رفتن به مطلب

قانون مجازات اسلامی


ارسال های توصیه شده

در این مقاله، بخشی بسیار کاربردی از قانون مجازات اسلامی آورده شده است.

 

1402399005.jpg

 

 

گذشت شاکی نسبت به متهم چه شرایطی باید داشته باشد؟ طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نمی شود. هم چنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.

 

 

 

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب و موقوفی به چه صورت انجام می پذیرد؟ طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از متضررین شروع می شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

 

 

 

آیا حق گذشت قابل انتقال به ورثه می باشد؟ طبق تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل، و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.

 

 

 

عفو و یا تخفیف مجازات محکومان بر عهده چه کسی است؟ طبق ماده 24 قانون مجازت اسلامی در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه، بر عهده مقام رهبری است.

 

 

 

معلق کردن چه نوع مجازاتهایی و برای چه مدت زمانی امکان پذیر است؟ طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی معلق کردن مجازات های تعزیری و بازدارنده با وجود داشتن شرایط خاص برای مدت 2 تا 5 سال امکان پذیر است.

 

 

 

در چه شرایطی می توان مجازات معلق شده را از حالت تعلیق درآورد؟ طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به این مجازات ها را نداشته باشد: محکومیت قطعی به حد محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال محکومیت قطعی به حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

 

 

 

 

اگر مجرمی که مجازاتش معلق گردیده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید چه اقدامی صورت می گیرد؟ طبق تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

 

 

 

 

چه نوع مجازات هایی را نمیتوان به حالت تعلیق درآورد؟ طبق ماده 30 قانون مجازات اسلامی : مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند.

 

 

 

 

 

آزادی مشروط در چه شرایطی و به چه افرادی اعطاء می گردد؟ طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده حکم قطعی، می تواند در صورت داشتن شرایطی من جمله شرایط زیر، به فرد آزادی مشروط بدهد: هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد، یا قرار پرداخت آن را بدهد، و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد.

 

 

 

 

 

صدور حکم آزادی مشروط به پیشنهاد چه کسی صورت می گیرد؟ طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم آزادی مشروط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر صورت می گیرد.

 

 

 

 

آزادی مشروط تا چه مدت زمانی اعطاء می گردد؟ طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

 

 

 

 

در جایی که مجرم جرایم متعددی انجام داده مجازات به چه صورت انجام می پذیرد؟ طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود، و اگر جرایم مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد، و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

 

 

 

 

 

اگر غیر بالغی مرتکب قتل و جرح و ضرب شود چه مجازاتی برای وی وجود دارد؟ طبق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چنان چه غیر بالغی مرتکب قتل و جرح و ضرب گردد، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.

 

 

 

 

اکراه یا اجبار در انجام جرم چه تاثیری بر مجازات مجرم دارد؟ طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد؛ در چنین مواردی، اجبار کننده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر، به مجازات فاعل جرم محکوم می گردد.

 

 

 

 

در چه مواردی اعمالی که برای آنها مجازات تعیین شده جرم محسوب نمی شوند؟ طبق ماده 56 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم بوده باشد.

 

 

 

 

 

اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرری بر شخصی وارد گردد چه مسئولیتی دارد؟ طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می گردد و در مورد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

 

 

 

 

در چه شرایطی دفاعی که منجر به وقوع جرم گردیده جرم محسوب نمی شود؟ طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامی: دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد.

 

 

 

 

زنا در چه صورت موجب حد میگردد؟ طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی در صورتی که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم موضوع نیز آگاه باشند.

 

 

 

 

زنا چگونه در دادگاه ثابت میگردد؟ طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی، با 4 بار اقرار نزد قاضی و طبق ماده 74، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل ثابت می شود.

 

 

 

توبه زن یا مرد زانی چه تاثیری بر اجرای حد دارد؟ طبق ماده 81 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از اقامه شهادت توبه نماید حد ساقط نمیشود.

 

 

 

 

در چه مواردی حد زنا رجم می باشد؟ طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی : الف) زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را داشته باشد.

 

 

 

آیا تکرار زنا قبل از اجرای حد موجب تکرار حد میگردد؟ طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی موجب تکرار حد نمی شود، ولی اگر مجازات ها از یک نوع نباشند مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد قبل از رجم زانی حد جلد جاری می گردد.

 

 

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تکرار زنا پس از اجرای حد چه عقوبتی دارد؟ طبق ماده 90 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه 4 کشته می شود.

 

 

 

هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود به چه صورت حد بر او جاری میگردد؟ طبق ماده 98 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود، اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنا براین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود، اول حد جلد و بعد حد رجم جاری می گردد.

 

 

 

 

حد جلد چگونه اجرا میگردد؟ طبق ماده 100 قانون مجازات اسلامی، در حد جلد مرد زانی، مرد باید ایستاده و پوشاکی جزء ساتر عورت نداشته و تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود، و تازیانه را به زن زانی در حالی میزنند که زن نشسته و لباس هایش به بدنش بسته باشد.

 

 

 

حد رجم در چه صورتی ساقط میگردد؟ طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد برگردانده می شود، اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

 

 

 

حد مسکر بر چه کسی ثابت می شود؟ طبق ماده 166 قانون مجازات اسلامی بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

 

 

 

 

حد شرب خمر چگونه ثابت میگردد؟ طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی، حد شرب خمر با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

 

 

 

 

حد شرب مسکر چگونه و به چه میزانی می باشد؟ طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی، حد شرب مسکر 80 تازیانه می باشد، که مطابق با ماده 176 قانون مجازات اسلامی، مرد را در حالی که ایستاده و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد، و زن را در حالی که نشسته و لباس هایش به بدنش بسته باشد تازیانه می زنند.

 

 

 

 

در چه شرایطی حد مسکر ساقط میگردد؟ طبق ماده 181 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی که شراب خورده، قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود، ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نمی باشد.

 

 

 

 

توبه بعد از اقرار چه تاثیری بر اجرای حد دارد؟ طبق ماده 182 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه نماید، قاضی میتواند از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید، یا حد را بر او جاری نماید.

 

 

 

تکرار شرب خمر پس از اجرای حد چه تاثیری بر حد مسکر دارد؟ طبق ماده 179 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و بعد از هر بار حد بر او جاری گردد، در مرتبه سوم کشته می شود.

 

 

 

 

عنوان محارب بر چه کسی صدق می کند؟ طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه برد محارب و مفسد فی الارض می باشد و عمل وی باید جنبه عمومی داشته باشد و فرقی بین سلاح گرم وسرد وجود ندارد.

 

 

 

 

 

محاربه و افساد فی الارض چگونه ثابت میگردد؟ طبق ماده 189 قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی الارض با یک بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل ثابت میگردد.

 

 

 

 

 

حد محاربه و افساد فی الارض به چه صورت است؟ طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامی : الف- قتل ب- آویختن به دار (مصلوب کردن) ج- قطع دست راست و سپس پای چپ د- نفی بلد

 

 

 

 

 

انتخاب حد محاربه بر عهده چه کسی است؟ طبق ماده 191 قانون مجازات اسلامی بر عهده قاضی است.

 

 

 

 

 

مصلوب کردن محارب به چه صورت انجام میگیرد؟ طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی: الف- نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد. ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند و اگر در اثناء سه روز بمیرد پایین آورده می شود. ج- اگر بعد از سه روز زنده ماند نباید او را کشت.

 

 

 

 

سرقت حدی چگونه ثابت میگردد؟ طبق ماده 199 سرقت حدی با دو مرتبه اقرار یا شهادت دو مرد عادل یا علم قاضی ثابت می گردد.

لینک به دیدگاه

حد سرقت در چه شرایطی اجرا می گردد؟ طبق ماده 200 قانون مجازات اسلامی: 1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند. 2- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد. 3- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد. 4- سارق قبل از ثبوت جرم از آن گناه توبه نکرده نباشد. 5- مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی به ملکیت سارق در نیامده باشد.

 

 

 

 

اگر مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد چه حکمی دارد؟ طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.

 

 

 

 

اکراه در قتل چه تاثیری بر مجازات دارد؟ طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل و یا دستور به قتل رساندن دیگری، مجوز قتل نمی باشد، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری نمایند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردد.

 

 

 

 

اگر اکراه شونده در قتل، طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، اکراه چه تاثیری بر مجازات قتل دارد؟ طبق تبصره 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

 

 

 

 

اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد اکراه چه تاثیری بر مجازات قتل دارد؟ طبق تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی طفل ممیز قصاص نمی شود بلکه عاقله باید دیه او را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

 

 

 

 

هرگاه چند نفر مشترکاً باعث قتل شوند آیا میتوان همه این افراد را قصاص کرد؟ طبق ماده 212 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند، ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص نماید، و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند به هر کدام دو سوم دیه و اگر چهار نفر باشند به هر کدام از آنها سه چهارم دیه را باید بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

 

 

 

 

آیا ولی دم میتواند نسبت به برخی افراد گذشت و برخی را قصاص نماید؟ طبق تبصره 1 ماده 212 قانون مجازات اسلامی، ولی دم میتواند برخی از شرکا در قتل را با پرداخت دیه مذکور قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

 

 

 

 

شرکت درقتل چه زمانی تحقق پیدا می کند؟ طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود، و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک از آنها به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد، و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

 

 

 

 

اگر کسی جراحتی بر فردی وارد کند به نحوی که مجروح را در حکم مرده قرار داده در این حال شخص دیگری این کار را انجام دهد و باعث مرگ وی گردد، در اینصورت کدام فرد به عنوان قاتل محسوب می گردد؟ طبق ماده 217 قانون مجازات اسلامی نفر اولی قاتل و از نفر دوم دیه جنایت بر مرده اخذ میگردد.

 

 

 

 

اگر دیوانه ای مرتکب قتل گردد آیا قصاص می گردد؟ طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، قتل خطایی محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها، دیه قتل خطایی را به ورثه مقتول بپردازد.

 

 

 

 

 

هر گاه عاقلی دیوانه ای را به قتل برساند آیا قصاص می گردد؟ طبق ماده 222 قانون مجازات اسلامی، قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بپردازد، و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال می گردد.

 

 

 

قتل در دادگاه چگونه اثبات میگردد؟ طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی: 1- اقرار اگر چه یک مرتبه باشد. 2- شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی. 3- قسامه. 4- علم قاضی.

 

 

 

چه زمانی مدعی قتل عمد باید از طریق قسامه ادعای خود را ثابت نماید؟ طبق ماده 240 قانون مجازات اسلام،ی هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود، و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد، و متهم قتل عمد را انکار کند، در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب می شود، و مدعی قتل باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت نماید.

 

 

 

 

در موارد لوث قتل عمد چگونه ثابت میگردد؟ طبق ماده 248 قانون مجازات اسلامی قتل عمد با قسم 50 نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشد.

 

 

 

 

اگر تعداد قسم خورندگان کمتر از 50 نفر باشند چگونه قسامه جاری می گردد؟ طبق تبصره 2 ماده 248 قانون مجازات اسلامی هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که 50 قسم کامل شود.

 

 

 

 

در چه شرایطی قاضی تکرار قسم را برای اجرای قسامه می پذیرد؟ طبق ماده 249 قانون مجازات اسلامی قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه 50 نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد، و یا خویشان و بستگان نسبی او 50 نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند؛ هم چنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی علیه احراز نماید.

 

 

 

 

نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطایی به چه میزان است؟

طبق ماده 253 قانون مجازات اسلامی، نصاب قسامه در شبه عمد و خطایی 25 نفر می باشد.

 

 

 

 

اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا در شارع عام پیدا شود و نتوان قاتل را پیدا کرد چه اقدامی صورت می گیرد؟ طبق ماده 255 قانون مجازات اسلامی، در چنین مواردی حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بپردازد.

 

 

 

اگر کسی مرتکب قتل موجب قصاص شود و بمیرد آیا ولی دم می تواند تقاضای دیه نماید؟ طبق ماده 259 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شود و بمیرد، قصاص و دیه ساقط می گردد.

 

 

 

 

 

هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد مجازات قتل ارتکابی چگونه اجرا می گردد؟ طبق ماده 260 قانون مجازات اسلامی، پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل می گردد که باید از مال قاتل پرداخت شود، و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشاوندان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود، و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

 

 

 

لینک به دیدگاه

چه کسانی به عنوان اولیاء دم محسوب می گردند؟ طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی، اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست، همان ورثه مقتول هستند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

 

 

 

در صورتی که ولی دم متعدد باشند و برخی خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند چه اقدامی صورت می گیرد؟ طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ولی دم متعدد باشند، موافقت همه آنها در قصاص لازم است، چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند، قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از اولیاء دم خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیا دم را که خواهان دیه هستند بپردازند، و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.

 

 

 

 

اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد که به عنوان ولی دم عمل کند چه اقدامی صورت می گیرد؟ طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی، اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی امر مسلمین است، و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار، به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می نماید.

 

 

 

در چه صورتی اولیای دم پس از مرگ مجنی علیه نمی توانند تقاضای قصاص نمایند؟ طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی، هر گاه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می گردد.

 

 

 

 

 

در قصاص عضو چه نکاتی باید رعایت گردد؟ طبق ماده 272 قانون مجازات اسلامی : تساوی اعضاء در سالم بودن. تساوی در اصلی بودن اعضاء. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع. قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

 

 

 

 

هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد چه اقدامی صورت میگیرد؟ طبق ماده 277 قانون مجازات اسلامی در چنین مواردی باید دیه پرداخت گردد چه مقدار آن دیه شرعا معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

 

 

 

 

 

مهلت پرداخت دیه به چه صورت می باشد؟ طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی : الف- دیه قتل عمد باید ظرف مدت یک سال پرداخت شود. ب- دیه قتل شبه عمد باید ظرف دو سال پرداخت شود. ج- دیه قتل خطای محض ظرف سه سال باید پرداخت شود.

 

 

 

 

چه کسانی مسئول پرداخت دیه هستند؟ طبق ماده 304 قانون مجازات اسلامی، در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

 

 

 

در صورتی که قتل از نوع خطاء محض باشد چه کسی باید دیه را پرداخت نماید؟ طبق ماده 305 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است، و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، به عهده خود او می باشد.

 

 

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...