رفتن به مطلب

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی


spow

ارسال های توصیه شده

 

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی

 

کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی نوشته دکتر محمد مهدی پرهیزگار و علی اکبر آقاجانی افروزی در 12 فصل و 470 صفحه یکی از کاملترین و ساده ترین کتاب های در دسترس برای دانشجویان علوم انسانی و علاقمندان به مباحث مرتبط با روش تحقیق می باشد که می تواند تمامی نیازهای شما را در زمینه سرفصل های مرتبط با روش تحقیق براورده سازد.

پوشش کامل مطالب و سرفصل ها در عین سادگی مطالب و جامعیت اموزش همراه با دقیق شدن در جزئیات از ویژگی های این کتاب می باشد.

همانگونه که در فهرست ارائه شده مشاهده می فرمایید با مطالعه و دقت در مطالب کتاب می توانید دوره کاملی در زمینه روش تحقیق ، پروپوزال نویسی ، پایان نامه نویسی ، تهیه و سازماندهی پرسشنامه و پرسشنامه نویسی را طی نمایید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی برای دانشجویان روانشناسی ، جامعه شناسی ، مهندسی صنایع اقتصاد و کلیه گرایش های مدیریت کاربردی و مفید می باشد.

فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول: كليات و مفاهيم

اهداف رفتاري فصل

تعريف علم

اهداف و ضرورت علم

منابع و راه هاي كسب علم

تجربه

مرجع مطلع

اعتقاد راسخ نسبت به چيزها

كشف و شهود

روش علمي

مفاهيم و واژه هاي كاربردي در تحقيق

علم

روش هاي شناخت

تعريف

نظريه

تبيين

پي شبيني

متغير

تحقيق

تحقيق علمي و ويژگي هاي آن

هدفمندي

دقت عمل

آزمون پذيري

تكرارپذيري

دقيق بودن و قابليت اعتماد

عيني بودن

تعمي م پذيري

محدودگرايي

روش شناسي و روش كار

پارادايم و پاراداي مهاي روش تحقيق

پارادايم

پارادايم هاي روش تحقيق

پرسش هاي فصل

فصل دوم: ساختار طرح تحقيق

اهداف رفتاري فصل

تدوين طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان تحقيق

بررسي پيشينه تحقيق

نگارش بيان مسئله

ارائه مدل تحقيق

تنظيم گزار ههاي تحقيق

مشخص نمودن ابزار گردآوري داده

تعيين جامعه و نمونه تحقيق

مشخص نمودن روش شناسي تحقيق

گردآوري و تحليل داده ها

كاربردها و دلايل انجام طرح

تعيين بودجه مالي و دوره زماني طرح

فهرست منابع

پرسش هاي فصل

فصل سوم: انتخاب موضوع تحقيق

اهداف رفتاري فصل

اهميت انتخاب موضوع

موضوع تحقيق و ويژگي هاي آن

چگونگي انتخاب موضوع با بررسي ادبيات

منابع انتخاب موضوع

كتاب ها

نشريات دوره اي

رساله ها وتحقيقات در حال انجام

انتشارات دولتي و آمارهاي رسمي

كتب مرجع، راهنماهاي كتاب شناسي خاص و كلي

استفاده از اينترنت

بررسي اولويت هاي پژوهشي سازمان ها و شركت ها

نمونه هايي از عناوين پژوهشي

پرسش هاي فصل

فصل چهارم: بررسي پيشينه تحقيق

اهداف رفتاري فصل

اهميت بررسي پيشينه

دلايل بررسي پيشينه تحقيق

منابع اطلاعاتي براي بررسي پيشينه ي تحقيق

چگونگي يادداشت برداري مطالب

محتويات هر پيشينه

نمونه اي از شرح يك پيشينه ي پژوهش

تنظيم پيشينه تحقيق در قالب چارچوب نظري

پرسش هاي فصل

فصل پنجم: تدوين بيان مسأله

اهداف رفتاري فصل

تعريف مسأله

ضرورت تدوين بيان مسأله

ويژگي هاي مسأله پژوهش

چگونگي انتخاب مسأله پژوهش

ملاك هاي انتخاب و ارزيابي مسأله تحقيق

فعالي تهاي لازم براي بيان مسأله

تعيين حوزه هاي كلي و تخصصي تحقيق

متداول ترين عوامل ايجادكننده مسائل تحقيقاتي در مديريت

پرسش هاي فصل

فصل ششم: تعيين مدل و متغيرهاي تحقيق

اهداف رفتاري فصل

تعريف مدل و نقش آن

انواع مدل

توصي فهاي انتزاعي

مترادف نظريه

مدل هاي مفهومي

مدل هاي نظري

تشبيه به مكانيسم ها

بازنمودهاي نموداري

مدل هاي تحليلي

مدل هاي علّي

بازنمودهاي رياضياتي

تعريف متغير

ويژگي هاي متغير

تمايز ميان مفهوم، سازه و متغير

طبقه بندي متغيرها

طبقه بندي متغيرها از نظر اندازه گيري

انواع متغير براساس نقش آن در فرآيند تحقيق

تعريف متغيرها

پرسش هاي فصل

فصل هفتم: بيان گزاره هاي تحقيق

اهداف رفتاري فصل

كليات گزاره تحقيق

ملاحظات اوليه در تدوين گزاره ها

مشخص نمودن نوع بررسي

ميزان دخالت محقق در پژوهش

مكان بررسي

واحد تجزيه و تحليل

افق زماني

تدوين فرضيه

ماهيت فرضيه

ملاك ها و ويژگي هاي فرضيه

منابع فرضيه

اصول فرضيه سازي

اصل صراحت

اصل فراغت از ارزش

اصل دقّت

اصل پژوهش پذيري

مراحل فرضيه سازي

انواع فرضيه ها

فرضيه آماري

فرضيه پژوهشي

فرضيه هاي اصلي و فرعي

قاعده اي جديد براي تبديل فرضيه پژوهشي به فرضيه آماري

نمونه عيني تدوين گزار هها

اهداف تحقيق

سؤالات تحقيق

سؤال اصلي

سؤالات فرعي

پرسش هاي فصل

فصل هشتم: تعيين ابزار اندازه گيري تحقيق

اهداف رفتاري فصل

اندازه گيري

ابزار اندازه گيري در تحقيق

پرسشنامه

اجزاء اصلي پرسشنامه

اصول كلي تنظيم پرسشنامه

نكات كليدي در طراحي پرسشنامه

ترتيب ارائه سؤال ها

اجراي مقدماتي پرسشنامه

مزايا و معايب پرسشنامه

مصاحبه

انواع مصاحبه

مقايسه مصاحبه و پرسشنامه

مزايا و معايب مصاحبه

مشاهده

تعريف و انتخاب واحد مورد مشاهده

سيستم و ابزار مشاهده

مزايا و معايب مشاهده

استفاده از اسناد و مدارك

منابع دست اول يا دوم

نقد و بررسي اطلاعات

تفسير داده هاي گردآوري شده

روايي و پايايي ابزارها

انواع روايي

تعريف اعتبار دروني و بيروني

عوامل مؤثر بر اعتبار دروني

عوامل مؤثر بر اعتبار بيروني

انواع پايايي

درستي و برازش سنجه ها

مقياس هاي اندازه گيري

پرسش هاي فصل

فصل نهم: جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

اهداف رفتاري فصل

جامعه و نمونه

جامعه

نمونه

اهميت و دلايل نمونه برداري

اصلاحات و مفاهيم نمونه برداري

دقت و اطمينان در تعيين حجم نمونه

دقت

اطمينان

محدودي تهاي نمونه برداري

روش هاي نمونه گيري

نمونه گيري تصادفي

نمونه گيري تصادفي ساده

نمونه گيري تصادفي سيستماتيك

نمونه گيري تصادفي طبقه اي

نمونه گيري تصادفي خوشه اي

نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي

ساير روشهاي نمونه گيري تصادفي

نمونه گيري غيرتصادفي

نمونه گيري غيرتصادفي ساده

نمونه گيري غيرتصادفي سهميه اي

نمونه گيري گلوله برفي

نمونه گيري غيرتصادفي هدفمند يا قضاوتي

برآورد اندازه نمونه

پرسش هاي فصل

فصل دهم: انتخاب روش تحقيق

اهداف رفتاري فصل

ديدگا ههاي مختلف در تقسي مبندي روش تحقيق

انواع تحقيق از نظر فايده و غايت

انواع تحقيق از نظر اجرا

انواع تحقيق از نظر اعتبار علمي

انواع تحقيق از نظر هدف تحقيق

انواع تحقيق از نظر دخالت زمان در تغيير متغيرها

انواع تحقيق از نظر نوع رابطه بين متغيرها

انواع تحقيق از نظر زمان وقوع

انواع ديگر از دسته بندي تحقيق

دسته بندي برحسب نحوه گردآوري داده ها

تحقيق توصيفي

تحقيق پيمايشي

اقدام پژوهي

مطالعه موردي

روش تحقيق همبستگي

روش تحقيق پس رويدادي

تحقيق آزمايشي

انواع روش تحقيق از ديدگاه غايت

انواع تحقيق از نظر رويكرد

روش تئوري مفهوم سازي بنيادي

پرسش هاي فصل

فصل يازدهم: تجزيه و تحليل داده ها

اهداف رفتاري فصل

آماده سازي داده ها براي تحليل

ويرايش و تنظيم داده ها

كار با پاسخ هاي سفيد

كدگذاري

فهرست بندي متغيرها

مرتب سازي و طبقه بندي داده ها

كليدگذاري و وارد نمودن داده ها به نرم افزار

نرم افزارهاي تحليلي رايج در مديريت

اس پي اس اس SPSS

ليزرل

آشنايي با نرم افزار مطلب

نرم افزار اس پلاس

نام نرم افزار ميني

سس

آزمو نهاي آماري

مفاهيم اوليه در تجزيه و تحليل داده ها

داده هاي پيوسته و داده هاي گسسته

آمار پارامتريك و ناپارامتريك

آمار توصيفي و آمار استنباطي

آمار ههاي توصيفي

ترسيم نمودار و جداول توزيع فراواني

شاخص هاي مركزي

شاخص هاي پراكندگي

آمار استنباطي

آزمو نهاي ناپارامتريك

آزمو نهاي پارامتريك

پرسش هاي فصل

فصل دوازدهم: نگارش گزارش تحقيق

اهداف رفتاري فصل

كليات و ساختار گزارش تحقيق

تشريح بخش هاي گزارش تحقيق

بخش اول: پيشگفتار

صفحه عناوين

تقديم به/ تقدير و تشكر

فهرست محتويات، جداول و نمودارها

چكيده تحقيق

متن اصلي گزارش

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسأله

مدل(الگوي) مفهومي تحقيق

هدف هاي تحقيق

سؤالات يا فرضيات تحقيق

قلمرو تحقيق

تعريف واژه ها

جمع بندي فصل

فصل دوم: ادبيات تحقيق

ادبيات موضوعي مربوط

بررسي پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

متغيرهاي تحقيق

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه و نمونه گيري

ابزار گردآوري اطلاعات

روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

آمارتوصيفي

آماراستنباطي داده ها

فصل پنجم: نتيج هگيري و ارائه پيشنهادات

مرورمختصر بر هدف...

نتيج هگيري و يافته ها

محدودي تهاي تحقيق

بحث و مقايسه

پيشنهادات و كاربردهاي مديريتي

ارائه پيشنهادات براي تحقيقات آينده

بخش سوم: فهرست منابع و ضمائم

فهرست منابع

پيوست هاي گزارش

تدوين گزارش يافته هاي تحقيق به صورت مقاله ي علمي -پژوهشي

پرسش هاي فصل

فهرست منابع و ماخذ

 

برای دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی به لینک زیر مراجعه فرمایید :


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

پسورد : www.noandishaan.com

 

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...
چرا فايل كتاب روشهي شناسايي تحقيق پيشرفته در مديريت بارويكرد كاربردي فابل دانلود نيست

 

از لینک داده شده انتهای پست قابل دانلوده و مشکلی نداره :ws38:

لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...