه مي‌داريم تا نمونه كاملاً ثابت شود.

لینک به دیدگاه

2ـ2ـ مشاهده اندام‌هاي بيروني كرم‌هاي خاكي

در اين مرحله ابتدا 3 عدد كرم خاكي را بوسيله دو سوزن ته گرد بر روي پتريديش حاوي پارافين جامد كه قبلاً آماده شده ثابت مي‌نمائيم سپس اطلاعات زير را درون جدول ذيل وارد مي‌نمائيم.

ابتدا نوع پيش دهان را مشخص مي‌نمائيم سپس تعداد كل بندهاي كرم خاكي را شمارش كرده و در جدول ذكر مي‌نمائيم سپس محل قرار گرفتن كمربند تناسلي بر روي بندها را تعيين مي‌كنيم براي شمارش بندها، محل قرار گرفتن پيش دهان را بند صفر فرض كنيم. اگر كمربند از ابتداي بند شروع و در انتهاي بند ديگر خاتمه يافته باشد فقط شماره بند را ذكر مي‌كنيم بعنوان مثال 24ـ32 اما اگر از نيمه يك بند شروع ويا به نيمه بند ديگري خاتمه يافته باشد شماره را بصورت ذكر مي‌نمائيم براي غدد جانبي كمربند براي تعيين شماره اولين سوراخ پشتي نيز اگر روي خود بند واقع شده باشد فقط شماره بند را ذكر مي‌كنيم اما اگر اولين سوراخ پشتي بين دو بند واقع شده باشد آنرا بصورت 5/4 و يا 7/6 ذكر مي‌نمائيم. در ادامه به بررسي وضعيت خارك‌ها مي‌پردازيم پس از پايان مطالعات مرفولوژيكي، كرم خاكي و را از ناحيه شكمي باز كرده و محل قرار گرفتن غدد تناسلي نر وماده را مشخص مي‌كنيم و در جدول ذكر مي‌كنيم. يكبار ديگر خلاصه كارهاي ممكن جهت شناسايي را به ترتيب مي‌آوريم:

 

1ـ تعداد كل بندها 2ـ وزن نمونه

3ـ طول نمونه بعد از تثبيت 4ـ رنگ ترشحي

5ـ رنگ بدن كرم خاكي 6ـ توسعه كمربند

7ـ محل اولين سوراخ تنفسي 8ـ توسعه غدد روي كمربند تناسلي

9ـ نوع خارك‌ها 10ـ محل غدد تناسلي

3ـ سيكل زندگي و بيولوژي توليد مثل

كرم خاكي جانوري است دو جنسي يعني هم به تنهايي نر است و هم ماده و اندام‌هاي تناسلي همه در ناحيه شكم قرار گرفته‌اند.

روش‌هاي جفت‌گيري براي همه گونه‌ها يكسان نيست، كرم‌هاي خاكي در اكثر ماه‌هاي سال مي‌توانند توليد مثل كنند و مخصوصاً در ماه‌هايي كه رطوبت هوا زيادتر است، افزايش مي‌يابد لقاح از نوع تقاطعي بوده و معمولاً 2 تا 3 ساعت طول مي‌كشد در هنگام جفت‌گيري دو كرم طوري به يكديگر مي‌چسبند كه سر هر يك مقابل دم ديگري و در جهت مخالف هم قرار مي‌گيرد

هر كرم بعداً تشكيل تعدادي پيله (Cocoon) را مي‌دهد كه در داخل آنها تخم‌ها قرار دارند گونه E.Foetida در عرض 3 تا 5 روز مي‌تواند ميان 2 تا 10 عدد پيله كه هر كدام داراي تعدادي تخم كه از 1 تا 28 عدد تغيير مي‌يابد، به وجود آورد اما اغلب فقط يك يا 2 كرم زنده مانده و به دنيا مي‌آيد، اندازه و شكل پيله كـرم‌هاي خاكي با يكديگر متفاوت است و در هنگام رده‌بندي يكي از معيارهاي مورد استفـاده مي‌بـاشد (شكل 5). در داخل هر پيله چندين تخم به چشم مي‌خورد كه تنها يكي يا دو تا از آنها موفق به نمو كامل تا جانور بالغ مي‌گردد يك كرم بالغ از گونه L.rubelus در هر 7 تا 10 روز يك تخم مي‌گذارد كه در حدود 2 تا 20 جنين در آن وجود دارد.

 

ـ آزمايش بررسي پيله‌هاي توليد شده

تعـداد 5 عـدد تخم از محيـط پرورش كرم‌هاي خـاكي جدا كنيد. سپس آنرا خوب بشوئيد، رنگ هر يـك از تخم‌ها را ياد داشت نمائيـد. شكل هر كدام از تخـم‌هاي جمع‌آوري شـده را بر روي يك كاغذ سفيد بكشيـد. و سپس با اشكال زير مقايسه كنيد؟ آيا مي‌توانيد حدس بزنيد اين تخم‌ها مربوط به كدام گونه مي‌باشند؟

4ـ پرورش با مواد عالي مختلف

در دنيا روش‌هاي مختلفي جهت پرورش كرم خاكي وجود دارد. به دليل اينكه كرم‌هاي خاكي داراي تنوع زيادي بوده و به عبارتي مي‌توان گفت در هر محيطي رشد و تكثير مي‌يابند از اين رو با توجه به شرايط اقليمي و اقتصادي هر منطقه روش پرورش نيز تفاوت دارد.

بسياري از گونه‌هاي كرم خاكي از غذاهاي خاص و معين استفاده مي‌كنند (1985 Lee 1984 (Woll بكارگيري بسترهاي مختلف پرورشي، به نوع محيطي كه كرم‌ها از آنجا تهيه مي‌شوند ارتباط زيادي دارد. مثلاً گونه‌هاي آشغال‌خور (Epigees) تنها در لايه‌ها رويي بستر يافت مي‌شوند (1971 Bouche 1959 Lee) ولي اكثر كرم‌هاي ديگر، كه در خاك هستند براي تغذيه به سطح آمده و از مواد معدني خاك و يا ساير مواد عالي موجود آن استفاده مي‌كنند.

هر يك از انواع خاك‌هايي كه با درصدي از مواد آلي مخلوط شده باشند مي‌توان بعنوان محيط كشت و پرورش كرم خاكي استفاده نمود. اما علاوه مواد آلي مورد علاقه كرم‌هاي خاكي، شرايط اقتصادي پرورش دهنده نيز در تأمين مواد اولية محيط كشت بسيار مهم مي‌باشد بدين معني كه جهت اقتصادي بودن پرورش كرم خاكي معمولاً پرورش دهندگان از مواد آلي ارزان قيمت استفاده مي‌نمايند. در طريقه پرورش صنعتي از خاك استفاده نمي‌گردد، بلكه از غذاهاي تميز شده هوموسي كه كرم‌ها مي‌توانند در آن زندگي بكنند، بهره‌ مي‌گيرند.

 

ـ آزمايش تهيه بسترهاي مناسب پرورش

 

1ـ پرورش با مواد عالي گياهي: يك جعبه چوبي و يا يك صندوق چوبي ميوه تهيه نمائيد، سپس مواد زائد كشاورزي مانند ساقه خرده شده گندم و يا جو (كاه) و يا برگ‌هاي ريخته شده گياهان را جمع‌آوري و با هم مخلوط نمائيد سپس تعداد 20 عدد كرم خاكي به آن اضافه نمائيد، سپس از يك هفته وضعيت آنها را مشاهده فرمائيد.

2ـ پرورش بوسيله زباله: يك جعبه چوبي تهيه نمائيد، مواد زائد آشپزخانه خود را مانند تفالة چاي، پوسته تخم مرغ، باقيمانده سبزيجات را با هم مخلوط و پس از مرطوب نمودن درون صندوق چوبي بريزيد سپس تعداد 20 عدد كرم خاكي به آن بيفزايد و پس از يك هفته وضعيت كرم‌هاي خاكي را مشاهده نمائيد.

 

3ـ پرورش بوسيله فضولات دامي: يك صندوق چوبي تهيه نمائيد، مقداري از كود گاوي و يا اسبي و يا گوسفندي تهيه نمائيد آنها را خرد و يكسان كرده، پس از مرطوب نمودن درون صندوق چوبي بريزيد، حال تعداد 20 عدد كرم خاكي به آن بيفزايد، پس از يك هفته وضعيت كرم‌ها را مشاهده نمائيد.

ـ كرم‌ها در كدام روش بهتر فعاليت نموده‌اند.

ـ آيا بسترهاي كرم خاكي هنوز بوي اوليه خود را دارند؟

ـ آيا رنگ بسترهاي كرم خاكي تغيير كرده است؟

5ـ فرآوري كرم خاكي

اين جانور به صورت‌هاي مختلف و در جاهاي متفاوت كاربرد دارد، لذا حسب كاربرد آن موضوع شركت‌هاي مصرف كننده متفاوت خواهد شد. پودر كرم‌خاكي منبع خوبي جهت جايگزيني پودر ماهي در صنعت توليد غذاي مصنوعي مي‌باشد از اينرو كارخانه‌هاي توليد كننده غذاي دام و آبزيان مي‌توانند يكي از مصرف كننده‌هاي اصلي اين فرآورده باشند، پروتئين استخراج شده از كرم‌هاي خاكي نيز در صنايع آرايشي و بهداشتي كاربرد فراواني دارد. از كرم زنده نيز جهت تغذيه مستقيم آبزيان بخصوص ماهي قزل‌آلا مي‌توان استفاده نمود، برخي گونه‌هاي كرم خاكي نيز جهت تقويت و اصلاح خاك‌هاي كشاورزي كاربرد دارند.

 

1ـ5ـ آزمايش بررسي خصوصيات قطعات تهيه شده از بدن كرمها با روش‌هاي مختلف

تعداد 10 عدد كرم بالغ را در توري ريخته با آب (C20ـ15) مي‌شوئيم سپس روي قطعه شيشه گذاشته هر كدام را به قطعات 5/0 سانتيمتري تقسيم مي‌كنيم هنگام برش مشاهده مي‌شود چه وضعيتي رخ مي‌دهد.

حال 10 عدد كرم بالغ ديگر را شسته و بعد از خشك شدن آب سطح بدن توسط هواي گرم آنها را وزن كرده و با عبور هواي گرم كم كم خشك مي‌كنيم (براي اينكار مي‌توان از سشوار استفاده نمود) تا از حركت بـاز بمانند آيا كرمها ترشح دارند سپس پنج عدد از آنها را برداشته و در حالت نيمه خشك با تيغ به قطعـات 5/0 سانتي‌متري تقسيم مي‌كنم آيا اين بار با دفعه قبلي اختلافي مشاهده مي‌شود؟

پنج عدد ديگر كرمها را به همان ترتيب قبل با هواي گرم خشك مي‌كنيم به مدت (5 دقيقه) تا شكننده شوند حال وزن مي‌كنيم و وزنها را مقايسه مي‌كنيم و حال با قيچي آنها را قطعه قطعه كنيد چه تفاوتي وجود دارد؟

در مرحله بعد در سه بشر مختلف هر كدام تا نيمه آب بريزيد و در هر كدام از قطعات تازه، نيمه خشك و خشك شده بياندازيد آيا شيرابه‌اي توليد مي‌شود؟ پس از 5 دقيقه وضعيت قطعات را مقايسه كنيد همچنين به شناوري آنها توجه كنيد.

2ـ5ـ آزمايش تهيه پولك از كرمها با چند روش و مقايسه خصوصيات ظاهري و رفتار آنها در آب

تعداد 10 عدد كرم بالغ را در توري فلزي شسته و بعد از تبخير آب سطحي آنها را وزن كنيد سپس روي فويل آلومينيم گذاشته و با سيستم برق كم ولتاژ آنها را تحريك كنيد چه مشاهده مي‌كنيد اگر كرمها فرار مي‌كنند آنها را به همراه فويل در داخل بشر كوچكي قرار داده و همچنان تحريك را ادامه دهيد تا آنجا كه كرمها از حركت باز بمانند حال با پيست از بافر تهيه شده به مقدار cc5 روي آنها ريخته تا ترشحات آنها جمع شود آنرا در يك پتري ديش پخش كنيد و با عبور هواي گرم خشك كنيد پس از تبخير نسبي آب، روي آن وازلين ريخته و خوب مخلوط كنيد اين مخلوط خواص درماني دارد.

حال كرمها را در هاون ريخته و له كنيد تا حد امكان له كردن را ادامه دهيد تا جائي كه تقريباً خميري شكل شود و به آن 1/0 گرم پودر آنتي اكسيدان اضافه و خميري يكنواخت به دست آوريد اين خمير را روي سطح شيشه كه قبلاً پل بندي شده بگسترانيد و با عبور هواي گرم آب آنرا تبخير كنيد تا خوب خشك شود سپس لايه خشك شده را بتراشيد.

يكبار ديگر كرمهاي بالغ را پس از شستشو در هاون له كنيد و خمير حاصله را با 1/0 گرم از پودر آنتي اكسيدان مخلوط و روي شيشه بگسترانيد و مجدداً با عبور هواي گرم خشك كنيد لايه به دست آمده را بتراشيد و آنرا با نمونه قبلي از نظر ظاهري مقايسه كنيد.

دو نمونه پولك‌هاي به دست آمده را در داخل آب در دو بشر بريزيد و رفتار آنها را در آب مقايسه كنيد آيا رنگ آب عوض مي‌شود پس از ده دقيقه مجدداً وضعيت آنها را در آب مقايسه نمائيد.

 

3ـ5ـ آزمايش بررسي رفتار كرمها در برودت و زنده نگهداري در برودت

در يك بشر حاوي مخلوط آب سرد و يخ فراوان يكي يكي كرمهاي تميز را بيندازيد چه رفتاري نشان مي‌دهند آيا ترشحي از خود دارند 5 دقيقه آنها را رها كنيد چه رفتاري نشان مي‌دهد (در آب سرد وجود پروتئين را با محلول ويژه بررسي كنيد)

10 عدد كرم بالغ را در cc50 آب وارد كنيد و بشر را داخل سرد كن يخچال بگذاريد پس از 20 دقيقه آنها را مشاهده كنيد آيا سرماي تدريجي در مقايسه با سرماي سريع اثرات متفاوت برجاي گذاشته است (2 عدد از اين كرمها را خارج كرده به حرارت آزمايشگاه برگردانيد بعد از چند دقيقه مجدداً فعال مي‌شوند).

2 عدد از كرمها را از محل سرد برداريد و با تيغ قطعه‌هاي 5/0 سانتي متر تهيه كنيد چه تفاوتي با قطعات تهيه شده از بدن كرمهائي كه بدون فرآيند سرما در حرارت معمولي تهيه شده‌اند دارند. مثلاً آيا شيرابه‌اي از آنها خارج مي‌شود.

همچنين به رنگ آب سرد كه كرمها در آن به تدريج سرد شده‌اند توجه كنيد اين قطعات را بداخل آب تازه بياندازيد و شيرابه‌سازي آنها را توجه كنيد.

 

4ـ5ـ آزمايش تهيه پودر كرم پخته و مقايسه با غير پخته

در يك بشر cc100 آب ريخته و بجوشانيد سپس به آن gr1 پودر ويسكوز اضافه كنيد حال يكي يكي كرمهاي بالغ و شسته شده را در آن بياندازيد (چه مشاهده مي‌كنيد) 10 دقيقه اين محلول را بجوشانيد حال كرمها را برداريد و زير آب مقطر بشوئيد و 5 عدد آنها را وزن و سپس تكه تكه كنيد و 5 عدد آنها را كنار بگذاريد و وزن كنيد.

حال هر دو حالت فوق كرمها را با سشوار خشك كنيد و مجدداً وزن كنيد حال هر كدام از آنها را جدگانه داخل آب بريزيد و رفتار آنها را در آب مقايسه كنيد.

مي‌توانيد بخشي از قطعات خشك شده را با هاون پودر كنيد به اين پودر محلول چسب بزنيد و از آن گرانول بسازيد و با سشوار خشك كنيد آنرا در آب بياندازيد و رفتار آن را بررسي كنيد.

در يك حالت ديگر هم ابتدا 10 عدد كرم را تميز كرده با سشوار خشك كنيد و بعد در آب جوش بياندازيد آيا مايع زرد رنگ از آنها خارج مي‌شود. 10 دقيقه بجوشانيد و بعد نيمي از آنها را قطعه قطعه كنيد و رفتار آنها را در آب مشاهده كنيد.

6ـ چاي كمپوست

محصول ديگري كه از كمپوست كرمي بدست مي‌آيد چاي كمپوست است. اين محصول كه يك ساختار محلول آبي دارد به سادگي از كمپوست كرمي استخراج مي‌شود و داراي خواصي است كه از برخي جهات داراي مزاياي بيشتري از كرمي كمپوست نسبت به كرمي كمپوست جامد است نتايج تحقيقات فراوان توسط مراكز مختلف دنيا سبب استقبال فراوان از چاي كمپوست نسبت به كرمي كمپوست شده است از مهمترين مزاياي آن استفاده به حالت مايع از طريق پاشيدن روي برگها و تعيين غلظت‌هاي متفاوت هنگام استفاده، تجهيزات نسبتاً ابتدايي و دانش فني نه چندان پيچيده در تهيه آن و نهايتاً افزايش مقاومت گياهان در برابر بيماري‌ها پس از مصرف چاي كمپوست است.

كلمه چاي از آن جهت به اين فرآورده اتلاق شده است كه فرآوري آن از كرمي كمپوست در برخي قسمت‌ها شبيه به تهيه چاي است و بعلاوه رنگ آن نيز شبيه به چاي مي‌باشد روش‌هاي مختلفي براي تهيه آن وجـود دارد كه برحسب شرايط و حجم توليد با هم اختلاف دارند ولي داراي نكات مشترك فراواني هستنـد.

 

ـ آزمايش بررسي تهيه چاي كمپوست

20 گرم از كمپوست تهيه شده از كرم‌هاي خاكي را به نسبت 1 به 8 با آب خالص مخلوط يا در كيسه‌هائي آنها را قرار داده و در داخل آب رها مي‌كنيم. وقتي محلول يكنواخت شد هوادهي در آب را انجام مي‌دهيم. دماي C35ـ30 را براي آن در نظر گرفته و با استفاده از همزن مخلوط را هم مي‌زنيم. 20 تا 30 همزدن را در دماي يادشده ادامه مي‌دهيم.

در پايان مجموعه را صاف كرده و عصارة به دست آمده چاي كمپوست نام دارد.

لینک به دیدگاه

توليد كود " ورمي كمپوست " در شيراز با استفاده از زباله‌هاي گياهي

 

استفاده‌اززباله‌هاي گياهي وميوه و تره‌بار زمينه توليد آنچه عالي‌ترين و طبيعي‌ترين كود گياهي به نام " ورمي كمپوست " ناميده مي‌شود،در سايت دفن زباله شيراز فراهم آورده است.

 

براساس ارزيابي و گفته مسوولان شهرداري شيراز، عبارت زباله گران‌ترين كالاست، با فرايند توليد ورمي كمپوست، مفهوم پيدا مي‌كند و زباله با يك برنامه ريزي و تدبير در يك چرخه توليد دوباره به فروش مي‌رسد.

 

اين مسوولان اعلام كردند:توليد اين نوع كود گياهي در طول ماه هم‌اكنون ۱۲ تن است اما مراحل آزمايشي اين پروژه پايان يافته و عمليات توسعه آن در دستور كار قرار گرفته است.

 

مسوولان شهرداري شيراز اعتقاد دارند كه اگر روزانه ۲۰۰تن زباله مناسب (گياهي) براي توليد ورمي كمپوست وارد سايت توليد اين كود شود توليد آن به ۲۰تن افزايش مي‌يابد.

 

ورمي كمپوست نوعي كود غني شده و طبيعي ازتبديل پسماندهاي گياهي و تجزيه شونده هاست كه بااستفاده از نوعي كرم زنده به قابليت توليد مي‌رسد.

 

براي نگهداري ازگياهان درهرحالت و محلي مانند گلخانه‌ها، باغ‌ها و مزارع موادآلي مورد نياز است كه ورمي كمپوست كه حاصل يك فعاليت بيولوژيك يك نوع كرم خاكي‌است مواد آلي موجود در طبيعت را به كودآلي مغذي تبديل و اين نياز را تامين مي‌كند.

 

به اعتقاد كارشناسان هم اكنون ورمي كمپوست به عنوان غني‌ترين كود آلي بيولوژيك در دنيا شناخته شده است.

 

توليد ورمي كمپوست در سايت دفن زباله شيراز مورد تاييد جهاد كشاورزي است و داراي پروانه بهره برداري با شماره ۱۴/۱۶۰۹است.

 

موارد استفاده ورمي كمپوست در نهالستان ها، درختچه‌هاي تزيين، انواع گل‌ها، گياهان گلداني، سبزي، صيفي، درختان مثمر و غيرمثمر،چمن كاري، گل كاري، جنگل كاري، پرورش قارچ، كشت كيوي و مانند آن عنوان مي‌شود.

 

مديرعامل شركت بهسامان كه‌كار توليد ورمي كمپوست درسايت دفن زباله شيراز در برم شور انجام مي‌دهد در اين‌باره گفت: فعاليت‌هاي آزمايشي توليد ورمي كمپوست در اين سايت از سال ۸۰به صورت آزمايشي آغاز شد و پس از اطمينان از انطباق زندگي كرم خاكي مورد استفاده در شرايط اقليمي محل مورد نظر، توليد اين نوع كود به تاييد رسيد.

 

مجيد اسدي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با استفاده از كرم قرمز حلقوي باراني در محيط زباله‌هاي گياهي كه از ميدان‌هاي ميوه وتره بار جمع آوري مي‌شود، در يك فرآيند دو ماهه، توليد ورمي كمپوست حاصل مي‌شود.

 

وي اضافه كرد:درسايت دفن زباله‌شيراز آمادگي داريم تمام زباله‌هاي تجزيه شونده را به ورمي كمپوست تبديل كنيم.

 

به گفته وي، پس از توليد ورمي كمپوست در طول دو ماه، اين نوع كود در يك سرند گريزازمركز از كرم‌هاي خاكي جدا مي‌شود و كرم‌ها دوباره به محل سايت توليد براي ادامه حياتشان و توليد ورمي كمپوست بازگردانده مي‌شوند.

 

اسدي گفت: ورمي كمپوست‌هاي توليدي هم اكنون در داخل و خارج از كشور به فروش مي‌رسند.

 

وي‌گفت: اين نوع كود طبيعي،كيلويي چهار هزار ريال دربازار به‌فروش مي‌رسد.

 

مديرعامل سازمان تنظيف موادو بازيافت شهرداري شيراز معتقداست: سايت دفن زباله‌شيرازبهترين الگوي كشوري است و زباله‌ها سريعابه‌محض ورود با استفاده از سيستم دفع گازهاي استحصالي مانند گاز متان دفع مي‌شوند.

 

به‌گفته‌رمضان اميني، مقدمات راه اندازي يك نيروگاه توليد برق با استفاده از گازهاي استحصال شده‌از دفن زباله در شيراز فراهم شده كه با تاييد وزارت نيرو، اين مهم اجرايي خواهد شد.

 

وي افزود: شيراز نخستين شهر در كشور است كه به اين شيوه و كاملا علمي و با دفع استحصال گاز نسبت به دفن زباله اقدام مي‌كند.

 

به گفته وي، قراراست يك مجتمع صنعتي توليد كمپوست و بازيافت از كاغذ، كارتن و پلاستيك با همكاري بخش خصوصي در محل سايت دفن زباله راه اندازي شود كه چندين شركت بخش خصوصي در قالب فراخوان اعلام آمادگي كرده‌اند و تا پايان سال مراحل اجرايي آن آغاز خواهد شد.

 

سايت دفن زباله شيراز در پنج كيلومتري شرق شيراز در منطقه برم شور واقع شه كه روزانه حدود ۸۰۰تن زباله كلان شهر شيراز در آنجا دفن مي‌شود

ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ(Vermicompost) ﻳﺎ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻛﺮﻣﻲ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻮد آﻟﻲﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺪاوم و آرام ﻣﻮاد آﻟﻲ درﺣﺎل ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲودﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺑﺪن ﻛﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﻳﻦﻣﻮاد ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ازﺑﺪن ﻛﺮم آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎط دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش(ﻣﻮﻛﻮس،)وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮد آﻟﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪهوﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎكﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد از ﻓﻀﻮﻻتﻛﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪي از ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻻﺷﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺮﻣﻬﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ:ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲاز اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪﻛـﻪﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر و ﻫـﺪف،ﮔﻮﻧـﻪاﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد.اﻳــﻦاﻫﺪاف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد ذﻳـﻞﺑﺎﺷﺪ:-1اﻓــﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻــﻠﺨﻴﺰي و ﺑﻬﺒــﻮدﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎك-2اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل-3ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻜﻤﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺟﻬـﺖ دامو آﺑﺰﻳﺎنﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎلﮔﻮﻧﻪLampite maurittii ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد

--------------------------------------------------------------------------------

Page 2

ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ،ﮔﻮﻧﻪEisenia foetidaﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮﻧﮓ ﻗﻬﻮهاي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻛﺮم داراي دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮو ﻣﺎده ﺑﻮدهﻛﻪﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده درﻣﺤﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺟﻨﺴﻲ وﺳﻂ ﺑﺪن ﺧﻮد و ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي،ﺗﺨﻢﻳﺎ ﻛﻮﻛﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﻛﻮﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ و در داﺧﻞ آن ﺣﺪود-73ﻧﻮزاد ﻻرووﺟﻮد دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.وزن ﻫﺮﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ/30ﺗﺎ/70ﮔﺮم و در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺣﺪود1000ﺗﺎ2000ﻧﺦ ﻛﺮم وﺟﻮد دارد.ﻳﻚﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻛﺮم(از ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ)در درﺟﻪ ﺣﺮارت25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻮده وﻋﻤﺮﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦﺗﺎ12ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ:ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﮔﺎوي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه–ﻛﻮداﺳﺒﻲ–ﻛﺎهو ﻛﻠﺶ ﻏﻼت و ﺑﺮﺧﻲ زاﻳﺪات و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪاريﻣﻮاد ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ:زاﻳﺪات ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﻣﻴﻮه ﺟﺎت–ﺟﺰء آﻟﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪزﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎيﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ(ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﻣﻴﻮه ،ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ، رب و. . .)و ﺣﺘﻲ ﻟﺠﻦﻓﺎﺿﻼب(ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ)را اﺿﺎﻓﻪﻧـﻤﻮدـاﻟ.ﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود85%اﻳﻦﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮه اي را ﻛﻮد داﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ

--------------------------------------------------------------------------------

Page 3

ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺣﺪود70%وزﻧﻲ ﺑﻮده وﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻔﺖ ﺷﺪنﺑﺴﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاريPHآن در ﺣﺪ-87از ﻧﻜﺎتﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪﺑﻘﺎﻳﺎي آﻟﻲ ﻏﻨﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑـﺠﺰـﻛﻮد ﻣـﺮﻏﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺮمﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮ ﻻزموﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪE.feotidaرﻧﮓﻓﺎزﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻐﺬﻳﻪرﻃﻮﺑﺖﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻤﻞ( % )درﺟﻪﺣﺮارتﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ( oc) وزن ﻛﺮمﺑﺎﻟﻎ(gr) ﮔﻮﻧﻪﻗﻬﻮه ايﻣﺎﻳﻞﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰدرﻃﻮلﺳﺎلﺑﺪوندﻳﺎﭘﻮزﻛﻮد داﻣﻲﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه–ﺑﻘﺎﻳﺎيﻣﻴﻮه ﺟﺎت وﺳﺒﺰﻳﺠﺎت20-4015-300/3-1E.feotidaﻫﺮ ﻛﺮم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه وزن ﺑﺪن ﺧﻮد در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑ.ﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮايﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس(وزن)ﻛﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﺮم ﻫﺎ دارد.ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮم درون ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.-1اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎ-2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد آﻟﻲ(ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ)وزن اوﻟﻴﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي درون ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎﺑﺮاي ﻫﺪف اول ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺪف دوم اﺳﺖ.ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻄﻠﻮب ﻛﺮﻣﻬﺎي درون ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺣﺪود25%وزﻧﻲ(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن

--------------------------------------------------------------------------------

Page 4

ﭘﺸﺘﻪ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد آﻟﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت25درﺟﻪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﺪود-2/51ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.روش اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ:روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﻪ روش ﭘﺸﺘﻪ اياﺳﺖ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.A ) ﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺪون ﻛﻠﻮخ–ﺳﻨﮓ و ﺧﺮده ﺷﻴﺸﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻄﺢ آﻧﺮا ﻣﺮﻃﻮبو ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺖ ﮔﺮدد.ﻋﻠﺖاﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و زاﻳﻞﺷﺪن ﻧﮋاد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎنﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺳﻴﻤﺎن و ﻳﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮد.)Bﻛﺮﻣﻬﺎ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻳﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﺷﺪه درﻣﺮﺣﻠﻪAاﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺒﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.C) ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺸﺘﻪ اي از ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻨﺒﺪي ﺑﺎ ﻋﺮض70ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع50ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل دﻟﺨﻮاه ﻣﻲ ﺷﻮد.)Dﭘﺲ از ﭘﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮدن اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﻴﺎري ﻓﺮاوان ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد ﺗﺎﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺧﺎرجﮔﺮدد.E ) در ﻃﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎري ﺑﻪﻋﻤﻖ15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻛﺮﻣﻬﺎ راداﺧﻞ ﺷﻴﺎر در ﻃﻮل ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﻮد را روي آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.)Fدر ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎ(ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ)ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﻧﺪازهآﺑﻴﺎري ﭼﻤﻦ روي آن آﺑﭙﺎﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻮب آن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.)Gﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮه اي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮﻣﻬﺎ از ﭘﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻳﺎ از ﻏﺮﺑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎاﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاز ﻛﻮد داﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه در ﻛﻨﺎر ﭘﺸﺘﻪاي ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزمﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮﻣﻬﺎ از ﭘﺸﺘﻪﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آناﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖﻛﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد.ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد.

 

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ:در ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖﻛﺮﻣﻬﺎ راﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.ﻛﺮﻣﻬﺎ را ﻣﻲﺗﻮانﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻓﺮوﺧﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺴﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮانﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺸﻚ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻮدرﺧﺸﻚ ﻛﺮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻴﻮرو آﺑﺰﻳﺎنﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد(اﻳﻦ ﭘﻮدر ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي:ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﺣﺪود400ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺮمزﻧﺪه ﺣﺪود20ﺗﺎ30ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪهﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺑﻴﻦ150ﺗﺎ200ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و در ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﻛﺸﺘﻬﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ايﭘﺎﻛﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎردﻫﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ازارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و ﻛﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪﻋﻠﺖﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت(NC=15) ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺸﺮات ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻴﻤﻲ از وزن ﭘﺸﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ:-1آﺑﻴﺎري ﺗﻮده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.-2از ﻛﻮد ﺗﺎزه داﻣﻲ و ﻣﺮﻏﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.-3اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮﻳﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را از اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

با سلام

اگر اطلاعاتی در مورد میزان عناصر موجود در ورمی کمپوست و خصوصیات این کود اطلاعاتی بخواهم چگونه می توان بدست آورد . همچنین در مورد تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی مانند باگاس ( باقیمانده تفاله های نیشکر در کارخانه های شکر ) چگونه می توان مطالبی بدست آورد

لینک به دیدگاه
با سلام

اگر اطلاعاتی در مورد میزان عناصر موجود در ورمی کمپوست و خصوصیات این کود اطلاعاتی بخواهم چگونه می توان بدست آورد . همچنین در مورد تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی مانند باگاس ( باقیمانده تفاله های نیشکر در کارخانه های شکر ) چگونه می توان مطالبی بدست آورد

با سلام

دوست عزیز این اطلاعات بسیار تخصصی هستن که قبلا در شهرها مرکزی بود به عنوان کود آلی که وابسته به شهرداری بود ولی حالا تغییر نام داده و به سازمان مدیریت پسماند تبدیل شده و مستقل هست

همه این اطلاعات رو میتونین با مراجعه به سازمان مدیریت پسماند استانتون بگیرین که آدرس شهر خودتون رو هم میتونین از شهرداری بگیرین:icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...