رفتن به مطلب

سوالات دکتری 92 تمام رشته های کشاورزی


ارسال های توصیه شده

[h=3]رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ کشاورزي-1392[/h][TABLE=align: center]

[TR=bgcolor: #99CCFF]

[TD=width: 20%, align: center]کد رشته امتحاني[/TD]

[TD=width: 60%, bgcolor: #99CCFF]نام رشته امتحاني[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2400[/TD]

[TD]سوالات دکتری آزمون استعداد تحصیلی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2401[/TD]

[TD]سوالات دکتری محیط زیست - آلودگی های محیط زیست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2402[/TD]

[TD]سوالات دکتری محیط زیست - تنوع زیستی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2403[/TD]

[TD]سوالات دکتری محیط زیست - آمایش محیط زیست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2404[/TD]

[TD]سوالات دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2405[/TD]

[TD]سوالات دکتری مکانیزاسیون کشاورزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2406[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم باغبانی و فضای سبز (سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2407[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم باغبانی و فضای سبز (میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوه)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2408[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم باغبانی و فضای سبز (گیاهان زینتی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2409[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم باغبانی و فضای سبز (گیاهان دارویی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2410[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم باغبانی و فضای سبز (فیزیولوژی پس از برداشت)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2411[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم باغبانی و فضای سبز (بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2412[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2413[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی - بهداشت مواد غذایی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2414[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2415[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2416[/TD]

[TD]سوالات دکتری اقتصاد کشاورزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2417[/TD]

[TD]سوالات دکتری چوب شناسی و صنایع چوب - حفاظت و صلاح چوب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2418[/TD]

[TD]سوالات دکتری چوب شناسی و صنایع چوب -صنایع چوب با فرآورده های مرکب چوب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2419[/TD]

[TD]سوالات دکتری چوب شناسی و صنایع چوب - صنایع خمیر و کاغذ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2420[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم خاک(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - بیولوژی خاک)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2421[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2422[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2423[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2424[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم دامی - فیزیولوژی دام[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2425[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم دامی - تغذیه دام[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2426[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم دامی - اصلاح نژاد دام[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2427[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2428[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2429[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم و مهندسی آب - منابع آب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2430[/TD]

[TD]هواشناسی کشاورزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2431[/TD]

[TD]سوالات دکتری زراعت - اصلاح نباتات (اصلاح نباتات، اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)، اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک))[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2432[/TD]

[TD]سوالات دکتری زراعت - اصلاح نباتات (زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2433[/TD]

[TD]سوالات دکتری زراعت - اصلاح نباتات (علوم و تکنولوژی بذر)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2434[/TD]

[TD]سوالات دکتری زراعت - اصلاح نباتات (علوم علف های هرز، شناسایی و مبارزه با علف های هرز)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2435[/TD]

[TD]سوالات دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2436[/TD]

[TD]سوالات دکتری زراعت - اصلاح نباتات (اکولوژی گیاهان زراعی، کشاورزی اکولوژیک، بوم شناسی زراعی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2437[/TD]

[TD]سوالات دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (ترویج کشاورزی - آموزش کشاورزی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2438[/TD]

[TD]سوالات دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (توسعه روستایی - توسعه کشاورزی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2439[/TD]

[TD]سوالات دکتری حشره شناسی کشاورزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2440[/TD]

[TD]سوالات دکتری بیماری شناسی گیاهی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2441[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم جنگل (جنگل داری و اقتصاد جنگل - جنگل داری)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2442[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم جنگل - مهندسی جنگل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2443[/TD]

[TD]سوالات دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2444[/TD]

[TD]سوالات دکتری شیلات - تکثیر و پرورش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2445[/TD]

[TD]سوالات دکتری شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2446[/TD]

[TD]سوالات دکتری شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2447[/TD]

[TD]سوالات دکتری شیلات ( تولید و بهره برداری - صید)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2448[/TD]

[TD]سوالات دکتری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (علوم مرتع - مرتع داری)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2449[/TD]

[TD]سوالات دکتری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (بیابان زدایی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2450[/TD]

[TD]سوالات دکتری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری))[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2451[/TD]

[TD]سوالات دکتری کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2452[/TD]

[TD]سوالات دکتری علوم طیور - علوم طیور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]2453[/TD]

[TD]سوالات دکتری چوبشناسی و صنایع چوب - بیولوژی و آناتومی چوب

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...