رفتن به مطلب

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) خرداد ماه 1393


ارسال های توصیه شده

دفتر مقررات ملی مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) خرداد ماه 1393 را اعلام کرد .گروه عمران - طراحی

مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- 1392

• مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- 1392

• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایی )

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )- 1392

• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- 1392

• مبحث یازدهم( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها )- 1392

• آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد84-2800) ويرايش سوم

* اصول و مباني تحليل سازه‌ها ( در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي)

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

 

 گروه عمران- نظارت

 

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن (1390)

• مبحث اول ( تعاریف)(1392)

• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)

• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)( 1392)

• مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (1392)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)

• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) (1392)

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (1392)

• مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمانها) ( 1392)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)

• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) (1391)

• مبحث بیست و دوم(مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392(

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) (1390)

• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

• * تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)

• * روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

 

* * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

.گروه عمران - اجرا

• مبحث دوم (نظامات اداری)(1384)

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- 1392

• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- 1392

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)

• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) (1392)

• مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- 1392

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)

• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)(1392)

• مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمانها) (1392)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

•مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- 1389

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392(

• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(1390 )

• روشها و مسائل اجرايي*

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)

• نظام فنی و اجرائی کشور

• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

• قوانين صنعت بيمه و ماليات*

• مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

• قانون كار*

• ماشين آلات ساختماني*

 

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه تاسیسات مکانیکی

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن -) 1390 (

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-) 1384 (

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- )1392(

• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )-) 1391 )

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)

• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1391)

•راهنمای مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1392)

• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-( 1389 )

• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)( 1391)

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392(

• *طرح و اجراي تاسيسات مكانيكي

 

• * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه تاسیسات برق

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –(1390)

• مبحث دوم ( نظامات اداري )- ويرايش 1384

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- )1392(

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- )1392(

• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )- )1382 (

• راهنماي مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )- )1382 (

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان‌ برقي )- )1392(

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-) 1389(

• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) (1391(

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392(

• * طرح و اجراي تأسيسات برقي

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه شهرسازی

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش( 1392 )

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384 )

• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( 1392)

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( 1384 )

• مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )- ( 1391 )

• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

• *اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

• *روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

• *مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري

• حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

• اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه نقشه برداری

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390 )

• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384)

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392 )

• دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي )

• *متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري

• *نقشه‌برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي )

• *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي

• *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي

• *تعيين موقعيت املاك

• *پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر

• *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( lis , gis ) در حد كاربردي

• *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه ترافیک

 

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390

• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )

• مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384 )

• *طراحي راههاي شهري

• *مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك

• *مشخصات فني و اجرائي معابر

• *مهندسي ترافيك و ترابري

• *ايمني معابر

• *حمل و نقل همگاني

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه معماری - طراحی

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)

• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)

• مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (1384)

•مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (1391)

• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

• طرح معماري

• جزئيات اجرائي ساختمان *

• ضوابط آتش نشاني

• ضوابط بلند مرتبه سازي

• ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه معماری - نظارت

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)

• مبحث دوم (نظامات اداری)(1384)

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)

• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)

• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)- فصول اول تا نهم

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)

•مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (1391)

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392(

• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (1392)

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(1390)

• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

• روشها و مسائل اجرايي*

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)

• راهنمای مبحث شانزدهم(تاسیسات بهداشتی) (1392(

 

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 گروه معماری - اجرا

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1390)

• مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)

• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)

•مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)

• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)- فصول اول تا نهم

• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)

• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)

• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(1392)

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(1390)

• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

• روشها و مسائل اجرايي*

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)

• نظام فنی و اجرائی کشور

• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

• قوانين صنعت بيمه و ماليات*

• مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

• قانون كار*

• ماشين آلات ساختماني*

• دستورالعمل گودبرداری(1391)

 

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 
منبع خبر : دفتر مقررات ملی ساختمان ایران

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...