رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

دانلود جزوه امار

 

جزوه امار دکتر بریم نژاد دانشیار دانشگاه کرج در بیش از 320 صفحه

 

آمار مقدماتی و پیشرفته

 

آمار چیست؟

آمار به عنوان يك موضوع علمي، امروزه شامل مفاهيم و روش‌هائي است كه در تمام پژوهش‌هايي كه مستلزم جمع‌آوري داده‌ها به وسيلة يك فرآيند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتيجه‌گيري به وسيلة تجزيه و تحليل اين داده‌ها هستند، اهميت بسيار دارند.

آمار هنر و علم جمع‌آوري، تعبير و تجزيه و تحليل داده‌ها و استخراج تعميم‌هاي منطقي در مورد پديده‌هاي تحت بررسي است.

معادل كلمة آمار در زبان انگليسي Statistics است كه از لحاظ تاريخي، از كلمة لاتين status مشتق شده و يكي از معاني كلمة اخير، دولت است.

در طول چندين دهه، آمار فقط با بيان اطلاعات و مقادير عددي دربارة اقتصاد، جمعيت شناسي و اوضاع سياسي حاكم در يك كشور، سر و كار داشت.

حتي امروز، ‌بسياري از نشريات و گزارشهاي دولتي كه توده‌اي از آمار و ارقام را در بر‌دارند و تحت عناويني از قبيل « آمار توليد مزارع» و «آمار كارگران» منتشر مي‌شوند، معني اولية كلمة آمار را در ذهن زنده مي‌كنند. اكثر افراد معمولي هنوز اين تصور غلط را دربارة آمار دارند كه آن را منحصر به ستون‌هاي عددي سرگيجه‌آور و گاهي يك سري شكل‌هاي مبهوت‌كننده مي‌دانند.

بنابراين، يادآوري اين نكته ضروري است كه نظريه و روش‌هاي جديد آماري، از حد ساختن جدول‌هاي اعداد و نمودارها بسيار فراتر رفته‌اند. نمايش‌هاي عددي به صورت جنبه‌اي فرعي از آمار درآمده‌اند.

 

فهرست مطالب جزوه امار مقدماتی و پیشرفته دکتر بریم نژاد به شرح زیر است:

 

شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات , مشخص کردن روشن واحدهای اندازه‌گیری , انواع داده‌ها ,داده‌های قیاسی , داده‌های ترتیبی, داده‌های دودویی, داده‌های سنجشی ,داده‌های سنجشی گسسته, داده‌های سنجشی پیوسته ,داده‌های معیاری پیوسته ,آمار توصیفی ,معیارهای مکانی ,میانگین , محاسبه میانگین نمونه,میانه, مد , متقارن و یک نمایی ,متقارن و دونمایی, چوله به راست,چوله به چپ ,انتخاب معیار مناسب مکانی, آمارهای توصیفی, معیارهای تغییرپذیری ,دامنه ,دامنه بین چارکی , واریانس, انحراف معیار, واریانس یا انحراف معیار چیست؟, ضریب تغییر,شکل توزیع داده‌ها, انتخاب معیار مناسب تغییرپذیری, احتمال, حادثه, مثال‌ها از حادثه پوچ, مثال‌های از حادثه‌های قطعی,سه راه برای تعیین احتمالات,توزیع نرمال,هیستوگرام درصد,کاهش اندازه فاصله ,توابع پیوسته چگالی احتمال ,نوع ویژه‌ای از تابع چگالی احتمال پیوسته p.d.f,خصوصیات توزیع نرمال,استاندارد کردن ,استفاده از جدول z,آزمون فرضیه, فواصل اطمینان,تصمیم‌گیری,شناسایی فرضیه‌ها,خطاهای قضاوت,خطاها در آزمون فرضیه,انواع خطا,استفاده از p-value برای تصمیم‌‌گیری,آزمون فرضیه برای میانگین یک جمعیت, مقادیر p, تحلیل روابط بین متغیرها,جدول توافقی ,ضرایب همبستگی مرتبط با متغیرهای اسمی,شرایط استفاده از آزمون کای‌اسکوئر, ضریب همبستگی چوپروف (T),ضریب همبستگی فی phi,ضریب همبستگی توافق پیرسون Pearson s coefficient contingency,ضریب کرامر,ضرائب همبستگی مرتبط با متغیرهای ترتیبی,ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال kendall s rank correlation coefficient,ضریب گاما Gamma coefficient,ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن Spearman Rank Correlation Coefficient,ضریب همبستگی مرتبط با متغیرهای فاصله‌ای یا نسبی,ضریب همبستگی پیرسون Pearson Correlation Coefficient,انتخاب آزمون مناسب برای مقایسۀ میانگین‌ها,آزمونهای پارامتری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پیش‌فرضهای آزمونهای پارامتری,آزمون F (تحلیل واریانس ANOVA),آزمونهای غیرپارامتری,انتخاب آزمون غیرپارامتری مناسب,آزمون مک نمار, آزمون ویلکاکسون Wilcoxon Test ,آزمون فریدمن Fridman Test ,آزمون کوکران,آزمون من - ویتنی Mann – Whitney Test,آزمون کولموگروف - اسمیرنف Kolmogrov – Smirnov Test,آزمون کروسکال - والیس Kruskal – Wallis Test,آزمون میانه: Median test,طبقه‌بندی روش‌های تحلیل چندمتغیره,مناسب‌ترین تکنیک تجزیه و تحلیل چند متغیره ,رگرسیون,جمع‌آوری داده‌ها,کاربرد رگرسیون,نقش کامپیوتر,رگرسیون و مدل سازی,تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی ,تحلیل رگرسیون,تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطۀ علیت,تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون,رگرسیون خطی و غیرخطی,جزء استوکاستیک (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه,اهميت جزء اخلال استوکاستیک و تعبیر آن,تخمین مدل رگرسیون دو متغیره,نمودار پراکندگی, قاعدۀ کلی حداقل مربعات,روش حداقل مربعات,فرضیات اساس روش حداقل مربعات,کوواریانس صفر ,مدل رگرسیون ,عدم وجود خطای تصریح یا تورش,پراکندگی منحنی فیلیپس,منحنی فیلیپس,خصوصیات تخمین‌زننده‌های حداقل مربعات: قضیۀ گوس- مارکف,قضیۀ گوس- مارکف ,ضرائب تعیین r2 (معیار خوبی برازش) و ضریب همبستگی r2,الگوهای همبستگی,ضریب تعیین,کوشش برای حداکثرکردن R2 ,مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک,توزیع احتمالی اجزاء اخلال ui,فرض نرمال بودن,خصوصیت تخمین‌زننده‌های OLS تحت فرض نرمال بودن ,رگرسیون دومتغیره: تخمین فاصله‌ای و آزمون فرضیه,فاصله اطمینان,آزمون فرضیه و انتخاب سطح معنی‌داری,نقض فروض مدل کلاسیک ,با این فروض دیدیم که تخمین‌زنهای حداقل مربعات معمولی (OLS) ضرائب رگرسیون، بهترین تخمین‌زنهای بدون تورش خطی BLUE می‌باشند,همخطی Multicollinearity,نتایج عملی هم‌خطی,کشف هم‌خطی,رفع مشکل هم‌خطی,ناهمسانی واریانس Heteroscedasticity ,نتایج کاربرد روش OLS در شرایط وجود ناهمسانی واریانس ,کشف ناهمسانی واریانس,خودهمبستگ,تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی,تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی,فروض زیربنایی آزمون D
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
W,تصریح مدل,خصوصیات یک مدل خوب,انواع خطای تصریح,نتایج خطای تصریح,آزمونهای کشف خطای تصریح, استفاده از باقیمانده‌ها (ملاحظه گرافیک این باقیمانده‌ها),رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی, رگرسیون بر روی یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی با بیش از دو طبقه , رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی , مدل‌های معادلات همزمان, تحلیل مسیر,خاستگاه تحلیل مسیر, تجزیه همبستگی, انواع مدل‌های مسیری, نمودار مسیر درونداد در مطالعه رضایت شغلی,مدل غیربازگشتی,روش 2SLS یا روش حداقل مربعات دومرحله‌ای ,تحلیل عاملی,Factor Analysis,تعریف ماتریس همبستگی,فایده تحلیل عاملی,تحلیل عاملی اکتشافی,تحلیل عاملی تأییدی,اشکالات وارده بر تحلیل عاملی

 

برای دانلود جزوه آمار مقدماتی و پیشرفته دکتر بریم نژاد به لینک زیر مراجعه فرمایید :

 

دانلود کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

پسورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...