رفتن به مطلب

توافق نامه تجمیع و قرارداد مشارکت در ساخت


ارسال های توصیه شده

سلام

در این مطلب به ارائه نمونه های توافق نامه تجمیع و قرارداد مشارکت در ساخت و پرسش و پاسخ در این خصوص خواهیم پرداخت.

لطفا عزیزان اگر نمونه هایی از فرمت موارد فوق دارند قرار دهند. ضمنا هرگونه سوال یا ابهامی در این خصوص وجود دارد پرسیده شود تا با همفکر و مباحثه مساله حل و فصل گردد.

سپاسگزارم.

لینک به دیدگاه

"توافقنامه تجمیع املاک"

        امضاء کنندگان این توافقنامه با سوگند به خداوند متعال توافق نمودند که مفاد این توافقنامه را مورد به مورد به اجرا درآورده و تمام سعی و تلاش خود را جهت محقق سازی مفاد توافقنامه مبنی بر تجمیع و تسهیل و اجرای ساخت و ساز و اقدامات شهرداری، اداری، دولتی و غیردولتی را انجام و در طول اجرای توافقنامه همکاری لازم را بنمایند.

ماده 1 : موضوع توافقنامه :

        موضوع این توافقنامه عبارت است از تراضی و توافق برای تجمیع زمین واحد های مسکونی، متعلق به امضاکنندگان این توافقنامه به تناسب متراژ زمین جهت تخریب و احداث بنا که نقشه آن به تأیید شهرداری رسیده باشد، تجمیع و اقدام به نوسازی نمایند.

        تبصره1 : ضوابط و مقررات حاکم بر تجمیع و احداث بنا، ضوابط مصوب در طرح ساماندهی محله …. است.

ماده 2 : مشخصات امضاکنندگان توافقنامه :

1-   آقای ............. فرزند ................... به شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد
...............  کد ملی ...................  به نشانی: ..................کدپستی ..............  تلفن: .....................

2-   آقای ................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ................ صادره از ................ متولد
..................  کد ملی ..................  به نشانی: .................... کدپستی ............  تلفن: ...............

3-   خانم ............... فرزند .............. به شماره شناسنامه ................ صادره از ..... متولد
..............  کد ملی .....................  به نشانی: ............ کدپستی ..............  تلفن: ......................

ماده 3 : مشخصات واحد های ملکی :

1-    ششدانگ یک قطعه زمین متعلق به آقای..............به مساحت ...............، شماره پلاک .............. فرعی از ........ اصلی، طبق سند شماره ........ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ........... شماره صفحه ............ واقع در بخش .................

2-    ششدانگ یک قطعه زمین متعلق به آقای ............... به مساحت ..............، شماره پلاک ..... فرعی از ....... اصلی، طبق سند شماره ......... تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ........... شیراز شماره صفحه ............ واقع در بخش .................

3-    یک سهم مشاع از هشت سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین متعلق به خانم مدینه زینلی جمسی به مساحت ............، شماره پلاک .......... فرعی از .......... اصلی، طبق سند شماره ........... تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ........... شیراز شماره صفحه ......... واقع در بخش ..........

ماده 4 : نسبت سهم الشرکه :

نسبت سهم الشرکه هریک از شرکاء زمین از واحدهای احداثی، براساس قدرالسهم در هنگام انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت حاصل می شود، مطابق با شرایط و ضوابط انجام می گیرد.

ماده 5 : داور مرضی الطرفین :

چنانچه بین امضاکنندگان این توافقنامه در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این توافقنامه اختلاف نظری بروز کند که نتوانند نسبت به رفع آن، تصمیم و نظر واحد اتخاذ نمایند ، ….. به عنوان حکم مرضی الطرفین به موضوع رسیدگی کرده و رای و نظر داور معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 6 : این توافقنامه با رضایت و سلامت اراده آزاد طرفین و صحت عقل منعقد گردیده و با توجه به مفاد توافقنامه فیمابین طرفین قطعی است.

ماده 7 : قانون حاکم بر توافقنامه :

قانون مدنی(مواد 10 ،190) و سایر قوانین مرتبط جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این توافقنامه خواهد بود.

ماده 8 : این توافقنامه در 8 ماده و 1 تبصره و در 3 نسخه و در 3 صفحه به امضاء رسیده و کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد و یکسان می باشند.

لینک به دیدگاه

 

"قرارداد مشارکت در ساخت"

 

 

        این قرارداد و پیوست های آن که مجموعه ی غیر قابل تفکیکی را تشکیل می دهند، فی مابین افراد ذیل به منظور مشارکت در جهت احداث بنا و اتمام عملیات ساختمانی تا مرحله تحویل کلید مطابق با مفاد و شرایط آتی منعقد می گردد.

تبصره: در این قرارداد از این پس مالکین (طرف اول قرارداد) و سازنده (طرف دوم قرارداد) نامیده می شوند.

پیوست های این قرارداد عبارتند از:

1.       مشخصات فنی مصالح و اقلام ساختمانی و تجهیزات تاسیساتی و الکتریکی

2.       نقشه های معماری تایید شده در شهرداری شیراز

3.       اسناد مالکیت

4.       توافقنامه تجمیع املاک

5.       سایر اسناد و مدارک تکمیلی (صورتجلسات و توافقنامه های آتی که در چارچوب قرارداد حاضر بین دو طرف قرارداد تنظیم و امضا می گردد)

ماده 1 : مشخصات طرفین قرارداد

 1-1: طرف اول (مالکین)

1.    آقای .............. فرزند ............. به شماره شناسنامه ............. صادره از ............ متولد
..................  کد ملی .......... به نشانی: ............. کدپستی ..........   تلفن: ............... اصالتاً و وکالتاً از طرف خانم ها و آقایان:

2.       ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از .................... متولد .......... کد ملی ..............

3.       ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از .................... متولد .......... کد ملی ..............

همگی ساکن ......................... کدپستی ..............................   تلفن: ..................... ورثه مرحوم ................... و مرحومه ...................طبق گواهی حصروراثت به شماره های ............. و .............. مورخ ................ شورای حل اختلاف ............................

4.       ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از .................... متولد .......... کد ملی ..............

5.       ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از .................... متولد .......... کد ملی ..............

همگی ساکن ......................... کدپستی ..............................   تلفن: ..................... ورثه مرحوم ................... و مرحومه ...................طبق گواهی حصروراثت به شماره های ............. و .............. مورخ ................ شورای حل اختلاف ...........................

6.       . ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از .................... متولد .......... کد ملی ..............

طبق وکالتنامه شماره ....... مورخ................. و ....... مورخ .................... و ............... مورخ ............ همگی تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ............... شیراز.

2-1: طرف دوم (سازنده)

1.    آقای .................... فرزند .......................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از ....................... متولد
...............  کد ملی .................. به نشانی: ......................... کدپستی .....................   تلفن: .........................

ماده 2 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از مشارکت در سرمایه گذاری به منظور احداث یک مجتمع آپارتمانی در پلاک های تجمیع شده متعلق به مالکان مشتمل بر تخریب ساختمان های موجود و اخذ پروانه ساختمانی و اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی شامل ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، سیستم سرمایشی وگرمایشی، اجرای آسانسور، محوطه سازی و اجرای دیوار مطابق با نقشه ای که مورد توافق طرفین قرار گرفته و به تایید شهرداری منطقه رسیده باشد تا انتهای کار و اخذ گواهی پایانکار ساختمان.

ماده 3 : نحوه مشارکت

طرف اول قرارداد آورده خود را طبق (ماده 1-4) در اختیار طرف دوم قرار می دهد تا مشارالیهم با آورده خود به شرح (ماده 2-4) نسبت به احداث یک مجتمع آپارتمانی اقدام نماید.

ماده 4 : آورده های طرفین قرارداد

1-4: آورده طرف اول (مالکین)

مشخصات واحدهای ملکی به شرح ذیل می باشد:

1-1-4: ششدانگ یکباب خانه متعلق به ورثه مرحوم ........ با وکالت آقای ............. فرزند ........... طبق وکالتنامه شماره ............ مورخ .................. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ............. شیراز به مساحت ............ متر مربع، شماره پلاک ............ فرعی از .......... اصلی واقع در بخش ........... شیراز به نشانی: .............................................

2-1-4: ششدانگ یکباب خانه متعلق به ورثه مرحوم ................. با وکالت آقای ................ فرزند ............. طبق وکالتنامه شماره ......... مورخ ............... تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ........... شیراز به مساحت .......... متر مربع، شماره پلاک ........... فرعی از ........ اصلی واقع در بخش ............. شیراز به نشانی:...........................

3-1-4: ششدانگ یکباب خانه متعلق به ورثه مرحوم ................. با وکالت آقای ................ فرزند ............. طبق وکالتنامه شماره ......... مورخ ............... تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ........... شیراز به مساحت .......... متر مربع، شماره پلاک ........... فرعی از ........ اصلی واقع در بخش ............. شیراز به نشانی:...........................

که در مجموع حدود ................. متر مربع زمین طبق نقشه پیوست قرارداد حاضر و همچنین ارزش انشعابات برق، گاز، تلفن و فاضلاب موجود آورده طرف اول قرارداد می باشد.

تبصره: شایان ذکر است که آقای .......... مبلغی معادل ........... تومان را بابت عوارض ساختمانی به شهرداری پرداخت نموده که قبوض پرداختی در شهرداری موجود می باشد. لذا مبلغ مذکور نیز به آورده ایشان اضافه می گردد که در سهم ایشان لحاظ گردیده است.

 2-4: آورده طرف دوم (سازنده)

1-2-4: پرداخت کلیه هزینه های مورد نیاز برای اجرای کلیه کارهای ساختمانی اعم از هزینه های مرتبط با نقشه برداری، آزمایش ژئوتکنیک، تخریب بناهای موجود، تهیه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات و برگه های مربوطه و سایر خدمات مهندسی و تجهیز کارگاه، تامین مصالح، خاکبرداری و اجرای فونداسیون محوطه سازی، ایمن سازی بناهای مجاور، تحکیم بستر (در صورت نیاز)، هزینه های مربوط به رفع نقایص پس از تحویل موقت و همچنین هزینه های مترتبه در دوره تضمین حسن انجام کارها براساس مفاد بند (5) ماده 7 این قرارداد و هزینه های مرتبط با اخذ پایانکار تا پایان موضوع قراداد و تحویل بنا.

2-2-4: پرداخت کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان و سایر عوارض متعلقه.

3-2-4: پرداخت حق الزحمه مهندس ناظر

4-2-4: پرداخت هزینه بیمه امنیت املاک مجاور (جلوگیر از تخریب) و به طور کلی بیمه مسئولیت مدنی و کارگران.

5-2-4: پرداخت کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب و فاضلاب، برق، گاز، برای هر یک از واحدهای مسکونی و سایر مشاعات ساختمان.

6-2-4: هزینه انشعابات موقت مورد نیاز و پرداخت هزینه های مصرفی متعلقه

7-2-4: رعایت ضوابط ایمنی کار و کارگاه، مجاورین و عابرین و هزینه های مربوطه

8-2-4: پرداخت هزینه های دارایی و سایر هزینه های متعلقه در راستای تفکیک سند اعیان به عهده طرف دوم می باشد.

تبصره: هزینه محضر بر عهده هر یک از طرفین قرارداد به نسبت سهم خود می باشد.

ماده 5 : سهم الشراکه طرفین قرارداد

به موجب این قرارداد میزان سهم الشراکه طرف اول براساس توافق طرفین به نسبت ...... درصد سهم مالکان زمین که شامل ... واحد مسکونی می شود و ...... درصد سهم سازنده که شامل ...... واحد مسکونی می شود، تعیین می گردد. حسب نقشه معماری طبقه ....... به آقای ............ و طبقات .............. به سازنده و طبقات ....... مشترک بین مالکین و سازنده تعلق می گیرد. شایان ذکر است که طبق توافق صورت گرفته بین آقای ................ و طرف دوم قرارداد موصوف ............. درصد از واحد تجاری به آقای ............ تعلق می گیرد و کلیه هزینه های بعدی آن نیز بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

تبصره 1:  تعیین واحدها به انضمام سایر مستحدثات ایجاد شده و همچنین حقوق مربوط به فضاها (اعم از انباری، پارکینگ، عرصه و سایر مشاعات) براساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح قرارداد حاضر بین مشارالیهم پس از اتمام سفت کاری براساس قدرالسهم هر یک از مالکین در جلسه ای که تشکیل می گردد، انجام می پذیرد. بدیهی است که طرفین حق هرگونه اعتراضی را در این رابطه از خود سلب و ساقط نموده اند.

تبصره 2: اگر به هر دلیلی در جریان ساخت و به دلایل اجرایی از زیربنای واحدهای سهم هر یک از طرفین به نسبت زیربنای کل احداثی براساس نقشه پیوست قرارداد کاسته می شود طرف مقابل موظف به پرداخت خسارت به طرف دیگر براساس قیمت روز هر متر مربع بنا می باشد و طرفین حق هرگونه اعتراض را در این رابطه از خود سلب و ساقط نموده اند.

ماده 6 : مدت قرارداد

مدت زمان شروع و اجرای پروژه تا اخذ پایانکار ......... ماه شمسی از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی خواهد بود.

تبصره: پروانه تجدید بنا در تاریخ .................. به شماره ..................... صادر گردیده است.

ماده 7 : شرایط قرارداد

1-7: صورت جامعی از مصالح، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه، نوع، ویژگی های ساخت و غیره) که باید توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد لحاظ گردد به امضای طرفین رسیده و به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود.

2-7: چنانچه طرفین این قرارداد بخواهند از مصالح دیگری خارج از مشخصات فنی مندرج در پیوست قرارداد حاضر استفاده نمایند و یا هرگونه تغییری در نوع مصالح قید شده بدهند که با مصالح مذکور متفاوت باشد، بایستی ضمن هماهنگی و رضایت یکدیگر مابه التفاوت را راساً پرداخت نمایند.

3-7: تا مرحله تکمیل پروژه و تحویل کلید به طرف اول جهت سکونت، سازنده حق مطالبه و دریافت هیچ مبلغی علاوه بر آنچه در این قرارداد ذکر گردیده است را از مالکین زمین ندارند. بدیهی است در صورت اضافه بنا، پس از کسر سهم واقعی مالکین هزینه متعلق به اضافه بنا به قیمت روز محاسبه می شود و طرف اول موظف به پرداخت آن مبلغ می باشد.

4-7: هرگونه تغییر احتمالی در ساختار بنا بایستی با توافق طرفین و زیر نظر مهندس ناظر و تایید ارگان های ذیربط قانونی بصورت کیفی انجام می پذیرد.

تبصره: کلیه هزینه های متعلق به اضافه بنا خارج از مفاد پروانه به عهده طرف دوم می باشد.

5-7: دوره تضمین حسن انجام کارهای مرتبط با واحدهای مسکونی به مالکان زمین از بابت سهم الشراکه آنان 12 ماه تمام از تاریخ تحویل موقت در واحدهای واگذار می باشد. چنانچه ظرف این مدت نقایصی ناشی از قصور فنی سازنده به وجود آید، سازنده مکلف است آن نقایص را به هزینه خود مرتفع نماید.

6-7: تا پایان کار و تحویل واحدهای مسکونی، هرگونه نوسان قیمت ها و بروز سایر شرایط اقتصادی، بروی این قرارداد و توافقات حاصله هیچگونه تاثیری نداشته و حق هرگونه ادعایی در این موارد از سوی هریک از طرفین ساقط می گردد.

7-7: در صورتیکه در اثر حوادث قهری (اعم از سیل، زلزله، طوفان و ...)، ادامه کار برای طرف دوم غیرممکن گردد و یا در روند اجرای پروژه اختلال قانونی ایجاد شود که این اختلالات ناشی از اهمال و سهل انگاری طرف دوم قرارداد نباشد، تاخیرات بوجود آمده مجاز شمرده می شود و هیچیک از دو طرف در مقابل خسارت هایی که از این جهت به طرفین وارد می شود، مسئولیتی نخواهد داشت.

8-7: طرفین قرارداد می توانند در صورت تعیین حد و حدود مالکیت آپارتمان، پارکینگ و انباری براساس نقشه های تایید شده معمار، همچنین بعد از اتمام اسکلت در هر زمان نسبت به فروش یا پیش فروش سهم الشراکه خود اقدام نمایند ولی این امر مستلزم هماهنگی و اخذ رضایت بین طرفین قرارداد امکان پذیر است.

9-7: پس از اتمام بنا و عملیات ساختمانی به شرح قرارداد حاضر، طرفین قرارداد مکلفند نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشراکه طرفین در ماده (5) اقدام نمایند.

10-7: مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایانکار و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذیصالح ظرف حداکثر ........... ماه و شروع آن از تاریخ اخذ گواهی پایانکار است.

11-7: عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوع مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

12-7: جریمه هر روز تاخیر در تنظیم سند به نرخ اجاره روز ملک برای هر واحد بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

13-7: هرگاه در اثر عمل طرف دوم به تاسیسات شهری و یا تاسیسات موجود در محل اجرای موضوع قرارداد مانند ارتباطات تلفنی، لوله های آب و گاز، خطوط برق، فاضلاب و غیره صدمات و آسیبی وارد شود هزینه های ترمیم یا برقراری مجدد و جبران خسارت به عهده طرف دوم خواهد بود.

14-7: کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید، حتی خیارغبن فاحش مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس در دادگاه صالحه و همچنین قرارداد مذکور بنا بر توافق طرفین عقدی است لازم و در صورت جنون یا فوت هر یک از طرفین مفاد آن به وارث و یا قائم مقام قانونی منتقل می گردد.

ماده 8: تعهدات طرفین قرارداد

1-8: تعهدات طرف اول (مالکین)

1-1-8: طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قرار دادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل وکالت کاری و سند مالکیت را جهت اجرای پروژه به طرف دوم تسلیم نماید. به طوری که مانعی برای شروع کار و انجام عملیات ساختمانی پیش نیاید.

2-1-8: طرف اول متعهد می گردد که برای انجام کلیه موارد ذکر شده در موضوع قرارداد و همچنین اخذ وام و تسهیلات بانکی به طرف دوم وکالت رسمی به طور بلاعزل اعطا نماید.

3-1-8: طرف اول متعهد می باشد پس از اخذ سند تجمیعی 50 درصد سند و 50 درصد باقیمانده را همزمان با تحویل ملک و تایید عملیات ساختمانی توسط طرفین نسبت به انتقال سند به نام طرف دوم اقدام نماید.

تبصره: طرفین توافق می نمایند که انتقال هر مقدار از مالکیت املاک موصوفه در این قرارداد به صورت قطعی یا بلاعزل به سازنده، صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد توسط وی صورت گیرد و طرف دوم قرارداد هیچگونه ثمنی به طرف اول قرارداد بابت انتقال سند مالکیت مذکور پرداخت ننماید و طرف دوم در صورت هرگونه تخلف در انجام تعهدات خویش، ضمن پرداخت ضرر و زیان های متعلقه، اصالتاً و وکالتاً حق ساقط نمودن اعتبار انتقال مذکور را به استناد ماده 239 قانون مدنی به طرف اول اعطا می نماید، به گونه ای که کلیه حقوق طرفین قرارداد محفوظ بماند.

4-1-8: کلیه بدهی های مربوط به املاک طرف اول قرارداد تحت هر عنوان و به هر نحو اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات، شهرداری، سازمان ها و بانک ها تا قبل از تنظیم این قرارداد بر عهده طرف اول قرارداد بوده که بدین وسیله طرف اول با امضا این قرارداد متعهد به پرداخت کلیه بدهی ها و تصفیه حساب تا قبل از اخذ پروانه ساختمانی می گردد.

تبصره: در صورت عدم انجام تصفیه حساب از سوی طرف اول قرارداد در زمان فوق الذکر، طرف دوم می تواند راساً نسبت به انجام آن اقدام و هزینه های مربوطه به همراه خسارت های ناشی از آن را به حساب بدهی مالک مربوطه منظور نموده، در هر زمان آن را از طرف اول مطالبه و دریافت نماید که این امر مستلزم ارائه نمودن فرم واریز از سوی طرف دوم می باشد وطرف اول حق هرگونه اعتراضی را در این رابطه از خود سلب و ساقط نمود.

5-1-8: طرف اول متعهد می گردد که در هر زمان و طبق اعلام طرف دوم نیاز به حضور ایشان در مراجع ذیربط من جمله دفترخانه اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در اسرع وقت حضور به هم رسانده و بدیهی است با توجه به اینکه عدم حضور هر یک از مشارالیهم موجب اطاله وقت و اضرار به طرف دیگر باشد، خسارت وارده در این خصوص بر عهده وی خواهد بود.

2-8: تعهدات طرف دوم (سازنده)

1-2-8: طرف دوم متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعم از متخصص و ساده به تعداد کافی و همچنین تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار موضوع قرارداد اقدام نماید.

2-2-8: طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران، کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

3-2-8: طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف، متعهد به جبران آن خواهد بود. هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

4-2-8: طرف دوم متعهد می گردد که جهت هر واحد مسکونی به انضمام سایر مشاعات ساختمان کنتور آب، برق، گاز جداگانه تهیه نماید.

5-2-8: در صورت اینکه اجرای پروژه تا صدور گواهی پایانکار در موعد مقرر به شرح ماده (6) به هر دلیلی از قبیل نداشتن سرمایه یا هر علت دیگری تا تاریخ انقضای قرارداد، موضوع قرارداد تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد روزانه مبلغ نرخ اجاره روز به عنوان خسارت و ضرر و زیان دیر کرد و تکمیل بنا به طرف اول بپردازد.

6-2-8: طرف دوم متعهد است در صورت تصمیم به اخذ وام قبل از اخذ آن و تسهیلات بانکی چکی به مبلغ دو برابر وام تعیین شده جهت ضمانت به طرف مقابل بسپارد تا چنانچه از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نمود و یا مبلغ وام دریافتی را در زمینه موضوع قرارداد صرف ننماید طرف اول بتواند نسبت به تعیین خسارت وارده به طرف اول و استیفای آن از محل چک مزبور اقدام نماید. بدیهی است اقدام مذکور مورد توافق و رضایت طرفین قرارداد می باشد به علاوه اینکه طرف دوم حقی جهت دریافت مابقی وام ندارد.

تبصره: طرف دوم در هر مرحله از مراحل پرداخت وام می بایست گزارش عملکرد خود را به طرف اول اعلام و در صورت تایید مشارالیه مجاز به دریافت مابقی مبلغ وام و صرف آن جهت ادامه عملیات می باشد.

 7-2-8: چنانچه طرف دوم نسبت به اخذ وام اقدام نماید، در خاتمه کار مکلف است نسبت به تصفیه حساب بدهی وام مذکور و فک رهن و اخذ گواهی پایانکار و انجام صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند به نام طرف اول اقدام نماید. لیکن چنانچه طرف اول تمایلی به تقبل وام به نسبت سهم خود داشته باشد می بایست با مراجعه به بانک مربوطه نسبت به متعهد نمودن خود در قبال وام مزبور اقدام و پس از اخذ موافقت بانک، طرف دوم میبایست نسبت به انتقال سند به نام وی و ترهین ملک در قبال بانک اقدام کند.

8-2-8- طرف دوم از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار بیمه های اجتماعی، حفاظت فنی، بهداشت کار، مالیات ها و عوارض و سایر قوانین و مقررات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت نماید. مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات متوجه طرف اول نخواهد بود.

به هر حال طرف دوم تایید می نماید که از ابتدا مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

9-2-8- بکار گیری کارکنان و کارگران ساده و متخصص و تعداد لازم با رعایت قوانین و مقررات و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد و سایر مزایای قانونی و عندالاقتضا تامین مسکن و آذوقه و آب آشامیدنی آنها به عهده طرف دوم است.

10-2-8- طرف دوم از روز تحویل گرفتن زمین تا روز تحویل موقت عملیات موضوع قرارداد مشارکت مسئول حفظ و نگهداری زمین، کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات و وسایل و ابزار و تاسیسات و بناها می باشد.

11-2-8- طرف دوم موظف به تامین روشنایی و فراهم نمودن و نصب علایم خطر و وسایل حفاظت فنی و عنداللزوم، حصارکشی و گماردن تعداد کافی نگهبان و مراقب و حفظ انتظامات و نظم محل اجرای موضوع قرارداد به هزینه خود می باشد.

12-2-8- طرف دوم موظف است تمام تاسیسات، ماشین آلات، ابزار و وسایل کار خود را اعم از آنچه متعلق یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع قرارداد مشارکت به کار می گیرد به هزینه خود بیمه نماید.

به هر حال در صورت عدم رعایت مفاد این ماده مسئولیت های مربوطه متوجه طرف دوم خواهد بود و وی مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد.

ماده 9: در چارچوب اجرای این قرارداد برای مکاتبات، اظهارنامه ها و اعلان ها به اقامتگاه رسمی طرفین که در این قرارداد ذکر گردیده است، ابلاغ می گردد. چنانچه تغییر مکانی از ناحیه هر یک از طرفین صورت پذیرد، آن طرف مکلف است تغییر آدرس خود را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. در غیر این صورت اوراق به نشانی فوق الذکر ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده 10: داور مرضی الطرفین

چنانچه بین طرفین قرارداد در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد اختلاف نظری بروز کند که نتوانند نسبت به رفع آن، تصمیم و نظر واحد اتخاذ نمایند، ....... به عنوان حکم مرضی الطرفین به موضوع رسیدگی کرده و رای و نظر داور معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 11 : این قرارداد براساس ماده (10) قانون مدنی تنظیم و الفاظ آن دقیقاً دلالت بر قصد انشاء طرفین قرارداد دارد. 

لینک به دیدگاه

سلام. خیلی هم خوب :a030:

اگر طرف اول قرارداد باعث تأخیر تو انجام پروژه بشه مثلا ملک و اسنادش رو دیر تحویل بده یا انتقال سند مالکیت رو دیر انجام بده چه حکمی هست؟

برای طرف دوم به صورت مشخص قید شده که اجاره بهای روز ولی برای طرف اول چیزی قید نشده.

و ملک با متعلقاتش یعنی در و پنجره و این چیزا تحویل سازنده بشه برای تخریب. بعضیا آهن و الومینیوم و اینا رو باز میکنن میرن میفروشن :ws3:

یکی هم اینکه تأمین مسکن تو زمان ساخت لازم نیست قید بشه؟ یعنی به عهده خود طرف اول هستش؟ :ws38:

لینک به دیدگاه
در 18 ساعت قبل، SH E I KH گفته است :

5-1-8: طرف اول متعهد می گردد که در هر زمان و طبق اعلام طرف دوم نیاز به حضور ایشان در مراجع ذیربط من جمله دفترخانه اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در اسرع وقت حضور به هم رسانده و بدیهی است با توجه به اینکه عدم حضور هر یک از مشارالیهم موجب اطاله وقت و اضرار به طرف دیگر باشد، خسارت وارده در این خصوص بر عهده وی خواهد بود.

 

اینجا ذکر شده خسارت وارده جبران بشه اما میزان دقیق مشخص نشده چون مستونه خیلی متفاوت باشه

بعضا در برخی قراردادهایی که بستم ذکر کردم بعد از فرصت یک ماهه اگر طرف اول تعهدش رو انجام نداد طرف دوم میتواند قرارداد را فسخ و بر اساس نظر دادگاه صالحه درخواست خسارت کند یا طرف اول اجازه میدهد دادگاه انتقال سند انجام دهد یا ....

البته این مواردی بوده که طرفین توافق کردند

در برخی موارد هم بعد از صدور پروانه کلیه سند به طرف دوم متنقل شده در مقابل طرف اول وکالت تام گرفته که البته هر دو به صورت امانت

در 16 ساعت قبل، Mohammad Aref گفته است :

و ملک با متعلقاتش یعنی در و پنجره و این چیزا تحویل سازنده بشه برای تخریب. بعضیا آهن و الومینیوم و اینا رو باز میکنن میرن میفروشن :ws3:

در این موارد طرف اول رو ملزم میکنیم ملک رو به زمین تحویل بده و تخریب رو بر عهده طرف اول میزاریم

در 16 ساعت قبل، Mohammad Aref گفته است :

یکی هم اینکه تأمین مسکن تو زمان ساخت لازم نیست قید بشه؟ یعنی به عهده خود طرف اول هستش؟ :ws38:

درسته این مورد از جا افتاده بود چون فرمت خام گذاشته بودم و در برخی موارد تامین مسکن موقت انجام نمیشه

حالا یه نمونه قرارداد امضا شده میزارم که جززیات بیشتری هم داره

لینک به دیدگاه

"قرارداد مشارکت در ساخت محدوده بافت فرسوده محله فخرآباد"

این قرارداد و پیوست­های آن که تمام صفحات به امضای طرفین قرارداد رسیده است، مجموعه غیرقابل تفکیکی را تشکیل می­دهند، فی­مابین افراد ذیل به­منظور مشارکت در جهت احداث بنا و اتمام عملیات ساختمانی تا مرحله تحویل کلید مطابق با مفاد و شرایط آتی منعقد می گردد.

تبصره 1: در این قرارداد از این پس مالکین (طرف اول قرارداد) و سازنده (طرف دوم قرارداد) نامیده می شوند و همچنین منظور از دفتر، دفتر خدمات نوسازی و تسهیلگری محله فخرآباد می باشد.

پیوست های این قرارداد عبارتند از:

1.       مشخصات فنی مصالح و اقلام ساختمانی و تجهیزات تاسیساتی و الکتریکی

2.       نقشه های معماری، سازه و تاسیسات تایید شده در شهرداری شیراز

3.       اسناد مالکیت

4.       توافقنامه تجمیع املاک

5.       سایر اسناد و مدارک تکمیلی (صورتجلسات و توافقنامه­های آتی که در چارچوب قرارداد حاضر بین دو طرف قرارداد تنظیم و امضاء می­گردد)

 

ماده 1 : مشخصات طرفین قرارداد

 1-1: طرف اول (مالکین)

1-1-1: آقای غلامحسن دسترنج فرزند اکبر به شماره شناسنامه 1200 صادره از شیراز متولد 25/09/1346 کد ملی 2297489821 به نشانی: شیراز، خیابان قاآنی نو، کوچه 21، پلاک 91 کدپستی 7164647666 تلفن: 0916..... وکالتاً طبق وکالتنامه شماره 139432254440000039 مورخ5/12/1394 و همگی تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 160 شیراز  از طرف خانم:

عفت شکرگذار فرزند یحیی به شماره شناسنامه 797 صادره از شیراز متولد 19/10/1319 کد ملی 2295746671 به نشانی شیراز، شیراز، خیابان قاآنی نو، کوچه 21، پلاک 91 کدپستی 7164647666

2-1: طرف دوم (سازنده)

1-2-1: آقای مهدی محمدی فرزند حشمت اله به شماره شناسنامه 5 صادره از اردکان متولد 1/1/1358  کد ملی 2549768371 به نشانی: شیراز، خیابان فخرآباد شرقی، کوچه 24، پلاک 9، ساختمان دیانا، واحد همکف کدپستی 7163814715   تلفن: 0917......

 

ماده 2 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از مشارکت در سرمایه­گذاری به منظور احداث یک مجتمع آپارتمانی در پلاک های تجمیع شده متعلق به مالکان مشتمل بر تخریب ساختمان­های موجود و اخذ پروانه ساختمانی و اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی شامل ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، سیستم سرمایشی وگرمایشی، اجرای آسانسور، محوطه­سازی و اجرای دیوار مطابق با نقشه­ای که مورد توافق طرفین قرار گرفته و به تایید شهرداری منطقه رسیده باشد تا انتهای کار و اخذ گواهی پایانکار ساختمان و سند مالکیت.

 

ماده 3 : نحوه مشارکت

طرف اول قرارداد آورده خود را طبق (ماده 1-4) در اختیار طرف دوم قرار می دهد تا مشارالیهم با آورده خود به شرح (ماده 2-4) نسبت به احداث یک مجتمع آپارتمانی اقدام نمایند.

 

ماده 4 : آورده های طرفین قرارداد

1-4: آورده طرف اول (مالکین)

مشخصات واحدهای ملکی به شرح ذیل می باشد:

1-1-4: چهاردانگ یکباب خانه متعلق به خانم عفت شکرگذار فرزند یحیی طبق سند تنظیمی شماره 8946 مورخ 22/11/1358 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شیراز به مساحت 204 متر مربع، شماره پلاک 1784 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 4 شیراز به نشانی: خیابان فخرآباد شرقی، کوچه 18، پلاک21 کد پستی 7163816653

2-1-4: دودانگ یکباب خانه متعلق به خانم عفت شکرگذار فرزند یحیی طبق سند تنظیمی شماره 8946 مورخ 22/11/1358 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شیراز به مساحت 204 متر مربع، شماره پلاک 1784 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 4 شیراز به نشانی: خیابان فخرآباد شرقی، کوچه 18، پلاک21 کد پستی 7163816653

نقشه زمین مذکور به پیوست قرارداد حاضر بوده و هم­چنین ارزش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب موجود آورده طرف اول قرارداد می­باشد.

2-4: آورده طرف دوم (سازنده)

1-2-4: ششدانگ یکباب خانه متعلق به آقای مهدی محمدی اردکانی فرزند حشمت اله به مساحت 6/129 متر مربع، شماره پلاک 14 فرعی از 1784 اصلی واقع در بخش 4 شیراز به نشانی: خیابان فخرآباد شرقی، کوچه18، پلاک22 کدپستی 7163816635

نقشه پلاک مذکور پیوست قرارداد حاضر بوده و هم­چنین ارزش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب موجود آورده طرف دوم قرارداد می­باشد.

2-2-4: پرداخت کلیه هزینه­های مورد نیاز برای اجرای کلیه کارهای ساختمانی اعم از هزینه­های مرتبط با نقشه برداری، آزمایش ژئوتکنیک، تخریب بناهای موجود، تهیه نقشه­های معماری، سازه، تاسیسات و برگه­های مربوطه و سایر خدمات مهندسی و تجهیز کارگاه، تامین مصالح، خاکبرداری و اجرای فونداسیون محوطه­سازی، ایمن­سازی بناهای مجاور، تحکیم بستر (در صورت نیاز)، هزینه­های مربوط به رفع نقایص پس از تحویل موقت و همچنین هزینه­های مترتبه در دوره تضمین حسن انجام کارها براساس مفاد ماده (5-7) این قرارداد و هزینه­های مرتبط با اخذ پایانکار تا پایان موضوع قراداد و تحویل بنا.

3-2-4: پرداخت کلیه هزینه­های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان و سایر عوارض متعلقه.

4-2-4: پرداخت حق­الزحمه مهندس ناظر و سایر مهندسین مورد نیاز.

5-2-4: پرداخت هزینه بیمه امنیت املاک مجاور (جلوگیر از تخریب) و به طور کلی بیمه مسئولیت مدنی و کارگران؛ به نحوی که از طرف قرارداد ماده (1-4) به طور کامل سلب مسئولیت حقوقی به عمل آید.

6-2-4: پرداخت کلیه هزینه­های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب و فاضلاب، برق، گاز، برای هر یک از واحدهای مسکونی و سایر مشاعات ساختمان.

7-2-4: هزینه انشعابات موقت مورد نیاز و پرداخت هزینه­های مصرفی متعلقه

8-2-4: رعایت ضوابط ایمنی کار و کارگاه، مجاورین و عابرین و هزینه­های مربوط به هر گونه حوادث ناشی از کار کارگران و خسارت­های مربوطه کلا به عهده طرف دوم (سازنده) می­باشد.    

9-2-4: پرداخت هزینه­های دارایی و سایر هزینه های متعلقه در راستای تفکیک سند اعیان به عهده طرف دوم می­باشد.

تبصره 2: هزینه محضر بر عهده هر یک از طرفین قرارداد به نسبت سهم خود می­باشد.

ماده 5 : سهم الشراکه طرفین قرارداد

به موجب این قرارداد میزان سهم الشراکه طرف اول براساس توافق طرفین مطابق با مساحت زمین (عددی که شهرداری به عنوان ماحت ملاک عمل پروانه مد نظر قرار می­دهد) که حدود 204 مترمربع از خالص واحد آپارتمانی به انضمام پارکینگ و انباری به متراژی که در سند قید می­گردد، است. سهم مالکان زمین شامل دو واحد مسکونی به انضمام پارکینگ و انباری می­شود. الباقی واحدهای آپارتمانی و متعلقات آن حق­السهم طرف دوم تعیین می­گردد.

تبصره 3: دو واحد واقع در طبقه اول مطعلق به طرف اول بوده و همچنین حقوق مربوط به فضاها اعم از انباری، پارکینگ، عرصه و سایر مشاعات مطابق با سهم تعیین شده به طرف اول تعلق می­گیرد و انتخاب انباری­ها در اختیار طرف اول می­باشد. بدیهی است که طرفین پس از این توافق حق هرگونه اعتراضی را در این رابطه از خود سلب و ساقط نموده­اند.

تبصره 4: اضافه متراژ مجموع دو واحد انتخابی توسط طرف اول و یا اگر به هر دلیلی در جریان ساخت و به دلایل اجرایی زیربنای واحدهای سهم هر یک از طرفین به نسبت زیربنای کل احداثی براساس نقشه پیوست قرارداد تغییری حاصل شود طرف اول موظف به پرداخت مابه التفاوت به طرف دوم به صورت پیش­خرید براساس قیمت 19،000،000 (نوزده میلیون ریال)  هر متر مربع بنا می­باشد و طرفین حق هرگونه اعتراض را در این رابطه از خود سلب و ساقط نموده­اند. همچنین مقررشد مبلغی که طرف اول از شهرداری طلبکار است به عنوان آورده پیش­خرید اضافه متراژ طرف اول محسوب شود.

 

ماده 6 : مدت قرارداد

مدت زمان شروع و اجرای پروژه تا تحویل واحدهای آپارتمانی 18 ماه شمسی از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی خواهد بود.

تبصره 5: مدت زمان اخذ پروانه 6 ماه از تاریخ این قرارداد می­باشد که پروانه تجدید بنا در تاریخ .................. به شماره ..................... صادر گردیده است.

 

ماده 7 : شرایط قرارداد

1-7: صورت جامعی از مصالح، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه، نوع، ویژگی های ساخت و غیره) که باید توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد لحاظ گردد و همچنین مشخصات فنی ساختمان اعم از درصد تراکم، تعداد طبقات، تعداد واحدها و نوع سازه ارائه گردیده و به امضای طرفین رسیده و به پیوست این قرارداد می­باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود.

2-7: چنانچه طرفین این قرارداد بخواهند از مصالح دیگری خارج از مشخصات فنی مندرج در پیوست قرارداد حاضر استفاده نمایند و یا هرگونه تغییری در نوع مصالح قید شده بدهند که با مصالح مذکور متفاوت باشد، بایستی ضمن هماهنگی و رضایت یکدیگر مابه التفاوت را راساً پرداخت نمایند.

3-7: تا مرحله تکمیل پروژه و تحویل کلید به طرف اول جهت سکونت، سازنده حق مطالبه و دریافت هیچ مبلغی علاوه بر آن­چه در این قرارداد ذکر گردیده است را از مالکین زمین ندارند. بدیهی است در صورت اضافه یا کسر بنا، پس از اعمال سهم واقعی مابه­تفاوت هزینه به قیمت روز محاسبه می­شود و طرفین موظف به پرداخت آن مبلغ به طرف مقابل می­باشد.

4-7: هرگونه تغییر احتمالی در ساختار بنا بایستی با توافق طرفین و زیر نظر مهندس ناظر و تایید دفتر و ارگان­های ذی­ربط قانونی به­صورت قانونی و مکتوب انجام پذیرد.

تبصره 6: کلیه هزینه­های متعلق به اضافه بنا خارج از مفاد پروانه و پرداخت جرایم متعلقه کلا به عهده طرف دوم می­باشد.

5-7: دوره تضمین حسن انجام کارهای مرتبط با واحدهای مسکونی به مالکان زمین از بابت سهم الشراکه آنان 12 ماه تمام از تاریخ تحویل موقت در واحدهای واگذار می­باشد. چنان­چه ظرف این مدت نقایصی ناشی از قصور فنی سازنده به وجود آید، سازنده مکلف است آن نقایص را به هزینه خود مرتفع نماید و در مقابل طرف دوم چک ضمانتی در این خصوص هنگام تحویل موقت، نزد دفتر می­گذارد. لازم به ذکر است اغلام مصرفی جزء ضمانت حسن انجام کار نمی­شود.

6-7: تا پایان کار و تحویل واحدهای مسکونی، هرگونه نوسان قیمت­ها و بروز سایر شرایط اقتصادی، بر روی این قرارداد و توافقات حاصله هیچ­گونه تاثیری نداشته و حق هرگونه ادعایی در این موارد از سوی هریک از طرفین ساقط می­گردد.

7-7: در صورتی­که در اثر حوادث قهری (اعم از سیل، زلزله، طوفان و ...)، ادامه کار برای طرف دوم غیرممکن گردد و یا در روند اجرای پروژه اختلال قانونی ایجاد شود که این اختلالات ناشی از اهمال و سهل­انگاری طرف دوم قرارداد نباشد، تاخیرات به­وجود آمده مجاز شمرده می­شود و هیچ­یک از دو طرف در مقابل خسارت­هایی که از این جهت به طرفین وارد می­شود، مسئولیتی نخواهد داشت. تاریخ شروع و پایان توقف کار توسط دفتر مشخص و صورت جلسه می­گردد.

8-7: طرفین قرارداد می­توانند در صورت تعیین حد و حدود مالکیت آپارتمان، پارکینگ و انباری براساس نقشه­های تایید شده معماری، همچنین بعد از اتمام اسکلت در هر زمان نسبت به فروش یا پیش فروش سهم­الشراکه خود اقدام نمایند، ولی این امر مستلزم هماهنگی و اخذ رضایت بین طرفین قرارداد و با تایید دفتر امکان پذیر است.

9-7: پس از اتمام بنا و عملیات ساختمانی به شرح قرارداد حاضر، طرفین قرارداد مکلفند نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشراکه طرفین در ماده (5) اقدام نمایند.

10-7: مدت زمان اخذ پایان­کار، تنظیم سند و انتقال رسمی و اخذ گواهی­های قانونی مربوطه از مراجع ذی­صلاح، پس از تحویل موقت واحدهای آپارتمانی ظرف حداکثر 6 ماه و شروع آن از تاریخ تحویل موقت واحدها است. لازم به ذکر است طرف دوم اجازه دارد در صورت اتمام ساختمان و تحویل موقت در فاصله کمتر از 18 ماه زمان باقیمانده را جهت اخذ پایانکار و سند تفکیکی ذخیره نماید.

11-7: عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور به تقاضای طرف حاضر، وفق مقررات موضوع مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می­باشد.

تبصره 7: درخواست هرگونه مستندات و مدارک جهت تنظیم سند از سوی هریک از طرفین به صورت مکتوب می­باشد و زمان کافی برای تهیه مستندات و مدارک برای طرفین لحاظ خواهد شد.

12-7: جریمه هر روز تاخیر در تنظیم سند به نرخ اجاره روز ملک برای هر واحد بر عهده طرف دوم قرارداد می­باشد.

13-7: هرگاه در اثر عمل طرف دوم به تاسیسات شهری و یا تاسیسات موجود در محل اجرای موضوع قرارداد مانند ارتباطات تلفنی، لوله­های آب و گاز، خطوط برق، فاضلاب و غیره صدمات و آسیبی وارد شود هزینه های ترمیم یا برقراری مجدد و جبران خسارت به عهده طرف دوم خواهد بود.

14-7: کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید، حتی خیارغبن فاحش مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس در دادگاه صالحه و همچنین قرارداد مذکور بنا بر توافق طرفین عقدی است لازم و در صورت جنون یا فوت هر یک از طرفین مفاد آن به وارث و یا قائم مقام قانونی منتقل می گردد که وراث ملزم و متعهد به اجرای مفاد این قرارداد هستند.

15-7: در صورتی که عملیات ساختمانی بیش از سه ماه به دلیل قصور طرف دوم به هر عنوان از قبیل کمبود سرمایه، عدم تامین تسهیلات بانکی، توقف عملیات اجرایی از سوی شهرداری یا سایر سازمان­های ذیربط و سایر موارد تعطیل گردد یا پیشرفت فیزیکی پروژه متناسب با ماده (6) بیش از 6 ماه به تاخیر افتد یا تحویل پروژه بیش از 6 ماه از تاریخ تعیین شده در ماده (6) به تاخیر افتد یا عدم رعایت کیفیت لازم در اجرای پروژه به هر دلیل یا هرگونه تغییرات اساسی خارج از نقشه­های مصوب که ماهیت ساختمان را تغییر دهد در صورت تشخیص دفتر و تایید موارد فوق، نقض قرارداد محسوب می­گردد و طرف اول در صورت تمایل می­تواند قرارداد فوق را یک­طرفه فسخ نماید که در این صورت طرف اول می­تواند به دلخواه خود یکی از موارد زیر را انتخاب نماید:

الف) طرف دوم متعهد گردید حق­السهم طرف اول و خسارت­های ناشی از عدم اجرای تعهدات خود را مطابق ماده (5) قرارداد به قیمت روز محاسبه و به طرف اول پرداخت نماید.

ب) طرف اول مجاز است پس از تعیین صورت وضعیت پروژه توسط دفتر، عملیات ساختمانی را شخصا یا انعقاد قرارداد با پیمانکار ادامه دهد و پس از اتمام پروژه علاوه بر سهم خود، تعیین شده در ماده (5) قرارداد، هزینه­های انجام شده، خسارات ناشی و حق­الزحمه خود را که باید به تایید دفتر برسد از محل فروش واحدهای مسکونی سهم طرف دوم جبران می­نماید و ملزم است مانده سهم طرف دوم را در اختیار وی یا نماینده قانونی طرف دوم بگذارد.

ج) طرف اول مجاز است از طریق وکالت نامه مالکیت ملک خود را بازپس­گیرد و از طریق چک ضمانت خسارات ناشی را جبران نماید.

تبصره 8: هرگونه هزینه و خسارات ناشی از فسخ قرار داد بر اساس ماده (15-7) بر عهده طرف دوم می­باشد.

16-7: نظارت فنی و تخصصی حسن اجرای پروژه مطابق قوانین بر عهده ناظر پروژه و نظام مهندسی ساختمان می­باشد. همچنین نظارت بر حسن اجرای کیفی پروژه بر عهده دفتر می­باشد.

17-7: بازدید طرف اول از پروژه در راستای این قرارداد باید با هماهنگی دفتر صورت پذیرد و در غیر این صورت دفتر هیچ­گونه مسئولیتی در قبال اتفاقات رخ داده نخواهد داشت.

18-7: واگذاری یا نقل و انتقال کل یا بخشی از املاک قید شده در این قراداد به دیگری ممنوع می­باشد. صرفا طرف دوم جهت اخذ تسهیلات بانکی می­تواند از این اسناد استفاده و در رهن بانک بگذارد.

 

ماده 8: تعهدات طرفین قرارداد

1-8: تعهدات طرف اول (مالکین)

1-1-8: طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قرار دادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل وکالت و سند مالکیت را جهت اجرای پروژه به طرف دوم تسلیم نماید. به طوری که مانعی برای شروع کار و انجام عملیات ساختمانی پیش نیاید.

2-1-8: طرف اول متعهد می­گردد که برای انجام کلیه موارد ذکر شده در موضوع قرارداد و همچنین اخذ سند تجمیعی و تسهیلات بانکی مالکیت ملک را به طرف دوم حداکثر تا دو ماه بعد از انعقاد قرارداد، انتقال ­دهد و در مقابل طرف دوم مطابق با مالکیت منتقل شده وکالت بلاعزل در خصوص انتقال مالکیت به طرف اول خواهد داد. همچنین بعد از صدور سند تجمیعی طرف دوم متعهد می­گردد از سند تجمیعی مطابق مساحت زمین طرف اول وکالت بلاعزل در خصوص انتقال مالکیت به طرف اول بدهد که در این زمان وکالت ابتدایی باطل و وکالت ثانوی تا انتهای قرارداد معتبر خواهد بود.

تبصره 9: طرفین توافق می نمایند که انتقال مالکیت ملک موصوفه در این قرارداد به صورت قطعی به سازنده، صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد توسط وی صورت گیرد و طرف دوم قرارداد هیچگونه ثمنی به طرف اول قرارداد بابت انتقال سند مالکیت مذکور پرداخت ننماید و طرف دوم در صورت هرگونه تخلف در انجام تعهدات خویش، ضمن پرداخت ضرر و زیان های متعلقه، اصالتاً و وکالتاً حق ساقط نمودن اعتبار انتقال مذکور را به استناد ماده 239 قانون مدنی به طرف اول اعطا می نماید، به گونه­ای که کلیه حقوق طرفین قرارداد محفوظ بماند.

4-1-8: کلیه بدهی های مربوط به املاک طرف اول قرارداد تحت هر عنوان و به هر نحو اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات، شهرداری، سازمان ها و بانک ها تا قبل از انتقال سند به طرف دوم بر عهده طرف اول قرارداد بوده که بدین وسیله طرف اول با امضا این قرارداد متعهد به پرداخت کلیه بدهی ها و تصفیه حساب تا قبل از اخذ پروانه ساختمانی می گردد.

تبصره 10: در صورت عدم انجام تسویه حساب از سوی طرف اول قرارداد در زمان فوق الذکر، طرف دوم می تواند راساً نسبت به انجام آن اقدام و هزینه های مربوطه به همراه خسارت های ناشی از آن را به حساب بدهی مالک مربوطه منظور نموده، در هر زمان آن را از طرف اول مطالبه و دریافت نماید که این امر مستلزم ارائه نمودن فرم واریز از سوی طرف دوم می باشد وطرف اول حق هرگونه اعتراضی را در این رابطه از خود سلب و ساقط نمود.

5-1-8: طرف اول متعهد می­گردد که در هر زمان و طبق اعلام طرف دوم نیاز به حضور ایشان در مراجع ذی­ربط من جمله دفترخانه اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در اسرع وقت حضور به هم رسانده و بدیهی است با توجه به این­که عدم حضور هر یک از مشارالیهم موجب اطاله وقت و اضرار به طرف دیگر باشد، خسارت وارده در این خصوص بر عهده وی خواهد بود.

تبصره 11: هرگونه دعوت به حضور به صورت مکتوب از طرف دفتر صورت می­گیرد و لازم است طرفین حداکثر پس از سه روز در دفتر حاضر شوند.

2-8: تعهدات طرف دوم (سازنده)

1-2-8: طرف دوم متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعم از متخصص و ساده به تعداد کافی و همچنین تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار موضوع قرارداد اقدام نماید.

2-2-8: طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران، کارکنان و ساختمان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

3-2-8: طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف، متعهد به جبران آن خواهد بود. هیچ­گونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

4-2-8: طرف دوم متعهد می گردد که جهت هر واحد مسکونی به انضمام سایر مشاعات ساختمان کنتور آب، برق، گاز جداگانه تهیه نماید.

5-2-8: در صورت اینکه اجرای پروژه تا صدور گواهی پایانکار در موعد مقرر به شرح ماده (6) به هر دلیلی به جز موارد ماده (7-7) تا تاریخ انقضای قرارداد، موضوع قرارداد تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد روزانه مبلغ نرخ اجاره روز به عنوان خسارت و ضرر و زیان دیر کرد و تکمیل بنا به طرف اول بپردازد.

6-2-8: طرف دوم متعهد است در صورت تصمیم به اخذ وام قبل از اخذ آن و تسهیلات بانکی چکی به مبلغ دو برابر وام تعیین شده جهت ضمانت به دفتر بسپارد تا چنانچه از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نمود و یا مبلغ وام دریافتی را در زمینه موضوع قرارداد صرف ننماید دفتر به نمایندگی از طرف اول بتواند نسبت به تعیین خسارت وارده به طرف اول و استیفای آن از محل چک مزبور اقدام نماید. بدیهی است اقدام مذکور مورد توافق و رضایت طرفین قرارداد می باشد به علاوه اینکه طرف دوم حقی جهت دریافت مابقی وام ندارد.

تبصره 12: طرف دوم در هر مرحله از مراحل پرداخت وام می بایست گزارش عملکرد خود را به دفتر اعلام و در صورت تایید دفتر مشارالیه مجاز به دریافت مابقی مبلغ وام و صرف آن جهت ادامه عملیات می باشد.

 7-2-8: چنانچه طرف دوم نسبت به اخذ وام اقدام نماید، در خاتمه کار مکلف است نسبت به تسویه حساب بدهی وام مذکور و فک رهن و اخذ گواهی پایانکار و انجام صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند به نام طرف اول اقدام نماید. لیکن چنانچه طرف اول تمایلی به تقبل وام به نسبت سهم خود داشته باشد می بایست با مراجعه به بانک مربوطه نسبت به متعهد نمودن خود در قبال وام مزبور اقدام و پس از اخذ موافقت بانک، طرف دوم می­بایست نسبت به انتقال سند به نام وی و ترهین ملک در قبال بانک اقدام کند.

8-2-8- طرف دوم از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار بیمه­های اجتماعی، حفاظت فنی، بهداشت کار، مالیات­ها و عوارض و سایر قوانین و مقررات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت نماید. مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات متوجه طرف اول نخواهد بود.

به هر حال طرف دوم تایید می نماید که از ابتدا مطالعات کافی به­عمل آورده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

9-2-8- به­کارگیری کارکنان و کارگران ساده و متخصص و تعداد لازم با رعایت قوانین و مقررات و هم­چنین پرداخت حقوق و دستمزد و سایر مزایای قانونی و عندالاقتضاء تامین مسکن و آذوقه و آب آشامیدنی آن­ها به عهده طرف دوم است.

10-2-8- طرف دوم از روز تحویل گرفتن زمین تا روز تحویل موقت عملیات و تحویل واحد آپارتمانی موضوع قرارداد مشارکت مسئول حفظ و نگهداری زمین، کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات و وسایل و ابزار و تاسیسات و بناها می­باشد.

11-2-8- طرف دوم موظف به تامین روشنایی و فراهم نمودن و نصب علایم خطر و وسایل حفاظت فنی و عنداللزوم، حصارکشی و گماردن تعداد کافی نگهبان و مراقب و حفظ انتظامات و نظم محل اجرای موضوع قرارداد به هزینه خود می باشد.

12-2-8- طرف دوم موظف است تمام تاسیسات، ماشین آلات، ابزار و وسایل کار خود را اعم از آنچه متعلق یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع قرارداد مشارکت به کار می گیرد به هزینه خود بیمه نماید.

به هر حال در صورت عدم رعایت مفاد این ماده مسئولیت­های مربوطه متوجه طرف دوم خواهد بود و وی مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد.

13-2-8- طرف دوم متعهد می­گردد در صورت تمایل طرف اول پس از صدور پروانه ساختمانی و اعطای کدپستی به واحدهای آپارتمانی، حق­السهم طرف اول را مطابق ماده (5) قرارداد در قالب قرارداد پیش­فروش به انضمام کدرهگیری به طرف اول انتقال می­دهد به نحوی که حق­السهم طرف اول غیرقابل انتقال به دیگری باشد. قرارداد پیش­فروش در راستای قرارداد مشارکت و پیوست قرارداد حاضر می­باشد که کلیه هزینه­های این بند برعهده طرف اول می­باشد.

14-2-8: طرف دوم متعهد می­گردد در هرمرحله ساختمانی گزارش و تاییده­های دستگاه نظارتی را در اختیار طرف اول قراردهد.

15-2-8- طرف دوم موظف است واحدهای آپارتمانی طرف اول را بدون شیرآلات، کابینت، پکیج، رادیاتور، کولر، پرده، لوستر، چینی­آلات بهداشتی، کاغذ دیواری و نقاشی تحویل داده و در مقابل مبلغ 50,000,000 ریال (پنجاه میلیون ریال) بابت هر واحد به­منظور تکمیل موارد فوق به طرف اول پرداخت نماید. 

ماده 9: در چارچوب اجرای این قرارداد برای مکاتبات، اظهارنامه­ها و اعلان­ها به اقامتگاه رسمی طرفین که در این قرارداد ذکر گردیده است، ابلاغ می گردد. چنانچه تغییر مکانی از ناحیه هر یک از طرفین صورت پذیرد، آن طرف مکلف است تغییر آدرس خود را کتباً به طرف دیگر و دفتر اطلاع دهد. در غیر این صورت اوراق به نشانی فوق الذکر ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده 10: داور مرضی الطرفین

چنانچه بین طرفین قرارداد در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این قرارداد اختلاف نظری بروز کند که نتوانند نسبت به رفع آن، تصمیم و نظر واحد اتخاذ نمایند، نظرات فنی لازم از کارشناس رسمی دادگستری استعلام خواهد شد و دفتر به عنوان داور مرضی الطرفین به موضوع رسیدگی کرده و رای و نظر داور معتبر و لازم اجرا خواهد بود. در صورتی که طرفین رای صادره را قبول نداشته باشند مرجع رسیدگی دادگاه صالحه می­باشد.

ماده 11: طرفین متعهد می­گردند هرگونه اظهار نظر، مذاکره و ملاقات فی­مابین باید در محل دفتر باشد و توافقات در دفتر صورت جلسه شده و به امضاء طرفین و دفتر برسد و ضمیمه این قرارداد گردد و هرگونه توافق طرفین خارج از این چهارچوب باطل اعلام می­گردد.

ماده 12: طرف دوم چکی به مبلغ نه میلیارد ریال (9،000،000،000 ریال) شماره ................................................ بانک ملت را جهت ضمانت تعهدات خودشان نزد دفتر گذاشته­اند که در صورت تخطی از تعهدات در صورت تایید و صلاحدید دفتر یا مراجع قانونی چک ضمانت در اختیار طرف مقابل جهت رفع خسارات وارده قرار می­گیرد.

ماده13: این قرارداد براساس ماده (10) قانون مدنی تنظیم و الفاظ آن دقیقاً دلالت بر قصد انشاء طرفین قرارداد دارد و هرگونه موارد پیش­بینی نشده در این قرارداد مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

ماده14: این قرارداد مشتمل بر (14) ماده و (12) تبصره و (11) صفحه می­باشد که در چهار نسخه تنظیم شده است که هریک حکم واحد دارد که کلیه صفحات به امضاء طرفین رسیده است.

خداوند به طرفین خیر و برکت عنایت فرمایند.

 

 

                 طرف اول:                                                          طرف دوم:

        آقای غلامحسن دسترنج                                             آقای مهدی محمدی

                    وکالتا                                                               اصالتا

 

 

 

       شاهد اول                                      شاهد دوم                                              شاهد سوم

                                          

 

 

 

                                                 مدیر دفتر خدمات

                                           نوسازی و تسهیلگری فخرآباد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...