رفتن به مطلب

پیشنهاد ضوابط بهداشتی کشتارگاه شترمرغ:


masi eng

ارسال های توصیه شده

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 559][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 559][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 559][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 559] [TABLE]

[TR]

[TD] کشتارگاه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پیشنهاد ضوابط بهداشتی کشتارگاه شترمرغ

- در کشتار گاه باید دو بخش تمیز و آلوده از هم مجزا باشند و بایستی به گونه ای مدیریت شود که از هنگام ورودحیوان زنده به کشارگاه تا زمان خروج گوشت قابل مصرف برای انسان به شکل پیوسته باشد و نتوان این مسیر را معکوس ساخته ( مسیر یکطرفه ) و هرگز بین گوشت و حیوان زنده و یا گوشت وضایعات تداخلی پیش نیاید .

کشتار گاه باید حداقل شامل :

الف ) مکانی به حدکافی وسیع جهت پذیرش حیوانات و بازدید قبل از کشتار باشد که به سادگی تمیز شده وقابل ضدعفونی شده باشد

ب ).یک مکان کشتار به ابعادی که اعمال ذبح ، خونگیری و پرکنی هرکدام در محلی خاص قابل انجام باشد .

ارتباط بین مکان کشتار و محل ورود دام ( بند الف ) بایستی توسط یک درب که بطور خود کار بسته میشود برقرار گردد. دریچه بین این دو محل باید به قدری کوچک باشدکه فقط اجازه عبور به شترمرغ را بدهد . درحالتی که هدف پرکنی با تکنیک خشک است اینکار باید در یکمکان خاص انجام شود.

ج) مکان خالی محتویات درون شکم (evisceration) باید به ابعادی باشد که این اعمال را بتوان در محلی کاملا دور از پستهای کاری دیگر انجام داد یا انیکه توسط جداره ای از سایر بخشها جدا شود بشکلی که ار آلودگی گوشت جلوگیری گردد .هرگونه ارتباط بین این مکان و محل کشتار باید از طریق دربی با قابلیت بسته شدن خودکار صورت گیرد.

د) مکان صدور یا بسته بند

ه ) اطاقهای سردخانه به حد کافی وسیع جهت ذخیره سازی گوشتهای قابل مصرف و غیرقابل مصرف برای انسان با در بهای قابل قفل شدن

و) یک مکان برای جمع آوری پرها وسایر محصولات

ز) مکانی برای تمیز و ضدعفونی کردن صندوقها وگاریها

ح ) مکانی برا ی نگهداری مواد شوینده و ضد عفونی کننده ها و غیره

ط ) مکانی برای نگهداری چرم

ی ) مکانی جهت دفتر دامپزشکی که قابل بسته شدن با کلید باشد .

مکانهای تهیه ، بسته بندی و ذخیره گوشت و نیز مناطق و دالانهای حمل گوشت تازه بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف : کف آن غیر قابل نفوذ ، تمیز کردن آن ساده و غیر قبل پوسیدن باشد و آب به سادگی در آن قابل جریان باشد . این آب باید به شکلی تخلیه گردد که ایجاد بو نکرده و شرایط تخلیه این آب بهداشتی باشد .

ب : دیوارها باید صاف ، مقاوم ، غیر قابل نفود وقابل شستشو بوده ، به رنگ روشن و تا ارتفاع حداقل دو متر و یادست کم هم ارتفاع دخیره گوشت در سردخانه باشند . خط اتصال دیوار و کف باید گرد باشد .

ج : کلیه درها و پنجره ها باید ازجنس مواد تغییر ناپذیر بوده و اگر چوبی اند باید دارای پوشش صاف و نفوذ ناپذیر باشند .

د : مواد نفوذ ناپذیرو بی بو

ه : دارای تهویه کافی برای خروج بخار آب باشند

و : روشنایی کافی داشته و رنگ ها را تغییر ندهند

ز : سقف باید به سادگی قابل تمیز کردن باشد

- برای ضد عفونی کردن دستها و ظرفها با آب گرم باید به تعداد کافی دستشویی و ظرفشویی وجود داشته ونیز بایستی نزدیک پستهای کاری باشند. شیرها نباید بوسیله دست یا بازو باز شوند.

برای تمیز کردن دست آنها باید دارای آب جریان دار گرم و سرد ویا مخلوط با مواد ضدعفونی کننده باشند وجهت خشک کردن دستها باید دستگاههایی که با هوای گرم کار میکنند وجود داشته باشند.

ظرفشویی ها باید دارای آب گرم با دمای حداقل 82 درجه سانتیگراد باشند.

- مکانهای کشتارگاه باید دارای وضعیتی باشند که مانع دخول حشرات یا جوندگان یا حیوانات موذی شوند.

تمیز کردن تجهیزات و وسایل کار بایدآسان بوده و نسبت به مواد شیمیایی مقاوم باشند .

الف : این تجهیزات و وسایل نباید تاثیر شیمیایی برگوشت بگذارند .سطوح قابل تماس با گوشت باید صاف بوده و استفاده از چوب ممنوع است به جز در مکانهایی که فقط گوشت تازه بسته بندی شده بهداشتی وجود دارد .

ب : ظروف و تجهیزاتی که با گوشت در تماسند و ظروف استفاده شده برای گوشت باید نسبت به فرسایش مقاوم بوده و بهداشتی باشند.گوشت یا ظروف محتوی آن نباید با کف یا دیوار تماس مستقیم پیدا کنند .ٍ

ج: کارهای تخلیه و بارگیری باید در مکانهای ورودی انجام گیرند و وسایل بکار رفته مطابق با ضوابط بهداشتی باشندو بتوانند بخوبی از گوشت محافظت کنند .

د : گوشتهایی که به مصرف انسان نمی رسد باید در مکانهای زیر قرار داده شود :

در مکانیکه با کلید فقل شود

این گوشتها توسط کانالهایی تخلیه میشوند که باید طوری ساخته شده باشند که اجازه تماس این گوشتها را باگوشتهای قابل مصرف برای انسان نداده و نیز موجب آلوده شدن گوشتهای دیگر نشوند.

ه : مواد بسته بندی بایدبه طریق بهداشتی در جای خاص نگهداری شوند .

تجهیزات سرد کننده باید به گونه ای باشند که بتوانند حرارت داخل گوشت را در دمای پیش بینی شده دراین مقررات نگهدارند . این تجهیزات باید دارای یک سیستم تخلیه آب باشند بطوریکه تخلیه آب باعث آلودگی گوشت نشود.

کشتار گاه باید دارای آب پاکیزه ، تحت فشار و به میزان کافی باشد و دارای تجهیزاتی باشد که بتواند آب تمیز گرم به مقدار کافی تهیه کند.

مجرای آب کثیف باید از مجاری آب تمیز کاملا قابل تشخیص باشند.

استفاده از آب تمیز برای تمام مصارف اجباری است.گاهی بطور استثناء استفاده از آب غیر تمیز برای تولید بخار ، مبارزه بر علیه حوادث ، سرد کردن تجهیزات سرمایی و تخلیه پرها درکشتارگاه مجاز شده است مشروط بر آنکه مجاری این آبها نتوانند به جای آب تمیز مورداستفاده قرار گیرند و هیچگونه خطر الودگی گوشت ایجاد نکنند .

- این مکانها باید طوری باشند که اعمال نظارت بهداشتی بتواند در هر لحظه بطور موثر انجام پذیرد.

کارمندان و کارگران باید دارای کمدهایی با دیوارها و کف صاف ، نفوذ ناپذیر قابل شستشو ،دستشویی دوش و توالت تمیز دارای سیفون باشند بطوریکه گوشت را آلوده نکند ، خط اتصال دیوار و کف باید گرد باشد .

در توالتها روی مکانهای کاری باز نشود ، دستشویی ها باید دارای آب جریان دار گرم و سرد یا مخلوط شده با مواد ضد عفونی کننده دستها باشند . همچنین دوشهای بهداشتی خشک کردن دست موجود باشد . بیشتر دستشویی ها قابل باز و بسته شدن با دست یا بازو نباشند. این دستشویی ها باید به تعداد کافی نزدیک توالتها باشند.

دستشویی و توالت کارگرانی که با حیوانات زنده کار میکنند باید مجزا از بقیه دستشویی ها باشد .

- کشتارگاه باید دارای مکانهای زیر باشد :

تمیز کردن وسایل حمل و نقل و صندوقهای حامل شتر مرغ

تمیز کردن وسایل حمل گوشت

گاهی وجود این مکانها د ر کشتارگاه اجباری نیست مشروط بر اینکه این اعمال تمیز کردن درجای دیگری تحت نظارت سرویسهای دامپزشکی انجام گیرد

نحوهکار کشتارگاه

بهداشت افراد ( پرسنل ) ، مکانها و وسایل :

- افراد باید تمیز باشند .

افرادی که با گوشتهای تازه خام یا بسته بندی شده سرو کار داشته یا در مکانهایی که در آنجا این گوشتها حمل یا بسته بندی میشوند فعالیت میکنند باید سرو کفشهایی تمیز داشته که به سادگی نیز قابل تمیز شدن باشند و نیز لباس کارشان به رنگ روشن و تمیز باشد

افرادی که با گوشت تازه سروکاردارند باید در ابتدای هر روز لباس کار تمیز بپوشند و در صورت لزوم آنرا درطول روز عوض کرده و دستها را چندین بار در روز شسته و ضدعفونی کنند. همچنین این شستشو باید در آغاز کار و بعد از هر بار رفتن به توالت انجام گیرد .

کسانی که در تماس با حیوانات مریض یاگوشت آلوده بوده اند باید دستها و بازو ها را بلافاصله با آب گرم شسته و سپس ضد عفونی کنند.

کشیدن سیگار درمکانهای کاری و ذخیره گوشت و در سالنهایی که گوشت عبور میکندممنوع است .

- هیچ حیوانی به جز دامها کشتاری نباید داخل کشتارگاه شود.

معدوم کردن جوندگان و حشرات باید بطور دائم انجام گیرد.

- تجهیزات و ادواتی که برای کارکردن با حیوان زنده یا گوشت بکار رفته اند باید همیشه دروضعیت خوب و پاکیزه نگهداری شوند. آنها باید در هر روز کاری و از جمله در آغاز و پایان آن چند بار شستشو و ضد عفونی شوند.

بهداشتکشتار

فقط شترمرغهای زنده میتوانند داخل محل کشتار شوند. بلافاصله بعداز ورود در این مکانها حیوانات مذکور بایستی کشتار شوند.

خونگیری باید کامل بوده و طوری باشد که خون نتواند محلی غیر از کشتارگاه را الوده کند .

پرکنی باید بلافاصله و کامل باشد

- خارج کردن امعاء و احشاء باید بلافاصله پس از کشتار و تحت شرایط زیر انجام شود :

الف : حیوان کشتارشده باید طوری باز شود که داخل شکم و اعضاء قابل رویت باشد . به این منظور اعضای مورد بازدید ، باید از لاشه جدا شده یا به آن چسبیده باشند ، در صورتی که جدا شده اند باید همراه با لاشه سرد باشند .

ب : بعداز بررسی ، اعضا خارج شده از لاشه باید بلافاصله از آن جدا گردند و قسمتهای غیر قابل استفاده برای انسان بلافاصله برداشت شوند.

ج- تمیز کردن لاشه به کمک دستمال یا انبر ممنوع است .

قبل از بررسی دامپزشکی لاشه ، انجام هر عملی روی لاشه یا گوشت آن ممنوع است .

دامپزشک حق انجام هر عملی را که لازم بداند داراست .

گوشتهای ضبط شده یا گوشتهایی که برای انسان غیر قابل استفاده تشخیص داده شده ، پرها و ضایعات باید بلافاصله به مکانهایی برای این منظور حمل شوند و باید طوری با آنها کار کرد که باعث آلوده شدن گوشتهای تمیز نشوند.

بعد از بازدید دامپزشک و برداشت اعضا و شکم ، گوشت تازه حیوان باید بلافاصله تمیز و سرد شود ( به برودت قانونی و درمدت زمان کوتاه ذکر شده در قانون برسد .)

سرد کردن به روش غوطه ور کردن برای گوشتهایی که به حالت سرد شده و تازه به بازار می رود ممنوع است.

گوشت حیواناتی که به روش غوطه ور شدن سرد میشوند باید بلافاصله بعد از خارج کردن امعاء و احشاء بوسیله دوش بطور کامل شستشو شده و فورا غوطه ور شوند.

دوش باید طوری انجام شود که شستشو بطور کامل سطح داخل و خارج لاشه را در برگیرد که مقدار حداقل آب برای این کار 5/3 لیتر است .

- روش سرد کردن بوسیله غوطه ور شدن به شکل زیر انجام میگیرد:

الف - لاشه از یک یا چند تشت آب یا آب و یخ عبور میکند. آب درون تشتها دائما تعویض میشوند ، تنها سیستمی قابل قبول است که لاشه ها بوسیله روش مکانیکی در داخل یک جریان آب درجهت مخالف هل داده شوند

ب ـ درجه حرارت آب تشتها درمکان ورودی نباید از 16 و درمکان خروجی از 40 تجاوز کند.

ج- بایدبه شکلی باشد که درجه حرارت گوشت در کوتاهترین مدت به درجه حرارت بین صفر و 4 درجه سانتی گراد برسد .

د : حداقل مقدار آب برای این روش سرد کردن 6 لیتر است .

اگر از چند تشت استفاده میشود ، جریان آب تازه و جریان آب مصرف شده در هر تشت باید بگون ه ای تنظیم شود که مقدار آب درجهت حرکت لاشه ها از هر تشت به تشت بعدی کم شود و ضمنا آب تازه بین تشتها طوری توزیع شود که مقدار آب هنگام عبور از آخرین تشت از 2 لیتر کمتر نباشد . آب استفاده شده برای پرکردن اولین تشت در محاسبه این مقادیر به حساب نمی آید .

ه - لاشه ها در اولین تشت یا اولین قسمت دستگاه نباید بیش از نیم ساعت بمانند و همچنین در بقیه تشتها یا دستگاه نباید بیش از زمان لازم باقی بمانند.

بعد از هر توقف کاری دامپزشک کشتارگاه باید مطمئن شود که لاشه ها مطابق با ضوابط ذکر شده در بالا و قابل مصرف برای انسان هستند در غیر اینصورت باید بلافاصله گوشتهای غیر قابل مصرف به مکانهای مخصوص حمل شوند .

و : هردستگاه باید در هر هنگام که لازم شود و از جمله در انتهای هرنوبت کاری و حداقل یک بار درروز باید کاملا خالی ، تمیز و ضد عفونی شود.

ح : دستگاههای درجه بندی باید به طور دائم موارد زیر را کنترل و ضبط کنند:

مصرف آب دوش قبل از غوطه ور کردن

حرارت آب تشت یا تشتها درنقاط ورود وخروج لاشه ها

مصرف آب در جریان غوطه ورن شدن

تعداد لاشه

ط - نتایج کنترلهای مختلف انجام شده باید نگهداری شوند تا هرگاه دامپزشکی لازم دانست بتواند آنها را ببیند .

ی - کارکرد صحیح تجهیزات سردخانه و تاثیر آن بر بهداشت بوسیله روشهای میکروبیولوژی ( مقایسه آلودگی لاشه به تعداد کامل باکتری و آنتروباکتری ها قبل و بعد از غوطه ور کردن ) ارزیابی میشود.

این مقاسه باید در ابتدای شروع کار تجهیزات و سپس بطور متناوب و در هنگام تعویض دستگاها انجام شود.

کار دستگاههای مختلف باید طوری تنظیم شودکه نتایج آن ازنظر بهداشتی رضایت بخش باشد .

گوشتهای سردشده ، منجمدشده، خیلی منجمد شده باید در حرارتهای نگهداری شوند که متوالیا از مقادیر مقابل تجاوز نکند 4+ ، 12- و 18- درجه سانتیگراد

-خون باید در ظرفهای مخصوص اینکار جمع آوری شده و هرگز روی زمین پخش نشود. خون همراه با روده ها ، ضایعات ، لاشه های غیر قابل مصرف به کارخانه تبدیل ضایعات فرستاده میشود یا اینکه این ضایعات را با آهک مخلوط کرده برای تهیه کمپست مصرف میکنند.

- کسانی که عملیات کشتار را انجام میدهند باید درهنگام کار دارای یک لباس کار به رنگ روشن و کاملا تمیز باشند. آنها باید قبل از شروع کار و هر وقت نیاز باشد دستهایشان را با اب و صابون بشویند و ناخنها را برس بزنند.

اگر تمام اعمال کشتار فقط توسط یک نفر انجام میگیرد آن شخص باید بعد از پرکنی دستهایش را شسته و ناخنهایش را برس بزند ( قبل از باز کردن شکم )

حیوانات کشتار شده و اعضایشان بایدقبل از فروش درظروف سرد شده قرار داده شوند

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...