رفتن به مطلب

اسلحه هجومی G-3


ارسال های توصیه شده

9j2yoa96srq4zkxncrw.jpg

 

 

 

مشخصات:

1)جنگ افزاري است خودكار كه بوسيله ناظم آتش بصورت خودكار و به ضامن در مي آيد.

2)با هوا خنك ميشود.

3)با فشار مستقيم گاز باروت مسلح مي شود.

4)با خشاب 20تيري تغذيه ميشود .

5)بوسيله نفر حمل ميشود.

6)دستگاه نشان روي آن بسادگي قابل تغيير و تنظيم است.

 

مختصات :

1)كاليبر 62/7ميليمتر (30/0اينچ)

2)وزن بدون خشاب 200/4كيلوگرم

3)طول سلاح بدون سرنيزه 5/102سانتيمتر

4)سرعت ابتدايي گلوله در ثانيه اول 800متر بر ثانيه

5)نواخت تير بطور علمي 500الي600تيردر ثانيه

6)نواخت تير بطور عملي 120الي150تير در دقيقه

7)تعداد خان 4 عدد

8)گردش خان از چپ به راست

9)برد موثر بدون دوربين 400متر

10) برد موثر با دوربين 600متر

11)برد نهايي 3500 متر

 

 

ماموريت:

تيراندازي برعليه نفرات دشمن.

 

 

سازمان وخدمه :

جنگ افزار ژ-3 سلاحي است انفرادي ،داراي يك نفر خدمه و برابر جدول سري ام در كليه رسته ها.

 

 

انواع تفنگ ژ-3:

دونوع مختلف داريم:

1)با قنداق تاشو(به منظور سهولت در امر پرش)

2)با روپوش و قنداق پلاستيكي

 

 

مقدورات:

1.قدرت زياد نسبت به تفنگهاي مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمي.

2.دقت تير به خاطر طول مناسب لوله.

3.مجهز به دوربين براي استفاده در مسافتهاي بيشتر از 400 متر و همچنين مجهز به دوربين ديد در شب.

 

 

محدوديتها:

1.عدم تغذيه با خشاب بيشتر از 20 تيري بعلت بلندي طول فشنگ.

2.لگد تفنگ نسبت به جنگ افزارهاي انفرادي كه داراي فشنگ هاي كوتاهتر است بيشتر است.

3.موارد گير نسبت به جنگ افزارهاي انفرادي بيشتر است.

 

نامگذاري قطعات:

1.لوله و متعلقات

2.گلنگدن و متعلقات

3.دستگاه چكاننده و متعلقات

4.قنداق و متعلقات

5)روپوش لوله

6)شعله پوش

7)بند

8)خشاب

 

 

بازو بسته كردن بطريق زير است:

الف)باز و بسته كردن مختصر جهت نظافت جنگ افزار است كه خدمه قبل از تيراندازي به منظور آگاهي از سالم بودن قطعات جنگ افزار انجام مي دهد اين نوع بازو بسته كردن مخصوص خدمه مي باشد.

ب)باز و بسته كردن كامل كه مخصوص تعويض قطعات بوده مخصوص افراد فني است.

ج)باز و بسته كردن مخصوص كه شامل تعمير قطعات ويژه جنگ افزار است كه افراد متخصص تعميراتي مجاز به باز و بسته كردن آنها مي باشند.

 

 

باز و بسته كردن جنگ افزار ژ-3 (براي نظافت)

1)قبل از باز كردن اسلحه را به ضامن كنيد.

2)خشاب را برداريد.

3)تفنگ را خالي كنيد(دستگيره آتش را به عقب كشانده مطمئن شويد كه خزانه خالي است دستگيره را رها كنيد و جنگ افزار را رو به هوا گرفته وماشه را بچكانيد).

 

عمل سلاح جنگي:

1.تظاهر:

عبارت است از ظاهر شدن يك عدد فشنگ در مسير گلنگدن توسط فشار صفحه خوراك دهنده.

2.ادخال:

عبارت است از هدايت يك عدد فشنگ در مسير گلنگدن كه توسط شاخه هاي گلنگدن در اثر پيشروي آلات متحرك فشنگ مزبور را در مسير گلنگدن قرار گرفته توسط شاخه هاي گلنگدن به داخل لوله هدايت مي گرددوعمل ادخال انجام مي شود.

3.بسته كردن:

ضمن پيشروي آلات متحرك پيشاني جنگي گلنگدن به ته خزانه لوله چسبيده و عمل بسته شدن انجام مي گيرد.بنابراين بسته شدن برخورد پيشاني گلنگدن به ته خزانه لوله مي باشد.

4.چفت شدن:

چون در موقع بسته شدن پيشاني جنگي به ته لوله برخورد مي كند در اين حال بدنه آلات متحرك در اثر فشار فنر ارتجاع هنوز به سمت جلو حركت مي نمايد در نتيجه اين فشار به هادي سوزن منتقل مي گردد و سبب مي شود كه غلطكهاي روي هادي سوزن حركت نمايند و از داخل گلنگدن خارج مي شود و در داخل مقر خود در بدنه قرار مي گيرد.

5)ضربت زدن:

در موقع چفت شدن فاصله سوزن وپيشاني جنگي كم مي گردد وهنگامي كه ماشه مي چكانيم چخماق به ته سوزن ضربت زده و نوك سوزن از سوراخ پيشاني جنگي خارج شده و به ته چاشني فشنگ ضربت مي زند.

 

 

مرحله دوم

ـ زمانيكه آلات متحرك در اثرفشار گازباروت به عقب حركت مي نمايد اعمال زير انجام ميشود:

1)رها شدن:

فشار گاز باروت به پيشاني جنگي گلنكدن سبب مي گردد كه غلطكها به مارپيچهاي مقر خود برخورد نموده و به داخل گلنكدن برود و در نتيجه به هادي سوزن فشار آورد و فاصله بين گلنكدن متحرك را برقرار مي نمايد.

2)باز شدن:

جدا شدن پيشاني جنگي گلنكدن از ته خزانه لوله.

3)مسلح شدن:

ضمن عقب نشيني آلات ماهيچه تحتاني آلات متحرك چخماق را به عقب مي خواباند ودر نتيجه سرپايه آتش با دهانه عقبي چخماق درگير ميشود و جنگ افزار مسلح ميگردد.

4)اخراج:

خارج شدن پوكه از خزانه لوله توسط فشنگ كش.

5)پرش:

پرتاب پوكه بخارج توسط فشنگ پران.

 

 

گير و رفع گير

 

عدم تظاهر فشنگ ظاهر نشده و فشنگ داخل خشاب نمي باشد.

1)فنر صفحه خوراك دهنده كه ضعيف يا شكسته است.

رفع گير :فنر صفحه خوراك دهنده تعويض شود.

2)بدنه خشاب فرورفتگي دارد يا خشاب قر شده است.

رفع گير :خشاب را عوض كنيد.

3)خشاب كثيف است و صفحه درميان آن گير ميكند.

 

عدم ادخال (فشنگ داخل لوله نميباشد)

1)جان لوله كثيف است.

رفع گير :جان لوله را تميز كنيد.

2)فنر ارتجاع ضعيف يا كثيف است.

رفع گير :فنر ارتجاع را عوض كنيد.

3)فشنگ كثيف يا معيوب است .

رفع گير :فشنگ را عوض كنيد.

 

عدم چفت شدن (غلطكها در مقر مربوطه قرار نمگيرد. )

1)دستگيره آتش محكم به جلو رها نشده است.

رفع گير :مجددا دستگيره ها را به عقب بكشيدو رهاكنيد.

2)فنر ارتجاع شكسته يا ضعيف است.

رفع گير:فنر ارتجاع را عوض كنيد.

3)غلطكها شكسته يا معيوب است.

رفع گير :گلنگدن را عوض كنيد.

4)ريلهاي بدنه كثيف است.

رفع گير:ريلهاي بدنه را تميز كنيد.

 

عدم ضربه زدن

1)بدنه ضامن آتش روي ضامن است .

رفع گير :برگه را از ضامن خارج كنيد.

2)فنر چخماق شكسته يا معيوب است.

رفع گير: آن را عوض كنيد.

3)فنر سوزن شكسته يا معيوب است .

رفع گير :آن را عوض كنيد.

4)سوزن شكسته يا معيوب است.

رفع گير :آن را عوض كنيد.

5)مهمات معيوب است.

رفع گير :فشنگ را خارج كنيد و فشنگ ديگري بگذاريد.

 

عدم رها شدن (مرمي از فشنگ رها نمي شود.)

1)چاشني يا باروت فشنگ فاسد شده است.

رفع گير :فشنگ را عوض كنيد.

2)فشنگ آموزشي مي باشد.

رفع گير :فشنگ را عوض كنيد.

3)مرمي معيوب است ودر لوله گير ميكند.

رفع گير :فشنگ را عوض كنيد.

4)لوله كثيف است و گلوله گير ميكند.

رفع گير:لوله تميز شود.

5)سر لوله ضربه خورده واز خروج مرمي جلوگيري مي كند.

رفع گير:اسلحه عوض شود.

 

عدم باز شدن و برگشت

1)غلطكها به علت كثيفي در مقر خود گير كرده و محكم شده .

رفع گير:غلطكها را آزاد كرده و تميز و روغن كاري شود.

2)جان كثيف است.

رفع گير:جان لوله را تميز ميكنيم.

3)ريلهاي بدنه صدمه ديده است.

رفع گير :براي تعمير آن اقدام كنيد.

 

 

عدم اخراج (بوته از داخل جان لوله خارج نمي شود.)

1)فنر فشنگ كش معيوب يا شكسته است.

رفع گير: فشنگ كش را عوض كنيد.

2)فنر فشنگ كش معيوب يا شكسته است.

رفع گير:فنر آن را عوض كنيد.

3)پوكه تغيير شكل داده است.(در داخل جان لوله است)

رفع گير:پوكه را با سمبه خارج كنيد.

4)جان لوله كثيف است.

رفع گير :جان لوله را تميز كنيد.

 

عدم پرش پوكه(بخارج پرتاب نميشود.)

1)فشنگ پران شكسته است.

رفع گير:فشنگ پران را عوض كنيد.

2)محل خروج پوكه آسيب ديده است.

رفع گير:آن را تعمير كنيد.

3)اسلحه كثيف است و آلات متحرك بخوبي عقب نمي آيد.

رفع گير:اسلحه تميز و روغنكاري شود.

 

 

عدم مسلح شدن(اسلحه مسلح نمشود.)

1)دهانه هاي چخماق شكسته است.

رفع گير:چخماق را تعويض شود.

2)پايه آتش معيوب است.

رفع گير:پايه آتش تعويض شود.

 

 

 

خشاب

خشاب تشكيل شده ا ست از:

1)استوانه خشاب

2)صفحه خوراك دهنده

3)فنر صفحه خوراك دهنده

4)صفحه زيرين يا نگه دارنده كه بصورت كشوي در زير خشاب قرار ميگيرد كه مانع خروج فنر وصفحه خوراك دهنده به بيرون ميباشد.

 

 

انواع مهمات ژ-3

1)فشنگ جنگي

2)فشنگ مانوري

3)فشنگ گازي(براي پرتاب نارنجك تفنگ)(برد تا150متر)

4)فشنگ مشقي (داراي مرمي فولادي)

 

روشهاي نشانه روي

1)ايستاده

2)بزانو

3)دراز كش

4)نشسته

5)هجومي

 

 

قبل از شروع تير اندازي

1)براي هريك نفر تير انداز بايد يكنفر كمك تعين كند.

2)تيراندازها درخط آتش (دريك صف )وبه فاصله معين حدود فاصله30 پلو در پشت زيلو ايستاده و تفنگ درروي زيلو درجلوي تير انداز به نحوي به سر لوله جلو يا به طرف سيبل باشد روي زمين قرار گيردو هر كمك به فاصله دو قدم پشت سرتيرانداز قرار ميگيرد.

نكته:

تصوير خط نشانه :از روزنه ديده بنوك مگسك زير خال سياه تشكيل شده است.

 

وضعيتهاي تيراندازي

اين وضعيت در محلهايي كه داراي علفزارهاي باشد و يا به دلايلي وضعيت تيراندازي درازكش مسير نباشد براي تيراندازي در خود شيب مورد استفاده قرار ميگيرد.

الف)حالت نشسته:

-بند تفنگ را بلند كرده

-نيم به راست

-پاها را به اندازه عرض شانه باز كرده و با دست راست تفنگ را گرفته و با كمك دست چپ روي زمين مي نشينيم سپس باسن خود را آنقدر به سمت عقب مي كشيم تا ارتفاع زير زانو با سطح زمين حدودا يك وجب باشد.

-آن گاه بند تفنگ رازير بازوي چپ انداخته واز قسمت كم به طرف جلو خم مي شويم بازوي دست چپ راروي مبخش پا قرار مي دهيم بطوري كه استخون آرنج از روي مبخش پا رد شده وبازوي چپ به بخش استخوان مماس باشد.

 

ب)تيراندازي در حالت ايستاده:

معمولا در زمينهايي كه داراي عوامل طبيعي و مصنوعي باشد و يا در موقع هجوم مورد استفاده قرار ميگيرد اين وضعيت در مسافت100متربدونبدون استفاده از تكيه گاه اعمال شود براي استفاده ازاين وضعيت روبه هدف مي ايستيم بند تفنگ را بلند كرده و يك به راست كامل كرده به دست فنگ نماييد پاهاي خود را به اندازه عرض شانه باز كرده به نحوي كه عمود به هدف و پاي راست عمود بر امتداد پاي چپ سپس به وسيله سنگيني بدن تفنگ را متوجه هدف نموده وتعادل خود را روي دو پا حفظ ميكنيم آنگاه بند راپشت بازوي چپ قرار داده وبا دست چپ روپوش لوله را بگيريد و با دست راست قنداق تفنگ را بلند نماييم تا دستگاه نشانه روي با چشم راست در يك امتداد قرار گيرد پنبه قنداق را در گودي شانه قرار داده به نحوي كه دست راست با سطح شانه يا كف پا كمي بلندترباشد يا قرار گيرد تيرانداز لازم است تيغه تفنگ را محكم گرفته و با فشار آن را به عقب بكشيد.

ج)تيراندازي در حالت درازكش:

اين وضعيت داراي استقرار و راحتي بيشتر ميباشد ازاين وضعيت در زمينهاي پست و هموار و سنگرهاي استقراري درازكش و علفزارهاي كوتاه و از پشت خاك ريزها استفاده ميگردد. براي استفاده از اين وضعيت رو به هدف مي ايستيم بند اسلحه را بلند كرده پس يك نيم به راست نموده و به دست نموده به نحوي كه دست چپ در جلوي روپوش و دست راست روي پنجه قنداق رابه اندازه 70سانتيمتر درجلوي زانوي پاي راست بگذاريد سپس روي پهلوي چپ خود خوابيده و بند تفنگ را به پشت بازوي چپ انداخته وآرنج دست چپ خود رادرامتدادزانوي راست و قنداق تفنگ و هدف روي زمين قرار دهيد و قنداق تفنگ را محكم در داخل شانه قرار دهيد قبضه تفنگ به دست گرفته و آرنج را به طرف زمين آنقدر پايين دهيد تا شانه ها در سطح افقي قرارگيرد وسپس به هدف نشانه روي كنيد و گردن بايد نرم و آزاد باشد و گونه بطور محكم به قنداق مماس باشد .

 

 

تذكر:

انگشت سبابه در ناحيه بين سر انگشت و بند دوم با ماشه تماس پيدا مي كند بطوري كلي بهتر است كه اصولا هيچ قسمت از انگشت با قبضه تماس نداشته باشد.

 

د)تيراندازي بحالت بزانو:

اين وضعيت اغلب در زمينهاي مسطح يا ضد شيب مورد استفاده قرارميگيرد براي اتخاذ اين وضعيت به طرف هدف مي ايستيم بند تفنگ را بلند كرده سپس به راست كامل انجام مي دهيم سپس تفنگ را با دست چپ از ناحيه جلوي روپوش لوله بگيريد ودست راست خود را روي پنجه قنداق قرار دهيد و پاي چپ را به اندازه عرض شانه بطرف جلو و كمي به چپ بگذاريد سپس روي پنجه پاي راست تكيه كرده و زانو را به طرف پايين بدهيد تا به زمين برسد وباسن خود را روي پاشنه پاي راست قرار داده و آرنج چپ را مقداري در روي زانوي چپ به طرف جلو قرار داده و قنداق را در گودي شانه بگذاريد قبضه را با دست راست محكم بگيريد آرنج راست لازم است افقي و كمي پايين تر از سطح افق باشد سپس سنگيني خود را به طرف جلو روي ساق پاي چپ قرار داده و به هدف نشانه روي كنيد.

 

 

 

تيراندازي در وضعيت هجومي

اين وضعيت بروي مواضع مضنون دشمن در برد كوتاه (تا50متر)و آخرين مرحله هجوم در رزم و در جنگل و جنگلهاي خياباني و يا هر جايي كه محل دشمن به وسيله نور يا صدا مشخص ميشود و بطور كلي بروي هدفهاي نزديك در زمانيكه فرصت جهت اتخاذ وضعيت و نشانه روي نمي باشد بسيار موثر است.

براي اتخاذ اين وضعيت تيرانداز پاهاي خود را به اندازه عرض شانه (تاجايي كه بهتر بتواند تعادل خود را حفظ نمايد)و از يكديگر باز نموده ومقدار كمي پاي چپ را جلوتر از پاي راست قرار مي دهد و سپس زانوها رااز مبخش و بدن خود را از ناحيه پهلوها بطرف جلو خم مينمايد .دست چپ از قسمت جلو دستگيره آتش را به نحوي ميگيرد كه شست دست در بالا و روي روپوش لوله تفنگ و بازوي چپ تقريبا كشيده باشند و دست راست قبضه تپانچه اي شكل را محكم گرفته و ساعد دست راست روي قنداق فشار وارد كرده و آن رادر پهلوي راست(تهيگاه راست)مهار ميكندتيراندازشعاع چشمها را روي هدف متمركز و لوله تفنگ را همواره درسمت هدف و محلي كه شعاع ديد به آن تمركز دارد قرار مي دهد .

نكات زير در وضعيت هجومي لازم الا جرا مي باشد:

1)وزن بدن روي هر دو پا تقسيم مي گردد و سنگيني بدن روي كف پا به خصوص پنجه پا ميباشد.

2)پاها از يكديگر به اندازه عرض شانه باز شده و زانوها كمي از مبخش خميدگي داشته و پاي چپ كمي جلوتر از پاي راست قرار مي گيرد.

3)بدن از قسمت پهلو ها بطرف جلو خميدگي داشته و كاملا نفر تيرانداز بايد راحت و مسلط باشد.

4)لوله تفنگ همواره در سمت هدف و محلي كه شعاع ديد به آن تمركز دارد قرار گرفته باشد.

5)براي مورد اصابت قراردادن هدفهاي ناگهاني در سمت هاي مختلف از گردش تمام بدن استفاده ميگرد

لینک به دیدگاه

تاریخچه ژ۳ در ایران

 

بیش از 35 سال است که سلاح ژ 3 مدل آ۳ (بهترین مدل ژ۳)به عنوان اسلحه سازمانی در اختیار ارتش و نیروهای مسلح ایران می باشد.این سلاح در ابتدا بصورت تعداد محدودی توسط کارخانه هلکروکخ اقدام به راه اندازی خط تولید این سلاح در صنایع مسلسل سازی ارتش ( جنگ افزار سازی فعلی ) نمود.بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی متخصصین آلمانی ایران را ترک کردند.در جریان پیروزی انقلاب اسلامی با هجوم مردم به کارخانه و اشغال آن بسیاری از مدارک فنی و ابزار آلات تولید آن معدوم و مفقود گردید.سپس با تلاش متخصصین متعهد و انقلابی ایرانی کارخانه ، خط تولید بازسازی و راه اندازی گردید.این سلاح خوب به دلیل پاره ای از مسائل فنی و کیفیت پایین ساخت و مونتاژ در برابر بعضی از شرایط محیطی مثل گرد و غبار و آلودگی های ناشی از اشتعال باروت در هنگام شلیکر حساس نمی باشدابن اسلحه اصلا نیاز به نظافت ندارد.بدلیل استفاده از این سلاح در ارتش ایران و انعقاد پیمان منحله سنتوبین سه کشور ایران ، ترکیه و پاکستان ، این دو کشور نیز نسبت به انتخاب این سلاح برای نیروهای مسلح خود مبادرت ورزیدند ، و هم اینک تولید سلاح ژ3 تحت امتیاز شرکت هلکروکخ در این دو کشور ادامه دارد.

 

 

 

تاریخچه جهانی ژ۳

 

در طول دهه پنجاه ارتش آلملن غربی همانند سایر ارتش های کشورهای عضو ناتو نیاز به یک سلاح انفرادی با قابلیت شلیک فشنگهای51* 62/7 ناتو را احساس می کرد.در ابتدا آلمان ها سلاح اف ان فال FN FAL ساخت بلژیک را برای این منظور انتخاب کردند.در سال 1956 با ایجاد تغییراتی در سلاح سیرکا شوروی ارتش آلمان سلاحی تحت نام G1 ا تولید نمود.( لازم به ذکر است که سلاح سیرکا مادر دو سلاح معروف کلاشینگف و CEMTE که خود مدل ابتدایی سلاح ژ3 است ، می باشد این سلاح شاهد تحولاتی با دو نگرش متفاوت در طول تغییرات خود بوده است که یکی نگرش روسها و آقای کلاش نیکف بوده و دیگری نگاه اروپای غربی و مهندسان شرکت CEMTE اسپانیا و نهایتا شرکت هکلرو کخ آلمان بوده است) بنا به دلایل واضحی آلمان ها خاستار به دست آوردن خودکفایی و تولید این رده از سلاح ها بودند.در ابتدا تقاضای ساخت اسلحه fal بلژیکی در آلمان مطرح شد که این امر از سوی کشور بلژیک به دلیل مشکلاتی که ارتش آلمان در هنگام اشغال آن کشور در زمان جنگ جهانی دوم برای آنها ایجاد کرده بودند با مخالفت روبرو شد.در نتیجه آلمان ها متمایل به کارخانه اسلحه سازی Cemt e شدند.یک مدل از سلاح های ساخت کارخانه مذکور با نام مدل A مورد پسند ارتش آلمان واقع گردید و آنها توانستند امتیاز تولید آن را از کارخانه اسپانیایی خریداری نموده و خط تولید آنرا به آلمان و کارخانه هکلروکخ در شهر اوبرندورف ( هم اینک کارخانه هکلروکخ در این شهر می باشد ) انتقال دهند.در سال 1959 ارتش آلمان غربی با تکمیل و بهینه سازی طرح نهایی سلاح Cemt e مدل A ، اسلحه ژ3 را به جهانیان معرفی کرد از آن زمان تاکنون اسلحه ژ3 در بسیاری کشورها ( نزدیک به 50 کشور جهان ) بکار گرفته شده این سلاح در مدل های پیشرفته تر مانندآ۳ که سلاح سازمانی ارتش ایران است ساخته شده و بهترین مدل ژ۳ به شمار می آید چندین کشور هم اینک در حال تولید این سلاح تحت لیسانس کارخانه هکلروکخ آلمان می باشند.کشورهای ایران یونان ، پاکستان ، ترکیه و پرتغال از این جمله اند.

 

 

 

 

مشخصات:

1)جنگ افزاري است خودكار كه بوسيله ناظم آتش بصورت خودكار و به ضامن در مي آيد.

2)تنها اسلحه انفرادی در جهان که داغ نمی کند و لوله آن انحراف پیدا نمی کند.

3)با فشار مستقيم گاز باروت مسلح مي شود.

4)با خشاب 20تيري تغذيه ميشود .

5)بوسيله نفر حمل ميشود.

6)دستگاه نشان روي آن بسادگي قابل تغيير و تنظيم است

 

 

 

 

 

مختصات :

1)كاليبر 62/7ميليمتر (30/0اينچ)

2)وزن بدون خشاب ۱۰۰/4كيلوگرم

3)طول سلاح بدون سرنيزه 5/102سانتيمتر

4)سرعت ابتدايي گلوله در ثانيه اول ۱۲۰۰متر بر ثانيه

5)نواخت تير بطور علمي ۷۰۰الي۷۵۰تيردر دقیقه

6)نواخت تير بطور عملي ۲۰۰الي ۲۵۰تير در دقيقه

7)تعداد خان 4 عدد

8)گردش خان از چپ به راست

9)برد مفید ۱۰۰۰متر

10) برد موثر ۷۵۰۰متر

11)برد نهايي 3500 متر

 

 

 

 

 

سازمان وخدمه :

جنگ افزار ژ-3 سلاحي است انفرادي ،داراي يك نفر خدمه در كليه رسته ها.

 

 

 

 

 

 

انواع قنداق:

 

چوبی-پلاستیکی- کاچویی- و فلزی کشویی

 

 

 

 

 

مقدورات:

1.قدرت زياد نسبت به تفنگهاي مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمي.

2.دقت تير به خاطر طول مناسب لوله.

3.مجهز به دوربين براي استفاده در مسافتهاي بيشتر از ۱۰۰۰متر .

 

۴.لگد کم نسبت به سلاح ام۱۶.

 

۵۰موارد گیر نسبت به دیگر سلاح های انفرادی بسیار کمتر است.

 

 

 

 

 

اعمال مکانیکی سلاح:

 

اعمال رفت:

 

.تظاهر:

عبارت است از ظاهر شدن يك عدد فشنگ در مسير گلنگدن توسط فشار صفحه خوراك دهنده.

2.ادخال:

عبارت است از هدايت يك عدد فشنگ در مسير گلنگدن كه توسط شاخه هاي گلنگدن در اثر پيشروي آلات متحرك فشنگ مزبور را در مسير گلنگدن قرار گرفته توسط شاخه هاي گلنگدن به داخل لوله هدايت مي گرددوعمل ادخال انجام مي شود.

3.بسته كردن:

ضمن پيشروي آلات متحرك پيشاني جنگي گلنگدن به ته خزانه لوله چسبيده و عمل بسته شدن انجام مي گيرد.بنابراين بسته شدن برخورد پيشاني گلنگدن به ته خزانه لوله مي باشد.

4.چفت شدن:

چون در موقع بسته شدن پيشاني جنگي به ته لوله برخورد مي كند در اين حال بدنه آلات متحرك در اثر فشار فنر ارتجاع هنوز به سمت جلو حركت مي نمايد در نتيجه اين فشار به هادي سوزن منتقل مي گردد و سبب مي شود كه غلطكهاي روي هادي سوزن حركت نمايند و از داخل گلنگدن خارج مي شود و در داخل مقر خود در بدنه قرار مي گيرد.

5)ضربت زدن:

در موقع چفت شدن فاصله سوزن وپيشاني جنگي كم مي گردد وهنگامي كه ماشه مي چكانيم چخماق به ته سوزن ضربت زده و نوك سوزن از سوراخ پيشاني جنگي خارج شده و به ته چاشني فشنگ ضربت مي زند.

 

 

اعمال برگشت:

ـ زمانيكه آلات متحرك در اثرفشار گازباروت به عقب حركت مي نمايد اعمال زير انجام ميشود:

1)رها شدن:

فشار گاز باروت به پيشاني جنگي گلنكدن سبب مي گردد كه غلطكها به مارپيچهاي مقر خود برخورد نموده و به داخل گلنكدن برود و در نتيجه به هادي سوزن فشار آورد و فاصله بين گلنكدن متحرك را برقرار مي نمايد.

2)باز شدن:

جدا شدن پيشاني جنگي گلنكدن از ته خزانه لوله.

3)مسلح شدن:

ضمن عقب نشيني آلات ماهيچه تحتاني آلات متحرك چخماق را به عقب مي خواباند ودر نتيجه سرپايه آتش با دهانه عقبي چخماق درگير ميشود و جنگ افزار مسلح ميگردد.

4)اخراج:

خارج شدن پوكه از خزانه لوله توسط فشنگ كش.

5)پرش:

پرتاب پوكه بخارج توسط فشنگ پران.

 

 

 

گير و رفع گير

 

۱)بدنه خشاب فرورفتگي دارد يا خشاب قر شده است.

رفع گير :خشاب را عوض كنيد

 

۲)فشنگ كثيف يا معيوب است .

رفع گير :فشنگ را عوض كنيد.

 

۳)عدم چفت شدن (غلطكها در مقر مربوطه قرار نمگيرد. )

1)دستگيره آتش محكم به جلو رها نشده است.

رفع گير :مجددا دستگيره ها را به عقب بكشيدو رهاكنيد.

 

انواع مهمات ژ-3

 

جنگی- رسام- آتش زا- ثاقب- جنگی واترپروف(ضد آب)- آموزشی- گازی- گازی مخصوص پرتاب نارنجک تفنگی- جنگی ثاقب آتش زا- پلاستیکی

 

برگه ناظم:

 

سه وضعیتی" ضامن (پایین)- تک تیر(وسط)- رگبار(بالا) جدیدا ارتش ایران ژ۳رو با برگه ناظم ۴ وضعیتی تولید می کند که حالت سه تیر(با هر بار گذاشتن انگشت هر بار بر روی ماشه سه تیر شلیک می شود)بین رگبار و تک تیر قرار می گیرد.

 

قدرت نفوذ در بدن:

 

سلاح ژ۳ در برد موثر خود که۷۵۰۰متر است بعد از اصابت گلوله به بدن شخص در هنگام خروج از بدن شخص شعاعی به اندازه ۱ متر ایجاد می کند .گلوله این سلاح می تواند با ایجاد شعاعی به اندازه یک متر از بدن ۳۰ رنجر عبور کن دبه همین دلیل سلاح ژ۳ به کشنده ترین سلاح انفرادی در جهان معروف است.در زمان جنگ تحمیلی ۲۰درصد موفقیت ایران مدیون سلاح ژ۳ است به همین دلایل در زمان جنگ تحمیلی عراقی ها به ژ۳ توپ ایرانی می گفتند.

 

متعلقات سلاح ژ۳:

 

۱)سرنیزه

 

۲) لوله رابط مخصوص رتاب نارنجک تفنگی

 

۳) جعبه تنظیف(این سلاح در بسیاری از موارد نیاز به نظافت ندارد)

 

۴) دوربین(از این سلاح می توان به عنوان یک سلاح تک تیرانداز استفاده کرد)

 

۵)دستگاه نشانه روی کار در شب

 

۶) انواع فشنگ ها

 

 

 

مختصات سلاح ژ۳

 

 

خشاب ها ۲۰ و ۴۰ و ۱۰۱ و ۳۰۰ تیری

 

 

کالیبر ۶۲/۷*۵۱ میلیمتر

 

 

نواخت تیر 500 تا 600 تیر در دقیقه

 

 

انرژی دهانه 290 - 300 کیلو پوند متر

 

 

برد موثر ۷۵۰۰ متر

 

 

برد مفید ۱۰۰۰متر

 

 

تعداد خان ۴ راستگرد

 

 

طول سلاح 1020 میلی متر

 

 

طول لوله 450 میلی متر

 

 

سرعت دهانه ۱۰۰۰- ۱۲۰۰ متر در ثانیه

 

 

وزن سلاح بدون خشاب ۱00/4 کیلو گرم

 

 

وزن خشاب خالی 284 گرم

 

 

وزن فشنگ 24 گرم

 

 

شعاع دید 572 میلی متر

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...