رفتن به مطلب

حلال ها


masi eng

پست های پیشنهاد شده

حلال جزء مهمي از محلول است. حلال ها مواد شيميايي هستند كه مواد ديگر را در خود حل مي كنند. حلال ها به طور كلي به دو دسته حلال هاي قطبي و حلال هاي غير قطبي تقسيم مي شوند. در حلال قطبي، ذرات تشكيل دهنده حلال قطبي بوده و يكديگر را با نيروي جاذبه ي الكتروستاتيكي جذب مي نمايند
.

مهمترين حلال قطبي آب مي باشد. انواع اسيدها مانند سولفوريك اسيد
H2SO4
و هيدروزن فلوئوريد
HF
، نيز در اين دسته قرار مي گيرند
.

در حلال هاي غير قطبي ، ذرات حلال غيرقطبي بوده و بنابراين تنها نيروي جاذبه ي ضعيف واندروالسي بين ذرات وجود دارد، به همين دليل اين حلال ها اغلب، داراي نقطه ي جوش بسيار پايين بوده و فرار هستند
.

حلال هاي آلي نسبت به حلال هاي غير آلي يا حلال هاي معدني، قطبيت كمتري دارند و درنتيجه معمولا" اين دسته از حلالها ، مواد غير قطبي را بهتر در خود حل مي كنند.

 

 

 

 

انواع حلالها

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

[h=2]حلال ها[/h]

جهت خشک کردن هر کدام از حلالهای آلی مواد شیمیایی و رش خاصی پیشنهاد شده است.جدول زیر مواد مناسب برای خشک کردن حلالهای متداول پیشنهاد شده است

[TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD]
نام ماده شیمیایی
[/TD]

[TD]
ماده خشک کننده یا روش خشک کردن
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetic acid استیک اسید [/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CuSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetic anhydrideاستیک انید رید [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetone استون [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Acetonitrile استو نیتریل [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Anilineآنیلین [/TD]

[TD]KOH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]BaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Anisoleآنیسول [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Benzeneبنزن [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1-Butanol1- بوتانل [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Butanol2- بوتانول[/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]iso-Butanolایزو بوتانول [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]tert-Butanolترشیو بوتانول [/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Congélation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Butanone2- بوتانون [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]iso-Butyl methyl ketoneایزو بوتیل متیل کتن [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Butyl acetateبوتیل استات [/TD]

[TD]MgSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Carbon disulfideکربن دی سولفید [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Carbon tetrachlorideکربن تتراکلراید [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chlorobenzeneکلرو بنزن [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chloroformکلروفرم [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cyclohexaneسیکلو هگزان [/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na/Pb[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Cyclohexanoneسیکلو هگزانون [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dichloromethaneدی کلرو متان [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethyl carbonate دی اتیل کربنات [/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]N,N-Dimethylformamide دی متیل فرمامید [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dimethylsulfoxyde دی متیل سولفوکسید [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1,4-Dioxane او 4 دی اکسان[/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethanol اتانول [/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]MgO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Decahydronaphtalene دکا هیدرو نفتالن [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethyl ether دی اتیل اتر [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire/benzophenone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diethylene glycol dimethyl ether

دی اتیلن گلیکول دی متیل اتر [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Diisopropyl ether دی ایزو پروپیل اتر [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyl acetate اتیل استات [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyl formate اتیل فرمات [/TD]

[TD]MgSO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethylenediamine اتیلن دی آمین [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ethyleneglycol اتیلن گلیکول [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Formamide فرمامید [/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Glycerol گلیسرول [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Heptane هپتان [/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Hexane هگزان [/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]LiAlH4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire/benzophenone[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Methanol متانول [/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Methyl acetate متیل استات [/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Nitrobenzene نیترو بنزن [/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]P2O5[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]n-Pentane هپتان [/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Pb/Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaH2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Sodium wire[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1-Propanol پروپانول [/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2-Propanol پروپانول [/TD]

[TD]CaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Mg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.3 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Pyridine پیریدین [/TD]

[TD]KOH[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]BaO[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Tetrahydrofuranتترا هیدرو فوران [/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Thionyl chloride تیونیل کلراید [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Toluene تولوئن [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Ca[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Trichloroethylene تترا کلرو اتیلن [/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na2SO4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]K2CO3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Xylene زایلن[/TD]

[TD]Distillation[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Na[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]CaCl2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]Molecular sieve 0.4 nm[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لینک ارسال

حلالها موقعي مفيد هستند كه مايع باشند. به عنوان مثال آب در محدوده ي 0 تا 100

 

درجه سانتيگراد مايع مي باشد، پس تنها در اين محدوده دمايي مي توانند به عنوان

 

حلال مورد استفاده قرار گيرند.

 

هنگامي موادي كه قرار است حل شوند، در دماهاي پايين تر يا بالاتر قرار داشته باشند

 

بايد از حلالهاي ديگر استفاده نمود. محدوده مايع بودن برخي حلالها :

متانولCH3OH كه خواصي شبيه آب را دارد.

 

اتانول CH3-CH2OH

 

پروپانون CH3-CH2-HC=O

 

1-پروپانول CH3-CH2-CH2OH

 

1-بوتانول CH3-CH2-CH2-CH2OH

 

اتيل استات C4H8O2

 

اتوكسي اتان C4H10O

 

تولوئن C7H8

 

بنزن C6H6

 

كربن تتراكلريد CCl4

 

سيكلوهگزان C6H12

 

 

دي متيل فرم آميد با نام اختصاري DMF و فرمول HC(O)N(CH3)2 محدوده مايع بودن بين

 

61- تا 153 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

 

تترا هيدرو فوران با نام اختصاري THF و فرمول CH8O كه به شكل يه حلقه ي پنج ضلعي

 

است كه در يكي از گوشه هايش اتم اكسيژن قرار گرفته است. محدوده مايع بودن بين

 

65- تا 66 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

 

دي متيل سولفوكسيد با نام اختصاري DMSO و فرمول (CH3)2SO محدوده مايع بودن

 

بين 18 تا 189 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

 

هگزا متيل فسفر آميد با نام اختصاري HMP و فرمول OP[N(CH3)2]

 

 

استونيتريل CH3CN محدوده مايع بودن بين 45- تا 82 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

 

نيترومتان CH3NO2 محدوده مايع بودن بين 29- تا 101 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

 

دي كلرومتان CH2Cl2 محدوده مايع بودن بين 97- تا 40 درجه سانتيگراد مي باشد.

 

 

سولفولان C4H8SO2 (يك حلقه ي پنج ضلعي است كه SO2 يك گوشه و چهار CH2

 

گوشه هاي ديگر را تشكيل داده اند. محدوده مايع بودن بين 28 تا 285 درجه سانتيگراد

 

ميباشد.

 

 

پروپان-1و2-ديول كربنات C4H6O3 . يك حلقه ي پنج ضلعي كه C=O يك گوشه و دو تا o

 

نيز دو گوشه ، CH2 يك گوشه و H3CH گوشه ديگر را تشكيل مي دهند.

 

اين حلال از 49- تا 242 درجه سانتيگراد مايع مي باشد.

 

 

طبق يك اصل كلي، مواد قطبي در حلال هاي قطبي و مواد غيرقطبي در حلال هاي غير

 

قطبي حل مي شوند.

 

حلال هاي آلي دسته ي بسيار مهمي از حلال ها را تشكيل مي دهند كه در زندگي

 

كاربردهاي بسياري دارند. به عنوان مثال، حلال ادكلن ها، انواع اسپري ها، چسب ها

 

و ... انواع الكلها و ديگر حلال هاي آلي را تشكيل مي دهند. چند حلال بسيار مهم

 

صنعتي عبارتند از:

 

دي متيل فرم آميد با نام اختصاري DMF و فرمول HC(O)N(CH3)2

 

تترا هيدرو فوران با نام اختصاري THF و فرمول CH8O كه به شكل يه حلقه ي پنج

 

ضلعي است كه در يكي از گوشه هايش اتم اكسيژن قرار گرفته است.

 

دي متيل سولفوكسيد با نام اختصاري DMSO و فرمول CH3)2SO) .

 

 

بيان شد كه الكلها دسته ي بسيار مهمي از حلال هاي صنعتي را تشكيل مي دهند.

 

ميان ذرات حلال در الكلها، پيوند هاي هيدروزني مي باشد، اما يك سر الكلها، سر آلي

 

و غيرقطبي آنها مي باشد درنتيجه اين حلالها مي توانند هم مواد غيرقطبي را با سر

 

غيرقطبي در خود حل كنند و هم مواد يكه مي توانند با آن پيوند هيدروزني برقرار نمايند،

 

مانند آب.

 

ميان ذرات حلال غيرقطبي، فقط نيروهاي واندروالس وجود دارند. ميان ذرات ماده ي

 

حل شده غير قطبي نيز فقط نيروهاي واندروالس وجود دارند. بنابراين تمام ذرات

 

موجود در محلول، فقط تحت تاثير اين نيرو هستند و امكان تشكيل محلول وجود دارد.

 

يك مثال حلال هاي غير قطبي، هيدروكربنهاي سير شده خطي مانند هگزان است.

 

موم كه يك ماده ي غيرقطبي است در هگزان حل خواهد شد.

 

البته تمام اجسام غيرقطبي در يكديگر حل نمي شوند. حال متداولترين نوع محلول

 

يعني، يك جامد حل شده در يك مايع را در نظر مي گيريم. انحلال پذيري يك جامد

 

غيرقطبي در يك مايع غيرقطبي به دو عامل بستگي دارد: دماي ذوب و آنتالپي ذوب

 

آن.

 

وقتي اين جامد حل مي شود، محلول مايع به دست مي آيد. جامد تغيير فاز ميدهد.

 

جامدهايي كه دماي ذوب و انتالپي ذوبشان بالاست، انحلال پذيري بيشتري نشان

 

مي دهند. اين تفاوت به علت نيروهاي جاذبه قويتر در بلورهاي اجسامي است كه

 

دماي ذوب بالا دارند. در جريان حل شدن بايد بر اين نيروها فايق آمد.

 

برخي از حلال ها مانند كربن تتراكلريد CCl4 كلروفرم CHCl3 به شدت سمي ميباشد.

 

همچنين كار با اسيدها مهارت و تدابير خاص مي طلبد.

 

اثرات زيان اور حلال هاي آلي در محيط هاي كوچك خود را نشان مي دهد ، زيرا حلال

 

هاي آلي به مراتب بسيار فرار بوده و درنتيجه به ديلي سمي بودن ، هم براي انسان

 

و هم موجودات زنده ديگر زيان دارد.

 

يكي از مهارتهاي كار با حلال ها اين است كه حلال هاي بي خطرتر پيدا كنيم: اغلب

 

در آزمايشگاه ها، بايد سعي كنيم كه استفاده از حلال هاي سمي براي حل كردن

 

موادي كه در واكنش شيميايي به كار برده مي شوند، را حذف نماييم.

 

بسياري از حلال ها كه در مقادير زياد در صنعت به كار برده مي شوند براي سلامت

 

انسان مضر هستند يا مي توانند خطرات ديگري مانند آتش سوزي و انفجار به وجود

 

آورند. حلال هايي كه به طور گسترده استفاده مي شوند و براي سلامت انسان

 

مضر باشند شامل تتراكلريد كربن، كلروفورم، و پركلورواتيلين هستند.

لینک ارسال

از جمله خواص موجود در مورد حلال عبارتند از هزينه هاي کم، در دسترس بودن ، پايداري،

 

فراريت کم ودر دماي محيط، اختلاط محدوده در سيستم هاي آبي حاضر در فرآيند.

 

عدم توانايي حلال براي حل کردن ساير نمکها، ظرفيت حلال خوب براي اسيده ها و اختلاف

 

کافي و ضريب توزيع در اسيد براي امکان جداسازي آنها در فرآيند استخراج حلال.

 

حلال هاي تجربي الکل هاي C6 C5,C4 مي باشند. براي فرآيند صنعتي الکلهاي C5 بهترين

 

انتخاب هستند.مقادير کنيترات پتاسيم بطور پيوسته از مانع طبيعي از قبيل رسوبات طبيعي

 

کاليش در شيلي تهيه ميشود. اگر چه تقاضاي بيشتر براي تهيه نيترات پتاسيم در تهيه پودر

 

باروت بي دود و مواد منفجره با سوخت آرام مي باشد. استفاده هاي اصلي نيترات پتاسيم

 

شامل کود، ساختن فولاد، صنايع غذايي، ترقه و در يک محلول اتيکت با NaNO3 به عنوان

 

سيال انتقالات حرارت مي باشد.

 

فسفات هاي پتاسيم: اسيد فسفريک منبع فسفات براي توليد فسفاتهاي پتاسيم است.

 

ارتو فسفات ها، محدوده اي از فسفات مونوپتاسيم (KH2PO3) تا فسفات تري پتاسيم

 

(K3PO4) با خنثي سازي ساده با KOH ساخته مي شوند. مشابه با سديم، ارتو فسفات

 

پتاسيم داراي توانايي هاي براي تمبز کردن، توليد کمپلکس و خواص بافري مي باشد. به

 

دليل هزينه فوق العاده پائين تر، از ترکيبات سديم به جاي فسفات هاي پتاسيم استفاده

 

مي شود.

 

فسفات هاي پتاسيم معمولاً در حالت ها مخصوصي استفاده مي شوند که حلاليت در آنها

 

مهم است از قبيل حذف H2S از گازها در يک فرآيند مشابه که شامل آمين ها مي باشد. در

 

اين حالت،حلاليت بالا، مسائل حرارتي را حداقل مي کند.

 

رشد بازار براي کودهاي مايع مخصوص حاوي ارتوفسفات هاي پتاسيم (معمولاً مخلوطي از

 

KH2PO4 و K2HPO4 براي کنترل Ph گسترش يافته است.

 

هر چند اين مواد منابع گراني از فسفرها و پتاسيم هستند. اما اين کودها انديس نمکي خاک

 

را براي گياهان خانگي يا گياهان گلخانه اي افزايش نميدهند.

 

اختراع يک روش اقتصادي براي توليد فسفاتهاي پتاسيم از نوع کشاورزي با استفاده از کلريد

 

پتاسيم و اسيد فسفريک حاصل از فرآيند مرطوب، موضوع جديد در تحقيقات شيمي کشاورزي

 

مي باشد. از آنجا که فسفات هاي پتاسيم يک منبع عالي از دو عنصر ضروري کودها هستند،

 

اين تحقيقات هنوز ادامه دارد. فسفات هاي پتاسيم فشرده شده به عنوان يک ماده سازنده

 

در مواد شوينده مايع بکار مي رود. از ترکيب پيروفسفات تتراپتاسيم که به وسيله بي آب کردن

 

K2HPO4 در C°400 تشکيل مي شود. استفاده مي گردد.

 

2 K2HPO4 ? K4P2O7 + H2O

 

تري پلي فسفات پتاسيم (K5 P3O10) نيز در شوينده ها استفاده مي شود که با آبگيري از

 

مخلوط مونو و دي پتاسيم فسفات ها ساخته مي شود.

 

KH2PO4 + 2 K2HPO4 ? K5 P3O10 + 2 H2O

 

اسيد تارتارات پتاسيم:

 

نمک اسيد تاتاريک مونو پتاسيم(KH – C4H4O6) که اسيد تارتاريک پتاسيم يا کرم تارتار نيز

 

ناميده ميشود. يک جز اصلي در پودرهاي نانوايي و سيستمهاي خمير نان ميباشد. حلاليت

 

اين ماده در آب سرد محدود بوده و بنابراين خيلي زود سبب فعال شدن واکنش هاي خمير

 

کردن در طي فرآيندهاي اختلاط خمير مي شود. اين واکنش ها در طي فرآيند پخت، تندتر

 

مي شوند که تا حدي مربوط به افزايش در حلاليت کرم تارتار در دماي بالاتر است.

 

کرم تارتار اسيد تارتاريک و نمک روشل آن از محصولات جانبي صنايع توليد شراب ميباشند.

 

نقش بيولوژيکي پتاسيم:

 

يون هاي پتاسيم براي گياهان و حيوانات ضروري هستند. در داخل سلولها، پتاسيم نقش

 

بحراني و حساسي را بعنوان يون مخالف براي انواع کربوکسيلاتها، فسفاتها و سولفاتهاي

 

مختلف، بر عهده داشته و ساختمان هاي ماکرومولکولي را پايدار مي نمايد.

 

+k يک کاتيون اساسي براي موازنه اسمزي سيالات اضافي در يافت سلولي است. و اين

 

مواد در سلول ها تجمع کرده و سبب دفع Na+ مي گردد.

 

اگر يک سلول بميرد يا متابوليسم آن متوقف شود،اختلاف غظلت بين پتاسيم واقع در درون

 

سلول و پتاسيم خارج از سلول ظاهر ميشود که در نتيجه يون هاي پتاسيم از غشاء سلول

 

به آرامي نفوذ مي کنند. اين دلالت مي کند بر اينکه انرژي متابوليسم(سوخت و ساز) براي

 

نگه داشتن اين اختلاف غظلت مصرف مي شود.

 

اصطلاح پمپ سديم براي مکانيزم انتقال فعال در خارج کردن سديم و تجمع پتاسيم بوسيله

 

يک سولول انجام مي شود. انرژي براي پمپ سديم با هيدروليز تري فسفات آدنوزين (ATP)

 

تامين م شود اين جداسازي Na-/k- امکان تغيير شکل برگشت پذير غشا انتقالي با پتانسيل

 

هاي الکتريکي را فراهم مي کند که براي عملکرد عصب و ماهيچه در حيوانات ضروري است.

 

انتقال پتاسيم از لايه دروني آب گريز يک غشاء مي تواند به وسيله تعدادي از ترکيبات طبيعي

 

انجام گردد که تشکيل کمپلکس هاي کاتيون فلز قليايي و چربي محلول مي دهد. براي مثال

 

Nonactin و Valinomycin بعنوان آنتي بيوتيک ها با شکستن گراديان غظلت Na-/k- ذر باکاري

 

عمل مي کند.

 

Ionophoreهاي طبيعي بع صورت Nigericoins، ماکروتتروليدها، ديپسي پپتيدها و پپتيدهاي

 

جمع شده اند.

 

بسياري از اين ليگاندهاي آلي تمايل بيشتري براي تشکيل کمپلکسهايي با پتاسيم در مقايسه

 

با سديم دارند.

 

اختلاف بين K- نسبت به Na+ ممکن است به واسطه اثر اندازه باشد يا اينکه Na- کمي راحتر

 

مولکول هاي آب کورديناسي خود را دفع مي کند.

 

Ionophore در ايتدا به صورت پلي اترهاي حلقوي که معمولاً ترکيبات تاجي ناميده مي شوند.

 

و ترکيبات دو حلقه اي پلي اتر- دي آمين که به عنوان Kryptetes شناخته شده اند. ساخته

 

مي شد. پتاسيم براي فعاليت آنزيم ها در حالتهاي ويژه کمي شروري است که بطور وسيع

 

در آنزيم کيناز مطالعه شده است.

لینک ارسال

تولوئن(متيل بنزن)

 

تولوئن از هیدروکربن‌های آروماتیک است و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می‌شود. مایعی بی‌رنگ و آتش‌گیری است و به عنوان حلال در

 

صنایع مختلفی چون رنگ و رزین کاربرد دارد. فرمول شیمیایی آن C6H5CH3 میباشد و از واکنش یدید متیل ( CH3I ) با بنزن و آلومینیوم کلرید (AlCl3 )

 

میتوان آن را در شرایط آزمایشگاهی تولید کرد.

 

 

روش تولید تولوئن در شرایط ازمایشگاهی به طور خلاصه به شرح زیر است:

 

در داخل یک لوله آزمایش بزرگ و مقاوم ، 2ml از مایع بنزن را با چند قطره از یدید متیل ( CH3I ) و 0.4 گرم آلومینیوم کلرید (AlCl3 ) پودری شکل به

 

آرامی حرارت دهید تا هنگامی که کاغذ تورنسل مرطوب شده در بالای لوله آزمایش ، از رنگ آبی به سرخ تبدیل شده و پایان واکنش را مشخص نماید.

لینک ارسال

نقطه اشتعال حلال های متداول

[table=class: Cms_table]

[tr]

[td=width: 259]

حلال

 

[/td]

[td=width: 58]

( c0 )

[/td]

[td=width: 225]

حلال

[/td]

[td=width: 57]

( c0 )

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 259]

پنتان و اتر نفت

 

 

( ن.ج. 40 تا 60 درجه سانتیگراد )

 

دی اتیل اتر

 

سیکلوپنتان

 

کربن دی سولفید

 

دی ایزوپروپیل اتر

 

هگزان و اتر نفت

 

(ن.ج. 60 تا 80 درجه سانتیگراد )

سیکلوهگزان

 

استون

 

تتراهیدروفوران

 

بنزن

 

متیل استات

[/td]

[td=width: 58]

49-

 

 

45-

 

37-

 

30-

 

28-

 

23-

 

 

20-

 

18-

 

17-

 

11-

 

9-

[/td]

[td=width: 225]

بوتان -2-اُن

 

اتیل استات

 

هپتان

 

متیل سیکلوهگزان

 

تولوئن

 

 

1 ، 2-دی متوکسی اتان

استونیتریل

 

پنتان -2-اُن

 

متانول

 

 

1 ، 4- دیوکسان

 

پروپان -2-اُل

اتانول

 

اتیل بنزن

[/td]

[td=width: 57]

7-

 

4/4-

 

4-

 

4-

 

 

 

4/4

 

 

5/4

 

6

 

 

7

 

10

12

 

 

12

 

12

 

15

[/td]

[/tr]

[/table]

لینک ارسال

ماده هایی که در تاپیک اول برای خشک کردن استفاده میشوند ممکنه که صحیح باشند ولی جالبه که در آزمایشگاه ما از هیچکدوم از این مواد استفاده نمیکنیم. مثلا برای خشک کردن حلالها حتما میبایست از یک سری مواد و سیستم رفلاکس استفاده کرد. همونطور که پروین در تاپیک قبل گفت تولوئن به روش استفاده از سدیم و بنزوفنون خشک میشه یا DMF هم به همین شیوه خشک میشه ولی مثلا ما n-هگزان را با کلرید کلسیم و باز هم سیستم رفلاکس خشک میکنیم البته از سیستم رفلاکس معمولی استفاده نمیکنیم بلکه از سیستم بالن+فانل شیردار+مبرد استفاده میکنیم

بهترین راه برای پیدا کردن مناسب ترین روش برای خشک کردن مواد استفاده از کتاب purificationof of laboratary chemicals میباشد.

لینک ارسال

آستون يكي از موارد مهم در صنايع پتروشيميه كه به عنوان حلال نقش مهمي در صنايع شيميايي داره

اين ماده فرار خوشبو و ساده ترين كتونه كه قراره در زير به سيستمش . واكنشها و فرايند سنتزش در صنعت بپردازيم

در فرايند اكسيداسيون تو فشار سبك (20 بار ) و روي بستر sx-1 آستون با اكسيژن به دو اسيد تبديل ميشه

CH3-CO-CH3+3/2O2--------------->CH3COOH + HCOOH

اثر كلر : كلر يا هيپوكريتها باهاش تركيبات استخلافي ميده

CH3-CO-CH3 + 3CL2 ------------->CH3COCCL3 + 3HCL

 

ماده حاصل تري كلرو آستنه كه با سود كلروفرم ميده

 

CH3-CO-CCL3 + Na-OH----------------> CH3COONA + CHCL3

كه در آخر استات سديم هم با اسيد باز اسيد استيك ميده

و در آخر اثر PCL5

كه دو اتم كلر به جاي يك اتم اكسيژن عامل كربونيل قرار ميگيره

 

اينشكلي

CH3-CO-CH3 + PCL5 -------------------->POCL3 + CH3CCL2CH3

 

آهان راستي در مقابل محيط قليايي ضعيف مثل محلول كربنات سديم توليد ماده اي ميكنه كه هم داراي عامل ستني و هم عامل الكليه

 

اما در مقابل باز قوي عمل تراكم با از دست دادن يك مولكول آب انجام ميشه

 

تو 120 درجه بخار آستن و هيدروژن در حضور كاتاليستهايي مثل نيكل ايزوپروپيل الكل ميده

 

روش ساختنش هم كه زياد روش داره ولي فعلا دو روش براي آستن داره استفاده ميشه

 

اولين روش كومن كه با خوراك بنزن و پروپيلن صورت ميگيره

يعني بخار بنزن مياد با پروپيلن تو فشار خيلي پايين و حتي اتمسفريك از روي يك كاتاليست اسيدي عبور ميكنه . كاتاليستها ميتونه زئوليت . اسيد سولفوريك و يا فسفريك باشه

C3H6 + C6H6 ------------------->C3H7--C6H5

 

محصول بدست اومده ايزوپروپيل بنزنه كه با يك اكسيژن از هم تفكيك ميشه و به دو محصول تبديل ميشه

اين قسمت دردسر زيادي نداره

 

CH3 CH CH3 --C6H5 +O2---------------->CH3-CO-CH3 + C6H5-OH

 

محصول نهايي فنول يا كاربوليك اسيده كه به همراه آستون تشكيل ميشه كه نسبتشونم تقريبا برابره

 

روش ديگه معمول و معروف فرايند هيدروژن گيري كاتاليستي از ايزوپروپيل الكل يا 2 پروپانوله

شكل كار هم خيلي سخت نيست

بخار الكل تو فشار كم 5 تا 15 بار از روي بستر كاتاليست و دماي 380 تا 600 درجه عبور ميكنه و يك هيدروژن از دست ميده

 

CH3-CH-(OH)CH3----------->CH3-CO-CH3 + H2

 

و اينكه من موندم كجا اين بدبخت در تماسش با پوست باعث سوزشو صدمه زدن به پوست ميشه

كه اينقدر واسش حرف در ميارند

لینک ارسال

حلال جزء مهمی از محلول است.

 

حلال جزء مهمی از محلول است. حلال ها مواد

شیمیایی هستند که مواد دیگر را در خود حل می کنند. حلال ها به طور کلی به دو دسته

حلال های قطبی و حلال های غیر قطبی تقسیم می شوند. در حلال قطبی، ذرات تشکیل دهنده

حلال قطبی بوده و یکدیگر را با نیروی جاذبه ی الکتروستاتیکی جذب می نمایند.

مهمترین حلال قطبی آب می باشد. انواع اسیدها مانند

سولفوریک اسید H۲SO۴ و هیدروزن فلوئورید HF ، نیز در این دسته قرار می گیرند.

 

در حلال های غیر قطبی ، ذرات حلال غیرقطبی بوده و

بنابراین تنها نیروی جاذبه ی ضعیف واندروالسی بین ذرات وجود دارد، به همین دلیل این

حلال ها اغلب، دارای نقطه ی جوش بسیار پایین بوده و فرار هستند.

 

حلال های آلی نسبت به حلال های غیر آلی یا حلال های

معدنی، قطبیت کمتری دارند و درنتیجه معمولا" این دسته از حلالها ، مواد غیر قطبی را

بهتر در خود حل می کنند. چند حلال در زیر آمده است. حلالها موقعی مفید هستند که

مایع باشند به عنوان مثال آب در محدوده ی ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد مایع می باشد، پس

تنها در این محدوده دمایی می توانند به عنوان حلال مورد استفاده قرار گیرند. هنگامی

موادی که قرار است حل شوند، در دماهای پایین تر یا بالاتر قرار داشته باشند باید از

حلالهای دیگر استفاده نمود. محدوده مایع بودن برخی حلالها در زیر آمده است:

 

۱) متانولCH۳OH که خواصی شبیه آب را دارد.

 

۲) اتانول CH۳-CH۲OH

 

۳) پروپانون CH۳-CH۲-HC=O

 

۴) پروپانول CH۳-CH۲-CH۲OH

 

۵) بوتانول CH۳-CH۲-CH۲-CH۲OH

 

۶) اتیل استات C۴H۸O۲

 

۷) اتوکسی اتان C۴H۱۰O

 

۸) تولوئن C۷H۸

 

۹) بنزن C۶H۶

 

۱۰) کربن تتراکلرید CCl۴

 

۱۱) سیکلوهگزان C۶H۱۲

 

۱۲) دی متیل فرم آمید با نام اختصاری DMF و فرمول

HC(O)N(CH۳)۲ محدوده مایع بودن بین ۶۱- تا ۱۵۳ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۱۳) تترا هیدرو فوران با نام اختصاری THF و فرمول

CH۸O که به شکل یه حلقه ی پنج ضلعی است که در یکی از گوشه هایش اتم اکسیژن قرار

گرفته است. محدوده مایع بودن بین ۶۵- تا ۶۶ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۱۴) دی متیل سولفوکسید با نام اختصاری DMSO و فرمول

(CH۳)۲SO محدوده مایع بودن بین ۱۸ تا ۱۸۹ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۱۵) هگزا متیل فسفر آمید با نام اختصاری HMP و فرمول

OP[N(CH۳)۲]

 

۱۶) استونیتریل CH۳CN محدوده مایع بودن بین ۴۵- تا

۸۲ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۱۷) نیترومتان CH۳NO۲ محدوده مایع بودن بین ۲۹- تا

۱۰۱ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۱۸) دی کلرومتان CH۲Cl۲ محدوده مایع بودن بین ۹۷- تا

۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۱۹) سولفولان C۴H۸SO۲ (یک حلقه ی پنج ضلعی است که

SO۲ یک گوشه و چهار CH۲ گوشه های دیگر را تشکیل داده اند. محدوده مایع بودن بین ۲۸

تا ۲۸۵ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۲۰) پروپان-۱و۲-دیول کربنات C۴H۶O۳ . یک حلقه ی پنج

ضلعی که C=O یک گوشه و دو تا o نیز دو گوشه ، CH۲ یک گوشه و H۳CH گوشه دیگر را

تشکیل می دهند. این حلال از ۴۹- تا ۲۴۲ درجه سانتیگراد مایع می باشد.

 

طبق یک اصل کلی، مواد قطبی در حلال های قطبی و مواد

غیرقطبی در حلال های غیر قطبی حل می شوند.

 

حلال های آلی دسته ی بسیار مهمی از حلال ها را تشکیل

می دهند که در زندگی کاربردهای بسیاری دارند. به عنوان مثال، حلال ادکلن ها، انواع

اسپری ها، چسب ها و ... انواع الکلها و دیگر حلال های آلی را تشکیل می دهند. چند

حلال بسیار مهم صنعتی عبارتند از:

 

دی متیل فرم آمید با نام اختصاری DMF و فرمول

HC(O)N(CH۳)۲

 

تترا هیدرو فوران با نام اختصاری THF و فرمول CH۸O

که به شکل یه حلقه ی پنج ضلعی است که در یکی از گوشه هایش اتم اکسیژن قرار گرفته

است.

 

دی متیل سولفوکسید با نام اختصاری DMSO و فرمول

(CH۳۲SO )

 

بیان شد که الکلها دسته ی بسیار مهمی از حلال های

صنعتی را تشکیل می دهند. میان ذرات حلال در الکلها، پیوند های هیدروزنی می باشد،

اما یک سر الکلها، سر آلی و غیرقطبی آنها می باشد درنتیجه این حلالها می توانند هم

مواد غیرقطبی را با سر غیرقطبی در خود حل کنند و هم مواد یکه می توانند با آن پیوند

هیدروزنی برقرار نمایند، مانند آب.

 

میان ذرات حلال غیرقطبی، فقط نیروهای واندروالس وجود

دارند. میان ذرات ماده ی حل شده غیر قطبی نیز فقط نیروهای واندروالس وجود دارند.

بنابراین تمام ذرات موجود در محلول، فقط تحت تاثیر این نیرو هستند و امکان تشکیل

محلول وجود دارد.

 

یک مثال حلال های غیر قطبی، هیدروکربنهای سیر شده

خطی مانند هگزان است. موم که یک ماده ی غیرقطبی است در هگزان حل خواهد شد.

 

البته تمام اجسام غیرقطبی در یکدیگر حل نمی شوند.

حال متداولترین نوع محلول یعنی، یک جامد حل شده در یک مایع را در نظر می گیریم.

انحلال پذیری یک جامد غیرقطبی در یک مایع غیرقطبی به دو عامل بستگی دارد: دمای ذوب

و آنتالپی ذوب آن. وقتی این جامد حل می شود، محلول مایع به دست می آید. جامد تغییر

فاز می دهد. جامدهایی که دمای ذوب و انتالپی ذوبشان بالاست، انحلال پذیری بیشتری

نشان می دهند. این تفاوت به علت نیروهای جاذبه قویتر در بلورهای اجسامی است که دمای

ذوب بالا دارند. در جریان حل شدن باید بر این نیروها فایق آمد.

 

برخی از حلال ها مانند کربن تتراکلرید CCl۴ کلروفرم

CHCl۳ به شدت سمی می باشد. همچنین کار با اسیدها مهارت و تدابیر خاص می طلبد.

 

اثرات زیان اور حلال های آلی در محیط های کوچک خود

را نشان می دهد ، زیرا حلال های آلی به مراتب بسیار فرار بوده و درنتیجه به دیلی

سمی بودن ، هم برای انسان و هم موجودات زنده دیگر زیان دارد.

 

یکی از مهارتهای کار با حلال ها این است که حلال های

بی خطرتر پیدا کنیم: اغلب در آزمایشگاه ها، باید سعی کنیم که استفاده از حلال های

سمی برای حل کردن موادی که در واکنش شیمیایی به کار برده می شوند، را حذف نماییم.

 

بسیاری از حلال ها که در مقادیر زیاد در صنعت به کار

برده می شوند برای سلامت انسان مضر هستند یا می توانند خطرات دیگری مانند آتش سوزی

و انفجار به وجود آورند. حلال هایی که به طور گسترده استفاده می شوند و برای سلامت

انسان مضر باشند شامل تتراکلرید کربن، کلروفورم، و پرکلورواتیلین

هستند.

 

لینک ارسال

[TABLE="class: cms_table"]
[TR]
[TD]حلال ها
[/TD]
[TD][IMG]http://www.niordc.ir/uploads/manBoxHdr_9307.png[/IMG][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]حلال هاي 404 ، 406 و 410[/B]
[B]ساختار[/B] حلال هائي هستند، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C5-C8

[TABLE="class: cms_table, align: right"]
[TR]
[TD][B]410[/B][/TD]
[TD][B]406[/B][/TD]
[TD][B]404[/B][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]113-55[/B][/TD]
[TD][B]80-62[/B][/TD]
[TD][B]143-60[/B][/TD]
[TD][B]Distillation range°C[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]TBR[/B][/TD]
[TD][B]TBR[/B][/TD]
[TD][B]TBR[/B][/TD]
[TD][B]Density@ 15°C Kg/L[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]25 (min)[/B][/TD]
[TD][B]25 (min)[/B][/TD]
[TD][B]25 (min)[/B][/TD]
[TD][B]Color, saybolt[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]1[/B][/TD]
[TD][B]-[/B][/TD]
[TD][B]-[/B][/TD]
[TD][B]Copper strip, 3brs@100°c[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]-[/B][/TD]
[TD][B]1[/B][/TD]
[TD][B]1[/B][/TD]
[TD][B]Copper strip, 3brs@50°c[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]Neg.[/B][/TD]
[TD][B]Neg.[/B][/TD]
[TD][B]Neg.[/B][/TD]
[TD][B]Doctor test[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]0.05[/B][/TD]
[TD][B]0.05[/B][/TD]
[TD][B]0.05[/B][/TD]
[TD][B]SulphurTotal (max) %mass[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]TBR[/B][/TD]
[TD][B]7 (max)[/B][/TD]
[TD][B]TBR[/B][/TD]
[TD][B]Aromatic content %vol[/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[LIST]
[*][B]كاربرد[/B]
[/LIST]

به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ
به عنوان يكي از مواد متشكله تاير، حلال لاستيك و رزين، چسب ها و چسب هاي نواري
به عنوان حلال در صنايع شيميائي، آرايشي و غذائي


[B]حلال هاي 400 و 409 (آروماتيك بالا)[/B][LIST]
[*][B]ساختار[/B]
[/LIST]

بخش اعظم حلال 409، از هیدروکربن های آروماتیک (بیش از 75 درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشکیل شده است.


[LIST]
[*]حلال 400 با دارا بودن حداقل 30 درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز است.
[/LIST][LIST]
[*][B]مشخصات[/B]
[/LIST]

[TABLE="class: cms_table, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"][B]409[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]400[/B][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]106-123[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]45-150[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]Distillation range °C[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]25 (min)[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]25 (min)[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]Color, saybolt[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]1[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]1[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]Copper strip, 3brs@100°c[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]Neg.[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]Neg.[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]Doctor test[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]0.05[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]0.01[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]SulphurTotal (max) %mass[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][B]75 (min)[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]30 (min)[/B][/TD]
[TD="align: center"][B]Aromatic content %vol[/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE][LIST]
[*][B]كاربرد[/B]
[/LIST]

به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ
به عنوان رقيق كننده در ساخت چسب ها
به عنوان ماده متشكله تينر

[B]حلال هاي 402 و 403[/B]

[LIST]
[*][B]ساختار[/B]
[/LIST]

وایت اسپریت ها مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی با دامنه تقطیر 200 - 142 درجه سلسيوس هستند . این حلال ها، مایعاتی شفاف، به رنگ آب و دارای بوی ملایم بوده، از لحاظ شیمیائی پایدارند و خورندگی ایجاد نمی کنند.[LIST]
[*][B]مشخصات[/B]
[/LIST]


[TABLE="class: cms_table, align: right"]
[TR]
[TD][B]403 (light)[/B][/TD]
[TD][B]403[/B][/TD]
[TD][B]402[/B][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]125-175[/B][/TD]
[TD][B]152-198[/B][/TD]
[TD][B]142-198[/B][/TD]
[TD][B]Distillation range °C[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]0.0775[/B][/TD]
[TD][B]TBR[/B][/TD]
[TD][B]0.775[/B][/TD]
[TD][B]Density@ 15°C Kg/L[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]-[/B][/TD]
[TD][B]38[/B][/TD]
[TD][B]38[/B][/TD]
[TD][B]Flash point, tag°c (min)[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]21[/B][/TD]
[TD][B]34[/B][/TD]
[TD][B]-[/B][/TD]
[TD][B]Flash point, Abel°c (min)[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]10 (min)[/B][/TD]
[TD][B]21 (min)[/B][/TD]
[TD][B]25 (min)[/B][/TD]
[TD][B]Color, saybolt[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]Neg.[/B][/TD]
[TD][B]Neg.[/B][/TD]
[TD][B]Neg.[/B][/TD]
[TD][B]Doctor test[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]0.05[/B][/TD]
[TD][B]0.2[/B][/TD]
[TD][B]0.05[/B][/TD]
[TD][B]Sulphur Total %mass (max)[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]45 (min)[/B][/TD]
[TD][B]45 (min)[/B][/TD]
[TD][B]20 (max)[/B][/TD]
[TD][B]Aromatic content %vol[/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[LIST]
[*] [B]كاربرد[/B]
[/LIST]

به عنوان حلال در تینرهای رنگ و لاک الکل
به عنوان حلال خشک کن رنگ ها
به عنوان حلال در چاپ پارچه
به عنوان حلال چربی گیر از سطوح فلزات
به عنوان حلال واکس های مخصوص اثاثیه منزل، مبلمان، کف پوش ها و همچنین واکس کفش
به عنوان حلال خشك شوئي


[URL]http://www.niordc.ir/index.aspx?siteid=78&pageid=868[/URL]

لینک ارسال

نرم افزار محلول سازی و محاسبات حلالها

 

محلول سازی

محلول سازی یکی از ابتدایی ترین کارهای در ازمایشگاه است که لازمه هر کار ازمایشگاهی است به همین جهت در این جا روش های ساده ومختصری در مورد محلول سازی در ازمایشگاه برای شما جمع اوری کرده ام و امیدوارم که مورد استفاده قرار گیرد.

محلول سازی از محلول های غلیظ ازمایشگاه

معمولا در ازمایشگاه محلول ها به صورت غلیظ و با درصد خلوص مشخص و استانداردی وجود دارد و برای تهیه محلول های رقیق تر باید از ان ها استفاده کرد.

برای این کار از روابط رقیق سازی استفاده می کنیم :

01.jpg

در رابطه بالا نیاز است که نرمالیته یا مولاریته محلول غلیظ موجود در ازمایشگاه را تعیین کنیم. برای تعیین نرمالیته از فرمول زیر استفاده می کنیم :

02.jpg

نرمالیته محلول غلیظ را بدست اوردیم. در رابطه اول فقط حجم محلول غلیظ ( v2 ) مجهول است که محاسبه می شود و فقط کافی است این مقدار (v1)را از محلول غلیظ برداشته و به حجم مورد نظر ( v2 ) برسانیم.

برای تعیین نرمالیته و مولاریته محلول های ازمایشگاهی می توانید از جدول زیر استفاده کنید. که در این صورت فقط به رابطه اول نیاز خواهید داشت.

03.jpg

مثال :

100cc محلول اسید سولفوریک 2N تهیه کنید ؟

اطلاعاتی نظیر دانسیته , درصد خلوص , جرم مولکولی و ... را می توانید از برچسب روی ظرف محلول بدست اورید.

05.jpg

مقدار 5.43cc از محلول غلیظ اسید سولفوریک برداشته و به حجم 100cc برسانید. ( در بالون ژوژه 100cc )

تذکر : در مورد اسید های غلیظ و قوی مثل اسید سولفوریک همیشه اسید را به اب اضافه می کنیم. ( قبل از اضافه کردن اسید مقداری اب مقطر در بالون بریزید و سپس اسید را اضافه کنید. )

محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاه

برای محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاه از رابطه زیر استفاده کنید :

06.jpg

فقط کافی است مقدار ماده جامد بدست امده را در مقداری اب مقطر حل کرده و به حجم مورد نظر برسانید.

مثال :

50cc محلول یک نرمال یدید پتاسیم تهیه کنید؟

(جرم مولکولی یدید پتاسیم : 166grگرم )

07.jpg

اگر دقیقا ۸.3gr از یدید پتاسیم را در 50cc اب مقطر حل کنیم محلول یک نرمال بدست خواهد امد.

تذکر : در مورد برخی مواد جامد که رطوبت جذب می کنند باید دقت شود که از فرمول نوشته شده بر روی برچسب ظرف ماده جرم مولکولی محاسبه شود . مثلا BaCl2 . 2H2O به جرم مولکولی ان دو ملکول اب ( 36gr ) اضافه شده است که باید در محاسبات لحاظ شود.

تهیه چند محلول دیگر :

100cc محلول استات سدیم 10% ( وزنی - حجمی ) تهیه کنید؟

استات سدیم جامد است و در مورد جامدات فقط کافی است مقدار 10 گرم استات سرب را وزن کرده و به حجم 100cc برسانید.(واضح است که اگر 200ccمحلول بخواهیم باید 20gr گرم را در 200cc حل کنیم.)

نکته : در مورد مایعات حجم مربوط باید کم شود . در مورد جامدات به دلیل حل شدن ذرات جامد در بین حلال و نداشتن تاثیر ان چنان در تغییر حجم می توان از حجم ماده جامد صرفه نظر کرد اما مایعات این چنین نیست ( 10 سی سی محلول مورد نظر و 90 سی سی اب مقطر برای 10% حجمی - حجمی )

محلول 2:1 ( دو به یک ) اتانول تهیه کنید؟

یعنی به ازای یک سی سی اتانول دو سی سی اب مقطر اضافه کنید.

۱۰۰cc محلول اسید کلریدریک %25 از اسید کلریدریک غیظ %37 بسازید.

 

برای این کار طبق روش زیر محاسبه کنید و به اندازه مقدار بدست امده از محلول غلیظ برداشته و با اب مقطر به حجم مورد نظر برسانید.

 

08.jpg

مقدار 67.5cc از اسید کلریدریک %37 برداشته و در یک بالون 100cc با اب مقطر به حجم برسانید.

 

 

به نقل از:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...