رفتن به مطلب

نمونه سوالات تستی-تشریحی سالید solid works


EN-EZEL

ارسال های توصیه شده

  • 1 سال بعد...
  • 10 ماه بعد...
  • 1 سال بعد...

نمونه سوالات سالید solid works

 

1.Part( یعنی ...؟

1. محیطی که در آن مدل سازی قطعات انجام می شود.

2. محیطی که در آن مجموعه های مونتاژی ساخته می شود.

3. تهیه نقشه های دو بعدی.

4. تهیه نماهای استاندارد یا برش خورده.

2)پسوند پرونده part چیست ؟

1. Sld par.*

2. Sld prt.*

3. Sld asm.*

4. Sld drw.*

3)پسوند پرونده Assemblyچیست ؟

1. swass.*

2. Sld asm.*

3. swasm.*

4. *.sldassem

4)پسوند پرونده Drawingچیست ؟

1. Solid Drawing.*

2. Sld Drw.*

3. Sld Dra.*

4. Slw Drawing.*

5) در محیط گرافیکی و نمودار درختی................

1. طراحی مدل _ تمام کارهایی که برای ایجاد مدل رخ می دهد.

2. تمام کار های که برای ایجاد مدل رخ می دهد.

3. نام پرونده ها _تمام کار هایی که برای ایجاد مدل رخ می دهد.

4. هیچکدام

6)Edge در محیط گرافیکی چه چیزی را نشان می دهد ؟

1. نشان می دهد که شی زیر آن یک سطح صاف و غیر صاف از مدل است.

2. نشان می دهد که شی زیر آن یک لبه است .

3. نشان می دهد که شی زیر آن یک رأس از مدل است.

4. مورد 1و2

7)کاربرد نماد Face در محیط گرافیکی نشان می دهد که شی زیر آن ....................

1. یک رأس از مدل است.

2. یک سطح صاف یا غیر صاف از مدل.

3. یک لبه ی مدل است.

4. هیچکدام

8)کاربرد نماد Vertexدر محیط گرافیکی نشان می دهد که شی زیر آن ....................

1. یک لبه است .

2. یک رأس است .

3. یک سطح صاف و غیر صاف از مدل است.

4. مورد1و3

9)کاربرد Pan

1. جابجا کردن مدل

2. جابجا کردن محیط گرافیکی

3. چرخاندن مدل

4. بازگشت به نمای قبلی

10)کلید معادل Pan در صفحه کلید چیست؟

1.Ctrl + مکان نما 2.کلید های مکان نما

3. کلید های مکان نما + Shift 4.کلید های مکان نما چپ و راست +Alt

11) کلید معادل Rotate

1. کلید های مکان نما 2. کلید مکان ما + Shift

3.کلید های مکان نما +Alt 4.مورد 1و2

12) کلید های چرخش در جهات دلخواه

1.کلید های مکان نما 2.کلید های مکان نما +Alt

3.کلید های مکان نما چپ و راست 4.کلید مکان نما +Alt

13)کلید چرخش در جهت 90 درجه

1.کلید مکان نما + Shift 2.کلید مکان نما چپ و راست +Ctrl

3.کلید مکان نما +Alt 3.هیچکدام

14)چرخش ساعت گرد و پاد ساعتگرد

1. کلید مکان نما+ چپ و راست + Alt 2 . کلید مکان نما چپ و راست + Alt

3. کلید مکان نما چپ و راست +Shift 4.هر سه مورد

15.کاربرد in/out Zoom

1.کل مدل را بزرگ یا کوچک می کند 2.بزرگ کردن قسمتی از یک مدل

3.بزرگ نمایی یک شی مانند یک لبه ، رأس ، سطح

4.قرار گرفتن کل مدل در محیط گرافیکی

16)کلید معادل Zoom In/Out

1.کلید Zبرای بزرگ کردن و کلید ترکیبی Shift +Z برای کوچک کردن

2. کلید Zبرای کوچک کردن و کلید ترکیبی Alt +F برای بزرگ کردن

3.کلید Alt +Z برای کوچک کردن و کلید Z برای بزرگ کردن

4. کلید Zبرای کوچک کردن و کلید ترکیبی Shift +Z برای بزرگ کردن

17)بزرگ نمایی قسمتی از مدل

1.Zoom in/out 2. Zoom to area

3.Zoom to selection 4.Zoom to Fit

18.کاربرد Zoom to selection

1.بزرگ نمایی قسمتی از مدل 2.بزرگ و کوچک کردن مدل

3.بزرگ نمایی یک شی مانند یک لبه ، یک سطح ، یا رأس

4.مورد 1و2

19.قرار گرفتن کل مدل در محیط گرافیکی

1.Zoom to fit 2. Zoom in/out

3.Zoom to Area 4.Zoom to selection

20) کلید معادل Zoom to fit

1.Alt +F 2.F 3.Z 4.Shift +Z

لینک به دیدگاه

21.بازگشت به نمای قبل

1.Previews view 2.View orientation 3.Update standard Views 4.Reset Standard View

22)برای باز کردن پنجره orientation باید

1.فشردن ایکون orientation 2. فشردن کلید Shift

3.فشردن کلید Space 4.مورد 1و3

23)کاربرد گزینه Update standard Views

1.باز گشت به نما قبلی 2. لغو دستور انجام شده

3. بستن طرح 4. تعیین نما استاندارد

24) کلید معادل Isometric

1.Ctrl+1 2. Ctrl+4 3. Ctrl+6 4. Ctrl+7

25)کلید معادل Front در صفحه کلید

1. Ctrl+3 2. Ctrl+5 3. Ctrl+1 4. Ctrl+2

26)نمایش مدل بدون خطوط نامرئی

1.Hidden Lines Removed 2.Shaded

3.Hidden lines visible 4.Wire Frame

27) Shadow in Shaded mode ؟

1.متمایز کردن رنگ لبه ها در Shaded mode 2.نمایش مدل همراه با خطوط نامرئی

3.اضافه کردن سایه به مدل در Shaded Mode

4.نمایش مدل بدون خطوط نامرئی

 

28)نمایش مدل به فرم سیمی ؟

1. Shadow in Shaded mode 2. Wire Frame

3. Shaded mode 4. Hidden Lines Removed

 

29)Shaded With Edges ؟

1.اضافه کردن سایه به مدل 2. نمایش مدل بدون خطوط نامرئی

3.نمایش مدل به فرم سیمی 4.متمایز کردن رنگ لبه ها Shaded Mode

 

30) Section view؟

1.مشاهده مدل ،متناسب با جنس تعریف شده

2.نمایش مدل در نمای برش خورده

3.بالا بردن کارایی در نمایش مدل 4.هیچکدام

 

31)Real View Graphics ؟

1. نمایش مدل به فرم سیمی

2. بالا بردن کارایی در نمایش مدل

3. مشاهده مدل ،متناسب با جنس تعریف شده 4.مورد1و2

 

32)تغیراتی که بر اثر دستور Sketch رخ نمی دهد؟

1.تغییر مبدأ مختصات Origin به گوشه پایین سمت چپ

2. ابزار طراحی دوبعدی در Toolbarفعال می شود

3.عنوان Sketch 1 اضافه می شود 4.هیچکدام

 

33)کدام گزینه در مورد خارج شدن از دستور غلط است.

1.کلید Escاز صفحه کلید 2.یک بار خود دستور را انتخاب نماییم

3.دستور Select از Standard Toolbar انتخاب نماییم

4.زدن کلید Enter

 

34)درصورت فعال بودن این گزینه Grid باعث می شود شبکه شطرنجی در محیط Sketch فعال یا غیرفعا ل شود؟

1.Dash 2. Display grid

3. Major gride spacing 4.Minor_lines per major

35)کاربرد Dash در Grid ؟

1.تعداد خطوط minor بین هر دو خط Major را مشخص می کند

2.تعداد پرش نشانگربین هر دو خط Minor را مشخص می کند

3.باعث می شود که Minor line به صورت خط چین در یک Grid نمایان شود.

4.ابعاد شبکه های بزرگ Major line تغییر می کند.

36)با فعال کردن این گزینه می توان موضوعات را در فضای سه بعدی با استفاده از گزینه Snap فعال کنید.

1.Sketch snaps 2. Snap only when grids is displayed

3.snap to model geometry 4.Go to system snaps

 

37)روشی را که نمی توان property manager در نمودار درختی نمایان شود؟

1.انتخاب یک دستور کهپنجره محاورهائ آن در محل نمودار درختی نمایان شود

2. هنگامی که در محیط Sketch یک شی مانند دایره و کمان و... انتخاب شود.

3.هنگامی که feature ها در حال ویرایش باشند انتخاب(Edit Difinition )

4.راست کلیک در محیط گرافیکی

 

38)مراحل ایجاد line

1. Sketch Toolbar line

2. line Sketch Toolbar Tools

3. line Sketch Entities Idnes

4.هیچکدام

 

39)روش های رسم کمان

1.Center Point Arc 2.Tongent Arc

3. 3point Arc 4. هرسه مورد

 

40)رسم متوازی اضلاع با

1.rectangle 2. polygon

3. parallelogram 4. Elips

لینک به دیدگاه

1)رسم بیضی با

1.Elips 2.Spline 3. polygon 4. Circle

 

42)با نگه داشتن کدام کلید در صفحه کلید می توان متوازی اضلاع رسم کرد

1.Shift 2. Ctrl 3.Alt 4.کلید های مکان نما

 

43)مراحل ایجاد چند ضلعی منتظم ؟

clip_image002.gif1. Sketch toolbar Polygon 2. Polygon Sketch entitice Tools

3. Polygon Feacher Toolbar4.مورد1و2

 

44)کاربرد گزینه Center Creation

1.ایجاد دایره با انتخاب مرکز تعیین شعاع 2.ایجاد دایره جدید با انتخاب سه نقطه

3.مختصات مرکز 4. 2و3

 

45)کاربرد گزینه Perimeter Craetion ؟

1. مختصات مرکز 2.ایجاد دایره با انتخاب مرکزو تعیین شعاع

3.ایجاد دایره جدید با انتخاب سه نقطه 4. هیچکدام

 

46)با زدن این گزینه در PM نقاط ابتدا و انتهای Spline تغییر شکل می یابند؟

1.Proportional 2. Reset out handles

3. Reset this Handle 4.tongent Driving

 

47)گزینه ...با اصلاح درجه انحنای Spline در نقطه انتخاب شده بردار مماس بر Spline را در آن نقطه کنترل می کند.

 

1.Tangent Magnita de 2.Tangent Radial

3.Tangent Driving 4.Proportional

 

48)گزینه... با اصلاح زاویه شیب Spline نسبت به محورهای X وY و Z راستای مماس را در نقطه انتخاب شده کنترل می کند

1.parameters 2.Tangent Redial

3.Fit spline 4. Tangent Redial Drection

 

49)برای نمایان ساختن دستگیره جهت دوران Spline کدام گزینه درست است( در حالیکه PM مربوط بهsplineفعال است)

1.حول مکان های روی Spline که در انجا نقطه وجود ندارد راست کلیک وانتخاب گزینهAdd tangency control

2.روی Spline در جایی که نقطه وجود ندارد راست کلیک و انتخاب گزینه Add tangency control

3.حول مکان هایی رویSpline که در آنجا نقطه وجود دارد راست کلیکو انتخاب گزینه Add curvature

4.روی محیط گرافیکی راست کلیک در محلی که نقطه وجود ندارد و انتخاب گزینه Add Curvature Control

 

50)کاربرد Spline Simplify

1.افزودن نقاط جدید به Spline 2.تبدیل یک شکل چند جزء مجزا به یک جزء مجزا

3.مشاهده چگونگی انحنای هر جزء هندسی 4.تبدیل یک Spline چند نقطه به Spline دو نقطه ابتدا و انتها با شیب ثابت

 

51)با کمک این دستور می توانید نقطه با نقاطی از Spline را که کمترین شعاع انحناء را دارا است مشخص کرد .

1.Show inflection points 2. Show cravature combs

3.Filt spline 4.Show minimamum Radius

 

52)کاربرد گزینه Show Carvature Combs

1.متناسب با مقدار انحنای هر نقطه خطوط نشانده شده انحنا روی آن موضوع ظاهر می شود

2.این دستور نقاطی از Spline راکه در این نقاط، تقعر Spline عوض می شود نشان می دهد

3.افزون نقاط جدید به Spline

4.ایجاد سهمی

 

53)برای ایجاد خط محور

1.Center line 2.For construction 3.Constraction Geometry 4.هر سه مورد

 

54)ایجاد قرینه اشیاء همزمان با ایجاد اشیاء

1.Dynamic Mirror 2.Mirror Entities 3.Reverse 4.Offset Distance

 

55)اگر بخواهید تمامی اشیاء که به صورت زنجیر وار به شی انتخاب شده متصل هستند همراه با آن شوند گزینه

1. Offset Entities 2.Select Clain 3. Reverse 4. Offset Distance

 

56)کدام گزینه در مورد کاربرد Trim Entities غلط می باشد

1.حذف قسمت های اضافی که ازتقاطع دو شی به وجود می آید

2.حذف اشیاء ازاد مانند یک خط ،دایره

3.امتداد یک شی تا شی دیگر در امتداد اولیه

4.گسترش و امتداد تقاطع دو شی به وجود آمده

 

57)کاربرد گزینه Constraction Geometry

1.تهیه نقشه های دوبعدی در Drawing هرجا که بخواهم از خط چین به جای خط ممتد در نقشه استفاده کرد

2.تکرار اشیاء دمبعدی

3.ایجاد اشیاء دوبعدی در یک Sketch و یا ایجاد Feature مانند خط محور

4.مورد1و3

 

58)با انتخاب این گزینه می توان لبه های یک سطح مدل راروی صفحه طراحی تصویر کنید

1.Liner Sketch Step and kepeat 2.Conver Entities

3. Select Entities 4.

 

59)کدام مراحل خارج شدن از محیط Sketch درست نیست

1.کلیک بر Sketch 2. انتخاب Rebuild از Sketch toolbar

clip_image008.jpg3.هنگامی که هیچ دستوری درحال انتخاب نیست درمحیط گرافیکی کلیک راست و گزینه Exit Sketch را انتخاب نمایید

4.کلیک روی نماد در محیط گرافیکی

 

60)برای انتخاب چند شی به طور همزمان کدام کلید در صفحه کلید را پایین نگه می داریم

1.Shift

2.Ctlr

3.Alt

4.Top

لینک به دیدگاه

61)مراحل فعال کردن Selection filter toolbar

1.راست کلیک در قسمت Toolbar و انتخاب گزینه ی Selection filter toolbar

2.Tools Castomize Tooolbar clip_image011.gifclip_image011.gif

3.View toolbar Selection filter toolbar

4.هر سه مورد

62)Dimesion متعلق به.....وبعد از نصب متعلق به ................(ازچپ به راست)

1. Sketch Relation __ Sketch toolbar 2.Skatch __ Sketch toolbar

3.__ Sketch toolbar Sketch Relation 4. Sketch Relation__Smart Dimension

 

63)برای اندازگیری طول قوس باید

1.ابتدا بر روی کمان و سپس نقاط ابتدا و انتها کمان 2.روی ابتدا وانتها کمان

3.روی ابتدا و انتها کمان و سپس بروی کمان 4.هیچکدام

 

64)اگر بخواهیم پنجره Modify هنگام ایجاد اندازه نمایان نشود کدام گزینه را از سربرگ General انتخاب می کنیم

1.Dimension Propertise 2.Input dimension value

3 :Parallel dimension 4.مورد 1و3

 

65)برای اندازگیری نسبت به یک مبداء در راستای عمود ،گزینه ...انتخاب میکنیم

1. Ordinate dimension 2.Vertical ordinate dimension

3.Horizontal ordinate dimension 4.Parallel dimension

 

66)کاربرد گزینه ی Select Entities درAuto Dimension Sketch

1.انتخاب این گزینه تمامی اشیاء موجود در Sketch اندازگذاری می شود.

2.با انتخاب این گزینه باید ابتدا اشیایی را که می خواهیم اندازگذاری شوند را از محیط گرافیکی انتخاب می کنیم

3.انتخاب نوع اندازگذاری

4.اندازگذاری نسبت به یک مبنا صورت می گیرد

 

67)کدام گزینه درAuto Dimension Sketch نوع اندازگذاری را مشخص می کند

1.Schame 2.Chain

3.Base line 4.Dimension Placement

 

68)این گزینه در پنجره Modify یعنی solid1.jpg

1.اعمال تغییرات و بستن پنجره Modify

2.اعمال تعغییرات و فعال نگهداشتن پنجره Modify

3.رد تغییرات وبستن پنجره Modify

4.با انتخاب این گزینه پنجره جدیدی به نام Increment فعال می شود

 

69)برای انکه عدد انتخاب شده در پنجره Modify به عنوان عدد تصاعد در کل پنجره Modify مربوط به اندازگذاری های Sketch قرار گیرد گزینه .................را انتخاب می کنیم

1.Make Default 2.Make Dimension

3.Make Assembly 4.Make Modify

 

70)برای انتخاب چند شی می توان

1.با استفاده از روش Select Entities 2.Box Selection

3.Add Relation 4.مورد1و2

 

 

71)کدام گزینه درست است

Select Entities و Add Relation وExisting Relation

1.نام قید ها ، نام اشیاء، عنوان قید ها 2.نام اشیاء ، نام قید ها ، عنوان قید ها

3.عنوان قید ها ، نام قید ها ، نام اشیاء 4.عنوان قید ها ، نام قید ها ، نام اشیاء

72)کاربرد گزینه« Collinear»

1.هم مرکز و هم شعاع 2. هم مرکز

3. منطبق کردن 4.هم راستا

 

73)برای آنکه کمان ها و یا دایره ها روی هم قرار بگیرند یعنی هم شعاع و یا هم مرکز شوند باید قید ....را انتخاب کرد

1.Merge 2.Pierce 3.Coradial 4.Symnetric

 

74)کاربرد گزینه Cocentric

1.منطبق کردن 2. محل تقاطع 3. هم مرکز 4.متقارن

 

75)معادل کلمه ((هم مرکز))

1.Coindent 2.Concentric 3.Coradiad 4.Collinear

 

76)معادل کلمه ((عمود))

1.Vertical 2.parallel 3.Perpendicalar 4.Fix

clip_image015.jpg

77)اگر شی در صفحه گرافیکی به رنگ سیاه تبدیل شود در قسمت Existing Relations کدام کلمه کنار دیده می شود؟

1.Information 2.Fuuly Defined

3.Under Defind 4.Over Defind

 

78)کدام گزینه به منای تناقض بین دو قید می باشد؟

1. Fuuly Defined 2. Under Defind 3. Over Defind 4.مورد 1و2

 

79) Under Defind یعنی

1.موقعیت شی در محیط گرافیکی مشخص نیست 2.موقعیت شی در محیط گرافیکیFix است

3.موقعیت شی در محیط گرافیکی دارای دو قید متناقض باشد 4.مورد2و3

 

80)اگر All in this sketch را از دستور Display/ Delete Relation انتخاب کنیم

1.قید ها به صورت موقت حذف می شوند 2.اخرین کار انجام شده لغو یا Cancel میشود

3.تمامی قیدهای موجود در Sketch در قسمت Add Relation نشان داده می شود

4.تمام قید ها در Sketch حذف می شوند

 

81)کاربرد گزینه Radii در Scan Equal چیست؟

1.مشخص شدن خط های هم اندازه

2.مشخص شدن کمانهای که شعاع آن ها با طول خط ها هم اندازه است

3.مشخص شدن کمان های هم اندازه

4. مشخص شدن تعداد کمان های هم اندازه

 

82)کلمه ای که باعث می شود دو خط هم اندازه برای همیشه مساوی هم باشند؟

1.Find Next 2.Value 3.Skertcher 4.Set Equal

 

83)SC مخفف کلمه ؟

1.Sketch Close 2.Single Close 3.Sketch Circle 4. Single Circle

 

84)کاربرد Multiple Disgoins Closed

1.اگر Sketch شامل چند پروفیل بسته جدا از هم باشند که یک پروفیل بزرگتری که بسته است همه آنها را دربرگیرد

2.اگر Sketch شامل یک پروفیل بسته باشد

3.اگر Sketch شامل چند پروفیل بسته جدا از هم باشند که پروفیل بزرگتری آنها را در بر نگیرد

4.اگر Sketch شامل چند دایره باشد.

 

85)برای ایجاد حجم با ارتفاع از گزینه .... استفاده می کنیم

1.Extrude 2.Base Feature 3.Boss Feature 4.End Codition

 

86)گزینه Offset در دستور Extrude یعنی

1.در این حالت Extrude از صفحه که Sketch در رسم شده است آغاز می شود

2.در این حالت می توانید ، سطح ، صفحه یا وجهی مسطح ازمدت را انتخاب کنید تا Extrude از آن موضوع آغاز شود

3.دراین حالت می توانید نقطه یا راسی ازمدل انتخاب کنید تا Extrude ازصفحه به موازات صفحه Sketchآغاز شود.

4.در این حالت Extrude ار صفحه ای با فاصله مشخص نسبت به صفحه Sketch فعلی و به موازات آن آغاز می شود.

 

87)کدام گزینه برای تغییر جهت Extrude استفاده می شود؟

1.End Feature 2.Reverse Direction 3.Up To Vertex 4. Bline

 

88)گزینه ای که به کمک آن می توان به سطح مدل ، شیب دهیم؟

1.Draft 2.Merge Result 3.Reverse Offset 4.Vertex

 

89)تغییر جهت Extrude (فلش)در مخالف با انتخاب گزینه... می باشد.

1.Thin Feature 2.Type 3.Reverse Direction 4.Direction Of Extrude

 

90) با انتخاب این گزینه می توان هم در قسمت داخلی و هم در قسمت بیرونی پروفیل اصلی Sketch پروفیل جدید ایجاد کرد .

1.Thin Feature 2.One_Direction 3.Tow_ direction 4.Mid_Plane

 

91)کاربرد گزینه Capends

1.ایجاد یک جداره نازک 2.با جداره نازک به ابتدا و انتهای آن که باز است دو درپوش بگذاریم

3.در هر دو جهت بیرون و داخلی پروفیل اصلیSketch پرو فیل جدید ایجاد نماییم

4.هیچکدام

 

92)اگر نخواهید از کل یکSketch برای ایجادCut Extruded استفاده نمایید از گزینه

1.Fitp slid ti cut 2.Body 3.Selected contours 4.Feature scope

 

93) کاربرد Selected bodies

1.حجم حاصل از Extrude برش بیش یک Body را قطع کند

2.برش تمامBody های موجود در مدل وحتی Body های بعدی را برخورد می کند

3.از کل یک Sketch برای Extruded Cut استفاده نمی شود

4.انتخاب Body های که باید برش بخورد

 

94)با انتخاب این گزینه می توانید بر یک لبه ، Fillet با شعاع ثابت اعمال کنید

1. . Ccstantradius 2.Multiple radius fillet 3.Full preview 4.Partial preview

 

95)کاربردMultiple radius fillet در دستور Fillet

1.زدن Filletبا شعاع متغیر 2.زدن Filletبا شعاع ثابت

3.زدن Filletبا لبه های دیگر مدل به صورت مماس 4. Fille فقط در آن واحد بر روی یک شی نشان داده می شود

 

96)اگر بخواهیم Filletها به آرامی و همواره در محل کنج به همدیگر برسند با گزینه

1.Full preview 2.Partical preview 3.Set back purameters 4.Set back fillet

 

97)اگر زمانی در هنگاه تنظیم یکی از فاصله ها شکسته می باشد و می خواهید همین عدد مربوط به فاصله شکست جاری را برای بقیه فاصله های شکست که هنوز مشخص نشده اند نیز اختصاص دهیم از دکمه ی ... استفاده میشود

1.Set all 2. Set unassigned 3.Set back 4. Set distances

 

98)برای ایجاد تیزی لبه های که به واسط اعمال fillet به وجود می آیندباید از گزینه ... اتخاب می کنیم

(توجه : برای از بین بردن لبه تیز از گزینه 3 این سئوال استفاده می شود )

1.Overflowtype 2.Constant radius fillet 3.Round corners 4.Varia ble radius fillet

99)برای آنکه تغییر شعاع در Fillet بین دو نقطه به صورت خط انجام شود از گزینه ... انتخاب می کنیم

1.Smooth Transition 2.Straight transition 3. Call out 4.Hold line

 

100)Hold line یعنی چه ؟

1.تغییر شعاع بین دو نقطه به صورت آرام 2.بدون اعمال اندازه شعاع بین دو صفحه Filletمیزنیم

3.تغییر شعاع بین دو نقطه به صورت خطی 4.دادن اندازه شعاع بین دو صفحه و زدن Fillet

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...
یعنی چی؟:ws38:

هر امتحانی دو بخشه تئوری و عملی :

که عملی 75% نمره و 25 % نمره برای تئوریه .

یه شکل رو به کار اموز میدن در تایم معین باید ان را طراحی کنه . :ws3::a030:

لینک به دیدگاه
هر امتحانی دو بخشه تئوری و عملی :

که عملی 75% نمره و 25 % نمره برای تئوریه .

یه شکل رو به کار اموز میدن در تایم معین باید ان را طراحی کنه . :ws3::a030:

سوالات تشریحی 90 درصد همینه

سوالات عملی هم همون نقشه ست که میتونه همون نقشه های ساده که امتحان کردین باشه که هم مربوط به اجزای یه طرح باشن و در آخر اسمبل کنید

جایی واسه آزمون ثبت نام کردید؟

لینک به دیدگاه
سوالات تشریحی 90 درصد همینه

سوالات عملی هم همون نقشه ست که میتونه همون نقشه های ساده که امتحان کردین باشه که هم مربوط به اجزای یه طرح باشن و در آخر اسمبل کنید

جایی واسه آزمون ثبت نام کردید؟

 

نه .باید ازمون ادواری برم .

ولی فعلا نمیشه به خاطر 1. هنوز تسلط کامل رو ندارم ولی استادمون میگفت امتحانش خیلی اسون تا حد شکل جزوه شونه . شکلایی که قسمت تمرینا انجام دادم گذاشتم. من فقط دو تا نمره خوب از جناب اقای مهندس فرهاد گرفتم. اونم پارت ساده.

2. بعد ازمون ادواری هر سه ماه فک کنم برگزار میشه تازه همه دوره هاش سالید نداره .:4564:

لینک به دیدگاه
نه .باید ازمون ادواری برم .

ولی فعلا نمیشه به خاطر 1. هنوز تسلط کامل رو ندارم ولی استادمون میگفت امتحانش خیلی اسون تا حد شکل جزوه شونه . شکلایی که قسمت تمرینا انجام دادم گذاشتم. من فقط دو تا نمره خوب از جناب اقای مهندس فرهاد گرفتم. اونم پارت ساده.

2. بعد ازمون ادواری هر سه ماه فک کنم برگزار میشه تازه همه دوره هاش سالید نداره .:4564:

آزمونهای ادواری خوبه

شرایطش برای ثبت نام چطوره؟

سالید که فک کنم این دوره آزمون داشت بقیه دوره هارو نمیدونم

لینک به دیدگاه
آزمونهای ادواری خوبه

شرایطش برای ثبت نام چطوره؟

سالید که فک کنم این دوره آزمون داشت بقیه دوره هارو نمیدونم

فک نکنم شرایط خاصی داشته باشه به جز اینگه در یه سال فقط یه دونه ازمون ادواری میتونی بدید .(فک کنم تعدادش همین بود )

شانس ماست .:ws3:

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...