رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

[TABLE=class: style2, align: right]

[TR]

[TD=bgcolor: White, align: right]معرفی تیره Zygophyllaceae

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: White, align: right] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: White, align: right] فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ رزین دار یا غیررزینی؛ آبدار یا غیرآبدار. گیاهانی علفی بصورت یکساله یا چندساله. خشکی زی. برگ ها متقابل یا متناوب؛ علفی یا گوشتی یا چرمی یا تغییر یافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ تک برگچه ای یا دوبرگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. پهنک برگ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ خار مانند یا فلس مانند یا برگ مانند؛ پایا.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا پاراسیتیک یا اکتینوسیتیک. دارای کرک یا فاقد آن؛ غیرغده ای و غده ای. تک یاخته ای یا چندیاخته ای. دارای کرک های مختلط یا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. مزوفیل حاوی سلول های موسیلاژ یا فاقد آنها؛ حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان دارای میانگره های سخت یا دارای میانگره های توخالی. فاقد منافذ ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا، یا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی یا برگ-متقابل. گل ها غیربراکته ای؛ منظم؛ غیروارونه؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای یا پنج چرخه ای یا چندچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.

 

میوه غیرگوشتی یا گوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. میوه های غیرشیزوکارپی بصورت کپسولی یا کپسول-ناشکوفا. کپسول ها سپتی سید یا لوکولیسید. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. فاقد پریسپرم. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا تا منحنی.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و C4 . دارای روغن خردل. غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=6, 8-13(+) .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Zygophyllales .

 

دارای 235 گونه و حدود 30 جنس شامل

 

Augea , Bulnesia, Fagonia, Guaiacum, Halimiphyllum, Izozogia, Kallstroemia,

 

 

Kelleronia , Larrea, Metharme, Miltianthus, Morkillia, Neoluederitzia, Pintoa,

 

 

Plectrocarpa ,Porlieria, Roepera, Sarcozygium, Seetzenia, Sericodes, Sisyndite,

 

 

Tetradiclis (APG Nitrariaceae), Tetraena, Tribulopis, Tribulus, Viscainoa,

Zygophyllum .

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. گیاهان علوفه ای دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار، یا دمبرگ دار و نیمه دمبرگ دار، یا نیمه دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. دارای اپیدرم موسیلاژدار. دارای روزنه هایی عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دوسطح برگ؛ آنیسوسیتیک یا پاراسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای، یا غیرغده ای و غده ای؛ تک یاخته ای یا چندیاخته ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان دارای میانگره های سخت یا دارای میانگره های توخالی. گره ها سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا، یا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات. گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل ها معطر یا بی بو؛ گاهی نامنظم تا بسیار نامنظم، یا منظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای یا خشک. کپسول ها لوکولیسید و شکاف دار. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور بالدار یا بی بال. دارای دو لپه ی پهن. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . دارای اینولین. غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها؛ کمفرول، یا کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (4 جنس، 4 گونه).

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=6-13, 17, 21, 23 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه های. راسته Malpighiales .

 

دارای 900 گونه و 21 جنس شامل

 

Agatea , Allexis, Amphirrhox, Anchietea, Corynostylis, Decorsella, Fusispermum,

 

Gloeospermum , Hybanthus, Hymenanthera, Isodendron, Leonia, Mayanaea,

 

 

Melicytus , Noisettia,Orthion, Paypayrola, Rinorea, Rinoreocarpus, Schweiggeria,

Viola .

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی، درختچه ای و علفی یا بالارونده؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ متناوب؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص یا معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دوسطح برگ؛ آنوموسیتیک یا دیاسیتیک یا پاراسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای و غده ای. دارای سیستولیت ها. مزوفیل جاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش (6 جنس).

 

آناتومی برگ: ساقه های جوان چهارگوش یا استوانه ای یا تخم مرغی شکل در بعضی قسمت ها. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ی ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

آناتومی ساقه: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها براکته ای؛ کوچک تا متوسط؛ بسی

ار نامنظم یا منظم تا گاهی نامنظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. میوه های غیرشیزوکارپی بصورت شفت یا کپسولی. شفت ها دارای یک هسته یا دارای هسته های پراکنده. بذور غیرآندوسپرمی. دارای دو لپه ی پهن. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها. دارای ورباسکوزیدها؛ کورنوزید. دارای آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. فاقد فلاونول ها. فاقد الاژیک اسید (5 جنس، 6 گونه). دارای اورسولیک اسید. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=5-12 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

 

دارای 3000 گونه و حدود 90 جنس شامل

 

Acantholippia , Adelosa, Aegiphila, Aloysia, Amasonia, Archboldia, Asepalum,

 

 

Baillonia , Bouchea, Burroughsia, Callicarpa, Caryopteris, Casselia, Chascanum,

 

 

Citharexylum , Clerodendrum, Coelocarpum, Coelocarpum, Cornutea, Cyclocheilon,

 

 

Dimetra , Diostea, Dipyrena, Duranta, Faradaya, Garrettia, Geunsia, Glandularia,

 

 

Glossocarya , Gmelina, Hierobotana,Holmskioldia, Hosea, Huxleya, Hymenopyramis,

 

 

Junellia , Karomia, Lampaya, Lantana, Lippia, Monochilus, Nashia, Neorapinia,

 

 

Neosparton , Nesogenes, Oncinocalyx, Oxera, Paravitex, Parodianthus,Peronema,

 

 

Petitia , Petraeovitex, Petraea, Phyla, Pitraea, Premna, Priva, Pseudocarpidium,

 

 

Recordia , Rehdera, Rhaphithamnus, Schnabelia (or Labiatae), Stachytarpheta,

 

 

Stylodon , Surfacea, Tamonea,Tectona, Teijsmanniodendron, Tetraclea (or Labiatae),

 

 

Teucridium , Tsoongia, Ubochea, Urbania, Verbena, Verbenoxylum, Vitex,

 

 

Viticipremna , Xeroaloysia, Xolocotzia.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختچه ای، بالارونده و علفی یا درختی؛ صمغ آور، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. روزنه ها آنوموسیتیک یا آنیسوسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای و غده ای. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی یا فاقد آن؛ حاوی موسیلاژ. دارای سیستولیت ها. مزوفیل حاوی سلول های موسیلاژ یا فاقد آن؛ حاوی بلور یا فاقد بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش (4 جنس).

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان بصورت چهارگوش. دارای منافذ ترشحی یا فاقد آنها؛ حاوی موسیلاژ یا حاوی لاتکس. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. دارای آبکش داخلی یا فاقد آن. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع. گل ها بصورت جانبی. گل ها براکته ای یا غیربراکته ای؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ منظم. فاقد زیرپوست محوری.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی. برچه میوه دهنده بصورت ناشکوفا؛ فندقه ای یا شفت. میوه شبه فندقه یا خشک یا شفت. شفت ها دارای یک هسته. میوه دارای یک بذر. بذور دارای آندوسپرم اندک یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی یا غیرروغنی. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها؛ پلی استات. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین، یا فقط دارای کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (8 گونه، 5 جنس). عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=6-14 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

 

دارای 550 گونه و 49 جنس

 

Aboriella , Achudemia, Archiboehmeria, Astrothalamus, Australina, Boehmeria,

 

 

Chamabainia , Cypholophus, Debregeasia, Dendrocnide, Didymodoxa, Discocnide,

 

 

Droguetia ,Elatostema, Forsskaolea, Gesnouinia, Gibbsia, Girardinia, Laportea,

 

 

Lecanthus , Leucosyke, Maoutia, Meniscogyne, Myriocarpa, Nanocnide, Neodistemon

,

 

Neraudia , Nothocnide, Obetia, Oreocnide,Parietaria, Pellionia, Petelotiella, Phenax,

 

 

Pilea , Pipturus, Poulzolzia, Procris, Rousselia, Sarcochlamys, Sarcopilea, Soleirolia,

 

 

Touchardia , Urera, Urtica.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیرآبدار. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا سیکلوسیتیک. دارای کرک های کمیاب یا فاقد آنها؛ کرک ها غیرغده ای و تک یاخته ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آنها. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. مزوفیل حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش (4 جنس).

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان دارای میانگره های سخت. فاقد منافذ ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها تک یاخته ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد؛ دو براکته ای؛ در اندازه های متوسط یا بزرگ؛ منظم؛ چرخه ای یا غیرچرخه ای ناقص.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای یا شفت. کپسول ها معمولاً لوکولیسید. بذور غیرآندوسپرمی یا آندوسپرمی. آندوسپرم در جنس Visnea بصورت روغنی. بذور دارای کرک های قابل رؤیت یا فاقد آنها. دارای دو لپه ی بزرگ. جنین بدون انحنا یا منحنی.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آیریدوئیدها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین، یا دلفینیدین، یا سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین و مایریستین. دارای الاژیک اسید (6 گونه، 5 جنس)، یا فاقد آنها (2 گونه از 4 گونه ی Camellia ).

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=15, 18, 21, 25 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

 

دارای 500 گونه و 18 جنس شامل

 

Adinandra , Anneslea, Apterosperma, Archboldiodendron, Balthasaria,

 

 

Camellia (including Thea), Cleyera, Eurya, Ficalhoa(?), Franklinia, Freziera,

 

 

Gordonia , Pyrenaria, Schima,Stewartia, Symplocarpon,

 

 

Ternstroemia (referred to Pentaphylacaceae by APG), Visnea.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: درختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته (اما کوچک) یا بسیار تقلیل یافته. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ گوشتی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

 

آناتومی برگ: دارای روزنه های آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. دارای کرک یا فاقد آنها؛ کرک ها غیرغده ای؛ تک یاخته ای. فاقد کرک های مختلط. فاقد زیرپوست محوری. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. رگبرگ های کوچکتر دارای سلول های انتقال دهنده آبکش یا دارای آن.

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان دارای میانگره های سخت. فاقد منافذ ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل ها غیربراکته ای؛ کوچک؛ منظم؛ چرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.

 

میوه غیرگوشتی؛ شکوفا؛ کپسولی. کپسول ها لوکولیسید. بذرو دارای آندوسپرم اندک. آندوسپرم غیرروغنی (نشاسته ای). بذور دارای کرک های قابل رؤیت. بذور دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. فاقد ساپونین ها / ساپوژنین ها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین (یا تاماریکسین). دارای الاژیک اسید یا فاقد آن. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل و نیمه گرمسیری؛ مالزی و استرالیا. X=12 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

 

دارای 120 گونه و 4 جنس شامل

 

Hololachna , Myricaria, Reaumuria, Tamarix.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ تک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. دارای روزنه های آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای یا غده ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی. مزوفیل حاوی سلول های روغنی هوایی کروی شکل یا فاقد آنها؛ حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای منافذ ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها سه حفره ای یا چندحفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی. تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل ها در اندازه های بسیار کوچک یا کوچک؛ منظم؛ چرخه ای؛ گل های هرمافرودیت بصورت پنج چرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ مجتمع یا غیرمجتمع. برچه میوه دهنده بصورت ناشکوفا. بذور غیرآندوسپرمی. دارای دو لپه ی بزرگ و پهن. جنین بدون انحنا تا منحنی.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . غیرسیانوژنی. دارای پلی استیلن یا فاقد آن. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها؛ پلی استات. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. فاقد ساپونین ها / ساپوژنین ها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین. دارای الاژیک اسید یا فاقد آنها. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. ژاپن و مرکز آرژانتین. X=8,13 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

 

دارای حدود 50 گونه و حدود 20 جنس شامل

 

Ailanthus , Amaroria, Brucea, Castela, Eurycoma, Gymnostemon, Hannoa,

Harrisonia (or Rutaceae?), Iridosma, Laumoniera, Perriera, Perrierodendron,

Picrolemma ,Pleiokirkia, Quassia, Samadera, Simaba, Simarouba, Soulamea.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختچه ای و علفی یا درختی یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ انگل ناقص یا اتوتروف. انگل روی ریشه گیاهان میزبان. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، یا دارای برگ های متراکم انتهایی. مستقل یا بالارونده. آبزی یا خشکی زی یا شورزی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی یا غشایی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ پوششی یا غیرپوششی. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند دارای بریدگی های عمیق؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای هیداتودهای یا فاقد آنها. دارای روزنه هایی عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا آنیسوسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای و غده ای. تک یاخته ای و چندیاخته ای. دارای کرک های مختلط یا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. دارای سیستولیت ها یا فاقد آنها. مزوفیل حاوی بلور یا فاقد آن. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش یا فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پبنه ای یا فاقد آنها. گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها در اندازه های مینیاتوری، یا کوچک تا متوسط، یا بزرگ؛ بسیار نامنظم؛ وارونه یا غیروارونه؛ چرخه ای؛ جهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی.

 

میوه غیرگوشتی یا گوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. بذور آندوسپرمی؛ آندوسپرم روغنی. بذور در اندازه های بسیار کوچک یا کوچک؛ بالدار یا بی بال؛ فاقد آمیلوئید. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا تا منحنی. فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و C4 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی فنیل آلانین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها (3 جنس). دارای ورباسکوزیدها (14 جنس). دارای کورنوزیدها (4 جنس). دارای آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. فاقد فلاونول ها. فاقد الاژیک اسید (13 گونه، 9 جنس). عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=6 (یا بیشتر).

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

 

دارای 3000 گونه و حدود 280 جنس شامل

 

Acanthorrhinum , Achetaria, Adenosma, Agalinis, Agathelpis, Albraunia, Alectra,

Allocalyx , Alonsoa, Amalophyllon, Amphianthus, Amphiolanthus, Anarrhinum,

Anastrabe ,Angelonia, Antherothamnus, Anticharis, Antirrhinum, Aptosimum, Aragoa,

Artanema , Asarina, Auriolaria, Bacopa, Bampsia, Bartsia, Basistemon, Baumia,

Benjaminia , Besseya, Bowkeria, Brachystigma,Brandisia, Brookea, Bryodes,

Buchnera , Bungea, Buttonia, Bythophyton, Calceolaria, Camptoloma, Campylanthus,

Capraria , Castilleja, Celsia (= Verbascum), Centranthera, Centrantheropsis,

Chaenorhinum , Charadrophila, Cheilophyllum, Chelone, Chenopodiopsis,

Chionohebe , Chionophila, Clevelandia, Cochlidiosperma, Collinsia, Colpias,

Conobea , Cordylanthus, Craterostigma,Crepidorhopalon, Cromidon, Cycniopsis,

Cycnium , Cymbalaria, Cyrtandromoea, Dasistoma, Deinostema, Dermatobotrys,

Detzneria , Diascia, Diclis, Digitalis, Dintera, Diplacus, Dischisma, Dizygostemon,

Dodartia , Dopatrium, Elacholoma, Encopella, Epixiphium,

Eremogeton (or Myoporaceae), Erinus, Escobedia, Esterhazya, Euphrasia,

Faxonanthus (or Myoporaceae), Fonkia, Freylinia, Galvezia,Gambelia, Geochorda,

Gerardia , Gerardiina, Ghikaea, Glekia, Globulariopsis, Glossostigma, Glumicalyx,

Gosela , Graderia, Gratiola, Halleria, Harveya, Hebe, Hebenstretia, Hedbergia,

Hemianthus ,Hemiarrhena, Hemimeris, Hemiphragma, Hiernia, Holmgrenanthe,

Holzneria , Howelliella, Hydranthelium, Hydrotriche, Hygea (or Gesneriaceae),

Hyobanche , Ildefonsia, Isoplexis, Ixianthes,Jamesbrittenia,

Jerdonia (or Gesneriaceae), Jovellana, Kashmiria, Keckiella, Kickxia, Lafuentea,

Lagotis , Lamourouxia, Lancea, Legazpia, Leptorhabdos, Leucocarpus,

Leucophyllum (or Myoporaceae),Leucosalpa, Leucospora, Limnophila, Limosella,

Linaria , Lindenbergia, Lindernia, Lophospermum, Lyperia, Mabrya, Macranthera,

Maeviella , Magdalenaea, Manulea, Manuleopsis, Maurandella,Maurandya, Mazus,

Mecardonia , Melampyrum, Melanospermum, Melasma, Melosperma, Micranthemum,

Micrargeria , Micrargeriella, Microcarpaea, Microdon, Mimetanthe, Mimulicalyx,

Mimulus ,Misopates, Mohavea, Monochasma, Monopera, Monttea, Moscheovia,

Nemation , Nathaliella, Nemesia, Neogaerrhinum, Neopicrorhiza, Nothochelone,

Nothochilus , Nuttallanthus, Odicardis, Odontites, Oftia(or Myoporaceae),

Omphalotrix , Ophiocephalus, Oreosolen, Orthocarpus, Otacanthus, Ourisia,

Paederota , Paederotella, Parahebe, Parastriga, Parentucellia, Paulownia,

Pedicularis , Peliostomum,Pennelianthus, Penstemon, Peplidium, Ptheirospermum,

Phygelius , Phyllopodium, Physocalyx, Picria, Picrorhiza, Pierranthus, Polycarena,

Porodittia , Psammetes, Pseudobartsia, Pseudolysimachion,Pseudomelasma,

Pseudorontiuim , Pseudosopubia, Pseudostriga, Radamaea, Rehmannia,

Rhamphicarpa , Raphispermum, Rhinanthus, Rhodochiton, Rhynchocorys, Russelia,

Sairocarpus , Schistophragma,Achizosepala, Schizotorenia, Schlegelia, Schwalbea,

Schweinfurthia , Scolophyllum, Scoparia, Scrofella, Scrophularia, Selago, Seymeria,

Seymeriopsis , Shiuyinghua, Sibthorpia, Silviella, Siphonostegia,Sopubia, Spirostegia,

Stemodia , Stemodiopsis, Striga, Strigina, Strobilopsis, Sutera, Synthyris, Teedia,

Tetranema , Tetraselago, Tetraspidium, Tetraulacium, Thunbergianus, Tonella,

Torenia , Tozzia,Triaenophora, Trieena, Triphysaria, Trungboa, Tuerckheimocharis,

Uroskinnera , Vellosiella, Verbascum, Veronica, Veronicastrum, Walafrida, Wightia,

Wulfenia , Wulfeniopsis, Xizangia, Xilocalyx,Zaluzianska.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده تا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. فاقد گل های شهددار. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. دارای انواع مختلفی از کرک ها؛ غیرغده ای یا غده ای؛ تک یاخته ای یا چندیاخته ای. دارای کرک های مختلط یا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. مزوفیل حاوی سلول های روغنی هوایی کروی شکل یا فاقد آن؛ حاوی سلول های موسیلاژ یا فاقد آن؛ حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: فاقد منافذ ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه؛ بدون دسته های جدا یا بصورت دو یا تعداد بیشتری حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد آن.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل ها کوچک؛ منظم تا بسیار نامنظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای یا سه چرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی یا فاقد آن.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. بذور غیرآندوسپرمی. فاقد پریسپرم. بذور دارای آمیلوئید یا فاقد آن. دارای دو لپه ی پهن یا لوله ای. جنین خمیده یا منحنی.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و CAM . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها؛ سیانیدین، یا سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها؛ کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین، یا کوئرستین و مایریستین، یا کمفرول و کوئرستین و مایریستین. فاقد الاژیک اسید (6 گونه، 5 جنس). عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. ژاپن. استرالیا. X=10-16 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

 

دارای حدود 2000 گونه و حدود 140 جنس شامل

 

Alectryon , Allophylus, Allosanthus, Amesiodendron, Aporrhiza, Arfeuillea, Arytera,

Atalaya , Athyana, Averrhoidium, Beguea, Bizonula, Blighia, Blighiopsis, Blomia,

Bridgesia , Camptolepis, Cardiospermum, Castanospora, Chonopetalum, Chouxia,

Chytranthus , Conchopetalum, Cossinia, Cubilia, Cupania, Cupaniopsis, Deinbollia,

Delavaya , Diatenopteryx, Dictyoneura,Dilodendron, Dimocarpus, Diploglottis,

Diplokelepa , Diplopeltis, Distichostemon, Dodonaea, Doratoxylon, Elattostachys,

Eriocoelum , Erythrophysa, Euchorium, Euphorianthus, Eurycorymbus, Exothea,

Filicium , Ganophyllum, Glenniea, Gloeocarpus, Gongrodiscus, Gongrospermum,

Guindilia , Guioa, Handeliodendron, Haplocoelum, Harpullia, Hippobromus, Hornea,

Houssayanthus , Hypelate,Hypseloderma, Jagera, Koelreuteria, Laccodiscus,

Lecaniodiscus , Lepiderema, Lepidopetalum, Lepisanthes, Litchi, Llagunoa,

Lophostigma , Loxodiscus, Lychnodiscus, Macphersonia, Magonia, Majidea,Matayba,

Melicoccus , Mischocarpus, Molinaea, Neotina, Nephelium, Otonephelium, Pancovia,

Pappea , Paranephelium, Paullinia, Pavieasia, Pentascyphus, Phyllotrichum,

Placodiscus , Plagioscyphus,Podonephelium, Pometia, Porocystis, Pseudima,

Pseudopancovia , Pseudopteris, Radlkofera, Rhysotoechia, Sapindus, Sarcopteryx,

Sarcotoechia , Schleichera, Scyphonychium, Serjania, Sinoradlkofera,Sisyrolepis,

Smelophyllum , Stadmania, Stocksia, Storthocalyx, Synima, Talisia, Thinouia,

Thouinia , Thouinidium, Tina, Tinopsis, Toechima, Toulicia, Trigonachras,

Tripterodendron , Tristira, Tristiropsis,Tsingya, Ungnadia, Urvillea, Vouarana,

Xanthoceras , Xeropspermum, Zanha, Zollingeria.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متناوب تا متقابل، مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار؛ گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. دارای روزنه هایی روی هر دو سطح برگ یا محدود به یک سطح برگ؛ پاراسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای و غده ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. مزوفیل حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان استوانه ای شکل. فاقد منافذ ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل های نر و ماده بصورت مجزا روی گیاهان مختلف. گل ها در اندازه های مینیاتوری تا کوچک. فاقد هیپانتیوم آزاد.

 

میوه غیرگوشتی؛ شکوفا؛ کپسولی. کپسول ها دارای 2 تا 4 شکاف. بذور دارای آندوسپرم اندک یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. فاقد ساپونین ها / ساپوژنین ها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین، سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (2 جنس، 8 گونه). عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان و معتدله. عدم وجود در استرالیا و گینه نو. X=11, 12, 19 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

 

دارای 350 گونه و حدود سه جنس شامل

 

Salix , Populus, Chosenia.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. فاقد گل های شهددار. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دوسطح برگ. دارای کرک یا فاقد آن. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی. منافذ ترشحی حاوی روغن؛ شیزوژنی یا لیزیژنی. مزوفیل فاقد سلول های روغنی هوایی کروی شکل. حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش. آناتومی ساقه: دارای منافذ ترشحی؛ حاوی روغن. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها یک حفره ای یا سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا تا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی یا اپی فیلی. گل ها براکته ای؛ کوچک تا متوسط؛ معطر؛ منظم یا گاهی نامنظم؛ چرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای صفحه زیرتخمدانی.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ مجتمع تا غیرگوشتی. برچه میوه دهنده بصورت شکوفا یا ناشکوفا. میوه شفت یا سامار. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه یا لوله ای. جنین بدون انحنا تا خمیده یا منحنی. دارای چندجنینی.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی فنیل آلانین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای بربرین. دارای آنتراکوئینون ها (6 جنس). فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین، یا دارای سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین، یا دارای کمفرول و کوئرستین و مایریستین. فاقد الاژیک اسید (14 گونه، 13 جنس).

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر 9 است.

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

 

دارای 900 گونه و حدود 150 جنس شامل

 

Acmadenia , Acradenia, Acronychia, Adenandra, Adiscanthus, Aegle, Aeglopsis,

Afraegle , Agathosma, Almeidea, Amyris, Angostura, Apocaulon, Araliopsis,

Asterolasia ,Atalantia, Balfourodendron, Balsomocitrus, Barosma, Bergera,

Boenninghausenia , Boninia, Boronia, Bosistoa, Bouchardatia, Bouzetia, Brombya,

Burkillanthus , Calodendrum, Casimiroa, Choisya,Chorilaena, Citropsis, Citrus,

Clausena , Clymenia, Cneoridium, Coleonema, Comptonella, Correa, Crowea,

Cusparia , Decagonocarpus, Decatropis, Decazyx, Dictamnus, Dictyoloma, Diosma,

Diphasia ,Diphasiopsis, Diplolaena, Drummondita, Dutaillyea, Empleurum,

Eremocitrus , Eriostemon, Erythrochiton, Esenbeckia, Euchaetis, Euodia,

Euxylophora , Evodiella, Fagaria, Fagaropsis, Feronia, Feroniella,Fortunella,

Galipea , Geijera, Geleznowia, Glycosmis, Halfordia, Haplophyllum, Helietta, Hortia,

Ivodea , Kodalyodendron, Leionema, Leptothyrsa, Limnocitrus, Limonia, Lubaria,

Lunasia , Luvunga,Maclurodendron, Macrostylis, Medicosma, Megastigma, Melicope,

Merope , Merrillia, Metrodorea, Microcitrus, Microcybe, Micromelum,

Monanthocitrus , Monnieria, Muiriantha, Murraya, Myrtopsis,Naringi, Naudinia,

Nematolepis , Neobyrnesia, Neoraputia, Nycticalanthus, Oricia, Oriciopsis, Orixa,

Oxanthera , Pamburus, Paramignya, Peltostigma, Pentaceras, Phebalium,

Phellodendron , Philotheca,Phyllosma, Pilocarpus, Pitavia, Platydesma,

Pleiospermium , Plethadenia, Polyaster, Poncirus, Pseudiosma, Psilopeganum,

Ptelea , Raputia, Raputiarana, Rauia, Raulinosa, Ravenia, Raveniopsis,

Rhadinothamnus , Ruta, Rutaneblina, Sarcomelicope, Sargentia, Severinia,

Sheilanthera , Sigmatanthus, Skimmia, Spathelia, Spiranthera, Stauranthus, Swinglea,

Teclea , Tetractomia, Tetradium, Thamnosma,Ticorea, Toddalia, Toddaliopsis,

Tractocopevodia , Triphasia, Vepris, Wenzelia, Zanthoxylum, Zieria, Zieridium.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علوفه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی یا آبزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تا دندانه دار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ. دارای کرک های غیرغده ای؛ تک حفره ای یا چندحفره ای. دارای کرک های مختلط یا فاقد آنها. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آنها. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی یا فاقد منافذ ترشحی. مزوفیل حاوی بلور یا فاقد بلور. رگبرگ های کوچکتر دارای سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات. گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل ها کوچک یا متوسط؛ منظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای؛ گلپوش و پرچم‌ها غالباً بالائي، هر گل شامل ۴ تا ۵ کاسبرگ آزاد يا پيوسته، ۴ تا ۵ و به‌ندرت ۱۰ گلبرگ پيوسته، ۴ تا ۵ و به‌ندرت ۱۰ پرچم چسبيده به گلبرگ، به تعداد ۲ و يا بيشتر برچهٔ پيوسته، تخمک يک عدد يا بيشتر در هر خانه، تمکّن محورى. فاقد هیپانتیوم آزاد.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا یا شیزوکارپی. میوه های غیرشیزوکارپی بصورت کپسولی یا سته ای یا شفت. کپسول ها سپتی سید یا لوکولیسید یا سیرکومسیسیل. میوه دارای 30-1 بذر. بذور آندوسپرمی یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور بالدار یا بی بال. دارای دو لپه ی پهن. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و CAM . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی فنیل آلانین. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها (21 جنس). دارای آبورتین. دارای آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول و کوئرستین، یا کمفرول، یا کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (9 گونه، 9 جنس). دارای اورسولیک اسید. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=(6-)9/11(-17) .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

 

دارای 6000 گونه و حدود 600 جنس شامل

 

Acranthera, Acrobotrys, Acunaeanthus, Adinauclea, Agathisanthemum, Aidia,

Aidiopsis, Airosperma, Aitchisonia, Alberta, Aleisanthia, Alibertia, Allaeophania,

Alleizettella,Allenanthus, Alseis, Amaiouma, Amaracarpus, Amphiasma, Amphidasya,

Ancylanthos, Anomanthodia, Antherostele, Anthorrhiza, Anthospermum, Antirhea,

Aoranthe, Aphaenandra, Aphanocarpus,Appunettia, Appunia, Arctophyllum,

Argocoffeopsis, Argostemma, Asemnantha, Asperula, Astiella, Atractocarpus,

Atractogyne, Augusta, Aulacocalyx, Badusa, Balmea, Bataprine, Bathysa,

Batopedina,Belonophora, Benkara, Benzonia, Berghesia, Bertiera, Bikkia,

Blandibractea, Blepharidium, Bobea, Boholia, Borojoa, Bothriospora, Botryarrhena,

Bouvardia, Brachytome, Bradea, Brenania, Breonadia,Burchellia, Burttdavya,

Byrsophyllum, Caelospermum, Calanda, Callipeltis, Calochone, Calycophyllum,

Calycosia, Calycosiphonia, Canephora, Canthium, Capirona, Captaincookia,

Carpacoce, Carphalea,Carterella, Casasia, Catesbaea, Catunaregam, Cephaelis,

Cephalodendron, Ceratopyxis, Ceriscoides, Ceuthocarpus, Chaetostachydium,

Chalepophyllum, Chamaepentas, Chapelieria, Chassalia,Chazaliella, Chimarrhis,

Chiococca, Chione, Chlorochorion, Chomelia, Choulettia, Chytropsia, Cigarilla,

Cinchona, Cladoceras, Clarkella, Coccochondra, Coccocypselum, Coddia,

Coelopyrena, Coffea,Coleactina, Colletoecima, Commitheca, Condaminea,

Conostomium, Coprosma, Coptophyllum, Coptosapelta, Corynanthe,

Coryphothamnus, Cosmibuena, Cosmocalyx, Coursiana, Coussarea, Coutaportla,

Coutarea, Cowiea, Craterispermum, Cremaspora, Cremocarpon, Crobylanthe,

Crocyllis, Crossopteryx, Crucianella, Cruciata, Cruckshanksia, Crusea,

Cuatrecasasiodendron, Cubanola, Cuviera,Cyclophyllum, Damnacanthus, Danais,

Deccania, Declieuxia, Dendrosipanea, Dentella, Deppea, Diacrodon, Dialypetalum,

Dibrachyonostylus, Dichilanthe, Dictyandra, Didymaea, Didymochlamys,

Didymopogon, Didymosalpynx, Diodella, Diodia, Dioecrescis, Dioicodendron,

Diplospora, Discospermum, Diyaminauclea, Dolichodelphys, Dolicholobium,

Dolichometra, Dolicera, Duidania, Dunnia,Duperrea, Duroia, Durringtonia,

Ecpoma, Eizia, Elaeagia, Eleutheranthus, Emmenopterys, Emmeorhiza, Eosanthe,

Eriosemopsis, Erithalis, Ernodea, Etericius, Euclinia, Exallage, Exostema, Fadogia,

Fadogiella, Fagerlindia, Faramea, Ferdinandusa, Feretia, Fergusonia, Fernelia,

Flagenium, Flexanthera, Gaertnera, Gaillonia, Galiniera, Galium, Gallienia,

Galopina, Gamotopea, Gardenia,Gardeniopsis, Genipa, Gentingia, Geophila,

Gillespiea, Gleasonia, Glionnetia, Glossostipula, Gomphocalyx, Gonzalagunia,

Gouldia, Greenea, Greeniopsis, Guettarda, Gynochtodes, Gyrostipula,Habroneuron,

Haldina, Hallea, Hamelia, Hyataella, Hedstromia, Hedyotis, Hedythyrsus, Heinsenia,

Heinsia, Hekistocarpa, Heterophyllaea, Hillia, Himalrandia, Hindsia, Hintonia,

Hippotis, Hitoa,Hodgkinsonia, Hoffmannia, Holstianthus, Homollea, Homolliella,

Houstonia, Hutchinsonia, Hydnophytum, Hydrophylax, Hymenocnemis,

Hymenocoleus, Hymenodictyon, Hyperacanthus, Hypobathrum,Hyptianthera,

Ibetralia, Indopolysolenia, Isertia, Isidorea, Ixora, Jackiopsis, Janotia, Jaubertia,

Joosia, Jovetia, Kailarsenia, Kajewskiella, Keenania, Keetlia, Kelloggia,

Kerianthera, Khasiaclunea, Klossia,Knoxia, Kochummenia, Kohautia, Kraussia,

Kutchubaea, Ladenbergia, Lagynias, Lamprothamnus, Lasianthus, Lathraeocarpa,

Lecananthus, Lecanosperma, Lecariocalyx, Lelya, Lemyrea, Lepidostoma,Leptactina,

Leptodermis, Leptomischus, Leptoscela, Leptostigma, Lerchea, Leucocodon,

Leucolophus, Limnosipanea, Lindenia, Litosanthes, Lucinaea, Luculia, Lucya,

Ludekia, Macbrideina, Machaonia,Macrocnemum, Macrosphyra, Maguireocharis,

Maguireothamnus, Malanea, Manettia, Manostachya, Mantalania, Margaritopsis,

Maschalocorymbus, Maschalodesme, Massularia, Mastixiodendron,Mazaea,

Melanopsidium, Mericarpaea, Merumea, Metadina, Meyna, Micrasepalum,

Microphysa, Mitchella, Mitracarpus, Mitrasacmopsis, Mitriostigma, Molopanthera,

Monosalpinx, Montamans, Morelia,Morierina, Morinda, Morindopsis, Motleyia,

Mouretia, Multidentia, Mussaenda, Mussaendopsis, Mycetia, Myonima, Myrmecodia,

Mymeconauclea, Myrmephytum, Naletonia, Nargedia, Neanotis,Neblinathamnus,

Nematostylis, Nenax, Neobertiera, Neoblakea, Neobreonia, Neofranciella, Neohymen

opogon, Neolamarckia, Neolaugeria, Neopentanisia, Nernstia, Nertera, Nesohedyotis,

Neurocalyx,Nichallea, Nodocarpaea, Nonatelia, Normandia, Nostolachma,

Ochreinauclea, Octotropis, Oldenlandia, Oldenlandiopsis, Oligocodon, Omiltemia,

Opercularia, Ophiorrhiza, Ophriococcus, Oregandra,Oreopolus, Osa, Otiophora,

Otocalyx, Otomeria, Ottoschmidtia, Oxyanthus, Pachystigma, Pachystylus, Paederia,

Pagamea, Pagameopsis, Palicourea, Pamplethantha, Paracephaelis, Parachimarrhis,

Paracorynanthe, Paragenipa, Paraknoxia, Parapentas, Paratriaina, Pauridiantha,

Pausinystalia, Pavetta, Payera, Pelagodendron, Pentagonia, Pentaloncha,

Pentanisia, Pentanopsis, Pentas, Pentodon,Peponidium, Perakanthus, Perama,

Peratanthe, Peripeplus, Pertusadina, Petagomoa, Petitiocodon, Phellocalyx,

Phialanthus, Phitopis, Phuopsis, Phyllacanthus, Phyllis, Phyllocrater, Phyllomelia,

Phyllohydrax, Picardaea, Pimentelia, Pinariphyllon, Pinckneya, Pittoniotis,

Placocarpa, Placopoda, Plectronia, Plectoniella, Pleiocarpidia, Pleiocoryne,

Pleiocraterium, Plocama, Poecilocalyx,Pogonolobus, Pogonopus, Polysphaeria,

Polyura, Pomax, Porterandia, Portlandia, Posoqueria, Pouchetia, Praravinia,

Pravinaria, Preussiodora, Prismatomeris, Proscephaleium, Psathura, Pseudaidia,

Pseudogaillonia, Pseudogardenia, Pseudohamelia, Pseudomantalania,

Pseudomussaenda, Pseudonesohedyotis, Pseudopyxis, Pseudosabicea, Psilanthus,

Psychotria, Psydrax, Psyllocarpus, Pteridocalyx,Pterogaillonia, Pubistylus, Putoria,

Pygmaeothamnus, Pyragra, Pyrostria, Rachicallis, Ramosmania, Randia, Raritebe,

Readea, Remijia, Rennellia, Retiniphyllum, Rhadinopus, Raphidura, Rhipidantha,

Rhopalobrachium, Rhyssocarpus, Richardia, Riqueuria, Robynsia, Roigella,

Ronabea, Rondeletia, Rothmannia, Rubia, Rudgea, Rustia, Rutidea, Rytigynia,

Sabicea, Sacosperma, Saldinia, Salzmannia,Saprosma, Sarcopygme, Schachtia,

Schismatoclada, Schizenterospermum, Schizocalyx, Schizocolea, Schizomussaenda,

Schizostigma, Schmidtottia, Schradera, Schumanniophyton, Schwendenera,

Scolosanthus, Scyphiphora, Scyphochlamys, Scyphostachys, Sericanthe, Serissa,

Shaferocharis, Sherardia, Sherbournia, Siderobombyx, Siemensia, Simira, Sinoadina,

Sipanea, Sipaneopsis, Siphonandrium,Sommera, Spathichlamys, Spermacoce,

Spermadictyon, Sphinctanthus, Spiradiclis, Squamellaria, Stachyarrhena,

Stachyococcus, Staelia, Standleya, Steenisia, Stelechantha, Stephanococcus,

Stevensia,Steyermarkia, Stichianthus, Stilpnophyllum, Stipularia, Stomandra,

Streblosa, Streblosiopsis, Strempelia, Striolaria, Strumpfia, Stylosiphonia,

Suberanthus, Sukunia, Sulitia, Synaptantha, Syringantha,Tamilnadia, Tammsia,

Tapiphyllum, Terenna, Tarennoidea, Temnocalyx, Temnopteryx, Tennantia,

Thecorchus, Thogsennia, Thyridocalyx, Timonius, Tobagoa, Tocoyena, Tortuella,

Trailliaedoxa,Tresanthera, Triainolepis, Tricalysia, Trichostachys, Trigonopyren,

Trukia, Tsiangia, Uragoga, Urophyllum, Valantia, Vangueria, Vangueriella,

Vangueriopsis, Versteegia, Villaria, Virectaria, Warburgina,Warszewiczia,

Wendlandia, Wernhamia, Wiasemskya, Wittmackanthus, Xanthophytum, Xantonnea,

Xerococcus, Yutajea, Zuccarinia.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهان درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علوفه ای بصورت چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوششی یا غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند یا برگ مانند. حاشیه پهنک برگ دندانه دار یا یکپارچه. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. دارای هیداتودها یا فاقد آنها. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آنها. روزنه ها آنوموسیتیک. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای یا فاقد آن. گره ها سه حفره ای یا یک حفره ای یا پنج حفره ای یا چندحفره ای. فاقد آبکش داخلی. توسعه ی لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی. چوب محوری دارای آوندها.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافردیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهان هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها در اندازه های کوچک تا بزرگ؛ اغلب معطر؛ منظم؛ چرخه ای تا غیرچرخه ای ناقص؛ چهارچرخه ای تا پلی چرخه ای. نهنج گل غیربرجسته ی غیرتوخالی. هر گل داراى ۴ تا ۵ کاسبرگ، به‌ندرت ۹ عدد که به‌صورت آزاد يا پيوسته و گاهى همراه با کاسبرگ‌هاى فرعى ديده مى‌شوند. گلبرگ‌ها به تعداد صفر تا پنج عدد، به‌ندرت ۹ عدد، پرچم‌ها به تعداد زياد يا ۴ عدد، به‌ندرت کمتر، برچه يک عدد تا تعداد زيادى برچهٔ جدا و يا ۲ تا ۵ برچهٔ پيوسته، يک تخمک يا بيشتر، تمکّن محوري، حاشيه‌اى يا قاعده‌اى . دارای هیپانتیوم آزاد یا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن.

 

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ مجتمع یا غیرمجتمع. برچه میوه دهنده بصورت شکوفا یا ناشکوفا؛ فولیکولی یا فندقه ای یا شفت مانند یا دانه دار. میوه کپسولی یا سته ای یا شفت. شفت ها دارای هسته های جدا یا دارای یک هسته. بذور غیرآندوسپرمی یا آندوسپرمی. فاقد پریسپرم. بذور بالدار یا بی بال. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا یا خمیده.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. سیانوژنی ها حاوی فنیل آلانین یا لوسین. فاقد آلکالوئیدها یا دارای آنها. دارای آبورتین یا فاقد آن. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد ان. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین. دارای الاژیک اسید یا فاقد آنها. دارای اورسولیک اسید.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=7-9, 17 (یا بیشتر).

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

 

دارای حدود 2000 گونه و حدود 100 جنس شامل

 

Acaena , Adenostoma, Agrimonia, Alchemilla, Amelanchier, Aphanes, Aremonia, Aria,

Aruncus , Bencomia, Brachycaulos, Cerocarpus, Chaenomeles, Chamaebatia,

Chamaebatiaria , Chamaemeles, Chamaemespilus, Chamaerhodos, Cliffortia,

Coleogyne , Coluria, Cormus, Cotoneaster, Cowania, Crataegus, Cydonia, Dalibarda,

Dichotomanthes , Docynia, Docyniopsis,Dryas, Duchesnea, Eriobotrya, Eriolobus,

Exochorda , Fallugia, Filipendula, Fragaria, Geum, Gillenia, Hagenia,

Hesperomeles , Heteromeles, Holodiscus, Horkelia, Horkeliella, Ivesia, Kageneckia,

Kelseya , Kerria, Leucosidea, Lindleya, Luetkea, Lyonothamnus, Maddenia,

Malacomeles , Malus, Margyricarpus, Mespilus, Neillia, Neviusia, Nuttalia ,

Oemleria , Orthurus, Osteomeles, Pentactina,Peraphyllum, Petrophytum, Photinia,

Physocarpus , Polylepis, Potanina, Potentilla, Poterium, Prinsepia, Prunus,

Pseudocydonia , Purshia, Pyracantha, Pyrus, Rhaphiolepis, Rhodotypos, Rosa, Rubus,

Sanguisorba , Sarcopoterium, Sibbaldia, Sibiraea, Sorbaria, Sorbus, Spenceria,

Spiraea , Spiraeanthus, Stephanandra, Taihangia, Tetraglochin, Torminalis,

Vauquelinia , Waldsteinia, Xerospiraea.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: درختانی کوچک یا درختچه ای؛ آبدار. برگ ها متناوب تا متقابل؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای روزنه هایی عمدتاً محدود به یک سطح برگ؛ آنوموسیتیک. پهنک برگ فاقد منافذ ترشحی. مزوفیل حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: ساقه های جوان چهارگوش. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های آوندی جدا. دارای آبکش داخلی. توسعه ی لایه ی ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. هومواستیل.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها منظم؛ چرخه ای؛ پنج چرخه ای. دارای هیپانتیوم آزاد. کاسه گل آنها شامل 4 تا 8 قطعه گوشتدار و پیوسته به تخمدان است. جام گل آنها قرمز یا صورتی و مرکب از قطعات درشتی است که در آغاز حالت چین خورده دارند.ولی پس از شکفتن کامل، صاف می گردند تعداد پرچم های آنها زیاد و میوه آنها نیز نوعی سته مخصوص و محتوی دانه های سخت و محصور در یک بخش آبدار است اختلاف گیاهان این تیره با تیره مورد بیشتر در آنست که اولاً فاقد مجاری ترشحی شیزون و آبکش داخلی می باشند ثانیاً مادگی آنها دارای شکل خاص است و پس از رسیدن نوعی سته مخصوص بوجود می آورد . میوه گوشتی؛ ناشکوفا؛ سته ای. بذور غیرآندوسپرمی. جنین بخوبی توسعه یافته و روغنی. دارای دو لپه ی بزرگ. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . فاقد آیریدوئیدها. فاقد ساپونین ها / ساپوژنین ها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. فاقد فلاونول ها. دارای الاژیک اسید.

 

جغرافیا، سیتولوژی: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. جنوب شرق اروپا تا هیمالیا، سوکوترا. غرب و شمال اروپا و آسیا، مدیترانه، شرق و جنوب آسیا، شمال آمریکا و غرب هندوستان. X=8, 9 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Myrtales .

 

دارای 2 گونه و تنها یک جنس Punica .

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی؛ دارای شیره ی رنگی یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. چندساله یا یکساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. آبزی یا خشکی زی تا شورزی. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. دارای رگبرگ های کنگره دار تا دندانه دار یا یکپارچه.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا محوری. دارای هیداتودها. دارای روزنه هایی عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دوسطح برگ؛ آنوموسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای و غده ای؛ چندیاخته ای. پهنک برگ دارای منافذ ترشحی یا فاقد منافذ ترشحی. منافذ ترشحی حاوی رزین یا حاوی موسیلاژ؛ شیزوژنی یا لیزیژنی. مزوفیل فاقد بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش یا فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای منافذ ترشحی یا فاقد آن؛ حاوی رزین یا دارای موسیلاژ. دارای کامبیوم چوب پنبه ای یا فاقد آن. گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا یا بصورت یک یا دو یا تعداد بیشتری حلقه از دسته های آوندی یا بصورت دسته های پراکنده ی آوندی؛ مجاور هم. فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه، یا دارای لایه ضخیم شونده ی ثانویه ی توسعه یافته از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت؛ اغلب هترواستیل. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا بصورت مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها انتهایی یا جانبی. گل ها غیربراکته ای؛ کوچک یا متوسط؛ منظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای یا پنج چرخه ای؛ هر گل شامل ۴ تا ۹ و اغلب ۵ کاسبرگ پيوسته، ۴ تا ۹ و ۵ گلبرگ پيوسته و به‌ندرت بدون گلبرگ، ۵ تا ۹ پرچم، ۵ برچهٔ پيوسته با کلاله‌هاى ميخى شکل و مشخص، تعداد زيادى تخمک با تمکن مرکزى . فاقد هیپانتیوم آزاد.

 

میوه غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا کپسول-ناشکوفا. میوه دارای (1-)2 تا 100 بذر. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور دارای آمیلوئید. دارای یک یا دو لپه ی نیمه استوانه ای. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 . غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین، یا سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین و مایریستین. دارای الاژیک اسید یا فاقد آن. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=5, 8-15, 17, 19, 22 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

 

دارای 1000 گونه و 20 جنس شامل

 

Anagallis , Androsace, Ardisiandra, Bryocarpum, Cortusa, Cyclamen, Dionysia,

Dodecatheon , Glaux, Hottonia, Kaufmannia, Lysimachia, Omphalogramma,

Pelletiera , Pomatosace,Primula, Samolus, Soldanella, Stimpsonia, Trientalis.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی درختچه ای یا علفی؛ آبدار یا غیرآبدار. خشکی زی. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ گوشتی یا علفی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. دارای روزنه هایی روی هر دو سطح برگ یا محدود به یک سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. دارای کرک. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. پهنک برگ دارای سلول های موسیلاژ. مزوفیل حاوی سلول های موسیلاژ؛ حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه بصورت یک حلقه از دسته های آوندی یا در یک استوانه، بدون دسته های جدا؛ مجاور هم. دارای آبکش داخلی با فاقد آن. فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه یا دارای لایه ی ضخیم شونده ثانویه ی توسعه یافته از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل ها براکته ای؛ کوچک یا متوسط؛ منظم تا گاهی نامنظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای؛ شامل ۲ يا به‌ندرت ۳ کاسبرگ جدا يا پيوسته، ۳ تا ۱۲ و معمولاً ۴ تا ۶ گلبرگ جدا يا پيوسته، ۳ تا تعداد بيشترى پرچم، ۲ تا ۳ برچه به‌هم پيوسته، يک تخمک و يا به تعداد بيشتر، با تمکن قاعده‌اى يا مرکزى آزاد . دارای هیپانتیوم آزاد تا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری.

 

میوه غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا کپسول-ناشکوفا. بذور غیرآندوسپرمی. دارای پریسپرم. بذور دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو (تا 4) لپه. جنین خمیده.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C4 و CAM . غیرسیانوژنی. فاقد آلکالوئیدها یا دارای آنها. فاقد آیریدوئیدها. دارای بتاآلانین ها یا فاقد آنها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد ؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کمفرول. فاقد الاژیک اسید (2 جنس، 2 گونه).

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=4-42 (یا بیشتر).

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

 

دارای 580 گونه و حدود 20 جنس شامل

 

Amphipetalum , Anacampseros, Baitaria, Calandrinia, Calyptridium, Calyptrotheca,

Ceraria , Cistanthe, Claytonia, Grahamia, Lenzia, Lewisia, Montia, Portulaca,

Rumicastrum , Schreiteria, Silvaea, Talinella, Talinopsis, Talinum.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار. دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها اغلب متصل به يک غلاف به نام اُکرا (Ochrea) . وجود اين غلاف از اختصاصات گياهان اين تيره است . حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو یا محوری. دارای اپیدرم موسیلاژدار یا فاقد آن. روزنه ها عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا پاراسیتیک. دارای انواع متعددی از کرک ها؛ غیرغده ای و غده ای؛ تک یاخته ای و چندیاخته ای. دارای زیرپوست محوری یا فاقد آن. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره ها پنج حفره ای تا چندحفره ای یا سه حفره ای. بافت های آوندی اولیه در ابتدا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی، یا در یک استوانه، بدون دسته های جدا. فاقد آبکش داخلی. فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه، یا دارای لایه ی ضخیم شونده ثانویه ی توسعه یافته از یک حلقه کامبیوم عادی یا غیرعادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین های گرزن. گل آذین ها انتهایی. گل ها جانبی. گل ها کوچک؛ منظم؛ چرخه ای تا غیرچرخه ای ناقص. گلپوش و پرچم معمولاً پائيني، گلپوش ۳ تا ۶ عدد، پرچم‌ها ۳ تا ۹ عدد، مادگى داراى ۲ تا ۴ برچهٔ به‌هم پيوسته ولى اغلب داراى سه برچهٔ پيوسته، تخمک يک عدد، تمکّن قاعده‌اى. دارای هیپانتیوم آزاد یا فاقد آن. دارای زیرپوست محوری.

 

میوه غیرگوشتی؛ ناشکوفا؛ خشک یا شبه-فندقه، دارای یک بذر. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. دارای پریسپرم تا فاقد آن. دارای نشاسته. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا تا خمیده.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و C4 . غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای آنتراکوئینون ها. دارای پلی استات. فاقد آبورتین. فاقد آیریدوئیدها. فاقد بتاآلانین ها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. دارای پروآنتوسیانیدین ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود پروآنتوسیانیدین ها دارای سیانیدین، یا دلفینیدین، یا سیانیدین و دلفینیدین. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین، یا کمفرول و کوئرستین و مایریستین. فاقد الاژیک اسید (8 گونه، 4 جنس). عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان یا معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. همه جازی بجز آفریقا، نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی، غرب هندوستان و جنوب شرقی آسیا بجز گینه نو. X=7-13 .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

 

دارای حدود 800 گونه و حدود 45 جنس شامل

 

Afrobrunnichia , Antigonon, Aristocapsa, Atraphaxis, Brunnichia, Calligonum,

Centrostegia , Chorizanthe, Coccoloba, Dedeckera, Dodecahema, Emex, Eriogonum,

Fagopyrum , Fallopia, Gilmania, Goodmania, Gymnopodium, Harfordia, Hollisteria,

Knorringia , Koenigia, Lastarriaea, Leptogonum, Muconea, Muehlenbeckia,

Nemacaulis , Neomillspaughia, Oxygonum,Oxyria, Oxytheca, Parapteropyrum,

Persicaria , Podopterus, Polygonella, Polygonum, Pteropyrum, Pterostegia, Rheum,

Rumex , Ruprechtia, Stenogonum, Symmeria, Systenotheca, Triplaris.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی یا درختچه ای. خشکی زی تا شورزی. برگ ها متقابل؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای هیداتودها یا فاقد آنها. دارای روزنه هایی عمدتاً محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ آنوموسیتیک. دارای کرک؛ غیرغده ای و غده ای؛ چندیاخته ای. مزوفیل حاوی بلور. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای. بافت های آوندی اولیه مجاور هم. توسعه ی لایه ی ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین ها. گل آذین ها جانبی. گل ها براکته ای؛ بسیار نامنظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. دارای زیرپوست محوری. گل های آنها نر – ماده نامنظم مجتمع به صورت خوشه های انتهایی و یا واقع در محور ساقه و یا در کناره برگهاست. کاسه گل آنها از 5 کاسبرگ نامساوی و جام گل از دو لوب مشخص تشکیل می یابد . چهار پرچم دی دینام و یک پرچم غیر زایا (استامینود) دارند. مادگی آنها مرکب از 2 تا 4 برچه است که مجموعاً تخمدانی 2 تا 4 خانه و محتوی یک یا تعداد زیادی تخمک بوجود می آورند

.

میوه غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا خشک. کپسول ها لوکولیسید. بذور دارای آندوسپرم اندک یا غیرآندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور دارای آمیلوئید. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: غیرسیانوژنی. دارای ورباسکوزیدها (2 جنس). دارای آیریدوئیدها. فاقد ساپونین ها / ساپوژنین ها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. فاقد الاژیک اسید. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. آفریقا، ماداگاسکار، هندوستان، جنوب شرقی آسیا، مالزی، استرالیا.

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

 

دارای 50 گونه و 13 جنس شامل

 

Ceratotheca , Dicerocaryum, Harpagophytum, Holubia, Josephinia, Linariopsis,

Pedaliodiscus , Pedalium, Pterodiscus, Rogeria, Sesamothamnus, Sesamum,

Uncarina .

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

فرم کلی تیره: گیاهانی علفی یا درختچه ای؛ آبدار یا غیرآبدار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ خطی یا نیزه ای یا یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

 

آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص یا دورو. دارای هیداتودها یا فاقد آنها. روزنه ها محدود به یک سطح برگ یا روی هر دو سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا تتراسیتیک یا دیاسیتیک یا سیکلوسیتیک. دارای کرک های غیرغده ای، یا غیرغده ای یا غده ای. رگبرگ های کوچکتر دارای سلول های انتقال دهنده آبکش.

 

آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای یا فاقد آنها. گره ها یک حفره ای یا سه حفره ای یا چندحفره ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا، یا بصورت یک حلقه از دسته های آوندی. فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه، یا توسعه یافته از یک حلقه کامبیوم عادی.

 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه ی ماده، یا یکپایه. گرده افشانی توسط باد، یا توسط باد و حشرات.

 

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های سنبله. گل آذین ها انتهایی. گل ها کوچک؛ منظم؛ چرخه ای؛ چهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. فاقد صفحه زیرتخمدانی. کاسبرگ ها تحتانى به تعداد ۴ عدد و به‌صورت آزاد يا پيوسته، گلبرگ ها، پرچم ها دورى يا گل تحتانى و شامل ۳ تا ۴ گلبرگ پيوسته، ۴ پرچم، تخمدان ۱ تا ۴ خانه اى با تعداد کمى تخمک هستند

.

میوه غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا خشک. کپسول ها سیرکومسیسیل. بذور دارای آندوسپرم فراوان. دارای دو لپه. جنین بدون انحنا یا خمیده.

 

فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و CAM . غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. دارای ورباسکوزیدها. فاقد آبورتین. دارای آیریدوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. فاقد الاژیک اسید. دارای اورسولیک اسید. عدم تجمع آلومینیوم.

 

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=4-12(+) .

 

طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

 

دارای 270 گونه و 3 جنس شامل

 

Bougueria , Littorella, Plantago.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...