رفتن به مطلب

طرح جامع تبریز


ارسال های توصیه شده

طرح جامع شهر تبریز توسط مهندسین مشاور نقش محیط در سال 1395 تهیه شده است که جلد چهارم این طرح که شامل شناخت شهر هست را به همراه مطالعات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز می توانید به صورت PDF از لینک های داده شده دانلود کنید. برای باز شدن طرح جامع تبریز باید هر دوپارت رو دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع تبریز:
شناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر و رشد آن در ادوار گذشته
تاريخ شكل گيري و وجه تسميه تبريز
تاريخچه و چگونگي پيدايش رشد شهر در ادوار گذشته
بررسي سير توسعه شهر تبريز در ادوار تاريخي مختلف

خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر
بررسي وضعيت جغرافيايي
مسايل كلي زمين شناسي
منابع و نحوه تامين آب شهر براساس اطلاعات موجود
مسائل هواشناسي
سيستم حركت آبهاي سطحي (باران و موقعيت مسيل ها در شهر)
نحوه دفع آب هاي سطحي (آب باران) در شهر و معايب آن
شناخت تمهيدات طبيعي (ملاحظات پدافند غيرعامل) شهر و حريم آن

خصوصيات جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي شهر
خصوصيات جمعيتي و تركيب آن (وضع جمعيت در گذشته و حال، ميزان و وضعيت مهاجرت، جنس، گروه هاي سني، بعد خانوار و غيره)، با استفاده از آمار رسمي و اطلاعات موجود
شناخت خصوصيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي شهر
شناخت محله بندي شهر خصوصيات تاريخي، فرهنگي، عرفي و اجتماعي
شناخت خصوصيات اجتماعي شهر و محلات مختلف آن و چگونگي تأثير آنها در توسعه كالبدي
شناخت توزيع فضايي گروه هاي اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي در سطح شهر
تراكم کلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف براساس اطلاعات آماري موجود و در مواقع لزوم از طريق نمونه گيري در محل
شناخت تعهدات اجتماعي (ملاحظات غيرعامل) شهر و حريم آن

خصوصيات اقتصادي شهر تبريز
اوضاع كلي اقتصادي شهر
ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال در بخش هاي فعال مختلف اقتصادي و ميزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش ها و ميزان و نسبت درصد بيكاري در شهر براساس آمار رسمي و اطلاعات موجود
مسائل مربوط به ارزش زمين، ساختمان ها و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر، و شناخت ضوابط و معيارهايي كه در اين تغييرات نقش تعيين كننده داشته اند
هزينه هاي مربوط به مسكن (قيمت تمام شده، خريد و فروش، اجاره و غيره) و امكانات مختلف سرمايه گذاري در زمينه مسكن در شهر
برنامه هاي آتي دولت و ارگان هاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر، به تفكيك بخش هاي مختلف (صنعت، كشاروزي، تجارت و خدمات)، همراه با تعيين ميزان سرمايه گذاري لازم در هر بخش

امكانات مالي، اعتباري، فني و اداري شهرداري و ساير سازمانهاي مؤثر در عمران شهر
ساختار عمومي درآمد و هزينه هاي شهرداري مركز
ساختار عمومي درآمد و هزينه هاي مناطق مختلف شهرداري تبريز
امكانات تأمين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني شهر
امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليتهاي عمراني شهر
امكانات و مشكلات جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص در زمينه برنامه ريزي و اجراي طرح هاي عمراني شهر، به منظور تجهيز شهرداري و ساير سازمان هاي مربوط
چگونگي قوانين و مقررات موجود (مربوط به عمران شهر، مالكيت اراضي، اختيارات و وظايف شهرداري و ساير سازمانهاي موثر در عمران شهر)

خصوصيات كالبدي شهر
نحوه استفاده از اراضي شهر بر حسب كاركردهاي مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در كل شهر و شناسايي سازمان فضايي – فعاليتي و ادراكي شهر
وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري (آموزشي، درماني، مذهبي، ورزشي، فرهنگي، فضاي سبز و غيره) و تعيين كمبودها و نيازها در وضع موجود
نحوه توزيع خدمات محله اي (آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، خرده فروشي و غيره) در مناطق مختلف شهر با درنظر گرفتن گنجايش و شعاع كاركرد هريك از خدمات
بافت و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگي روابط آنها با يكديگر
تراكم كل ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر
مسائل كمي و كيفي مربوط به وضع مسكن در شهر و محلات مختلف و كمبودها و مشكلات مربوط به تهيه مسكن در شهر
وضع مالكيت اراضي در شهر با تفكيك نوع مالكيت خصوصي و عمومي (شهرداري، اوقاف، سازمان زمين و ساير سازمان هاي عمومي)
وضع بناها و محوطه هاي تاريخي با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان هاي مربوط (شناسايي بناها و ابنيه با اهميت شهري)
موقعيت گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه هاي تأسيسات شهري (آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و غيره سرانه ها، كمبودها، محدوديت ها و امكانات گسترش آنها)
شناخت تهديدات (پدافند غيرعامل) كالبدي شهر وحريم آن
وضع كيفي و كمي تجهيزات شهري (كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله، آتش نشاني و...) كمبودها و مشكلات موجود در اين زمينه
وضع شبكه بندي خيابان ها و معابر پياده از لحاظ سيستم شبكه بندي و مشخصات معابر و تقاطع ها
زيرساخت هاي شبكه معابر، پايانه هاي حمل مسافر و بار و پاركينگ ها
مسايل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي در شهر
وضعيت حركت پياده و دوچرخه در شهر
كريدورهاي مهم ديد و منظر خيابان ها و مسيرهايي كه نقش مهمي در ادراكي شهر دارند

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.فهرست مطالب مطالعات پدافند غیرعامل:
شناخت كلي ملاحظات پدافند غيرعامل
تعاريف و واژگان
سياست هاي كلي نظام در امور پدافند غيرعامل
انتظارات وكاركردهاي پدافند غيرعامل در حوزه شهرسازي
تهاجم نظامي دشمن به شهرها
آثار تهاجم نظامي دشمن به شهرها
شاخص هاي تاثير گذار در آسيب پذيري ناشي از تهاجم نظامي به شهرها
تاسيسات زيربنايي و ساختارهاي تعيين كننده شهر در بحث پدافند غيرعامل
ملاحظات پدافند غيرعامل در طرح جامع شهر
نتيجه گيري

شناخت كلي ملاحظات پدافند غيرعامل در سطح منطقه (استان)
شناخت عمومي استان
شناخت موقعيت مرزي استان و تاثير شبكه ارتباطي آن در اقدامات پدافندي

شناخت ملاحظات پدافند غيرعامل در حوزه نفوذ (تهديدات طبيعي، تاسيسات و تجهيزات، فضايي – كالبدي، اجتماعي – اقتصادي)
بررسي و شناخت مفهوم تهديد و ابعاد آن
شناخت تهديدات طبيعي در محدوده حوزه نفوذ
شناخت ساير تهديدات و ملاحظات پدافند غيرعامل در حوزه نفوذ
بررسي نقش دفاع عامل و غيرعامل در حوزه نفوذ

شناخت تهديدات طبيعي (ملاحظات پدافند غيرعامل) شهر و حريم آن
شناسايي و بررسي مخاطرات طبيعي در كلانشهر تبريز
مطالعات زلزله و ريز پهنه بندي لرزهاي
سیل
بررسي خطر فرونشست
زمين لغزش
خطر روان گرايي
بررسي آسيب پذيري شهر از منظر پدافند غيرعامل با توجه به ويژگي هاي طبيعي شهر و حريم آن

شناخت تهديدات اجتماعي (ملاحظات پدافند غيرعامل) شهر و حريم آن
ابعاد امنيت اجتماعي
تهديدات ناشي از نابرابري هاي اجتماعي – فضايي در شهر

شناخت تهديدات (ملاحظات پدافند غيرعامل) كالبدي شهر و حريم آن
بررسي ساختار كالبدي – فضايي شهر تبريز از منظر پدافند غيرعامل و تعيين ميزان آسيب پذيري اوليه بافت شهر
تحليل فضاهايي عمومي و خصوصي و قابليت دسترسي به توده – فضاهاي شهري
نحوه پراكنش مراكز مهم و حياتي شهري (ايستگاه هاي آتشنشاني، مراكز درماني و بيمارستاني، مراكز نظامي - انتظامي، مراكز آموزشي، ساختمان هاي مهم دولتي و...) در گستره شهر
اقدامات، تدابير و راهكارهاي پدافندغيرعامل در زيرساخت هاي شهري
بررسي وضعيت پدافند غيرعامل شهر از منظر ترافيكي

تحليل ملاحظات پدافند غيرعامل در سطح شهر و حريم آن
بررسي و تحليل ديدگاه هاي راهبردي بخش هاي مطالعاتي در زمينه نظرات پايه اي غيرعامل
تحليل و ارزيابي آسيب پذيري اوليه
تحليل آسيب پذيري ثانويه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

سایر جلدهای طرح جامع تبریز رو هم از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

گزارش حوزه نفوذ

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
منابع طبیعی
شناخت ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ
تعداد و نحوه استقرار آبادی ها در حوزه نفوذ
کلیات وضع ارتباطات و سیستم حمل و نقل بین شهری و حوزه نفوذ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

شناسایی مسایل منطقه کلانشهری
معرفی و تحلیل وضعیت سناریوهای چشم انداز حوزه نفوذ
ارزیابی سناریوهای چشم انداز در منطقه کلانشهری (شهر و حوزه نفوذ) و تدوین اهداف کلان توسعه آن
نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر
نتایج مربوط به شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

طرح ها و برنامه های پیشنهادی

تهیه طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
تهیه طرح توسعه و عمران شهر
تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز

اصول پایه و اساس طرح
آستانه های مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز
ضوابط خاص طراحی شهری
منطقه بندی اراضی
ضوابط احداث بنا در محدوده شهر تبریز
ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر تبریز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
در 35 دقیقه قبل، یوسف مکاری2000 گفته است :

سلام خسته نباشین چرا باز نمیشه؟???

باید ابتدا با نرم افزار winrar از حالت اکسترکت خارج کنید. برای اکسترکت کردن هم پسورد فایلها www.noandishaan.com هستش.

لینک به دیدگاه
  • 11 ماه بعد...
  • 6 ماه بعد...
  • 4 ماه بعد...
  • 2 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...