رفتن به مطلب

برنگ كابلى‌


masi eng

ارسال های توصیه شده

برنگ كابلى‌

به فارسى و در كتب طب سنتى«برنگ كابلى»نامیده مى‌شود.به فرانسوى دانه گیاه‌را sebir ailebme'd ecnemeS و گیاه را ailebmE و reilebiR و به انگلیسى نیز ailebmE و stnarruc ylebmE گفته مى‌شود.به عربى«برنج»و«برنق»مى‌نامند و به‌هندى ببرنگ گویند.میوهء گیاهى است كه گیاه آن از خانوادهء eaecanisryM و نام‌علمى آن‌ .f.mruB sebir ailebmE مى‌باشد.

 

مشخصات

گیاهى است پایا با ساقه‌هاى چوبى.میوه‌هاى آن سخت،كوچك،مدور به رنگ‌قرمز تیره در ابعاد كوچكتر از فلفل،گوشتى و به شكل خوشه است.این گیاه بومى هنداست و در مشرق افریقا نیز انتشار دارد و چون از طریق افغانستان به ایران وارد مى‌شده‌آن را برنگ كابلى نامند.نام آن هم در اصل ببرنك نام هندى آن بوده كه پس از واردشدن به ایران به برنگ كابلى معروف شده است.

مشخصات دانه‌هاى گیاه‌

برنگ كابلى دانه‌اى است سخت،كوچك،مدور،به رنگ قرمز،سیاه از فلفل‌سیاه كوچكتر.مغز آن سفید،طعم آن كمى تلخ و بوى آن تند به حدى كه اگر اشخاص‌گرم‌مزاج بو كنند ممكن است خون از بینى آنها جارى شود و یا در موقع كوبیدن اگرگرد آن به بینى اشخاص گرم‌مزاج برسد نیز ممكن است خون از بینى آنها جارى شود.گرد آن به بینى اشخاص گرم‌مزاج برسد نیز ممكن است خون از بینى آنها جارى شود.

به‌طور كلى در بازرگانى دو نوع آن عرضه مى‌شود،نوع درشت و نوع ریز.درشت آن‌سیاه‌رنگ مخلوط با سفید و گرمتر از نوع ریز آن و قى‌آور است.نوع كوچك آن‌كمى مایل به سرخ و از نظر خاصیت دفع كرم كدو نوع كوچك مؤثرتر است و معمولامغز دانه پس از گرفتن پوست آن در طب سنتى مستعمل است.به‌طور كلى در بازرگانى دو نوع آن عرضه مى‌شود،نوع درشت و نوع ریز.درشت آن‌سیاه‌رنگ مخلوط با سفید و گرمتر از نوع ریز آن و قى‌آور است.نوع كوچك آن‌كمى مایل به سرخ و از نظر خاصیت دفع كرم كدو نوع كوچك مؤثرتر است و معمولامغز دانه پس از گرفتن پوست آن در طب سنتى مستعمل است.

تركیبات شیمیایى‌

از نظر تركیبات شیمیایى در دانه برنگ كابلى آمبلیك اسید ١ وجود دارد و به‌علاوه بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه این دارو شامل مادهء عامل آمبلین‌ ٢ ( ٣ / ١ - ٢ / ۵ درصد)،كوئرسیتول(یك درصد)و اجزاى چرب( ۵ / ٢  درصد)مى‌باشد.از نظر تركیبات شیمیایى در دانه برنگ كابلى آمبلیك اسید ١ وجود دارد و به‌علاوه بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه این دارو شامل مادهء عامل آمبلین‌ ٢ ( ٣ / ١ - ٢ / ۵ درصد)،كوئرسیتول(یك درصد)و اجزاى چرب( ۵ / ٢  درصد)مى‌باشد.

ضمنا یك آلكالوئید به نام كریستمبین‌ ٣ ،یك رزینوئید ۴ و اسانس در آن یافت‌مى‌شود.این دارو براى دفع كرمهاى آسكارید بسیار مؤثر است.ضمنا یك آلكالوئید به نام كریستمبین‌ ٣ ،یك رزینوئید ۴ و اسانس در آن یافت‌مى‌شود.این دارو براى دفع كرمهاى آسكارید بسیار مؤثر است.

عصارهء آبى برنگ كابلى خاصیت ضد باكترى بر ضد استافیلوكوكوس اورئوس و iloc aihcirehcsE دارد [P.M.I.G] .عصارهء آبى برنگ كابلى خاصیت ضد باكترى بر ضد استافیلوكوكوس اورئوس و iloc aihcirehcsE دارد [P.M.I.G] .

در بررسى دیگرى آمده است كه دانه برنگ كابلى براى كشتن انگل از نوع‌تنیاكانینا ۵ و پارافیستونوم كاروى‌ ۶ مؤثر است و همچنین در انسان براى كشتن‌اسكاریازیس‌ ٧ اثر مفید دارد.در بررسى دیگرى آمده است كه دانه برنگ كابلى براى كشتن انگل از نوع‌تنیاكانینا ۵ و پارافیستونوم كاروى‌ ۶ مؤثر است و همچنین در انسان براى كشتن‌اسكاریازیس‌ ٧ اثر مفید دارد.

خواص-كاربرد

برنگ كابلى به صورت میوهء خشك گیاه،ضد كرم قوى است و براى معالجهءكرمهاى نوع آسكاریازیس در انسان بسیار مؤثر است.ضمنا قابض و مقوى است و به‌عنوان تریاق براى گزیدگى عقرب و مار به كار مى‌رود.از جوشاندهء آن براى قطع تب وبیمارى‌هاى سینه و پوست استفاده مى‌شود.دم‌كرده و خیساندهء ریشهء گیاه نیز براى رفع‌سرفه و اسهال ساده مصرف مى‌شود [P.M.I.G] .برنگ كابلى به صورت میوهء خشك گیاه،ضد كرم قوى است و براى معالجهءكرمهاى نوع آسكاریازیس در انسان بسیار مؤثر است.ضمنا قابض و مقوى است و به‌عنوان تریاق براى گزیدگى عقرب و مار به كار مى‌رود.از جوشاندهء آن براى قطع تب وبیمارى‌هاى سینه و پوست استفاده مى‌شود.دم‌كرده و خیساندهء ریشهء گیاه نیز براى رفع‌سرفه و اسهال ساده مصرف مى‌شود [P.M.I.G] . در گزارش دیگرى در مورد خواص آن چنین آمده است كه گیاه برنگ كابلى درسرتاسر مناطق هند تا جنوب چین و جنوب اندونزى انتشار دارد.در هندوچین میوهءآن براى دفع كرمهاى نوارى به كار مى‌رود[فوكود و پتلو].در شبه‌جزیرهء مالایاسوابقى در مورد خاصیت كرم‌كشى این دارو به دست نیامده است‌[بركیل‌].طبق‌مطالعاتى كه به عمل آمده میوهء برنگ كابلى در هند بیشتر از سایر مناطق به كارمى‌رود.در هندوچین از برنگ كابلى براى دفع كرم كدو استفاده مى‌شود.

و اما از نظر حكماى طب سنتى میوهء برنگ كابلى گرم و خشك است و در موردخواص آن معتقدند كه مسهل است و براى خارج كردن بلغم غلیظ،سودا و اخلاط لزج از مفاصل بدن خیلى مفید است.رطوبتها را خشك مى‌كند و براى خشك كردن‌جراحتها و التیام آنها نافع است.براى كشتن و خارج كردن انواعى از كرم معده و روده‌بخصوص كرم كدو و حتى براى خارج كردن كیسهء آن مفید و مؤثر است.

پس از خوردن برنگ كابلى رنگ ادرار تغییر مى‌كند و به رنگ قرمز قهوه‌اى‌درمى‌آید.مقدار خوراك آن تا  ١٢  گرم است،به این ترتیب كه برنگ كابلى را كوبیده‌و با شیر تازه مخلوط نموده و بیاشامند.برنگ كابلى مضر روده است از این نظر باید باكتیرا خورده شود.جانشین آن از نظر خواص نصف وزن آن قنبیل است و هم‌وزن آن‌ترمس.مقدار قنبیل را در بعضى مدارك هم‌وزن نیز گفته‌اند.

به‌طورى كه فوقا اشاره شد گیاه برنگ كابلى در ایران نمى‌روید ولى میوهء آن براى‌مصارف دارویى به ایران وارد مى‌شود،اما گیاه دیگرى از همین خانواده كه داراى‌خاصیت كرم‌كشى است طبق آنچه كه در گزارش عده‌اى از گیاه‌شناسان آمده دربلوچستان در جنوب ایران مى‌روید كه به شرح آن نیز مى‌پردازیم.

این گیاه كه در كتب قدیم با نام عربى آن«میرسین افریقى»آمده است به زبان‌هندى‌ arpahc و در بازار دارویى پنجاب این را ببرنگ گویند كه با اختلاف كمى درتلفظ همان نام است كه در هند براى برنگ كابلى به كار مى‌برند.به فرانسوى این گیاه را euqirfA'd enisryM و به انگلیسى‌ enisrym nacirfA نامند.گیاهى است از خانوادهء eaecanisryM ،نام علمى آن‌ L anacirfa enisryM مى‌باشد.

مشخصات

میرسین افریقایى درختچه‌اى است كوتاه برگهاى آن بدون كرك،داراى دندانه‌اره‌اى و دمبرگ كوتاه است.گلهاى آن بدون دم‌گل در امتداد شاخهء گل‌دهنده به‌دسته‌هاى سه‌تایى ظاهر مى‌شود.

این گیاه در هند از كشمیر تا مراتع شورنپال انتشار دارد و در شمال افریقا و جنوب‌ایران نیز مى‌روید.در جنوب ایران در بلوچستان دیده مى‌شود.

تركیبات شیمیایى‌

در میوهء آن كه داراى یك هستهء سخت است در حدود  ٣  درصد امبلیك اسید ودر حدود  ١  درصد كوئرسیتول وجود دارد.در هستهء آن در حدود  ١  درصدكوئرسیتول و  ۴ / ٨  درصد آمبلیك اسید وجود دارد كه به میوهء گیاه خاصیت‌كرم‌كشى معده مى‌دهد [P.M.I.G] .

خواص-كاربرد

در هند از میوهء گیاه به عنوان داروى ضد كرم بخصوص در مورد تیپ‌ورم‌ ١ استفاده مى‌شود و به علاوه میوه ملین است و در موارد استسقا و كولیك تجویزمى‌شود.

صمغ درختچه داروى گرمى است كه براى معالجهء عادت ماهیانه دردناك وسخت به كار مى‌رود و از جوشانده برگهاى درختچه براى تصفیهء خون مى‌خورند [P.M.I.G] .

تیپ‌ورم‌ (mrow-epaT) از انواع انگلهاى روده‌اى است از ردهء سستودا كه‌قسمت سر آن داراى قلابى است كه به جدار روده مى‌چسبد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...