رفتن به مطلب

مجله محیط شناسی دانشگاه تهران


ارسال های توصیه شده

عنوان مقاله : دگرگوني هاي پوشش گياهي زاگرس

نویسندگان مقاله : دكتر محمد جواد ميمندي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مختصري درباره خفاش و خفاشهاي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر اسمعيل اعتماد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اندازه گيري ازن توليد شده در اثر آلودگي هوا در تهران

نویسندگان مقاله : دكتر احمد زند نياپور، مهندس فريدون برنجي، مينو شريفي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سمينار مركز هماهنگي مطالعات محيط زيست اسفند 1352

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : وسائط نقليه موتوري و آلودگي هوا

نویسندگان مقاله : دكتر تقي ابتكار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 45
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

عنوان مقاله : آلودگي آب دريا و ساير مسائل بهداشتي در پلاژهاي سواحل شمالي

نویسندگان مقاله : دكتر بهزاد صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي مسائل و راه حلهاي مربوط به استفاده صحيح از آبهاي زير زميني و سطحي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر سعيد نژند

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حيات در آب چگونه است

نویسندگان مقاله : دكتر فاطمه مقدم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارزش اقتصادي منابع طبيعي جنگلي

نویسندگان مقاله : دكتر عزيز اصلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي اكولوژيكي درياچه سد امير كبير

نویسندگان مقاله : دكتر شكوه موقر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تحقيقات پيرامون نقش باكتري هاي فتوسنتتيك از ديدگاه اكولوژي

نویسندگان مقاله : دكتر عباس فاضلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پيوندهاي زيستي

نویسندگان مقاله : دكتر صادق مبين

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : عارضه هاي مسكن ناسالم و واكنش هاي اجتماعي

نویسندگان مقاله : دكتر غلامعباس توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مطالعات اوليه در مورد امكان انتخاب حاشيه كوير ايران بعنوان قبرستان پسماندهاي راديواكتيو

نویسندگان مقاله : دكتر جمشيد مقيمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : محيط هاي انسان ساخته يا محيط هاي مصنوعي

نویسندگان مقاله : دكتر حسين اديبي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بازشناسي يك پيوند محيطي: فضاي كالبدي و فضاي زيستي

نویسندگان مقاله : دكتر محمد منصور فلامكي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : طرحهاي جامع شهري

نویسندگان مقاله : دكتر سيروس باور

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي مسائل اجتماعي در محيط زيست

نویسندگان مقاله : دكتر ژينوس هاشمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : روابط انسان و محيط زيست از ديدگاه آشفته فرهنگ قرن ما:

نویسندگان مقاله : دكتر اصغر طلا مينائي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بار محيط

نویسندگان مقاله : دكتر كاظم وديعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۰/۰۱

دوره: 1

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

عنوان مقاله : كاربرد سرب در سوخت موتورهاي احتراق داخلي بنزين:

نویسندگان مقاله : دكتر تقي ابتكار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقش گاز در تقليل آلودگي محيط زيست

نویسندگان مقاله : مهندس محسن شيرازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آلودگي هوا در ارتباط با منابع انرژي و توسعه صنعتي

نویسندگان مقاله : دكتر بهزاد صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تورم جهاني و بازتاب آن در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر ضياءالدين هيئت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رابطه نظام هاي اقتصادي و بوم شناختي براي استفاده در طرح هاي منطقه اي

نویسندگان مقاله : دكتر امين الله دياني، دكتر ارسطو سعيد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : رابطه سيستم ارتباط جمعي و تحول «از روستا به شهر»

نویسندگان مقاله : دكتر ادوارد بالاسانيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تأسيسات زير بنائي براي توسعه روستاها

نویسندگان مقاله : مهندس منوچهر سدهي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

عنوان مقاله : نگرشي به محيط روستائي

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر محسني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : خاستگاه جانوران وگياهان درياي خزر و تكامل آنها

نویسندگان مقاله : دكتر ايرج ياسيني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حفاظت از حشرات مفيد و مؤثر در بهداشت محيط و اقتصاد كشاورزي در محيط هاي شهري و روستايي

نویسندگان مقاله : دكتر سياوش تيرگري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : زمينه پژوهشهاي تازه در جامعه شناسي شهري

نویسندگان مقاله : دكتر غلام عباس توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : در آهنگ يك زندگي بهتر

نویسندگان مقاله : دكتر صادق مبين

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ابداع يك محيط سازگار

نویسندگان مقاله : مهندس جهانگير صداقت فر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : فرهنگ ومعرفت بمنزله مهمترين عنصر مؤثر در دفع بحران هاي اكولوژيك

نویسندگان مقاله : دكتر غلامعلي همايون

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : برخي پايه هاي ديني ‘ فلسفي و آموزشي حفاظت محيط زيست

نویسندگان مقاله : دكتر محمد جواد ميمندي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : ساخت محيط انعكاس تحول و رنسانس قرن بيستم (جانشيني ساخت بجاي عنصر)

نویسندگان مقاله : دكتر اصغر طلا مينايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : درباره محيط زيست و مسائل آن

نویسندگان مقاله : دكتر كاظم وديعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گزارش پژوهشي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گزارش فعاليتهاي بخش آموزش و برنامه ريزي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اثر محيط بر روي صفات باكتري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مدل كامپيوتري تغييرات ازت در خاك

نویسندگان مقاله : دكتر محسن مهران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رابطه طغيانها و سطح حوزه هاي آبريز رودخانه هاي دز‘ كرخه وكارون

نویسندگان مقاله : دكتر علي محمد معصومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تأمين آب پاركها و مناطق حفاظت شده

نویسندگان مقاله : دكتر سيروس چاه كوتاهي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تأثير آلودگي هوا بر روي شدت نور خورشيد و شفافيت هوا در تهران

نویسندگان مقاله : دكتر احمد زندنيا پور، مهندس واروژان سيرونيان، مهندس عليرضا مشرف رضوي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۳/۱۲/۰۱

دوره: 2

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

00158cc8_medium.jpeg

 

 

Dwell - July/August 2010

English | 136 pages | PDF | 28.30 Mb

 

 

Dwell is the unique modern architecture and design magazine for people who believe that good design is an integral part of real life.

 

 

Downloads links:

http://rapidshare.com/files/406192529/Dwell_2010-07-08_by_ottoman.pdf.html

 

mirrors:

http://hotfile.com/dl/53847362/71152a0/Dwell_2010-07-08_by_ottoman.pdf.html http://depositfiles.com/files/0ikk76bn2 http://uploading.com/files/8923e81b/Dwell%2B2010-07-08%2Bby%2Bottoman.pdf/ http://www.fileserve.com/file/DVpsbYT

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

عنوان مقاله : گزارش فعاليتهاي بخش آموزش و برنامه ريزي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : فعاليتهاي محيطي در ايران باستان

نویسندگان مقاله : دكتر ابوالقاسم سلطاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقش جنگل در خصوصيات كمي و كيفي آب

نویسندگان مقاله : دكتر حسين حبيبي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ازتو باكتري ها وحفاظت محيط زيست

نویسندگان مقاله : مهندس محمود اخوت ، دكتر ناصر سعادت لاجوردي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بعضي از صور آلودگي محيط

نویسندگان مقاله : دكتر مردخاي اسرائيلي

اریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : روش استدلالي براي تعيين شوري آب آبياري در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر علي محمد معصومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اندازه گيري راديواكتيويته هوا درتهران

نویسندگان مقاله : دكتر احمد زند نياپور

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : گردوغبار در صنايع

نویسندگان مقاله : دكتر بهزاد صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آلودگي شهرهاي بزرگ

نویسندگان مقاله : دكتر تقي ابتكار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تفرجگاههاي عمومي و لزوم برنامه ريزي پارك سازي درايران

نویسندگان مقاله : دكتر علي يخكشي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : برنامه ريز ي فيزيكي اقتصادي و اجتماعي شهركهاي روستايي

نویسندگان مقاله : مهندس منوچهر وحيدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : محيط هاي روستاو شهر

نویسندگان مقاله : دكتر ايرج اعتصام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مسائل ساخت محيطي در مناطق گرم و خشك

نویسندگان مقاله : مهندس محمود توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بازشناسي شهر و فضاي باز وساخته شده

نویسندگان مقاله : دكتر محمد منصور فلامكي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : اولين شهرها ونحوه فرم پذيري آنها در طي تاريخ

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر طبيبيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تورم جهاني وبازتابش در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر ضياء الدين هيئت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : محيط خانواده و اثرش بر اعتياد

نویسندگان مقاله : دكتر رضا مظلومان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شناخت روند تحولات تاريخي

نویسندگان مقاله : دكتر اصغر طلامينائي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : زمينه محيط شناسي

نویسندگان مقاله : دكتر حسين اديبي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي اكوسيستم از چه راهي ؟ كلي نگري يا جامع نگري؟

نویسندگان مقاله : دكتر محمد جواد ميمندي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : فلسفه مقام طبيعت در جوامع بشري

نویسندگان مقاله : دكتر بهرام جمالپور

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ادراك جغرافيايي محيط نظام اكولوژيك

نویسندگان مقاله : دكتر كاظم وديعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۵۴/۰۳/۰۱

دوره: 3

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

عنوان مقاله : ارزيابي نشانزدهاي زيست محيطي بر شرق استان تهران

نویسندگان مقاله : مهندس رامين معماريان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارزيابي توان زيست محيطي پناهگاه حيات وحش لوندويل

نویسندگان مقاله : مهندس هنريك مجنونيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آمايش سرزمين حوزه آبخيز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسندگان مقاله : مهندس محسن محفوظي ، دكتر علي اصغر درويش صفت ، دكتر مجيد مخدوم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعيين ميزان و نحوي تغييرات فلزات (Cd-Pb) در بافتهاي مختلف تعدادي از گونه هاي ماهي رودخانه هراز ( استان مازندران – ايران )

نویسندگان مقاله : عليرضا رياحي بختياري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تاثير ساليسيلات بر جمعيت باكتريهاي تجزيه كننده نفتالين در آزمايشگاه و خاك

نویسندگان مقاله : دكتر روحا كسري كرمانشاهي ، زهرا اسدي ، دكتر مجيد مير محمد صادقي ، دكتر اشرف السادات روحي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : كاربرد سيستماتيك مدل تخريب در ارزيابي اثرات توسعه بر روي حوضه آبخيز سد لتيان

نویسندگان مقاله : دكتر حميدرضا جعفري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي اثر زمان بي هوازي و عمر لجن بر حذف بيولوژيكي فسفر در راكتورهاي نا پيوسته با عمليات متوالي

نویسندگان مقاله : دكتر علي ترابيان ، مهندس محمد رضا نيكي ملكي ، مهندس بهنوش امين زاده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : برنامه ريزي منظوردار با روشهاي ساده پهنه بندي سرزمين

نویسندگان مقاله : دكتر سيد حسين بحريني ، دكتر احمد رضا ياوري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جهانبيني اسلامي توسعه پايدار و شهرهاي بياباني ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محمد نقي زاده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توسعه شهري پايدار : از فكر تا عمل

نویسندگان مقاله : دكتر رضا مكنون ، دكتر حسين بحريني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 27

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

عنوان مقاله : گزارش لايهه ، پيش زمينه توسعه پايدار (از فكر تا عمل)

نویسندگان مقاله : ژان فرانك ، مصطفي مهاجراني ، محبوب الحق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : محدوده آسايش حرارتي در تهران

نویسندگان مقاله : ريما فياض ، محمد تقي رضائي حريري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سيستم هاي جمع آوري شيرابه در محلهاي دفن مواد زايد جامد شهري مطالعه موردي: شهرستان بابل

نویسندگان مقاله : محمد علي عبدلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارزيابي كيفيت محيط زيست شهر تهران

نویسندگان مقاله : شهرزاد فريادي ، منوچهر طبيبيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي جنبه هاي زيست محيطي ايستگاه انتقال مواد زايد جامد در شهر تهران ( مطالعه موردي مناطق 2 ، 5 و 15)

نویسندگان مقاله : مهسا رضايي مقدم ، سيد مسعود منوري ، قاسمعلي عمراني ، پروين نصيري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اندازه گيري مقايسه عناصر سنگين ( كادميم ، نيكل ، سرب و روي ) در برخي از ماهيان تجارتي و ميگوي ببري سبز Penaeus semisulcatus در ناحيه بوشهر .

نویسندگان مقاله : عباس اسماعيلي ساري ، يونس يعقوب زاده ، سيد محمود قاسمپوري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : درخت سرخدار

نویسندگان مقاله : احمد مصدق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي اثرات زيست محيطي استفاده از كودهاي كمپوست در ايران

نویسندگان مقاله : مريم مهجوري ، علي ترابيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شناخت عوامل موثر تغيير ساختاري در نظامهاي بهره برداري ، تخصيص و حفاظت از منابع پايه كوهستانهاي ايران ؛ ناحيه البرز مركزي

نویسندگان مقاله : احمد رضا ياوري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 28

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : برنامه ريزي و كاركرد شهرهاي جديد در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر كرامت اله زياري

کلمات کلیدی : برنامه ريزي ، كاركرد ، شهرهاي جديد ، ايران ، Planning ، New Town ، Town functioning ، Iran.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : زون بندي پارك ملي گلستان

نویسندگان مقاله : مهندس محمد دهدار درگاهي ، دكتر مجيد مخدوم

کلمات کلیدی : پارك ملي گلستان ، زون بندي ، تجزيه و تحليل سيستمي ، مدلهاي اكولوژيكي ويژه ، پاكداري ، Golestan National Park ، Zoning ، Systems analysis ، Mapping unit ، Ecological capability

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقش ساختار جغرافياي در سيل مرداد ماه 1378شهر نكا

نویسندگان مقاله : دكتر احمد پور احمد

کلمات کلیدی : بلاياي طبيعي ، ساختار جغرافيايي ، سيل ، شهر نكا. ، Natural disaster ، Geographical structure ، Flood ، Neka city

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعيين آسيب پذيري اكولوژيك اكو سيستم هاي حاشيه جنوب درياي خزر

نویسندگان مقاله : دكتر مريم شكري ، دكتر نصرت ا...صفائيان ، بهمن جباريان اميري

کلمات کلیدی : آسيب پذيري ، شمال ايران ، درياي خزر ، پايداري اكولوژيك ، Caspian Sea ، Sustainable ، Development human activities ، Ecological susceptibility ، توسعه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي و معرفي ظرفيت برد تفرجگاهي

نویسندگان مقاله : مهندس داود نهرلي ، سحر رضائي

کلمات کلیدی : ظرفيت برد ، اوقات فراغت ، تفريح ، تفرج ، منبع تفرجگاهي ، Carrying capacity ، Liesure ، Recreation ، Outdoor recreation ، Recreational resources (sites)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مقايسه ميزان راحتي انسان در شرايط آب و هوايي مناطق مركزي ايران و سواحل درياي خزر:مطالعه موردي براي يزد و گرگان

نویسندگان مقاله : كاظم دشتكيان ، دكتر سيد محمد جعفر ناظم السادات ، سعيد دزباني

کلمات کلیدی : دماي ظاهري ، رطوبت نسبي ، دما ، گرگان ، يزد ، Apparent temperature ، Relative humidity ، Yazd ، Gorgan

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي زئوپلانكتون هاي تالاب گميشان

نویسندگان مقاله : دكتر برهان رياضي

کلمات کلیدی : زئوپلانكتون ، تالاب گمشيان ، شاخص تنوع ، پراكنش فضايي ، Zooplankton ، Gomishan wetland ، Diversity indices ، Spatial distribution

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تغييرات ماهانه تنوع و تراكم پرندگان آبزي و كنار آبزيبه منظور مديريت تالابهاي بين المللي سلكه و سياه كشيم(كلاس اسپند)

نویسندگان مقاله : ابوالقاسم خالقي زاده رستمي ، عليرضا رياحي بختياري ، دكتر بهروز بهروزي راد

کلمات کلیدی : سلكه ، اسپند ، پرندگان آبزي و كنار آبزي ، شاخصهاي تنوع زيستي ، Selkeh-Espand ، Waterfowls and Waders ، Biodiversity indices

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پايش (نظارت) تغييرات كاربري اراضي در زير حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر طبيبيان ، محمد جواد دادراست

کلمات کلیدی : سامانه اطلاعات جغرافيايي ، سنجش از دور ، پايش ، مديريت سرزمين ، استفاده پايدار از سرزمين ، تغييرات كاربري اراضي ، GIS ، Remote sensing ، Land use planning ، Monitoring ، Land management ، Sustainable land use ، آمايش سرزمين

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعيين مقادير سرانه دبي و آلاينده هاي فاضلاب درتصفيه خانه صاحبقرانيه- تهران

نویسندگان مقاله : مژده عامري ، دكتر علي اكبر عظيمي

کلمات کلیدی : شهر تهران ، فاضلاب شهري ، مباني طراحي ، مقادير سرانه ، آلاينده ها دبي ، Tehran ، Municipal wastewater ، Design criteria ، Wastewater pollutants ، Flow rate

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : معرفي فلور و پوشش گياهي تالاب سياه كشيم

نویسندگان مقاله : دكتر يونس عصري ، دكتر مجيد مخدوم ، مهندس طاهره افتخاري

کلمات کلیدی : گياهان آبزي ، جامعه شناسي گياهي ، منطقه حفاظت شده ، تالاب انزلي ، سياه كشيم ، Hydrophilous vegetation ، Phytosociology ، Protected Area ، Anzali wetland ، Siah-Keshim ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 29

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : ارزيابي اثرات محيط زيستي توسعه در شمال ايران با مدل تخريب

نویسندگان مقاله : دكتر نصرت ا... صفائيان ، مهندس بهمن جباريان اميني ، دكتر مريم شكري

کلمات کلیدی : توسعه ، محيط زيست ، مدل تخريب ، آسيب پذيري ، درياي خزر ، Caspian Sea ، Development ، Technology ، Land degradation Model.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جهان بيني ديني و محيط زيست درآمدي برنگرش اسلام به طبيعت

نویسندگان مقاله : دكتر بهناز امين زاده

کلمات کلیدی : تفكر ديني ، محيط زيست ، سياستهاي محيطي ، انسان محوري ، اسلام ، قوانين طبيعي ، Religious thought ، Environment ، Environmental Policies ، Anthropocentrism ، Islam ، Natural rules

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سال جهاني كوه ها و وضعيت زيست بومهاي كوهستاني در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر احمدرضا ياوري

کلمات کلیدی : كوه ، سال جهاني كوه ، سيستم هاي بالادست-پايين دست ، توسعه پايدار كوهستان...... ، Mountain ، International Year of Mountains ، Upland-Lowland Systems ، Protection and Sustainable Mountain Planning

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : برنامه ريزي جهت بهسازي و كاهش نشانزدهاي منفي زيست محيط سد شهيد رجايي

نویسندگان مقاله : دكتر مهرداد نظريها ، مهندس ساسان علي نژاد

کلمات کلیدی : برنامه ريزي ، ماتريس لئوپولد ، طرحهاي بهسازي ، اثرات زيست محيطي ، ارزيابي اثرات ، سد شهيد رجايي ، آلاينده محيط زيست ، پيامدها و فاكتورهاي زيست محيط ، Mitigation plan ، Environmental impact ، Impact assessment ، Shahid Rejaei dam ، Environmental factors ، Pollutants. ، Planning ، Leopold Matrix

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بقا محيط طبيعي درون شهري و استفاده بهينه از آن (مطالعه موردي:دره فرحزاد)

نویسندگان مقاله : مهندس شهين زندي ، دكترهما ايراني بهبهاني ، مهندس مهروابركار

کلمات کلیدی : ساختار سرزمين ، بستر طبيعي ، توسعه شهري ، همسازي ساختار طبيعي و مصنوع ، حفاظت حريم رودخانه ، Land structure ، Natural setting ، Natural and man-made setting ، Protection of river fringe

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي عادت گياهخواري خوك و حشي(sus scrofa ) درپارك ملي گلستان

نویسندگان مقاله : مهران جهانشاهي ، دكتر حميد گشتاسب ميگوني ، دكتر بهرام حسن زاده كيابي ، كوروش كاووسي

کلمات کلیدی : خوك وحشي ، Sus scrofa ، عادت غذايي ، گياهخوران ، پارك ملي گلستان ، Sus scrofa ، Feeding habits ، Herbivorous habits ، Golestan National Park ، wild pig

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تصفيه پذيري بيولوژيكي فازآبدار امولسيون روغن- آب

نویسندگان مقاله : مهندس عليرضا نظري علوي ، دكتر سيد جمال الدين هاشميان

کلمات کلیدی : قابليت تجزيه بيولوژيكي ، مدلسازي ، امولسيون روغن - آب ، فاز آيدار ، تصفيه فاضلاب ، Bioassay ، Modeling, Emulsion(o/w) ، Aqueouse phase ، Wastewater treatment.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پايداري شهري و نگرش هاي اكولوژيكي : ضرورت بستر سازي مشترك براي كاربرد نظريه

نویسندگان مقاله : دكتر محمدرضا مثنوي

کلمات کلیدی : توسعه پايدار ، پايداري شهري ، تئوريهاي زيست محيطي ، اكوسنتريسم ( طبيعت محوري ) ، تكنوسنتريسم ( فن محوري ) ، Urban sustainability ، ecological Philosophy ، Ecocentrism ، Technocentrism

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : طرح مديريت لجن فاضلاب شهري(مطالعه موردي تصفيه خانه شهرك قدس)

نویسندگان مقاله : دكتر علي ترابيان ، مهندس ليدا مومني فراهاني

کلمات کلیدی : لجن ، فاضلاب شهري ، تصفيه ، طرح مديريتي ، كاربرد لجن در زمين ، فلزات سنگين ، مواد مغذي ، پاتوژنها ، Sludge ، Municipal Sewage ، Treatment ، Management plan ، Heavy methals ، Nutrient material ، Pathogens

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آمايش سرزمين منطقه حفاظت شده ارسباران

نویسندگان مقاله : مهندس جليل سرهنگ زاده ، دكتر مجيد مخدوم

کلمات کلیدی : ارسباران ، شناسايي منابع ، ارزيابي توان اكولوژيكي ، آمايش سرزمين ، Arasbaran ، Protected area ، Land use planning ، Ecological capability

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعيين شدت تخريب منابع آب در منطقه كاشان با استفاده از مدل بيابان زائي

نویسندگان مقاله : رضا جعفري ، دكتر غلامرضا زهتابيان

کلمات کلیدی : مدل بيابان زائي ، وضعيت فعلي بيابان زائي ، روش FAO-UNEP ، روشICD ، فرآيند بيابان زائي ، تخريب منابع آب ، كاشان ، عوامل بيابا ن زائي انساني محيطي) ، Desertification model ، Present situation of desertification ، FAO-UNEP method ، lCD method ، Desertification process ، Water resources degradation ، Kashan ، Desertification factors (human, environmental)

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 30

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : وضعيت اكولوژيك جمعيت هوبره (Chlamudotis undulate ) درايران

نویسندگان مقاله : دكتر بهرام حسن زاده كيابي ، دكتر جمشيد منصوري

کلمات کلیدی : هوبره ، زيستگاه ، درجه بندي ، پراكندگي ، حفاظت ، Houbara ، Habitat ، Ranking ، Suitability ، Conservation

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تالاب هايا آب بندان هاي مازندران

نویسندگان مقاله : دكتر مريم شكري ، دكتر نصرت ا... صفاتيان

کلمات کلیدی : تالاب ، آب بندان ، دانش بومي ، مازندران ، تنوع زيستي ، Ponds ، Ab-Bandan ، Native knowledge ، Mazindaran ، Bio-diversity

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارزيابي اثرات ذرات هوابرد در هواي تنفسي كارگران در فضاي يك كارخانه نساجي

نویسندگان مقاله : دكتر احمد خداپرست حقي

کلمات کلیدی : ذرات هوابرد ، پشم ، كارخانه نساجي ، ميكروسكوپ الكتروني ، Airborne dust ، Wool ، Textile Mill ، SEM ، Respirable dust ، Indoor pollution

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مدل رياضي تحليل يك بعدي انتقال و انتشار شوري در رودخانه ها با در نظرگرفتن شرايط جزر و مدي دريا

نویسندگان مقاله : دكتر حسين محمد ولي ساماني

کلمات کلیدی : تحليلي ، شوري رودخانه ، انتشار شوري ، يك بعدي ، جزر و مد ، دبي غالب ميانگين ، همرفتي ، Analytical solution ، Salinity ، One dimensional ، Tides ، Dominant average discharge ، Convection and dispersion

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقش اكوسيستم در حفاظت محيط زيست

نویسندگان مقاله : دكتر علي اصغر رضواني

کلمات کلیدی : فعاليتهاي فراغتي ، جاذبه هاي طبيعي ، اكوتوريسم ، جوامع محلي ، محيط زيست ، حفاظت ، توسعه پايدار ، Leisure-affairs activities ، Natural attraction ، Ecotourism ، Local societies ، Environmental preservation ، Sustainable development

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توسعه روشهاي شستشو در ***** هاي درشت دانه با جريان افقي مستقيم (DHRF)

نویسندگان مقاله : دكتر علي ترابيان ، مهندس مجتبي فاضلي

کلمات کلیدی : تصفيه آب ، *****اسيون درشت افقي ، *****اسيون مستقيم ، شستشوي هيدروليكي ، تخليه رسوبات ، Water treatment ، Horizontal roughing filtration ، Direct filtration ، Hydraulic washing ، Sediment washout

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توسعه پايدار و پارادايم هاي جديد توسعه شهري:شهر فشرده و شهر گسترده

نویسندگان مقاله : دكتر محمدرضا مثنوي

کلمات کلیدی : توسعه پايداري ، زيست محيطي ، تئوري توسعه گسترده ، فرم شهري پايدار ، گلاسكو ، انگلستان ، Environmental sustainability ، Sustainable development ، Compact city ، Urban dispersal ، Mixed used development ، Sustainable urban ، كاربري مختلط توسعه كم تراكم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : برنامه ريزي توسعه آتي جزيره قشم در چهار چوب آمايش سرزمين

نویسندگان مقاله : دكتراحمد رضا ، مهندس شراره پورابراهيم

کلمات کلیدی : قشم ، توسعه پايدار ، پهنه بندي ، توان و ظرفيت برد ، آمايش سرزمين ، توريسم ، Qeshm Island ، Sustainable development ، Zoning methods ، Capability and carrying capacity ، Tourism ، Landuse planning

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : امكان سنجي ايجاد سازمانهاي غير دولتي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي

نویسندگان مقاله : دكتر سيد محسن حسيني

کلمات کلیدی : سازمانهاي غير دولتي ، محيط زيست ، منابع طبيعي ، مازندران ، ايران ، NGO ، Conservation ، Environment ، Natural resources ، Mazindaran ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : غير متحرك سازي اورانيوم در آبهاي زير زميني

نویسندگان مقاله : دكتر اكبر باغوند

کلمات کلیدی : يونهاي اورانيل ، تثبيت ، جذب سطحي ، ترسيب ، آلاينده ، ژئو شيمي ، Uranel ions ، Stablization ، Adsorption ، Precipitation ، Polutants ، Geochemistry

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب درياي خزر

نویسندگان مقاله : دكتر محسن سعيدي ، دكتر عبدالرضا كرباسي ، دكتر ناصر حاجي زاده ذاكر ، دكتر ناصر مهردادي ، دكتر سعيد گيتي پور ، دكتر غلامرضا نبي بيدهندي

کلمات کلیدی : عناصر سنگين ، آلوديگ ، رودخانه تجن ، جذب دفع ، رسوبات ، ذرات معلق ، Heavy metales ، Pollution ، Tadjan River ، Sorption/Desorption ، Sediments ، Suspended ، Particulate matter ، Caspian Sea

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : خصوصيات شيميائي و غلظت برخي عناصر سنگين در پساب واحد هاي صنعتي نساجي شهر يزد

نویسندگان مقاله : مهندس حميد رضا رحماني

کلمات کلیدی : پساب آلاينده ، عناصر سنگين ، حد مجاز ، حد بحراني ، Waste water ، Pollutant ، Trace elements ، Permit limit ، Critical limit

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 31

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مشخصه هاي آب در فرهنگ ايراني و تاثير آن بر شكل گيري فضاي زيست

نویسندگان مقاله : دكتر محمد نقي زاده

کلمات کلیدی : آب ، محيط زيست ، فرهنگ ، ايران ، معماري ، شهر ، Water ، Environment ، Culture ، Islam ، Iran ، Religion.Architecture ، City

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : طرح مديريتي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده ( مطالعه موردي : شهرك اكباتان )

نویسندگان مقاله : مهندس مهرنوش مطلبي ، دكتر علي ترابيان

کلمات کلیدی : پساب تصفيه شده ، مصرف مجدد ، بازيافت ، هزينه - فايده ، Treated wastewater ، Reuse ، Recycle ، Management ، Cost- benefit

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارزيابي آثار توسعه (EIA ) جاده كنار گذر انزلي

نویسندگان مقاله : مهندس كريم ثابت رفتار ، مهندس بابك توكلي

کلمات کلیدی : ارزيابي آثار محيط زيستي ، تالاب انزلي ، روش ماتريس ، كنار گذر انزلي ، Environmental impact assessment ، Anzali wetland ، Matrice method ، Kenargozar ، By-pass road

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي برخي ويژگي هاي اكولوژيكي گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبيل

نویسندگان مقاله : دكتر محمد جعفري ، دكتر حسين ارزاني ، دكتر بهروز ملك پور ، مهندس اسماعيل علي اكبرزاده آلني

کلمات کلیدی : استان اردبيل ، Artemisia sieberi ، شرايط زيستگاه ، فنولوژي ، مديريت چرا ، عوامل بوم شناختي ، Ardebil province ، Artemisia sieberi ، Site condition ، Phenology ، Grazing management ، Ecological features

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : برنامه ريزي شهري – برنامه ريزي محلي و سياست هاي عمومي در انگليس و ايران

نویسندگان مقاله : دكتر غلامحسين مجتهدزاده

کلمات کلیدی : فرايند توسعه ، سياستگزاري شهري ، برنامه ريزي شهري ، انگليس ، ايران ، Legislation ، Statutory ، Process ، Urban Policy ، P. A. G.= Planning Advisory Group.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارزيابي راهبردي محيط زيست ( SEA ) : رويكرد برنامه اي به ارزيابي نشانزدهاي محيط زيست (EIA )

نویسندگان مقاله : مهندس محمد پناهنده

کلمات کلیدی : ارزيابي راهبردي ، محيط زيست ، خط مشي گذاري ، طرح ريزي ، برنامه هاي عملياتي ، Assessment ، Strategic ، Environment ، Policy ، Making ، Planning ، Programming

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي غلظت يون فلورايد در منابع سطحي تامين آب شرب شهر تهران

نویسندگان مقاله : دكتر علي اكبر عظيمي ، مهندس يونس مهام ، مهندس سيد حسين هاشمي ، دكتر غلامرضا نبي بيد هندي

کلمات کلیدی : آب آشاميدني ، يون فلورايد ، منابع آب سطحي ، رودخانه كرج ، رودخانه جاجرود ، شهر تهران ، Potable water ، Fluoriderion ، Surface water resources ، Karaj river ، Jajrud river ، Tehran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي آلاينده هاي نفتي در آبهاي زير زميني منطقه پالايشگاه اراك

نویسندگان مقاله : مهندس حسين عسكرزاده طرقبه ، مهندس علي اصغر بذر افشان ، مهندس حسن حاجي پورفرد

کلمات کلیدی : آبهاي زيرزميني ، آلاينده هاي نفتي ، تركيبات هيدرو كربن چند حلقه اي آروماتيك ( PAH ) ، شازند اراك ، پالايشگاه نفت اراك ، Groundwater ، Oil pollutant ، Phenolic and Polyaromatic compounds ، Arak refinery ، Shahzand Arak

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارائه الگوي هاي طراحي و احيا در مناطق رود كناري با رعايت اصول اكولوژيك منظر

نویسندگان مقاله : دكتر هما ايراني بهبهاني ، دكتر مجيد مخدوم ، دكتر كيوان كريمي ، مهندس بنفشه شفيعي ، دكتر احمدرضا ياوري

کلمات کلیدی : اكولوژي منظر ، مناطق رودكناري ، توصيه هاي طراحي ، پارك ملي خجير ، Landscape ecology ، Riparian zones ، Design recommendations ، Khojir national Park

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي و سنجش موارد آلي فرار ( VOCS)

نویسندگان مقاله : مهندس هما كشاورزي شيرازي ، مهندس محسن ميرمحمدي ، مهندس فرح سادات هالك

کلمات کلیدی : آلودگي هواي محيط هاي بسته ، تركيبات آلي فرار ، تركيبات آروماتيك ، كنترل VOCS ، ساختمان هاي بيمار ، Indoor air pollution ، VOC ، BTEX ، Control of VOC ، Sick building syndromes ، Aromatic compound

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : زيستگاهها پراكنش و برخي تفاوتهاي تاكسونومي بين Barvus barbulus,Barbus mystaceus دو گونه از باربوس ماهيان ايران

نویسندگان مقاله : دكتر جلال ولي الهي

کلمات کلیدی : تاكسونومي ، ايران ، Cyprinidae ، Barbus ، Iran ، Taxonomy ، Barbus barbulus ، barbus mystaceus

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 32

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : آلودگي خاك حاشية خيابان‌هاي شهري به سرب و كادميوم

نویسندگان مقاله : امير تائبي ، سعيد ساماني مجد ، مجيد افيوني

کلمات کلیدی : آلودگي خاك ، سرب ، كادميوم ، مشهد ، اصفهان ، تحليل رگرسيون ، Urban environment ، transportation pollution ، vehicular heavy metal emission ، soil pollution ، محيط زيست شهري ، آلودگي ترافيكي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : زون بندي منطقه شكار ممنوع ديلمان و درفك با استفاده از GIS

نویسندگان مقاله : محمد دهدار درگاهي ، محمود كرمي ، نعمت ا... خراساني

کلمات کلیدی : منطقة شكار ممنوع درفك ، زون بندي ، تجزيه تحليل سيستمي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS ، Dorfak ، Non Hunting Area ، Zoning ، System Analysis ، Geographic Information System (GIS

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مطالعة تغيير پذيري فضايي-زماني حرارت در ارتباط با كاربري/پوشش زمين در منطقة شهري تبريز با استفاده از داده هاي حرارتي و انعكاسي TM و ETM+لندست

نویسندگان مقاله : عباس عليمحمدي ، رضا اميري ، عباس امان الهي ، سيدكاظم علوي پناه

کلمات کلیدی : سنجش ازدور ، جزايرحرارتي شهري ، تغييرپذيري زماني ومكاني ، لندست ، مدلسازي ، متد مثلث ، رديابي زماني ، مطالعه و پايش ، Remote Sensing ، Urban Heat Island ، Spatial and Temporal Variability ، Land sat ، Modeling ، Triangle Method ، Temporal Trajectory

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رابطة بين گروه هاي اكولوژيك گياهي با شاخص هاي تنوع زيستي گياهي در ذخيره گاه سرخدار افراتخته

نویسندگان مقاله : اميد اسماعيل زاده ، سيد محسن حسيني

کلمات کلیدی : تنوع زيستي گياهي ، گروه هاي اكولوژيك ، TWINSPAN ، CCA ، سرخدار ، افراتخته ، ايران ، طبقه بندي پوشش گياهي ، Plant biodiversity ، Ecological groups ، Yew (Taxus baccara L.) ، Afratakhteh ، Iran.

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي دورة بازگشت رويدادهاي اقليمي حدي به منظورشناخت پيامدهاي زيست محيطي

نویسندگان مقاله : فرحناز تقوي ، سيد باقر حسيني ، راضيه رضازاده ، حسين محمدي

کلمات کلیدی : دوره بازگشت ، رويداد حدي ، اكوسيستم ، شاخص هاي حدي ، Return Period ، Extreme Events ، Ecosystem ، Extreme Indices

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تأثير آلودگي صوتي ناشي از ترافيك بر سلامت عمومي و رواني شهروندان يزد

نویسندگان مقاله : الهام اويسي ، محمود قاسمپوري ، پرويز آزاد فلاح ، عباس اسماعيلي ساري

کلمات کلیدی : Noise pollution ، General health ، Social disfunction ، Traffic ، Yazd ، Noise ، صوت ، سروصدا ، آلودگي صوتي ، سلامت عمومي ، نارساكنش وري اجتماعي ، ترافيك ، يزد ، پرسشنامهGHQ ، Sound

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تجمع فلزات سنگين كادميوم، كروم، مس، روي و آهن در برخي اندام هاي باكلان بزرگPhalacrocorax carbo

نویسندگان مقاله : آزاده كريمي ، عباس اسماعيلي ، حسين يزدان داد

کلمات کلیدی : عناصر سنگين ، آلودگي ، باكلان بزرگ ، تالاب انزلي ، heavy metals ، pollution ، great cormorant ، Anzali wetland

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اثرعامل محيطي سايه بر روند رشد ارتفاعي و مرگ و ميرنهال هاي سرو نقره اي

نویسندگان مقاله : سيد محسن حسيني ، عليرضا علي عرب ، يدالله رسولي اكردي ، محمدرضا علمي ، سيد غلامعلي جلالي ، مسعود طبري كوچكسرايي ، مسلم اكبري نيا

کلمات کلیدی : نور ، نهال ، سايبان ، سرو نقره اي ، ارتفاع ، نهالستان ، ايران ، Light ، Seedlings ، Shelter ، Nursery ، Shade ، Cupressus semperviresne ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پهنه بندي و تحليل فضايي بارش اقليمي ايران

نویسندگان مقاله : محمد رضا مشكاني ، امير كاوسي

کلمات کلیدی : پيش بيني فضايي ، كريگيدن ، هم كريگيدن ، عكس فاصله موزون ، بارش اقليمي ، ايران ، spatial prediction ، kriging, cokriging ، inverse distance weighted ، rainfall ، Iran

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تأثير سامانه هاي آبي در شكل گيري منظر باستاني پاسارگاد

نویسندگان مقاله : بهناز امين زاده ، بهرنگ بهرامي ، newsha nn ، فيروزه آقا ابراهيمي ساماني

کلمات کلیدی : درياچة پاسارگاد ، دورة هخامنشي ، سامانه هاي آبي ، منظر طبيعي ، تاريخي ، كاوش هاي باستان شناسي ، Pasargade Lake ، Akaemenian era ، hydrological systems ، historical ، natural landscape

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب شهر گرگان با استفاده از روش تحليل عاملي و روش تحليل خوشه‌اي

نویسندگان مقاله : مجتبي قره محمودلو ، علي حشمت پور ، مصطفي رقيمي

کلمات کلیدی : تحليل عاملي ، ماتريس همبستگي ، تيپ غالب آب زيرزميني ، فرايند‌هاي هيدروژئوشيميايي آبخوان ، Factor Analysis ، Cluster Analysis ، Correlation Matrix ، Dominated type of Groundwater ، Aquifer hydro geochemical Process ، تحليل خوشه اي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شناخت الگوي رشد و تغييرات عناصر محيطي طبيعي و انسان ساخت در منطقة دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصوير به منظور شناخت پايداري منظر

نویسندگان مقاله : هادي سلطاني فرد ، محمدرضا مثنوي ، آرمان تماشايي ، احمد پورصابري

کلمات کلیدی : پردازش تصوير ، شناخت الگو ، نظريه آشوب ، ***** گابور ، پايداري منظر ، محيط ، دارآباد ، Image Processing ، pattern recognition ، Chaos theory ، Gabor filter ، Environment ، landscape sustainability ، Daarabad

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي پراكنش مكاني گونه ملج در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي در جنگل آموزشي و پژوهشي خيرودكنار نوشهر

نویسندگان مقاله : سيد جليل علوي ، قوام الدين زاهدي اميري ، زهرا نوري ، محمد رضا مروي مهاجر

کلمات کلیدی : پراكنش مكاني ، ملج ، ارتفاع از سطح دريا ، جهت جغرافيايي ، شيب ، شكل زمين ، قاچاق چوب ، بيماري مرگ نارون ، Spatial pattern ، Wych elm ، Altitude ، Aspect ، Slope ، Illegal cutting ، Dutch elm disease

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تنوع زيستي گونه هاي چوبي و زادآوري در دو جامعة گياهي مديريت شده درمنطقة خيرودكنار نوشهر

نویسندگان مقاله : علي قمي اويلي ، سيد محسن حسيني ، سيد غلامعلي جلالي ، اسد... متاجي

کلمات کلیدی : جامعة راشستان ، جامعه راش ، ممرزستان ، تنوع زيستي گونه هاي چوبي ، زادآوري ، Uneven aged forests ، Carpino Fagetum association ، Woody plants biodiversity ، Regeneration ، جنگل هاي ناهمسال

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۶/۰۹/۱۶

دوره: 33

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...