رفتن به مطلب

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها


ارسال های توصیه شده

بازدید: 1124

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

الكتروفورز

وسيله اي است كه براي جداسازي اجزاي تشکیل دهندة پروتئين وتعيين مقدار آنها براساس جريان الكتريكي مورد استفاده قرار ميگيرد.

سانتريفوژ

دستگاهي است كه به وسيلة نيروي چرخشي دوراني الكتروموتور وبراساس استفاده از نيروي گريز ازمركز باعث ته نشين شدن موادمختلف يك مخلوطی از محلول آزمايشگاهي براساس اختلاف جرمشان ميشود.

اولتراسانتريفوژ

نوعي از سانتريفوژ با سرعت بسياربالا ميباشد كه براي تفكيك موادتشكيل دهندة سلولي كاربرد دارندو همگي داراي يخچال و سيستم خلاء ميباشند.

اتوكلاو

دستگاهي است كه براي استريل نمودن تجهيزات آزمايشگاهي،وسايل پزشکی وابزارهاي استفاده شده براي كشت ميكروبي كاربرد

دارد. اتوكلاوها در درجه حرارت بالاي 100 درجه سانتيگراد و درمحفظه اي بسته به توليد بخار ازآب مي پردازند.

لامپ uv

اين لامپ جهت استريل نمودن سطوح ميزها و هود و فضاي آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي كاربرد دارد و طيف نور آن داراي محدودة 400 - 100 نانومترميباشد.

كابينت uv

وبيولوژيك كاربرد دارد.

سيستم خلاء

جهت مكش )ساكشن (از اين سيستم استفاده ميگردد و درآزمايشگاه مصارف محدودي دارد.

ليوفيليزر

وسيله اي است كه جهت خشك نمودن فرآورده هاي بيولوژيك مانند سرم، واكسن، دارو و غيره تحت شرایط خلاء بالا و سرما به منظورنگهداري طولاني مدت و جلوگيري از آلودگي كاربرد دارد.

ميكسر "مخلوط كن"

وسيله اي است كه براي مخلوط نمودن انواع مواد كاربرد دارد.

مايكروويو

دستگاهي است كه با استفاده ازانرژي امواج مايكروويو باعث گرم شدن و ذوب مادة مورد نظر مانند ژل، آگار و غيره ميشود.

لوله هاي مكنده

لوله هاي مخصوص كه جهت تخليه در خلاء با فشار بالا كاربرد دارد.ساختمان و انبار آزمايشگاه

ماده 1: اتاقها و محل كار

آزمايشگاهي، بايد حداقل 3 متر ازكف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 مترمكعب كمتر نباشد.

تبصره- در آزمايشگاههايي كه ارتفاع هر طبقه از 4 متر بيشترباشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور ميگردد.

ماده 2 : در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء ومحصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور يا كار كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايدفضاي كافي براي انجام آزمايش،نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.

ماده 3 : كف اتاقها و قسمتهايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري ازحفره و سوراخ، برآمدگي ناشي ازپوشش بي تناسب مجاري، پيچ ومهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هر گونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود باشد.

ماده 4 : كف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.

ماده 5 : جنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاه يبايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بازها باشد

ماده 6 : ديوار اتاقهاي آزمايشگاه بايد حداقل ازكف تا ارتفاع 60/1 متر قابل شستشو بوده و ازنفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند.

ماده 7 : در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مدنظر قرار گيرد و از مصالح نسوزو ضد حريق استفاده شود.

ماده 8 : براي هر اتاق دو درب خروجي تعبيه شود و دربها به طرف بيرون اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و درهنگام كار كاركنان قفل نگردد.

ماده 9 : تهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور مؤثر به خارج از محيط هدايت شوند.

ماده 10 : شرايط جوي و نور در هر انبار وآزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشد.

ماده 11 : پلكان، نردبان و نرده هاي حفاظتي درساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.

ماده 12 : دستگاههاي شستشوي خودكاراضطراري براي چشم، دست و بدن بايد دردسترس كاركنان قرار گيرد.

ماده 13 : دربهاي آزمايشگاه و انبار بايد داري قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيتدارمجاز به ورود باشند.

ماده 14 : در هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاء حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كارنصب گردد.

ماده 15 : لوازم آتشنشاني و كمكهاي اوليه درمحلهاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.

ماده 16 : كلية آزمايشگاهها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه باآتش سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه روزاشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقة صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا ميباشند در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آموزشهاي لازم اطفاء حريق را ديده باشند.

ماده 17 : در واحدهايي كه مركز آتش نشاني واورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيلة ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم بامركز مزبور را در اختيار داشته باشد.

ماده 18 : نصب يك نقشه يا طرح) )Floor Planدر آزمايشگاه كه بطور واضح آشكاركننده مواردزير باشد:

- نقشة فيزيكي اتاقها، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي

- ابعاد اتاقها

- محل ورود و خروجي هاي اضطراري

- محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتشنشاني وجعبة كمكهاي اوليه، تلفن اضطراري و...

- محل تهويه، سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي

- محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك

ماده 19 : شبكه هاي تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شکلی طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشندضمناً نقشه هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.

ماده 20 : سيم كشي برق حتي الامكان ساده وكلية سيمهاي برق به طور مناسب عايق و دركانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.

ماده 21 : در كلية آزمايشگاهها بايد رختكن وسرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.

ماده 22 : محل خوردن و آشاميدن بايد خارج ازمحيط آزمايشگاه باشد.

ماده 23 : ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.

ماده 24: تجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره ها نصب گردد.

ماده 25 : اگر آزمايشگاه داراي پنجره هايي است كه باز ميشوند يا داراي ساير منافذ ميباشد بايدبراي جلوگيري از نفوذ آب، گردوغبار و سايرعوامل جوي مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبة پنجره ها نيز داراي شيب مناسب باشد.

ماده 26 : كف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در مقابل موادشيميايي و ضدعفوني كننده ها مقاوم باشد.

ماده 27 : دربها بايد داراي سطوحي صاف، غيرجاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر موادشيميايي باشند.

ماده 28 : ميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء، شيرگاز، شير هوا، شير آب )سرد و گرم(، فاضلاب وپريز برق ايمن باشند.

ماده 29: سطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي وحرارت باشند.

ماده 30 : شستشوي روپوشهاي آزمايشگاهي بايددر محل كار انجام گيرد.

ماده 31 : آزمايشگاههاي بيولوژيك بايد مجهز بهسيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد و نزديك درب خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.

ماده 32 : ساختمان و طبقات نگهدارنده درانبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز ومقاوم ساخته شود و انبار جداگانه اي به مواد

شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.

ماده 33 : آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهوية عمومي و در صورت لزوم تهوية موضعي ضد جرقه باشد.

ماده 34 : انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشة مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.

ماده 35 : كف انبار مي بايست صاف و بالاتر ازسطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.

ماده 36 : انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري بعمل آيد.

ماده 37 : قفسه بندي و نحوة چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.

ماده 38 : سيستم الكتريكي ميبايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.

ماده 39 : محل استقرار كاركنان انبار بايد درمحلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.

ماده 40 : محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجزا از ساير آزمايشگاهها بوده و كف وديوارهاي آن قابل شستشو باشد.

ماده 41 : محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد از سيستم تهوية قوي برخوردار باشد.

ماده 42 : محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجهز به دوش شستشو بوده و كاركنان اين بخش داراي كفش، دستكش و لباس كار مناسب باشند و به هنگام ورود و خروج كف كفشها ضدعفوني گردد.

خطرات فيزيكي

ماده 43 : هنگام كار با تجهيزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.

ماده 44 : براي كار طولاني مدت در محيط هاي سرد بايد از پوششهاي مناسب و گرم استفاده گردد.

ماده 45 : در كار با تجهيزات سرمازا و اجسام سردهمواره ميبايست از دستكش هاي عايق به منظورحفاظت از دستها و بازوها استفاده گردد.

ماده 46 : هنگام كار با نيتروژن مايع همواره ازپوششهاي حفاظتي از قبيل دستكش، حفاظ صورت و چكمة مناسب استفاده گردد.

ماده 47 : به منظور پيشگيري از صدمات ناشي از سرما، دربهاي ورود و خروج سردخانه ها بايد به اهرمهايي كه از داخل قابليت باز شدن دارندمجهز شوند.

ماده 48: كلية تجهيزات سرمازا و سردخانه ها بايد به سيستمهاي هشداردهندة دستي واتوماتيك مجهز باشند.

ماده 49 : به منظور كار در محيطهايي كه سر وصداي بالاتر از حد مجاز دارند بايد از گوشيهاي مناسب حفاظتي استفاده گردد.

ماده 50 : دستگاههايي كه سر و صداي زياد ايجادميكنند همواره بايد توسط عايق صوتي مناسب مهار گردند.

ماده 51 : تنظيم، نگهداري و سرويس مستمردستگاهها به منظور جلوگيري از تشديد سر وصدا در محيط الزامي است.

ماده 52 : تجهيزات و لوازمي كه به سيستم خلاءمتصل هستند براي جلوگيري از پرتاب شدن بايدبه نحو صحيح مهار گردند.

ماده 53 : در آزمايشگاههايي كه با مواد راديواكتيوكار ميكنند رعايت كليه موازين و مقررات انتشاريافته از سوي سازمان انرژي اتمي ايران ضروري ميباشد.

ماده 54: كلية افرادي كه به نوعي در معرض تشعشعات زيان آور ميباشند بايد همواره به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع اشعه و فيلم بج مجهز گردند.

ماده 55 : جهت كاهش مواجهه با مواد راديواكتيودر آزمايشگاهها بايد از تكنيك هاي علمي وعملي مناسب استفاده گردد.

ماده 56 : انبارداري، حمل و نقل و دفع ضايعات مواد راديواكتيو بايد ايمن بوده و از بروز هر گونه انتشار جلوگيري گردد.

ماده 57 : در محلهايي كه از مواد راديواكتيواستفاده ميگردد نصب علائم هشدار دهنده الزامي است.

ماده 58 : به هنگام استفاده از ليزر، بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع ليزر وانرژي آن استفاده شود.

ماده 59 : دسترسي به آزمايشگاهها مخصوصاً درزمان كار با ليزر بايد محدود گردد.

 

ماده 60 : در هنگام كار با ليزر بايستي براي كليةخطرات الكتريكي، انفجار، آتش سوزي خطرات ناشي از كار با گازهاي فشرده، مايعات برودتي،فيومهاي سمي و مواد راديواكتيويته تدابيري اتخاذ گردد.

ماده 61 : بازديد از اجزاء مختلف دستگاهها ازجمله ميكروويو به لحاظ حصول اطمينان از نظرعدم نشتي الزامي است.

ماده 62 : هنگام كار در محيط آزمايشگاه بايدحتماً لامپ uv خاموش باشد.

ماده 63 :كلية تجهيزات برقي سيار و ثابت بايدبه نحو مناسب به سيستم اتصال به زمين مجهزگردند.

ماده 64 :كلية ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابلهاو اتصالات مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته باشد.

ماده 65 : حتي الامكان سعي شود از سيمهاي رابط براي انتقال برق استفاده نگردد.

ماده 66 : تجهيزات معيوب با علائم هشدار دهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.

ماده 67 : در محيطهاي مرطوب به جز وسايل الكتريكي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الكتريكي ممنوع ميباشد.

ماده 68 : در محلهايي كه احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقي ضد جرقه الزامي است.

ماده 69: كلية تابلوهاي برق بايد در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به كفپوش عايق در پيرامون آن باشد و در مواقع اضطراري فقط توسط افراد ذيصلاح كنترل گردد.

ماده 70 : در آتش سوزيهاي ناشي از برق فقط از دي اكسيد كربن( CO2 ) و يا خاموش كننده هاي شيميايي خشك استفاده گردد.

ماده 71 : سيلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايددر محل مناسب و به حالت عمودي با استفاده ازتسمه، زنجير يا بست به طور ايمن مهار گردند.

ماده 72 : به هنگام جابجايي سيلندرهاي گازبايد رگلاتور از شير جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.

ماده 73 : براي حمل سيلندرهاي گاز بايد از چرخدستي هاي مناسب استفاده گردد.

ماده 74 : رنگ بدنة سيلندر گاز بايستي براساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلي آن بوده وبرچسب شناسايي نوع گاز روي آن نصب گردد.

خطرات شيميايي

ماده 75 : كلية مواد شيميايي بايد برچسبهاي اطلاعاتي لازم را داشته باشند.

ماده 76 : اطلاعات ايمني مواد( MSDS ) براي كلية مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.

ماده 77 : جابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستورالعملها انجام گيرد.

ماده 78: از انباشتن مواد شيميايي مازاد درآزمايشگاه خودداري شود.

ماده 79: ظروف مواد شيميايي بايد درچنین مكانهايي وجود نداشته باشد.

ماده 80 : مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.

ماده 81 : از قفسه بنديهاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.

ماده 82 : مواد قابل اشتعال و خورنده بايد دركابينتهاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي ومجهز به سيستم تهوية مناسب و دور از مواداكسيدكننده نگهداري گردند.

ماده 83 : اسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري شوند.

ماده 84 : اسيدها بايد جدا از قلياها، سيانيدها وسولفيدها نگهداري شوند.

ماده 85 : قلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.

ماده 86 : مواد واكنش پذير بايد دور از حرارت،ضربه و اصطكاك نگهداري گردند.

ماده 87 : گازهاي فشرده اكسيد كننده و غيراكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.

ماده 88 : مواد سمي در محلهاي مناسب و باتهوية موضعي نگهداري شوند.

ماده 89 : مواد جامد غير فرار و غير واكنش پذيردر كابينت ها يا قفسه هاي باز لبه دار، نگهداري گردند.

ماده 90 : مايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند نگهداري شوند.

ماده 91 : جهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم وتجهيزات لازم شامل پوششهاي حفاظتي چشم،پوست و سيستم تنفسي، دستكش مقاوم به موادشيميايي، ماده جاذب يا خنثي كننده، كيسةپلاستيكي وجاروب و خاك انداز موجود باشد.

ماده 92 : پسماندهاي حلالهاي شيميايي بايدمطابق دستورالعملها تفكيك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهوية مناسب نگهداري گردند.

خطرت بيولوژيك

ماده 93 : محل آزمايشگاه بيولوژيك بايد دور ازساير آزمايشگاهها و فضاي اداري باشد.

ماده 94 : تردد افراد ذيصلاح به آزمايشگاههاي بيولوژيك ممنوع ميباشد.

ماده 95 : از علائم هشدار دهندة مناسب استفاده گردد.

ماده 96 : دستگاههاي ضدعفوني كننده نظيراتوكلاو بايد در نزديكترين محل دسترسي آزمايشگاه قرار گيرند.

ماده 97 : استفاده از هودهاي بيولوژيك براي كنترل عملياتي كه به نحوي ذرات معلق ايجاد مينمايند ضروري بوده و بايد به طور مستمرسرويس گردند.

ماده 98 : جهت جلوگيري از انتشار و كنترل آلودگي در شرايط اضطراري، برنامة سيستماتيك تدوين شده و در دسترس باشد.

ماده 99 : براي جلوگيري از انتشار آلودگي درمحيط، لوله هاي مكنده كه در رابطه با عوامل عفوني مورد استفاده قرار ميگيرند بايد به فيلترهاي مناسب مجهز گردند.

ماده 100 : در فعاليتهاي بيولوژيك روپوشهاي آزمايشگاهي بايد فقط در محيط آزمايشگاه مورداستفاده قرار گيرند.

ماده 101 : رفع هر گونه آلودگي بيولوژيك بايدفقط توسط افراد ذيصلاح صورت گيرد.

ماده 102 : كلية كاركنان آزمايشگاه بايد برحسب نوع كار از مراقبتهاي پزشکی و واكسيناسيون برخوردار گردند.

ماده 103 : در هر آزمايشگاه بيولوژيك بايد يك كابينت مخصوص شامل مادة ضدعفوني كننده،پنس، حولة كاغذي، سواپ، دستكش يكبارمصرف، خاك انداز قابل اتوكلاو كردن، ماسك،پوشش كفش و لباس محافظ وجود داشته باشد.

ماده 104 : ضايعات بيولوژيك بايد در ظروف درب دار مناسب جمع آوري، برچسب گذاري وبه نحو مناسب آلودگي زدايي گرديده و سريعاً ازمحيط آزمايشگاه خارج شده و تا زمان دفع درمحل ايمن نگهداري گردد.

ماده 105 : كليد لامپ uv بايد در خارج از اتاق بوده و داراي لامپ هشدار دهنده جهت اطلاع ازروشن بودن لامپ uv باشد.

ماده 106 : حمل و نقل نمونه هاي بيولوژيك بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با برچسب مشخصات انجام گردد.

ماده 107 : در محل دستشويي ها بايد صابون،مواد ضدعفوني كننده، برس هاي مخصوص ناخن و حوله هاي يكبار مصرف فراهم گردد.

ايمني تجهيزات

ماده 108 :: قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاههاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه، آموزشهاي لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.

ماده 109 : نگهداري و سرويس دوره اي براي كلية تجهيزات بايد انجام گيرد.

ماده 110 : قبل از سرويس و تعمير، بايد آلودگي زدايي دقيق از كلية دستگاهها بعمل آيد.

 

ماده 111: كلية دستگاهها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.

ماده 112 : كلية تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات، فيوزهاي پشتيبان، در موارد لزوم دربهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.

ماده 113 : كلية سيستمهاي حرارت زايي كه در روند كاري، توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخلية گازهاي ايجاد شده، مجهز به سيستم تهوية مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.

ماده 114 : وسايل گرمازا مي بايست در فاصلة مناسب از دتكتورهاي حرارتي قرار گيرند.

ماده 115 : محل استقرار دستگاه اتوكلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گردد.

ماده 116 : قفل، فشارسنج و دماسنج اتوكلاو بايدروزانه كنترل شود و از قرار دادن مواد شيميايي وآتش زا در آن خودداري گردد.

ماده 117 : كلية دستگاه هاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.

ماده 118 : انواع سانتريفوژها، مخلوط كن ها وليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلالهاي آلي بايد زير هود مناسب قرار گيرند.

ماده 119: هنگام به كار بردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring و فيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء الزامي است. لوله هاي شيشه اي خلاء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند . براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.

ماده 120 : الزاماً از لوله هاي درب دار درسانتريفوژها استفاده گردد.

ماده 121 : در صورت شکستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمتهاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاك سازي و ضدعفوني گردد.

ماده 122 : بدنة تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد.

ماده 123 : بر روي دستگاه الكتروفورز بايد علائم هشداردهندة ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.

ماده 124 : لوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده،از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرارگيرند.

ماده 125 : لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند.

 

ارگونومي

ماده 126: فضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشد كه باعث خستگي مفرط افراددر حين كار نگردد.

ماده 127 : ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.

ماده 128 : براي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد، امكانات، ابزارآلات و تجهيزات به نحومناسب در دسترس باشند.

ماده 129 : ابزارآلات معيوب و غير استاندارد نبايدمورد استفاده قرار گيرند.

ماده 130 : صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.

ماده 131 : از صندلي هايي كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.

ماده 132 : اين آيين نامه مشتمل بر 132ماده ميباشد و به استناد مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامی ايران تدوين و در جلسة مورخ 21/3/89 شوراي عالي حفاظت فني موردبررسي نهايي و تصويب قرار گرفت . در تاريخ

25/11/85به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و پس از درج در روزنامة رسمي كشور، در سراسر ايران قابل اجرا است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...