رفتن به مطلب

مراتب شالها در کونگ‌فو توآ


ارسال های توصیه شده

mato.jpg

مراتب شالها در کونگ‌فو توآ

( شالبندسفيد )

شالبند سفيد براي داوطلبين مقدماتي در کونگ فوتوآ مي‌باشد و مبتدي بودن شخص و خالي بودن از تجربه و فلسفه پاکي و قابليت رنگ پذيري يعني ورود به مرحله تغيير و حرکت داراي هفت خط راديکال مي‌باشد

 

(شالبند سبز)

از شالبند سفيد به شالبند سبز (حس‌توماتوماي‌ما) اجراي 17909 تکنيک و ترکيب و عکس‌العمل سازي و خاصيت موجي فيزيولوژي انساني لازم است . دريافت شالبند سبز در حد مربيگري مي‌باشد و (راهدان) خوانده ميشود.

مراحل شالبند سبز

آناتوآ ( خط يک)

به معناي شاهين نماي ترازوي جهان از تن وروان و گوهر بودگي ا نسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانايان و آگاهي به آزادي انسان است . آناتوآ به معناي من مساوي تو و تو مساوي من و من و تو به معني ما و ما يعني عالم کيهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش مي‌خوانيم. آناتوا با 515 تکنيک و ترکيب و عکس العمل سازي و خاصيت هاي موجي بر اسرار هندسي و خلاف حرکت بدني در مسير عالم ذرات است .

 

آتادو ( خط دو)

به معناي اسرار خلقت يا هستي و يا نبرد به ترکيب نيستي است آتادو با 1317 تکنيک و ترکيب و عکس‌العمل سازي و خاصيتهاي خلاف موجي به منظور برگردان عالم ذرات و انديشه حيات است.

 

سوتو ( خط سه)

به معناي مرز دانائي و خروج از دايره خام عقلي و انهدام ترس از زندگي است. سوتو با 1873 تکنيک ترکيب و عکس‌العمل سازي و خاصيتهاي موجي بر اسرار هندسي در دانشکده انشاء تن وروان مي‌باشد

 

سام سامائه ( خط چهار)

به معناي کاوش است به معناي آدمي چيست؟ انسان چيست؟ تولد آغاز وآغاز تولد او هستي است يا نيستي و يا هستي و نيستي او يکي است .گرديدن انسان به چيست؟ سام سامائه از 3993 تکنيک ترکيب و عکس‌العمل سازي بر اساس دانشکده انشاء تن و روان تشکيل يافته است.

 

مايانه ) خط پنجم )

به معناي تو و من و من و تو و تو و طبيعت مربوط به من و توست. تشکيل يافته از حرکات جابه‌جايي با پيچشهاي دوراني و استفاده از دستگاههايي به نام روما در تمرين مبارزات ميباشد.

 

کوانه ( خط ششم)

به معناي تضاد، به معناي صفوف نامناسب، ناهنجاريهاي رواني وعدم آشنائي به عالم کيهان و ترسان از ورود به جهان تفکرآميز و فلسفه گرايي و از حرکات و اسرار فيزيکي انساني عدم توجه به علوم بنياني و ناآگاهي به اساس رواني و ترسان براسرار مجهول انساني و مجهود کردن انسان به درک آشکار عالم پنهاني که اين نيرو متکي بر هفت مايگاه توآ سروده دانايي است .

 

وست مايانه ( قسمت دوم ازخط شش )

به معناي انهدام اختلالات بي معني و نابود کردن ناهنجاريهاي مبارزه انسان درمرز آشکار و پنهان به درک انديشه‌هاست و مجموعاً تشکيل يافته از 8765 تکنيک وترکيب و عکس‌العمل سازي در دانشکده انشاء تن و روان ميباشد.

 

واي‌ماباتو ( خط هفت)

واي‌ماباتو به معني پنجه مرگ است اين معني در کونگ فو توآ ازهفت مايگاه نيايش به سازندگان انديشه‌ها و دادرسي انسانها به شناخت و بررسيهاي زيربناها و ايجاد انسان به بينشها و دانشها با اجراي 3301 تکنيک و ترکيب و عکس‌العمل سازي است .

 

( شالبند قهوهاي )

راهبان : (حس نورمابه‌تو) با 52021 تکنيک وترکيب عکس‌العمل سازي و خاصيت موجي با استدلال علمي در حرکات تکنيکي درجه ليسانس مي‌باشد .

 

(شالبند مشکي)

جهان‌بان : شالبند مشکي (تاکيون توبرما) به معني عبور از مرز تاريکيها و نادانيهاست و ورود به دنياي اسرارآميز نيروهاي فيزيکي و فيزيولوژي بدن انسان با اجراي3000 تکنيک و ترکيب و عکس‌العمل سازي متکي بر استدلال علوم ، رياضيات ، فيزيک و شيمي به درجه فوق ليسانس مي‌باشد .

 

(شالبند قرمز)

شالبند قرمز (حس توما به گيتک) گذشتن از خود و در خود فنا شدن و به پائين‌ترين مرحله انساني رسيدن و همچون خون براي ادا به جهات جامعه بارور شدن است .

 

(شالبند سفيد و سرخ)

راهبر: (يارومه) سلسله اين مايگاه در تغييرات روح و روان و منطق حالات و حرکات مهر بقاء تا کي بودن وچگونه بودن (هستي هستا) و بيان توان در طريقت دانا و به عالم معنا (در زمان بي زمان) نوشتني و گفتني فارق از دانشکده انشاء (توآ) بازنشستگي را راهبري پروفسورا مي گويند.

********

منبع

لینک به دیدگاه

مراحل و معانی هفت خط از شال بند سفید تا شالبند سبز

 

(از اسرار معابد کونگ فو توا)

 

کونگ:دانایی فو:طریقت توآ:انشاء تن و روان

 

اینست طریقت دانایان به تن و روان انسان شاهکار جهان دارای قدرتی نامحدود و سلسله ای از شعور و اندیشه است باید وی را در حریم معنویت جستجو کرد به این اماج و توان؛ و تو ای انسان که بر ما نشسته و تفکر اغاز نمودی این راه راهی بی پایان و اندیشه جهان و انسان،انسانی بی زمان یا فرهنگ زمان در بی زمان است.

 

آناتوا:به معنای شاهین نمای ترازوی جهان تن وروانوگوهر بود ووجود انسان وکشف سلسله زمان ونفوذ دانایان است.وآگاهی به معنای آزادی انسان است که تا به امروز نرفته.آناتوا با 515 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات و مجموعه اسرار اشکار و ینهان که راز جهانش مینامیم اولین مرخله شال سفید به شال سبز است.

 

 

 

آتادو: به معنایمن مساوی تو وتو مساوی من و اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است.

 

اتادو با 317 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.ودومین مرحله شال سفید به شال سبز است..

 

سوتو:به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی مجموعا با 873 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی سومین مرخله شال سفید به شال سبز است.

 

سام سامایه: به معنای کاوش انسان چیست ادمی کیست از چیست تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است.

 

گردیدن انسان به چیست؟ ایا تصورات انسان تا به امروز این چنین است یا فرهنگ توا پذیری است.

 

سام سامایه با 5011 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان چهارمین مرحله شال سفید به شال سبز است.

 

مایانه: به معنای تو ومن و من وتو و طبیعت مربوط به من و تو استوپنجمین مرحله شال سفیئ به شال سبز است. .

 

کواناوستا مایانه :

 

(کوانا):به معنای تضاد . بمعنای صفوف نامناسب انسانی و ناهنجاریهای روانی و عدم اشنایی بر یزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر امیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و نا آگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم ینهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توا سروده دانایی است .

 

(وستا مایانه) : به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان در مرز اشکار و ینهان به درک اندیشه هاست وست مایانه مجموعا با 8765 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی

 

ذر کل ان دو یک خط به حساب می آید وششمین مرحله شال سفید به شال سبز است. .

 

وایما بتو: وای ما بتو به معنی (ینجه مرگ) این معنی در کونگ فو توا از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها به شناخت و برسیهای زیر بناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها . با۲301 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی هفتمین وآخرین مرحله شال سفید به شال سبز است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...