رفتن به مطلب

انتخاب کابل بر اساس جریان مجاز


saghar...

ارسال های توصیه شده

جریان مجاز :جریان مجاز عبوری از سیم ها و کابل ها به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل، حرارت تولید شده در هادی های آن به خوبی به محیط اطراف منتقل شود؛

درجه حرارت عایق در سطح هادی سیم ها و کابل های پی.وی.سی از ۷۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند.

جریان های مجاز عبوری داده شده برای کابل های برق وقتی در داخل خاک قرار می گیرند، بر مبنای قرار گرفتن کابل به روی بستری از ماسه نرم است که پس از خاک ریزی به روی کانال سطح آن آجر فرش شود.

به علاوه، کابل در مسیر خود می تواند از داخل تعداد محدودی لوله، فولادی که طول هیچ یک از آنها بیشتر از ۶ متر باشد عبور کند. جریان مجاز کابل هایی که در هوای آزاد قرار دارند، براساس ضریب بار۱ و در هوای با درجه حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد است.

جریان مجاز کابل هنگامی که کاملا در داخل آب قرار گرفته باشد 1.15 برابر جریان در کابل قرار گرفته در خاک است. اما باید توجه داشت که وقتی قسمتی از کابل در خاک یا هوای آزاد باشد، این قسمت ها تعیین کننده جریان عبوری از کابل هستنند.

 

* برای استفاده از جدول جریان ، با توجه به شرایط محیطی کابل و سیم، ابتدا ضریب تصحیح را از جدول زیر بدست آورید ، و بعد جریان مصرفی را بر "ضریب تصحیح" تقسیم نموده سایر سیم یا کابل را از جداول پیدا کنید.

 

025-tashihe-jaraian.jpg

 

 

جدول جریان مجاز سیم و کابل:

 

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]

شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

مقطع سیمبر حسب میلیمتر مربع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

سیمهای هوایی

[/TD]

[TD=width: 100]

کابل های با روکشp.v.c

[/TD]

[TD=width: 104]

سیم های عایق دار حداکثر 3 سیم در لوله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

10 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

6 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

4 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

75/.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

15 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

10 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

6 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

آمپر 20

[/TD]

[TD=width: 100]

15 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

10 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

1.5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

25 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

20 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

15 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

2.5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

35 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

25 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

20 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

50 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

35 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

25 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

60 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

50 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

35 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

10

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

80 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

60 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

50 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

16

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

100 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

80 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

60 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

25

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

125 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

100 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

80 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

35

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

160 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

125 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

100 آمپر

[/TD]

[TD=width: 72]

50

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

200 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

160 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

70

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

225 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

200 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

95

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

260 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

225 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

120

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

300 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

260 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

150

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

350 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

300 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

185

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

430 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

350 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

240

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 96]

500 آمپر

[/TD]

[TD=width: 100]

430 آمپر

[/TD]

[TD=width: 104]

-------

[/TD]

[TD=width: 72]

300

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

[h=2]جریان مجاز کابلها بر حسب مسافت:[/h]027-jaraian-masafat.jpg

 

جدول جریان کابل در موقعیت های مختلف:

حداکثر جریان مجاز کابل[TABLE=width: 497]

[TR]

[TD=width: 425, colspan: 6][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

در هوا

[/TD]

[TD=width: 71]

در زمین

[/TD]

[TD=width: 71]

سطح مقطع

[/TD]

[TD=width: 71]

در هوا

[/TD]

[TD=width: 71]

در زمین

[/TD]

[TD=width: 71]

سطح مقطع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

63

[/TD]

[TD=width: 71]

90

[/TD]

[TD=width: 71]

10 × 2

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

0.75 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

85

[/TD]

[TD=width: 71]

116

[/TD]

[TD=width: 71]

16 × 2

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

1 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

17.5

[/TD]

[TD=width: 71]

22

[/TD]

[TD=width: 71]

1.5 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

1.5 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

22

[/TD]

[TD=width: 71]

32

[/TD]

[TD=width: 71]

2.5 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

2.5 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

32

[/TD]

[TD=width: 71]

44

[/TD]

[TD=width: 71]

4 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

4 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

41

[/TD]

[TD=width: 71]

65

[/TD]

[TD=width: 71]

6 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

46

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

6 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

57

[/TD]

[TD=width: 71]

75

[/TD]

[TD=width: 71]

10 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

63

[/TD]

[TD=width: 71]

-

[/TD]

[TD=width: 71]

10× 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

76

[/TD]

[TD=width: 71]

99

[/TD]

[TD=width: 71]

16 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

85

[/TD]

[TD=width: 71]

107

[/TD]

[TD=width: 71]

16 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

101

[/TD]

[TD=width: 71]

128

[/TD]

[TD=width: 71]

16+ 25× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

112

[/TD]

[TD=width: 71]

137

[/TD]

[TD=width: 71]

25 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

125

[/TD]

[TD=width: 71]

155

[/TD]

[TD=width: 71]

16+ 35× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

138

[/TD]

[TD=width: 71]

165

[/TD]

[TD=width: 71]

35 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

151

[/TD]

[TD=width: 71]

184

[/TD]

[TD=width: 71]

25+ 50× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

168

[/TD]

[TD=width: 71]

195

[/TD]

[TD=width: 71]

50 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

192

[/TD]

[TD=width: 71]

226

[/TD]

[TD=width: 71]

25+ 70× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

213

[/TD]

[TD=width: 71]

239

[/TD]

[TD=width: 71]

70 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

232

[/TD]

[TD=width: 71]

272

[/TD]

[TD=width: 71]

50+ 95 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

258

[/TD]

[TD=width: 71]

287

[/TD]

[TD=width: 71]

95 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

269

[/TD]

[TD=width: 71]

310

[/TD]

[TD=width: 71]

70+ 120 × 3

[/TD]

[TD=width: 71]

299

[/TD]

[TD=width: 71]

326

[/TD]

[TD=width: 71]

120 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

309

[/TD]

[TD=width: 71]

328

[/TD]

[TD=width: 71]

70+ 150× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

344

[/TD]

[TD=width: 71]

366

[/TD]

[TD=width: 71]

150 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

353

[/TD]

[TD=width: 71]

392

[/TD]

[TD=width: 71]

95+ 185× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

392

[/TD]

[TD=width: 71]

412

[/TD]

[TD=width: 71]

185 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

415

[/TD]

[TD=width: 71]

458

[/TD]

[TD=width: 71]

120+ 240× 3

[/TD]

[TD=width: 71]

461

[/TD]

[TD=width: 71]

481

[/TD]

[TD=width: 71]

240 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

17.5

[/TD]

[TD=width: 71]

25

[/TD]

[TD=width: 71]

1.5 × 4

[/TD]

[TD=width: 71]

523

[/TD]

[TD=width: 71]

522

[/TD]

[TD=width: 71]

300 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

24

[/TD]

[TD=width: 71]

34

[/TD]

[TD=width: 71]

2.5 × 4

[/TD]

[TD=width: 71]

626

[/TD]

[TD=width: 71]

622

[/TD]

[TD=width: 71]

400× 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

32

[/TD]

[TD=width: 71]

44

[/TD]

[TD=width: 71]

4 × 4

[/TD]

[TD=width: 71]

713

[/TD]

[TD=width: 71]

698

[/TD]

[TD=width: 71]

500 × 1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

41

[/TD]

[TD=width: 71]

56

[/TD]

[TD=width: 71]

6 × 4

[/TD]

[TD=width: 71]

19.5

[/TD]

[TD=width: 71]

22

[/TD]

[TD=width: 71]

1.5 × 2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

57

[/TD]

[TD=width: 71]

75

[/TD]

[TD=width: 71]

10 × 4

[/TD]

[TD=width: 71]

26

[/TD]

[TD=width: 71]

32

[/TD]

[TD=width: 71]

2.5 × 2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71]

76

[/TD]

[TD=width: 71]

99

[/TD]

[TD=width: 71]

16 × 4

[/TD]

[TD=width: 71]

35

[/TD]

[TD=width: 71]

52

[/TD]

[TD=width: 71]

4 × 2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71][/TD]

[TD=width: 71][/TD]

[TD=width: 71][/TD]

[TD=width: 71]

46

[/TD]

[TD=width: 71]

68

[/TD]

[TD=width: 71]

6 × 2

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

جدول افت ولتاژ برای کابلها(بر حسب ولت در طول یک متر برای یک آمپر جریان)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

029-catcable-tak-reshteh.jpg

 

 

چند رشته

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...